Temat: Kapitał część I i II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Kapitał część I i II"

Transkrypt

1 Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem kwestia wyboru i dostępu do źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwo korzysta z dwóch rodzajów finansowania (kapitału): własnego i obcego, albo jednego i drugiego. Z kolei własne źródła finansowania dzielą się na: wewnętrzne, zewnętrzne. Wobec powyższego można powiedzieć, że finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa to finansowanie zewnętrzne własne i zewnętrzne obce. 1. Źródłem zewnętrznego kapitału własnego z zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa może być: a) emisja akcji, b) dopłaty akcjonariuszy, c) sprzedaż udziałów, d) dopłaty wspólników, e) wkłady, f) wpisowe, g) dotacje, h) aport. Zewnętrzny własny kapitał finansowy lub rzeczowy znajduje się zwykle w dyspozycji przedsiębiorstwa na czas nieokreślony, chyba, że dawca kapitału zadecyduje inaczej (np. nabycie udziałów na 2 lata). Zewnętrzny dawca kapitału własnego otrzymuje prawo do udziału w podziale zysku przedsiębiorstwa. 1

2 2. Kapitał z zewnętrznego finansowania obcego dopływa do przedsiębiorstwa przy udziale instrumentów rynku finansowego, tj.: a) kredytów krótkoterminowych, b) długoterminowych kredytów i pożyczek, c) pożyczek obligacyjnych, d) kredytów inwestycyjnych, e) factoringu, f) leasingu, g) cash pooling, h) mezzanine, oraz rynku towarowego, tj.: a) kredytu kupieckiego, b) kredytu dostawcy, c) kredytu odbiorcy. Tego typu kapitał ma charakter terminowy, jest oprocentowany i w większości instrumentów w uzgodnionym okresie wraca do jego dawcy. 3. Źródłem finansowania wewnętrznego są środki finansowe przedsiębiorstwa uzyskanie w drodze przekształcenia majątkowego tj.: a) z bieżących wpływów, b) z tytułu sprzedaży towarów i usług, c) z odpisów amortyzacyjnych, d) ze sprzedaży zbędnego majątku, e) z przyspieszenia obrotu kapitału oraz z gromadzenia kapitału, tj.: a) zysku zatrzymanego, b) tworzenia długookresowych rezerw. II. Czynniki decydujące o wyborze formy finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw 2

3 Kwestia wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa zależy od czynników, które ogólnie można podzielić na: 1) Makroekonomiczne: a) inflacja wysoka inflacja powoduje, że przedsiębiorstwa, które chcą zmniejszyć koszty finansowe rezygnują z zadłużenia się w większym wymiarze. Wysoka stopa procentowa opodatkowania działa z kolei w odwrotny sposób a wskutek powstawania większej tarczy podatkowej, wraz ze wzrostem kosztów finansowych, przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do zadłużania się. W podobny sposób działa amortyzacja jako nieodsetkowa tarcza podatkowa, b) branża w jakiej działa przedsiębiorstwo decyduje o składnikach aktywów przedsiębiorstwa, większość aktywów rzeczowych najczęściej oznacza konieczność zaangażowania kapitałów długoterminowych w celu finansowania tych aktywów, c) system opodatkowania wpływa na wybór formy finansowania działalności, ponieważ wiadomo, że wzrost udziału długu prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty płaconego podatku, gdyż koszt kapitału obcego zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu (zjawisko nazywane efektem tarczy podatkowej). Często zdarza się, że przedsiębiorstwa w sztuczny sposób tworzą nadmuchane koszty, tylko w celu uniknięcia zapłaty podatku. Takie działanie prowadzi w konsekwencji do tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Podmioty gospodarcze ograniczają swój kapitał zakładowy do minimum (zgodnie z przepisami prawnymi), a finansują się głównie kapitałem obcym. W ten sposób firma zwiększa koszty, które wpływają na zmniejszenie zysku, a tym samym na podstawę opodatkowania 1, d) forma prawna przedsiębiorstwa - wpływa na możliwość wykorzystania instrumentów finansowych w finansowaniu działalności gospodarczej. 1 Większość państw stara się przeciwdziałać takim praktykom, wprowadzając odpowiednie przepisy, które nakazują utrzymywanie minimalnego wskaźnika minimalizacji lub udziału kapitału własnego, wynoszącego najczęściej 3:1 (kapitał obcy/kapitał własny). Z kolei odsetki od części przekraczającej ten wskaźnik nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. 3

4 Nie wszystkie instrumenty są w jednakowym stopniu dostępne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Przykładem może być emisja akcji lub obligacji, dostępna dla spółek akcyjnych, a niedostępna dla spółek osobowych. e) dostępność i koszt finansowania działalności w tym przypadku najbardziej zróżnicowanym źródłem jest finansowanie zewnętrzne. Dostęp do kredytów bankowych jest dość zróżnicowany, ponieważ zależy od wielkości, charakteru przedsiębiorstwa i jego pozycji kapitałowej. Dość ograniczony dostęp do kredytów bankowych mają niewątpliwie mają przedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie, co jest związane m.in. z niechęcią banków do podejmowania ryzyka kredytowego. Z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa nie dysponują wystarczającym kapitałem własnym oraz wiarygodnym i skutecznym zabezpieczeniem kredytu (chociaż występują wyjątki). Ponadto przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu banki zwracają uwagę na staż rynkowy przedsiębiorstwa i doświadczenie. Istotnym czynnikiem jest niewątpliwie koszt kapitału i to zarówno własnego, jak i obcego. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest pomijanie kosztu kapitału własnego przy całkowitej kalkulacji kosztu kapitału. Z kolei w przypadku finansowania obcego istotne są korzyści finansowe, związane z wykorzystaniem np. kredytu bankowego, czy też leasingu. 2) Mikroekonomiczne: a) koszt wykorzystania kapitału, b) zabezpieczenie zwrotu kapitału, c) stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu środków, d) szybkość uzyskania środków e) stopień sformalizowania procedur towarzyszących pozyskiwaniu środków, f) efekt dźwigni finansowej, g) rentowność przedsiębiorstwa, 4

5 h) ryzyko finansowe, i) elastyczność finansowania firmy w przyszłości, j) relacja pomiędzy przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa, a planowanym zadłużeniem i możliwością jego obsługi. Czynnikami o charakterze mikroekonomicznym są również korzyści właścicieli, jakie osiągają oni w wyniku określonej struktury kapitałów oraz subiektywne podejście do kwestii zadłużania się. Duże znaczenie ma również poziom edukacji ekonomicznej przedsiębiorców przekładający się bezpośrednio na trafność wyboru rodzaju finansowania działalności gospodarczej. Praktyka gospodarcza potwierdza, iż analizy przeprowadzone przez mniejsze przedsiębiorstwa mają dosyć ograniczony charakter w porównaniu z dużymi jednostkami. Rola kapitału obcego w przedsiębiorstwie Kapitał obcy to wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli (budżetu państwa, banków, kontrahentów). Służy on finansowaniu działalności (rozwoju) przedsiębiorstwa. Można zatem mówić o roboczej roli kapitału obcego w przedsiębiorstwie. Cechy kapitału obcego jako źródła finansowania działalności gospodarczej: 1. Umożliwia przedsiębiorstwu rozwój i funkcjonowanie na rynku w przypadku braku własnych środków. 2. Jest elastycznym źródłem finansowania (często jego wielkość i struktura zmieniają się w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa). 3. Umożliwia wykorzystanie efektów dźwigni finansowej w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego. 4. Stwarza realną szansę racjonalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie. 5. Jest on dostarczany do przedsiębiorstwa na czas określony w zamian za cenę, która jest wyrażona głównie w wysokości stopy procentowej. 6. Umożliwia wykorzystanie tarczy podatkowej (odsetki obniżają podstawą opodatkowania). Podział kapitału obcego na: 5

6 1. Kapitał krótkoterminowy (kredyty kupieckie, zobowiązania odnawialne, różnego rodzaju pożyczki i kredyty krótkoterminowe). 2. Kapitał długoterminowy (kredyty długoterminowe np. inwestycyjne, leasing, obligacje, środki z funduszy pomocowych, różnego rodzaju dotacje i subwencje, oraz coraz częściej wykorzystywany franchising). Rodzaje kredytów Kredyt jako tradycyjne źródło finansowania działalności gospodarczej Kryteria klasyfikacji kredytów, poza zasadniczym podziałem, często odzwierciedlają potrzeby finansowe przedsiębiorstw. Z punktu widzenia działalności gospodarczej najważniejszy jest podział na kredyty obrotowe i inwestycyjne. Kredyty krótkoterminowe Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji dwa rodzaje źródeł obcych kapitałów krótkoterminowych: 1. Kredyty handlowe (kupieckie) zobowiązania wobec dostawców z tytułu nabytych towarów, wyrobów, usług, robót itp. 2. Kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. 3. Inne zobowiązania krótkoterminowe. Kredyty obrotowe Pomimo kredytów handlowych, wiele przedsiębiorstw wykorzystuje na finansowanie bieżącej działalności kredyty obrotowe. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa czyli wiąże się z jego działalnością eksploatacyjną. Kredyt obrotowy może być udzielany na: rachunku bieżącym przedsiębiorstwa, rachunku kredytowym. Jest to najczęściej zobowiązanie krótkoterminowe, które wykorzystuje się do realizacji podstawowej działalności przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż). 6

7 Kredyt w rachunku bieżącym jest najczęściej udzielany w banku, w którym dany podmiot posiada rachunek bankowy. Bank umożliwia przedsiębiorstwu przekroczenie posiadanych środków na rachunku bankowym (powstanie debetu). Po przyznaniu kredytu na podstawie umowy zawartej z klientem bank wyraża zgodę na wykonywanie decyzji płatniczych do ustalonej kwoty nawet w przypadku braku środków na rachunku bieżącym. Charakterystyczną cechą tego kredytu jest to, że jest on każdorazowo spłacany z wpływów na rachunek. Zalety kredytu w rachunku bieżącym: środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel, szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji, środki pozwolą utrzymać bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa w przypadku występujących przejściowo zatorów płatniczych. Wyróżniamy następujące kredyty w rachunku bieżącym: 1. kredyty otwarte w ramach umowy kredytowej bank realizuje zlecenia płatnicze kredytobiorcy do wysokości przyznanego kredytu (salda debetowe powstają w drodze zobowiązania banku do zapłaty dokumentów płatniczych kredytobiorcy); 2. kredyty kasowe są przyznawane przedsiębiorcy w związku z chwilowym brakiem środków na rachunku. Taki kredyt jest udzielany na krótki okres czasu (nawet kilkudniowy). Nie może być on wykorzystany ponownie, ale przedsiębiorca może ubiegać się o następny tego rodzaju kredyt. Rozpatrzenie wniosku następuje w krótkim terminie, a spłata kredytu odbywa się z bieżących wpływów na rachunek; Uzyskanie takiego kredytu jest pewnego rodzaju przywilejem, przysługującym zaufanym klientom banku. 3. kredyty In blanco zabezpieczeniem przyjmowanym przez bank jest weksel wystawiony w formie in blanco; 7

8 4. kredyt stała zaliczka ilekroć kredytobiorca go zaciąga, musi zadłużyć się na pewną kwotę. Spłata tego kredytu następuje jednorazowo. Kredyt w rachunku kredytowym jest on udzielany w rachunku, specjalnie przeznaczonym do ewidencji i kontroli, w zakresie korzystania i obsługi takiego zadłużenia przez kredytobiorcę. Kredyty w rachunku kredytowym mogą przybierać następujące formy: 1. kredyt docelowy służy do finansowania bieżącej działalności, np. zakup środków obrotowych, jest on związany z konkretną, doraźną transakcją i nie ma możliwości odnowienia go; środki te można wykorzystywać jednorazowo lub w transzach, tak samo wygląda spłata w transzach lub jednorazowo; 2. linia kredytowa wykorzystywany przez przedsiębiorstwo w przypadku transakcji o powtarzalnym charakterze (np. dostawy); spłata zadłużenia lub jego części powoduje odnowienie kredytu o wysokość spłaconej kwoty; kredyt tego typu może być udzielony w formie nieodnawialnej, gdzie wypłata z rachunku kredytowanego zmniejsza kwotę kredytu pozostałą do wykorzystania; 3. kredyt kasowy inaczej płatniczy, który jest udzielany w przypadku braku środków w kasie przedsiębiorstwa, jest krótkoterminowym zobowiązaniem, spłacany w ciągu kilku dni; 4. kredyt sezonowy przeznaczony dla przedsiębiorstw o sezonowym charakterze działalności, przydatny w okresie, w którym przedsiębiorstwo nie odnotowuje sprzedaży, nie jest odnawialny; 5. kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań jest on wykorzystywany w przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie zatorów płatniczych; jest on udzielany na kilka miesięcy i nie ma charakteru odnawialnego, 6. kredyt na sfinansowanie należności umożliwia jednostce uzyskanie środków zanim określony dłużnik ureguluje swoją zaległą zapłatę 8

9 względem niego, wysokość kredytu nie może przekroczyć wartości należności. Kredyty udzielane w rachunku kredytowym są korzystne dla przedsiębiorstwa ze względu na fakt, iż spłacone odsetki dotyczą tylko wykorzystanej kwoty kredytu w ramach przyznanego limitu. Wobec czego następuje poprawa płynności przedsiębiorstwa. W przypadku kredytu udzielanego w linii kredytowej kluczową sprawą jest wiarygodność przedsiębiorstwa. Z uwagi na stosowaną metodę kredytowania należy zwrócić uwagę na następujące typy kredytów obrotowych: 1. Kredyt dyskontowy związany obrotem wekslowym i dotyczy dyskontowania weksli; zabezpieczeniem kredytu jest weksel wystawiony przez przedsiębiorcę, który w zamian za przekazanie go bankowi otrzymuje środki pieniężne, przy czym od kwoty tej bank potrąca dyskonto, czyli odsetki; oprocentowanie takiego kredytu jest zdecydowanie niższe w porównaniu z innymi instrumentami finansowania działalności, ale z uwagi na to, że odsetki są naliczane z góry, ten sposób finansowania może w praktyce okazać się droższy. 2. Kredyt akceptacyjny bank zobowiązuje się do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu na wykupienie weksla, który firma sama wcześniej wystawiła. Taki kredyt może być udzielany w doraźnych transakcjach lub przybrać formę linii kredytowej. 3. Kredyt lombardowy ma charakter krótkoterminowy i udzielany jest pod zastaw nieruchomości, rzeczy ruchomych bądź praw znajdujących łatwy zbyt na rynku. Wartość zabezpieczenia przekracza zawsze kwotę kredytu nawet kilkukrotnie, a spłata zadłużenia przekracza zawsze kwotę kredytu nawet kilkukrotnie. Spłata zadłużenia dokonywana jest jednorazowo, po upływie okresu kredytowania. Kredyty walutowe Najczęściej są niżej oprocentowane, aniżeli kredyty w złotych. Tego typu kredyty przedsiębiorstwo wykorzystuje w złotych przy uwzględnieniu aktualnego kursu 9

10 w dniu wypłaty gotówki. Spłata kredytu i odsetek następuje w złotych po odpowiednim przeliczeniu kwot zobowiązań w walucie obcej według aktualnego kursu w dniu uregulowania. Kurs waluty jest przeważnie inny (czasami nawet istotnie), aniżeli w dniu wykorzystania kredytu. Przedsiębiorca decydując się na kredyty w zagranicznych walutach powinien liczyć się z występującym ryzykiem kursowym. Należy mieć na uwadze przewidywane zmiany kursu walutowego, uwzględniając je przy kalkulacji stopy oprocentowania kredytu w obcej walucie. Należy dodać, że w warunkach ustabilizowanej gospodarki wahania kursów walutowych w krótkich okresach są stosunkowo niewielkie. Z kolei w przypadku kredytów długoterminowych skala ryzyka kursu walutowego znacznie rośnie, a prognozy w tej dziedzinie często odbiegają od rzeczywistości. W takim przypadku ważne, aby przedsiębiorstwo, które zaciąga kredyty walutowe zastrzegło w umowie z bankiem prawo do zmiany waluty kredytu i do określenia z góry kosztu takiej operacji. Długoterminowe kredyty bankowe Długoterminowe kredyty bankowe są źródłem finansowania przede wszystkim rozwoju przedsiębiorstw. Są one zaciągane na określone przedsięwzięcia inwestycyjne o materialnym lub niematerialnym charakterze (np. zakup papierów wartościowych). Tego typu kredyty mogą być pozyskiwane na inwestycje o charakterze finansowym np. na zakup udziałów lub akcji innej spółki w celu przejęcia nad nią kontroli. Kredyty inwestycyjne można podzielić na kilka podstawowych rodzajów: kredyty na nabycie lub budowę majątku trwałego przedsiębiorstwa, kredyty na restrukturyzację (przebudowę) struktury gospodarczej przedsiębiorstwa, zakup lub budowę obiektów przemysłowych, kredyty na inwestycje typu greenfield, czyli na realizację przedsięwzięcia od podstaw, zakup nowej technologii itp. 2 2 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008,s

11 W przypadkach dużych kwot kredytu jednym z warunków przyznania finansowania może być zaakceptowanie przez bank przedłożonego przez firmę biznesplanu, który powinien w szczególności uwzględniać: 1. realistyczną kalkulację opłacalności inwestycji, 2. przewidywane źródła spłaty kredytu wraz z odsetkami. Najważniejsze parametry kredytu Na koszt kredytu inwestycyjnego, tak jak w przypadku innych kredytów mają wpływ parametry, których dobór jest istotny dla przyszłego kredytobiorcy. Zatem przedsiębiorca zamierzający skorzystać z kredytu inwestycyjnego powinien zwrócić szczególną uwagę na: 1. Oprocentowanie kredytu ma bezpośredni wpływ na koszt obsługi kredytu. Niezależnie od tego, czy będzie to oprocentowanie stałe, czy zmienne przedsiębiorca musi się liczyć z występowaniem ryzyka stopy procentowej. Przy stałym oprocentowaniu nie występują dodatkowe koszty przy wzroście stóp procentowych, ale pojawi się ryzyko w przypadku spadku stóp. Stratą będzie brak możliwości korzystania z niższego oprocentowania, czyli koszt utraconych możliwości. Jeżeli przedsiębiorca wybierze oprocentowanie zmienne, wówczas jest narażony na ryzyko wzrostu stóp procentowych. 2. Okres kredytowania im dłuższy jest czas trwania kredytu, tym większe jest ryzyko dla banku. Dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztu kredytu. Czas trwania umowy kredytu inwestycyjnego nie może być dłuższy, od okresu użytkowania (amortyzacji) sfinansowanych z tego źródła środków trwałych. 3. Waluta kredytu w przypadku kredytów walutowych przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem kursowym. Ponadto banki dążą w tego typu 11

12 kredytach do zrekompensowania sobie dodatkowego ryzyka poprzez podniesienie marży bankowej. 4. Zabezpieczenie kredytu wybór odpowiedniego zabezpieczenia zależy od rodzaju inwestycji, od specyfiki kredytu oraz od formy prawnej kredytobiorcy. W przypadku osób fizycznych zastosowania mają zabezpieczenia osobiste, a w przypadku podmiotów prawnych zabezpieczenia rzeczowe. Bywają sytuacje, w których stosuje się zabezpieczenia mieszane. Do podstawowych zabezpieczeń osobistych należą: weksel własny in blanco, poręczenie, gwarancje kredytowe. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych najczęściej mają zastosowanie: zastaw, przewłaszczenie, hipoteka Spłata kredytu - następuje w terminach miesięcznych lub kwartalnych. Przedsiębiorca spłaca kapitał oraz przypadające od zadłużenia odsetki, które maleją wraz ze spadkiem zadłużenia. Rata odsetkowa jest spłacana co miesiąc, natomiast rata kapitałowa w zależności od warunków kredytu może być spłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, a nawet rocznie. Warto zauważyć, iż wpływy z danego przedsięwzięcia przedsiębiorca osiągnie dopiero po zakończeniu i uruchomieniu inwestycji. Dlatego firma powinna przy zawieraniu umowy kredytowej wynegocjować odpowiednie odroczenie 3 A. Michalczewski, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym, red. nauk. M. Panfil, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008, s

13 rozpoczęcia spłat kredytów (kapitału i odsetek lub tylko rat kapitałowych). Wówczas przedsiębiorca powinien się przygotować na poniesienie wyższych kosztów takiego kredytu, zwłaszcza, gdy odroczeniu podlega spłata zarówno kapitału jak i odsetek. W takiej sytuacji bank dolicza odsetki na bieżąco do odroczonych spłat kredytu, tj. dokonuje ich kapitalizacji. 6. Okres karencji - jest to czas od udzielenia kredytu do terminu pierwszej raty. Z uwagi na ograniczenie ryzyka banki zgadzają się na karencje rat kapitałowych nawet do 12 miesięcy, jednak w przypadku rat odsetkowych nie dłużej niż na 3 miesiące. W praktyce występują dwie możliwości spłat kredytów: spłata w równych ratach kredytobiorca płaci co miesiąc takie same raty, spłata w malejących ratach pierwsze raty są wysokie, a kolejne stopniowo maleją. Wybór jednej z dwóch możliwości spłaty wynika z zapotrzebowania na kapitał netto. Gdy przedsiębiorcy wystarcza kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych, ponieważ w przypadku kredytu z ratami malejącymi, kapitał kredytu jest spłacany dużo szybciej, niż w przypadku rat równych, co powoduje zmniejszenie wartości rat odsetkowych w późniejszych terminach spłaty, a tym samym niższy koszt obsługi kredytu. 7. Zasady uruchomienia kredytu kredyt może być uruchomiony: jednorazowo oznacza, iż cała kwota kredytu zostanie przekazana kredytobiorcy w jednym terminie ustalonym w umowie; w transzach - kwota kredytu jest przekazywana kredytobiorcy w częściach w zależności od potrzeb; w ciągnieniach wysokość oraz termin poszczególnych ciągnień nie są ustalone w umowie, reguluje je sam kredytobiorca w zależności od potrzeb. 13

14 Proces wykorzystania kredytu jest monitorowany przez bank, który kontroluje, czy kredyt jest przeznaczony na cel, na jaki został zaciągnięty. Powinien on współgrać z planowaną inwestycją. Łatwiej i rozsądniej jest dostosować kredyt do inwestycji, niż inwestycje do kredytu. Koszt kredytu Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na koszt kredytu jest stawka oprocentowania. W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, stawka jest stała, a jej wysokość jest zapisana w umowie kredytu. Przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, rodzaj stawki jest podany w umowie, która będzie każdorazowo wykorzystywana do budowy wysokości oprocentowania. W przypadku kredytów w złotych w umowie jest zawarta informacja, iż oprocentowanie kredytu będzie wynosiło stawkę WIBOR w zależności od okresu spłaty 1M, 3M lub 6M. Drugim czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu jest marża bankowa, wyrażona w formie stopy procentowej i dodawana do podstawowego oprocentowania. Podstawowa stawka wraz z marżą wyznacza ostateczną wysokość stopy procentowej po jakiej jest spłacany kredyt. 4 Do kosztów kredytu należy również opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz prowizja od uruchomienia kredytu. Do pozostałych kosztów wpływających na ostateczny koszt kredytu należą koszty pozabankowe związane np. z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, wyceną, zabezpieczeniami itp. Kredyt inwestycyjny powinien być dopasowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do samego kredytobiorcy, a wybór odpowiedniej opcji powinien zależeć od przeznaczenia kredytu oraz od typu przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest aby przed wyborem odpowiedniego kredytu porównać parametry kredytu oraz jego koszt. 4 A. Michalczewski, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed, op. cit., s

15 Leasing Jest formą finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, która polega na korzystaniu przez przedsiębiorstwo z rzeczowych składników majątku trwałego, w zamian za regularne opłaty (raty leasingowe najczęściej miesięczne). Leasing umożliwia przedsiębiorcy korzystanie z majątku trwałego bez konieczności nabywania go na własność. Istotą transakcji leasingowej jest czasowe udostępnienie przez jedną ze stron: finansującego (leasingodawcę) drugiej: korzystającemu (leasingobiorcy) prawa do używania lub używania i pobierania pożytków z rzeczy nabytej przez finansującego. W zamian za korzystanie z rzeczy korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenia pieniężne w ustalonych (zgodnie z umową) ratach. Przy czym warto zauważyć, że wysokość opłaty (raty leasingowej) jest najczęściej tak ustalana, iż w umówionym okresie finansujący otrzymuje nie tylko zwrot kapitału (najczęściej w całości, ale bywa, że w przeważającej części), lecz także koszty leasingodawcy i jego zysk (marżę). Po upływie określonego czasu leasingu może nastąpić przeniesienie własności rzeczy na korzystającego w sposób uzgodniony w umowie. 5 Celem umowy leasingowej jest zapewnienie finansowania inwestycji bez nabycia prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Rodzaje leasingu Kryteria podziału i rodzaje leasingu łączą się ze sobą w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw korzystających z usług leasingowych. Przy czym warto podkreślić, że zakwalifikowanie transakcji według jednego kryterium nie oznacza, że nie może być zakwalifikowana do innej grupy definiowanej według innych kryteriów. Są jednak pewne elementy wspólne, charakterystyczne dla każdego podziału, a mianowicie: 5 czerwiec 2009 A. Chabowska Litka, Leasing środków transportu w Polsce, Rozprawa doktorska, SGH, 15

16 a) przedmiot leasingu, który przez cały okres trwania umowy jest własnością finansującego, b) czas trwania umowy jest dokładnie określony, chociaż może ulegać zmianom, c) zapłata za użytkowanie dobra jest zawsze wyrażona w pieniądzu, d) finansujący nie może odebrać przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, chyba że leasingobiorca nie spełni warunków zawartych w umowie. Leasing bezpośredni i pośredni Leasing bezpośredni polega na tym, że firma zajmująca się sprzedażą określonego dobra wynajmuje to dobro użytkownikowi; dzięki temu możliwe jest zwiększenie obrotów i zysków wskutek przyciągania klienta, dla którego wynajem rzeczy jest dogodniejszy niż ich zakup na własność; w tym przypadku występują dwie strony tj. leasingobiorca i leasingodawca. Właściciel, producent określonego dobra zwraca się bezpośrednio do potencjalnego użytkownika, proponując mu zawarcie umowy leasingu. W tego typu transakcji występują dwie strony tj. finansujący producent i korzystający. W praktyce częściej stosowany jest leasing pośredni, kiedy to między właścicielem producentem przedmiotu leasingu, a korzystającym pojawia się trzecia strona wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe. Spółka leasingowa nabywa od producenta urządzenia na swój rachunek określone dobro w celu oddania go w leasing użytkownikowi korzystającemu. W tego typu transakcji producent określonego dobra sprzedaje je spółce leasingowej umową sprzedaży lub dostawy dobra. Następnie finansujący firma leasingowa przekazuje w drodze umowy leasingu dane dobro korzystającemu. Poza producentem, finansującym i korzystającym mogą wystąpić w leasingu pośrednim również inne podmioty np. bank, towarzystwo ubezpieczeniowe. 6 Leasing finansowy i operacyjny. W aktualnych regulacjach podatkowych wyodrębnia się dwa rodzaje leasingu: 6 A. Chabowska Litka, Leasing op. cit., s.40 16

17 1. leasing finansowy, 2. leasing operacyjny. 1) Leasing finansowy cechuje się długoterminowym charakterem umowy (zbliżony do gospodarczej używalności przekazanego środka) z gwarancją prawa zakupu przedmiotu umowy przez korzystającego po jej zakończeniu. Warunkiem koniecznym jest spłata przez korzystającego wszystkich rat przewidzianych w umowie leasingu. Przedmiot umowy leasingu finansowego jest prawną własnością finansującego (spółki leasingowej), ale w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku korzystającego. W takim przypadku przedsiębiorstwo może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego środka. Koszty konserwacji, remontów ponosi również użytkownik przedmiotu, a nie jak w przypadku leasingu operacyjnego właściciel. W leasingu finansowym raty leasingowe składają się z części kapitałowej i odsetkowej, ale tylko raty odsetkowe stanowią koszt uzyskania przychodu. 2) Leasing operacyjny okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, zatem przedmiot umowy może być używany przez wielu kolejnych korzystających, ponieważ nakłady poniesione przez spółkę leasingową nie zwracają się w czasie obowiązywania umowy leasingu. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do majątku finansującego (spółki leasingowej), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego, a przychodem dla spółki leasingowej są pełne raty leasingowe. Dzięki leasingowi operacyjnemu korzystający zwiększa bieżące koszty uzyskania przychodów, a przez to obniża podstawę opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych. W umowie leasingu operacyjnego finansujący zobowiązuje się do różnego rodzaju dodatkowych świadczeń na rzecz korzystającego w umówionym okresie 17

18 używania przedmiotu umowy, w ramach ustalonego czynszu, bez opcji nabycia rzeczy. Leasing odnawialny jest formą leasingu operacyjnego, w przypadku gdy nastąpi możliwość odstąpienia od umowy leasingu przed terminem jej wygaśnięcia np. w sytuacji, gdy leasingowany środek utraci swoją wartość z powodu postępu technicznego. W tego typu umowie finansujący zobowiązuje się do wymiany przedmiotów leasingu na nowe. Wymiana może mieć charakter stały lub okresowy. Coraz częściej zdarza się, że finansujący jest również producentem, a tego typu umowa zapewnia stałe zainteresowanie produkowanym przez niego sprzętem. Leasing mokry w umowie tego typu, finansujący świadczy dodatkowo określone usługi np. serwis lub szkolenie pracowników. Przykładem wykorzystania leasingu mokrego jest usługa (car fleet management) CFM zarządzanie flotą samochodową, polegająca na (oprócz finansowania), oferowaniu korzystającemu kompleksowego doradztwa w zakresie serwisu samochodów, ubezpieczeń, likwidacji szkód, pomocy w zbywaniu własnych samochodów oraz zapewnieniu samochodów zastępczych. Leasing suchy występuje, jeżeli w umowie nie ma zapisu o dodatkowych usługach świadczonych korzystającemu. Inne rodzaje leasingu Poszczególne rodzaje leasingu są dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, które z kolei są pochodną zjawisk zachodzących w gospodarce. Biorąc pod uwagę różne kryteria, warto zwrócić uwagę na klasyfikację leasingu ze względu na: przedmiot umowy: leasing ruchomości dotyczy ruchomych dóbr inwestycyjnych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej np. urządzenia, maszyny, sprzęt biurowy, komputery itp. 18

19 leasing nieruchomości jest transakcją, polegającą na odpłatnym oddaniu nieruchomości do czasowego korzystania (np. budynki fabryczne, magazyny, hotele, przedsiębiorstwa, centra handlowe itp.), leasing dóbr konsumpcyjnych dotyczy dóbr trwałego użytku, np. samochody osobowe, telewizory, sprzęt AGD itp., leasing dóbr unikatowych leasingodawca zamawia przedmiot leasingu u producenta, według ścisłych zaleceń leasingobiorcy. Przedmiotem tej umowy są rzeczy posiadające indywidualne cechy, odpowiadające szczególnym potrzebom leasingobiorcy, a umowa jest zawierana na długi okres czasu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma obowiązek nabyć przedmiot leasingu, zasięg przestrzenny: leasing krajowy, leasing międzynarodowy korzystający i finansujący mają różną przynależność państwową (miejsce siedziby). Specyfika umowy leasingu Umowa leasingu jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron umowy. Może być ona dostosowywana do oczekiwań obu stron, jednak w swojej formie zawsze powinna zawierać czas trwania, wskazanie przedmiotu leasingu z wyszczególnieniem wszystkich opłat, harmonogram spłat, kwestie ubezpieczenia oraz koszty napraw i konserwacji przedmiotu leasingu. 7 W umowie leasingu powinny być ujęte następujące kwestie: określenie przedmiotu leasingu i jego zbywcy, ustalenie wynagrodzenia dla finansującego i wysokości poszczególnych rat, ustalenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa, dotyczące ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu, 7 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008, s.33 19

20 zakres praw i obowiązków stron umowy (finansującego i korzystającego), sposób postępowania finansującego i korzystającego w przypadku naruszenia postanowienia umowy, sposób i tryb rozwiązania umowy w okresie jej trwania i po zakończeniu leasingu, postępowania w razie oddania rzeczy przez korzystającego osobie trzeciej, uzgodnione klauzule odnośnie spraw problemowych i nietypowych W transakcji leasingowej mamy do czynienia z co najmniej trzema podmiotami: finansującym, korzystającym, dostawcą. W transakcji mogą również uczestniczyć: bank finansujący leasingodawcę (spółkę leasingową), towarzystwo ubezpieczeniowe, poręczyciel. Koszty ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu ponosi faktycznie korzystający. Spółka leasingowa przenosi na korzystającego część praw w wyniku cesji, dzięki czemu leasingobiorca sam może kierować do ubezpieczyciela potencjalne roszczenia. Zabezpieczenie umowy leasingu W sytuacji, gdy transakcja nie przewiduje udziału poręczyciela zabezpieczeniem umowy leasingowej może być: zastaw, hipoteka, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, weksel gwarancyjny in blanco. Forma zabezpieczenia w postaci weksla jest praktycznie stosowana przez wszystkie spółki leasingowe. W przypadku zaległości płatności lub innego 20

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych)

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce IWONA BACHÓRZ Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa lease, które oznacza dzierżawę lub najem 1. Jednak w praktyce gospodarczej pojęcie leasingu ma

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo