Temat: Kapitał część I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Kapitał część I i II"

Transkrypt

1 Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem kwestia wyboru i dostępu do źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwo korzysta z dwóch rodzajów finansowania (kapitału): własnego i obcego, albo jednego i drugiego. Z kolei własne źródła finansowania dzielą się na: wewnętrzne, zewnętrzne. Wobec powyższego można powiedzieć, że finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa to finansowanie zewnętrzne własne i zewnętrzne obce. 1. Źródłem zewnętrznego kapitału własnego z zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa może być: a) emisja akcji, b) dopłaty akcjonariuszy, c) sprzedaż udziałów, d) dopłaty wspólników, e) wkłady, f) wpisowe, g) dotacje, h) aport. Zewnętrzny własny kapitał finansowy lub rzeczowy znajduje się zwykle w dyspozycji przedsiębiorstwa na czas nieokreślony, chyba, że dawca kapitału zadecyduje inaczej (np. nabycie udziałów na 2 lata). Zewnętrzny dawca kapitału własnego otrzymuje prawo do udziału w podziale zysku przedsiębiorstwa. 1

2 2. Kapitał z zewnętrznego finansowania obcego dopływa do przedsiębiorstwa przy udziale instrumentów rynku finansowego, tj.: a) kredytów krótkoterminowych, b) długoterminowych kredytów i pożyczek, c) pożyczek obligacyjnych, d) kredytów inwestycyjnych, e) factoringu, f) leasingu, g) cash pooling, h) mezzanine, oraz rynku towarowego, tj.: a) kredytu kupieckiego, b) kredytu dostawcy, c) kredytu odbiorcy. Tego typu kapitał ma charakter terminowy, jest oprocentowany i w większości instrumentów w uzgodnionym okresie wraca do jego dawcy. 3. Źródłem finansowania wewnętrznego są środki finansowe przedsiębiorstwa uzyskanie w drodze przekształcenia majątkowego tj.: a) z bieżących wpływów, b) z tytułu sprzedaży towarów i usług, c) z odpisów amortyzacyjnych, d) ze sprzedaży zbędnego majątku, e) z przyspieszenia obrotu kapitału oraz z gromadzenia kapitału, tj.: a) zysku zatrzymanego, b) tworzenia długookresowych rezerw. II. Czynniki decydujące o wyborze formy finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw 2

3 Kwestia wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa zależy od czynników, które ogólnie można podzielić na: 1) Makroekonomiczne: a) inflacja wysoka inflacja powoduje, że przedsiębiorstwa, które chcą zmniejszyć koszty finansowe rezygnują z zadłużenia się w większym wymiarze. Wysoka stopa procentowa opodatkowania działa z kolei w odwrotny sposób a wskutek powstawania większej tarczy podatkowej, wraz ze wzrostem kosztów finansowych, przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do zadłużania się. W podobny sposób działa amortyzacja jako nieodsetkowa tarcza podatkowa, b) branża w jakiej działa przedsiębiorstwo decyduje o składnikach aktywów przedsiębiorstwa, większość aktywów rzeczowych najczęściej oznacza konieczność zaangażowania kapitałów długoterminowych w celu finansowania tych aktywów, c) system opodatkowania wpływa na wybór formy finansowania działalności, ponieważ wiadomo, że wzrost udziału długu prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty płaconego podatku, gdyż koszt kapitału obcego zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu (zjawisko nazywane efektem tarczy podatkowej). Często zdarza się, że przedsiębiorstwa w sztuczny sposób tworzą nadmuchane koszty, tylko w celu uniknięcia zapłaty podatku. Takie działanie prowadzi w konsekwencji do tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Podmioty gospodarcze ograniczają swój kapitał zakładowy do minimum (zgodnie z przepisami prawnymi), a finansują się głównie kapitałem obcym. W ten sposób firma zwiększa koszty, które wpływają na zmniejszenie zysku, a tym samym na podstawę opodatkowania 1, d) forma prawna przedsiębiorstwa - wpływa na możliwość wykorzystania instrumentów finansowych w finansowaniu działalności gospodarczej. 1 Większość państw stara się przeciwdziałać takim praktykom, wprowadzając odpowiednie przepisy, które nakazują utrzymywanie minimalnego wskaźnika minimalizacji lub udziału kapitału własnego, wynoszącego najczęściej 3:1 (kapitał obcy/kapitał własny). Z kolei odsetki od części przekraczającej ten wskaźnik nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. 3

4 Nie wszystkie instrumenty są w jednakowym stopniu dostępne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Przykładem może być emisja akcji lub obligacji, dostępna dla spółek akcyjnych, a niedostępna dla spółek osobowych. e) dostępność i koszt finansowania działalności w tym przypadku najbardziej zróżnicowanym źródłem jest finansowanie zewnętrzne. Dostęp do kredytów bankowych jest dość zróżnicowany, ponieważ zależy od wielkości, charakteru przedsiębiorstwa i jego pozycji kapitałowej. Dość ograniczony dostęp do kredytów bankowych mają niewątpliwie mają przedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie, co jest związane m.in. z niechęcią banków do podejmowania ryzyka kredytowego. Z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa nie dysponują wystarczającym kapitałem własnym oraz wiarygodnym i skutecznym zabezpieczeniem kredytu (chociaż występują wyjątki). Ponadto przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu banki zwracają uwagę na staż rynkowy przedsiębiorstwa i doświadczenie. Istotnym czynnikiem jest niewątpliwie koszt kapitału i to zarówno własnego, jak i obcego. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest pomijanie kosztu kapitału własnego przy całkowitej kalkulacji kosztu kapitału. Z kolei w przypadku finansowania obcego istotne są korzyści finansowe, związane z wykorzystaniem np. kredytu bankowego, czy też leasingu. 2) Mikroekonomiczne: a) koszt wykorzystania kapitału, b) zabezpieczenie zwrotu kapitału, c) stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu środków, d) szybkość uzyskania środków e) stopień sformalizowania procedur towarzyszących pozyskiwaniu środków, f) efekt dźwigni finansowej, g) rentowność przedsiębiorstwa, 4

5 h) ryzyko finansowe, i) elastyczność finansowania firmy w przyszłości, j) relacja pomiędzy przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa, a planowanym zadłużeniem i możliwością jego obsługi. Czynnikami o charakterze mikroekonomicznym są również korzyści właścicieli, jakie osiągają oni w wyniku określonej struktury kapitałów oraz subiektywne podejście do kwestii zadłużania się. Duże znaczenie ma również poziom edukacji ekonomicznej przedsiębiorców przekładający się bezpośrednio na trafność wyboru rodzaju finansowania działalności gospodarczej. Praktyka gospodarcza potwierdza, iż analizy przeprowadzone przez mniejsze przedsiębiorstwa mają dosyć ograniczony charakter w porównaniu z dużymi jednostkami. Rola kapitału obcego w przedsiębiorstwie Kapitał obcy to wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli (budżetu państwa, banków, kontrahentów). Służy on finansowaniu działalności (rozwoju) przedsiębiorstwa. Można zatem mówić o roboczej roli kapitału obcego w przedsiębiorstwie. Cechy kapitału obcego jako źródła finansowania działalności gospodarczej: 1. Umożliwia przedsiębiorstwu rozwój i funkcjonowanie na rynku w przypadku braku własnych środków. 2. Jest elastycznym źródłem finansowania (często jego wielkość i struktura zmieniają się w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa). 3. Umożliwia wykorzystanie efektów dźwigni finansowej w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego. 4. Stwarza realną szansę racjonalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie. 5. Jest on dostarczany do przedsiębiorstwa na czas określony w zamian za cenę, która jest wyrażona głównie w wysokości stopy procentowej. 6. Umożliwia wykorzystanie tarczy podatkowej (odsetki obniżają podstawą opodatkowania). Podział kapitału obcego na: 5

6 1. Kapitał krótkoterminowy (kredyty kupieckie, zobowiązania odnawialne, różnego rodzaju pożyczki i kredyty krótkoterminowe). 2. Kapitał długoterminowy (kredyty długoterminowe np. inwestycyjne, leasing, obligacje, środki z funduszy pomocowych, różnego rodzaju dotacje i subwencje, oraz coraz częściej wykorzystywany franchising). Rodzaje kredytów Kredyt jako tradycyjne źródło finansowania działalności gospodarczej Kryteria klasyfikacji kredytów, poza zasadniczym podziałem, często odzwierciedlają potrzeby finansowe przedsiębiorstw. Z punktu widzenia działalności gospodarczej najważniejszy jest podział na kredyty obrotowe i inwestycyjne. Kredyty krótkoterminowe Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji dwa rodzaje źródeł obcych kapitałów krótkoterminowych: 1. Kredyty handlowe (kupieckie) zobowiązania wobec dostawców z tytułu nabytych towarów, wyrobów, usług, robót itp. 2. Kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. 3. Inne zobowiązania krótkoterminowe. Kredyty obrotowe Pomimo kredytów handlowych, wiele przedsiębiorstw wykorzystuje na finansowanie bieżącej działalności kredyty obrotowe. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa czyli wiąże się z jego działalnością eksploatacyjną. Kredyt obrotowy może być udzielany na: rachunku bieżącym przedsiębiorstwa, rachunku kredytowym. Jest to najczęściej zobowiązanie krótkoterminowe, które wykorzystuje się do realizacji podstawowej działalności przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż). 6

7 Kredyt w rachunku bieżącym jest najczęściej udzielany w banku, w którym dany podmiot posiada rachunek bankowy. Bank umożliwia przedsiębiorstwu przekroczenie posiadanych środków na rachunku bankowym (powstanie debetu). Po przyznaniu kredytu na podstawie umowy zawartej z klientem bank wyraża zgodę na wykonywanie decyzji płatniczych do ustalonej kwoty nawet w przypadku braku środków na rachunku bieżącym. Charakterystyczną cechą tego kredytu jest to, że jest on każdorazowo spłacany z wpływów na rachunek. Zalety kredytu w rachunku bieżącym: środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel, szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji, środki pozwolą utrzymać bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa w przypadku występujących przejściowo zatorów płatniczych. Wyróżniamy następujące kredyty w rachunku bieżącym: 1. kredyty otwarte w ramach umowy kredytowej bank realizuje zlecenia płatnicze kredytobiorcy do wysokości przyznanego kredytu (salda debetowe powstają w drodze zobowiązania banku do zapłaty dokumentów płatniczych kredytobiorcy); 2. kredyty kasowe są przyznawane przedsiębiorcy w związku z chwilowym brakiem środków na rachunku. Taki kredyt jest udzielany na krótki okres czasu (nawet kilkudniowy). Nie może być on wykorzystany ponownie, ale przedsiębiorca może ubiegać się o następny tego rodzaju kredyt. Rozpatrzenie wniosku następuje w krótkim terminie, a spłata kredytu odbywa się z bieżących wpływów na rachunek; Uzyskanie takiego kredytu jest pewnego rodzaju przywilejem, przysługującym zaufanym klientom banku. 3. kredyty In blanco zabezpieczeniem przyjmowanym przez bank jest weksel wystawiony w formie in blanco; 7

8 4. kredyt stała zaliczka ilekroć kredytobiorca go zaciąga, musi zadłużyć się na pewną kwotę. Spłata tego kredytu następuje jednorazowo. Kredyt w rachunku kredytowym jest on udzielany w rachunku, specjalnie przeznaczonym do ewidencji i kontroli, w zakresie korzystania i obsługi takiego zadłużenia przez kredytobiorcę. Kredyty w rachunku kredytowym mogą przybierać następujące formy: 1. kredyt docelowy służy do finansowania bieżącej działalności, np. zakup środków obrotowych, jest on związany z konkretną, doraźną transakcją i nie ma możliwości odnowienia go; środki te można wykorzystywać jednorazowo lub w transzach, tak samo wygląda spłata w transzach lub jednorazowo; 2. linia kredytowa wykorzystywany przez przedsiębiorstwo w przypadku transakcji o powtarzalnym charakterze (np. dostawy); spłata zadłużenia lub jego części powoduje odnowienie kredytu o wysokość spłaconej kwoty; kredyt tego typu może być udzielony w formie nieodnawialnej, gdzie wypłata z rachunku kredytowanego zmniejsza kwotę kredytu pozostałą do wykorzystania; 3. kredyt kasowy inaczej płatniczy, który jest udzielany w przypadku braku środków w kasie przedsiębiorstwa, jest krótkoterminowym zobowiązaniem, spłacany w ciągu kilku dni; 4. kredyt sezonowy przeznaczony dla przedsiębiorstw o sezonowym charakterze działalności, przydatny w okresie, w którym przedsiębiorstwo nie odnotowuje sprzedaży, nie jest odnawialny; 5. kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań jest on wykorzystywany w przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie zatorów płatniczych; jest on udzielany na kilka miesięcy i nie ma charakteru odnawialnego, 6. kredyt na sfinansowanie należności umożliwia jednostce uzyskanie środków zanim określony dłużnik ureguluje swoją zaległą zapłatę 8

9 względem niego, wysokość kredytu nie może przekroczyć wartości należności. Kredyty udzielane w rachunku kredytowym są korzystne dla przedsiębiorstwa ze względu na fakt, iż spłacone odsetki dotyczą tylko wykorzystanej kwoty kredytu w ramach przyznanego limitu. Wobec czego następuje poprawa płynności przedsiębiorstwa. W przypadku kredytu udzielanego w linii kredytowej kluczową sprawą jest wiarygodność przedsiębiorstwa. Z uwagi na stosowaną metodę kredytowania należy zwrócić uwagę na następujące typy kredytów obrotowych: 1. Kredyt dyskontowy związany obrotem wekslowym i dotyczy dyskontowania weksli; zabezpieczeniem kredytu jest weksel wystawiony przez przedsiębiorcę, który w zamian za przekazanie go bankowi otrzymuje środki pieniężne, przy czym od kwoty tej bank potrąca dyskonto, czyli odsetki; oprocentowanie takiego kredytu jest zdecydowanie niższe w porównaniu z innymi instrumentami finansowania działalności, ale z uwagi na to, że odsetki są naliczane z góry, ten sposób finansowania może w praktyce okazać się droższy. 2. Kredyt akceptacyjny bank zobowiązuje się do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu na wykupienie weksla, który firma sama wcześniej wystawiła. Taki kredyt może być udzielany w doraźnych transakcjach lub przybrać formę linii kredytowej. 3. Kredyt lombardowy ma charakter krótkoterminowy i udzielany jest pod zastaw nieruchomości, rzeczy ruchomych bądź praw znajdujących łatwy zbyt na rynku. Wartość zabezpieczenia przekracza zawsze kwotę kredytu nawet kilkukrotnie, a spłata zadłużenia przekracza zawsze kwotę kredytu nawet kilkukrotnie. Spłata zadłużenia dokonywana jest jednorazowo, po upływie okresu kredytowania. Kredyty walutowe Najczęściej są niżej oprocentowane, aniżeli kredyty w złotych. Tego typu kredyty przedsiębiorstwo wykorzystuje w złotych przy uwzględnieniu aktualnego kursu 9

10 w dniu wypłaty gotówki. Spłata kredytu i odsetek następuje w złotych po odpowiednim przeliczeniu kwot zobowiązań w walucie obcej według aktualnego kursu w dniu uregulowania. Kurs waluty jest przeważnie inny (czasami nawet istotnie), aniżeli w dniu wykorzystania kredytu. Przedsiębiorca decydując się na kredyty w zagranicznych walutach powinien liczyć się z występującym ryzykiem kursowym. Należy mieć na uwadze przewidywane zmiany kursu walutowego, uwzględniając je przy kalkulacji stopy oprocentowania kredytu w obcej walucie. Należy dodać, że w warunkach ustabilizowanej gospodarki wahania kursów walutowych w krótkich okresach są stosunkowo niewielkie. Z kolei w przypadku kredytów długoterminowych skala ryzyka kursu walutowego znacznie rośnie, a prognozy w tej dziedzinie często odbiegają od rzeczywistości. W takim przypadku ważne, aby przedsiębiorstwo, które zaciąga kredyty walutowe zastrzegło w umowie z bankiem prawo do zmiany waluty kredytu i do określenia z góry kosztu takiej operacji. Długoterminowe kredyty bankowe Długoterminowe kredyty bankowe są źródłem finansowania przede wszystkim rozwoju przedsiębiorstw. Są one zaciągane na określone przedsięwzięcia inwestycyjne o materialnym lub niematerialnym charakterze (np. zakup papierów wartościowych). Tego typu kredyty mogą być pozyskiwane na inwestycje o charakterze finansowym np. na zakup udziałów lub akcji innej spółki w celu przejęcia nad nią kontroli. Kredyty inwestycyjne można podzielić na kilka podstawowych rodzajów: kredyty na nabycie lub budowę majątku trwałego przedsiębiorstwa, kredyty na restrukturyzację (przebudowę) struktury gospodarczej przedsiębiorstwa, zakup lub budowę obiektów przemysłowych, kredyty na inwestycje typu greenfield, czyli na realizację przedsięwzięcia od podstaw, zakup nowej technologii itp. 2 2 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008,s

11 W przypadkach dużych kwot kredytu jednym z warunków przyznania finansowania może być zaakceptowanie przez bank przedłożonego przez firmę biznesplanu, który powinien w szczególności uwzględniać: 1. realistyczną kalkulację opłacalności inwestycji, 2. przewidywane źródła spłaty kredytu wraz z odsetkami. Najważniejsze parametry kredytu Na koszt kredytu inwestycyjnego, tak jak w przypadku innych kredytów mają wpływ parametry, których dobór jest istotny dla przyszłego kredytobiorcy. Zatem przedsiębiorca zamierzający skorzystać z kredytu inwestycyjnego powinien zwrócić szczególną uwagę na: 1. Oprocentowanie kredytu ma bezpośredni wpływ na koszt obsługi kredytu. Niezależnie od tego, czy będzie to oprocentowanie stałe, czy zmienne przedsiębiorca musi się liczyć z występowaniem ryzyka stopy procentowej. Przy stałym oprocentowaniu nie występują dodatkowe koszty przy wzroście stóp procentowych, ale pojawi się ryzyko w przypadku spadku stóp. Stratą będzie brak możliwości korzystania z niższego oprocentowania, czyli koszt utraconych możliwości. Jeżeli przedsiębiorca wybierze oprocentowanie zmienne, wówczas jest narażony na ryzyko wzrostu stóp procentowych. 2. Okres kredytowania im dłuższy jest czas trwania kredytu, tym większe jest ryzyko dla banku. Dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztu kredytu. Czas trwania umowy kredytu inwestycyjnego nie może być dłuższy, od okresu użytkowania (amortyzacji) sfinansowanych z tego źródła środków trwałych. 3. Waluta kredytu w przypadku kredytów walutowych przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem kursowym. Ponadto banki dążą w tego typu 11

12 kredytach do zrekompensowania sobie dodatkowego ryzyka poprzez podniesienie marży bankowej. 4. Zabezpieczenie kredytu wybór odpowiedniego zabezpieczenia zależy od rodzaju inwestycji, od specyfiki kredytu oraz od formy prawnej kredytobiorcy. W przypadku osób fizycznych zastosowania mają zabezpieczenia osobiste, a w przypadku podmiotów prawnych zabezpieczenia rzeczowe. Bywają sytuacje, w których stosuje się zabezpieczenia mieszane. Do podstawowych zabezpieczeń osobistych należą: weksel własny in blanco, poręczenie, gwarancje kredytowe. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych najczęściej mają zastosowanie: zastaw, przewłaszczenie, hipoteka Spłata kredytu - następuje w terminach miesięcznych lub kwartalnych. Przedsiębiorca spłaca kapitał oraz przypadające od zadłużenia odsetki, które maleją wraz ze spadkiem zadłużenia. Rata odsetkowa jest spłacana co miesiąc, natomiast rata kapitałowa w zależności od warunków kredytu może być spłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, a nawet rocznie. Warto zauważyć, iż wpływy z danego przedsięwzięcia przedsiębiorca osiągnie dopiero po zakończeniu i uruchomieniu inwestycji. Dlatego firma powinna przy zawieraniu umowy kredytowej wynegocjować odpowiednie odroczenie 3 A. Michalczewski, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym, red. nauk. M. Panfil, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008, s

13 rozpoczęcia spłat kredytów (kapitału i odsetek lub tylko rat kapitałowych). Wówczas przedsiębiorca powinien się przygotować na poniesienie wyższych kosztów takiego kredytu, zwłaszcza, gdy odroczeniu podlega spłata zarówno kapitału jak i odsetek. W takiej sytuacji bank dolicza odsetki na bieżąco do odroczonych spłat kredytu, tj. dokonuje ich kapitalizacji. 6. Okres karencji - jest to czas od udzielenia kredytu do terminu pierwszej raty. Z uwagi na ograniczenie ryzyka banki zgadzają się na karencje rat kapitałowych nawet do 12 miesięcy, jednak w przypadku rat odsetkowych nie dłużej niż na 3 miesiące. W praktyce występują dwie możliwości spłat kredytów: spłata w równych ratach kredytobiorca płaci co miesiąc takie same raty, spłata w malejących ratach pierwsze raty są wysokie, a kolejne stopniowo maleją. Wybór jednej z dwóch możliwości spłaty wynika z zapotrzebowania na kapitał netto. Gdy przedsiębiorcy wystarcza kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych, ponieważ w przypadku kredytu z ratami malejącymi, kapitał kredytu jest spłacany dużo szybciej, niż w przypadku rat równych, co powoduje zmniejszenie wartości rat odsetkowych w późniejszych terminach spłaty, a tym samym niższy koszt obsługi kredytu. 7. Zasady uruchomienia kredytu kredyt może być uruchomiony: jednorazowo oznacza, iż cała kwota kredytu zostanie przekazana kredytobiorcy w jednym terminie ustalonym w umowie; w transzach - kwota kredytu jest przekazywana kredytobiorcy w częściach w zależności od potrzeb; w ciągnieniach wysokość oraz termin poszczególnych ciągnień nie są ustalone w umowie, reguluje je sam kredytobiorca w zależności od potrzeb. 13

14 Proces wykorzystania kredytu jest monitorowany przez bank, który kontroluje, czy kredyt jest przeznaczony na cel, na jaki został zaciągnięty. Powinien on współgrać z planowaną inwestycją. Łatwiej i rozsądniej jest dostosować kredyt do inwestycji, niż inwestycje do kredytu. Koszt kredytu Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na koszt kredytu jest stawka oprocentowania. W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, stawka jest stała, a jej wysokość jest zapisana w umowie kredytu. Przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, rodzaj stawki jest podany w umowie, która będzie każdorazowo wykorzystywana do budowy wysokości oprocentowania. W przypadku kredytów w złotych w umowie jest zawarta informacja, iż oprocentowanie kredytu będzie wynosiło stawkę WIBOR w zależności od okresu spłaty 1M, 3M lub 6M. Drugim czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu jest marża bankowa, wyrażona w formie stopy procentowej i dodawana do podstawowego oprocentowania. Podstawowa stawka wraz z marżą wyznacza ostateczną wysokość stopy procentowej po jakiej jest spłacany kredyt. 4 Do kosztów kredytu należy również opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz prowizja od uruchomienia kredytu. Do pozostałych kosztów wpływających na ostateczny koszt kredytu należą koszty pozabankowe związane np. z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, wyceną, zabezpieczeniami itp. Kredyt inwestycyjny powinien być dopasowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do samego kredytobiorcy, a wybór odpowiedniej opcji powinien zależeć od przeznaczenia kredytu oraz od typu przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest aby przed wyborem odpowiedniego kredytu porównać parametry kredytu oraz jego koszt. 4 A. Michalczewski, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed, op. cit., s

15 Leasing Jest formą finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, która polega na korzystaniu przez przedsiębiorstwo z rzeczowych składników majątku trwałego, w zamian za regularne opłaty (raty leasingowe najczęściej miesięczne). Leasing umożliwia przedsiębiorcy korzystanie z majątku trwałego bez konieczności nabywania go na własność. Istotą transakcji leasingowej jest czasowe udostępnienie przez jedną ze stron: finansującego (leasingodawcę) drugiej: korzystającemu (leasingobiorcy) prawa do używania lub używania i pobierania pożytków z rzeczy nabytej przez finansującego. W zamian za korzystanie z rzeczy korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenia pieniężne w ustalonych (zgodnie z umową) ratach. Przy czym warto zauważyć, że wysokość opłaty (raty leasingowej) jest najczęściej tak ustalana, iż w umówionym okresie finansujący otrzymuje nie tylko zwrot kapitału (najczęściej w całości, ale bywa, że w przeważającej części), lecz także koszty leasingodawcy i jego zysk (marżę). Po upływie określonego czasu leasingu może nastąpić przeniesienie własności rzeczy na korzystającego w sposób uzgodniony w umowie. 5 Celem umowy leasingowej jest zapewnienie finansowania inwestycji bez nabycia prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Rodzaje leasingu Kryteria podziału i rodzaje leasingu łączą się ze sobą w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw korzystających z usług leasingowych. Przy czym warto podkreślić, że zakwalifikowanie transakcji według jednego kryterium nie oznacza, że nie może być zakwalifikowana do innej grupy definiowanej według innych kryteriów. Są jednak pewne elementy wspólne, charakterystyczne dla każdego podziału, a mianowicie: 5 czerwiec 2009 A. Chabowska Litka, Leasing środków transportu w Polsce, Rozprawa doktorska, SGH, 15

16 a) przedmiot leasingu, który przez cały okres trwania umowy jest własnością finansującego, b) czas trwania umowy jest dokładnie określony, chociaż może ulegać zmianom, c) zapłata za użytkowanie dobra jest zawsze wyrażona w pieniądzu, d) finansujący nie może odebrać przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, chyba że leasingobiorca nie spełni warunków zawartych w umowie. Leasing bezpośredni i pośredni Leasing bezpośredni polega na tym, że firma zajmująca się sprzedażą określonego dobra wynajmuje to dobro użytkownikowi; dzięki temu możliwe jest zwiększenie obrotów i zysków wskutek przyciągania klienta, dla którego wynajem rzeczy jest dogodniejszy niż ich zakup na własność; w tym przypadku występują dwie strony tj. leasingobiorca i leasingodawca. Właściciel, producent określonego dobra zwraca się bezpośrednio do potencjalnego użytkownika, proponując mu zawarcie umowy leasingu. W tego typu transakcji występują dwie strony tj. finansujący producent i korzystający. W praktyce częściej stosowany jest leasing pośredni, kiedy to między właścicielem producentem przedmiotu leasingu, a korzystającym pojawia się trzecia strona wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe. Spółka leasingowa nabywa od producenta urządzenia na swój rachunek określone dobro w celu oddania go w leasing użytkownikowi korzystającemu. W tego typu transakcji producent określonego dobra sprzedaje je spółce leasingowej umową sprzedaży lub dostawy dobra. Następnie finansujący firma leasingowa przekazuje w drodze umowy leasingu dane dobro korzystającemu. Poza producentem, finansującym i korzystającym mogą wystąpić w leasingu pośrednim również inne podmioty np. bank, towarzystwo ubezpieczeniowe. 6 Leasing finansowy i operacyjny. W aktualnych regulacjach podatkowych wyodrębnia się dwa rodzaje leasingu: 6 A. Chabowska Litka, Leasing op. cit., s.40 16

17 1. leasing finansowy, 2. leasing operacyjny. 1) Leasing finansowy cechuje się długoterminowym charakterem umowy (zbliżony do gospodarczej używalności przekazanego środka) z gwarancją prawa zakupu przedmiotu umowy przez korzystającego po jej zakończeniu. Warunkiem koniecznym jest spłata przez korzystającego wszystkich rat przewidzianych w umowie leasingu. Przedmiot umowy leasingu finansowego jest prawną własnością finansującego (spółki leasingowej), ale w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku korzystającego. W takim przypadku przedsiębiorstwo może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego środka. Koszty konserwacji, remontów ponosi również użytkownik przedmiotu, a nie jak w przypadku leasingu operacyjnego właściciel. W leasingu finansowym raty leasingowe składają się z części kapitałowej i odsetkowej, ale tylko raty odsetkowe stanowią koszt uzyskania przychodu. 2) Leasing operacyjny okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, zatem przedmiot umowy może być używany przez wielu kolejnych korzystających, ponieważ nakłady poniesione przez spółkę leasingową nie zwracają się w czasie obowiązywania umowy leasingu. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do majątku finansującego (spółki leasingowej), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego, a przychodem dla spółki leasingowej są pełne raty leasingowe. Dzięki leasingowi operacyjnemu korzystający zwiększa bieżące koszty uzyskania przychodów, a przez to obniża podstawę opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych. W umowie leasingu operacyjnego finansujący zobowiązuje się do różnego rodzaju dodatkowych świadczeń na rzecz korzystającego w umówionym okresie 17

18 używania przedmiotu umowy, w ramach ustalonego czynszu, bez opcji nabycia rzeczy. Leasing odnawialny jest formą leasingu operacyjnego, w przypadku gdy nastąpi możliwość odstąpienia od umowy leasingu przed terminem jej wygaśnięcia np. w sytuacji, gdy leasingowany środek utraci swoją wartość z powodu postępu technicznego. W tego typu umowie finansujący zobowiązuje się do wymiany przedmiotów leasingu na nowe. Wymiana może mieć charakter stały lub okresowy. Coraz częściej zdarza się, że finansujący jest również producentem, a tego typu umowa zapewnia stałe zainteresowanie produkowanym przez niego sprzętem. Leasing mokry w umowie tego typu, finansujący świadczy dodatkowo określone usługi np. serwis lub szkolenie pracowników. Przykładem wykorzystania leasingu mokrego jest usługa (car fleet management) CFM zarządzanie flotą samochodową, polegająca na (oprócz finansowania), oferowaniu korzystającemu kompleksowego doradztwa w zakresie serwisu samochodów, ubezpieczeń, likwidacji szkód, pomocy w zbywaniu własnych samochodów oraz zapewnieniu samochodów zastępczych. Leasing suchy występuje, jeżeli w umowie nie ma zapisu o dodatkowych usługach świadczonych korzystającemu. Inne rodzaje leasingu Poszczególne rodzaje leasingu są dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, które z kolei są pochodną zjawisk zachodzących w gospodarce. Biorąc pod uwagę różne kryteria, warto zwrócić uwagę na klasyfikację leasingu ze względu na: przedmiot umowy: leasing ruchomości dotyczy ruchomych dóbr inwestycyjnych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej np. urządzenia, maszyny, sprzęt biurowy, komputery itp. 18

19 leasing nieruchomości jest transakcją, polegającą na odpłatnym oddaniu nieruchomości do czasowego korzystania (np. budynki fabryczne, magazyny, hotele, przedsiębiorstwa, centra handlowe itp.), leasing dóbr konsumpcyjnych dotyczy dóbr trwałego użytku, np. samochody osobowe, telewizory, sprzęt AGD itp., leasing dóbr unikatowych leasingodawca zamawia przedmiot leasingu u producenta, według ścisłych zaleceń leasingobiorcy. Przedmiotem tej umowy są rzeczy posiadające indywidualne cechy, odpowiadające szczególnym potrzebom leasingobiorcy, a umowa jest zawierana na długi okres czasu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma obowiązek nabyć przedmiot leasingu, zasięg przestrzenny: leasing krajowy, leasing międzynarodowy korzystający i finansujący mają różną przynależność państwową (miejsce siedziby). Specyfika umowy leasingu Umowa leasingu jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron umowy. Może być ona dostosowywana do oczekiwań obu stron, jednak w swojej formie zawsze powinna zawierać czas trwania, wskazanie przedmiotu leasingu z wyszczególnieniem wszystkich opłat, harmonogram spłat, kwestie ubezpieczenia oraz koszty napraw i konserwacji przedmiotu leasingu. 7 W umowie leasingu powinny być ujęte następujące kwestie: określenie przedmiotu leasingu i jego zbywcy, ustalenie wynagrodzenia dla finansującego i wysokości poszczególnych rat, ustalenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa, dotyczące ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu, 7 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008, s.33 19

20 zakres praw i obowiązków stron umowy (finansującego i korzystającego), sposób postępowania finansującego i korzystającego w przypadku naruszenia postanowienia umowy, sposób i tryb rozwiązania umowy w okresie jej trwania i po zakończeniu leasingu, postępowania w razie oddania rzeczy przez korzystającego osobie trzeciej, uzgodnione klauzule odnośnie spraw problemowych i nietypowych W transakcji leasingowej mamy do czynienia z co najmniej trzema podmiotami: finansującym, korzystającym, dostawcą. W transakcji mogą również uczestniczyć: bank finansujący leasingodawcę (spółkę leasingową), towarzystwo ubezpieczeniowe, poręczyciel. Koszty ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu ponosi faktycznie korzystający. Spółka leasingowa przenosi na korzystającego część praw w wyniku cesji, dzięki czemu leasingobiorca sam może kierować do ubezpieczyciela potencjalne roszczenia. Zabezpieczenie umowy leasingu W sytuacji, gdy transakcja nie przewiduje udziału poręczyciela zabezpieczeniem umowy leasingowej może być: zastaw, hipoteka, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, weksel gwarancyjny in blanco. Forma zabezpieczenia w postaci weksla jest praktycznie stosowana przez wszystkie spółki leasingowe. W przypadku zaległości płatności lub innego 20

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

leasing sposób na niższe koszty

leasing sposób na niższe koszty NR 6 (868) CZERWIEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU leasing sposób na niższe koszty Jaki rodzaj leasingu wybrać Na co zwracać uwagę, zawierając umowę Zalety i wady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo