WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa REGON: Tel/fax (22) / (22) Warszawa, dnia r. Numer sprawy: BZP/041/DLA/2011 Nr pisma:. BZP /2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego strona internetowa zamawiającego WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych oraz kart płatniczych. W związku z pytaniami zgłoszonymi przez uczestnika postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w odniesieniu do Pakietu nr I. Pytanie 1: Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty o konstrukcji palnej (np. płyty warstwowe z palnym wypełnienie, drewniane stropy itp.). JeŜeli tak prosimy o wykaz tych budynków oraz informacje o zastosowanych w nich ponad standardowych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. Odpowiedź 1: 1. Obiekty własne o konstrukcji palnej w jednostkach zamawiającego: Kalisz, Wrocław, Sopot, Toruń. Brak dodatkowych ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. 2. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe w obiektach: a. Wrocław: Hydranty wewnętrzne 52 w piwnicy oraz hydranty 25 na pozostałych kondygnacjach. Hydranty zasilane z przyłącza wodociągowego poprzez agregat p.poŝ dla podwyŝszenia ciśnienia w instalacji. Klapy oddymiające nad klatką schodową. Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. Dźwiękowy system ostrzegawczy w całym budynku

2 b. Gdańsk: Hydranty wewnętrzne 52 w piwnicy oraz hydranty 25 na pozostałych kondygnacjach. Hydranty zasilane z przyłącza wodociągowego. Czujki poŝarowe w piwnicy podłączone do systemu alarmowego obiektu. c. Toruń: Hydranty wewnętrzne 25. Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. d. Piła: instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. Hydranty wewnętrzne 52. e. Kalisz: Hydrant 52 w piwnicy f. Bielsko-Biała: Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝarowe. Dwa hydranty wewnętrzne na parterze i I piętrze. Pytanie 2: Jaki jest stan techniczny budynków i zamontowanych w nich instalacji, które mają być objęte ubezpieczeniem. Jakie są zastosowane zabezpieczenia przeciwpoŝarowe i przeciwprzepięciowe. Czy urządzenia Banku i instalacje elektryczne, odgromowe itp są naleŝycie konserwowane? Czy przez własny personel czy teŝ jest podpisana umowa na konserwacje z firmą zewnętrzną. Odpowiedź 2: Konserwacja instalacji w części obiektów to konserwacja stała, a w części w ramach potrzeb na zasadzie odrębnych zleceń. a) Gdańsk, ul. Kowalska 10, budynek biurowy o pow. uŝytkowej. 759,60 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry, b) Sopot, Al. Niepodległości 764; bud. biurowy o pow. uŝytkowej. 635,82 m2 z garaŝem o pow. uŝytkowej. 32,93 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny przeciętny, c) Piła, przy ul. Witaszka 2 i 2a; bud. biurowy o pow. uŝytkowej. ok. 1402,74 m2 z garaŝem o pow. uŝytkowej. 38,9 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry d) Toruń, ul. Chełmińska 28, bud. biurowy (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 948,84 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan ogólny techniczny dobry, e) Wrocław, ul. Malarska 26, bud. biurowy (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 860,58 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry f) Bielsko Biała, ul. Sixta 19, bud. biurowy z częścią mieszk. o pow. uŝytk. 4433,80 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny dobry, lokalnie przeciętny, g) Kalisz, przy pl. Bogusławskiego 2, bud. biurowy z częścią mieszk. (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 2357,04 m2 i 2 garaŝami o łącznej pow. uŝytk. 44,81 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny dobry, lokalnie przeciętny, h) Jastarnia, przy ul. Portowej 12, bud. pensjonatowy o pow. uŝytkowej 809 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej, stan ogólny przeciętny, i) Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 (bud. biurowy, zabytek, o pow. uŝytk m2), z instalacjami: wod-kan, co, elektr., budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry (prowadzone są bieŝące remonty pomieszczeń oraz powierzchni w stanie technicznym przeciętnym, Pytanie 3: 2/9

3 Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenie jednostek Banku znajdują się placówki połoŝone na terenach zagroŝonych powodzią lub w jakimś stopniu zostały dotknięte powodzią w ostatnich latach. JeŜeli tak prosimy o ich wskazanie. Odpowiedź 3: Nie, Ŝadna z jednostek Banku nie jest połoŝona na terenach zagroŝonych powodzią. Pytanie 4: Jakie mienie ruchome ma być ubezpieczone w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, które określone jest jako mienie osób trzecich (mienie ruchome, w tym mienie uŝytkowane przez BGK w oparciu o umowy Leasingu, dzierŝawy, uŝyczenia itp... Czy pozycja ta zawiera np. mienie w skrytkach depozytowych? Odpowiedź 4: Pozycja mienie ruchome obejmuje przedmioty naleŝące do osób trzecich, którymi Bank rozporządza na podstawie róŝnego rodzaju umów, które wykorzystywane są w działalności prowadzonej przez Bank. Pozycja ta nie obejmuje mienia klientów znajdującego się w skrytkach depozytowych. Pytanie 5: Wnosimy o określenie limitu odszkodowawczego na jednego pracownika w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ryzyku kradzieŝowym. Odpowiedź 5: W pakiecie I A) pkt. 4 znajdują się limity szkodowe, w tym m.in. limity dla mienia pracowniczego oraz dla ryzyk kradzieŝowych. Jest to zakres minimalny SIWZ, nie podlegający zmianom. Pytanie 6: Jakie mienie i gdzie się znajduje, które jest przedmiotem ubezpieczenia i jest określone jako mienie oddane w dzierŝawę. Odpowiedź 6: Mienie oddane w dzierŝawę to meble i wyposaŝenie gastronomiczne bufetu i stołówki pracowniczej w Centrali Banku. Pytanie 7: Wnosimy o uzupełnienie zapisu w ryzyku ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuŝszym niŝ 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami: 1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 2. koszty uŝytkowania zastępczych pomieszczeń, 3. koszty uŝytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 4. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 5. koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji. oraz wprowadzenie franszyzy w wysokości 3 dni dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). 3/9

4 Odpowiedź 7: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Istnieje natomiast moŝliwość wprowadzenia zmian w ust. 9 (ubezpieczenie mienia) i ust. 8 (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) pkt 1) uzupełniające ubezpieczenie wzrostu wszelkich kosztów działalności związanych z wystąpieniem szkody rzeczowej objętej ochroną ubezpieczeniową Pytanie 8: Wnosimy o uzupełnienie zapisu w ryzyku ubezpieczenia mienia podczas transportu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak równieŝ wskutek obciąŝenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewoŝonego w nim mienia; 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewoŝonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po uŝyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub uŝycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po uŝyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1. obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym Odpowiedź 8: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 9: Wobec braku moŝliwości prawidłowej oceny ryzyka (nieznana lokalizacja, rodzaj mienia, jego orientacyjna wartość) wnosimy o usunięcie (lub przesuniecie tego zakresu do zapisów dodatkowych) w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 5 (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisu dotyczącego miejsca ubezpieczenia:.. oraz kaŝde miejsce, w którym znajduje się: - majątek własny Ubezpieczającego uŝytkowany przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów (najmu, dzierŝawy, leasingu, itp.), - mienie przewłaszczone na zabezpieczenie wierzytelności - mienie przejęte w drodze windykacji. Odpowiedź 9: 4/9

5 Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy jednak uwagę, iŝ w chwili obecnej w pozycji 3 przedmiot i sumy ubezpieczenia nie zadeklarowano mienia, o którym mowa powyŝej. Z dotychczasowej praktyki przebiegu ubezpieczeń BGK wynika, Ŝe pojawienie się tego typu mienia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia moŝe mieć wyłącznie incydentalny charakter. Pytanie 10: Wobec braku definicji kradzieŝy zwykłej wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego poniŝszego zapisu: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychŝe warunków, ustala się Ŝe: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : - kradzieŝ zwykłą, braki, straty gotówki i innych walorów pienięŝnych niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, naduŝycia lub innego umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŝdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Odpowiedź 10: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 11: Wnosimy o usuniecie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obejmowania ochroną mienia w trakcie instalowania i testów, a takŝe w trakcie remontów. Odpowiedź 11: Zapis w pakiecie I B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Pytanie 12: 5/9

6 Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uŝytkowanego poza miejscem ubezpieczenia, iŝ w przypadku kradzieŝy z włamaniem z pojazdu odszkodowanie przysługuje wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. Odpowiedź 12: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 13: Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia, Ŝe sprzęt w okresie składowania do momentu zainstalowania jest ubezpieczony jeŝeli termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty jego dostawy oraz sprzęt elektroniczny oraz jego części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Odpowiedź 13: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 14: Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia w przypadku szkód w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych, Ŝę Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub w programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu uŝytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Odpowiedź 14: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 15: Prosimy o jednoznaczne określenie kto ma być Ubezpieczonym w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź 15: Zgodnie z zapisami SIWZ Pakiet I C) pkt 1. Ubezpieczonym powinien być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W chwili obecnej Zamawiający nie ubezpiecza innych podmiotów. W przypadku ewentualnego 6/9

7 wydzielenia i/lub nabycia innych podmiotów powinny być one objęte ochroną ubezpieczeniową jako Ubezpieczeni, natomiast Zamawiający pozostanie Ubezpieczającym. Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ubezpieczenie OC obejmować ma działalność biurową banku tzn. bez działalności zawodowej, działalności pośrednictwa finansowego. Odpowiedź 16: Intencją zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności w zakresie wskazanym w SIWZ, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych, z zastrzeŝeniem rozszerzeń określonych we wnioskowanych zapisach rozszerzających. Zamawiający wykonuje działalność biurową i usługową jako bank. Pytanie 17 Czy ubezpieczenie OC ma obejmować tylko odpowiedzialność deliktową czy równieŝ kontraktową. JeŜeli równieŝ kontraktową prosimy o określenie jakiego typu kontrakty mają być chronione w ramach ubezpieczenia OC. Odpowiedź 17: Zamawiający oczekuje, aby ochrona ubezpieczeniowa udzielona była w zakresie wskazanym w SIWZ, zarówno w odniesieniu do OC deliktowej, jak i OC kontraktowej. OC kontraktowa powinna obejmować zobowiązania kontraktowe wynikające z zakresów wskazanych w Pakiecie I C) pkt 3. przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz zaakceptowanych przez wykonawcę zakresów w Pakiecie I C) pkt. 12. Pytanie 18 Prosimy o potwierdzenie, ze w ubezpieczeniu OC będzie miał zastosowanie czasowy zakres polegający na: Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiedź 18 Zgodnie z zapisem w Pakiecie I C) pkt 5 wymagany przez Zamawiającego czasowy zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody, które wystąpiły w trakcie okresu ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie będą miały zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń oraz kodeksu cywilnego. Pytanie 19 Prosimy o określenie czy rozszerzenie o OC najemcy (gdzie Zamawiający jest najemcą) dotyczy najmu nieruchomości czy ruchomości? Prosimy o określenie jakiego typu mienie jest najmowane przez Zamawiającego i jego przybliŝonej wartości. Odpowiedź 19 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC najemcy dotyczy najmu nieruchomości. Liczba lokali najmowanych na potrzeby: Centrali - 2 7/9

8 Oddziałów 14 Filii 1 Punktów Obsługi Klienta 2 Archiwów 2 Łącznie - 21 Pytanie 20 Prosimy o podanie orientacyjnej ilości planowanych do zorganizowania w ciągu roku imprez (nie mających statusu imprezy masowej). Jakiego typu maja to być imprezy. Odpowiedź 20 Bank planuje zorganizowane około 30 róŝnego rodzaju imprez w okresie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Będą to imprezy typu konferencji dot. wsparcia handlu zagranicznego, piknik dla pracowników, spotkania świąteczne dla pracowników, spotkania dla klientów Oddziałów BGK. Pytanie 21 Wnosimy o usuniecie z zakresu ubezpieczenia kart płatniczych w transporcie ryzyka szkód finansowych powstałych w związku z nieautoryzowanym uŝyciem karty płatniczej. Odpowiedź 21 Zapis w pakiecie I D) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Pytanie 22 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przy szkodach dotyczących ubezpieczenia nieaktywnych kart płatniczych w transporcie odszkodowanie wypłacane byłoby do wysokości kosztów odtworzenia uszkodzonej lub utraconej karty płatniczej. Odpowiedź 22 Zgodnie z zapisami SIWZ przy szkodach dotyczących ubezpieczenia nieaktywnych kart płatniczych w transporcie odszkodowanie uwzględniać powinno zarówno koszty otworzenia utraconej karty, jak i szkody finansowe powstałe w związku z nieautoryzowanym uŝyciem karty płatniczej, jeŝeli nastąpiło ono w wyniku utraty karty podczas transportu i miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Pytanie 23 Wnosimy o wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu nieaktywnych kart płatniczych w transporcie w wysokości 1.000,0 zł w kaŝdej szkodzie. Odpowiedź 23 Zapis w pakiecie I D) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, nie podlegający zmianom. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści SIWZ. Pytanie 24 Prosimy o uzupełnienie wysokości nałoŝonych rezerw przy szkodach wykazanych w SIWZ w zestawieniu jako otwarte Odpowiedź 24 Zamawiający nie posiada informacji od dotychczasowego ubezpieczyciela odnośnie poziomu rezerw załoŝonych na szkody otwarte. Pytanie 25 8/9

9 Prosimy o określenie czy w okresie ostatnich 3 lat były do Banku zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z ryzyka OC, jeŝeli tak to prosimy o podanie ich przyczyny, wielkości roszczenia, ewentualnego powodu odmowy. Odpowiedź 25 W okresie ostatnich 3 lat do Banku wniesione było jedno roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (w maju 2009r.). Powodem było uszkodzenie pojazdu przez uderzenie konaru drzewa, znajdującego się w obrębie nieruchomości Banku. Roszczenie to zostało oddalone bez wypłaty odszkodowania, poniewaŝ Bank nie ponosił odpowiedzialności za powstała szkodę. Pytanie 26 Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną załączników do SIWZ (w tym wykazu mienia, szkodowości, druku oferty itp.) w wersji edytowanej. Odpowiedź 26 Wersje edytowalne załączników zostaną przesłane na Ŝyczenie. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem proszeni są o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres Jednocześnie naleŝy zaznaczyć, Ŝe wersją obowiązującą dokumentów (w tym załączników) jest wersja udostępniona na stronie internetowej zamawiającego. Pytanie 28 ( ) zwraca się z prośbą o zmianę w umowie dla zadania PAKIETU II w pkt.13 : Oględziny powypadkowe powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dat zgłoszenia szkody. Odpowiedź 28 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 29 ( ) zwraca się z prośbą o zmianę w umowie dla zadania PAKIETU II w pkt.14 : zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pojazdów w tym samym dniu rejestracji. Odpowiedź 29 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę. Z powaŝaniem /-/ Małgorzata Śledziewska Dyr. Biura Zamówień Publ.... (podpis kierownika Zamawiającego) 9/9

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/20/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 10.06.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 00 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 Dyrektor Piotr Marszałek tel. +48 22 529 87

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Pismo dot. : nr spr. 06/2010/2 Otwock, dnia 05.02.2010 r.

Pismo dot. : nr spr. 06/2010/2 Otwock, dnia 05.02.2010 r. ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 sek retariat 33 828 40 40 zam. publiczne 33 828 40 47 fax 33 815 16 30 e-mail: zp@sz pitalpediatryc zny.pl www.sz pitalpediatryc zny.pl oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 16 F178. Wrocław, 16.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 16 F178. Wrocław, 16.10.2014r. Strona 1 z 16 Wrocław, 16.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04UB/01/2011

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Poznaniu Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Ubezpieczenie mienia Banku Gospodarstwa Krajowego od wszelkiego rodzaju ryzyka utraty lub uszkodzenia, (...) kart płatniczych w transporcie z włączeniem szkód finansowych powstałych w związku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 Załącznik nr 2 DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 1. Ubezpieczający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2 NIP: 937-00-10-797; REGON: 000640923 Tel./fax: (033) 499-18-01,

Bardziej szczegółowo

Rok ubezpieczenia odszkodowania

Rok ubezpieczenia odszkodowania Odpowiedzi do zadanych pytań Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity DZ.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759) zawiadamia się Ŝe wpłynęły

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Strona 1 z 9 Wrocław, 24.11.2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/29/04/2011/NO/Bielsk Podlaski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/29/04/2011/NO/Bielsk Podlaski Strona 1 z 12 F178 01 Wrocław, 06.05.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania. Warszawa, dnia 10 maja 2012 roku CPI-ZZP-2244-17-2611 /12 Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ w postępowaniu numer 17-CPI-ZZP- 2244/12 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa OFERTA

...  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/./DLA/2015... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo