WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa REGON: Tel/fax (22) / (22) Warszawa, dnia r. Numer sprawy: BZP/041/DLA/2011 Nr pisma:. BZP /2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego strona internetowa zamawiającego WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych oraz kart płatniczych. W związku z pytaniami zgłoszonymi przez uczestnika postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w odniesieniu do Pakietu nr I. Pytanie 1: Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty o konstrukcji palnej (np. płyty warstwowe z palnym wypełnienie, drewniane stropy itp.). JeŜeli tak prosimy o wykaz tych budynków oraz informacje o zastosowanych w nich ponad standardowych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. Odpowiedź 1: 1. Obiekty własne o konstrukcji palnej w jednostkach zamawiającego: Kalisz, Wrocław, Sopot, Toruń. Brak dodatkowych ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. 2. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe w obiektach: a. Wrocław: Hydranty wewnętrzne 52 w piwnicy oraz hydranty 25 na pozostałych kondygnacjach. Hydranty zasilane z przyłącza wodociągowego poprzez agregat p.poŝ dla podwyŝszenia ciśnienia w instalacji. Klapy oddymiające nad klatką schodową. Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. Dźwiękowy system ostrzegawczy w całym budynku

2 b. Gdańsk: Hydranty wewnętrzne 52 w piwnicy oraz hydranty 25 na pozostałych kondygnacjach. Hydranty zasilane z przyłącza wodociągowego. Czujki poŝarowe w piwnicy podłączone do systemu alarmowego obiektu. c. Toruń: Hydranty wewnętrzne 25. Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. d. Piła: instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru. Hydranty wewnętrzne 52. e. Kalisz: Hydrant 52 w piwnicy f. Bielsko-Biała: Instalacja sygnalizacji poŝaru, w skład której wchodzą czujki i ręczne ostrzegacze poŝarowe. Dwa hydranty wewnętrzne na parterze i I piętrze. Pytanie 2: Jaki jest stan techniczny budynków i zamontowanych w nich instalacji, które mają być objęte ubezpieczeniem. Jakie są zastosowane zabezpieczenia przeciwpoŝarowe i przeciwprzepięciowe. Czy urządzenia Banku i instalacje elektryczne, odgromowe itp są naleŝycie konserwowane? Czy przez własny personel czy teŝ jest podpisana umowa na konserwacje z firmą zewnętrzną. Odpowiedź 2: Konserwacja instalacji w części obiektów to konserwacja stała, a w części w ramach potrzeb na zasadzie odrębnych zleceń. a) Gdańsk, ul. Kowalska 10, budynek biurowy o pow. uŝytkowej. 759,60 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry, b) Sopot, Al. Niepodległości 764; bud. biurowy o pow. uŝytkowej. 635,82 m2 z garaŝem o pow. uŝytkowej. 32,93 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny przeciętny, c) Piła, przy ul. Witaszka 2 i 2a; bud. biurowy o pow. uŝytkowej. ok. 1402,74 m2 z garaŝem o pow. uŝytkowej. 38,9 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry d) Toruń, ul. Chełmińska 28, bud. biurowy (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 948,84 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan ogólny techniczny dobry, e) Wrocław, ul. Malarska 26, bud. biurowy (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 860,58 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry f) Bielsko Biała, ul. Sixta 19, bud. biurowy z częścią mieszk. o pow. uŝytk. 4433,80 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny dobry, lokalnie przeciętny, g) Kalisz, przy pl. Bogusławskiego 2, bud. biurowy z częścią mieszk. (budynek wpisany do rejestru zabytków) o pow. uŝytk. 2357,04 m2 i 2 garaŝami o łącznej pow. uŝytk. 44,81 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową; stan techniczny ogólny dobry, lokalnie przeciętny, h) Jastarnia, przy ul. Portowej 12, bud. pensjonatowy o pow. uŝytkowej 809 m2, wyposaŝony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, budynek nie posiada instalacji gazowej, stan ogólny przeciętny, i) Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 (bud. biurowy, zabytek, o pow. uŝytk m2), z instalacjami: wod-kan, co, elektr., budynek nie posiada instalacji gazowej; stan techniczny ogólny dobry (prowadzone są bieŝące remonty pomieszczeń oraz powierzchni w stanie technicznym przeciętnym, Pytanie 3: 2/9

3 Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenie jednostek Banku znajdują się placówki połoŝone na terenach zagroŝonych powodzią lub w jakimś stopniu zostały dotknięte powodzią w ostatnich latach. JeŜeli tak prosimy o ich wskazanie. Odpowiedź 3: Nie, Ŝadna z jednostek Banku nie jest połoŝona na terenach zagroŝonych powodzią. Pytanie 4: Jakie mienie ruchome ma być ubezpieczone w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, które określone jest jako mienie osób trzecich (mienie ruchome, w tym mienie uŝytkowane przez BGK w oparciu o umowy Leasingu, dzierŝawy, uŝyczenia itp... Czy pozycja ta zawiera np. mienie w skrytkach depozytowych? Odpowiedź 4: Pozycja mienie ruchome obejmuje przedmioty naleŝące do osób trzecich, którymi Bank rozporządza na podstawie róŝnego rodzaju umów, które wykorzystywane są w działalności prowadzonej przez Bank. Pozycja ta nie obejmuje mienia klientów znajdującego się w skrytkach depozytowych. Pytanie 5: Wnosimy o określenie limitu odszkodowawczego na jednego pracownika w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ryzyku kradzieŝowym. Odpowiedź 5: W pakiecie I A) pkt. 4 znajdują się limity szkodowe, w tym m.in. limity dla mienia pracowniczego oraz dla ryzyk kradzieŝowych. Jest to zakres minimalny SIWZ, nie podlegający zmianom. Pytanie 6: Jakie mienie i gdzie się znajduje, które jest przedmiotem ubezpieczenia i jest określone jako mienie oddane w dzierŝawę. Odpowiedź 6: Mienie oddane w dzierŝawę to meble i wyposaŝenie gastronomiczne bufetu i stołówki pracowniczej w Centrali Banku. Pytanie 7: Wnosimy o uzupełnienie zapisu w ryzyku ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuŝszym niŝ 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami: 1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 2. koszty uŝytkowania zastępczych pomieszczeń, 3. koszty uŝytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 4. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 5. koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji. oraz wprowadzenie franszyzy w wysokości 3 dni dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). 3/9

4 Odpowiedź 7: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Istnieje natomiast moŝliwość wprowadzenia zmian w ust. 9 (ubezpieczenie mienia) i ust. 8 (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) pkt 1) uzupełniające ubezpieczenie wzrostu wszelkich kosztów działalności związanych z wystąpieniem szkody rzeczowej objętej ochroną ubezpieczeniową Pytanie 8: Wnosimy o uzupełnienie zapisu w ryzyku ubezpieczenia mienia podczas transportu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak równieŝ wskutek obciąŝenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewoŝonego w nim mienia; 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewoŝonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po uŝyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub uŝycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po uŝyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1. obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym Odpowiedź 8: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 9: Wobec braku moŝliwości prawidłowej oceny ryzyka (nieznana lokalizacja, rodzaj mienia, jego orientacyjna wartość) wnosimy o usunięcie (lub przesuniecie tego zakresu do zapisów dodatkowych) w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 5 (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisu dotyczącego miejsca ubezpieczenia:.. oraz kaŝde miejsce, w którym znajduje się: - majątek własny Ubezpieczającego uŝytkowany przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów (najmu, dzierŝawy, leasingu, itp.), - mienie przewłaszczone na zabezpieczenie wierzytelności - mienie przejęte w drodze windykacji. Odpowiedź 9: 4/9

5 Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy jednak uwagę, iŝ w chwili obecnej w pozycji 3 przedmiot i sumy ubezpieczenia nie zadeklarowano mienia, o którym mowa powyŝej. Z dotychczasowej praktyki przebiegu ubezpieczeń BGK wynika, Ŝe pojawienie się tego typu mienia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia moŝe mieć wyłącznie incydentalny charakter. Pytanie 10: Wobec braku definicji kradzieŝy zwykłej wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego poniŝszego zapisu: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychŝe warunków, ustala się Ŝe: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : - kradzieŝ zwykłą, braki, straty gotówki i innych walorów pienięŝnych niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, naduŝycia lub innego umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŝdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Odpowiedź 10: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 3 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 11: Wnosimy o usuniecie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obejmowania ochroną mienia w trakcie instalowania i testów, a takŝe w trakcie remontów. Odpowiedź 11: Zapis w pakiecie I B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Pytanie 12: 5/9

6 Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uŝytkowanego poza miejscem ubezpieczenia, iŝ w przypadku kradzieŝy z włamaniem z pojazdu odszkodowanie przysługuje wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. Odpowiedź 12: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 13: Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia, Ŝe sprzęt w okresie składowania do momentu zainstalowania jest ubezpieczony jeŝeli termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty jego dostawy oraz sprzęt elektroniczny oraz jego części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Odpowiedź 13: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 14: Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia w przypadku szkód w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych, Ŝę Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub w programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu uŝytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Odpowiedź 14: Zapis w pakiecie I A) i B) pkt. 5 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Zwracamy Pytanie 15: Prosimy o jednoznaczne określenie kto ma być Ubezpieczonym w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź 15: Zgodnie z zapisami SIWZ Pakiet I C) pkt 1. Ubezpieczonym powinien być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W chwili obecnej Zamawiający nie ubezpiecza innych podmiotów. W przypadku ewentualnego 6/9

7 wydzielenia i/lub nabycia innych podmiotów powinny być one objęte ochroną ubezpieczeniową jako Ubezpieczeni, natomiast Zamawiający pozostanie Ubezpieczającym. Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ubezpieczenie OC obejmować ma działalność biurową banku tzn. bez działalności zawodowej, działalności pośrednictwa finansowego. Odpowiedź 16: Intencją zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności w zakresie wskazanym w SIWZ, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych, z zastrzeŝeniem rozszerzeń określonych we wnioskowanych zapisach rozszerzających. Zamawiający wykonuje działalność biurową i usługową jako bank. Pytanie 17 Czy ubezpieczenie OC ma obejmować tylko odpowiedzialność deliktową czy równieŝ kontraktową. JeŜeli równieŝ kontraktową prosimy o określenie jakiego typu kontrakty mają być chronione w ramach ubezpieczenia OC. Odpowiedź 17: Zamawiający oczekuje, aby ochrona ubezpieczeniowa udzielona była w zakresie wskazanym w SIWZ, zarówno w odniesieniu do OC deliktowej, jak i OC kontraktowej. OC kontraktowa powinna obejmować zobowiązania kontraktowe wynikające z zakresów wskazanych w Pakiecie I C) pkt 3. przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz zaakceptowanych przez wykonawcę zakresów w Pakiecie I C) pkt. 12. Pytanie 18 Prosimy o potwierdzenie, ze w ubezpieczeniu OC będzie miał zastosowanie czasowy zakres polegający na: Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiedź 18 Zgodnie z zapisem w Pakiecie I C) pkt 5 wymagany przez Zamawiającego czasowy zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody, które wystąpiły w trakcie okresu ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie będą miały zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń oraz kodeksu cywilnego. Pytanie 19 Prosimy o określenie czy rozszerzenie o OC najemcy (gdzie Zamawiający jest najemcą) dotyczy najmu nieruchomości czy ruchomości? Prosimy o określenie jakiego typu mienie jest najmowane przez Zamawiającego i jego przybliŝonej wartości. Odpowiedź 19 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC najemcy dotyczy najmu nieruchomości. Liczba lokali najmowanych na potrzeby: Centrali - 2 7/9

8 Oddziałów 14 Filii 1 Punktów Obsługi Klienta 2 Archiwów 2 Łącznie - 21 Pytanie 20 Prosimy o podanie orientacyjnej ilości planowanych do zorganizowania w ciągu roku imprez (nie mających statusu imprezy masowej). Jakiego typu maja to być imprezy. Odpowiedź 20 Bank planuje zorganizowane około 30 róŝnego rodzaju imprez w okresie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Będą to imprezy typu konferencji dot. wsparcia handlu zagranicznego, piknik dla pracowników, spotkania świąteczne dla pracowników, spotkania dla klientów Oddziałów BGK. Pytanie 21 Wnosimy o usuniecie z zakresu ubezpieczenia kart płatniczych w transporcie ryzyka szkód finansowych powstałych w związku z nieautoryzowanym uŝyciem karty płatniczej. Odpowiedź 21 Zapis w pakiecie I D) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, niepodlegający zmianom. Pytanie 22 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przy szkodach dotyczących ubezpieczenia nieaktywnych kart płatniczych w transporcie odszkodowanie wypłacane byłoby do wysokości kosztów odtworzenia uszkodzonej lub utraconej karty płatniczej. Odpowiedź 22 Zgodnie z zapisami SIWZ przy szkodach dotyczących ubezpieczenia nieaktywnych kart płatniczych w transporcie odszkodowanie uwzględniać powinno zarówno koszty otworzenia utraconej karty, jak i szkody finansowe powstałe w związku z nieautoryzowanym uŝyciem karty płatniczej, jeŝeli nastąpiło ono w wyniku utraty karty podczas transportu i miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Pytanie 23 Wnosimy o wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu nieaktywnych kart płatniczych w transporcie w wysokości 1.000,0 zł w kaŝdej szkodzie. Odpowiedź 23 Zapis w pakiecie I D) pkt. 4 stanowi zakres minimalny SIWZ, nie podlegający zmianom. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści SIWZ. Pytanie 24 Prosimy o uzupełnienie wysokości nałoŝonych rezerw przy szkodach wykazanych w SIWZ w zestawieniu jako otwarte Odpowiedź 24 Zamawiający nie posiada informacji od dotychczasowego ubezpieczyciela odnośnie poziomu rezerw załoŝonych na szkody otwarte. Pytanie 25 8/9

9 Prosimy o określenie czy w okresie ostatnich 3 lat były do Banku zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z ryzyka OC, jeŝeli tak to prosimy o podanie ich przyczyny, wielkości roszczenia, ewentualnego powodu odmowy. Odpowiedź 25 W okresie ostatnich 3 lat do Banku wniesione było jedno roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (w maju 2009r.). Powodem było uszkodzenie pojazdu przez uderzenie konaru drzewa, znajdującego się w obrębie nieruchomości Banku. Roszczenie to zostało oddalone bez wypłaty odszkodowania, poniewaŝ Bank nie ponosił odpowiedzialności za powstała szkodę. Pytanie 26 Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną załączników do SIWZ (w tym wykazu mienia, szkodowości, druku oferty itp.) w wersji edytowanej. Odpowiedź 26 Wersje edytowalne załączników zostaną przesłane na Ŝyczenie. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem proszeni są o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres Jednocześnie naleŝy zaznaczyć, Ŝe wersją obowiązującą dokumentów (w tym załączników) jest wersja udostępniona na stronie internetowej zamawiającego. Pytanie 28 ( ) zwraca się z prośbą o zmianę w umowie dla zadania PAKIETU II w pkt.13 : Oględziny powypadkowe powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dat zgłoszenia szkody. Odpowiedź 28 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 29 ( ) zwraca się z prośbą o zmianę w umowie dla zadania PAKIETU II w pkt.14 : zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pojazdów w tym samym dniu rejestracji. Odpowiedź 29 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę. Z powaŝaniem /-/ Małgorzata Śledziewska Dyr. Biura Zamówień Publ.... (podpis kierownika Zamawiającego) 9/9

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r.

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo