Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych województwa łódzkiego *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych województwa łódzkiego *"

Transkrypt

1 Renata Lisowska Uniwersytet Łódzki Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych województwa łódzkiego * Wprowadzenie Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ważne ogniwo gospodarki, charakteryzują się dużą elastycznością i kreatywnością, szybko reagują na sygnały rynkowe i względnie łatwo dostosowują swoją produkcję lub rodzaj świadczonych usług do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W świetle dotychczasowych doświadczeń transformacji systemowej w Polsce sektor MŚP okazał się najbardziej dynamicznym segmentem gospodarki. Szczególna jego rola w Polsce w latach 90. minionego stulecia polegała na tworzeniu nowych miejsc pracy, które w znacznym stopniu rekompensowały spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach dużych. MŚP mogą się również przyczynić do: poprawy konkurencyjności gospodarki, zwiększenia zdolności eksportowych, podnoszenia efektywności, rozwoju infrastruktury ekonomicznej (powiązań kooperacyjnych w skali krajowej i międzynarodowej) oraz rozwoju regionalnego. Obserwowane obecnie spowolnienie dynamiki rozwoju sektora MŚP, stwarzające zagrożenia dla sytuacji ekonomicznej wielu regionów w Polsce, wywo- * Artykuł został przygotowany na podstawie badań nt. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenach słabo zurbanizowanych, realizowanych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

2 220 Renata Lisowska łuje naturalną dyskusję na temat uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw tego sektora. Dyskusja ta prowadzi do zgodnych wniosków co do natury podstawowych barier, do których przede wszystkim zalicza się: nadmierny fiskalizm, niekorzystne dla firm uregulowania rynku pracy, niespójne prawo gospodarcze, niedostateczną dostępność do kredytów. Większość podnoszonych barier ma charakter makroekonomiczny i może być przezwyciężana jedynie na szczeblu krajowym. Można by na tej podstawie sądzić, że chociaż MŚP są istotnym czynnikiem rozwoju regionów, to z kolei ich rozwój zależy głównie od uregulowań makroekonomicznych. Nie negując istotności makroekonomicznych uwarunkowań konkurencyjności i dynamiki przedsiębiorstw, w przypadku MŚP trzeba docenić także wpływ środowiska regionalnego. Związek pomiędzy MŚP a rozwojem gospodarki regionu ma bowiem charakter sprzężenia zwrotnego. W literaturze przedmiotu w niewystarczający sposób wydaje się wyeksponowany aspekt ścisłego uzależnienia możliwości rozwojowych MŚP od kształtowania korzystnego otoczenia na poziomie regionu. MŚP pełnią istotną rolę w rozwoju regionalnym, stanowiąc integralną część sił wewnętrznych regionu warunkujących jego rozwój. Firmy z sektora MŚP mają głównie charakter lokalny i regionalny, są ściśle związane z obszarem, na którym działają. Lokalny rynek jest dla nich podstawowym źródłem zaopatrzenia w zasoby pracy, materiały, podzespoły itp., a także podstawowym rynkiem zbytu dla zdecydowanej części firm. Działalność MŚP jest tylko częścią szerokiego wachlarza relacji gospodarczych i pozagospodarczych, w które te firmy są włączone. Działalność gospodarcza pociąga za sobą działalność pozagospodarczą, a co za tym idzie określone relacje ekonomiczno-społeczne, które wpływają na sposób działania tych firm. MŚP tworzą sieci lokalne, które są postrzegane jako sposoby wzmocnienia podstawy gospodarczej danego obszaru 1. MŚP charakteryzują się dużym zróżnicowaniem regionalnym, są bowiem usytuowane przeważnie w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Na rozwój tych przedsiębiorstw korzystnie wpływa bliskość odpowiednich rynków zbytu, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz dostęp do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych. Dlatego też bardzo słabo rozwijają się MŚP w regionach słabo zurbanizowanych (wiejskich). 1 J. Curran, R. Blackburn, Small Firms and Local Economic Networks. The Death of the Local Economy?, Paul Chapman Publishing, London 1994, s. 2.

3 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Pojęcie innowacyjności i jej znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Innowacje w niniejszym artykule ujmuje się jako pomyślną ekonomicznie eksploatację nowych pomysłów, których efektem są: a) nowe lub udoskonalone produkty, b) nowe lub zmodernizowane metody wytwórcze, c) zmiany organizacyjne w produkcji. Realizacja innowacji angażuje liczne czynności naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i handlowe. Innowacje są traktowane jako kontinuum zmian, obejmujące, z jednej strony, proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk (które mogą być nowe dla firmy, ale niekoniecznie dla przemysłu) do fundamentalnie nowych produktów i procesów, z drugiej (które są nowe zarówno dla przemysłu, jak i dla firmy) 2. Pozwala to na przyjęcie założenia, że innowacyjność firm jest także stopniowalna, w miejsce uproszczonego podziału na firmy innowacyjne i nieinnowacyjne, umożliwiające rozważanie jej stopnia lub natężenia dla firm o różnej skali, rodzaju działalności, lokalizacji itp. Innowacyjność jest określana jako zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych 3. Przedsiębiorstwo, a szczególnie innowacyjne, potrzebuje do swojego rozwoju lokalnego otoczenia, które jest dzisiaj rozpatrywane nie tylko jako miejsce lokalizacji, lecz jako system składający się z sieci przedsiębiorstw, złożonych relacji między nimi, rodzaju siły roboczej, infrastruktury i jakości życia. Istotną rolę mają tu do odegrania władze lokalne, instytucje publiczne i prywatne oraz duże przedsiębiorstwa, lokalne systemy wspierania badań, kształcenia, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Szczególne znaczenie posiada środowisko innowacyjne dla firm o małej skali działalności. Są one zbyt małe, aby mieć wszystkie niezbędne kompetencje i zasoby normalnie dostępne w dużych przedsiębiorstwach. Nie są w stanie same przetworzyć swoich idei i pomysłów w konkretną produkcję, nie mogą stworzyć interdyscyplinarnej ekipy badawczej, są zbyt małe, aby prowadzić samodzielnie marketing czy zorganizować dystrybucję swoich wyrobów, nie mają dostępu do globalnych zasobów wiedzy, finansów, dystrybucji. Aby przetrwać muszą współpracować z innymi firmami i instytucjami. Współpraca za pośrednictwem sieci ułatwia przezwyciężenie tych ograniczeń, pomaga mniejszym firmom 2 Zob. Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris 1992, s W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, ORGMASZ, Warszawa 1999, s. 25.

4 222 Renata Lisowska w angażowaniu się we wspólne rozwiązywanie problemów. Środowisko podmiotów sieci, istniejące jako struktura o wyraźnie określonym zasięgu lokalnym czy regionalnym, pełni tu rolę inkubatora procesów innowacyjnych 4. MŚP są ważnymi aktorami w procesach innowacyjnych, ale role, które odgrywają poszczególne firmy, są bardzo zróżnicowane. Z punktu widzenia innowacyjności jest to sektor bardzo heterogeniczny. Każda z firm (lub ich wyodrębnionych grup) ma swoje własne specyficzne zachowania innowacyjne od prostych imitacji do innowacji radykalnych, od stosunkowo wyizolowanej działalności innowacyjnej, do bardzo skomplikowanych powiązań z innymi podmiotami. Rzutuje to na rolę, jaką odgrywają poszczególne firmy lub ich grupy w gospodarce i technice, na atrakcyjność MŚP dla ich partnerów w procesie innowacyjnym, na ich ocenę znaczenia dla gospodarki dokonywaną przez politykę gospodarczą. Zapotrzebowanie MŚP na różnego rodzaju usługi zewnętrzne (techniczne, doradcze, finansowe itp.) i kontakty z otoczeniem (inne firmy, jednostki B+R, instytucje wsparcia) będzie się znacząco różnić w zależności od metod produkcji, które są tworzone i eksploatowane, od sektora, w którym firma działa oraz od ogólnej strategii firmy i jej zdolności do korzystania z efektów zewnętrznych. 2. Cel i metodyka badań Celem badań jest poszerzenie wiedzy o warunkach rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w obszarach słabo zurbanizowanych w województwie łódzkim oraz zbadanie powiązań przedsiębiorstwa z otoczeniem i przedstawienie głównych kierunków polityki wsparcia dla sektora MŚP na tych obszarach. Cele szczegółowe badań są następujące: zbadanie warunków podejmowania działalności innowacyjnej; identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacji (szkolenia, doradztwo, finanse, informacja); sformułowanie wniosków i rekomendacji dla Regionalnej Strategii Innowacji. Badanie obejmowało podmioty gospodarcze: a) zlokalizowane na terenach słabo zurbanizowanych województwa łódzkiego (wybrano 10 powiatów o na j- mniejszym współczynniku urbanizacji, tzn. powiaty: opoczyński, łaski, łęczycki, łowicki, wieruszowski, poddębicki, wieluński, łódzki wschodni, pajęczański, zduńskowolski); b) o zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2004 r. nieprzekraczającym 249 osób; c) niezależne, tzn. stanowiące samodzielny podmiot, nie zaś 4 E. Stawasz, P. Głodek, Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie śląskim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003 (maszynopis powielony).

5 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw część większej organizacji, i jednocześnie w co najmniej 50% należące do krajowych osób (podmiotów) prywatnych; d) działające w dziedzinach określanych jako działalność produkcyjna, usługi produkcyjne i technologiczne, budownictwo i transport (z badań wyłączone zostają podmioty zaliczane do sektorów: handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości). W analizie wykorzystane zostały wyniki badania ankietowego oraz materiały statystyczne. Założono, że badanie ankietowe zostanie przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich z właścicielami lub współwłaścicielami firm bądź ich głównymi menedżerami przez przeszkolonych ankieterów studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przyjęto, że badana próba liczyć będzie 100 firm z sektora MŚP wylosowanych: z baz danych rejestru REGON z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi, z ogólnodostępnych rejestrów firm województwa łódzkiego (Polskie Książki Telefoniczne, Panorama Firm) oraz spośród firm wskazanych przez badane Starostwa Powiatowe i Urzędy Gminne. Dobór firm do badań ankietowych miał charakter losowy. Łącznie, z ogółu przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie łódzkim, do badań wytypowano wstępnie ok. 300 firm. Po przeprowadzeniu badania ankietowego, do bazy danych wpisano 107 firm. Po analizie kompletności uzyskanych danych i ich spójności, do analizy syntetycznej przyjęto wyniki dotyczące 102 firm. 3. Charakterystyka badanych firm W działalności badanych firm dominuje działalność produkcyjna (78,4% firm), a w następnej kolejności tzw. pozostałe usługi: transport (10,8% firm), działalność budowlana (5,9% firm) oraz rolnictwo (4,9% firm). Powyższy ro z- kład działalności jest zgodny z przyjętym układem firm, w którym przeważają sektory najbardziej innowacyjne (szeroko rozumiana działalność produkcyjna). Wśród branż produkcyjnych najliczniej reprezentowane są dziedziny działalności charakterystyczne dla badanych powiatów: przetwórstwo owoców i warzyw (15% firm), produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa (12,5% firm), produkcja odzieży i dodatków do odzieży (10,2% firm), produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych (8,4% firm). Z punktu widzenia nowoczesności technicznej (przynależnoś ci do poszczególnych dziedzin działalności) 5, badane firmy działają głównie w dziedzinach 5 W analizie przyjęto podział przemysłu na cztery sektory, biorąc za kryterium wyodrębnienia poziom techniczny danego sektora, zgodnie z klasyfikacją OECD Classification of high-technology produces and industries, dokument DST/EAS/IND/STP (95)1, OECD, Paryż 1995: 1) przemysły

6 224 Renata Lisowska uznawanych za niskie pod względem zaawansowania technicznego (dotyczy to ok. 90% firm), bądź średnio niskich. W badanej próbce przeważają firmy określane jako mikro, o liczbie pracujących od 0 do 9 osób: badaniami objęto 49 tego typu firm, co stanowi 50% całości próbki (zob. tabela 1). Firm małych o liczbie pracujących od 10 do 49 osób jest 32, co stanowi 32,6% badanej próby. Firm średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób jest 17, co stanowi 17,6% badanej próby. Za najbardziej innowacyjne uważane są MŚP, stanowiące połowę badanej próby. Struktura badanych firm (według liczby pracujących) w 2004 r. Tabela 1 Kategorie firm % firm 0 9 pracowników 150, pracowników 132, pracowników 117,4 Razem 100,0 Uwaga: dane dla 98 firm. W strukturze przestrzennej rynku zbytu badanych firm (zob. rys. 3) przeważa rynek krajowy ok. 46% firm, a następnie lokalny (powiat) 36,3% i regionalny (województwo łódzkie) 13,7% firm. Tylko 3,9% firm działa na rynkach zagranicznych. Do najczęściej wskazywanych rynków zagranicznych należą: Rosja, Czechy, Włochy, Ukraina, Białoruś, Słowacja i Słowenia. wysokiej techniki (np.: produkcja maszyn biurowych i komputerów, sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej, instrumentów medycznych, optycznych, zegarów i zegarków, środków farmaceutycznych, chemikaliów medycznych i środków pochodzenia roślinnego); 2) przemysły średnio-wysokiej techniki (np.: produkcja maszyn i aparatury elektrycznej nigdzie indziej nie sklasyfikowanej, produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, maszyn i urządzeń nigdzie indziej nie sklasyfikowanych, produkcja sprzętu kolejowego i transportowego, chemikaliów) oraz informatyka; 3) przemysły średnio-niskiej techniki (np.: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, metali szlachetnych i nieżelaznych, wyrobów jubilerskich i podobnych, instrumentów muzycznych, artykułów sportowych, gier i zabawek, metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, odlewnictwo metali lekkich, odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych) oraz tzw. pozostałe usługi; 4) przemysły niskiej techniki (np.: produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność wydawnicza, wyrób tkanin, odzieży, toreb bagażowych, toreb ręcznych, produkcja wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia, drewna i wyrobów z drewna i korka, artykułów ze słomy i materiałów do wyplatania, mebli, artykułów spożywczych i napojów) oraz budownictwo. Zob. E. Stawasz, P. Głodek, op. cit.

7 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Innowacyjność firm Badane firmy można uznać za innowacyjne, biorąc za miarę innowacyjności fakt wprowadzenia w latach do praktyki gospodarczej jakiegokolwiek rozwiązania, nowego przynajmniej dla samej firmy nowego produktu, metody produkcji lub organizacji. Większość firm (57,9%) wykazała wprow a- dzenie zmian w produktach/usługach, a 41,2% zmian w technice/metodach produkcji, czyli badane firmy rzadziej wprowadzały w omawianym okresie innowacje procesowe (nowe lub usprawnione metody produkcji). Przewaga inn owacji produktowych nad procesowymi może oznaczać, że badane firmy bardziej cenią sobie nowości rynkowe, takie jak poprawa jakości, wzornictwa, kolorystyki i opakowania, rzadziej zaś oryginalne nowe produkty, dające im przewagę na rynku (lub obronę ich pozycji rynkowych) nad efektami mniej z auważalnymi, wyrażającymi się w oszczędnościach nakładów, zwiększeniu wydajności pracy itp. Z drugiej strony innowacje produktowe są przeważnie mniej oryginalne i kosztochłonne, a za to bardziej naśladowcze, niż innowacje procesowe. O aktywności innowacyjnej firm świadczy także wskaźnik udziału sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług w ogólnej sprzedaży. Średni udział sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług wprowadzonych w latach w ogólnej sprzedaży firm w 2003 r. był wysoki i wyniósł 29%, a mediana 18% (typowy wskaźnik) 6. Rozpiętość wskaźnika udziału sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług wprowadzonych w latach w ogólnej sprzedaży firm w 2003 r. była jednak bardzo wysoka od 1% (2 firmy) do 100% (8 firm), co świadczy o dużym zróżnicowaniu badanej próby. Stosunkowo wysoka aktywność innowacyjna badanych firm nie idzie w parze z wysokim poziomem nowoczesności wprowadzonych rozwiązań mierzonym stopniem nowości technicznej i użytkowej wyrobów, technologii oraz materiałów wytwarzanych/stosowanych w tych firmach. W badaniach poziom ten odniesiono do przypadku samej firmy, skali lokalnej (powiat), regionalnej (w o- jewództwo łódzkie), krajowej oraz zagranicznej. Poziom ten jest stosunkowo niski. W samoocenie firm, wprowadzone nowe produkty/usługi są nowością wyłącznie dla samej firmy (47,6%), na rynku lokalnym (19%), a na rynku ogó l- nokrajowym dla 28,6% firm (zob. rys. 1). Rozwiązania wprowadzone w 1,6% firm stanowią nowość w skali zagranicznej; należy tutaj jednak uwzględnić fakt, że 3,9% firm działa na rynkach zagranicznych, co może wskazywać bądź na nadmierny optymizm firm w ocenie prezentowanych rozwiązań, bądź na nie- 6 Jest to wskaźnik wyższy w porównaniu z poziomem całego polskiego przemysłu (18,5%). Zob. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach , Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2002, s. 113.

8 226 Renata Lisowska umiejętność/niemożność ulokowania na rynkach zagranicznych swoich nowoczesnych wyrobów lub usług. Nowość w skali zagranicznej Nowość w skali regionalnej (województwo łódzkie) 1,6% 28,6% Nowość w skali lokalnej (powiat) 3,2% Nowość w skali krajowej 19% Nowość wyłącznie dla firmy 47,6% % wskazań Rys. 1. Charakter nowości wprowadzonych produktów/usług w latach W samoocenie firm wprowadzone nowe metody produkcji są nowością wyłącznie dla samej firmy (73,9%), na rynku lokalnym (8,7%), a na rynku ogólnokrajowym dla 10,9% firm; zaledwie dla 2,2% firm wprowadzone rozwiązania stanowią nowość w skali zagranicznej (rys. 2). Nowość w skali zagranicznej Nowość w skali regionalnej (województwo łódzkie) Nowość w skali lokalnej (powiat) Nowość w skali krajowej 2,2% 8,7% 4,3% 10,9% Nowość wyłącznie dla firmy 73,9% % wskazań Rys. 2. Charakter nowości wprowadzonych zmian technik/metod produkcyjnych w latach

9 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Bariery wprowadzania innowacji Wprowadzane w firmach innowacje napotykały na bariery utrudniające ich sprawną i efektywną realizację. Do podstawowych przeszkód badane firmy zaliczyły: 1) niedostatek własnych środków finansowych (69,6% firm) oraz ryzyko niepowodzenia (49,0% firm); 2) brak znajomości rynku (19,6% firm) oraz niewystarczającą bazę tec h- niczną (17,6% firm). Nieznaczne oceny uzyskały takie bariery, jak: trudności związane z ochroną patentową (2,9% firm), brak sektorowych kontaktów potencjalnych kooperantów (2,9% firm) oraz trudny dostęp do odpowiednich specjalistów i dostawców (4,9% firm). Brak sektorowych kontaktów (potencjalni kooperanci) Trudności związane z ochroną patentową Trudny dostęp do odpowiednich specjalistów i dostawców Brak czasu Brak informacji na temat nowości technicznych Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu Wykonywanie produktów standardowych Niewystarczająca baza techniczna Brak znajomości rynku 2,9% 2,9% 4,9% 7,8% 9,8% 10,8% 15,7% 17,6% 19,6% Ryzyko niepowodzenia 49% Brak środków finansowych 69,6% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 3. Bariery wprowadzania innowacji Bariera finansowa wpłynęła na sposób osiągania zmian w asortymencie produktów lub metodach produkcji. Działalność innowacyjna badanych firm opierała się przede wszystkim na korzystaniu z (por. rys. 4): 1) własnych pomysłów i zasobów (ok. 73% firm), 2) informacji ogólnie dostępnych (40,3% firm), 3) kopiowania obcych rozwiązań (22,1% firm).

10 228 Renata Lisowska Są to sposoby niewymagające intensywnego zaangażowania badawczego, współpracy z instytucjami B+R. Ponadto słaba pozycja rynkowa firm, nieskuteczność działań marketingowych i promocyjnych, wpływała ujemnie na oryginalność (nowoczesność, śmiałość) podejmowanych rozwiązań. Stąd tak dość niska ocena nowości produktów badanych firm. Zakup licencji, patentu, know-how W ramach umowy kooperacyjnej lub joint venture Nabywając produkty od innych firm 2,6% 5,6% 13% Zaangażowanie specjalisty Kopiowanie obcych rozwiązań Skorzystanie z informacji ogólnie dostępnych W oparciu o własne pomysły i zasoby 16,9% 22,1% 40,3% 72,7% % wskazań Uwaga: dane dla 77 firm; badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 4. Sposoby osiągania zmian w asortymencie produktów lub metodach produkcji Niewielki odsetek firm wykorzystuje współpracę z innymi firmami jako sposób na wprowadzenie innowacji w ramach umowy joint venture (5,6% firm) oraz zakup licencji na produkt lub technikę produkcji, patentu lub know-how (2,6% firm). 6. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami wsparcia Inne przedsiębiorstwa są to podstawowi partnerzy w dziedzinie innowacji dla małych firm. Partnerstwo z firmami jest ważnym źródłem pomysłów dla innowacji, dostarcza bodźców dla rozwoju firmy oraz zwłaszcza w przypadku współpracy z dużymi firmami pozwala na dostęp do ich zasobów (sieci dy s- trybucji i marketingu, uzupełniających technik produkcji itp.). Większość badanych firm nie współpracowała z innymi przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania i wprowadzania nowego produktu lub metody produkcji czy organizacji w ostatnich trzech latach fakt ten odnotowało prawie

11 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw % firm. Oznacza to, że polegały one przede wszystkim na własnych zasobach i pomysłach, ewentualnie na współpracy z innymi jednostkami (instytucje B+R, wsparcia biznesu, administracji itp.). 41,2% firm posiadało kontakty ważne dla innowacji z innymi firmami, z tego dla 38,1% firm była to współpraca z dwoma partnerami, a dla 23,8% badanych firm z trzema. Głównym partnerem badanych MŚP w dziedzinie innowacji są inne MŚP, zwłaszcza średnie, o zatrudnieniu od 49 do 249 osób (29,5% firm). W dalszej kolejności były to kontakty z firmami dużymi, o zatrudnieniu powyżej 250 osób (28,2% firm), stosunkowo najsłabiej rozwinięte były kontakty z mikrofirmami o zatrudnieniu od 0 do 9 osób (19,2% firm) (por. rys. 5). powyżej 250 pracujących 28,2% 0 9 pracujących 19,2% pracujących 29,5% pracujących 23,1% Rys. 5. Współpraca z innymi firmami według wielkości firmy (liczba pracujących) Współpraca ta ma charakter przede wszystkim systematyczny i formalny. Systematyczne kontakty MŚP z innymi przedsiębiorstwami można określić jako najbardziej trwałe, a więc potencjalnie najcenniejsze dla ich długofalowej działalności innowacyjnej. Tego typu kontakty posiada ok. 70% firm. Kontakty MŚP z innymi przedsiębiorstwami w dziedzinie innowacji napotykają na wiele trudności, barier. Ich rozpoznanie i podjęcie odpowiednich działań wspomagających ze strony np. instytucji wsparcia, władz regionu zaowocować powinno większymi korzyściami w dziedzinie innowacji. Do podstawowych trudności współpracy badanych firm z innymi przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania i wprowadzania nowego produktu, techniki produkcji lub organizacji należą: 1) brak odpowiednich partnerów (wskazane przez 48,9% firm, w tym przez 40,4% firm na pierwszym miejscu) oraz brak tradycji współpracy (wskazane przez 46,8% firm, a przez 29,8% firm na pierwszym miejscu);

12 230 Renata Lisowska 2) problemy z wykształceniem dojrzałej współpracy; chodzi tutaj o nieufność partnerów dotyczy to 38,3% firm, a dla 21,3% stanowi podstawową barierę i brak wymiernych korzyści (23,4% firm) oraz brak miejsc i okazji do nawiązania współpracy (21,6% firm). Inne Firma potrafi samodzielnie rozwiązać problemy innowacyjne Rozwiązania zewnętrzne są zbyt kosztowne Brak miejsc i okazji do nawiązania współpracy Brak wymiernych korzyści 6,4% 14,9% 21,3% 21,3% 21,4% Wzajemna nieufność między przedsiębiorcami 38,3% Brak tradycji współpracy Brak odpowiednich partnerów 46,8% 48,9% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 6. Podstawowe problemy we współpracy z innymi przedsiębiorstwami Powyższe wypowiedzi dobitnie wskazują na charakter relacji między przedsiębiorstwami z sektora MŚP województwa łódzkiego. Firmy działają raczej jako podmioty wyizolowane z otoczenia; często spotykana jest nieufność partnerów, sceptycyzm co wymiernych korzyści, nieumiejętność znalezienia odpowiednich partnerów, stosunkowo wysokie koszty nawiązania i podtrzymywania kontaktów. Istnieje pilna konieczność zmiany tych stosunków w kierunku większej współpracy firm, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych potrzeb (innowacyjnych) w branży, regionie. Stan ten wymaga refleksji ze strony instytucji wsparcia: przekonanie MŚP do podejmowania współpracy, pomoc w szukaniu wspólnych potrzeb, pomoc w organizowaniu lobbingu MŚP, pośrednictwo w wyszukiwaniu partnerów (w tym także zagranicznych) i nawiązywaniu kontaktów, organiz o- wanie miejsca do inicjowania współpracy itp. Instytucje wsparcia to różnego typu instytucje, przeważnie publiczne, pełniące funkcję pośrednictwa w dostępie małych firm do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów, nawiązujące współpracę z różnymi partnerami firm. Inną ważną ich rolą jest pomoc dla małych firm obejmująca diagnozowanie potrzeb, transfer i adaptację obcych rozwiązań do warunków firm. Do tej grupy należą: parki naukowe, centra innowacji, centra transferu technologii, in-

13 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw kubatory, agencje, fundusze itp. Mają one głównie regionalny charakter i stanowią ważny składnik regionalnych systemów innowacji. Większość badanych firm nie współpracowała z instytucjami wsparcia (m.in.: izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze pożyczkowe, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, stowarzyszenia zawodowe) w zakresie opracowywania i wprowadzania nowego produktu, techniki produkcji lub organizacji w ostatnich trzech latach. Kontakty te odnotowało tylko 25% firm. Przyczyn tego stanu rzeczy można się upatrywać w niechęci współpracy z tymi jednostkami oraz w małej liczbie instytucji tego typu w badanych regionach. Spośród firm, które współpracowały z instytucjami wsparcia najwięcej firm wskazało na agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, a w dalszej kolejności na izby przemysłowo-handlowe oraz stowarzyszenia zawodowe, czyli instytucje świadczące usługi o bardzo ogólnym charakterze. Znaczny odsetek firm współpracował z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi i ośrodkami doradztwa rolniczego. Z innymi kategoriami instytucji wsparcia kontakty MŚP były znacznie słabsze. Dotyczy to zwłaszcza instytucji wyspecjalizowanych w transferze technologii inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii oraz funduszy pożyczkowo-poręczeniowych. Reasumując, głównym partnerem badanych MŚP w dziedzinie innowacji są instytucje świadczące jednak mało wyspecjalizowane usługi w zakresie innowacji i transferu technologii, a współpraca ta ma charakter kontaktów formalnych (zarówno systematycznych, jak i sporadycznych). Inne Współpraca z instytucjami wsparcia nie przynosi korzyści Trudności z adaptacją uzyskanej pomocy 3,6% 5,4% 5,4% Zbyt wysoki koszt Brak środków na inwestycje związane z uzyskaną pomocą Wysokie koszty usługi 9,1% 14,5% 21,8% Uciążliwe, trudne procedury we współpracy Brak informacji o funkcjonowaniu/ofercie instytucji wsparcia Brak/mało ośrodków tego typu w regionie 23,6% 36,7% 58,2% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 7. Przyczyny niezadowolenia firm ze współpracy z regionalnymi instytucjami wsparcia

14 232 Renata Lisowska Większość badanych firm (60%) była niezadowolona ze współpracy z regionalnymi instytucjami wsparcia. Jako przyczyny niezadowolenia wymieniano przede wszystkim (por. rys. 7): 1) zbyt małą liczbę bądź brak instytucji tego typu w regionie (58,2% łąc z- nych odpowiedzi); 2) problemy komunikacji z instytucjami pomocowymi: brak informacji o funkcjonowaniu/ofercie instytucji wsparcia (36,7% łącznych odpowiedzi), zbyt trudne i uciążliwe procedury (23,6% łącznych odpowiedzi); 3) koszty uzyskania pomocy (21,8% łącznych odpowiedzi). 7. Finansowanie działalności innowacyjnej Badane firmy prezentują typową dla sektora MŚP strukturę źródeł finansowania inwestycji, opartą w decydującej mierze na środkach własnych z niewielkim udziałem źródeł zewnętrznych. Do bardzo zbliżonych wniosków prowadzą m.in. rezultaty badań publikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czy też wyniki badania 100 firm innowacyjnych z regionu łódzkiego, toruńskiego oraz ostrołęckiego z 2000 r. 7 Struktura ta jest rezultatem m.in. barier i trudności, które ograniczają dostęp małych przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Trudności te są uważane w samoocenie firm za jedną z głównych przyczyn słabej pozycji konkurencyjnej firm na ich głównych rynkach. Do podstawowych barier współpracy firmy z instytucjami finansowymi należały: brak bądź mała liczba instytucji w regionie (wskazane przez 46,1% firm, w tym przez 42,5% firm na pierwszym miejscu); pracochłonne i czasochłonne procedury (wskazane przez 45,1% firm, a przez 26,6% firm na pierwszym miejscu). Uciążliwość tego elementu związana jest z jednej strony z przeciągającą się procedurą, która utrudnia aktywne zarządzanie strukturą kapitału i zarządzanie płynnością w firmie, a z drugiej systemem organizacyjnym małej firmy, gdzie trudno jest wydzielić pracownika, który specjalizowałby się w tego rodzaju działalności i mógł jej poświęcić większość swojego czasu pracy; brak doświadczeń firm we współpracy z instytucjami finansowymi (36,3% łącznych odpowiedzi firm) oraz wymagane zabezpieczenia (19,6% łącznych od- 7 Zob. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 195; oraz P. Głodek, M. Pietraszewski, M. Martin, Finansowanie projektów innowacyjnych [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, pod red. K.B. Matusiaka, E. Stawasza i A. Jewtuchowicz, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s

15 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw powiedzi firm). Problem ten jest typowy dla ogółu małych przedsiębiorstw, jednocześnie szczególnie dotyczy przedsiębiorstw innowacyjnych, gdzie część majątku ma postać niematerialną (m.in. : patenty, know-how). Fakt ten stanowi poważne utrudnienie przy pozyskiwaniu kredytu bankowego ze względu na konieczność przedstawienia odpowiedniej wysokości zabezpieczeń materialnych. Inne bariery, jak: brak profesjonalizmu instytucji finansowych, niechęć do współpracy z firmą czy wymagania organizacyjno-prawne, odgrywają mniejsze znaczenie. Brak profesjonalizmu instytucji finansowych Niechęć instytucji finansowych do współpracy z firmą Wymagania organizacyjno-prawne Wysokość oprocentowania Obawa przed utratą kontroli nad firmą (uzależnienie od instytucji finansowych) Koszt opracowania wniosku, biznes planu Wymagane zabezpieczenia Brak doświadczeń firmy we współpracy z instytucjami finansowymi Pracochłonne i czasochłonne procedury Mała liczba instytucji tego typu w regionie 4,9% 5,8% 7,8% 11,8% 11,8% 15,7% 19,6% 36,3% 45,1% 46,1% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 8. Bariery współpracy firmy z regionalnymi instytucjami finansowymi w dziedzinie innowacji Badane firmy ogólnie prezentują dość krytyczne nastawienie w kontekście użyteczności instrumentów wsparcia finansowego związanego z działalnością innowacyjną. Mimo to znaczny odsetek firm ocenił te instrumenty jako użyteczne. Najwyżej ocenione zostały: 1) preferencyjne kredyty i pożyczki, pomocowe linie kredytowe (wskazane przez 69,8% firm, a przez 63,5% firm na pierwszym miejscu); 2) uczestnictwo w programach pomocowych Unii Europejskiej (25,4% łącznych odpowiedzi firm); 3) doradztwo i konsultacje, dopłaty (subwencje) do szkoleń pracowników (19% łącznych odpowiedzi firm).

16 234 Renata Lisowska Finansowanie udziałowe (np. fundusze inwestycyjne) Dopłaty dotyczące promocji i innowacji firmy Poręczenia, gwarancje Doradztwo i konsultacje, dopłaty do szkoleń pracowników Uczestnictwo w programach pomocowych Unii Europejskiej Preferencyjne kredyty i pożyczki 7,9% 10,8% 14,2% 19% 25,4% 69,8% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 9. Instrumenty finansowe oferowane w regionie z tytułu prowadzenia działalności innowacyjnej Interesujących wniosków dostarcza analiza oczekiwań firm pod adresem polityki finansowej wspierającej firmy w dziedzinie innowacji. Do najbardziej preferowanych rodzajów wsparcia finansowego zaliczono: 1) ulgi inwestycyjne, preferencyjne kredyty i pożyczki zdecydowanie najbardziej oczekiwany instrument wskazało na nie 53% firm, a 39,5% wymieniło je na pierwszym miejscu; 2) doradztwo i konsultacje, dopłaty do szkoleń pracowników odpowiednio: 43,1% oraz prawie 17% firm; 3) instrumenty finansowe związane ze środkami Unii Europejskiej odpowiednio: 25,5% oraz blisko 11% firm. Dotacje do nowych technik/metod produkcji Poręczenia, gwarancje Dopłaty dotyczące promocji i innowacji firmy Uczestnictwo w programach pomocowych Unii Europejskiej Doradztwo i konsultacje, dopłaty do szkoleń pracowników Ulgi inwestycyjne, preferencyjne kredyty i pożyczki 4,9% 7,8% 23,5% 25,5% 43,1% 53% % wskazań Uwaga: badane firmy mogły wskazać trzy odpowiedzi. Rys. 10. Oczekiwania firm dotyczące wsparcia finansowego w dziedzinie innowacji

17 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Lista preferowanych przez firmy metod wsparcia finansowego zasadniczo pokrywa się z listą instrumentów wykorzystywanych w praktyce przez firmy. Można sądzić, że jest to wynikiem braku wiedzy o istniejących instrumentach wsparcia (dotyczy to zwłaszcza firm, które nie korzystały z tych instrumentów), co wskazuje na potrzebę rozszerzenia zakresu stosowania istniejących instrumentów. Wnioski Zgodnie z przyjętą w badaniach metodyką, ankietowane firmy działały w jednym z dziesięciu powiatów województwa łódzkiego. Należały do następujących sekcji PKD: produkcji oraz tzw. pozostałych usług, jak transport, budownictwo i rolnictwo. W działalności firm dominuje produkcja (78,3 % firm). W badanej próbie przeważają firmy określane jako mikro, o liczbie pracujących od 0 do 9 osób (50% firm) i firmy małe o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (32,6% firm). Badane firmy można uznać za innowacyjne: w latach większość firm (57,9%) wprow adziła zmiany w produktach/usługach, a 41,2% zmiany w technikach/metodach produkcji; oznacza to, że badane firmy rzadziej wprowadzały innowacje procesowe. Bariery wprowadzania innowacji są związane z niedostatkiem własnych środków finansowych, ryzykiem niepowodzenia, trudnościami z dostępem do zewnętrznego finansowania oraz brakiem znajomości rynku. MŚP województwa łódzkiego opierają się przede wszystkim na mało kosztownych sposobach wprowadzania zmian, głównie na własnych zasobach i pomysłach, a w dalszej kolejności na informacjach ogólnodostępnych oraz kopiowaniu obcych rozwiązań. Podstawowymi barierami współpracy firm z sektorem B+R są: brak lub mała liczba tego typu instytucji, brak informacji o funkcjonowaniu i ofercie jednostek B+R oraz wysoki koszt współpracy. Badane firmy prezentują typową dla sektora MŚP strukturę źródeł finansowania inwestycji opartą na środkach własnych z niewielkim udziałem źródeł zewnętrznych. Do barier dostępu do finansowania zewnętrznego firmy zaliczają: wymagane zabezpieczenia, wysokie oprocentowanie oraz skomplikowane procedury. Do najbardziej preferowanych rodzajów wsparcia finansowego zalicza się: ulgi inwestycyjne, preferencyjne kredyty i pożyczki, doradztwo i konsultacje oraz dopłaty do szkoleń pracowników.

18 236 Renata Lisowska Literatura Curran J., Blackburn R., Small Firms and Local Economic Networks. The Death of the Local Economy?, Paul Chapman Publishing, London Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach , Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa Głodek P., Pietraszewski M., Martin M., Finansowanie projektów innowacyjnych [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, pod red. K.B. Matusiaka, E. Stawasza i A. Jewtuchowicz, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Stawasz E., Głodek P., Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie śląskim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003 (maszynopis powielony). Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, ORGMASZ, Warszawa Innovativeness of SMEs in Poorly Urbanized Areas of the Region of Łódź SMEs are significant entities in innovation processes, but the significance of the role they play varies from company to company. Every company (or the particular group of entities) demo n- strates its own specific innovative behaviour, ranging from simple innovations to breakthrough changes, and from relatively independent innovative solutions to complex projects undertaken jointly with other entities. The objective of the research was to gain knowledge concerning the environment of developing innovativeness in poorly urbanized areas of the Region of Łódź. The research covered 102 business entities from poorly urbanized areas of the Region (10 powiats with the lowest urbanization rate were selected). The investigated companies may be regarded innovative: in , most of them (57.9%) introduced changes in products/services, and 41.2% implemented new production methods. Additionally, the companies recorded an increase in the ratio of the sales of new or modified products to the total sales; in 2003, this ratio testifying to corporate innovativeness reached an average level of 29%, and its median 18%). Renata Lisowska adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia wyższe ukończyła na tej uczelni w 1994 r., uzyskując tytuł magistra. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy nt. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy na terenach zmarginalizowanych. Zainteresowania naukowo-badawcze: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość, rynek pracy, procesy uruchomienia działalności gospodarczej, rozwój regionalny i lokalny, regionalna strategia innowacji, procesy integracji europejskiej. Kontakt: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, ul. Matejki 22/26, Łódź, tel./fax: (0-42) ,

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski Zeszyty Naukowe nr 741 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Ryszarda Bolonek Katedra Ekonomii Stosowanej Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo