POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW"

Transkrypt

1 operacje czynne, bierne i usługowe. Przedstawiono również rolę Rady Polityki Pieniężnej i NBP w prowadzeniu polityki pieniężno-kredytowej. Dokonano charakterystyki typowych kredytów oraz inne formy wspomagania finansowego przedsiębiorstw i ludności. Omówiono również formy krajowych rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Rozdział 8 poświęcony jest rynkowi finansowemu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pieniężnego i rynku kapitałowego. Czytelnik może zapoznać się w tym rozdziale z instrumentami występującymi na tych rynkach z podziałem na instrumenty krótkoterminowe i długoterminowe. Rozdział 9 omawia powiązania gospodarki krajowej z zagranicą i obejmuje bilans handlowy oraz bilans płatniczy, wzajemne relacje między nimi oraz systemy rozliczeń pomiędzy krajami. Przedstawia również problemy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie rozdziały podręcznika zakończone są pytaniami, ćwiczeniami i zadaniami sprawdzającymi stopień zrozumienia treści zawartych w danych rozdziałach. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi stanowi sprawdzian dla Czytelnika zrozumienia podstawowych mechanizmów rządzących dzisiejszą gospodarką finansową. Wszystkie przedstawione w podręczniku rysunki i schematy stanowią własne opracowanie autora. Ewa Jarocka ROZDZIAŁ J POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW 1. POJĘCIE FINANSÓW, PODZIAŁ FINANSÓW Szeroko rozumiane pojęcie finansów związane jest z gromadzeniem i wydatkowaniem zgromadzonych uprzednio środków pieniężnych. Warunkiem rozważań dotyczących finansów jest zatem występowanie pieniądza, a tym samym istnienie gospodarki towarowo-pieniężnej. Finanse zatem to środki pieniężne zgromadzone i wydatkowane przez różne podmioty gospodarcze, do których można zaliczyć np. państwo, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, gospodarstwo konsumenckie. Z powyższego należy wyciągnąć wnioski, że nasilenie przepływu środków pieniężnych w zależności od podmiotu będzie się istotnie różniło. Z tego też względu należy dokonać podziału finansów na: finanse publiczne, finanse prywatne. Finanse publiczne dotyczą gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego (budżety województw, powiatów i gmin), ubezpieczenia społeczne i inne instytucje publiczne. Finanse publiczne zajmują się przyczynami, dla których tworzy się finanse publiczne jak i skutkami tworzenia tych funduszy. Finanse publiczne szukają odpowiedzi na pytania: dlaczego władze publiczne zgłaszaj ą popyt na pieniądz, jakie czynniki kształtują wielkość tego popytu, w jaki sposób popyt na pieniądz może być zaspokojony (podatki, pożyczki) i jakie są granice ciężarów fiskalnych, jakie dziedziny życia społecznego i gospodarczego powinny być finansowane z funduszy publicznych, w jakich proporcjach,r> j»» IO T E K A r.n?\s.fi'.'3 *Avźsza

2 jaki udział w gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych powinny mieć władze państwowe, a jaki władze samorządowe, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe kraju, rozumiane jako zdolność władz państwowych (centralnych) do realizacji fundamentalnych funkcji publicznych, oraz aby tworzyć finansowe warunki rozwoju samorządności, do jakiego stopnia możliwe jest akceptowanie przez społeczeństwo nierównomiernego rozkładu dochodów w społeczeństwie jako skutku działania mechanizmu rynkowego, jak powinien być zbudowany aparat skarbowy, aby możliwe było skuteczne ściąganie danin publicznych i aby przestrzegane były akceptowane przez społeczeństwo zasady ponoszenia ciężarów publicznych, jak umiejętnie łączyć cele czysto fiskalne, sprowadzające się do zaspokojenia popytu władz publicznych na pieniądz (dochody), z celami pozafiskalnymi: korygowanie rozkładu dochodów, wspieranie wzrostu gospodarczego, walka z bezrobociem itp. Podstawowe różnice pomiędzy finansami publicznymi a finansami prywatnymi polegają na tym, że finanse publiczne gromadzone sąjako świadczenia przymusowe oraz wykorzystane są na realizację potrzeb publicznych, natomiast finanse prywatne gromadzone są i wykorzystane zgodnie z potrzebami indywidualnymi., 2. FUNKCJE FINANSÓW Finanse definiowane jako gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych spełniają w każdej gospodarce określone funkcje. Funkcje finansów -W redystrybucyjna kontrolna Rys. 1. L Funkcje 2.2. FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA Funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza) polega na rozdzielaniu osiąganych pr/.cz podmioty dochodów lub przychodów na część, która zostaje odprowadzona do budżetu państwa lub budżetów samorządowych i część pozostającą do wyłącznej dyspozycji podmiotu. Zarówno przychody, jak i dochody pochodzące z działalności gospodarczej jak też z innych źródeł dochodów podlegajązgodnie z przepisami prawa finansowego opodatkowaniu. Podatnik osiągający określony dochód nie pozostawia go w całości do własnej dyspozycji lecz na mocy ustaw podatkowych dzieli się nim z państwem np. osoba fizyczna osiągnęła dochód roczny w wysokości zł zobligowana jest do uiszczenia na rzecz państwa podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% osiągniętego dochodu. Funkcja rozdzielcza dotyczy również źródeł niepodatkowych np. przedsiębiorstwa państwowe za użytkowanie majątku skarbu państwa wnoszą na rzecz budżelu wpłatę z wygospodarowanego zysku netto. Funkcja redystrybucyjna stanowi podstawę do dokonywania wydatków budżetowych - transferów. Wydatki te związane są z utrzymaniem sfery produkcji niematerialnej np. oświaty, kultury, nauki, a więc tych jednostek, które świadczą usługi nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a z prowadzonej działalności nie uzyskują żadnych środków lub środki niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z ich działalnością. Wydatki te dotyczą także różnego rodzaju dotacji i subwencji z budżetu państwa. Pod pojęciem dotacji należy rozumieć bezzwrotną pomoc finansową państwa na dofinansowanie lub finansowanie określonej działalności lub określonego podmiotu. Dotacje określane są na zasadzie procedur przetargowych. Rodzaje dotacji finansów 2.1. FUNKCJA FISKALNA Funkcja fiskalna związana jest z dostarczaniem państwu środków pieniężnych na realizację zadań państwa. Fiskalizm dotyczy zarówno źródeł podatkowych np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, 1o VAT, akcyza, jak i źródeł niepodatkowych np. cła, wpłaty z zysku NBP. Funkcja fiskalna finansów pozwala na realizację zadań wewnętrznych jak i zewnętrznych państwa. Funkcja fiskalna jest ściśle związana z funkcjami pozafiskalnymi tj. funkcją ro/.dzielczą, interwencyjną i bodźcową. podmiotowe Rys Podział dotacji budżetowych Dotacje celowe to środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

3 a także zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora publicznego oraz fundacjom i stowarzyszeniom, jak również kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych (państwowych), inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, inwestycji związanych z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi. Dotacje podmiotowe to środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej, ustawowo wskazanego podmiotu. Dotacje przedmiotowe związane są z wydatkowaniem środków budżetowych na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów i usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych. Subwencje to szczególny rodzaj dotacji związany z bezzwrotną pomocą finansowąpaństwa udzielaną poszczególnym podmiotom (instytucjom, organizacjom gospodarczym lub społecznym, osobom fizycznym). Subwencje określane są na podstawie przeliczników kalkulacyjnych. Subwencje mogą mieć różnego rodzaju charakter w zależności od jednostki samorządu terytorialnego, który z nich korzysta oraz od miejsca wydatkowania tych środków. Rodzaje subwencji dla gminy Subwencja ogólna Subwencja ogólna to transfer środków pieniężnych z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego (JST), stanowi formę zasilanie tych jednostek i dzieli się na części: podstawową (dotyczącą tylko gminy), która dzieli się na część rezerwową (obliczanajako 4% kwoty subwencji ogólnej), wyrównawczą oraz pozostałą (stanowiącąpozostałąkwotę części podstawowej subwencji ogólnej, rozdzielanąpomiędzy wszystkie gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców), wyrównawczą, (dotyczy wszystkich JST) której zadaniem jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego o niższym od średniego dochodzie na jednego mieszkańca zmniejszenie dystansu Jaki dzieli je od średnio zamożnych jednostek, rekompensującą, przysługującą tylko tym gminom, które utraciły dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawach: o podatku rolnym i o lasach, oświatową (dotyczy wszystkich JST), rozdzielanąpomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego według zasad określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wysokość tej części subwencji uzależniona jest od struktury i zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów, drogową (dotyczy powiatu i województwa), związanąz budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych i wojewódzkich FUNKCJA STYMULACYJNA rekompensacyjna rezerwowa [ wyrównawc:za pozostała Rys Rodzaje subwencji budżetowych dla gminy w 2003 r. Rodzaje subwencji dla powiatu i województwa Subwencja ogólna Rys Rodzaje subwencji budżetowych dla powiatu i województwa w 2003 r. Funkcja stymulacyjna nazywana również funkcją/ffgereffcjyntg, bodźcową lub interwencyjną polega na ingerencji państwa w działalność poszczególnych podmiotów. Państwo posiada do dyspozycji określone prawem instrumenty, za pomocąktórych może wpływać w dość istotny sposób na zyskowność prowadzonej przez podmioty działalności. Instrumenty te to tzw. polityki, do których m in. należą: polityka podatkowa, polityka kredytowa, polityka dewizowa. Polityka podatkowa stanowi jeden z najważniejszych instrumentów regulujących działalność podmiotów zarówno tych, które prowadzą działalność gospodarc/.ąjak i gospodarstw domowych. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą wysokość stawki podatkowej decyduje o wielkości zysku do dyspozycji tych przedsiębiorstw, a więc o możliwościach inwestycyjnych (przyjmując założenie, że znaczna część zysku przeznaczona jest na dalszy rozwój). Obniżenie stawki podatku w danym roku podatkowym wpływa korzystnie na rozwój przedsiębiorstw, natomiast niekorzystnie na wielkość dochodów budżetu państwa, ponieważ zmniejsza dochody budżetowe.

4 Zjawiskiem przeciwnym dewaluacji jest rewaluacja, polegająca na obniżeniu kursu wymiennego waluty zagranicznej wyrażonego w jednostkach waluty krajowej. Rewaluacja występuje bardzo rzadko, dokonująjej jedynie kraje bardzo bogate, które od dłuższego czasu miały dodatni bilans płatniczy oraz zgromadziły pokaźne rezerwy dewizowe oraz, w niektórych wypadkach kraje, które w danym okresie spłacają wysokie zadłużenie. Rewaluacja wpływa pozytywnie na umocnienie się waluty krajowej FUNKCJA KONTROLNA Funkcja kontrolna polega na śledzeniu przepływu strumieni pieniężnych. Przedsiębiorstwa i ludność dysponują określoną ilością środków pieniężnych, dokonują zakupów dóbr i usług. Wielkość tych środków umożliwia ocenę zadań produkcyjnych oraz daje podstawę do dalszego planowania np. wielkości produkcji. Przepływy środków pieniężnych traktowane są jako różnego rodzaju wskaźniki określające pochodzenie środków jak i źródła ich wydatkowania. Na podstawie wskaźników można dokładnie określić sytuacje pozytywne jak i negatywne w działalności przedsiębiorstw np. pogarszające się z okresu na okres wskaźniki bieżącej płynności sygnalizują trudności płatnicze, wzrost wskaźnika zyskowności majątku świadczy o dobrym zarządzaniu aktywami trwałymi i aktywami obrotowymi. Dużych rozmiarów wydatki ludności świadczą z kolei o poprawie stopy życiowej społeczeństwa. «M «/«tu v«, s k s / i a l c e n i a się pieniądza gospodarka naturalna ustąpiła miejsca gospoivuif <l/ l a k o powszechnie akceptowany ekwiwalent musi spełniać dwa podhv \\.11 n u k i : t K/IIHU.mv jest jako powszechny środek regulowania zobowiązań, * IIMIM \wsiepowac w określonej proporcji ilościowej w stosunku do ogółu prottoktnw pr/.c/naczonych do wymiany handlowej w całej gospodarce (jeżeli j«< go i l n ś ć /nacznie przewyższa ilość oferowanych do sprzedaży dóbr i usług, tt,ivpu e jego deprecjacja - spadek jego wartości). f*m'i»ml/ p e ł n i cztery podstawowe funkcje: * iim*nnk;i warlości, * tunika wymiany, *»i(tilk,i płatniczego,» d i u l k a kv.auryzacji. i.i pieniądza jako miernika wartości jest główną funkcją, którą spełnia»irnł<til/ Poleca ona na mierzeniu i wyrażaniu wartości innych towarów za pomocą i«ny l i m k e j a la pozwala na dokonanie porównań relatywnych związanych z twot/r»ł(i'!t\ t i-n relatywnych (np. określić relację ceny chleba do ceny masła), a także lumsimhtwae ceny absolutne (np. cenę l bochenka chleba i cenę l kostki masła), po**«lii!,i«r u s t a l i ć wielkości realne (np. wielkość płacy realnej i jej zmienność w czasi, i l'iriii: d/. spełnia więc funkcją jednostki rozrachunkowej, w której wyrażam- <n itiiy i '/.n pomocą której dokonuje się rozliczeń. Cinn.nl/ jako miernik wartości może spełniać swoją drugą funkcję jako środk t i «> m i a n y. W tej funkcji pieniądz wprowadza wymianę o charakterze pośrednim T P T 3. PIENIĄDZ, JEGO FUNKCJE I RODZAJE Warunkiem funkcjonowania gospodarki towarowo-pieniężnej jest istnienie pieniądza. W literaturze można spotkać wiele określeń pieniądza między innymi: powszechny ekwiwalent, powszechnie akceptowany towar. Nowa encyklopedia powszechna PWN definiuje pieniądz jako powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług oraz miernik ich wartości". Pierwotną formą gospodarowania była gospodarka naturalna, w której wytwórcy produkowali dobra dla zaspokojenia własnych potrzeb, a powstałe nadwyżki wymieniali na inne dobra np. ryby na skóry, zboże na bydło. Wymiana w tej formie nazywana jest wymianą barterową. Ta prymitywna forma gospodarowania w miarę pogłębiającej się specjalizacji, podziału pracy i powstawania prywatnej własności stawała się coraz bardziej uciążliwa i kosztowna, musiała zatem ewaluować. Dlatego też pojawił się towar, który stanowił powszechny ekwiwalent - pieniądz. t*u itmlitjc procesowi wymiany charakter bardziej efektywny. Następuje rozdzielenie w\ i m a n y towaru na inny towar czasowo i przestrzennie. Oznacza to, że sprzej(i)ijc towar i otrzymując pieniądz można go przeznaczyć na zakup innego towaru!>.> upls \\-\c jakiegoś czasu i na innym rynku. Właściwy zatem będzie zapis Towar O Pieniądz sprzedaż towaru Pieniądz ^> Towar kupno towaru h m k e j a pieniądza jako środka płatniczego związana jest z odroczeniem płatimsei v\ v /asie, a więc rozdzielony jest moment powstania zobowiązania i jego spłai v t y p o w y m i przykładami tej funkcji pieniądza są zakupy towarów i usług na kredyt, AK i, )',anie kredytów, pożyczek, zobowiązania podatkowe. Funkcja ta przyczyniła się do to/woju systemu kredytowo-pożyczkowego, co stanowi siłę napędową w/rosiii gospodarczego.

5 Polityka obniżania stawki podatkowej jest jednak korzystna w długim okresie czasu zarówno dla przedsiębiorstw jak i budżetu, ponieważ efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw jest wyższy zysk do opodatkowania. Obniżenie stawki podatkowej przyczynia się do wzrostu fizycznych rozmiarów wielkości produkcji i świadczonych usług, co znajduje pozytywne odbicie w Produkcie Krajowym Brutto, który jest miernikiem wzrostu gospodarczego. Podwyższenie stawek podatku w danym roku podatkowym zwiększa dochody budżetu państwa, nie daje jednak możliwości szybkiego rozwoju przedsiębiorstw, co odbije się niekorzystnie na dochodach budżetowych w latach następnych. Polityka podatkowa pozostaje w ścisłym związku ze stopą bezrobocia. Warunkiem zmniejszania się stopy bezrobocia jest stały wzrost miejsc pracy. Jest to jednak możliwe wówczas, gdy przedsiębiorstwa mają szansę na dalszy rozwój, tzn. posiadają środki na inwestycje. Spółka z o.o. Delfin" w 2002 r. osiągnęła zysk brutto w wysokości zł. Od tego zysku musi odprowadzić 28% podatku dochodowego od osób prawnych. W 2003 r. spółka osiągnęła taki sam zysk brutto, natomiast stopa podatku zmniejszyła się do 27%. Czy spółka zyskała na obniżeniu stopy podatkowej? W 2002 r. wysokość odprowadzonego podatku wynosi: zł x 28% = zł. W 2003 r. wysokość odprowadzonego podatku wynosi: zł x 27% = zł. W roku 2003 w stosunku do 2002 r. spółka z o.o. zapłaciła niższy podatek o 623 zł ( zł zł = 623 zł). Środki te mogą być przeznaczone na dalszy rozwój firmy. Gospodarstwa konsumenckie (domowe) wchodzą na rynek dóbr i usług konsumpcyjnych z określonym efektywnym popytem. Popyt ten wyznaczony jest wysokością dochodów do dyspozycji, a więc dochodów już po uwzględnieniu daniny podatkowej. Stawka podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych decyduje o możliwościach nabywczych gospodarstw domowych. W przypadku obniżenia stawki, konsumenci mogą nabywać większą ilość dóbr i usług, co powoduje, że przedsiębiorstwa produkujące te dobra osiągają wyższe dochody (od wyższych dochodów wyższe zyski i wyższe wpływy do budżetu). Należy zatem stwierdzić, że w okresie drugim w interesie państwa, przedsiębiorców i gospodarstw domowych jest takie prowadzenie polityki podatkowej przez państwo, której efektem będzie stałe obniżanie zarówno stawek podatku dochodowego od osób prawnych jak i osób fizycznych. f Ptilltyka kredytowa to polityka, mająca na celu wyznaczenie ceny za użycze1 A m/i / to zasilenie finansowe podmiotu przez banki komercyjne, ze środków zdev anycli w tych bankach na warunkach zwrotu wartości zasilenia w określonym wraz z wynagrodzeniem. Pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć odl kredytu (cenę kredytu). Wysokość odsetek uzależniona jest od wielu czynniims np. kwoty kredytu, czasu kredytowania, kondycji finansowej kredytobiorcy. Hanki komercyjne ustalają stopy procentowe na podstawie stóp procentowych <*nmanych przez organ Narodowego Banku Polskiego - Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość ustalonych stóp procentowych decyduje o popycie na kredyt, zgłaszan> MI pi /.c/, gospodarkę. Nisko oprocentowany (tani) kredyt sprzyja rozwojowi gospo»fcnlu, ponieważ jego spłata pociąga za sobą stosunkowo niskie koszty. W takiej sytu*t (i przedsiębiorstwa zaciągaj ą kredyty zarówno na prowadzenie działalności bieżącej «.»>> i inwestycyjnej, gdyż sąw stanie terminowo wywiązywać się ze zobowiązań wol(* v- lianków. Podwyższenie stóp procentowych kredytów powoduje sytuację odwrotim, (/n. podmioty nie są zainteresowane zaciąganiem kredytów obawiając się trudnoict /wią/anych z ich spłatą. Tani kredyt jest siłą napędową całej gospodarki. Spółka Akcyjna Ko-Mor" w roku 2002 zaciągnęła kredyt bankowy w wyso zł na okres jednego roku oprocentowany w wysokości 15% roczntc W roku 2003 spółka zaciągnęła kredyt w tej samej wysokości, również na rok / lym, że stopa procentowa uległa obniżeniu do wysokości 12%. W którym roku spółka zapłaci niższe odsetki? Czy obniżenie stopy procentowo] kredytów sprzyja rozwojowi firmy? Uzasadnij odpowiedź. W 2002 r. odsetki od zaciągniętego kredytu wynoszą: zł x 15% = zł. W 2003 r. odsetki od zaciągniętego kredytu wynoszą: zł x 12% = zł. Obniżenie stopy procentowej kredytu prowadzi do zwiększenia bieżącej płynności finansowej firmy o 660 zł (3 300 zł zł = 660 zł). Środki te mogą być ii/oznac/one na dalszy rozwój firmy. 1'olityka dewizowa ściśle związana jest ze stosunkami danego kraju z zagrani..), a więc wymianą międzynarodową. Wymiana międzynarodowa dotyczy eksportu i importu dóbr i usług jak również możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz mo/liwości ich spłaty. Każdy kraj dąży do takiej sytuacji w wymianie międzynarodowej, w której eksport jest wyższy od importu. Bilans handlu zagranicznego jest wówc/as bilansem aktywnym (dodatnim), co oznacza, że kraj o przewadze ekspor-

6 tu nad importem gromadzi nadwyżki dewizowe. Nadwyżki te wykorzystywane są na spłatę zadłużenia dewizowego w stosunku do zagranicy. Bilans handlowy stanowi zestawienie wszystkich wpływów i wydatków z tytułu eksportu i importu towarów i usług. Państwu zależy zatem na ciągłym zwiększaniu eksportu przy jednoczesnym minimalizowaniu importu. Rozliczenia z zagranicą dokonywane są za pomocą walut innych krajów np. dolara, marki, euro. Kurs walut ustalany jest przez NBP i kształtuje się w zależności od sytuacji w bilansie płatniczym. Bilans płatniczy jest pojęciem szerszym w stosunku do bilansu handlowego, ponieważ stanowi zestawienie wszystkich międzynarodowych transakcji ekonomicznych i finansowych w ciągu roku między danym krajem a zagranicą tzn. uwzględnia bilans handlu zagranicznego oraz zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz należne wierzytelności (problem ten omówiono w rozdziale VIII). Kurs walut to cena jednostki pieniężnej jednego kraju wyrażona w jednostkach pieniężnych innego kraju. Kurs walut odpowiada na pytanie ile złotych polskich należy zapłacić za walutę innego kraju np. za l dolara. W przypadku znacznego deficytu bilansu płatniczego oraz niskiego poziomu rezerw dewizowych Narodowy Bank Polski podejmuje decyzję o dewaluacji złotego. Dewaluacja oznacza podwyższenie kursu wymiennego waluty zagranicznej wyrażonego w jednostkach waluty krajowej. Dewaluacja jest zjawiskiem korzystnym dla eksporterów, natomiast niekorzystnym dla importerów. : Przedsiębiorstwo eksportuje wytwarzane przez siebie towary do Szwecji. Wartość eksportu wynosi dolarów. W styczniu kurs 1 dolara w stosunku do złotego wynosił 1dolar-4,10 zł. W marcu dokonano dewaluacji złotego, co oznacza, że za 1 dolara należy zapłacić 4,30 zł. W miesiącu styczniu na rachunek eksportera wpłynęło: 1 000x4,10 = zł, l : Polska spłaca rocznie odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1 min dolarów. Przed dewaluacją z budżetu wydatkowano: 1 min USD x 4,10 zł = zł, po dewaluacji: 1 min USD x 4,30 zł = zł. Dewaluacja pociąga za sobą zwiększenie wydatków budżetu państwa na spłaty- /.adłużenia zagranicznego. Państwo Malinowscy chcą spędzić w czerwcu urlop w Niemczech. W kwietniu zarezerwowali wczasy w Biurze Podróży BUS". Biuro Podróży dało im możliwość wyboru terminu płatności za wczasy. Koszt wczasów wynosi 500 euro i płatność może być uregulowana w kwietniu lub przed wyjazdem tzn. w czerwcu. Państwo Malinowscy zdecydowali uregulować należność w czerwcu. W kwietniu kurs 1 euro w stosunku do złotego wynosił 1 euro - 3,90 zł, natomiast w czerwcu 1 euro - 4,30 zł. Czy państwo Malinowscy podjęli słuszną decyzję odnośnie terminu płatności? Uzasadnij odpowiedź. Płacąc w kwietniu koszt wczasów wyniósłby: 500 euro x 3,90 zł = zł, płacąc w czerwcu koszt wynosi: 500 euro x 4,30 zł = zł. Dewaluacja złotego w stosunku do euro podwyższyła koszt wczasów o 200 zł (2 150 zł zł = 200 zł), co oznacza, że państwo Malinowscy podjęli w tym przypadku złą decyzję. natomiast w miesiącu marcu na rachunek eksportera wpłynęło: 1 000x4,30 = zł. Z przykładu wynika, że dewaluacja jest korzystna dla eksportera. Dewaluacja jest niekorzystna dla budżetu państwa w przypadku, gdy kraj jest zadłużony za granicą i musi spłacać zadłużenie wraz z należnymi odsetkami. W takiej sytuacji Skarb Państwa wydaje z budżetu państwa więcej pieniędzy w celu uregulowania zobowiązań wobec zagranicy. Załóżmy, że kurs złotego wobec do ara wynosi 100 PLN = 23 USD. Równocześnie relacja między dolarem i euro równa się: 1 USD=0,98 euro. Jaki będzie kurs złotego do euro? 1 PLN = 0,23 USD 23 USD x 0,98 euro = 22,54 euro 100 PLN = 22,54 euro. in

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Adam Kościelniak Finanse Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Podstawowe pojęcia Finanse są to zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz (czyli w gospodarce naturalne) nie ma też

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Marian Pietraszewski Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski, Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo