ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarządzam co następuje: 1. Ogłaszam II aukcje ( licytację ustną ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO, rok produkcji 1996, nr podwozia SUPB01CEHTW Nr rej: GD 0850T 2. Aukcję ( licytacje ustna ) przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie: Przewodniczący: Violetta Nasuta Z-ca Przewodniczącego Małgorzata Siudek Członkowie: Jolanta Tajkman Mieczysław Cebula 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia aukcji ( licytacji ustnej ) wymienionej w 1 określa regulamin aukcji ( licytacji ustnej ). 4. Ustala się treść ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu określonego w 1 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 5. Ustala się treść regulaminu aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu określonego w 1 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia roku OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO DYREKTOR Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, ogłasza, że dnia r. o godz w sali 106 w budynku Szkoły przy ul. Hallera 245, odbędzie się druga licytacja ustna samochodu osobowego marki POLONEZ CARO - rok produkcji nr nadwozia SUPB01CEHTW pojemność silnika ilość miejsc 5 - kolor - khaki metalik - pojazd jest zarejestrowany i posiada aktualny przegląd techniczny ( do XI.13) oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NNW w PZU - pojazd posiada liczne ślady korozji wymagające napraw blacharskich. Wartość rynkowa brutto, określona została przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. Cena wywoławcza wynosi 450,00 zł. Warunkiem przystąpienia do aukcji ( licytacji ustnej ) jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł w kasie KPSS w terminie r. do dnia r. godz Dyrektor KPSS w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) bez podania przyczyny. Warunki aukcji ( licytacji ustnej ) zawarte są w regulaminie aukcji, do wglądu w pok. 108 KPSS w Gdańsku, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w szkole Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 58/ z p. Mieczysławem Cebulą. Samochód można oglądać na terenie KPSS w Gdańsku przy ul. Hallera 245 codziennie w godz , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia roku Regulamin aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż składników majątku ruchomego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku ul. Hallera 245 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1). Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży składników majątku ruchomego KPSS w Gdańsku, ul. Hallera 245 2). Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze aukcji (ustnej licytacji) prowadzonej przez przewodniczącego komisji przetargowej. II. TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI ( licytacja ustna ) 1).KPSS w Gdańsku, ul. Hallera 245. ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień roku godzina ). Aukcja odbędzie się w budynku KPSS w Gdańsku ul. Hallera 245, w Sali 106 3).AUKCJA wszczynana jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o aukcji ( licytacji ustnej) stanowiącego załącznik 1 zarządzenia 53/2013, na stronie internetowej KPSS w Gdańsku, pod adresem wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPSS w Gdańsku oraz zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym. III. PRZEDMIOT AUKCJI 1). Przedmiotem Aukcji jest sprzedaż mienia ruchomego, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 2). Istnieje możliwość oglądu przedmiotu sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel.( 58 ) codziennie w godzinach od 9.00 do w siedzibie KPSS w Gdańsku, ul. Hallera 245. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest pan Mieczysław Cebula. 3).KPSS w Gdańsku jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w składnikach mienia ruchomego 4). W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym. 5).Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania. IV. WADIUM 1).Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 200,00 zł ceny wywoławczej. Wartość rynkowa brutto, określona została przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. Cena sprzedaży samochodu uległa pomniejszeniu i jest cena wywoławczą. Wadium należy wpłacić w kasie KPSS do dnia r. do godz ).Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia. 3).Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy : a) uczestnik aukcji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy. b) Jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.podstawa prawna (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.X.,1993 r. Dziennik Ustaw Nr.97 poz. 443 rozdz.2 & 19 i 20 ). c) wadium nie podlega zwrotowi, również w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej. 4).Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.

4 V. PRZEBIEG LICYTACJI 1).Przed rozpoczęciem aukcji, uczestnicy złożą OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym mienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2).Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje o danych osobowych uczestników przetargu. Zał. 5 wypełniona lista uczestników aukcji licytacji. Zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 3).Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji. 4).Wysokość postąpienia ustalona została do każdego sprzętu jaki stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 5).Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą. 6).Uczestnicy aukcji otrzymają tabliczki identyfikujące, na których zostaną umieszczone ich numery wynikające z kolejności wpisania na listę uczestników aukcji ( licytacji ustnej ) lub: dane osobowe,nazwa firmy. 7).Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia do ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 8).Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu. 9)Aukcję przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Dyrektora KPSS w Gdańsku. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej. 10).Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej sprzętu, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia i terminu uiszczenia ceny nabycia. Uczestnikom zostaną przedstawione nazwy firm lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium oraz złożyli stosowne oświadczenie. 11).Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej. 12).Po zamknięciu aukcji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanych składników mienia ruchomego. 13).Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty zakończenia aukcji. Na konto Nr : PKO S.A. Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium. VI. PROTOKÓŁ 1).Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu. Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać: - datę i miejsce aukcji, - nazwiska i imiona członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję, - wysokość ceny wywoławczej, - wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji - imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, - wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny, - wzmiankę o odczytaniu protokołu, - podpisy członków komisji przetargowej i Nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu Nabywcy.

5 2).W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie będzie organizował kolejnej aukcji. 3).KPSS w Gdańsku, ul. Hallera 245 zastrzega sobie możliwość zamknięcia aukcji oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania przyczyn. VII. WARUNKI ODBIORU ZAKUPIONEGO ŚRODKA TRWAŁEGO 1).Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 2).Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty. 3).KPSS w Gdańsku jako Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z załadunkiem i transportem. 4).Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu. Załączniki do Regulaminu - załącznik nr 1 wykaz składników mienia ruchomego, objętego AUKCJĄ ( licytacja ustna ) - załącznik nr 2 formularz oświadczenia - załącznik nr 3 projekt umowy kupna- sprzedaży przedmiotu aukcji - załącznik nr 4 protokół odbioru pojazdu -załącznik nr 5 lista uczestników aukcji

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wykaz składników mienia, przeznaczonego do sprzedaży w drodze aukcji ustnej. Wykaz mienia, który objęty jest pierwszą aukcją ustną Lp Nazwa składnika mienia ruchomego Ilość Rok produkcji. Cena wywoławcza w zł. Wadium w zł. Wysokość postąpienia w zł. 1. Samochód osobowy marki POLNEZ CARO ,00 zł 200,00 zł. 50,00 zł

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE Aukcja ( licytacja ustna ) na sprzedaż...,... Znak KPSS/2/2013 Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) NIP, Regon (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych adres Nabywcy lub adres siedziby firmy (ulica, kod, miejscowość) dane kontaktowe (telefon, faks, ) imię nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja w przypadku gdy Nabywcą jest osoba prawna Przystępując do udziału w aukcji na sprzedaż... oświadczam że: 1. Zapoznałem się z regulaminem aukcji oraz wszystkimi jego załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym sprzętu będącego przedmiotem aukcji i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 3. W przypadku wygrania aukcji zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu w terminie do 7 dni od dnia przybicia. Imię, nazwisko i podpis Nabywcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

8 Załącznik Nr 3 do Regulaminu UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, ul. Hallera 245 reprezentowanym przez: - mgr Jolantę Kopańczyk Dyrektora KPSS zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym, a.... zwanym w dalszej treści umowy kupującym 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż składnika mienia ruchomego (nazwa ) : marka/model/typ... rok produkcji... nr nadwozia... nr rejestracyjny... 2 Sprzedający oświadcza, że... będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 3 Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:... brutto Słownie:... brutto Należność za przedmiot umowy należy wpłacić na konto : Bank... NR :... 4 Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność składnika mienia ruchomego określonego w 1 niniejszej umowy na kwotę określoną w 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. 5 Sprzedający oświadcza, że... nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego zakupionego mienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Sprzedający Kupujący

9 Załącznik nr 4 do Regulaminu PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU.. w dniu.. roku Sprzedający: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, Gdańsk ul. Hallera 245 NIP:... Kupujący: Kupujący oświadcza, że w dniu r. odbiera od Sprzedającego SAMOCHÓD OSOBOWY: Rok produkcji : 1996 Nr rejestracyjny: Marka: POLONEZ Typ: Kolor: Nr nadwozia: SUPB01CEHTW ELEMENTY PRZEKAZANE Kupującemu podczas odbioru: Dowód rejestracyjny komplety kluczy 2 Ubezpieczenie (Certyfikat OC) Instrukcja obsługi 3. PRZEKAZANIE POJAZDU Stwierdzony stan licznika:..km 4. Kupujący oświadcza, że przyjął wyżej opisany pojazd i nie zgłasza zastrzeżeń co do jego stanu technicznego. Kupujący Sprzedający

10 Lista uczestników aukcji licytacji w dniu roku, godz na zbycie środka trwałego pojazdu POLONEZ CARO nr rej. GD 0850T WADIUM - 200,00 zł kasa w KPSS w Gdańsku Aukcja w dniu roku, godz.... na zbycie środka trwałego pojazdu POLONEZ CARO samochód osobowy nr rej.. Cena wywoławcza 450,00 złotych Nr postąpienia Kwota zalicytowana (w zł.) 1. zł 2. Oznaczenie Licytującego Uwagi

11

12

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo