Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia"

Transkrypt

1 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Gdańsk, r. Nr p. 28/0713/UN Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 28/0713/UN pn. Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pojazdów i jednostek pływających Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniach r r. wpłynęły poniższe pytania do treści SIWZ dotyczącej przetargu pn. Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pojazdów i jednostek pływających Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Pytanie 1: Wstęp: Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o intencji/interpretacji zapisu drugiego zdania wstępu, w celu uniknięcia różnic interpretacyjnych. Odpowiedź na pytanie 1: Zapis drugiego zdania wstępu o treści W sytuacji gdy zgodnie z treścią klauzuli dodatkowej, warunków ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach i warunkach ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają odnosi się do zapisów w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zapisy te zawężają ochronę ubezpieczeniową w stosunku do zapisów klauzul dodatkowych, warunków ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań zaproponowanych i stosowanych przez Ubezpieczyciela to zastosowanie mają wyłącznie zapisy które zakres rozszerzają. Pkt. 3 lit. b, d, e Pytanie 2: prosimy o wykreślenie klauzuli interpretacji. Odpowiedź na pytanie 2:.

2 28/0713/UN 2/17 Pytanie 3: prosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka. Odpowiedź na pytanie 3:. Pytanie 4: prosimy o wykreślenie zapisu W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5: Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o intencji /interpretacji zapisów w pkt I ( drugiego zdania wstępu, aby uniknąć różnic interpretacyjnych. Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 1. Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, części II (Zakres ubezpieczenia) : Część A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Pytanie 6: Pkt 1. ppkt 1.1 (Zakres podstawowy) prosimy o zmianę słowa zdarzenia na słowo wypadki Odpowiedź na pytanie 6:. Pytanie 7: Ppkt 1.2 (Zakres dodatkowy), lit. c - prosimy o wykreślenie słowa masowych Odpowiedź na pytanie 7: Pytanie 8: Pkt 2. ppkt 2.1 (Istotne wymagania) prosimy o wykreślenie części zdania ze zdarzeń (działania i zaniechania) a w to miejsce wpisanie słów z wypadków ubezpieczeniowych Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9: Pkt 2. ppkt 2.2 (Istotne wymagania) prosimy o dopisanie słów z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca Odpowiedź na pytanie 9: Pytanie 10: Pkt 2. ppkt 2.3 (Istotne wymagania ryzyka wymagane) prosimy o wykreślenie pkt. c ochroną ubezpieczeniową objęte będą również roszczenia z tytułu nieodpowiedniej konserwacji i złego stanu technicznego sprzętu sportowego Odpowiedź na pytanie 10:

3 28/0713/UN 3/17 Pytanie 11: Pkt 3. ppkt 3.3 (Warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) nr prosimy o wykreślenie klauzuli oceny ryzyka. Odpowiedź na pytanie 11: Pytanie 12: Pkt 4. ppkt 4.1 (Suma gwarancyjna podlimity), tabela pkt 3 - prosimy o wykreślenie słowa masowych Odpowiedź na pytanie 12: Część B Mienie Zamawiającego od wszystkich ryzyk Pytanie 13: Pkt 1. (Zakres ubezpieczenia) Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 13: z limitem w wysokości ,00 PLN Pytanie 14: Pkt 4. ppkt (Zakres ubezpieczenia sumy ubezpieczenia) Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN Pkt 6. (Klauzule dodatkowe): Pytanie 15: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 15: Pytanie 16: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji słów a dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji Odpowiedź na pytanie 16: Pytanie 17: - ppkt 6.8 prosimy o dopisanie w klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie treści w brzmieniu Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywację Odpowiedź na pytanie 17:

4 28/0713/UN 4/17 Pytanie 18: - ppkt 6.10 do klauzuli aktów terrorystycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł Odpowiedź na pytanie 18: polegającą na wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej w wys. 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł Pytanie 19: - ppkt 6.14 prosimy o dopisanie w klauzuli przewłaszczenia mienia treści Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miesiącu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odpowiedź na pytanie 19: Pytanie 20: - ppkt 6.15 prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych słów i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej jak i szkodzie częściowej Odpowiedź na pytanie 20: Część C Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk Pytanie 21: Pkt 4 ppkt (warunki dodatkowe) Proszę wyjaśnienie czy informacja o miejscu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego (Gdynia) jest właściwa, gdyż lokalizacja taka nie jest wymieniona w pkt. 2 (miejsce ubezpieczenia)? Odpowiedź na pytanie 21: Miejsce ubezpieczenia winno być zgodne z pkt C ppkt 2 tj: Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Żeglarski Ośrodek Morski Górki Zachodnie, Raduń (gmina Dziemiany) oraz przystań wioślarska, Gdańsk Stogi ul. Siennicka 5 Pkt 4 ppkt 4.3 (warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) Pytanie 22: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 22: Pytanie 23: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji słów a dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji Odpowiedź na pytanie 23:

5 28/0713/UN 5/17 Pytanie 24: - ppkt prosimy o dopisanie w klauzuli przewłaszczenia mienia treści Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miesiącu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odpowiedź na pytanie 24: Pytanie 25: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym słów niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu Odpowiedź na pytanie 25: Część D Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Pkt 3 ppkt 3.2 (warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) Pytanie 26: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 26: Część E Ubezpieczenie pojazdów Pkt 3 ppkt 3.3 (Wnioskowane warunki ubezpieczenia floty klauzule dodatkowe) Pytanie 27: - ppkt Prosimy treść klauzuli daty rejestracji - Ochrona ubezpieczenia pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem ich zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji zmienić na Ubezpieczenie pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu. Za datę początku odpowiedzialności Ubezpieczyciela przyjmuje się dzień złożenia wniosku/zgłoszenia do ubezpieczenia chyba, że podano datę późniejszą. Ubezpieczający ma możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu. Odpowiedź na pytanie 27: Część F Ubezpieczenie jednostek pływających Pytanie 28: Prosimy o podanie dokładnego okresu ubezpieczenia w oparciu o dotychczasowe umowy ubezpieczenia jednostek pływających (jachty morskie). Odpowiedź na pytanie 28: Od do Pytanie 29: Prosimy o podanie aktualnego przebiegu szkodowego dla jednostek pływających za rok 2013 (wg stanu na )

6 28/0713/UN 6/17 Odpowiedź na pytanie 29: Szkodowość zgodna jest z załącznikiem do SIWZ. Pytanie 30: Prosimy o wskazanie miejsc przechowywania jednostek pływających w okresie ubezpieczenia (jachty morskie) Odpowiedź na pytanie 30: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Pytanie 31: Prosimy o wskazanie dat ważności dokumentów bezpieczeństwa/ klasy dla wszystkich jednostek pływających (jachty morskie)? dla s/y Śniadecki prosimy o przysłanie kopii tych dokumentów. Odpowiedź na pytanie 31: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ, brak dostępu do kopii s/y Śniadecki (oryginał znajduje się na aktualnie pływającej jednostce). Pytanie 32: Jakie są długości i rok budowy zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek? Jakie są dopuszczalne rejony żeglugi (zgodnie z przepisami, posiadanymi dokumentami bezpieczeństwa) dla zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek pływających? Odpowiedź na pytanie 32: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ Pytanie 33: Prosimy o draft stosowanej umowy czarteru. Na jaki okres średnio jest zawierana umowa czarteru? Odpowiedź na pytanie 33: Brak dostępnej umowy czarteru. Średni czas to 1 doba. Pytanie 34: Jakie rejsy są planowane dla s/y Śniadecki w okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający nie dysponuje taką informacją. Pytanie 35: Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

7 28/0713/UN 7/17 Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści: Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego / polisowego przekroczy 50%. Wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy. Dotyczy informacji do oceny ryzyka. Pytanie 36: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odpowiedź na pytanie 36: Mienie jest zabezpieczone w sposób wymagany w wyżej wymienionych przepisach Pytanie 37: Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Odpowiedź na pytanie 37: stanowiska pracy podlegają okresowym przeglądom, są monitorowane przez służby BHP i spełniają wymogi opisane ww. ustawie. Pytanie 38: Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Odpowiedź na pytanie 38: Obiekty budowlane AWFiS są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego Pytanie 39: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

8 28/0713/UN 8/17 d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Odpowiedź na pytanie 39: Obiekty budowlane AWFiS oraz instalacje podlegają okresowym przeglądom okresowym dokonywanym przez uprawnione służby, w protokółach przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Okresowym przeglądom stanu technicznego podlegają wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje znajdujące się na terenie uczelni. Pytanie 40: Prosimy o uzupełnienie informacji o przebiegu szkodowym: Odpowiedź na pytanie 40: Szkodowość Zamawiającego przedstawia się następująco: Informacja dotycząca przebiegu szkodowego dla Klienta: Akademia Wychowania Fizycznego za okres: od: do: Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW

9 28/0713/UN 9/17 Pytanie 41: Prosimy o przełożenie terminu złożenia oferty z r. na r. Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie terminu złożenia oferty z r. na r Pytanie 42: w załączniku nr 1 do SIWZ w części B prosimy o wprowadzenie dla kradzieży zwykłej limitu odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 43: w załączniku nr 1 do SIWZ w części B prosimy o zmianę w treści klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia poprzez wykreślenie słów jak niżej:.. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia lub w okresie od dnia r. do r. wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków a dla mienia którego wartość wzrosła w okresie od dnia r. do r. z dniem r. Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 44: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o wprowadzenie limitu wartości szkody w wysokości ,00 zł Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 45: W klauzuli ewakuacji prosimy o wyjaśnienie o jakich pacjentach i o jakim sprzęcie medycznym mówi klauzula? Czy Zamawiający świadczy usługi medyczne? Odpowiedź na pytanie 45: W załączonej na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) zmianie SIWZ dokonano wykreślenia klauzuli ewakuacji. Pytanie 46: W Dodatkowych informacjach do oceny ryzyka Zamawiający podał, że Sprzęt pływający będący własnością uczelni jest objęty ubezpieczeniem w ramach ogólnej polisy, pracownicy i studenci korzystający ze sprzętu w ramach zajęć dydaktycznych, badań naukowych oraz innych obowiązków służbowych objęci są ubezpieczeniem uczelnianym. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej polisie ogólnej i o jakim ubezpieczeniu uczelnianym pisze Zamawiający? Czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ w części A ma obejmować odpowiedzialność z tytułu posiadania sprzętu pływającego? Odpowiedź na pytanie 46: Powyżej opisany zakres nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie, że pkt B 4.1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu zawiera się w opisanym w pkt B ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (podlimity w ogólnej sumie ubezpieczenia) i nie stanowi odrębnego

10 28/0713/UN 10/17 ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie mienia od kradzieży opisane w pkt B 4.1 dotyczy tylko jednej lokalizacji, tj. Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 Odpowiedź na pytanie 47: Ubezpieczenie od kradzieży nie jest oddzielnym ubezpieczeniem i zawiera się w opisanym w pkt B ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie winno obejmować wszystkie lokalizacje podane w rozdz. B pkt 2 tj. Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Narodowe Centrum Żeglarstwa Górki Zachodnie, Raduń (gmina Dziemiany) oraz Przystań wioślarska, Gdańsk Stogi ul. Siennicka 5 oraz ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk Wprowadzony limit dotyczy wszystkich lokalizacji. Pytanie 48: Jeżeli określone pkt B 4.1 limity na ubezpieczenie kradzieży dotyczą tylko lokalizacji Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 prosimy o podanie podlimitów na ryzyka kradzieży dla pozostałych lokalizacji. Odpowiedź na pytanie 48: Wprowadzony limit dotyczy wszystkich lokalizacji podanych w odpowiedzi na pytanie 47. Pytanie 49: Prosimy o informację, gdzie przechowywany jest sprzęt pływający w okresie zimowym i jak zabezpieczony przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą? Odpowiedź na pytanie 49: Sprzęt pływający w okresie zimowym przechowywany jest w zamkniętym, ogrzewanym hangarze na terenie NCŻ. Hangar objęty jest monitoringiem i jest całodobowo dozorowany przez dyżurnego bosmana. Pytanie 50: W związku z ww. postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę zapisu dotyczącego terminu zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 14 dni na 7 dni z zastrzeżeniem, że termin zgłaszania szkód kradzieżowych wynosi 24 godziny od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu ( powiadomienie policji nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu) Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Pytanie 51: Prosimy o podział mienia na poszczególne lokalizacje Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje iż nie ma możliwości szczegółowego podziału mienia na poszczególne lokalizacje. Pytanie 52: Prosimy o podanie roku budowy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje iż rok budowy tożsamy jest z datą zakupu podaną w załączniku nr 10 do SIWZ. Pytanie 53: Prosimy o informacje na temat regat, w których udział będą brały poszczególne jednostki pływające (trasa regat, przybliżony kalendarz regat)

11 28/0713/UN 11/17 Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający nie ma możliwości podania szczegółowego wykazu regat w których będą brać udział jednostki pływające należące do Zamawiającego. Pytanie 54: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych, w przypadku braku akceptacji, proponujemy poniższą treść klauzuli aktów terrorystycznych: Klauzula ryzyka terroryzmu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia. 2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte 3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 zł 4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych oraz włączenia zaproponowanej treści klauzuli. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. proponowanej przez Wykonawcę tj.: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Pytanie 55: Czy Zamawiający posiadał w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat polisę ubezpieczenia OC działalności oraz OC Armatora w zakresie analogicznym z wnioskowanym? Jeżeli nie lub zakres był inny prosimy o wykazanie różnic. Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający posiadał w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat polisę ubezpieczenia OC działalności oraz OC Armatora w zakresie analogicznym z wnioskowanym.

12 28/0713/UN 12/17 Pytanie 56: Prosimy o przestawienie aktualnego wykazu szkód za okres 3 ostatnich lat z rozbiciem na szkody z OC działalności oraz OC armatora oraz ze wskazaniem ich przyczyn. Odpowiedź na pytanie 56:. Uaktualnienie szkodowości podano w odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz w pozycji inne zmiany. Pytanie 57: Jakie udziały własne i franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 57: Wysokość udziałów własnych i franszyz opisano w załączniku nr 1 do SIWZ jako dotychczas stosowane w umowach ubezpieczenia. Pytanie 58: Odnośnie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanym w związku z przeprowadzaniem imprez, w tym imprez masowych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Odpowiedź na pytanie 58: Zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Pytanie 59: Odnośnie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców którym Zamawiający zlecił dokonanie czynności lub wykonanie usługi w okresie trwania umowy ubezpieczenia prosimy o informację jakie prace zlecane są podwykonawcom. Czy są to stali podwykonawcy i ilu ich jest? Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający udziela lub może udzielić zlecenia na wykonywanie czynności i usług podwykonawcom w zakresie: - ochrona mienia wykonawca stały, wyłaniany na podstawie przetargu - sprzątanie obiektów sportowych - wykonawca stały, wyłaniany na podstawie przetargu - prace remontowo-budowlane, remonty i przeglądy instalacji oraz obiektów, wykonanie ekspertyz specjalistycznych oraz inne prace wykonywane w zależności od potrzeb - wykonawca wyłaniany na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub regulaminu wewnętrznego Pytanie 60: Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego ryzyk wymaganych w zakresie szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego bez prawa do regresu poprzez zmianę na szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego z zachowaniem prawa do regresu. Odpowiedź na pytanie 60: Pytanie 61: Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego ryzyk wymaganych poprzez wykreślenie punktu c): nieodpowiedniej konserwacji i złego stanu technicznego sprzętu sportowego.

13 28/0713/UN 13/17 Odpowiedź na pytanie 61: Pytanie 62: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ oraz wzoru umowy dotyczących kar umownych poprzez wykreślenie: - punktu 16.3 SIWZ: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy, przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% aktualnej łącznej składki ubezpieczeniowej brutto, wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz - 12 pkt 3 wzoru umowy: Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy, przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczyciela w wysokości 2% aktualnej łącznej składki ubezpieczeniowej brutto, wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 3 Umowy. Odpowiedź na pytanie 62: Pytanie 63: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ (punkt 16.4) oraz wzoru umowy ( 11 ust. 2) poprzez dopisanie, iż dokonanie zmian postanowień umowy możliwe jest pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela. Odpowiedź na pytanie 63: Pytanie 64: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ oraz wzoru umowy dotyczących zmian postanowień Umowy poprzez wykreślenie: - punktu ppkt 1. SIWZ: obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej bez zmiany zakresu i przedmiotu ubezpieczenia - 11 ust. 2 pkt a) wzoru umowy: obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej bez zmiany zakresu i przedmiotu ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Pytanie 65: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ Załącznik nr 1 poprzez zastąpienie treści punktu I Dokładna charakterystyka techniczna następującą treścią: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź na pytanie 65: Pytanie 66: Prosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez zastąpienie treści 14 ust. 1, 2 oraz 4 następującą treścią: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczyciela. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Ubezpieczający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź na pytanie 66:

14 28/0713/UN 14/17 Pytanie 67: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 klauzuli interpretacji. Odpowiedź na pytanie 67:. Pytanie 68: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 klauzuli wzrostu ryzyka. Odpowiedź na pytanie 68:. Pytanie 69: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 podpunktu e) o treści: w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności, o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 69: Pytanie 70: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika 1 punktu klauzula oceny ryzyka. Odpowiedź na pytanie 70: Pytanie 71: Prosimy o informację do jakich celów wykorzystywane są jednostki pływające widniejące w wykazie oraz przez kogo. Odpowiedź na pytanie 71: Jednostki pływające wykorzystywane są przez pracowników i studentów do celów szkoleniowych i prowadzenia prac naukowo-badawczych. Pytanie 72: Czy i komu wynajmowane są jednostki pływające? Odpowiedź na pytanie 72: Jednostki pływające wynajmowane są osobom prywatnym lub organizatorom szkoleń lub regat na podstawie obowiązującego cennika. Warunkiem wynajęcia jest posiadanie lub zatrudnienie przez wynajmującego osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Pytanie 73: Jeśli jednostki pływające są zarejestrowane, prosimy o uzupełnienie wykazu o numery rejestracyjne. Odpowiedź na pytanie 73: Numery rejestracyjne jednostek pływających posiadających numery rejestracyjne podano w załączniku nr 15 do SIWZ. Pytanie 74: Jakie mienie klient przyjmuje na przechowanie od osób trzecich. W jaki sposób je przechowuje i w jaki sposób zabezpiecza przed szkodami. Czy są to również jednostki pływające? Jeżeli tak to proszę o opisanie ich zabezpieczenia.

15 28/0713/UN 15/17 Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający może przyjąć mienie osób trzecich niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych (np. mata treningowa, aparatura badawcza). Zamawiający udostępnia miejsca do cumowania jednostek pływających osób trzecich z zastrzeżeniem, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie cumowania. Obowiązek zawarcia polis ubezpieczeniowych spoczywa wyłącznie na właścicielu jednostki (warunek umowy o prawo do cumowania jednostki). Mienie osób trzecich przechowywane u Zamawiającego znajduje się przez cały czas w pomieszczeniach zamkniętych, objętych monitoringiem i całodobowym dozorem osób odpowiedzialnych za ochronę mienia. Pytanie 75: Prosimy o przedstawienie uaktualnionej szkodowości (zarówno dla ubezpieczeń majątkowych jak i komunikacyjnych) Odpowiedź na pytanie 75: Uaktualnienie szkodowości podano w odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz w pozycji inne zmiany. Pytanie 76: Prosimy o potwierdzenie, iż zapisy paragrafu 9 umowy są zapisami fakultatywnymi i nie mają wpływu na wybór oferty Odpowiedź na pytanie 76: Zapisy paragrafu 9 umowy są zapisami fakultatywnymi i nie mają wpływu na wybór oferty. Pytanie 77: Prosimy o podanie ładowności przyczep zgłoszonych do ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 77: Posiadane przyczepy służą głównie do przewozu jednostek pływających o ładowności do: max 0,935 Tony. Pytanie 78: Prosimy o wyjaśnienie kwalifikacji pojazdu marki Białoruś jako specjalny Odpowiedź na pytanie 78: Pojazd marki Białoruś jest zarejestrowany jako pojazd specjalny - koparko spycharka. Pytanie 79: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień Zamawiający wyraża natomiast zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień Pytanie 80: Prosimy o podanie roku budowy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz określenie ich stanu technicznego poprzez gradacje bdb, db, dst, zła Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje iż rok budowy tożsamy jest z datą zakupu podaną w załączniku nr 10 do SIWZ. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w stanie dobrym. Pytanie 81: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

16 28/0713/UN 16/17 Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający potwierdza. Pytanie 82: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód w mieniu w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych w wysokości PLN na jedno i wszystkie ryzyka w rocznym okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 82: Pytanie 83: Proszę o potwierdzenie że ubezpieczenie dotyczy tylko jednej lokalizacji Gdańsk ul. Kazimierza Górskiego 1. Odpowiedź na pytanie 83: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku winno obejmować wszystkie lokalizacje podane w rozdz. B pkt 2 tj. Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Narodowe Centrum Żeglarstwa Górki Zachodnie, Raduń (gmina Dziemiany) oraz Przystań wioślarska, Gdańsk Stogi ul. Siennicka 5 oraz ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk Pytanie 84: Proszę o informację jaki jest limit dla kradzieży zwykłej w odniesieniu do składników mienia ruchomego o którym mówi pkt części B Mienie zamawiającego od wszystkich ryzyk? Odpowiedź na pytanie 84: Limit dla kradzieży zwykłej wynosi ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Pytanie 85: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie szacunkowej wartości w wysokości 5.000PLN dla szkód wymagających szybkiej likwidacji w kaluzuli 6.5 dotyczącej części B Mienie zamawiającego od wszystkich ryzyk? Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający w klauzuli szybkiej likwidacji szkód wprowadza limit w wysokości ,00 zł wartości szkody Pytanie 86: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla dewastacji mienia w trakcie kradzieży/rabunku oraz wandalizmu w wysokości PLN na jedno i wszystkie ryzyka w rocznym okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 86: Pytanie 87: Proszę o doprecyzowanie o jakiej sumie ubezpieczenia (przedmiotu uszkodzonego, ogólnej całego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia) mówi 7 umowy załącznik nr 6. Odpowiedź na pytanie 87: 7 umowy odnosi się do sumy ubezpieczenia ogólnej dla całego mienia a dla OC łącznej sumy gwarancyjnej. Pytanie 88: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia?

17 28/0713/UN 17/17 Odpowiedź na pytanie 88: Pytanie 89: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla niezbędnych kosztów obrony w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 89: Pytanie 90: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla kosztów postepowań sądowych, w tym mediacji lub postepowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 90: Pytanie 91: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 8 umowy pkt2 na : Poprzez termin niezwłocznie rozumie się okres 7 dni od dnia powzięcia przez ubezpieczającego wiadomości o szkodzie Odpowiedź na pytanie 91:. Inne zmiany: Zamawiający ponadto dokonuje następujących zmian w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wykreśla się w rozdz. B punkt 6.9 klauzulę ewakuacji 2. Wykreśla się w rozdz. B pkt 1 zapis o treści koszty ewakuacji. 3. Wykreśla się w rozdz. B pkt 4 poz. 11 zapis o treści koszty ewakuacji / pierwsze ryzyko/ ,00 4. Wprowadza się w ubezpieczeniu mienia Zamawiającego od wszystkich ryzyk limit dla przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w wys ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje dodatkowo o szkodzie powstałej w 2013 r. a nie ujętej w załączniku nr 8 W roku 2013 wystąpiła 1 szkoda: Przedmiot ubezpieczenia: jacht Conrad 900 M Grupa: kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich Data szkody: , data zgłoszenia: , data wypłaty: Wypłata w wysokości: zł Rodzaj szkody: Uderzenie o nabrzeże Nowa wersja Załącznika 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika 6 Wzór umowy z wprowadzonymi ww. zmianami jest udostępniona do pobrania na stronie internetowej AWFiS Gdańsk: w zakładce: Przetargi rok: 2013 miesiąc: lipiec przetarg: z dnia r, nr 28/0713/UN.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) 1/S/2012 Gdynia, 03.02.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI

GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI A l. W o j s k a P o ls k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś lą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e ma i l: u r z a d @ l w o w e k s la s k

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258

Do Wykonawców. Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258 Do Wykonawców Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo