Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia"

Transkrypt

1 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Gdańsk, r. Nr p. 28/0713/UN Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 28/0713/UN pn. Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pojazdów i jednostek pływających Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniach r r. wpłynęły poniższe pytania do treści SIWZ dotyczącej przetargu pn. Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pojazdów i jednostek pływających Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Pytanie 1: Wstęp: Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o intencji/interpretacji zapisu drugiego zdania wstępu, w celu uniknięcia różnic interpretacyjnych. Odpowiedź na pytanie 1: Zapis drugiego zdania wstępu o treści W sytuacji gdy zgodnie z treścią klauzuli dodatkowej, warunków ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach i warunkach ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają odnosi się do zapisów w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zapisy te zawężają ochronę ubezpieczeniową w stosunku do zapisów klauzul dodatkowych, warunków ogólnych lub szczególnych oraz istotnych wymagań zaproponowanych i stosowanych przez Ubezpieczyciela to zastosowanie mają wyłącznie zapisy które zakres rozszerzają. Pkt. 3 lit. b, d, e Pytanie 2: prosimy o wykreślenie klauzuli interpretacji. Odpowiedź na pytanie 2:.

2 28/0713/UN 2/17 Pytanie 3: prosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka. Odpowiedź na pytanie 3:. Pytanie 4: prosimy o wykreślenie zapisu W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5: Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o intencji /interpretacji zapisów w pkt I ( drugiego zdania wstępu, aby uniknąć różnic interpretacyjnych. Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 1. Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, części II (Zakres ubezpieczenia) : Część A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Pytanie 6: Pkt 1. ppkt 1.1 (Zakres podstawowy) prosimy o zmianę słowa zdarzenia na słowo wypadki Odpowiedź na pytanie 6:. Pytanie 7: Ppkt 1.2 (Zakres dodatkowy), lit. c - prosimy o wykreślenie słowa masowych Odpowiedź na pytanie 7: Pytanie 8: Pkt 2. ppkt 2.1 (Istotne wymagania) prosimy o wykreślenie części zdania ze zdarzeń (działania i zaniechania) a w to miejsce wpisanie słów z wypadków ubezpieczeniowych Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9: Pkt 2. ppkt 2.2 (Istotne wymagania) prosimy o dopisanie słów z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca Odpowiedź na pytanie 9: Pytanie 10: Pkt 2. ppkt 2.3 (Istotne wymagania ryzyka wymagane) prosimy o wykreślenie pkt. c ochroną ubezpieczeniową objęte będą również roszczenia z tytułu nieodpowiedniej konserwacji i złego stanu technicznego sprzętu sportowego Odpowiedź na pytanie 10:

3 28/0713/UN 3/17 Pytanie 11: Pkt 3. ppkt 3.3 (Warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) nr prosimy o wykreślenie klauzuli oceny ryzyka. Odpowiedź na pytanie 11: Pytanie 12: Pkt 4. ppkt 4.1 (Suma gwarancyjna podlimity), tabela pkt 3 - prosimy o wykreślenie słowa masowych Odpowiedź na pytanie 12: Część B Mienie Zamawiającego od wszystkich ryzyk Pytanie 13: Pkt 1. (Zakres ubezpieczenia) Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 13: z limitem w wysokości ,00 PLN Pytanie 14: Pkt 4. ppkt (Zakres ubezpieczenia sumy ubezpieczenia) Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN Pkt 6. (Klauzule dodatkowe): Pytanie 15: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 15: Pytanie 16: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji słów a dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji Odpowiedź na pytanie 16: Pytanie 17: - ppkt 6.8 prosimy o dopisanie w klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie treści w brzmieniu Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywację Odpowiedź na pytanie 17:

4 28/0713/UN 4/17 Pytanie 18: - ppkt 6.10 do klauzuli aktów terrorystycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł Odpowiedź na pytanie 18: polegającą na wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej w wys. 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł Pytanie 19: - ppkt 6.14 prosimy o dopisanie w klauzuli przewłaszczenia mienia treści Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miesiącu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odpowiedź na pytanie 19: Pytanie 20: - ppkt 6.15 prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych słów i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej jak i szkodzie częściowej Odpowiedź na pytanie 20: Część C Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk Pytanie 21: Pkt 4 ppkt (warunki dodatkowe) Proszę wyjaśnienie czy informacja o miejscu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego (Gdynia) jest właściwa, gdyż lokalizacja taka nie jest wymieniona w pkt. 2 (miejsce ubezpieczenia)? Odpowiedź na pytanie 21: Miejsce ubezpieczenia winno być zgodne z pkt C ppkt 2 tj: Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Żeglarski Ośrodek Morski Górki Zachodnie, Raduń (gmina Dziemiany) oraz przystań wioślarska, Gdańsk Stogi ul. Siennicka 5 Pkt 4 ppkt 4.3 (warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) Pytanie 22: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 22: Pytanie 23: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji słów a dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji Odpowiedź na pytanie 23:

5 28/0713/UN 5/17 Pytanie 24: - ppkt prosimy o dopisanie w klauzuli przewłaszczenia mienia treści Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miesiącu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odpowiedź na pytanie 24: Pytanie 25: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym słów niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu Odpowiedź na pytanie 25: Część D Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Pkt 3 ppkt 3.2 (warunki dodatkowe klauzule dodatkowe) Pytanie 26: - ppkt prosimy o wykreślenie z klauzuli wysokości wypłaty odszkodowania słów niezależnie od stopnia zużycia Odpowiedź na pytanie 26: Część E Ubezpieczenie pojazdów Pkt 3 ppkt 3.3 (Wnioskowane warunki ubezpieczenia floty klauzule dodatkowe) Pytanie 27: - ppkt Prosimy treść klauzuli daty rejestracji - Ochrona ubezpieczenia pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem ich zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji zmienić na Ubezpieczenie pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu. Za datę początku odpowiedzialności Ubezpieczyciela przyjmuje się dzień złożenia wniosku/zgłoszenia do ubezpieczenia chyba, że podano datę późniejszą. Ubezpieczający ma możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu. Odpowiedź na pytanie 27: Część F Ubezpieczenie jednostek pływających Pytanie 28: Prosimy o podanie dokładnego okresu ubezpieczenia w oparciu o dotychczasowe umowy ubezpieczenia jednostek pływających (jachty morskie). Odpowiedź na pytanie 28: Od do Pytanie 29: Prosimy o podanie aktualnego przebiegu szkodowego dla jednostek pływających za rok 2013 (wg stanu na )

6 28/0713/UN 6/17 Odpowiedź na pytanie 29: Szkodowość zgodna jest z załącznikiem do SIWZ. Pytanie 30: Prosimy o wskazanie miejsc przechowywania jednostek pływających w okresie ubezpieczenia (jachty morskie) Odpowiedź na pytanie 30: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Pytanie 31: Prosimy o wskazanie dat ważności dokumentów bezpieczeństwa/ klasy dla wszystkich jednostek pływających (jachty morskie)? dla s/y Śniadecki prosimy o przysłanie kopii tych dokumentów. Odpowiedź na pytanie 31: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ, brak dostępu do kopii s/y Śniadecki (oryginał znajduje się na aktualnie pływającej jednostce). Pytanie 32: Jakie są długości i rok budowy zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek? Jakie są dopuszczalne rejony żeglugi (zgodnie z przepisami, posiadanymi dokumentami bezpieczeństwa) dla zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek pływających? Odpowiedź na pytanie 32: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ Pytanie 33: Prosimy o draft stosowanej umowy czarteru. Na jaki okres średnio jest zawierana umowa czarteru? Odpowiedź na pytanie 33: Brak dostępnej umowy czarteru. Średni czas to 1 doba. Pytanie 34: Jakie rejsy są planowane dla s/y Śniadecki w okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający nie dysponuje taką informacją. Pytanie 35: Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

7 28/0713/UN 7/17 Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści: Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego / polisowego przekroczy 50%. Wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy. Dotyczy informacji do oceny ryzyka. Pytanie 36: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odpowiedź na pytanie 36: Mienie jest zabezpieczone w sposób wymagany w wyżej wymienionych przepisach Pytanie 37: Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Odpowiedź na pytanie 37: stanowiska pracy podlegają okresowym przeglądom, są monitorowane przez służby BHP i spełniają wymogi opisane ww. ustawie. Pytanie 38: Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Odpowiedź na pytanie 38: Obiekty budowlane AWFiS są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego Pytanie 39: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

8 28/0713/UN 8/17 d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Odpowiedź na pytanie 39: Obiekty budowlane AWFiS oraz instalacje podlegają okresowym przeglądom okresowym dokonywanym przez uprawnione służby, w protokółach przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Okresowym przeglądom stanu technicznego podlegają wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje znajdujące się na terenie uczelni. Pytanie 40: Prosimy o uzupełnienie informacji o przebiegu szkodowym: Odpowiedź na pytanie 40: Szkodowość Zamawiającego przedstawia się następująco: Informacja dotycząca przebiegu szkodowego dla Klienta: Akademia Wychowania Fizycznego za okres: od: do: Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW Liczba Wypłacone Liczba Liczba Rok ryzyk Ryzyko odszkodowania wypłat Rezerwa rezerw OC (w tym zagraniczne) AC NNW

9 28/0713/UN 9/17 Pytanie 41: Prosimy o przełożenie terminu złożenia oferty z r. na r. Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie terminu złożenia oferty z r. na r Pytanie 42: w załączniku nr 1 do SIWZ w części B prosimy o wprowadzenie dla kradzieży zwykłej limitu odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 43: w załączniku nr 1 do SIWZ w części B prosimy o zmianę w treści klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia poprzez wykreślenie słów jak niżej:.. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia lub w okresie od dnia r. do r. wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków a dla mienia którego wartość wzrosła w okresie od dnia r. do r. z dniem r. Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 44: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o wprowadzenie limitu wartości szkody w wysokości ,00 zł Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany Pytanie 45: W klauzuli ewakuacji prosimy o wyjaśnienie o jakich pacjentach i o jakim sprzęcie medycznym mówi klauzula? Czy Zamawiający świadczy usługi medyczne? Odpowiedź na pytanie 45: W załączonej na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) zmianie SIWZ dokonano wykreślenia klauzuli ewakuacji. Pytanie 46: W Dodatkowych informacjach do oceny ryzyka Zamawiający podał, że Sprzęt pływający będący własnością uczelni jest objęty ubezpieczeniem w ramach ogólnej polisy, pracownicy i studenci korzystający ze sprzętu w ramach zajęć dydaktycznych, badań naukowych oraz innych obowiązków służbowych objęci są ubezpieczeniem uczelnianym. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej polisie ogólnej i o jakim ubezpieczeniu uczelnianym pisze Zamawiający? Czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ w części A ma obejmować odpowiedzialność z tytułu posiadania sprzętu pływającego? Odpowiedź na pytanie 46: Powyżej opisany zakres nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie, że pkt B 4.1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu zawiera się w opisanym w pkt B ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (podlimity w ogólnej sumie ubezpieczenia) i nie stanowi odrębnego

10 28/0713/UN 10/17 ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie mienia od kradzieży opisane w pkt B 4.1 dotyczy tylko jednej lokalizacji, tj. Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 Odpowiedź na pytanie 47: Ubezpieczenie od kradzieży nie jest oddzielnym ubezpieczeniem i zawiera się w opisanym w pkt B ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie winno obejmować wszystkie lokalizacje podane w rozdz. B pkt 2 tj. Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Narodowe Centrum Żeglarstwa Górki Zachodnie, Raduń (gmina Dziemiany) oraz Przystań wioślarska, Gdańsk Stogi ul. Siennicka 5 oraz ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk Wprowadzony limit dotyczy wszystkich lokalizacji. Pytanie 48: Jeżeli określone pkt B 4.1 limity na ubezpieczenie kradzieży dotyczą tylko lokalizacji Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 prosimy o podanie podlimitów na ryzyka kradzieży dla pozostałych lokalizacji. Odpowiedź na pytanie 48: Wprowadzony limit dotyczy wszystkich lokalizacji podanych w odpowiedzi na pytanie 47. Pytanie 49: Prosimy o informację, gdzie przechowywany jest sprzęt pływający w okresie zimowym i jak zabezpieczony przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą? Odpowiedź na pytanie 49: Sprzęt pływający w okresie zimowym przechowywany jest w zamkniętym, ogrzewanym hangarze na terenie NCŻ. Hangar objęty jest monitoringiem i jest całodobowo dozorowany przez dyżurnego bosmana. Pytanie 50: W związku z ww. postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę zapisu dotyczącego terminu zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 14 dni na 7 dni z zastrzeżeniem, że termin zgłaszania szkód kradzieżowych wynosi 24 godziny od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu ( powiadomienie policji nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu) Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Pytanie 51: Prosimy o podział mienia na poszczególne lokalizacje Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje iż nie ma możliwości szczegółowego podziału mienia na poszczególne lokalizacje. Pytanie 52: Prosimy o podanie roku budowy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje iż rok budowy tożsamy jest z datą zakupu podaną w załączniku nr 10 do SIWZ. Pytanie 53: Prosimy o informacje na temat regat, w których udział będą brały poszczególne jednostki pływające (trasa regat, przybliżony kalendarz regat)

11 28/0713/UN 11/17 Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający nie ma możliwości podania szczegółowego wykazu regat w których będą brać udział jednostki pływające należące do Zamawiającego. Pytanie 54: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych, w przypadku braku akceptacji, proponujemy poniższą treść klauzuli aktów terrorystycznych: Klauzula ryzyka terroryzmu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia. 2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte 3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 zł 4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych oraz włączenia zaproponowanej treści klauzuli. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. proponowanej przez Wykonawcę tj.: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Pytanie 55: Czy Zamawiający posiadał w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat polisę ubezpieczenia OC działalności oraz OC Armatora w zakresie analogicznym z wnioskowanym? Jeżeli nie lub zakres był inny prosimy o wykazanie różnic. Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający posiadał w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat polisę ubezpieczenia OC działalności oraz OC Armatora w zakresie analogicznym z wnioskowanym.

12 28/0713/UN 12/17 Pytanie 56: Prosimy o przestawienie aktualnego wykazu szkód za okres 3 ostatnich lat z rozbiciem na szkody z OC działalności oraz OC armatora oraz ze wskazaniem ich przyczyn. Odpowiedź na pytanie 56:. Uaktualnienie szkodowości podano w odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz w pozycji inne zmiany. Pytanie 57: Jakie udziały własne i franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 57: Wysokość udziałów własnych i franszyz opisano w załączniku nr 1 do SIWZ jako dotychczas stosowane w umowach ubezpieczenia. Pytanie 58: Odnośnie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanym w związku z przeprowadzaniem imprez, w tym imprez masowych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Odpowiedź na pytanie 58: Zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Pytanie 59: Odnośnie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców którym Zamawiający zlecił dokonanie czynności lub wykonanie usługi w okresie trwania umowy ubezpieczenia prosimy o informację jakie prace zlecane są podwykonawcom. Czy są to stali podwykonawcy i ilu ich jest? Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający udziela lub może udzielić zlecenia na wykonywanie czynności i usług podwykonawcom w zakresie: - ochrona mienia wykonawca stały, wyłaniany na podstawie przetargu - sprzątanie obiektów sportowych - wykonawca stały, wyłaniany na podstawie przetargu - prace remontowo-budowlane, remonty i przeglądy instalacji oraz obiektów, wykonanie ekspertyz specjalistycznych oraz inne prace wykonywane w zależności od potrzeb - wykonawca wyłaniany na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub regulaminu wewnętrznego Pytanie 60: Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego ryzyk wymaganych w zakresie szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego bez prawa do regresu poprzez zmianę na szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego z zachowaniem prawa do regresu. Odpowiedź na pytanie 60: Pytanie 61: Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego ryzyk wymaganych poprzez wykreślenie punktu c): nieodpowiedniej konserwacji i złego stanu technicznego sprzętu sportowego.

13 28/0713/UN 13/17 Odpowiedź na pytanie 61: Pytanie 62: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ oraz wzoru umowy dotyczących kar umownych poprzez wykreślenie: - punktu 16.3 SIWZ: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy, przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% aktualnej łącznej składki ubezpieczeniowej brutto, wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz - 12 pkt 3 wzoru umowy: Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy, przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczyciela w wysokości 2% aktualnej łącznej składki ubezpieczeniowej brutto, wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 3 Umowy. Odpowiedź na pytanie 62: Pytanie 63: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ (punkt 16.4) oraz wzoru umowy ( 11 ust. 2) poprzez dopisanie, iż dokonanie zmian postanowień umowy możliwe jest pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela. Odpowiedź na pytanie 63: Pytanie 64: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ oraz wzoru umowy dotyczących zmian postanowień Umowy poprzez wykreślenie: - punktu ppkt 1. SIWZ: obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej bez zmiany zakresu i przedmiotu ubezpieczenia - 11 ust. 2 pkt a) wzoru umowy: obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej bez zmiany zakresu i przedmiotu ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Pytanie 65: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ Załącznik nr 1 poprzez zastąpienie treści punktu I Dokładna charakterystyka techniczna następującą treścią: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź na pytanie 65: Pytanie 66: Prosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez zastąpienie treści 14 ust. 1, 2 oraz 4 następującą treścią: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczyciela. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Ubezpieczający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź na pytanie 66:

14 28/0713/UN 14/17 Pytanie 67: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 klauzuli interpretacji. Odpowiedź na pytanie 67:. Pytanie 68: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 klauzuli wzrostu ryzyka. Odpowiedź na pytanie 68:. Pytanie 69: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 1 pkt 3 podpunktu e) o treści: w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności, o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 69: Pytanie 70: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z Załącznika 1 punktu klauzula oceny ryzyka. Odpowiedź na pytanie 70: Pytanie 71: Prosimy o informację do jakich celów wykorzystywane są jednostki pływające widniejące w wykazie oraz przez kogo. Odpowiedź na pytanie 71: Jednostki pływające wykorzystywane są przez pracowników i studentów do celów szkoleniowych i prowadzenia prac naukowo-badawczych. Pytanie 72: Czy i komu wynajmowane są jednostki pływające? Odpowiedź na pytanie 72: Jednostki pływające wynajmowane są osobom prywatnym lub organizatorom szkoleń lub regat na podstawie obowiązującego cennika. Warunkiem wynajęcia jest posiadanie lub zatrudnienie przez wynajmującego osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Pytanie 73: Jeśli jednostki pływające są zarejestrowane, prosimy o uzupełnienie wykazu o numery rejestracyjne. Odpowiedź na pytanie 73: Numery rejestracyjne jednostek pływających posiadających numery rejestracyjne podano w załączniku nr 15 do SIWZ. Pytanie 74: Jakie mienie klient przyjmuje na przechowanie od osób trzecich. W jaki sposób je przechowuje i w jaki sposób zabezpiecza przed szkodami. Czy są to również jednostki pływające? Jeżeli tak to proszę o opisanie ich zabezpieczenia.

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, dnia 11.10.2012r. Zapytanie Nr 1 do SIWZ Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 Witryna:

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo