Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów"

Transkrypt

1 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r. poz. 177, art. 39 z późniejszymi zmianami). Starogard Gdański, 21grudnia 2011 r. Uwaga: Niniejszy dokument zawiera 9 stron

2 2 Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów I. Nazwa i adres Sprzedającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna, Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21 zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS REGON: NIP: Kapitał zakładowy: ,00 PLN w całości wpłacony Telefon: Fax: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r. poz. 177, art. 39 z późniejszymi zmianami). III.Opis pojazdów objętych postępowaniem L.p. Typ pojazdu Marka pojazdu Numer rejestracyjny 1. Samochód ciężarowy 2. Samochód ciężarowy STAR t Mercedes Benz t Rok produkcji Cena wywoławcza w PLN GDO 387B ,00 GST W ,00

3 3 IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy przeznaczone do sprzedaży Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21 (siedziba firmy) w dniach : r. w godz Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Marek Fiałek, tel Ogólny wygląd pojazdów będących przedmiotem przetargu przedstawiają fotografie, stanowiące Załącznik nr 1. V. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: (a) imię i nazwisko lub nazwę firmy (b) dokładny adres (siedzibę firmy), numer telefonu i faxu. (c) oferowaną cenę w zł za pojazdy opisane w punkcie III (d) oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem przetargu oraz z warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń - Załącznik nr 2 Oferta powinna być podpisana przez Kupującego bądź osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Oferta powinna zawierać stosowny dokument pełnomocnictwa. Kupujący może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy dołączyć do oferty aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, która musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna Starogard Gdański ul. Pelplińska 21 Z dopiskiem: Oferta na zakup pojazdu marki... nr rej.... nie otwierać przed...godz... Na zakup każdego pojazdu należy składać odrębną ofertę. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna na odwrocie posiadać nazwę i adres Kupującego, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku jej złożenia po terminie określonym w ogłoszeniu. Oferta winna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem składania ofert Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.

4 4 VI. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy składać w terminie do r. do godziny w sekretariacie Sprzedającego PKS Starogard Gdański S.A., Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21 W przypadku ofert składanych drogą przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data i godzina doręczenia przesyłki do sekretariatu Sprzedającego. VII. Zasady prowadzenia przetargu Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa poinformuje o tym fakcie Kupujących, którzy złożyli oferty równorzędne. Kontynuacją przetargu będzie licytacja, która odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. W trakcie licytacji obecni na miejscu Kupujący zgłaszają ustnie ceny powyżej cen proponowanych w równorzędnych ofertach. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie cenę najwyższą, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała przetarg. Za najkorzystniejszą komisja przetargowa uzna ofertę z najwyższą oferowaną ceną nabycia. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niezgodną z warunkami przetargu, jak również zawierającą cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza. Kupujący, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien wpłacić w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzonego przetargu oferowaną cenę. W przypadku niewpłacenia przez Kupującego w przewidzianym terminie oferowanej ceny nabycia Kupujący zostaje wykluczony z przetargu, jego oferta odrzucona, a Sprzedający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Pojazd będący przedmiotem przetargu zostanie wydany niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia oraz po podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu w terminie ustalonym przez obie strony. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. Przetarg uznaje się za zakończony, gdy: pojazd będący przedmiotem przetargu zostanie wydany Kupującemu, Sprzedający unieważni przetarg. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

5 5 VIII. Warunki umowy Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 Sprzedający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego wzoru umowy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sprzedający zawrze umowę w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Sprzedający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Sporządziła: Krystyna Bielan Zatwierdził:... Starogard Gdański dnia r.

6 6 Załącznik nr 1 Pojazdy będące przedmiotem przetargu 1. Samochód ciężarowy STAR t GDO 387B Samochód posiada ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC oraz dozór techniczny dźwigu 2. Samochód ciężarowy Mercedes Benz t GST W915 Samochód posiada ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC

7 7 Załącznik nr 2 OFERTA Imię i nazwisko, nazwa firmy... Adres... (kod pocztowy, miejscowość, ulica) Nr telefonu... fax... Deklaruję chęć nabycia w przetargu... ( marka, typ pojazdu, numer rejestracyjny) Za w/w pojazd oferuję kwotę:... zł brutto słownie:... Oświadczam, że: 1. Znany jest mi stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem niniejszego przetargu. 2. Zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 3. W terminie do... wpłacę zaoferowaną cenę za nabycie przedmiotowego pojazdu... podpis Kupującego lub osoby upoważnionej

8 Załącznik nr 3 8 UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU SAMOCHODOWEGO NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1) Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna, Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21 reprezentowanym przez: Andrzeja Pogranicznego Prezesa Zarządu Andrzeja Burcona Członka Zarządu d/s Przewozów zwanym w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, a 2) Panem (Panią)... legitymującym(ą) się dowodem osobistym: seria... nr... wydanym przez... zamieszkałym(ą) w... ul.... zwanym(ą) w dalszej części umowy KUPUJĄCYM o następującej treści: 1 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w 2 niniejszej umowy pojazd... 2 Sprzedający oświadcza, że: jest właścicielem pojazdu marki..., o numerze rejestracyjnym..., rok produkcji... pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, ani że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę:... zł brutto (słownie:...zł) płatną przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta: lub gotówką w kasie Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury, tj....zł brutto, (słownie:...zł). 3

9 9 4 1) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, której mowa w 3. 2) Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, będące w jego posiadaniu. 3) Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży. 5 1) Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w 2 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 2) Kupujący sprawdził także oznaczenia liczbowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 3) Kupujący dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i NNW. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 6 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo