Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014"

Transkrypt

1 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. RYBAKI GÓRNE/WAŁOWA zamówienie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm., zwanej dalej "ustawą") Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska Gdańsk NIP: REGON: Adres strony internetowej Zamawiającego: tel./fax (58) ;tel. (58) Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek piątek 7:30 16:00 Gdańsk, 04 lipca 2014 r. Strona 1 z 21

2 DEFINICJE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Specyfikacja lub SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Inżynier kontraktu oznacza Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania przedmiotu zamówienia (zwanym także Inżynierem). Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem kontraktu. Wykonawca robót budowlanych oznacza, wykonawcę, który podpisał z Zamawiającym Kontrakt na roboty budowlane zarządzany przez Inżyniera kontraktu. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 1.4 Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 1.5 Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 1.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji robót budowlanych związanych z budową siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku, na terenie działek nr 325/2,325/3,324,326/1, obrębu 90 wraz z ciągami pieszymi, zintegrowanym garażem i parkingami dla samochodów osobowych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, obejmującą przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze energetyczne niskiego napięcia wraz z usunięciem kolizji, przyłącze telekomunikacyjne jednotorową kanalizację telekomunikacyjną, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzeł cieplny, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, odgromową i uziemienia, fotowoltaniczną, teletechniczną, oddymiania klatek schodowych na zasadach określonych w Umowie. Strona 2 z 21

3 2.2 Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór nad projektem i dokumentacją, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi technicznego nadzoru budowlanego, Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 2.3 Zakres inwestycji objęty przedmiotem zamówienia określony jest w: dokumentacji projektowej składającej się z dokumentacji formalno-prawnej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego, treści ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska WUAiOZ-I MM z dnia r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, treści opinii archeologicznej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r. oraz Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r. w sprawie ZN KS zawartych w Załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, stanowiąc tym samym integralną część SIWZ. 2.4 Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod względem wymagań technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełniania przepisów sztuki budowlanej i zastosowanych norm technicznych; przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt. 2.1 wyżej, zgodnie z procedurą Ustawy wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty, w tym w szczególności: ustalenie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonanie wyboru trybu udzielenia zamówienia zgodnie z ustaloną wartością przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, sporządzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych (min. ogłoszenie, SIWZ, projekt umowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. udzielanie wymaganych wyjaśnień wykonawcom w toku przeprowadzanego postępowania, organizacja spotkań z wykonawcami w miarę potrzeb, dokonywanie zmian treści SIWZ oraz ogłoszenia, zapewnienie podjęcia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby niepodlegające wyłączeniu na podstawie przepisów Ustawy, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływające do Zamawiającego informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, reprezentowanie Zamawiającego jako pełnomocnik podczas wszystkich postępowań odwoławczych i skargowych przewidzianych w Ustawie, Strona 3 z 21

4 reprezentowanie i udzielanie Zamawiającemu pomocy w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sprawdzenie przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych wszelkich gwarancji, ubezpieczeń i umów, przedkładanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii prawnych i technicznych, dotyczących postępowania, podpisanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, umowy na wykonanie robót budowlanych z podmiotem wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania, przygotowanie dokumentacji dotyczącej ewentualnego udzielenia zamówienia dodatkowego oraz ustalenia ceny zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego, w tym w szczególności do: współpracy z podmiotem pełniącym funkcję nadzoru autorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem, koordynowania prac inspektorów i weryfikatorów branżowych oraz sprawowania nad nimi nadzoru, udziału w odbiorach: częściowych, technicznych i końcowych związanych z realizacją robót budowlanych, sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności, reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji m.in. z Prawem Budowlanym, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, harmonogramem robót budowlanych, wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia i realizacji niezgodnie z umową, informowania Zamawiającego na piśmie w ciągu 7 dni od zaistnienia ku temu podstaw o konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w ramach realizacji inwestycji, zobowiązania wykonawcy robót budowlanych do usunięcia wadliwie wykonanych robót budowlanych m.in. robót zanikających oraz nadzorowanie jego prac, egzekwowania obowiązków spoczywających na wykonawcy robót budowlanych na mocy przepisów prawa oraz na mocy wiążących go z Zamawiającym umów, nadzór nad koordynacją robót w poszczególnych branżach, stwierdzania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, w tym zgodności materiałowej, rozwiązywania z nadzorem autorskim problemów technicznych w tym wskazywania możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie; wprowadzenie zmian może nastąpić po uzgodnieniu z Zamawiającym, organizacji i uczestnictwa w radach budowy, przebywania na terenie budowy inspektorów nadzoru przynajmniej dwa razy w tygodniu w czasie wykonywania robót w ich branży, oraz na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli zajdą okoliczności, które będą tego wymagały; kontrolowania, rozliczania finansowego budowy i przedkładania informacji o tym Zamawiającemu na każdej radzie budowy, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych budowlano-montażowych, oraz przedłożenia i uzyskania zatwierdzenia protokołu konieczności i kosztorysu tych robót - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego podejmować zobowiązań i decyzji związanych z prowadzonym nadzorem, których realizacja spowoduje konieczność poniesienia przez Strona 4 z 21

5 Zamawiającego nakładów finansowych w dniu podjęcia decyzji i w przyszłości; zgoda musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności; zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach dotyczących umowy oraz innych umów i spraw związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, chyba że obowiązek udzielenia informacji wynika z ogólnych przepisów lub orzeczenia organu nadzoru budowlanego lub innej władzy publicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do użytkowania, potwierdzania w formie pisemnej faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, pełnienia obowiązków wynikających z postanowień umowy z dołożeniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, weryfikowania faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i kompletności oświadczeń jego podwykonawców, iż wszelkie zobowiązania finansowe w odniesieniu do każdego z podwykonawców zostały uregulowane (dotyczy tych podwykonawców, których roboty są objęte konkretną fakturą, które to oświadczenie ma potwierdzać uprzednie uregulowanie należności za wykonane przez podwykonawców prace objęte daną fakturą), nadzorowania prawidłowości i jakości usunięcia/naprawienia wad przez wykonawcę robót budowlanych oraz sprawdzenie ich faktycznego usunięcia/naprawienia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia/naprawienia wad (przy uwzględnieniu i poszanowaniu zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych), w przypadku nieterminowego usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad przygotowanie dla Zamawiającego danych niezbędnych do naliczenia kar umownych z tytułu tego opóźnienia; pełnienie nadzoru archeologicznego, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzeniem w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, Prawem Budowlanym, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r. w sprawie ZN KS. w tym w szczególności: sprawowanie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych w trakcie realizacji robót budowlanych; zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o rozpoczęciu prac budowlanych na 7 dni przed tym terminem, niezwłoczne zawiadomienie, po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich okolicznościach ujawnionych podczas prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku, przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji badawczej w 1 egzemplarzu, oraz przekazania drugiego egzemplarza protokołem do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku); Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: zorganizowania Biura Nadzoru Inwestycyjnego, w odległości nie większej niż 10 km od miejsca położenia inwestycji, o której mowa w pkt 2.1 wraz z niezbędnym Strona 5 z 21

6 wyposażeniem (trzy stanowiska pracy, łączność telefoniczna, internet) na własny koszt, sporządzania dokumentacji fotograficznej postępu robót na budowie (w technice komputerowej), reprezentowania Inwestora przed władzami terenowymi i miejscową ludnością, podejmowania niezbędnych działań mających na celu minimalizację szkód podczas realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, dopilnowania zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy, przygotowania dokumentów umożliwiających rozliczenie umowy z wykonawcą robót w przypadku jej rozwiązania, powołania i zorganizowania komisji odbioru technicznego i końcowego oraz przedłożenie jej wszelkich niezbędnych dokumentów, przedkładania Zamawiającemu sprawdzonych miesięcznych rozliczeń częściowych do merytorycznej weryfikacji, sporządzania wskazanych poniżej raportów dla Zamawiającego: o raport miesięczny z wykonanych prac i czynności nadzoru. Wykonawca wypełniający obowiązki nadzoru zobowiązany jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym do przedłożenia Zamawiającemu Raportu miesięcznego, wyszczególniającego wykonane prace oraz zawierającego informacje o postępie robót, uzyskanym poziomie jakości robót oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i usługi, o raport techniczny nadzoru inwestorskiego, który przygotowany będzie w przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, skutkujących zmianami w dokumentacji projektowej, wymagającymi dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej lub zmian w decyzji o pozwoleniu na budowę, o raport końcowy nadzoru z okresu realizacji budowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport końcowy w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym Wykonawca w toku realizacji inwestycji będzie odpowiedzialny za wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, poświadczanych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę dokonanie przeglądu gwarancyjnego inwestycji 60 dni przed ukończeniem okresu gwarancji i rękojmi obowiązujących wykonawcę robót budowlanych, w tym w szczególności: Strona 6 z 21

7 sporządzenie dokumentacji z przeglądu gwarancyjnego obejmującej wykaz usterek i wad, wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia, sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru, jak i podczas przeglądów gwarancyjnych, dokonania odbioru prac po usunięciu wad, przedstawianie Zamawiającemu uzasadnionych wniosków o naliczanie kar za zwłokę w usuwaniu usterek i wad 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień zawarcia Umowy Okres zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia zakłada się na - 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktów poniższych: zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dokonanie odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych, nastąpić powinno nie później niż w terminie14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych dokonanie odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych nastąpić powinno w terminie określonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych, nie później jednak niż 60 dni przed ukończeniem terminu gwarancji i rękojmi, określonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 nr 5, poz. 42 z późn. zm.) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do ich rozliczenia, funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub Inspektora Nadzoru dotyczące inwestycji obejmujących wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości minimum zł (słownie: czterysta tysięcy zł) netto każda, w tym co najmniej jedna usługa dotyczyła inwestycji zrealizowanej na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, gdzie jego obowiązki obejmowały, co najmniej rozliczenie zadania, sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) oraz specyfikacji technicznych wykonania i Strona 7 z 21

8 odbioru robót budowlanych, nadzór nad robotami co najmniej w branży konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez wykonanie usługi rozumie się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy Prawo budowlane lub innego dokumentu równoważnego do powyższego (jako dokument równoważny rozumie się dokument uprawniający do użytkowania obiektu wydany zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego lokalizacji). Pod pojęciem budynku Zamawiający rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach; dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe tj. ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka lub budownictwo; co najmniej 10 letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 5 lat doświadczenia w bezpośrednim kierowaniu inwestycjami wielobranżowymi, doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Koordynatora Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub Rezydenta lub Inspektora Nadzoru połączonego z nadzorem inwestorskim dla co najmniej 2 inwestycji dotyczącej budowy budynku użyteczności publicznej w tym przynajmniej jednej na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków; Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą Kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu wskaże osobę spełniającą ten warunek, Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno budowlanej, pełniący funkcję koordynatora 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późn. zm.); minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5 letnie jako inspektor nadzoru oraz doświadczenie w nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej wskaże osobę spełniającą ten warunek, Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów, lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Strona 8 z 21

9 Europejskiej; minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w branży budownictwa w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 5 lat na stanowisku inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wskaże osobę spełniającą ten warunek, Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w branży budownictwa w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym 5 lat pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz doświadczenie w nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wskaże osobę spełniającą ten warunek, Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w branży budownictwa w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym 5 lat pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz doświadczenie w nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych wskaże osobę spełniającą ten warunek, Inspektor robót drogowych - 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; minimum 12 letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym 5 lat pełnienia samodzielnych funkcji technicznych Strona 9 z 21

10 w budownictwie w specjalności drogowej oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 2 realizacji. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą inspektora nadzoru w branży drogowej wskaże osobę spełniającą ten warunek, Specjalista ds. nadzoru archeologicznego 1 osoba posiadająca uprawnienia wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), wskaże osobę spełniającą ten warunek, Wykonawca powinien przewidzieć możliwość zatrudnienia innych ekspertów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 4.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 4.3 Przy ocenie dokumentów składanych w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których wystąpi inna waluta niż PLN, Zamawiający do przeliczenia tej waluty na złote polskie zastosuje średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem. 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, A TAKŻE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1 Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą: oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. Strona 10 z 21

11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wykaz wykonanych głównych usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa w pkt są: poświadczenie, o którym mowa w Rozporządzeniu z dnia r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa punkt wyżej, w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. Powyżej, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu, Strona 11 z 21

12 5.1.9 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w tym wykazie posiadają wymagane uprawnienia, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, niezbędną do potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w pkt SIWZ, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, wskazaną w pkt SIWZ, Uwaga: W sytuacji gdy przedłożona wraz z ofertą polisa (w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia) utraci ważność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do przedkładania aktualnej i ważnej polisy OC (w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (zobowiązanie to jest aktualne przez cały okres realizacji umowy) oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z późn. Zm.), sporządzone/a wg Załącznika nr 6 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Strona 12 z 21

13 jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wymaganej wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których ten inny podmiot posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy niezbędną do potwierdzenia spełniania warunku finansowego opisanego w pkt SIWZ, jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca siedziby, albo zamieszkania swojego, albo osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt oraz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju Strona 13 z 21

14 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt w zakresie Załącznika nr 3 oraz w pkt oraz składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty o których mowa w pkt w zakresie Załącznika nr 2 oraz pkt , wystarczy, że zostaną złożone przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, w celu weryfikacji prawidłowego umocowania osób podpisujących składaną ofertę, a co za tym idzie skutecznego jej złożenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, odpisu właściwego rejestru lub innego przekazywanego wraz z ofertą dokumentu, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 6.1 Informacje w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem są: w sprawach technicznych p. Janusz Tołłoczko, tel w. 36, w sprawach formalnych p. Wiesława Szepioła tel.+48 (58) w. 34, faks + 48 (58) w 33, 6.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 6.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. Strona 14 z 21

15 6.5 Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 6.6 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. WADIUM 7.1 Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100). 7.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uzna jego wniesienie w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert pełna kwota wadium zostanie zaksięgowana na jego koncie. 7.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, przelewem na konto: BRE Bank , w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z póżn.zm.). 7.4 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 cyt. J ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie ZAMAWIAJACEGO, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7.5 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza zaleca się dołączenie do oferty kopii przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie na Strona 15 z 21

16 I piętrze. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium winna być dołączona do oferty. 7.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.11 poniżej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert, liczony wraz z tym dniem. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego Strona 16 z 21

17 przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 9.2 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie) w języku polskim według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 9.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 9.4 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej: OFERTA PRZETARGOWA na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją budowy siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne/Wałowa oraz nie otwierać przed dniem 18 lipca 2014 roku godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 9.5 Oferta składa się z: formularza Oferty (wzór formularza określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ), dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ, kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu potwierdzenia dokonania przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego, pełnomocnictwa do złożenia oferty, jeżeli uprawnienie, to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, 9.6 Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie niniejszych informacji może nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, 9.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane, Strona 17 z 21

18 opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 9.4, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 9.8 Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9.9 Wszelkie zmiany w treści oferty w postaci poprawek, przekreśleń etc. winny zostać podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 10.1 Ofertę należy złożyć do dnia 18 lipca 2014 r do godz w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej w sekretariacie na I piętrze Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób nieprawidłowy lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca o godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Straganiarska 24-27, w sali konferencyjnej na poziomie OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cena ofertowa wyrażona w złotych wraz z podatkiem VAT jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając według zasad matematycznych. 13. KRYTERIA OCENY OFERT 13.1 Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 100% Punkty na podstawie kryterium Cena C będą przyznawane zgodnie z następującym wzorem: C = (Cmin/Cb) 100 gdzie: Cmin najniższa cena spośród złożonych ofert, Cb cena badanej oferty. 14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 14.1 W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Strona 18 z 21

19 14.2 Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie podpisania umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Niedostarczenie przez Wykonawcę wyżej wymienionego dokumentu przed podpisaniem umowy będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od podpisania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach opisanych w pkt W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza należy wpłacić je przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank , z dopiskiem:,,zabezpieczenie umowy nr..; NIP:.. (należy podać NIP Wykonawcy) 15.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY Strona 19 z 21

20 ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ Zasady wprowadzania zmian w umowie - zgodnie z postanowieniami wzoru umowy załącznik nr 7 do SIWZ. 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 17.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 18. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 19. PODWYKONAWSTWO Zamawiający żąda: wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, podania przez Wykonawcę nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału Strona 20 z 21

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo