Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II SIWZ - Wzór umowy 1"

Transkrypt

1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: ,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Jacka Skarbka - Prezesa Zarządu Peterisa Gailitisa - Członka Zarządu a, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., w trybie przetargu nieograniczonego, art. 28 (sygn. akt: ZR/230/11/JRP2), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie ratowniczych badań archeologicznych (wykopaliskowych), wraz z opracowaniem ich wyników, w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka realizowanego w ramach Gdańskiego projektu wodno ściekowego etap II. 2. Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytków i opiece nad Zabytkami. Część II SIWZ - Wzór umowy 1

2 2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż zł i przez cały okres realizacji umowy będzie utrzymywał te ubezpieczenie i na każde żądanie Zamawiającego będzie okazywał dowód posiadania ubezpieczenia Dokumentacja badań będzie wykonana zgodnie ze standardami określonymi w przepisach prawa w tym zakresie. 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji (opracowań wyników badań) w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, w formacie kompatybilnym z MS Office. 3. Wykonawca przekaże również wymaganą w pozwoleniu na prowadzenie badań ilość egzemplarzy dokumentacji Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 4. Z dniem zapłaty wynagrodzenia umownego wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego (w szczególności prawo do powielania dokumentacji, wykorzystywania jej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji oraz dokonywania modyfikacji dokumentacji i prowadzenia robót na podstawie zmodyfikowanej dokumentacji). 5. Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników badań Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na r. 2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 3. Termin wykonania umowy ustala się na (w tym 14 dni na czynności odbiorowe). 4. Za termin wykonania umowy uważa się datę zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto PLN (słownie złotych: ) +.% VAT, co daje kwotę brutto PLN (słownie złotych:.). 2. Wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy. 3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego. 4. Wynagrodzenie umowne będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Część II SIWZ - Wzór umowy 2

3 Zamawiającego Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do odbioru przedmiotu umowy będzie Pan Bogusław Pergoł, tel Przedstawicielem Wykonawcy będzie, tel.., który upoważniony zostaje do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3. W przypadku zmiany na stanowisku Przedstawiciela Zamawiającego, lub Przedstawiciela Wykonawcy konieczne jest zawiadomienie na piśmie drugiej strony Zamawiający zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK SP. z o.o., przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1.) Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót ziemnych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;. 1.2.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego dłuższe niż 60 dni; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia; 1.3) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Część II SIWZ - Wzór umowy 3

4 1. 4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; b) konieczność usunięcia sprzeczności w umowie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, jak również zmiana wynagrodzenia. 2.2) Zmiany osobowe a) zmiana osób przy pomocy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ (IDW), a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu; Część II SIWZ - Wzór umowy 4

5 d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art Kodeksu cywilnego; g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania. 3. W przypadku określonym w ust 1 pkt 3).b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 4. W przypadku określonym w ust 1 pkt 3) c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ. 7. Zmiany umowy nie wymaga zmiana personelu Zamawiającego oraz zmiana Inspektorów Nadzoru. Do zmiany dochodzi poprzez zawiadomienie drugiej strony. 8. Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że zapewni realizację umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia każdorazowo przedstawi Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres prac nie wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzania podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. Część II SIWZ - Wzór umowy 5

6 7 1. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte umową i uprzątnąć teren prac. 2. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 3. Dokumentem potwierdzającym doręczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowych jest Protokół Przekazania. 4. Protokół przekazania przygotowuje Wykonawca, a podpisują obie strony. 5. Zamawiający w terminie 7 dni Przekazania nanosi uwagi do otrzymanej dokumentacji. 6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone błędy, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 7 dni. 7. Po bezskutecznym upływie terminu określonego zgodnie z ust. 6, Zamawiający może od umowy w całości lub w części odstąpić z winy Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu błędów. 9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego. 10.Zamawiający w trakcie trwania rękojmi ma prawo wyznaczyć terminy przeglądów i w razie stwierdzenia wad wyznacza termin na ich usunięcie Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi za wady na wykonane prace będące przedmiotem umowy. 2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia. 4. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy zawiadomienie o wadzie. 5. Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie tego terminu. 6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w powyższym terminie, Zamawiający może, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto ma prawo odstąpić w całości lub części od umowy z winy Wykonawcy. Część II SIWZ - Wzór umowy 6

7 9 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto t.j.... PLN w formie Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. Uznanie Umowy za należycie wykonaną nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia. 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 6. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 21 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści zgodnej z SIWZ i zaakceptowanej przez Zamawiającego, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 7. Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ewentualnych aneksów zabezpieczenia obciąża Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w 5 ust 1, a ponadto Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy z winy Wykonawcy. b) 10% wartości umowy brutto określonej w 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Część II SIWZ - Wzór umowy 7

8 c) za opóźnienie w wykonaniu umowy - 0,2% wartości umowy brutto określonej w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, d) za opóźnienie w wykonaniu umowy lub w usuwaniu wad w okresie rękojmi - 0,2% wartości umowy brutto określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 1 tylko jeśli udowodni, że opóźnienie nie powstało z jego winy, ani z winy jego podwykonawców lub innych osób za które ponosi odpowiedzialność, a opóźnieniu temu nie mógł zapobiec Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub całkowicie, w terminie trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, z winy Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, mimo pisemnego wezwania, c) w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza miesiąc, d) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, oświadczonym na piśmie. 4. W przypadkach odstąpienia w całości od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za prace wykonane. 5. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia od części umowy, od której Zamawiający odstąpił. 6. W przypadku odstąpienia od umowy w części, pozostają w mocy postanowienia dotyczące rękojmi dla prac wykonanych w ramach części umowy, która pozostała w mocy Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerów telefonów. Część II SIWZ - Wzór umowy 8

9 4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma przesłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od pierwszego awizo. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik i płatnik podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP i upoważnia Wykonawcę do jej przekazania bez podpisu Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nr NIP Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Część II SIWZ - Wzór umowy 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo