Ogłoszenie o przetargu w trybie art Kodeksu cywilnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o przetargu w trybie art Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia STRETCH III - Zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej DCT Faza 1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: P-12-4-PO.8 Wykonawcy/Oferenci powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Wartość zamówienia Powyżej EURO Rodzaj zamówienia Data umieszczenia ogłoszenia w TED i na stronie internetowej Zamawiającego I Zamawiający Roboty budowlane oraz projektowanie (w razie zaistnienia takiej konieczności) Zamawiający DCT Gdańsk S.A. - adres ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. pomorskie - telefon (+48 58) faks (+48 58) adres internetowy Osoba upoważniona Wiktoria Matlak-Paszak do kontaktów - adres Ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. pomorskie - telefon (+48 58) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację oraz warunki przystąpienia do przetargu Adres, na który należy przesyłać oferty II Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Zgodny z adresem Zamawiającego Zgodny z adresem Zamawiającego 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie placów składowych i komunikacyjnych o nawierzchni betonowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wykonanie oświetlenia placów składowych na masztach h=30m posadowionych na palach oraz oświetlenia wzdłuż ogrodzenia granicznego, budowę budynku technicznego mieszczącego stację transformatorową, serwerownię i UPS wraz z infrastrukturą techniczną, budowę żelbetowych stóp fundamentowych pod konstrukcje stalowe, budowę ogrodzenia granicznego i wewnętrznego, wykonanie narzutu kamiennego oraz skarp, dostosowanie istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej p- poż., elektrycznej, słaboprądowej oraz prace związane z dostosowaniem istniejącej przepompowni do zaprojektowanego rozwiązania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamówienie uwzględnia również usługi projektowe, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, włączając w to doprojektowanie i wystąpienie z zamiennym pozwoleniem na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Główne elementy i parametry: -prace przygotowawcze: prace saperskie, wycinka krzewów, uporządkowanie terenu budowy

2 -roboty rozbiórkowe, a w tym: rozbiórka istniejącej infrastruktury w tym nawierzchni asfaltowej rozbiórka wanny odstawczej wraz z demontażem i utylizacją zbiornika na odpady rozbiórka drogi technologicznej prowadzącej do przepompowni demontaż istniejącego ogrodzenia granicznego, słupów oświetlenia granicznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej -place składowo-manewrowe, a w tym: place składowe kontenerów pełnych - obciążenie 50kN/m2 place składowe uniwersalne - obciążenie 256kN/koło place komunikacyjne - obciążenie260kn/koło Powierzchnia placów wynosi około 5ha - odwodnienie liniowe -oświetlenie placów składowych 7 masztów o wysokości 30m posadowionych na palach -oświetlenie graniczne wysokości 9m -budynek techniczny o powierzchni 99,2m2 -fundamenty żelbetowe o wymiarach 1,4x19,0x6,17m(szer. x dł. x wys.)pod konstrukcje stalowe -ogrodzenie graniczne o wysokości 2,5m do sforsowania -ogrodzenie wewnętrzne - skarpy do obsadzenia ekstensywną roślinnością - narzut kamienny - instalacje elektryczne -IT + CCTV - instalacje wod-kan - instalacje p-poż Miejsce realizacji zamówienia Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załącznikach nr 7, 8 i 9 (Przetargowa Specyfikacja Robót, Projekt budowlany i Specyfikacje techniczne) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, jednakże wymaga aby prace związane z wykonaniem nawierzchni betonowych wykonywane były w siłach własnych, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni betonowych, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. W przypadku złożenia oferty wariantowej wymagane jest aby wszystkie warstwy konstrukcyjne wykonane były w siłach własnych. Wykonawca w ofercie wskaże zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Termin realizacji zamówienia: do od daty podpisania Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej, w której Oferent może zaproponować inną niż przewiduje projekt budowlany konstrukcję placów składowomanewrowych, jednakże wymagane jest aby warstwa ścieralna (zewnętrzna warstwa nawierzchni) wykonana była z kostki betonowej. Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie wymagane przepisami i normami

3 parametry oraz być funkcjonalne i dostosowane do wymagań panujących na Terminalu Kontenerowym, a w szczególności uwzględniać obciążenia od maszyn i pojazdów terminalowych tj. obciążenie 50kN/m2 dla terenu składowania kontenerów oraz 1022kN/oś dla dróg i placów manewrowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną zastosowaną technologią i jedną ceną. Niedopuszczalne jest przedłożenie jednej oferty zawierające różne warianty rozwiązań i różne ceny do wyboru Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na żądanie Zamawiającego? Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty? Nie Tak Nie Prawa autorskie Cena ofertowa zawiera wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do wszelkich dzieł powstałych w ramach zamówienia, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym Wymagane wadium ,00 zł 1. Wadium należy wnieść w wysokości ,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie: do dnia i godziny składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w formie: a) jednej gwarancji bankowej, dodawanej do oferty, lub b) jednej gwarancji ubezpieczeniowej, dodawanej do oferty. 3. Z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 11, bez potwierdzania tej okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4. Wadium musi być wniesione w jednej formie. 5. Oferent, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium może być przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 6. Do oferty należy załączyć upoważnienie dla osoby wraz z adresem oraz danymi kontaktowymi, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wniesione wadium. Jeżeli takiego upoważnienia nie będzie, wadium nie będzie zwrócone. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (dalej jako "Wykonawca"), lub niewskazania przez Oferenta danych zgodnie z punktem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lecz nie wcześniej niż po dostarczeniu przez Oferenta gwarancji należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w umowie, co oznacza w przypadku wątpliwości, że wadium zabezpiecza zawarcie umowy. 9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zwrot następuje poprzez wydanie gwarancji Oferentowi za potwierdzeniem odbioru przez Oferenta. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, składając w tej materii pisemne oświadczenie lub nie podpisze umowy w terminie określonym w wezwaniu do podpisania umowy, doręczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, lub nie dostarczy w terminie gwarancji należytego wykonania co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy

4 Informacje dotyczące sytuacji oferenta oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: A. Warunki podmiotowe: Oferent posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do wykonania niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Oferent złoży następujące dokumenty: a. oświadczenia o posiadaniu wszelkich uprawnień wymaganych przez przepisy prawa do wykonywania niniejszego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Oferent złoży następujące dokumenty: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. B. Warunki finansowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie Zamówienia. 2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00zł (osiem milionów złotych); 3. uzyskali w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przychody ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (sto milionów złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; 4. posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ,zł (piętnaście milionów złotych). Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, które Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

5 zrealizowanie Zamówienia stanowiący załącznik nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b) oświadczenie Banku Oferenta o posiadaniu dostępnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (osiem milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli suma wynikająca z wszystkich złożonych przez Wykonawców składających ofertę wspólną oświadczeń będzie wynosiła nie mniej niż ,00 zł (osiem milionów złotych) c) potwierdzony przez głównego księgowego rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, z którego będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż ,00 zł (sto milionów złotych); W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli suma wynikająca z wszystkich złożonych przez Wykonawców składających ofertę wspólną dokumentów będzie wynosiła nie mniej niż ,00 zł (sto milionów złotych) d) sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2011 i 2012 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. e) polisa, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż ,zł (piętnaście milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa Pełnomocnik Konsorcjum. Wymagane jest aby pozostali Wykonawcy składający ofertę wspólną również złożyli dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich umowy ubezpieczenia OC. C. Warunki techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia. 2. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako Generalny Wykonawca wykonali projekty wykonawcze i wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował wykonanie konstrukcji nawierzchni betonowej, przy zastosowaniu odpowiedniego mechanicznego sprzętu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni betonowych, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności o powierzchni nie mniejszej niż m2. Oferenci składający ofertę wariantową muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako Generalny Wykonawca wykonali projekty wykonawcze i wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji placów składowo-manewrowych z warstwą ścieralną (zewnętrzna warstwa nawierzchni) wykonaną z kostki betonowej, dostosowanych do przenoszenia obciążeń od maszyn i pojazdów terminalowych tj. obciążenie 50kN/m2 dla terenu składowania oraz 1022kN/oś dla dróg i placów manewrowych o powierzchni nie mniejszej niż m2. 3. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) każda, polegające na wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca w trybie pod klucz obiektów budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. 4. dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z polskim prawem albo posiadającymi odpowiadające im uprawnienia do wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie

6 uznawania kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z r., a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - telekomunikacyjnej 5. Posiadają ważny certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PN-N Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, które Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składają wspólnie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. b) oświadczenie wraz z potwierdzającymi referencjami, że jako Generalny Wykonawca należycie wykonał projekty wykonawcze i wybudował oraz przeprowadził rozruch oraz zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch obiektów spełniających warunki z punktu 2. W oświadczeniu należy podać nazwę inwestycji, której oświadczenie dotyczy, wartość kontraktu oraz podmiot mogący potwierdzić przedstawione referencje (wraz z danymi kontaktowymi). W przypadku składania oferty wspólnej co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę musi złożyć ww. dokument i spełnić ww. wymagania. c) oświadczenie wraz z potwierdzającymi referencjami o należytym wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca w trybie pod klucz dwóch obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej w ramach inwestycji o wartości nie mniejszej niż zł (trzydzieści milionów złotych) każdy. W oświadczeniu należy podać nazwę inwestycji, której oświadczenie dotyczy, wartość kontraktu oraz podmiot mogący potwierdzić przedstawione referencje (wraz z danymi kontaktowymi). W przypadku składania oferty wspólnej co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę musi złożyć ww. dokument i spełnić ww. wymagania. d) oświadczenie o dysponowaniu osobami spełniającymi warunki punktu 4, wraz z wykazem tych osób według załącznika nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składają wspólnie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. e) kopię certyfikatu o którym mowa w punkcie 5. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa Pełnomocnik Konsorcjum. Informacje dotyczące sposobu prowadzenia postepowania Postępowanie prowadzone będzie w następujący sposób: 1. Wszystkie oferty zostaną otwarte jednocześnie w dniu, godzinie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przez sprawdzenie spełnienia przez nie warunków określonych w punkcie III. 3. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełniania braków lub omyłek w części formalnej oferty. 4. Zamawiający na podstawie oceny spełnienia warunków określonych w punkcie III dopuści albo nie dopuści Oferenta do dalszego udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu, w oparciu o kryteria wyboru wskazane w pkt. IV niniejszego ogłoszenia. Ofertom zostaną przyporządkowane wartości punktowe zgodnie z wagami określanymi w punkcie IV. 6. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, zaś wyniki oceny nie pozwolą na wybór

7 oferty najkorzystniejszej z uwagi na przyznanie ofertom takiej samej liczby punktów, Zamawiający zaprosi oferentów, których ofertom przyznano taką samą liczbę punktów do etapu negocjacji. Negocjacje nie mogą powodować zmiany warunków udziału w postępowaniu, zmiany głównego przedmiotu zamówienia ani modyfikacji ceny i innych parametrów, mogących prowadzić do zmiany liczby punktów przyznanych Wykonawcom na etapie oceny. Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają Warunki przystąpienia do przetargu, będące złącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, zostały opublikowane wraz z niniejszym ogłoszeniem i są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na pisemne żądanie zainteresowanego zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, zgodnie z zapisami Warunków przystąpienia do przetargu, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do niniejszego ogłoszenia dołączony jest projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Projekt umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2. Sposób finansowania Faktura VAT płatna 28 dni po dostarczeniu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodwołalną i płatną na pierwsze wezwanie gwarancję bankową wystawioną przez bank klasy A lub ubezpieczeniową zgodną ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe warunki dot. płatności oraz gwarancji należytego wykonania zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 2). IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne Kryteria oceny ofert cena najniższa inna max 70 punktów 70 punktów =(cena najniższa/cena punktowana)*70punktów gwarancja najdłuższa inna max 10 punktów (gwarancja w miesiącach) 10 punktów =(gwarancja punktowana/gwarancja najdłuższa)*10punktów czas wykonania max 20 punktów (czas liczony w tygodniach) najkrótszy 20 punktów 35 tygodni i więcej 0 punktów inny, gdzie liczba punktów- to liczba punktów przyznana ofercie za kryterium czas wykonania m - czas wykonania zawarty w ofercie (w tygodniach) n - najkrótszy czas wykonania zaoferowany w ramach przetargu spośród wszystkich Oferentów Pod groźbą wykluczenia z postępowania na etapie oceny formalnej: a) Zamawiający nie dopuszcza udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 5 lat. b) Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu Zamówienia w czasie dłuższym niż do r.

8 Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Termin, miejsce, forma i sposób składania ofert Termin związania ofertą Termin i miejsce otwarcia ofert Dokumenty w formie elektronicznej można odebrać w siedzibie DCT Gdańsk S.A. w terminie ważności ogłoszenia. Na pisemne żądanie Zainteresowanego dokumenty mogą zostać wysłane pocztą w wersji elektronicznej lub udostępnione przez serwer wymiany plików (FTP) do momentu upływu terminu składania ofert, wskazanego w niniejszym ogłoszeniu. Cena: 0,00 zł. Oferty w należy składać do r. do godziny 12:00 Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Ryzyko dostarczenia dokumentów podpisanych przez osobę nieuprawnioną obciąża Wykonawcę. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów powinny spełniać następujące wymagania: o Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa, o Do oferty lub przed zawarciem Umowy należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców w której zawiera się co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia oraz czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi i gwarancji o Wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencje do pełnomocnika. o Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty należy składać w formie papierowej, zbindowanej, z kolejno ponumerowanymi oraz parafowanymi przez przedstawiciela oferenta stronami całej oferty. Oryginał Wadium powinien zostać dołączony w kopercie, opisanej adresem na który należy odesłać wadium zgodnie z upoważnieniem o którym mowa w punkcie III. 6. niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Koperta wraz z oryginałem powinna zostać dołączona tak, aby możliwe było odesłanie wadium bez naruszania integralności oferty. W ofercie należy dołączyć (wpiąć) kopię wadium. Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do DCT potwierdzoną przez pracownika przyjmującego. Oferta powinna zawierać spis treści (na początku dokumentu). Oferta powinna być dostarczona w kopercie z Napisem: Przetarg P-12-4-PO.8. Nie otwierać do do godziny 12:00 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferent ma możliwość wydłużenia tego czasu. Termin otwarcia kopert: r o godzinie 13 w siedzibie Zamawiającego. Zawarcie umowy Zawarcie Umowy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą podpisania dokumentu Umowy stanowiącego załącznik nr 2. V Inne informacje Czy zamówienie dotyczy TAK projektu/programu finansowanego ze

9 środków UE? Data zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym TED DCT Gdańsk S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. DCT Gdańsk S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Ogłoszenia oraz warunków przetargu. Załącznik nr 1 Warunki przystąpienia do przetargu Załącznik nr 2 - Projekt Umowy (wraz z załącznikami) Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik nr 5 Zestawienie ceny ofertowej Załącznik nr 6 Lista kontrolna Załącznik nr 7 Przetargowa Specyfikacja Robót. Załącznik nr 8 Projekt Budowlany Tebodin Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne Załącznik nr 10 Badania geotechniczne i geologiczne podłoża gruntowego Ingeo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia. Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego Definicje

Nazwa zamówienia. Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego Definicje Nazwa zamówienia Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego Definicje I Zamawiający Zamawiający Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R- Page 1 of 6 Wrocław: 01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-114 Leśnica R-144 Długa na odcinku od R-112

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284063-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 2010/S 186-284063 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387297-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Ostrów Wielkopolski: Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów na terenie działki nr 83)3 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wiejskiej 23 Numer ogłoszenia: 77205-2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398740-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16,

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16, Chrzanów: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie. Numer ogłoszenia: 181177-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/5 PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Komunikacyjny Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 071 3911580, faks 071 3911590.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 071 3911580, faks 071 3911590. Jordanów Śląski: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - zbiornik wody czystej Numer ogłoszenia: 115042-2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Łodzie specjalistyczne 2015/S 127-234089. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Szczecin: Łodzie specjalistyczne 2015/S 127-234089. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234089-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Łodzie specjalistyczne 2015/S 127-234089 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 02-10-2015 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Wykonanie obróbki powietrza w bloku A1 od strony ul.

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032) Tychy: Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - Budowa parkingów wielopoziomowych Numer ogłoszenia: 361759-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219139-2010:text:pl:html PL-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Sokoły: Modernizacja boiska sportowego w Sokołach Numer ogłoszenia: 163594

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 301 z dnia 08.11.2006 poz. 56874 Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256058-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 73 12 038, faks 0-62 73 12 038.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 73 12 038, faks 0-62 73 12 038. Kraszewice: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta. Numer ogłoszenia: 958-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_legnica Legnica: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Poznań: Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo