Ogłoszenie o przetargu w trybie art Kodeksu cywilnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o przetargu w trybie art Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia STRETCH III - Zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej DCT Faza 1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: P-12-4-PO.8 Wykonawcy/Oferenci powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Wartość zamówienia Powyżej EURO Rodzaj zamówienia Data umieszczenia ogłoszenia w TED i na stronie internetowej Zamawiającego I Zamawiający Roboty budowlane oraz projektowanie (w razie zaistnienia takiej konieczności) Zamawiający DCT Gdańsk S.A. - adres ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. pomorskie - telefon (+48 58) faks (+48 58) adres internetowy Osoba upoważniona Wiktoria Matlak-Paszak do kontaktów - adres Ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. pomorskie - telefon (+48 58) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację oraz warunki przystąpienia do przetargu Adres, na który należy przesyłać oferty II Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Zgodny z adresem Zamawiającego Zgodny z adresem Zamawiającego 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie placów składowych i komunikacyjnych o nawierzchni betonowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wykonanie oświetlenia placów składowych na masztach h=30m posadowionych na palach oraz oświetlenia wzdłuż ogrodzenia granicznego, budowę budynku technicznego mieszczącego stację transformatorową, serwerownię i UPS wraz z infrastrukturą techniczną, budowę żelbetowych stóp fundamentowych pod konstrukcje stalowe, budowę ogrodzenia granicznego i wewnętrznego, wykonanie narzutu kamiennego oraz skarp, dostosowanie istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej p- poż., elektrycznej, słaboprądowej oraz prace związane z dostosowaniem istniejącej przepompowni do zaprojektowanego rozwiązania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamówienie uwzględnia również usługi projektowe, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, włączając w to doprojektowanie i wystąpienie z zamiennym pozwoleniem na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Główne elementy i parametry: -prace przygotowawcze: prace saperskie, wycinka krzewów, uporządkowanie terenu budowy

2 -roboty rozbiórkowe, a w tym: rozbiórka istniejącej infrastruktury w tym nawierzchni asfaltowej rozbiórka wanny odstawczej wraz z demontażem i utylizacją zbiornika na odpady rozbiórka drogi technologicznej prowadzącej do przepompowni demontaż istniejącego ogrodzenia granicznego, słupów oświetlenia granicznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej -place składowo-manewrowe, a w tym: place składowe kontenerów pełnych - obciążenie 50kN/m2 place składowe uniwersalne - obciążenie 256kN/koło place komunikacyjne - obciążenie260kn/koło Powierzchnia placów wynosi około 5ha - odwodnienie liniowe -oświetlenie placów składowych 7 masztów o wysokości 30m posadowionych na palach -oświetlenie graniczne wysokości 9m -budynek techniczny o powierzchni 99,2m2 -fundamenty żelbetowe o wymiarach 1,4x19,0x6,17m(szer. x dł. x wys.)pod konstrukcje stalowe -ogrodzenie graniczne o wysokości 2,5m do sforsowania -ogrodzenie wewnętrzne - skarpy do obsadzenia ekstensywną roślinnością - narzut kamienny - instalacje elektryczne -IT + CCTV - instalacje wod-kan - instalacje p-poż Miejsce realizacji zamówienia Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załącznikach nr 7, 8 i 9 (Przetargowa Specyfikacja Robót, Projekt budowlany i Specyfikacje techniczne) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, jednakże wymaga aby prace związane z wykonaniem nawierzchni betonowych wykonywane były w siłach własnych, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni betonowych, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. W przypadku złożenia oferty wariantowej wymagane jest aby wszystkie warstwy konstrukcyjne wykonane były w siłach własnych. Wykonawca w ofercie wskaże zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Termin realizacji zamówienia: do od daty podpisania Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej, w której Oferent może zaproponować inną niż przewiduje projekt budowlany konstrukcję placów składowomanewrowych, jednakże wymagane jest aby warstwa ścieralna (zewnętrzna warstwa nawierzchni) wykonana była z kostki betonowej. Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie wymagane przepisami i normami

3 parametry oraz być funkcjonalne i dostosowane do wymagań panujących na Terminalu Kontenerowym, a w szczególności uwzględniać obciążenia od maszyn i pojazdów terminalowych tj. obciążenie 50kN/m2 dla terenu składowania kontenerów oraz 1022kN/oś dla dróg i placów manewrowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną zastosowaną technologią i jedną ceną. Niedopuszczalne jest przedłożenie jednej oferty zawierające różne warianty rozwiązań i różne ceny do wyboru Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na żądanie Zamawiającego? Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty? Nie Tak Nie Prawa autorskie Cena ofertowa zawiera wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do wszelkich dzieł powstałych w ramach zamówienia, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym Wymagane wadium ,00 zł 1. Wadium należy wnieść w wysokości ,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie: do dnia i godziny składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w formie: a) jednej gwarancji bankowej, dodawanej do oferty, lub b) jednej gwarancji ubezpieczeniowej, dodawanej do oferty. 3. Z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 11, bez potwierdzania tej okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4. Wadium musi być wniesione w jednej formie. 5. Oferent, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium może być przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 6. Do oferty należy załączyć upoważnienie dla osoby wraz z adresem oraz danymi kontaktowymi, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wniesione wadium. Jeżeli takiego upoważnienia nie będzie, wadium nie będzie zwrócone. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (dalej jako "Wykonawca"), lub niewskazania przez Oferenta danych zgodnie z punktem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lecz nie wcześniej niż po dostarczeniu przez Oferenta gwarancji należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w umowie, co oznacza w przypadku wątpliwości, że wadium zabezpiecza zawarcie umowy. 9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zwrot następuje poprzez wydanie gwarancji Oferentowi za potwierdzeniem odbioru przez Oferenta. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, składając w tej materii pisemne oświadczenie lub nie podpisze umowy w terminie określonym w wezwaniu do podpisania umowy, doręczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, lub nie dostarczy w terminie gwarancji należytego wykonania co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy

4 Informacje dotyczące sytuacji oferenta oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: A. Warunki podmiotowe: Oferent posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do wykonania niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Oferent złoży następujące dokumenty: a. oświadczenia o posiadaniu wszelkich uprawnień wymaganych przez przepisy prawa do wykonywania niniejszego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Oferent złoży następujące dokumenty: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. B. Warunki finansowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie Zamówienia. 2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00zł (osiem milionów złotych); 3. uzyskali w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przychody ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (sto milionów złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; 4. posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ,zł (piętnaście milionów złotych). Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, które Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

5 zrealizowanie Zamówienia stanowiący załącznik nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b) oświadczenie Banku Oferenta o posiadaniu dostępnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (osiem milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli suma wynikająca z wszystkich złożonych przez Wykonawców składających ofertę wspólną oświadczeń będzie wynosiła nie mniej niż ,00 zł (osiem milionów złotych) c) potwierdzony przez głównego księgowego rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, z którego będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż ,00 zł (sto milionów złotych); W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli suma wynikająca z wszystkich złożonych przez Wykonawców składających ofertę wspólną dokumentów będzie wynosiła nie mniej niż ,00 zł (sto milionów złotych) d) sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2011 i 2012 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. e) polisa, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż ,zł (piętnaście milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa Pełnomocnik Konsorcjum. Wymagane jest aby pozostali Wykonawcy składający ofertę wspólną również złożyli dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich umowy ubezpieczenia OC. C. Warunki techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia. 2. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako Generalny Wykonawca wykonali projekty wykonawcze i wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował wykonanie konstrukcji nawierzchni betonowej, przy zastosowaniu odpowiedniego mechanicznego sprzętu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni betonowych, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności o powierzchni nie mniejszej niż m2. Oferenci składający ofertę wariantową muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako Generalny Wykonawca wykonali projekty wykonawcze i wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji placów składowo-manewrowych z warstwą ścieralną (zewnętrzna warstwa nawierzchni) wykonaną z kostki betonowej, dostosowanych do przenoszenia obciążeń od maszyn i pojazdów terminalowych tj. obciążenie 50kN/m2 dla terenu składowania oraz 1022kN/oś dla dróg i placów manewrowych o powierzchni nie mniejszej niż m2. 3. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) każda, polegające na wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca w trybie pod klucz obiektów budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. 4. dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z polskim prawem albo posiadającymi odpowiadające im uprawnienia do wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie

6 uznawania kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z r., a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - telekomunikacyjnej 5. Posiadają ważny certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PN-N Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, które Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składają wspólnie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. b) oświadczenie wraz z potwierdzającymi referencjami, że jako Generalny Wykonawca należycie wykonał projekty wykonawcze i wybudował oraz przeprowadził rozruch oraz zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania w trybie pod klucz co najmniej dwóch obiektów spełniających warunki z punktu 2. W oświadczeniu należy podać nazwę inwestycji, której oświadczenie dotyczy, wartość kontraktu oraz podmiot mogący potwierdzić przedstawione referencje (wraz z danymi kontaktowymi). W przypadku składania oferty wspólnej co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę musi złożyć ww. dokument i spełnić ww. wymagania. c) oświadczenie wraz z potwierdzającymi referencjami o należytym wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca w trybie pod klucz dwóch obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej w ramach inwestycji o wartości nie mniejszej niż zł (trzydzieści milionów złotych) każdy. W oświadczeniu należy podać nazwę inwestycji, której oświadczenie dotyczy, wartość kontraktu oraz podmiot mogący potwierdzić przedstawione referencje (wraz z danymi kontaktowymi). W przypadku składania oferty wspólnej co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę musi złożyć ww. dokument i spełnić ww. wymagania. d) oświadczenie o dysponowaniu osobami spełniającymi warunki punktu 4, wraz z wykazem tych osób według załącznika nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składają wspólnie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. e) kopię certyfikatu o którym mowa w punkcie 5. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa Pełnomocnik Konsorcjum. Informacje dotyczące sposobu prowadzenia postepowania Postępowanie prowadzone będzie w następujący sposób: 1. Wszystkie oferty zostaną otwarte jednocześnie w dniu, godzinie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przez sprawdzenie spełnienia przez nie warunków określonych w punkcie III. 3. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełniania braków lub omyłek w części formalnej oferty. 4. Zamawiający na podstawie oceny spełnienia warunków określonych w punkcie III dopuści albo nie dopuści Oferenta do dalszego udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu, w oparciu o kryteria wyboru wskazane w pkt. IV niniejszego ogłoszenia. Ofertom zostaną przyporządkowane wartości punktowe zgodnie z wagami określanymi w punkcie IV. 6. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, zaś wyniki oceny nie pozwolą na wybór

7 oferty najkorzystniejszej z uwagi na przyznanie ofertom takiej samej liczby punktów, Zamawiający zaprosi oferentów, których ofertom przyznano taką samą liczbę punktów do etapu negocjacji. Negocjacje nie mogą powodować zmiany warunków udziału w postępowaniu, zmiany głównego przedmiotu zamówienia ani modyfikacji ceny i innych parametrów, mogących prowadzić do zmiany liczby punktów przyznanych Wykonawcom na etapie oceny. Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają Warunki przystąpienia do przetargu, będące złącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, zostały opublikowane wraz z niniejszym ogłoszeniem i są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na pisemne żądanie zainteresowanego zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, zgodnie z zapisami Warunków przystąpienia do przetargu, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do niniejszego ogłoszenia dołączony jest projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Projekt umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2. Sposób finansowania Faktura VAT płatna 28 dni po dostarczeniu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodwołalną i płatną na pierwsze wezwanie gwarancję bankową wystawioną przez bank klasy A lub ubezpieczeniową zgodną ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe warunki dot. płatności oraz gwarancji należytego wykonania zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 2). IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne Kryteria oceny ofert cena najniższa inna max 70 punktów 70 punktów =(cena najniższa/cena punktowana)*70punktów gwarancja najdłuższa inna max 10 punktów (gwarancja w miesiącach) 10 punktów =(gwarancja punktowana/gwarancja najdłuższa)*10punktów czas wykonania max 20 punktów (czas liczony w tygodniach) najkrótszy 20 punktów 35 tygodni i więcej 0 punktów inny, gdzie liczba punktów- to liczba punktów przyznana ofercie za kryterium czas wykonania m - czas wykonania zawarty w ofercie (w tygodniach) n - najkrótszy czas wykonania zaoferowany w ramach przetargu spośród wszystkich Oferentów Pod groźbą wykluczenia z postępowania na etapie oceny formalnej: a) Zamawiający nie dopuszcza udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 5 lat. b) Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu Zamówienia w czasie dłuższym niż do r.

8 Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Termin, miejsce, forma i sposób składania ofert Termin związania ofertą Termin i miejsce otwarcia ofert Dokumenty w formie elektronicznej można odebrać w siedzibie DCT Gdańsk S.A. w terminie ważności ogłoszenia. Na pisemne żądanie Zainteresowanego dokumenty mogą zostać wysłane pocztą w wersji elektronicznej lub udostępnione przez serwer wymiany plików (FTP) do momentu upływu terminu składania ofert, wskazanego w niniejszym ogłoszeniu. Cena: 0,00 zł. Oferty w należy składać do r. do godziny 12:00 Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Ryzyko dostarczenia dokumentów podpisanych przez osobę nieuprawnioną obciąża Wykonawcę. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów powinny spełniać następujące wymagania: o Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa, o Do oferty lub przed zawarciem Umowy należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców w której zawiera się co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia oraz czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi i gwarancji o Wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencje do pełnomocnika. o Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty należy składać w formie papierowej, zbindowanej, z kolejno ponumerowanymi oraz parafowanymi przez przedstawiciela oferenta stronami całej oferty. Oryginał Wadium powinien zostać dołączony w kopercie, opisanej adresem na który należy odesłać wadium zgodnie z upoważnieniem o którym mowa w punkcie III. 6. niniejszego Ogłoszenia o przetargu. Koperta wraz z oryginałem powinna zostać dołączona tak, aby możliwe było odesłanie wadium bez naruszania integralności oferty. W ofercie należy dołączyć (wpiąć) kopię wadium. Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do DCT potwierdzoną przez pracownika przyjmującego. Oferta powinna zawierać spis treści (na początku dokumentu). Oferta powinna być dostarczona w kopercie z Napisem: Przetarg P-12-4-PO.8. Nie otwierać do do godziny 12:00 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferent ma możliwość wydłużenia tego czasu. Termin otwarcia kopert: r o godzinie 13 w siedzibie Zamawiającego. Zawarcie umowy Zawarcie Umowy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą podpisania dokumentu Umowy stanowiącego załącznik nr 2. V Inne informacje Czy zamówienie dotyczy TAK projektu/programu finansowanego ze

9 środków UE? Data zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym TED DCT Gdańsk S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. DCT Gdańsk S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Ogłoszenia oraz warunków przetargu. Załącznik nr 1 Warunki przystąpienia do przetargu Załącznik nr 2 - Projekt Umowy (wraz z załącznikami) Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik nr 5 Zestawienie ceny ofertowej Załącznik nr 6 Lista kontrolna Załącznik nr 7 Przetargowa Specyfikacja Robót. Załącznik nr 8 Projekt Budowlany Tebodin Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne Załącznik nr 10 Badania geotechniczne i geologiczne podłoża gruntowego Ingeo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo