List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne Działalność Banku w 2008 roku...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing Bodies... 8 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Działalność Banku w 2008 roku Bank s activities in 2008 Współpraca z bankami spółdzielczymi...40 Cooperation with cooperative Banks Współpraca z bankami zagranicznymi...50 Cooperation with foreign banks Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Development prospects and plans for the future Sytuacja finansowa Banku...54 Bank s financial standing Sytuacja finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych...80 Financial standing of associated cooperative banks Kontakty...89 List of contacts Placówki Banku BPS...90 BPS Bank outlets Banki spółdzielcze Cooperative banks Lista korespondentów Banku Polskiej Spółdzielczości List of correspondents of BPS Bank 3

3 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Romuald Piotruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Mirosław Potulski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Akcjonariusze Zprzyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport Banku Polskiej Spółdzielczości za 2008 rok. Rok ten, mimo wyraźnych symptomów globalnego kryzysu gospodarczego, dla Banku BPS był najlepszym w jego siedmioletnim okresie działalności, o czym świadczy poziom osiągniętych wyników finansowych. Dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Banku BPS potwierdzają również wyniki uzyskane w ciągu czterech miesięcy bieżącego roku, które na tle sektora bankowego i w okresie spowolnienia gospodarczego prezentują się bardzo korzystnie. W trudnych warunkach gospodarczych 2008 roku wypracowany przez Bank zysk brutto wyniósł 67,5 mln zł. Był on o ponad 22% wyższy od wyniku uzyskanego w 2007 roku, podczas gdy w całym sektorze bankowym przyrost ten wyniósł niespełna 3%. Potwierdzeniem dobrych wyników finansowych są przyznane Bankowi liczne nagrody i wyróżnienia, jak również miejsca zajmowane w rankingach. Naszą największą dumą może być fakt, iż Bank znalazł się na 13. miejscu wśród firm, które najbardziej awansowały na liście pięciuset w rankingu publikowanym przez Rzeczpospolitą. Poprawiliśmy swoją pozycję w stosunku do 2007 roku o 106 miejsc! Miniony rok był ostatnim, w którym Bank realizował założenia przyjęte w programie postępowania naprawczego. Dzięki skutecznej realizacji wyznaczonych celów oraz osiąganiu znacznie wyższych niż zakładano wyników Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wcześniejsze zakończenie (z dniem roku) programu naprawczego. W 2008 roku podjęto szereg działań mających wpływ na doskonalenie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, jakość i sprawność zarządzania Bankiem oraz poprawę jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Do działań tych można zaliczyć m.in.: emisję dłużnych papierów wartościowych Banku BPS, zwiększających fundusze własne, modernizację, przekształcenia i restrukturyzację placówek bankowych, rozwój systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania Banku, utworzenie spółek zależnych Banku, tj. Centrum Finansowego oraz Domu Maklerskiego. Działania te mają przede wszystkim na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Banku i Zrzeszenia, szczególnie w dobie kryzysu na rynkach finansowych. W 2008 roku Bank BPS wypełniał wszystkie normy bezpiecznego działania zarówno dzięki odpowiednim kapitałom, jak i właściwie zdywersyfikowanej działalności. Na koniec grudnia 2008 roku współczynnik wypłacalności dla Banku ukształtował się na poziomie 11,43%. Bank, dzięki wzorowej współpracy ze swoimi strategicznymi Klientami bankami spółdzielczymi, należał także do instytucji finansowych charakteryzujących się wysoką, bo wynoszącą ok. 7,5 mld nadpłynnością. Bankowość spółdzielcza w Polsce oparta jest na polskim rozproszonym kapitale, a właściwie na wkładach spółdzielców,

4 WPROWADZENIE INTRODUCTION czyli właścicieli, będących jednocześnie Klientami banków. W konsekwencji Bank BPS jest przede wszystkim własnością zrzeszonych banków spółdzielczych. Przykładowo w strukturze akcjonariatu Banku BPS banki spółdzielcze stanowią 86,33%, a większość z pozostałych akcji również należy do polskich podmiotów. Innymi słowy, bankowość spółdzielcza w Polsce nie ma nic wspólnego pod względem właścicielskim, jak również biznesowym z zagranicznymi rynkami finansowymi. Bank BPS i cała bankowość spółdzielcza prowadzą działalność przede wszystkim w oparciu o środki depozytariuszy, nie korzystając z finansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Bank BPS angażuje większość nadwyżek środków zebranych od depozytariuszy w bezpieczne i charakteryzujące się wysoką rentownością polskie skarbowe papiery wartościowe. Najlepiej o tym świadczy struktura zaangażowania Banku BPS, który wg stanu na 30 września br. ma w swoim portfelu 83,0% papierów emitowanych przez Skarb Państwa, a nasze lokaty w bankach zagranicznych nie przekraczają 1%. Bank BPS oraz zrzeszone banki spółdzielcze często krytykowane za nadmiernie ostrożny sposób zarządzania, jak widać, wykazały się dużą dozą odpowiedzialności i jako priorytet w swoim działaniu przyjęły bezpieczeństwo swoich Klientów. Ściśle przestrzegane były wymagane limity i rekomendacje w zakresie zarządzania płynnością Banku BPS i Zrzeszenia. Bank BPS nie angażował się w kredytowanie w walutach wymienialnych, a w sposób bardzo rygorystyczny badał zdolność kredytową oraz formy zabezpieczeń naszych Klientów. Ubiegły rok przyniósł nam wiele powodów do dumy, o czym świadczą rekordowe w dotychczasowej historii Banku wyniki finansowe. Nie należy jednak zapominać, że rok 2009 zapowiada się jako rok trudny. Na sytuację Banku wpływ będą mieć zarówno czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim dynamicznie zmieniające się warunki makroekonomiczne, jak też przedsięwzięcia rozwojowe związane z koniecznością wdrożenia kosztownych projektów informatycznych. Najważniejszym wyzwaniem dla Banku BPS w 2009 roku jest dalsze zwiększanie poziomu funduszy własnych, które pozwolą na kontynuację rozwoju biznesowego oraz technologicznego zarówno Banku, jak i całego Zrzeszenia. Realizacja tego celu przyczyni się także do umocnienia pozycji Banku na rynku usług finansowych. Po trudnym okresie restrukturyzacji możemy skoncentrować się na doskonaleniu produktów i usług oferowanych naszym Klientom, zwiększeniu rozpoznawalności marki, Bank BPS i Grupa BPS, jak również na innych działaniach, które przyczynią się do wzrostu satysfakcji naszych Akcjonariuszy ze współpracy z Bankiem Zrzeszającym. W 2008 roku nie zapomnieliśmy także o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, którego fundamentem są takie wartości, jak: uczciwość, otwartość, szacunek i zdrowy rozsądek. Wartości te oraz zgodne z dobrymi praktykami zachowania korporacyjne stanowią o właściwym wizerunku i silnej marce naszego Banku i całego sektora bankowości spółdzielczej. W 2009 roku będziemy działać w bardzo trudnym otoczeniu. Polska gospodarka będzie się rozwijać w dużo wolniejszym niż w poprzednich latach tempie, co przełoży się na niższy wzrost zapotrzebowania na wiele podstawowych usług bankowych oraz na obniżenie zdolności kredytowej Klientów. Złożona sytuacja na rynku będzie wymagać od nas dużej dyscypliny w kierowaniu Bankiem, w tym w takich obszarach, jak: zarządzanie ryzykiem, kapitałem oraz kosztami. W warunkach ograniczonych możliwości wzrostu musimy przede wszystkim skupić się na działaniach optymalizujących koszty. Jesteśmy głęboko przekonani, że determinacja w realizacji przyjętego planu działań pomoże nam pokonać trudny okres i stać się firmą jeszcze silniejszą, skoncentrowaną na realizacji długoterminowych celów oraz bardziej efektywną. Chcielibyśmy na zakończenie wyrazić uznanie w pier wszej kolejności dla naszych Akcjonariuszy, a jednocześnie strategicznych Klientów banków spółdzielczych, ich reprezentantów Rady Zrzeszenia, wreszcie pracowników, bez których wiedzy, umiejętności i zaangażowania nie byłaby możliwa skuteczna realizacja strategii rozwoju Banku BPS. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do ustępującej Rady Nadzorczej za wzorową współpracę. Jej dbałość o interesy naszej Spółki znajdująca m.in. swój wyraz w dużym zaangażowaniu w sprawy Banku i w sprawowaniu uważnego nadzoru nad skutecznym zarządzaniem służy dobrze bezpieczeństwu i stabilności rozwoju Banku BPS. Przewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Romuald Piotruk Mirosław Potulski 4 5

5 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT Dear Shareholders, It is with pleasure that we deliver into your hands the report for Bank Pol skiej Spółdzielczości for Despite the clear symptoms of the global economic crisis, this year was for BPS Bank the best of its seven-year period of operation, as the financial results achieved testify. The good economic and financial position of BPS Bank is confirmed too by the results obtained over the first four months of the current year, with these results, against the backdrop of the banking sector and in a period of economic slowdown, appearing highly favourable. In the challenging economic conditions of 2008 the Bank posted a gross profit amounting to PLN 67.5 m. This was over 22% higher than the result obtained for 2007, with growth for the entire banking sector measuring less than 3%. Further confirmation of the good financial results are the numerous prizes and commendations the Bank was awarded and the positions occupied in rankings. The greatest pride may be taken in the fact that the Bank was to be found in 13th place among firms having risen most on the list of 500 in the ranking published by the Rzeczpospolita daily. We improved on our position of 2007 by 106 places! The past year was the last in which the Bank executed the assumptions adopted in the reorganisation programme. Owing to our having performed the set objectives efficiently and exceeded the projected results, the Polish Financial Supervision Authority consented to early termination (on ) of the reorganisation process. In 2008 the Bank took a number of measures affecting development of cooperation with the associated cooperative banks, the quality and efficiency of its management and the improvement of its economic and financial standing. These measures included: issue of Bank BPS S.A. debt securities, increasing equity funds; modernisation, transformation and restructuring of outlets; development of IT systems raising the security and efficiency of Bank operations; formation of Bank subsidiaries, namely Financial Centre and Brokerage House. These activities were aimed above all at ensuring the stable development of the Bank and Association, particularly at a time of crisis on the financial markets. In 2008 BPS Bank met all norms for secure operation due both to its appropriate capital and properly diversified activities. At the end of December 2008 the Bank solvency ratio stood at the level of 11.43%. Owing to the exemplary collaboration with its strategic customers, the cooperative banks, the Bank was also among those financial institutions characterised by a high surplus liquidity, this amounting to c. 7.5 bn. Cooperative banking in Poland is based on dispersed Polish capital, specifically on the deposits of the members of the cooperatives, that is, the owners, these being simultaneously bank customers. As a consequence, BPS Bank is above all the property of the associated cooperative banks. To illustrate this, cooperative banks comprise 86.33% of the BPS Bank shareholder structure, the majority of the remaining shares also belonging to Polish entities. In other words, cooperative banking in Poland has nothing in common in either proprietary and business terms with foreign financial markets. BPS Bank, as in the case of all cooperative banking, conducts operations primarily on the basis of the resources of depositories, with use neither of financing on the interbank market, nor of investment of surpluses in risky derivatives instruments. BPS Bank invests the majority of the surpluses obtained from depositories in secure Polish Treasury securities characterised by high profitability. This is best shown in the investment structure at BPS Bank, with 83.0% of the portfolio as at 30 September of this year comprising securities issued by the State Treasury, with our deposits at foreign banks not exceeding 1%. BPS Bank and the associated cooperative banks are often criticised for an excessively cautious approach to management; it may be seen that they have demonstrated a large measure of responsibility, with the security of customers taken as a priority. Required limits and recommendations were observed precisely in the management

6 WPROWADZENIE INTRODUCTION of liquidity at BPS Bank and the Association. The Bank was not involved in credit provision in convertible currencies and examined creditworthiness and forms of customer protection in a highly rigorous manner. Last year brought us much to be proud of, as may be seen in our record financial results, unsurpassed in the history of the Bank. It should not be forgotten, however, that 2009 promises to be a challenging year. The position of the Bank will be affected by external factors, above all the rapidly changing macroeconomic conditions, as well as developmental undertakings linked with the need to implement costly IT projects. The most significant challenge for BPS Bank in 2009 is a further increase in the level of equity funds, this to allow us to continue the business and technological development of both the Bank and the entire Association. The achievement of this objective will lead also to a strengthening of the position of the Bank on the financial services market. Following the difficult restructuring period we will be able to concentrate on developing the products and services offered to our customers and on enhancing awareness of the Cooperative Bank, BPS Bank and BPS Group, as well as on other activities resulting in the increased satisfaction of our Shareholders as regards collaboration with the Bank Association. In 2008 observing the principles of corporate order was also not forgotten, their foundation such values as honesty, openness, respect and common sense. These values as well as corporate behaviours in line with good practice are what form the characteristic image and strong brand possessed by our Bank and the entire cooperative banking sector. In 2009 we will operate in a highly challenging environment. The Polish economy will grow at a far slower pace than in preceding years, which will translate into lower growth in demand for basic banking services and a reduction in customer creditworthiness. The complex market situation will require of us great discipline in the administration of the Bank, in such areas as risk, capital and cost management. In circumstances limiting opportunities for growth we must concentrate primarily on optimisation of costs. We are deeply convinced that determined execution of the plan of action adopted will assist us in overcoming this difficult period and becoming a firm still stronger, still more focused on the achievement of longterm goals and still more efficient. We would like to conclude by expressing recognition first of all for our Shareholders, simultaneously strategic customers the cooperative banks along with their representatives the Banking Association Board and our employees, without whose knowledge, ability and involvement the efficient realisation of the development strategy of BPS Bank would not be possible. Particular words of gratitude we direct to the outgoing Supervisory Board for exemplary collaboration. Its concern for the interests of our company finding its expression in, amongst much else, a great engagement in the affairs of the Bank and the conduct of careful supervision aimed at ensuring effective management well serves the secure and stable development of BPS Bank. Chairman of the Supervisory Board President of the Management Board Romuald Piotruk Mirosław Potulski 6 7

7 WŁADZE GOVERNING BODIES

8 1. Akcjonariat Na koniec 2008 roku kapitał zakładowy Banku BPS składał się ze akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na dzień roku kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. W strukturze akcjonariatu Banku BPS dominują banki spółdzielcze, będąc właścicielami łącznie 85,5% akcji, w tym banki zrzeszone 81,0%. W 2008 roku dokonano 20 transakcji z udziałem akcji Banku BPS w liczbie sztuk. 1. Shareholders At the end of 2008 the share capital of BPS Bank was divided among 133,246,777 shares, each with a nominal value of PLN 1. In the year from 31 December 2007 there were no changes in the Bank s share capital. Cooperative banks comprise the majority of the shareholders of BPS Bank, holding a total of 85.5% of shares, with 81.0% held by associated banks. In transactions were performed, involving 2,183,510 shares in BPS Bank. Zarząd Banku BPS. Od lewej: Krzysztof Jagielski, Piotr Pokropek, Mirosław Potulski, Aniela Szafran, Aleksander Trojanowicz

9 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT Kapitał zakładowy Banku BPS na r. BPS Bank share capital as at SERIA / Series LICZBA AKCJI (SZT.) / No. of shares KWOTA (ZŁ) / Value (PLN) A B C D E F H I Razem / Total Struktura akcjonariatu Banku BPS na r. BPS Bank shareholders as at NAZWA / Name LICZBA AKCJI (SZT.) / No. of shares UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM / Percentage of share capital Banki spółdzielcze: / Cooperative banks: banki spółdzielcze zrzeszone / associated cooperative banks banki spółdzielcze niezrzeszone / non-associated cooperative banks bank spółdzielczy współpracujący / cooperating banks ,50% ,96% ,35% ,19% Inne banki polskie / Other Polish banks ,46% Banki zagraniczne / Foreign banks ,40% Ministerstwo Skarbu Państwa / The Ministry of the Treasury Pozostali akcjonariusze: / Other shareholders ,58% ,06% osoby fizyczne / natural persons ,97% pozostali / others ,09%

10 WŁADZE GOVERNING BODIES 2. Rada Nadzorcza / Supervisory Board Skład Rady Nadzorczej Banku BPS r. The composition of the Supervisory Board of BPS Bank as at Romuald Piotruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Józef Błażej Czysz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vice-Chairman of the Supervisory Board Andrzej Tadeusz Kocój Sekretarz Rady Nadzorczej Secretary of the Supervisory Board Członkowie Rady Nadzorczej Members of the Supervisory Board Józef Cieszyński Jan Czesak Aleksander Andrzej Dachowski Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Wojciech Kulak Witold Marcin Morawski Józef Jan Myrczek Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 4 lutego 2008 roku Krystyna Skowrońska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 roku; 21 lutego 2008 roku Rada Nadzorcza wybrała Romualda Piotruka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 6 czerwca 2008 roku Wiesław Poleszak złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku BPS; 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało Romana Hrynkiewicza, Krzysztofa Kajkę i Józefa Cieszyńskiego na Członków Rady Nadzorczej Banku BPS. Changes in the composition of the Supervisory Board: on 4 February 2008 Ms Krystyna Skowrońska resigned from her post as Chairwoman and Member of the Supervisory Board, effective as of 5 February 2008; on 21 February 2008 the Supervisory Board elected Mr Romuald Piotruk as Chairman of the Supervisory Board; on 6 June 2008 Mr Wiesław Poleszak resigned from his post as Member of the Supervisory Board of BPS Bank; on 26 June 2008 the General Meeting of Shareholders supplemented the composition of the Supervisory Board by electing Mr Roman Hrynkiewicz, Mr Krzysztof Kajka and Mr Józef Cieszyński as Members of the Supervisory Board of BPS Bank

11 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT 3. Zarząd Banku / Management Board Skład Zarządu Banku BPS r. The composition of the Management Board BPS Bank as at Mirosław Potulski Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 roku) President of the Management Board (since 26 April 2007) Aniela Szafran Wiceprezes Zarządu (od 1 grudnia 2003 roku) Vice-President of the Management Board (since 1 December 2003) Krzysztof Jagielski Wiceprezes Zarządu (od 18 sierpnia 2008 roku) Vice-President of the Management Board (since 8 August 2007) Zmiany w składzie Zarządu: Rada Nadzorcza 8 maja 2008 roku powołała Miro sława Potulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku na kolejną kadencję ; 26 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza powierzyła Anieli Szafran, Aleksandrowi Trojanowiczowi, Krzysztofowi Radziszewskiemu oraz Piotrowi Pokropkowi pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarzą du na okres kolejnej kadencji obejmującej lata ; 4 lipca 2008 roku Krzysztof Radziszewski złożył rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku BPS ze skutkiem od 31 lipca 2008 roku; Rada Nadzorcza 12 sierpnia 2008 roku wybrała Krzysztofa Jagielskiego do pełnienia od 18 sierpnia 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku BPS. Changes in the composition of the Management Board: on 8 May 2008 the Supervisory Board appointed Mr Mirosław Potulski as President of the Management Board for the next term, running from 2008 to 2011; on 26 June 2008 the Supervisory Board elec ted Ms Aniela Szafran, Mr Aleksander Trojanowicz, Mr Krzysztof Radziszewski and Mr Piotr Pokropek as Vice-Presidents of the Management Board for the next term, running from 2008 to 2011; on 4 July 2008 Mr Krzysztof Radziszewski resigned from his post as the Vice-President of the Management Board of BPS Bank, effective as of 31 July 2008; on 12 August 2008 the Supervisory Board elected Mr Krzysztof Jagielski as the Vice- -President of the Management Board of BPS Bank, effective as of 18 August 2008.

12 WŁADZE GOVERNING BODIES Piotr Pokropek Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 roku) Vice-President of the Management Board (since 4 June 2007) Aleksander Trojanowicz Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 roku) Vice-President of the Management Board (since 20 September 2006) 4. Rada Zrzeszenia / Affiliation Board Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. Affiliation Board is an advisory body of opinion of BPS Affiliation. Its duty is to evaluate enterprises, projects and solutions concerning all affiliated cooperative banks. Edward Biernacki Przewodniczący Rady Zrzeszenia Chairman of the Affiliation Board Ryszard Leszczyński Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia Vice-Chairman of the Affiliation Board Kazimierz Majewski Sekretarz Rady Zrzeszenia Secretary of the Affiliation Board Członkowie Prezydium Rady Zrzeszenia PreMembers of the Affiliation Board Stanisław Dembowski Robert Pacek Zbigniew Urbankiewicz Członkowie Rady Zrzeszenia Members of the Affiliation Board Krystyna Binek-Angełowa Roman Domański Jacek Drzyzga Józef Florek Józef Froń Dariusz Jasiński Danuta Klabacha Wacław Kozłowski Wojciech Laska Zygmunt Łaguna Janusz Mazurek Ryszard Olszewski Stanisław Osiński Maciej Palej Leon Radziwoniuk Urszula Sieradzka Józef Tłuczek Teresa Wodzyńska Janina a Wolanin Mirosław Potulski 12 13

13 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE MACROECONOMIC ENVIRONMENT Od lewej: Dariusz Kwiatek dyrektor Biura Marketingu, Aneta Pielacka dyrektor Biura PR

14 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto wzrósł w roku 2008 o 4,9%, tj. o 1,8 p.p. mniej niż w roku W pierwszej połowie ubiegłego roku utrzymywały się zapoczątkowane w 2006 roku pozytywne tendencje rozwoju gospodarczego. Miały one swoje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy, zadowalającym wzroście produkcji, sprzedaży detalicznej oraz innych wskaźnikach makroekonomicznych. Druga połowa roku, szczególnie w ostatnim kwartale, charakteryzowała się istotnym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. W I kwartale 2008 roku odnotowano wzrost PKB na poziomie 6,1%, natomiast w kolejnych kwartałach odpowiednio 6,0%, 5,0% i 3,0%. Największe wyhamowanie dynamiki zanotowano w nakładach inwestycyjnych, których tempo wzrostu z poziomu 15,7% i 14,7% w pierwszych dwóch kwartałach 2008 roku obniżyło się w następnych kwartałach odpowiednio do 3,5% i 4,4%. W IV kwartale 2008 roku wartość eksportu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego obniżyła się o 0,7%. Spowolnienie gospodarcze, szczególnie odczuwalne w IV kwartale 2008 roku, było przede wszystkim konsekwencją ujawnionego światowego kryzysu sektora finansowego. Kryzys ten, uderzając w realną sferę gospodarek USA i najbardziej rozwiniętych państw UE, pośrednio wpłynął na zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski. Zanotowano znaczące wyhamowanie dynamiki produkcji przemysłowej, produkcji budowlano- -montażowej, sprzedaży detalicznej, zmniejszenie tempa wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. Stopa bezrobocia rejestrowanego po osiągnięciu w październiku najniższego od 1991 roku poziomu 8,8% w grudniu 2008 roku wzrosła do 9,5%. Mniejsze tempo wzrostu gospodarczego oraz spadek cen paliw wpłynęły na sukcesywne obniżanie się wskaźnika inflacji liczonej rok do roku, która w grudniu 2008 roku wyniosła 3,3%. According to data provided by the Central Statistical Office in 2008, gross domestic product increased by 4.9%, that is by 1.8 p.p., less than the increase noted in In the first half of the year we saw the continuation of the positive economic trends which had emerged in This translated into an improvement in the situation on the labour market and satisfactory growth in production, retail sales and other macroeconomic indicators. In the second half of the year, and particularly in the last quarter, a significant slowdown in the economy could be observed. In the first quarter of 2008 GDP increased by 6.1%, while in the second, third and fourth it rose by 6.0%, 5.0% and 3.0% respectively. The most severe slowdown could be observed in investment, where the level of growth fell from 15.7% and 14.7% for the first two quarters of 2008 to 3.5% and 4.4% for the final two. In the fourth quarter the value of exports decreased by 0.7% as compared with the corresponding period of the preceding year. The economic downturn, which was particularly perceptible in the final quarter of 2008, was chiefly a consequence of the global crisis unfolding in the financial sector. This crisis, affecting the economies of the USA and the most developed countries of the European Union, has exerted an indirect influence on the pace of economic development in Poland. Poland has experienced a slowdown in the dynamics of industrial production, construction and assembly and retail sales, as well as deceleration in both the expansion of employment and rise of remuneration. The unemployment rate increased to 9.5%, having dropped to its lowest level since 1991 by reaching 8.8% in December The reduced pace of economic development and a fall in fuel prices resulted in a gradual drop in the year-on-year inflation rate, which in December 2008 equalled 3.3%

15 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT Wybrane wskaźniki koniunktury gospodarczej odstawowe stopy procentowe NBP w pierwszej połowie 2008 roku, w odpowie- na nasilające się procesy inflacyjne, zostały podniesione czterokrotnie, łącznie Pdzi o 1,0 p.p. Następnie w listopadzie i grudniu, w związku ze spowolnieniem gospodarczym i zanikającą presją inflacyjną, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła dokonać ich redukcji odpowiednio o 0,25 p.p. i 0,75 p.p. Zmiany poziomu podstawowych stóp procentowych Banku Centralnego z powodu poważnych zawirowań na rynku finansowym nie korespondowały w pełni z wysokością stóp rynkowych. Średnioroczny koszt pieniądza mierzony stawką WIBOR 1M ukształtował się na poziomie 6,11% i w relacji do średniej stopy referencyjnej był wyższy niż w roku 2007 o 0,15 p.p. Kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w pierwszej połowie ubiegłego roku sukcesywnie się umacniał, osiągając pod koniec lipca poziom EUR/PLN 3,20 i USD/ PLN 2,05. W następnych miesiącach wartość polskiej waluty zaczęła się obniżać w związku z wycofywaniem się inwestorów zagranicznych z tzw. rynków wschodzących i na koniec IV kwartału 2008 roku osiągnęła wartość EUR/PLN 4,17 i USD/PLN 2,96. Mimo istotnego osłabienia naszej waluty w ostatnim kwartale 2008 roku średnioroczne kursy EUR/PLN i USD/PLN w roku ubiegłym wyniosły 3,52 i 2,41, a wartość złotego była wyższa o 0,27 zł i 0,36 zł niż w 2007 roku. Podstawowe stopy NBP Base interest rates of National Bank of Poland WYSZCZEGÓLNIENIE / Specification OD / As of OD / As of OD / As of OD / As of OD / As of OD / As of Stopa redyskonta weksli / Bill rediscount rate 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,00% 5,25% Stopa kredytu lombardowego / Advances rate 6,75% 7,00% 7,25% 7,50% 7,25% 6,50% Stopa depozytowa / Deposit rate 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,25% 3,50% Stopa referencyjna / Reference rate 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 5,75% 5,00%

16 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE MACROECONOMIC ENVIRONMENT Selected economic indicators The base interest rates set by the National Bank of Poland (NBP) increased four times in the first quarter of 2008 in response to inflation processes, by a total of 1.0 p.p. Next, in November and December as a result of disadvantageous developments in the market and decreasing inflation pressure, the Monetary Policy Council decided to reduce base rates by 0.25 p.p. and 0.75 p.p., respectively. The changes in the base interest rates introduced by the Central Bank as a result of the serious turbulence in the financial market did not fully correspond to those of the market rates. The annual average cost of money measured by the WIBOR 1M rate amounted to 6.11% and in relation to the average reference rate was 0.15 p.p. higher than last year. The exchange rates for the zloty against the euro and US dollar in the first half of 2008 strengthened gradually to reach the level of EUR/PLN = 3.20 and USD/PLN = 2.05 at the end of July. Over the following months the value of the Polish currency began to weaken as a result of the withdrawal of foreign investors from the so-called emerging markets and by the end of the fourth quarter of 2008 the exchange rates stood at EUR/PLN = 4.17 and USD/PLN = Despite the significant weakening of the zloty in the last quarter of 2008, the annual average rates for EUR/PLN and USD/PLN were 3.52 and 2.41 respectively and the value of the zloty was PLN 0.27 and PLN 0.36 higher than for Wybrane wskaźniki koniunktury gospodarczej Selected economic indicators [%] PKB kwartalnie wskaźnik inflacji rok do roku stopa bezrobocia / GPD in quarters / inflation rate year to year / unemployment rate 16 17

17 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT The twelve months of 2008 were historic for having seen the most serious slump in the global economy for decades. The difficulties on the US mortgage market already visible in 2007 spread to other areas of the financial world. The consequences of the credit crunch were also to be seen in the Polish economy, including the banking sector, as early as the second quarter of The symptoms of the crisis were in particular a weakening of the zloty, an increase in the prices of foreign currencies, a fall in share indexes and a deterioration in the financial situation of business entities leading to the posting of lower results by the banking sector in the fourth quarter. ment in the economic and financial situation of the institution. The Bank has laid a solid foundation for future development and the acquisition of greater market share. The year 2008 was the last in which we executed the assumptions adopted in the reorganisation programme. Owing to our having performed the set objectives efficiently and exceeded the projected results, the Polish Financial Supervision Authority consented to early termination (on ) of the reorganisation process. Deserving of especial emphasis is the excellent cooperation between the Bank and its strategic customers, namely cooperative banks. BPS Bank forms together with 350 cooperative banks the largest cooperative group in Poland. Ubiegły rok zapisał się w historii jako okres największego od dziesięcioleci załamania w gospodarce światowej. Występujące już w 2007 roku zaburzenia na rynku kredytów hipotecznych USA przeniosły się na inne obszary rynku finansowego. Skutki kryzysu zaczęły być odczuwalne w polskiej gospodarce, także w sektorze bankowym, już w drugiej połowie 2008 roku. Symptomami kryzysu były w szczególności: osłabienie wartości złotego, wzrost cen walut obcych, spadek wartości indeksów giełdowych, pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych mające negatywny wpływ na wyniki sektora bankowego odnotowane w IV kwartale ubiegłego roku. Dla Banku BPS miniony rok 2008 okazał się najlepszym rokiem w historii. Wysiłek włożony w proces restrukturyzacji, zwiększenia kapitałów i unowocześ- For BPS Bank, however, 2008 proved the best year to date. The efforts invested in restructuring, raising capital and modernising the Bank brought a significant improvenienia Banku znalazł odzwierciedlenie w znaczącej poprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej. Tym samym Bank zbudował solidne podstawy do dalszego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku. Rok 2008 był ostatnim, w którym Bank BPS realizował założenia przyjęte w programie postępowania naprawczego. Dzięki skutecznej realizacji wyznaczonych celów oraz osiąganiu znacznie wyższych niż zakładano wyników Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wcześniejsze zakończenie (z dniem roku) realizacji programu naprawczego. Na szczególne podkreślenie zasługuje dobra współ praca ze strategicznymi Klientami Banku bankami spółdzielczymi. Bank BPS wraz z 350 bankami spółdzielczymi tworzy największą grupę bankowości spółdzielczej w Polsce.

18 DZIAŁALNOŚĆ BANKU W 2008 ROKU BANK S ACTIVITIES IN 2008 Departament Sprzedaży. Od lewej: Michał Urbaniak z-ca dyrektora, Izabela Fotyga dyrektor, Damian Michalski z-ca dyrektora Biura Wsparcia Sprzedaży 19

19 RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT Wminionym roku podjęto wiele działań mających Wwpływ na jakość i sprawność zarządzania Bankiem, poprawę jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz doskonalenie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Do działań tych można zaliczyć m.in.: emisję dłużnych papierów wartościowych (wyemitowano III transze w łącznej wysokości 66,6 mln zł); rozpoczęcie kilkuletniego procesu rozbudowy i restrukturyzacji sieci sprzedaży mającego na celu poprawę wizerunku, zdobycie nowych rynków, zwiększenie sprzedaży oraz udziałów rynkowych, zarówno w docelowych segmentach Klientów, jak i w całym rynku usług bankowych; rozwój systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania Banku; utworzenie dwóch spółek zależnych: Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. zapewniające profesjonalną obsługę w zakresie dochodzenia należności trudnych, prowadzoną przez doświadczony zespół wyspecjalizowany w obsłudze kredytów bankowych dla podmiotów Zrzeszenia i innych, Dom Maklerski Banku BPS pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo maklerskie o rodowodzie spółdzielczym, które świadczy usługi maklerskie w sieci oddziałów Banku BPS i bankach spółdzielczych. W 2008 roku realizowano projekty informatyczne rozpoczęte w roku poprzednim, jak również wprowadzano kolejne narzędzia. W ubiegłym roku ukończona została niezwykle ważna dla Banku budowa Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych. Kontynuowano wdrożenie systemu controllingowego, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu do zakładania lokat i depozytów przeznaczonego dla banków spółdzielczych. Duży nacisk położono na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Banku, a szczególnie na elementy odpowiadające za bezpieczeństwo systemów oraz zachowanie ciągłości działania. W obszarze działalności zrzeszeniowej realizowano zadania związane z rozwojem systemów wspierających sprawozdawczość obowiązkową oraz rozliczanie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR. Uruchomiono projekty wspierające handlowe działania Banku, jak również te dotyczące infrastruktury teleinformatycznej. Oprócz bieżącej działalności związanej z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz realizacją projektów intensywnie poszukiwano nowych metod i systemów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w Banku. W obliczu wciąż rosnącej konkurencji na polu usług finansowych rozwój infrastruktury teleinformatycznej jest niezbędnym elementem strategii Banku oraz stanowi bardzo ważny czynnik pozwalający uzyskać przewagę nad innymi graczami na rynku. Bank BPS, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów reprezentujących różne sektory rynku, stale poszerzał i unowocześniał swoją ofertę. Proponowane produkty stawały się często produktami całej Grupy BPS, dzięki czemu Bank postrzegany był jako nowoczesny i silny partner biznesowy, co m.in. umożliwiało negocjację lepszych warunków z partnerami zewnętrznymi. Oferta produktowa Banku spotkała się z zainteresowaniem nie tylko Klientów, ale została dostrzeżona również przez instytucje zewnętrzne i niezależne redakcje branżowe, czego wyrazem są czołowe miejsca w rankingach Gazety Wyborczej, Gazety Prawnej, Expandera oraz Comperia.pl. Pomimo silnej konkurencji na rynku Bank BPS z każdym rokiem umacnia swoją pozycję w sektorze bankowym w Polsce.

20 DZIAŁALNOŚĆ BANKU W 2008 ROKU BANK S ACTIVITIES IN 2008 Last year the Bank took a number of measures which affected the quality and efficiency of its management, improving economic and financial standing and developing cooperation with the associated cooperative banks. These measures included: issue of debt securities (three tranches of a total value of PLN 66.6 m); commencement of a process to last several years involving the expansion and restructuring of the sales network, this aimed at enhancing the Bank s image, entering new markets and growing sales and market share, both within target customer segments and on the entire banking services market; development of IT systems raising the security and efficiency of Bank operations; formation of two subsidiaries: Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. (Financial Centre of BPS Bank Ltd) providing professional bad debt recovery services rendered by an experienced team specialising in servicing banking loans for the associated entities and others, and Dom Maklerski Banku BPS (Brokerage House of BPS Bank Plc), the first brokerage firm in Poland originating at a cooperative bank, and providing brokerage services to the Bank branch network and cooperative banks. In 2008 we continued the realisation of IT projects launched in the preceding year, while also introducing new tools. Development of the Reserve Data Processing Centre was completed, an undertaking of key importance for the Bank. Continued too was deployment of systems for controlling, risk management and the opening of time and sight deposits assigned to cooperative banks. We concentrated on development of the Bank ICT infrastructure and particularly on those elements ensuring system security and business continuity. In the area of association the Bank performed tasks related to the development of systems assisting statutory reporting and the settlement of loans extended on preferential terms using subsidies of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. We also initiated projects supporting commercial activities of the Bank and projects relating to ICT infrastructure. In addition to the ongoing activities linked with maintenance of ICT infrastructure and project execution, new methods and systems were sought for application within the Bank. Against the background of strengthening competition in the financial services sector, the development of ICT infrastructure is a vital element of Bank strategy and a key factor in providing the Bank with a competitive advantage. BPS Bank was constantly working to extend and update its product offering so as to meet the expectations of customers representing various market sectors. Products proposed were frequently later distributed throughout BPS Group. It is thus no wonder that the Bank is perceived as a modern, strong business partner, this being of benefit in enabling negotiation of more favourable terms with external partners for example. The Bank product offering not only gained recognition from customers, but also won the appreciation of external institutions and independent trade publications. This is attested to by the leading positions attained in rankings conducted by the daily newspapers Gazeta Wyborcza and Gazeta Prawna, as well as those of Expander and Comperia.pl

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year. Rekordowy wynik finansowy netto od momentu fuzji osiągnięty po 3 kwartałach

Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year. Rekordowy wynik finansowy netto od momentu fuzji osiągnięty po 3 kwartałach Rekordowy zysk netto 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year mln PLN 195 230 225 Record high net income 383 497 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Report of the Board of Executives of BNP Paribas

Report of the Board of Executives of BNP Paribas nansowanie bieżącej działalności i inwestycji ash management I trade finance I leasing I rynki finansowe finansowanie bieżącej działalności i inwestycji Umów się z naszym doradcą: 0801 355 355 I www.bnpparibasfortis.pl

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo