Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD"

Transkrypt

1 Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006

2 Spis treêci Wst p Jak si uczyç Podstawowe regu y... 6 gramatyczne Szyk zdania Formy czasowników Czasowniki posi kowe Czasy Tworzenie pytaƒ Przeczenia Liczby i rodzaje Lekcja 1. Podstawowe zwroty i wyra enia. 10 Lekcja 2. Liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas Lekcja 3. Cz owiek i rodzina Lekcja 4. Cz Êci cia a, cechy charakteru, opis osoby Lekcja 5. Kolory, cz Êci garderoby, sklep i zakupy Lekcja 6. ywnoêç, jedzenie, restauracja.. 25 Lekcja 7. Komunikacja i podró owanie Lekcja 8. Wakacje, czas wolny i hobby Lekcja 9. W mieêcie, pytanie o drog Lekcja 10. ycie codzienne: dom, szko a Lekcja 11. Wypadki, nag e zdarzenia, pomoc Lekcja 12. Praca i zawody Odpowiedzi Copyright Edgard, Warszawa Redaktor serii: Marta Kosiƒska Autorzy: Marta Kosiƒska, Kinga Szemraj, Janusz Zo ociƒski Lektorzy: Victoria Atkinson, Andy Edwins, Mi ogost Reczek Muzyka i mastering: Dariusz Kaliƒski Projekt ok adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk ad i amanie: Studio 27

3 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Wst p Angielski Kurs podstawowy w wersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami, podr cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ i wst pem gramatycznym oraz program komputerowy do utrwalenia znajomoêci s ówek. Pliki mp3 znajdujà si w katalogu g ównym na p ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia owi na lekcje i Êcie ki w ksià eczce. Kurs przeznaczony do samodzielnej nauki, powsta z myêlà o osobach poczàtkujàcych, zaczynajàcych nauk oraz tych, które chcia yby szybko przypomnieç sobie podstawy j zyka angielskiego. Kurs zawiera 12 lekcji uczàcych najbardziej potrzebnych s ówek i zwrotów oraz podr cznik wyjaêniajàcy podstawy gramatyki angielskiej. Nagrania uczà nowych s ówek metodà powtarzania, ponadto zawierajà dialogi oraz pytania sprawdzajàce. Zakres tematów sprawia, e kurs potraktowaç mo na jako rozmówki przydatne osobom planujàcym wyjazd za granic. Dodatkowo, na p ycie, znajduje si program Vocabulary Trainer, uczàcy s ownictwa z kursu. Wszystkich U ytkowników Audio Kursów goràco zach camy do zarejestrowania si. Zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni ki na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo na dokonaç poprzez wys anie wype nionej karty rejestracyjnej na adres Edgard, Skr. pocztowa 83, Warszawa 48 lub na stronie internetowej Jak si uczyç? P yt z serii Audio Kurs wystarczy s uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka da lekcja uczy s ówek i ca ych zwrotów zwiàzanych z danym tematem, zawiera dialogi, pokazujàce ich u ycie oraz pytania sprawdzajàce, które pozwalajà samodzielnie przeçwiczyç omawiane zagadnienia. Z Audio Kursem mo na uczyç si na wiele sposobów. Przede wszystkim nale y uwa nie s uchaç s ów, zdaƒ i dialogów, a nast pnie powtarzaç poszczególne zwroty za angielskim lektorem. Nawet, je eli przy pierwszym ods uchaniu wydadzà si one zbyt trudne do wymówienia, to podczas kolejnych prób nasza wymowa b dzie coraz lepsza. Scenki i dialogi zosta y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s ownictwa oraz uczyç typowych zwrotów, u ywanych w j zyku mówionym. Polecamy uczenie si kwestii z dialogów na pami ç! Je eli nie jesteêmy pewni, co us yszeliêmy, mo emy zajrzeç do niniejszej ksià eczki i porównaç nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto zwróciç uwag na angielskà pisowni. Ksià eczka mo e okazaç si szczególnie pomocna dla wzrokowców, ale nie tylko. Podr cznik gramatyki w przyst pny sposób wyjaênia najwa niejsze zasady rzàdzàce j zykiem angielskim. 3

4 Audio Kurs Ostatnià cz Êcià ka dej lekcji jest zadanie pozwalajàce przeçwiczyç nowo poznane zwroty. Na ka de pytanie nale y odpowiedzieç po angielsku, u ywajàc zwrotów z danej lekcji. W przypadku, gdy mamy trudnoêç z w aêciwym sformu owaniem odpowiedzi, dobrze jest ods uchaç lekcji po raz kolejny. Swoje odpowiedzi mo na porównaç z przyk adowymi rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià eczki. Po przerobieniu ca ego materia u warto odtwarzaç p yt co kilka dni lub tygodni, a nawet po kilku miesiàcach w celu przypomnienia sobie s ówek i zwrotów. Polecamy tak e inne tytu y z serii Audio Kurs: dla osób Êrednio zaawansowanych At Work, Travel, Adventure, Business English, Niemiecki W pracy i Niemiecki W podró y oraz kursy podstawowe do nauki innych j zyków. Pe nà oferta mulitmedialnych pomocy do nauki j zyków obcych wydawnictwa Edgard znajduje si na stronie Program do nauki s ówek - Vocabulary Trainer Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç i przeçwiczyç znajomoêç wszystkich s ówek z kursu podstwawowego. Oprócz nauki ze s uchu z Audio Kursem, zach camy do Vocabulary Trainer i sprawdzenia swowej znajomoêci nowego s ownictwa. Instalacja programu W celu zainstalowania programu nale y uruchomic plik setup.exe znajdujàcy si na p ycie CD-ROM w katalogu g ównym programu. Budowa programu Po uruchomieniu programu widoczne jest Menu g ówne. W oknie po lewej stronie wymienione sà lekcje z kursu, w oknie po prawej stronie wyst pujàce w programie çwiczenia. Pod spodem wyêwietlana jest statystyka i wyniki. W ka dej lekcji U ytkownik uczy si angielskich s ówek i zwrotów przy pomocy kilku zestawów çwiczeƒ. Symbol (V) przy zestawie oznacza çwiczenia rozwiàzywane, a(x) nie rozwiàzywane. Rodzaje çwiczeƒ Dost pne sà nast pujàce rodzaje çwiczeƒ: Prezentacja s ownictwa Zobacz åwiczenie Wybór åwiczenie Wpisywanie åwiczenie Dyktando Memory Test weryfikujàcy 4

5 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 W ka dym çwiczeniu na pasku u do u ekranu wyêwietlane jest aktualne podsumowanie: iloêç poprawnie udzielonych odpowiedzi Poprawnie, z ych B dnie oraz wynik podany w procentach. Prezentacja s ownictwa Zobacz W trakcie rozwiàzywania tego çwiczenia poznajemy pisowni, prawid owà wymow oraz t umaczenie s ów i zwrotów. Po najechaniu kursorem na wybrane s owo, pojawia si u do u ekranu jego polskie t umaczenie, a po klikni ciu s ychaç oryginalnà wymow. åwiczenie Wybór SpoÊród prezentowanych czterech polskich s ów lub zwrotów nale y wybraç t umaczenie s ówka widocznego na ekranie (i wypowiadanego przez lektora). åwiczenie Wpisywanie åwiczenie to polega na wpisaniu t umaczenia polskiego wyrazu. Jako podpowiedê zamieszczono informacj o iloêci liter, z ilu sk ada si wyraz. åwiczenie Dyktando Po przeczytaniu przez lektora obcego s ówka lub zwrotu, musimy wpisaç je wwidoczne okienko. Memory W grze Memory sprawdzamy nie tylko znajomoêç s ownictwa, ale równie çwiczymy pami ç. Zadanie polega na po àczeniu wyrazów i ich t umaczeƒ w pary. Dla u atwienia karty zakrywajàce polskie wyrazy sà koloru ró owego, zaê obce niebieskiego. Na ekranie widoczne jest podsumowanie: iloêç podj tych prób i liczba znalezionych par. Test Test pozwala zweryfikowaç znajomoêç s ownictwa z danej grupy tematycznej. Po rozwiàzaniu testu pojawia si wynik w procentach, a na Menu g ównym programu diagram z datà ostatniego rozwiàzywania testu i z ostatnio uzyskanymi wynikami. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do programu (dost pna zawsze pod F1). Pomoc techniczna do programu Zapraszamy i yczymy sukcesów w nauce angielskiego! 5

6 Podstawowe regu y gramatyczne Szyk zdania J zyk angielski jest j zykiem pozycyjnym. Oznacza to, e ka dy wyraz w zdaniu ma swoje miejsce. W zdaniach twierdzàcych na pierwszym miejscu stoi podmiot, póêniej orzeczenie, a nast pnie tzw. reszta (okoliczniki, dope nienia, przydawki): podmiot orzeczenie pozosta e t umaczenie I like Sue. Lubi Sue. We went to New York W zesz ym roku pojechaliêmy last year. do Nowego Jorku. The Browns will visit us tomorrow. Paƒstwo Brown odwiedzà nas jutro Formy czasowników W j zyku angielskim, inaczej ni w polskim, czasowniki nie podlegajà odmianie przez osoby i liczby. Wyjàtkiem sà czasowniki to be i to have, których odmian podajemy ni ej: to be byç to have mieç forma skrócona forma skrócona ja I am I m I have I ve ty you are you re you have you ve on he is he s he has he s ona she is she s she has she s ono it is it s it has it s my we are we re we have we ve wy you are you re you have you ve oni/one they are they re they have they ve Uwaga! W j zyku angielskim, w szczególnoêci w j zyku mówionym, bardzo cz sto u ywa si skróconych form czasowników. Porównaj tak e skrócone formy przeczeƒ na stronie 10. Czasowniki angielskie posiadajà pi ç form: bezokolicznik gerund I forma II forma III forma to kiss kissing kiss kissed kissed Znakomita wi kszoêç czasowników angielskich jest reguralna i przybiera identyczne koƒcówki jak przyk adowy czasownik to kiss: -ed. Istnieje jednak szereg wyjàtków, które przybierajà zupe nie inne formy. Porównaj tabel z formami najwa niejszych czasowników nieregularnych na stronie 32. 6

7 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Czasowniki posi kowe Czasownikami posi kowymi sà: to be, to do i to have. Cechà charakterystycznà tych czasowników jest to, e mogà one wyst powaç samodzielnie, w swoim podstawowym znaczeniu, jako zwyk e czasowniki (odpowiednio: byç, robiç, mieç ) oraz w po àczeniu z innymi czasownikami, jako czasowniki posi kowe, tj. wy àcznie w pomocniczej funkcji, np. przy tworzeniu pytaƒ lub niektórych czasów. Czasy W j zyku angielskim jest a 12 czasów gramatycznych (tenses), w odró nieniu od j zyka polskiego, w którym wyst pujà tylko trzy (teraêniejszy, przesz y i przysz y). Na szcz Êcie, nie trzeba znaç ich wszystkich, eby móc si swobodnie porozumiewaç. Oto podstawowe informacje o najwa niejszych czasach: Simple Present Tense (czas teraêniejszy) Tego czasu u ywamy mówiàc o codziennych sytuacjach i czynnoêciach, które co jakiê czas si powtarzajà. Czasownik w czasie Present Simple to tzw. I forma. Nale y pami taç, e w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika koƒcówk -s lub -es. On Sundays I usually wake up at ten o clock. W niedziele budz si zwykle o 10. Sharon goes to school every day. Sharon codziennie chodzi do szko y. I study psychology. Studiuj psychologi. Present Continuous Tense (czas teraêniejszy ciàg y) Czasu Present Continuous u ywamy do wyra enia czynnoêci, która ma miejsce w momencie, w którym o niej mówimy. Tworzymy go za pomocà czasownika to be w odpowiedniej formie oraz formy gerund czasownika. Na przyk ad: I am drinking tea now. = I m drinking tea now. Pij teraz herbat. I am learning English. = I m learning English. Ucz si angielskiego. (teraz, aktualnie) Simple Past Tense (czas przesz y prosty) Je eli chcemy wyraziç czynnoêç, która odby a si i zakoƒczy a w przesz oêci, u yjemy czasu Simple Past. Charakterystyczne dla tego czasu sà okreêlenia czasu, takie jak: yesterday (wczoraj), last year (w zesz ym roku), two days ago (dwa dni temu). U ywamy go na przyk ad opowiadajàc o zdarzeniach z przesz oêci. Czas przesz y tworzymy przez dodanie do czasowników regularnych koƒcowki -ed (II forma czasownika). I booked a hotel in Liverpool on Monday. W poniedzia ek zarezerwowa em hotel w Liverpoolu. I had a car accident this morning. Mia em wypadek samochodowy dzisiaj rano. Did you buy a car yesterday? Czy kupi eê wczoraj samochód? 7

8 Audio Kurs Present Perfect Tense Present Perfect nie ma odpowiednika w j zyku polskim. Z tego powodu t umaczymy go przy u yciu czasu teraêniejszego lub przesz ego. Czas ten tworzymy przy u yciu operatora have + III forma czasownika. Czasu Present Perfect u ywamy, kiedy pragniemy powiedzieç o: czynnoêci, która mia a miejsce w czasie nieokreêlonym, a jej znaczenie ma skutek w teraêniejszoêci; We have seen that film. = We ve seen that film. WidzieliÊmy ten film. (niewa ne kiedy, wa ne, e go znamy, bo ju go widzieliêmy) I have lost my money. = I ve lost my money. Zgubi em pieniàdze. (nie jest wa ne kiedy, wa ne jest, e teraz nie mam pieni dzy, bo je zgubi em) czynnoêci dopiero co ukoƒczonej, u ywajàc okreêleƒ typu: just (w aênie, dopiero co), already (ju ), yet (jeszcze); I have just finished. = I ve just finished. W aênie skoƒczy em. Susan has already gone. = Susan s already gone. Susan ju posz a. czynnoêci, która zacz a si w przesz oêci i trwa do chwili obecnej, u ywajàc s ów since (od jakiegoê punktu w czasie) i for (od okresu czasu, przez jakiê okres czasu); We have lived here since = We ve lived here since Mieszkamy tu od 1999 r. I have taught Russian for 10 years. = I ve taught Russian for 10 years. Ucz j zyka rosyjskiego od 10 lat. Simple Future Tense (czas przysz y) Czasu Future Simple u ywamy dla wyra enia przysz oêci, w szczególnoêci czynnoêci, o których decydujemy spontanicznie, w chwili mówienia. Czas przysz y tworzymy przez dodanie operatora will do czasownika. Dan will come at 6. Dan przyjdzie o 6. I will take it. = I ll take it. Wezm to. Tworzenie pytaƒ W pytaniach ogólnych na pierwszym miejscu stawiamy operator (do, did, will), jako drugi podmiot, jako trzecie orzeczenie, a nast pnie tzw. reszt (okoliczniki, dope nienia, przydawki): Does she go to school? Czy ona chodzi do szko y? 8

9 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Did they meet Susan? Czy oni spotkali Susan? Will we watch TV? Czy b dziemy oglàdaç telewizj? Pytania tworzymy tak e przez inwersj, czyli zamian podmiotu i orzeczenia miejscami. Dotyczy to jednak tylko pytaƒ zawierajàcych czasownik to be (byç) lub czasowniki modalne (np. can móc, should powinien). Are you from Poland? Czy jesteê z Polski? Can I open the window? Czy mog otworzyç okno? W pytaniach szczegó owych na pierwszym miejscu stawiamy zaimek pytajàcy (what, which, where, when itp.). When is your birthday? Kiedy masz urodziny? Where are you from? Skàd jesteê? What size do you wear? Jaki rozmiar pan nosi? Przeczenia W przeczeniach jako pierwszy piszemy podmiot, nast pnie operator (do, did, will) + wyraz przeczàcy not, po nim orzeczenie, a na koƒcu tzw. reszt (okoliczniki, dope nienia, przydawki). We do not want to stay here. Nie chcemy tutaj zostaç. They will not read your novel. Oni nie przeczytajà twojej powieêci. She did not forget to lock the door. Ona nie zapomnia a zamknàç drzwi. W wyra eniach przeczàcych zawierajàcych czasownik to be lub czasowniki modalne, jako pierwszy piszemy podmiot, nast pnie czasownik + wyraz przeczàcy not. I am not English. Nie jestem Anglikiem. Tom cannot swim. Tom nie potrafi p ywaç. W j zyku angielskim bardzo cz sto u ywa si skróconych form przeczeƒ np.: do not = don t does not = doesn t will not = won t did not = didn t is not = isn t cannot = can t We don t want to stay here. Anna doesn t live in Warsaw. They won t read your novel. She didn t forget to lock the door. He isn t English. Tom can t swim. 9

10 Audio Kurs Liczby i rodzaje W j zyku angielskim nie istniejà rodzaje gramatyczne takie jak w j z. polskim, co bardzo u atwia nauk. Tworzenie liczby mnogiej tak e jest du o prostsze wystarczy do rzeczownika dodaç koƒcówk -s lub -es (je eli rzeczownik koƒczy si na spó g oski -s, -x, -sh, -ch). Istnieje kilka wyjàtków, które posiadajà nieregularnà liczb mnogà. Oto niektóre z nich: man (m czyzna) woman (kobieta) child (dziecko) mouse (mysz) wife ( ona) knife (nó ) foot (stopa) tooth (zàb) men (m czyêni) women (kobiety) children (dzieci) mice (myszy) wives ( ony) knives (no e) feet (stopy) teeth (z by) Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyra enia 1 Podstawowe zwroty i wyra enia: tak yes nie no Zaimki: ja I ty you on he ona she ono it my wy oni, one we you they Czasownik to be (byç): ja jestem I am ty jesteê you are on jest he is ona jest she is ono jest it is my jesteêmy wy jesteêcie oni/one sà we are you are they are 10

11 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Czasownik to have (mieç): ja mam I have ty masz you have on ma he has ona ma she has ono ma it has my mamy wy macie oni/one majà we have you have they have Zwroty grzecznoêciowe: dzieƒ dobry (rano) good morning dzieƒ dobry (po po udniu) good afternoon dobry wieczór good evening dobranoc good night do widzenia goodbye czeêç! hello! lub hi! pa! bye! prosz (podajàc coê) here you are! prosz (proszàc o coê) please dzi kuj thank you dzi kuj bardzo thank you very much dzi ki thanks! lub cheers! prosz bardzo/nie ma za co you re welcome przepraszam/przykro mi I m sorry. przepraszam! (np. zaczepiajàc osob nieznajomà) excuse me! Pytania: jak? how? co? what? jak du o?/ile? how much?/how many? kto? who? na zdrowie! (toast) cheers na zdrowie! (po kichni ciu) bless you Nie ma sprawy. (odpowiedê na podzi kowanie) That s ok. Nic nie szkodzi. (odpowiedê na czyjeê przeprosiny) Nevermind. czeêç bye Na razie. By now. do zobaczenia See you. do zobaczenia wkrótce. See you soon. Tak, poprosz. (o coê) Yes, please. Z przyjemnoêcià. With pleasure. Serdecznie pozdrawiam. Greetings! Witamy! Welcome! Mi ego dnia. Have a nice day. Tobie równie ycz mi ego dnia. Have a nice day. Zgadzam si. I agree. gdzie? where? kiedy? when? dlaczego? why? który? which? 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Czy mówi pan po angielsku? Do you speak English? Nie mówi dobrze po angielsku. I don t speak English well. Mówi po angielsku tylko troch. I can speak a little English. 11

12 Audio Kurs Nie mówi po angielsku, ale rozumiem pojedyncze s owa. I don t speak English, but I can understand some words. Mówi po niemiecku. I speak German. Nie rozumiem. I don t understand. Prosz mówiç powoli. Speak slowly, please. Czy mo esz powtórzyç? Can you repeat that, please? Czy mo esz powtórzyç ostatnie zdanie? Can you repeat the last sentence? Nie wiem. I don t know. Jak si masz? How are you? Mi o ci poznaç. Nice to meet you. Jak si nazywasz? What is your name? Mam na imi Emilia. E M I L I A. My name is Emilia. E M I L I A. Mam na imi Kevin. K E V I N. My name is Kevin. K E V I N. Nazywam si David Atkinson. My name is David Atkinson. Czy mo esz to przeliterowaç? Can you spell it? Skàd jesteê? Where are you from? Skàd pochodzisz? Where do you come from? Jestem z Polski. I am from Poland. Gdzie mieszkasz? Where do you live? Mieszkam w Pary u. I live in Paris. Od kiedy mieszkasz w Pary u? Since when do you live in Paris? Chcia bym poprosiç o pomoc. Could you help me? Chcia bym go poznaç. I would like to meet him. Czy móg by pan to zapisaç? Could you write it down? Czy móg byê mi pomóc? Can you help me? 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Hello! (Witaj!) Hi! (CzeÊç!) How are you? (Jak si masz?) I m fine, thank you. And you? (Dobrze, dziekuj. A ty?) I m OK. (W porzàdku.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 12

13 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Hi! What s your name? (CzeÊç! Jak masz na imi?) My name is Ann. (Nazywam si Ann.) Hello, Ann. Nice to meet you. Where are you from? (Witaj, Ann. Mi o ci poznaç. Skàd jesteê?) I m from Germany. (Jestem z Niemiec.) Where is your friend from? (Skàd jest twoja przyjació ka?) She is from Great Britain. (Ona jest z Wielkiej Brytanii.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Przeçwicz zwroty z tej lekcji: powiedz na g os jak si nazywasz i gdzie mieszkasz. Zapytaj kogoê o to samo. PoproÊ, by powtórzy i mówi powoli. 5 S ówka dodatkowe Napisy na znakach: Prosz nie wchodziç. Do not enter. Zakaz wst pu. No Entry. Wst p wzbroniony. Entrance is forbidden. Zakaz fotografowania. Taking fotos is forbidden here. cisza. silence Uwaga na stopieƒ. Mind the step. Uwaga na odst p. Mind the gap. 6 Kraje, ich mieszkaƒcy i formy przymiotnikowe: kraj kraj narodowoêç j zyk nazwa angielska (rzeczownik) (przymiotnik) Polska Poland Polish Polish Anglia England English English Niemcy Germany German German 13

14 Audio Kurs Rosja Russia Russian Russian Czechy Czech Republic Czech Czech Francja France French French W ochy Italy Italian Italian Hiszpania Spain Spanish Spanish Grecja Greece Greek Greek W gry Hungary Hungarian Hungarian Norwegia Norway Norwegian Norwegian Szwecja Sweden Swedish Swedish Holandia The Netherlands Dutch Dutch Stany Zjednoczone The USA American English Finlandia Finland Finnish Finnish Portugalia Portugal Portuguese Portuguese Dania Denmark Danish Danish Lekcja 2 Liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas 1 Liczebniki: zero jeden dwa trzy cztery pi ç szeêç siedem osiem dziewi ç dziesi ç jedenaêcie dwanaêcie trzynaêcie czternaêcie pi tnaêcie szesnaêcie siedemnaêcie zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen osiemnaêcie dziewi tnaêcie dwadzieêcia dwadzieêcia jeden trzydzieêci czterdzieêci pi çdziesiàt szeêçdziesiàt siedemdziesiàt osiemdziesiàt dziewi çdziesiàt sto tysiàc pierwszy drugi trzeci poprzedni lub ostatni nast pny eighteen nineteen twenty twenty one thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred a thousand first second third last next 14

15 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 2 Dni tygodnia: poniedzia ek wtorek Êroda czwartek Monday Tuesday Wednesday Thursday piàtek sobota niedziela Friday Saturday Sunday OkreÊlenia czasu: wczoraj dzisiaj jutro tydzieƒ miesiàc rok wiek yesterday today tomorrow week month year century godzina kwadrans minuta dwa dni temu za dwa dni weekend sekunda hour quarter minute two days ago in two days weekend second Miesiàce: styczeƒ luty marzec kwiecieƒ maj czerwiec January February March April May June lipiec sierpieƒ wrzesieƒ paêdziernik listopad grudzieƒ July August September October November December Pory roku i inne: pora roku wiosna lato jesieƒ zima póêno wczeênie season spring summer autumn winter late early dzieƒ noc pó noc po udnie przed po udniem po po udniu data day night midnight noon a.m. p.m. date 3 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Która godzina? What time is it? Jest piàta. It s five o clock. Jest 18:10. It s ten past six p.m. Jest 14:30. It s half past two p.m. 15

16 Audio Kurs Jest 2:45. It s a quarter to three. Jestem spóêniony. I m late. Bàdê na czas! Be on time! Nie spóêni si! I won t be late! Postaram si byç na czas. I ll try to be on time. Dzisiaj jest 25 maja 2005 roku. Today is (the) 25th (of) May Jaki jest twój numer telefonu? What s your phone number? Mój numer telefonu to My number is Czy móg byê mi daç swój numer telefonu? Could you give me your phone numer? Czy móg byê powtórzyç? Could you repeat that once again? 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Excuse me, what time is it now? (Przepraszam, która jest teraz godzina?) It s ten past eight. (Dziesi ç po ósmej.) I am late for school. (Spóêni si do szko y.) What time do your lessons start? (O której zaczynajà si lekcje?) At half past eight. (Wpó do dziewiàtej.) Take a taxi. It ll be here in five minutes. (Weê taksówk. Przyjedzie za 5 minut.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Spójrz na zegarek i powiedz, która jest teraz godzina. Nazwij aktualnà por roku, miesiàc oraz dzieƒ tygodnia. U yj zwrotów i s ów z tej lekcji. 5 S ówka dodatkowe Âwi ta: Wielkanoc Bo e Narodzenie Wigilia Sylwester Nowy Rok Easter Christmas Christmas Eve New Year s Eve New Year 16

17 Lekcja 3 Cz owiek i rodzina ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 1 Cz owiek: wiek cz owiek m czyzna kobieta dziewczyna ch opak ludzie osoba age human man woman girl boy people person niemowl dziecko dzieci nastolatek m ody doros y stary baby child children teenager young adult old Ma eƒstwo i rodzina: randka date zar czyny engagement Êlub wedding wesele wedding reception ma eƒstwo rodzina separacja rozwód marriage family separation divorce Cz onkowie rodziny: matka mother ojciec father syn son córka daughter dziadek grandfather babcia grandmother siostrzeniec nephew siostrzenica niece kuzyn/kuzynka cousin ciocia aunt wujek uncle rodzice parents ona wife mà husband rodzeƒstwo siblings brat brother siostra sister bliêni ta twins szwagier brother-in-law szwagierka teêç teêciowa zi ç synowa wdowa wdowiec ch opak (sympatia) dziewczyna (sympatia) macocha ojczym matka chrzestna ojciec chrzestny sister-in-law father-in-law mother-in-law son-in-law daughter-in-law widow widower boyfriend girlfriend stepmother stepfather godmother godfather 17

18 Audio Kurs 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Ile masz lat? How old are you? Ile ona ma lat? How old is she? Mam 20 lat. I am twenty years old. Kiedy si urodzi eê? When were you born? Urodzi em si w 1960 roku. I was born in Czy masz dzieci? Do you have any children? JesteÊ onaty?/jesteê m atkà? Are you married? 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem This is my daughter. She is 10 years old. (To jest moja córka. Ma 10 lat.) And who s this? (A to, kto jest?) This is my mother. She is 49. (To jest moja mama. Ma 49 lat.) How old are you? (Ile ty masz lat?) I am 31 years old. (Ja mam 31 lat.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem What s your name? (Jak si pan nazywa?) Alex Smith. (Alex Smith.) When were you born? (Kiedy si pan urodzi?) I was born on (the) 23rd (of) March (Urodzi em si 23 marca 1969 roku.) Where were you born? (Gdzie si pan urodzi?) I was born in Warsaw. (Urodzi em si w Warszawie.) Are you married? (Jest pan onaty?) No, I am divorced. (Nie, jestem rozwiedziony.) Do you have any children? (Ma pan dzieci?) Yes, one, a girl. (Tak, jedno, dziewczynk.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 18 Nazwij cz onków swojej rodziny, powiedz, jak majà na imi i ile majà lat.

19 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 5 S ówka dodatkowe Dane personalne: imi name drugie imi second name nazwisko surname stan cywilny marital status wolny, wolna, panna, kawaler single rozwiedziony, rozwiedziona divorced onaty, zam na married potomstwo offspring nazwisko panieƒskie maiden name imi ojca father s name imi matki mother s name miejsce urodzenia place of birth data urodzenia date of birth narodowoêç nationality p eç sex lub gender Lekcja 4 Cz Êci cia a, cechy charakteru, opis osoby 1 Cz Êci cia a noga r ka rami g owa w osy oczy nos usta uszy broda (zarost) z by leg hand arm head hair eyes nose mouth ears beard teeth szyja kolano koêç ydka udo podbródek brzuch plecy pierê ucho neck knee bone calf thigh chin belly back breast ear Wyglàd: d ugi niski long short wysoki ma y tall small 19

20 Audio Kurs gruby szczup y silny brzydki pi kny fat thin strong ugly pretty przystojny handsome chudy skinny sprawny, w dobrej formie fit Cechy charakteru: màdry clever g upi stupid szcz Êliwy happy smutny sad z y, rozgniewany angry bystry smart roztargniony absent-minded bezczelny cheeky skàpy mean nerwowy bad tempered nieêmia y shy uparty stubborn ambitny ambitious radosny cheerful uczciwy honest cierpliwy patient grzeczny polite yczliwy friendly mi y nice inteligentny intelligent lojalny loyal wiarygodny, godny zaufania trustworthy serdeczny warm niecierpliwy impatient hojny generous dyskretny discreet pewny siebie self-assured otwarta g owa, osoba o szerokich horyzontach open minded lekkoduch, niefrasobliwy easygoing Stopniowanie przymiotników: dobry good lepszy better najlepszy the best z y, niedobry gorszy najgorszy bad worse the worst Inne: bardziej mniej charakter nastrój prosty mi oêç kochaç nienawiêç nienawidziç oboj tny more less character mood simple love to love hate to hate indifferent wra liwy uczucia Êmiaç si rozmowny cichy pesymista optymista realista emocja intencja sensitive feelings to laugh talkative silent pessimist optimist realist emotion intention 20

21 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 nadzieja ciekawy hope interesting zazdroêç zawiêç envy jealousy 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Wyglàdasz dobrze. You look good. Jestem w z ym nastroju. I m in a bad mood. Jestem we wspania ym nastroju. I m in a great mood. Marek to mój najlepszy przyjaciel. Marek is my best friend. Ona jest wy sza od niego. She is taller than he is. On jest tak silny jak Stalone. He is as strong as Stalone. Ona jest bardzo adna. She is very pretty. On jest zbyt nerwowy. He is too nervous. On jest êle wychowany. He is bad-mannered. Ona jest mi a i serdeczna. She is nice and warm-hearted. Ona jest dobrze wychowana. She is well-mannered. Oni sà nieuprzejmi. They are impolite. Lubi jà. I like her. Henry jest lubiany. Henry is popular. 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Mark has a new girlfriend. Her name is Kate. (Mark ma nowà dziewczyn. Nazywa si Kate.) Is she prettier than Maria? (Czy ona jest adniejsza ni Maria?) Yes, she is, but she is not as nice as Maria. (Tak jest adniejsza, ale nie jest tak sympatyczna jak Maria.) What does she look like? (Jak ona wyglàda?) She has long, brown hair and blue eyes. She s tall and thin. Unfortunately, she has a very bad character. Maria was more friendly and cheerful than she is. Kate is stubborn, mean and bad tempered. (Ma d ugie, bràzowe w osy i niebieskie oczy. Jest wysoka i szczup a. Niestety, ma bardzo nieprzyjemny charakter. Maria by a bardziej yczliwa i radosna od niej. Kate jest uparta, skàpa i nerwowa.) Mark must be very patient. (Mark musi byç bardzo cierpliwy.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Opowiedz o sobie, u ywajàc zwrotów i s ów zaprezentowanych w tej lekcji. Opisz wyglàd zewn trzny oraz wymieƒ cechy swojego charakteru. 21

22 Audio Kurs 4 S ówka dodatkowe Cz Êci cia a: czo o brew rz sa nozdrza szcz ka forehead eyebrow eyelash nostrils jaw goleƒ poêladek biodro pacha paznokieç shin bottom hip armpit nail Lekcja 5 Kolory, cz Êci garderoby, sklep i zakupy 1 Wys uchaj s ówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem s ówka angielskie Kolory: bia y czarny czerwony zielony ó ty niebieski white black red green yellow blue pomaraƒczowy orange ró owy pink bràzowy brown szary grey fioletowy violet granatowy navy blue Cz Êci garderoby: kapelusz hat bluzka/koszula shirt buty shoes sanda y sandals wysokie buty, kozaki boots sweter sweater spodnie trousers koszulka T-shirt p aszcz coat r kawiczki gloves 22 spódnica sukienka kurtka skarpety kamizelka krawat garnitur majtki podkoszulek bielizna skirt dress jacket socks vest tie suit pants vest underwear

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs W gierski Kurs podstawowy Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2007 Audio Kurs Opracowanie w gierskiej wersji j zykowej oraz gramatyki: Dorottya urawska Redakcja:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69.

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69. LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY W lekcji 5 nauczysz się zwrotów i wyrażeń niezbędnych w trakcie robienia zakupów. Przyswoisz sobie także liczne słówka i zwroty służące do opisu odzieży:

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego.

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego. WSTÊP 1 Angielski. Znasz go z widzenia i ze s³yszenia ze szko³y, z wakacji i z pracy. Niestety, jest to znajomoœæ doœæ powierzchowna. Mówisz, e angielski jest piêkny i praktyczny, e chcesz siê go kiedyœ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie się i rozmowa

Przedstawianie się i rozmowa Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś) - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry good evening (po południu) - dobry wieczór

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

4. Materia nauczania. Klasa IV. Funkcje komunikacyjne. Kategorie gramatyczne

4. Materia nauczania. Klasa IV. Funkcje komunikacyjne. Kategorie gramatyczne 4. Materia nauczania Funkcje komunikacyjne Klasa IV 1. Zwroty grzecznoêciowe powitania, po egnania: Hi; Hello; Good morning; Good bye; See you. pozdrowienia: How are you? I m fine, thank you. podzi kowania:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Lekcja 1 3 2 3 rzeczowniki socks, shoes, bird; powitanie Good morning!; polecenie Put

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia.

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-9-5 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2012 Projekt okładki: Ewa Szelatyńska Materiały graficzne wykorzystane

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE I. SŁOWNICTWO. Wybierz właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. (20 puntków) 1. 99 is. a. ninetynine b. nineteennine c.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. World Today Nature & The Environment. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. World Today Nature & The Environment. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski World Today Nature & The Environment Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Autorzy: Kevin Hadley (lekcje 1, 2, 3, 4, 7, 9), Anna Treger (lekcje

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie

Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie 2 Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka angielskie. Podróż: podróż journey wycieczka trip podróż służbowa business trip autobus bus samochód car autostrada

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

On the plane. W samolocie. Flight Attendant: Coffee? Stephan: Yes, please. Flight Attendant: Milk and sugar? Stephan: No, thanks. Oh, I m sorry!

On the plane. W samolocie. Flight Attendant: Coffee? Stephan: Yes, please. Flight Attendant: Milk and sugar? Stephan: No, thanks. Oh, I m sorry! LEKCJA 1 On the plane Flight Attendant: Coffee? Stephan: Yes, please. Flight Attendant: Milk and sugar? Stephan: No, thanks. Oh, I m sorry! Passenger: Stephan: Passenger: Stephan: Passenger: Stephan: Passenger:

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły ANGIELSKI KROK DALEJ Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki.

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki. Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-0-2 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2009 Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring.

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring. Reakcje językowe Zadania 1-80 1. Chcesz przedstawić swojego kolegę - Tomka. Co powiesz? A. This is my friend Tom. B. I have a friend - Tom. C. Tom is my friend. 2. Chcesz zapytać, jak nazywa się brat Jacka.

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo