Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD"

Transkrypt

1 Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006

2 Spis treêci Wst p Jak si uczyç Podstawowe regu y... 6 gramatyczne Szyk zdania Formy czasowników Czasowniki posi kowe Czasy Tworzenie pytaƒ Przeczenia Liczby i rodzaje Lekcja 1. Podstawowe zwroty i wyra enia. 10 Lekcja 2. Liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas Lekcja 3. Cz owiek i rodzina Lekcja 4. Cz Êci cia a, cechy charakteru, opis osoby Lekcja 5. Kolory, cz Êci garderoby, sklep i zakupy Lekcja 6. ywnoêç, jedzenie, restauracja.. 25 Lekcja 7. Komunikacja i podró owanie Lekcja 8. Wakacje, czas wolny i hobby Lekcja 9. W mieêcie, pytanie o drog Lekcja 10. ycie codzienne: dom, szko a Lekcja 11. Wypadki, nag e zdarzenia, pomoc Lekcja 12. Praca i zawody Odpowiedzi Copyright Edgard, Warszawa Redaktor serii: Marta Kosiƒska Autorzy: Marta Kosiƒska, Kinga Szemraj, Janusz Zo ociƒski Lektorzy: Victoria Atkinson, Andy Edwins, Mi ogost Reczek Muzyka i mastering: Dariusz Kaliƒski Projekt ok adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk ad i amanie: Studio 27

3 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Wst p Angielski Kurs podstawowy w wersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami, podr cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ i wst pem gramatycznym oraz program komputerowy do utrwalenia znajomoêci s ówek. Pliki mp3 znajdujà si w katalogu g ównym na p ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia owi na lekcje i Êcie ki w ksià eczce. Kurs przeznaczony do samodzielnej nauki, powsta z myêlà o osobach poczàtkujàcych, zaczynajàcych nauk oraz tych, które chcia yby szybko przypomnieç sobie podstawy j zyka angielskiego. Kurs zawiera 12 lekcji uczàcych najbardziej potrzebnych s ówek i zwrotów oraz podr cznik wyjaêniajàcy podstawy gramatyki angielskiej. Nagrania uczà nowych s ówek metodà powtarzania, ponadto zawierajà dialogi oraz pytania sprawdzajàce. Zakres tematów sprawia, e kurs potraktowaç mo na jako rozmówki przydatne osobom planujàcym wyjazd za granic. Dodatkowo, na p ycie, znajduje si program Vocabulary Trainer, uczàcy s ownictwa z kursu. Wszystkich U ytkowników Audio Kursów goràco zach camy do zarejestrowania si. Zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni ki na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo na dokonaç poprzez wys anie wype nionej karty rejestracyjnej na adres Edgard, Skr. pocztowa 83, Warszawa 48 lub na stronie internetowej Jak si uczyç? P yt z serii Audio Kurs wystarczy s uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka da lekcja uczy s ówek i ca ych zwrotów zwiàzanych z danym tematem, zawiera dialogi, pokazujàce ich u ycie oraz pytania sprawdzajàce, które pozwalajà samodzielnie przeçwiczyç omawiane zagadnienia. Z Audio Kursem mo na uczyç si na wiele sposobów. Przede wszystkim nale y uwa nie s uchaç s ów, zdaƒ i dialogów, a nast pnie powtarzaç poszczególne zwroty za angielskim lektorem. Nawet, je eli przy pierwszym ods uchaniu wydadzà si one zbyt trudne do wymówienia, to podczas kolejnych prób nasza wymowa b dzie coraz lepsza. Scenki i dialogi zosta y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s ownictwa oraz uczyç typowych zwrotów, u ywanych w j zyku mówionym. Polecamy uczenie si kwestii z dialogów na pami ç! Je eli nie jesteêmy pewni, co us yszeliêmy, mo emy zajrzeç do niniejszej ksià eczki i porównaç nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto zwróciç uwag na angielskà pisowni. Ksià eczka mo e okazaç si szczególnie pomocna dla wzrokowców, ale nie tylko. Podr cznik gramatyki w przyst pny sposób wyjaênia najwa niejsze zasady rzàdzàce j zykiem angielskim. 3

4 Audio Kurs Ostatnià cz Êcià ka dej lekcji jest zadanie pozwalajàce przeçwiczyç nowo poznane zwroty. Na ka de pytanie nale y odpowiedzieç po angielsku, u ywajàc zwrotów z danej lekcji. W przypadku, gdy mamy trudnoêç z w aêciwym sformu owaniem odpowiedzi, dobrze jest ods uchaç lekcji po raz kolejny. Swoje odpowiedzi mo na porównaç z przyk adowymi rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià eczki. Po przerobieniu ca ego materia u warto odtwarzaç p yt co kilka dni lub tygodni, a nawet po kilku miesiàcach w celu przypomnienia sobie s ówek i zwrotów. Polecamy tak e inne tytu y z serii Audio Kurs: dla osób Êrednio zaawansowanych At Work, Travel, Adventure, Business English, Niemiecki W pracy i Niemiecki W podró y oraz kursy podstawowe do nauki innych j zyków. Pe nà oferta mulitmedialnych pomocy do nauki j zyków obcych wydawnictwa Edgard znajduje si na stronie Program do nauki s ówek - Vocabulary Trainer Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç i przeçwiczyç znajomoêç wszystkich s ówek z kursu podstwawowego. Oprócz nauki ze s uchu z Audio Kursem, zach camy do Vocabulary Trainer i sprawdzenia swowej znajomoêci nowego s ownictwa. Instalacja programu W celu zainstalowania programu nale y uruchomic plik setup.exe znajdujàcy si na p ycie CD-ROM w katalogu g ównym programu. Budowa programu Po uruchomieniu programu widoczne jest Menu g ówne. W oknie po lewej stronie wymienione sà lekcje z kursu, w oknie po prawej stronie wyst pujàce w programie çwiczenia. Pod spodem wyêwietlana jest statystyka i wyniki. W ka dej lekcji U ytkownik uczy si angielskich s ówek i zwrotów przy pomocy kilku zestawów çwiczeƒ. Symbol (V) przy zestawie oznacza çwiczenia rozwiàzywane, a(x) nie rozwiàzywane. Rodzaje çwiczeƒ Dost pne sà nast pujàce rodzaje çwiczeƒ: Prezentacja s ownictwa Zobacz åwiczenie Wybór åwiczenie Wpisywanie åwiczenie Dyktando Memory Test weryfikujàcy 4

5 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 W ka dym çwiczeniu na pasku u do u ekranu wyêwietlane jest aktualne podsumowanie: iloêç poprawnie udzielonych odpowiedzi Poprawnie, z ych B dnie oraz wynik podany w procentach. Prezentacja s ownictwa Zobacz W trakcie rozwiàzywania tego çwiczenia poznajemy pisowni, prawid owà wymow oraz t umaczenie s ów i zwrotów. Po najechaniu kursorem na wybrane s owo, pojawia si u do u ekranu jego polskie t umaczenie, a po klikni ciu s ychaç oryginalnà wymow. åwiczenie Wybór SpoÊród prezentowanych czterech polskich s ów lub zwrotów nale y wybraç t umaczenie s ówka widocznego na ekranie (i wypowiadanego przez lektora). åwiczenie Wpisywanie åwiczenie to polega na wpisaniu t umaczenia polskiego wyrazu. Jako podpowiedê zamieszczono informacj o iloêci liter, z ilu sk ada si wyraz. åwiczenie Dyktando Po przeczytaniu przez lektora obcego s ówka lub zwrotu, musimy wpisaç je wwidoczne okienko. Memory W grze Memory sprawdzamy nie tylko znajomoêç s ownictwa, ale równie çwiczymy pami ç. Zadanie polega na po àczeniu wyrazów i ich t umaczeƒ w pary. Dla u atwienia karty zakrywajàce polskie wyrazy sà koloru ró owego, zaê obce niebieskiego. Na ekranie widoczne jest podsumowanie: iloêç podj tych prób i liczba znalezionych par. Test Test pozwala zweryfikowaç znajomoêç s ownictwa z danej grupy tematycznej. Po rozwiàzaniu testu pojawia si wynik w procentach, a na Menu g ównym programu diagram z datà ostatniego rozwiàzywania testu i z ostatnio uzyskanymi wynikami. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do programu (dost pna zawsze pod F1). Pomoc techniczna do programu Zapraszamy i yczymy sukcesów w nauce angielskiego! 5

6 Podstawowe regu y gramatyczne Szyk zdania J zyk angielski jest j zykiem pozycyjnym. Oznacza to, e ka dy wyraz w zdaniu ma swoje miejsce. W zdaniach twierdzàcych na pierwszym miejscu stoi podmiot, póêniej orzeczenie, a nast pnie tzw. reszta (okoliczniki, dope nienia, przydawki): podmiot orzeczenie pozosta e t umaczenie I like Sue. Lubi Sue. We went to New York W zesz ym roku pojechaliêmy last year. do Nowego Jorku. The Browns will visit us tomorrow. Paƒstwo Brown odwiedzà nas jutro Formy czasowników W j zyku angielskim, inaczej ni w polskim, czasowniki nie podlegajà odmianie przez osoby i liczby. Wyjàtkiem sà czasowniki to be i to have, których odmian podajemy ni ej: to be byç to have mieç forma skrócona forma skrócona ja I am I m I have I ve ty you are you re you have you ve on he is he s he has he s ona she is she s she has she s ono it is it s it has it s my we are we re we have we ve wy you are you re you have you ve oni/one they are they re they have they ve Uwaga! W j zyku angielskim, w szczególnoêci w j zyku mówionym, bardzo cz sto u ywa si skróconych form czasowników. Porównaj tak e skrócone formy przeczeƒ na stronie 10. Czasowniki angielskie posiadajà pi ç form: bezokolicznik gerund I forma II forma III forma to kiss kissing kiss kissed kissed Znakomita wi kszoêç czasowników angielskich jest reguralna i przybiera identyczne koƒcówki jak przyk adowy czasownik to kiss: -ed. Istnieje jednak szereg wyjàtków, które przybierajà zupe nie inne formy. Porównaj tabel z formami najwa niejszych czasowników nieregularnych na stronie 32. 6

7 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Czasowniki posi kowe Czasownikami posi kowymi sà: to be, to do i to have. Cechà charakterystycznà tych czasowników jest to, e mogà one wyst powaç samodzielnie, w swoim podstawowym znaczeniu, jako zwyk e czasowniki (odpowiednio: byç, robiç, mieç ) oraz w po àczeniu z innymi czasownikami, jako czasowniki posi kowe, tj. wy àcznie w pomocniczej funkcji, np. przy tworzeniu pytaƒ lub niektórych czasów. Czasy W j zyku angielskim jest a 12 czasów gramatycznych (tenses), w odró nieniu od j zyka polskiego, w którym wyst pujà tylko trzy (teraêniejszy, przesz y i przysz y). Na szcz Êcie, nie trzeba znaç ich wszystkich, eby móc si swobodnie porozumiewaç. Oto podstawowe informacje o najwa niejszych czasach: Simple Present Tense (czas teraêniejszy) Tego czasu u ywamy mówiàc o codziennych sytuacjach i czynnoêciach, które co jakiê czas si powtarzajà. Czasownik w czasie Present Simple to tzw. I forma. Nale y pami taç, e w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika koƒcówk -s lub -es. On Sundays I usually wake up at ten o clock. W niedziele budz si zwykle o 10. Sharon goes to school every day. Sharon codziennie chodzi do szko y. I study psychology. Studiuj psychologi. Present Continuous Tense (czas teraêniejszy ciàg y) Czasu Present Continuous u ywamy do wyra enia czynnoêci, która ma miejsce w momencie, w którym o niej mówimy. Tworzymy go za pomocà czasownika to be w odpowiedniej formie oraz formy gerund czasownika. Na przyk ad: I am drinking tea now. = I m drinking tea now. Pij teraz herbat. I am learning English. = I m learning English. Ucz si angielskiego. (teraz, aktualnie) Simple Past Tense (czas przesz y prosty) Je eli chcemy wyraziç czynnoêç, która odby a si i zakoƒczy a w przesz oêci, u yjemy czasu Simple Past. Charakterystyczne dla tego czasu sà okreêlenia czasu, takie jak: yesterday (wczoraj), last year (w zesz ym roku), two days ago (dwa dni temu). U ywamy go na przyk ad opowiadajàc o zdarzeniach z przesz oêci. Czas przesz y tworzymy przez dodanie do czasowników regularnych koƒcowki -ed (II forma czasownika). I booked a hotel in Liverpool on Monday. W poniedzia ek zarezerwowa em hotel w Liverpoolu. I had a car accident this morning. Mia em wypadek samochodowy dzisiaj rano. Did you buy a car yesterday? Czy kupi eê wczoraj samochód? 7

8 Audio Kurs Present Perfect Tense Present Perfect nie ma odpowiednika w j zyku polskim. Z tego powodu t umaczymy go przy u yciu czasu teraêniejszego lub przesz ego. Czas ten tworzymy przy u yciu operatora have + III forma czasownika. Czasu Present Perfect u ywamy, kiedy pragniemy powiedzieç o: czynnoêci, która mia a miejsce w czasie nieokreêlonym, a jej znaczenie ma skutek w teraêniejszoêci; We have seen that film. = We ve seen that film. WidzieliÊmy ten film. (niewa ne kiedy, wa ne, e go znamy, bo ju go widzieliêmy) I have lost my money. = I ve lost my money. Zgubi em pieniàdze. (nie jest wa ne kiedy, wa ne jest, e teraz nie mam pieni dzy, bo je zgubi em) czynnoêci dopiero co ukoƒczonej, u ywajàc okreêleƒ typu: just (w aênie, dopiero co), already (ju ), yet (jeszcze); I have just finished. = I ve just finished. W aênie skoƒczy em. Susan has already gone. = Susan s already gone. Susan ju posz a. czynnoêci, która zacz a si w przesz oêci i trwa do chwili obecnej, u ywajàc s ów since (od jakiegoê punktu w czasie) i for (od okresu czasu, przez jakiê okres czasu); We have lived here since = We ve lived here since Mieszkamy tu od 1999 r. I have taught Russian for 10 years. = I ve taught Russian for 10 years. Ucz j zyka rosyjskiego od 10 lat. Simple Future Tense (czas przysz y) Czasu Future Simple u ywamy dla wyra enia przysz oêci, w szczególnoêci czynnoêci, o których decydujemy spontanicznie, w chwili mówienia. Czas przysz y tworzymy przez dodanie operatora will do czasownika. Dan will come at 6. Dan przyjdzie o 6. I will take it. = I ll take it. Wezm to. Tworzenie pytaƒ W pytaniach ogólnych na pierwszym miejscu stawiamy operator (do, did, will), jako drugi podmiot, jako trzecie orzeczenie, a nast pnie tzw. reszt (okoliczniki, dope nienia, przydawki): Does she go to school? Czy ona chodzi do szko y? 8

9 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Did they meet Susan? Czy oni spotkali Susan? Will we watch TV? Czy b dziemy oglàdaç telewizj? Pytania tworzymy tak e przez inwersj, czyli zamian podmiotu i orzeczenia miejscami. Dotyczy to jednak tylko pytaƒ zawierajàcych czasownik to be (byç) lub czasowniki modalne (np. can móc, should powinien). Are you from Poland? Czy jesteê z Polski? Can I open the window? Czy mog otworzyç okno? W pytaniach szczegó owych na pierwszym miejscu stawiamy zaimek pytajàcy (what, which, where, when itp.). When is your birthday? Kiedy masz urodziny? Where are you from? Skàd jesteê? What size do you wear? Jaki rozmiar pan nosi? Przeczenia W przeczeniach jako pierwszy piszemy podmiot, nast pnie operator (do, did, will) + wyraz przeczàcy not, po nim orzeczenie, a na koƒcu tzw. reszt (okoliczniki, dope nienia, przydawki). We do not want to stay here. Nie chcemy tutaj zostaç. They will not read your novel. Oni nie przeczytajà twojej powieêci. She did not forget to lock the door. Ona nie zapomnia a zamknàç drzwi. W wyra eniach przeczàcych zawierajàcych czasownik to be lub czasowniki modalne, jako pierwszy piszemy podmiot, nast pnie czasownik + wyraz przeczàcy not. I am not English. Nie jestem Anglikiem. Tom cannot swim. Tom nie potrafi p ywaç. W j zyku angielskim bardzo cz sto u ywa si skróconych form przeczeƒ np.: do not = don t does not = doesn t will not = won t did not = didn t is not = isn t cannot = can t We don t want to stay here. Anna doesn t live in Warsaw. They won t read your novel. She didn t forget to lock the door. He isn t English. Tom can t swim. 9

10 Audio Kurs Liczby i rodzaje W j zyku angielskim nie istniejà rodzaje gramatyczne takie jak w j z. polskim, co bardzo u atwia nauk. Tworzenie liczby mnogiej tak e jest du o prostsze wystarczy do rzeczownika dodaç koƒcówk -s lub -es (je eli rzeczownik koƒczy si na spó g oski -s, -x, -sh, -ch). Istnieje kilka wyjàtków, które posiadajà nieregularnà liczb mnogà. Oto niektóre z nich: man (m czyzna) woman (kobieta) child (dziecko) mouse (mysz) wife ( ona) knife (nó ) foot (stopa) tooth (zàb) men (m czyêni) women (kobiety) children (dzieci) mice (myszy) wives ( ony) knives (no e) feet (stopy) teeth (z by) Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyra enia 1 Podstawowe zwroty i wyra enia: tak yes nie no Zaimki: ja I ty you on he ona she ono it my wy oni, one we you they Czasownik to be (byç): ja jestem I am ty jesteê you are on jest he is ona jest she is ono jest it is my jesteêmy wy jesteêcie oni/one sà we are you are they are 10

11 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 Czasownik to have (mieç): ja mam I have ty masz you have on ma he has ona ma she has ono ma it has my mamy wy macie oni/one majà we have you have they have Zwroty grzecznoêciowe: dzieƒ dobry (rano) good morning dzieƒ dobry (po po udniu) good afternoon dobry wieczór good evening dobranoc good night do widzenia goodbye czeêç! hello! lub hi! pa! bye! prosz (podajàc coê) here you are! prosz (proszàc o coê) please dzi kuj thank you dzi kuj bardzo thank you very much dzi ki thanks! lub cheers! prosz bardzo/nie ma za co you re welcome przepraszam/przykro mi I m sorry. przepraszam! (np. zaczepiajàc osob nieznajomà) excuse me! Pytania: jak? how? co? what? jak du o?/ile? how much?/how many? kto? who? na zdrowie! (toast) cheers na zdrowie! (po kichni ciu) bless you Nie ma sprawy. (odpowiedê na podzi kowanie) That s ok. Nic nie szkodzi. (odpowiedê na czyjeê przeprosiny) Nevermind. czeêç bye Na razie. By now. do zobaczenia See you. do zobaczenia wkrótce. See you soon. Tak, poprosz. (o coê) Yes, please. Z przyjemnoêcià. With pleasure. Serdecznie pozdrawiam. Greetings! Witamy! Welcome! Mi ego dnia. Have a nice day. Tobie równie ycz mi ego dnia. Have a nice day. Zgadzam si. I agree. gdzie? where? kiedy? when? dlaczego? why? który? which? 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Czy mówi pan po angielsku? Do you speak English? Nie mówi dobrze po angielsku. I don t speak English well. Mówi po angielsku tylko troch. I can speak a little English. 11

12 Audio Kurs Nie mówi po angielsku, ale rozumiem pojedyncze s owa. I don t speak English, but I can understand some words. Mówi po niemiecku. I speak German. Nie rozumiem. I don t understand. Prosz mówiç powoli. Speak slowly, please. Czy mo esz powtórzyç? Can you repeat that, please? Czy mo esz powtórzyç ostatnie zdanie? Can you repeat the last sentence? Nie wiem. I don t know. Jak si masz? How are you? Mi o ci poznaç. Nice to meet you. Jak si nazywasz? What is your name? Mam na imi Emilia. E M I L I A. My name is Emilia. E M I L I A. Mam na imi Kevin. K E V I N. My name is Kevin. K E V I N. Nazywam si David Atkinson. My name is David Atkinson. Czy mo esz to przeliterowaç? Can you spell it? Skàd jesteê? Where are you from? Skàd pochodzisz? Where do you come from? Jestem z Polski. I am from Poland. Gdzie mieszkasz? Where do you live? Mieszkam w Pary u. I live in Paris. Od kiedy mieszkasz w Pary u? Since when do you live in Paris? Chcia bym poprosiç o pomoc. Could you help me? Chcia bym go poznaç. I would like to meet him. Czy móg by pan to zapisaç? Could you write it down? Czy móg byê mi pomóc? Can you help me? 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Hello! (Witaj!) Hi! (CzeÊç!) How are you? (Jak si masz?) I m fine, thank you. And you? (Dobrze, dziekuj. A ty?) I m OK. (W porzàdku.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 12

13 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Hi! What s your name? (CzeÊç! Jak masz na imi?) My name is Ann. (Nazywam si Ann.) Hello, Ann. Nice to meet you. Where are you from? (Witaj, Ann. Mi o ci poznaç. Skàd jesteê?) I m from Germany. (Jestem z Niemiec.) Where is your friend from? (Skàd jest twoja przyjació ka?) She is from Great Britain. (Ona jest z Wielkiej Brytanii.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Przeçwicz zwroty z tej lekcji: powiedz na g os jak si nazywasz i gdzie mieszkasz. Zapytaj kogoê o to samo. PoproÊ, by powtórzy i mówi powoli. 5 S ówka dodatkowe Napisy na znakach: Prosz nie wchodziç. Do not enter. Zakaz wst pu. No Entry. Wst p wzbroniony. Entrance is forbidden. Zakaz fotografowania. Taking fotos is forbidden here. cisza. silence Uwaga na stopieƒ. Mind the step. Uwaga na odst p. Mind the gap. 6 Kraje, ich mieszkaƒcy i formy przymiotnikowe: kraj kraj narodowoêç j zyk nazwa angielska (rzeczownik) (przymiotnik) Polska Poland Polish Polish Anglia England English English Niemcy Germany German German 13

14 Audio Kurs Rosja Russia Russian Russian Czechy Czech Republic Czech Czech Francja France French French W ochy Italy Italian Italian Hiszpania Spain Spanish Spanish Grecja Greece Greek Greek W gry Hungary Hungarian Hungarian Norwegia Norway Norwegian Norwegian Szwecja Sweden Swedish Swedish Holandia The Netherlands Dutch Dutch Stany Zjednoczone The USA American English Finlandia Finland Finnish Finnish Portugalia Portugal Portuguese Portuguese Dania Denmark Danish Danish Lekcja 2 Liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas 1 Liczebniki: zero jeden dwa trzy cztery pi ç szeêç siedem osiem dziewi ç dziesi ç jedenaêcie dwanaêcie trzynaêcie czternaêcie pi tnaêcie szesnaêcie siedemnaêcie zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen osiemnaêcie dziewi tnaêcie dwadzieêcia dwadzieêcia jeden trzydzieêci czterdzieêci pi çdziesiàt szeêçdziesiàt siedemdziesiàt osiemdziesiàt dziewi çdziesiàt sto tysiàc pierwszy drugi trzeci poprzedni lub ostatni nast pny eighteen nineteen twenty twenty one thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred a thousand first second third last next 14

15 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 2 Dni tygodnia: poniedzia ek wtorek Êroda czwartek Monday Tuesday Wednesday Thursday piàtek sobota niedziela Friday Saturday Sunday OkreÊlenia czasu: wczoraj dzisiaj jutro tydzieƒ miesiàc rok wiek yesterday today tomorrow week month year century godzina kwadrans minuta dwa dni temu za dwa dni weekend sekunda hour quarter minute two days ago in two days weekend second Miesiàce: styczeƒ luty marzec kwiecieƒ maj czerwiec January February March April May June lipiec sierpieƒ wrzesieƒ paêdziernik listopad grudzieƒ July August September October November December Pory roku i inne: pora roku wiosna lato jesieƒ zima póêno wczeênie season spring summer autumn winter late early dzieƒ noc pó noc po udnie przed po udniem po po udniu data day night midnight noon a.m. p.m. date 3 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Która godzina? What time is it? Jest piàta. It s five o clock. Jest 18:10. It s ten past six p.m. Jest 14:30. It s half past two p.m. 15

16 Audio Kurs Jest 2:45. It s a quarter to three. Jestem spóêniony. I m late. Bàdê na czas! Be on time! Nie spóêni si! I won t be late! Postaram si byç na czas. I ll try to be on time. Dzisiaj jest 25 maja 2005 roku. Today is (the) 25th (of) May Jaki jest twój numer telefonu? What s your phone number? Mój numer telefonu to My number is Czy móg byê mi daç swój numer telefonu? Could you give me your phone numer? Czy móg byê powtórzyç? Could you repeat that once again? 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Excuse me, what time is it now? (Przepraszam, która jest teraz godzina?) It s ten past eight. (Dziesi ç po ósmej.) I am late for school. (Spóêni si do szko y.) What time do your lessons start? (O której zaczynajà si lekcje?) At half past eight. (Wpó do dziewiàtej.) Take a taxi. It ll be here in five minutes. (Weê taksówk. Przyjedzie za 5 minut.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Spójrz na zegarek i powiedz, która jest teraz godzina. Nazwij aktualnà por roku, miesiàc oraz dzieƒ tygodnia. U yj zwrotów i s ów z tej lekcji. 5 S ówka dodatkowe Âwi ta: Wielkanoc Bo e Narodzenie Wigilia Sylwester Nowy Rok Easter Christmas Christmas Eve New Year s Eve New Year 16

17 Lekcja 3 Cz owiek i rodzina ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 1 Cz owiek: wiek cz owiek m czyzna kobieta dziewczyna ch opak ludzie osoba age human man woman girl boy people person niemowl dziecko dzieci nastolatek m ody doros y stary baby child children teenager young adult old Ma eƒstwo i rodzina: randka date zar czyny engagement Êlub wedding wesele wedding reception ma eƒstwo rodzina separacja rozwód marriage family separation divorce Cz onkowie rodziny: matka mother ojciec father syn son córka daughter dziadek grandfather babcia grandmother siostrzeniec nephew siostrzenica niece kuzyn/kuzynka cousin ciocia aunt wujek uncle rodzice parents ona wife mà husband rodzeƒstwo siblings brat brother siostra sister bliêni ta twins szwagier brother-in-law szwagierka teêç teêciowa zi ç synowa wdowa wdowiec ch opak (sympatia) dziewczyna (sympatia) macocha ojczym matka chrzestna ojciec chrzestny sister-in-law father-in-law mother-in-law son-in-law daughter-in-law widow widower boyfriend girlfriend stepmother stepfather godmother godfather 17

18 Audio Kurs 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Ile masz lat? How old are you? Ile ona ma lat? How old is she? Mam 20 lat. I am twenty years old. Kiedy si urodzi eê? When were you born? Urodzi em si w 1960 roku. I was born in Czy masz dzieci? Do you have any children? JesteÊ onaty?/jesteê m atkà? Are you married? 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem This is my daughter. She is 10 years old. (To jest moja córka. Ma 10 lat.) And who s this? (A to, kto jest?) This is my mother. She is 49. (To jest moja mama. Ma 49 lat.) How old are you? (Ile ty masz lat?) I am 31 years old. (Ja mam 31 lat.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 4 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem What s your name? (Jak si pan nazywa?) Alex Smith. (Alex Smith.) When were you born? (Kiedy si pan urodzi?) I was born on (the) 23rd (of) March (Urodzi em si 23 marca 1969 roku.) Where were you born? (Gdzie si pan urodzi?) I was born in Warsaw. (Urodzi em si w Warszawie.) Are you married? (Jest pan onaty?) No, I am divorced. (Nie, jestem rozwiedziony.) Do you have any children? (Ma pan dzieci?) Yes, one, a girl. (Tak, jedno, dziewczynk.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. 18 Nazwij cz onków swojej rodziny, powiedz, jak majà na imi i ile majà lat.

19 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 5 S ówka dodatkowe Dane personalne: imi name drugie imi second name nazwisko surname stan cywilny marital status wolny, wolna, panna, kawaler single rozwiedziony, rozwiedziona divorced onaty, zam na married potomstwo offspring nazwisko panieƒskie maiden name imi ojca father s name imi matki mother s name miejsce urodzenia place of birth data urodzenia date of birth narodowoêç nationality p eç sex lub gender Lekcja 4 Cz Êci cia a, cechy charakteru, opis osoby 1 Cz Êci cia a noga r ka rami g owa w osy oczy nos usta uszy broda (zarost) z by leg hand arm head hair eyes nose mouth ears beard teeth szyja kolano koêç ydka udo podbródek brzuch plecy pierê ucho neck knee bone calf thigh chin belly back breast ear Wyglàd: d ugi niski long short wysoki ma y tall small 19

20 Audio Kurs gruby szczup y silny brzydki pi kny fat thin strong ugly pretty przystojny handsome chudy skinny sprawny, w dobrej formie fit Cechy charakteru: màdry clever g upi stupid szcz Êliwy happy smutny sad z y, rozgniewany angry bystry smart roztargniony absent-minded bezczelny cheeky skàpy mean nerwowy bad tempered nieêmia y shy uparty stubborn ambitny ambitious radosny cheerful uczciwy honest cierpliwy patient grzeczny polite yczliwy friendly mi y nice inteligentny intelligent lojalny loyal wiarygodny, godny zaufania trustworthy serdeczny warm niecierpliwy impatient hojny generous dyskretny discreet pewny siebie self-assured otwarta g owa, osoba o szerokich horyzontach open minded lekkoduch, niefrasobliwy easygoing Stopniowanie przymiotników: dobry good lepszy better najlepszy the best z y, niedobry gorszy najgorszy bad worse the worst Inne: bardziej mniej charakter nastrój prosty mi oêç kochaç nienawiêç nienawidziç oboj tny more less character mood simple love to love hate to hate indifferent wra liwy uczucia Êmiaç si rozmowny cichy pesymista optymista realista emocja intencja sensitive feelings to laugh talkative silent pessimist optimist realist emotion intention 20

21 ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3 nadzieja ciekawy hope interesting zazdroêç zawiêç envy jealousy 2 Wys uchaj uwa nie zdaƒ, powtarzaj je za lektorem Wyglàdasz dobrze. You look good. Jestem w z ym nastroju. I m in a bad mood. Jestem we wspania ym nastroju. I m in a great mood. Marek to mój najlepszy przyjaciel. Marek is my best friend. Ona jest wy sza od niego. She is taller than he is. On jest tak silny jak Stalone. He is as strong as Stalone. Ona jest bardzo adna. She is very pretty. On jest zbyt nerwowy. He is too nervous. On jest êle wychowany. He is bad-mannered. Ona jest mi a i serdeczna. She is nice and warm-hearted. Ona jest dobrze wychowana. She is well-mannered. Oni sà nieuprzejmi. They are impolite. Lubi jà. I like her. Henry jest lubiany. Henry is popular. 3 Pos uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t umaczeniem Mark has a new girlfriend. Her name is Kate. (Mark ma nowà dziewczyn. Nazywa si Kate.) Is she prettier than Maria? (Czy ona jest adniejsza ni Maria?) Yes, she is, but she is not as nice as Maria. (Tak jest adniejsza, ale nie jest tak sympatyczna jak Maria.) What does she look like? (Jak ona wyglàda?) She has long, brown hair and blue eyes. She s tall and thin. Unfortunately, she has a very bad character. Maria was more friendly and cheerful than she is. Kate is stubborn, mean and bad tempered. (Ma d ugie, bràzowe w osy i niebieskie oczy. Jest wysoka i szczup a. Niestety, ma bardzo nieprzyjemny charakter. Maria by a bardziej yczliwa i radosna od niej. Kate jest uparta, skàpa i nerwowa.) Mark must be very patient. (Mark musi byç bardzo cierpliwy.) A teraz wys uchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z t umaczeniem. Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem. Opowiedz o sobie, u ywajàc zwrotów i s ów zaprezentowanych w tej lekcji. Opisz wyglàd zewn trzny oraz wymieƒ cechy swojego charakteru. 21

22 Audio Kurs 4 S ówka dodatkowe Cz Êci cia a: czo o brew rz sa nozdrza szcz ka forehead eyebrow eyelash nostrils jaw goleƒ poêladek biodro pacha paznokieç shin bottom hip armpit nail Lekcja 5 Kolory, cz Êci garderoby, sklep i zakupy 1 Wys uchaj s ówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem s ówka angielskie Kolory: bia y czarny czerwony zielony ó ty niebieski white black red green yellow blue pomaraƒczowy orange ró owy pink bràzowy brown szary grey fioletowy violet granatowy navy blue Cz Êci garderoby: kapelusz hat bluzka/koszula shirt buty shoes sanda y sandals wysokie buty, kozaki boots sweter sweater spodnie trousers koszulka T-shirt p aszcz coat r kawiczki gloves 22 spódnica sukienka kurtka skarpety kamizelka krawat garnitur majtki podkoszulek bielizna skirt dress jacket socks vest tie suit pants vest underwear

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyje d ają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

LiBRARY qf the UNIYERSITY OF TORONTO

LiBRARY qf the UNIYERSITY OF TORONTO Presented to the LiBRARY qf the UNIYERSITY OF TORONTO by PROFESSOR C. D. ROUILLARD POLSKIM I jzmo w Y w ANGIELSKIM JZYKU PRZEZ E. KASPROWICZA I J. CORNETA. WYDANIE DRUGIE, PRZEJRZANE I UZUPETNIONE. LEIPZIG.

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Information on Polish sounds and grammar which should be mastered by the intermediate-level student of the language. 540 CONTENTS

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW DARIUSZ SIECZKOWSKI ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW ponad 130 tematów 6000 słów aktualne słownictwo przykłady użycia publikacja darmowa OŚWIĘCIM 2013 Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo