REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 02.01.2012"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1. Definicje Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji. Aukcja - procedura ustalenia ceny na przedmiot prowadząca do jego sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy (lub nabywców), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Licytacja on-line - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez Uczestnika aukcji na dany Przedmiot sprzedaży. Sprzedawca - Pekao LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub inny przedsiębiorca, który może upoważnić Pekao LEASING Sp. z o.o. do dokonania sprzedaży Przedmiotu sprzedaży stanowiącego jego własność. Przedmiot sprzedaży - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem Aukcji w module aukcyjnym Pekao LEASING Sp. z o.o., zgodnie z niniejszym Regulaminem. Cena wywoławcza - ustalona przez Pekao LEASING Sp. z o.o. najniższa cena sprzedaży danego Przedmiotu sprzedaży. Cena końcowa - najwyższa cena sprzedaży rzeczy lub prawa zaoferowana skutecznie przez Uczestnika aukcji, w wysokości co najmniej równej Cenie wywoławczej. Uczestnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez Pekao LEASING Sp. z o.o. w celu zawarcia w charakterze kupującego umowy sprzedaży rzeczy lub praw oferowanych przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis aukcyjny - strony internetowe przeznaczone do przeprowadzania Aukcji zarządzane przez Pekao LEASING Sp. z o.o. CZĘŚĆ II Licytacje Przedmioty sprzedaży na Aukcji Sprzedawca publikować będzie na stronach internetowych pod adresem oznaczenia i/lub opisy Przedmiotów sprzedaży stanowiących przedmiot poszczególnych Aukcji, wskazania miejsc przechowywania Przedmiotów sprzedaży, w których to miejscach Uczestnicy aukcji mogą zapoznać się ze stanem technicznym Przedmiotów sprzedaży, a także Cenę wywoławczą oraz termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia Aukcji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w publikowanych informacjach istotnych dla przebiegu Aukcji, Sprzedawca skoryguje te informacje w miejscu ich dotychczasowej publikacji Sprzedawca gwarantuje możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik ma obowiązek zweryfikować stan techniczny i kompletność Przedmiotu sprzedaży oraz jego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży, przed złożeniem oferty kupna W razie publikacji przez Sprzedawcę zdjęć, szkiców opisów lub wycen dotyczących oferowanych Przedmiotów sprzedaży, przyjmuje się że mają one charakter wyłącznie poglądowy. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Przedmiotu sprzedaży nie będą stanowić wiążącego dla Uczestnika i Sprzedawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu sprzedaży, dokonane przez Uczestnika na podstawie opublikowanych w Serwisie aukcyjnym materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu sprzedaży, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez Serwis aukcyjny w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego Przedmiotów sprzedaży, Uczestnik zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz stopnia kompletności wyposażenia Przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty nabycia. Uczestnik poprzez złożenie oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży oświadcza Sprzedawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz jego wyposażenia W przypadku gdyby okazało się, że nabywany Przedmiot sprzedaży jest obciążony jakimkolwiek prawem osób trzecich, Uczestnik nie może uchylić złożonego oświadczenia woli o nabyciu Przedmiotu Sprzedaży, odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić

2 jej zawarcie i dokonanie zapłaty, jeżeli Sprzedawca w terminie do 20 dni roboczych od powzięcia takiej informacji zwolni Przedmiot sprzedaży od ujawnionego obciążenia Warunki uczestnictwa Uczestnikiem Aukcji może być tylko osoba posiadająca konto poczty elektronicznej Przedmiotem Aukcji w Serwisie aukcyjnym mogą być jedynie rzeczy lub prawa, którymi obrót dopuszczony jest przez przepisy prawa polskiego oraz przez postanowienia niniejszego Regulaminu Aukcja ma charakter otwarty - podawane przez Sprzedającego ceny Przedmiotów sprzedaży są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie aukcyjnym przy prawie lub rzeczy, którego dotyczą Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu aukcyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Uczestnik dopuszcza się takich działań, Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne środki mające na celu usunięcie tych naruszeń, z zablokowaniem konta takiego Uczestnika włącznie. Sprzedawca uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej szkody na drodze postępowania cywilnego oraz do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa karnego Dane osobowe Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem aukcji jest Pekao LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej Dane identyfikacyjne zbierane o Uczestniku Aukcji na etapie rejestracji będą wykorzystane do założenia konta w Serwisie aukcyjnym, umożliwiającego udział w organizowanych przez Sprzedawcę Aukcjach przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnych kontaktów z Uczestnikiem Aukcji W przypadku, gdy złożona oferta przez Uczestnika będzie ofertą o najwyższej cenie w stosunku do pozostałych ważnie złożonych ofert, dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane do przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży. W takim wypadku przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, przedsiębiorcy, który zlecił Sprzedawcy wystawienie Przedmiotu sprzedaży na Aukcję, lub przedsiębiorcy, który świadczy na rzecz Sprzedawcy usługi przechowania i transportu Przedmiotu sprzedaży. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie aukcyjnym Rejestracja Rejestracja Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa, adres nr NIP, REGON), adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą Uczestnik występuje w Serwisie aukcyjnym, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. PESEL i NIP, Nr dowodu osobistego celem rejestracji transakcji sprzedaży do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) Rejestracja Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonywana po podaniu nazwy (firmy), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedawcą, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą Uczestnik występuje w Serwisie aukcyjnym, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. KRS i NIP) Uczestnik ma obowiązek aktualizować dane określone w i niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Uczestnika danych, o których mowa w oraz w trakcie korzystania z usług Strony aukcyjnej. Sprzedawca może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu aukcyjnego przez osobę zarejestrowaną, od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w i 2.4.2, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu.

3 Informacje podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane przez Sprzedawcę do niezbędnych kontaktów z Uczestnikami Aukcji Dla celów związanych z rozliczeniami Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wymaganych przepisami prawa danych dla wystawienia faktury VAT. W przypadku nie przekazania niezbędnych danych w terminie jednego miesiąca od rejestracji konta, Sprzedawca ma prawo zawiesić działanie konta takiego Uczestnika, aż do momentu otrzymania wymaganych danych Zabrania się korzystania z kont innych Uczestników oraz odstępowania swojego konta innym osobom Niedopuszczalne jest posiadanie przez tego samego Uczestnika dodatkowych kont w Serwisie aukcyjnym Uczestnik po dokonaniu rejestracji w Serwisie aukcyjnym w celu korzystania z konta należy powinien dokonać jego aktywacji. Aktywacji dokonuje pracownik Sprzedawcy odpowiedzialny za Serwis aukcyjny Aktywacja konta w Serwisie aukcyjnym dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po uprzednim doręczeniu przez Uczestnika wymaganych dokumentów, które Sprzedawca określił w u informującym o rejestracji konta Przebieg Aukcji Przedmiot sprzedaży umieszczony przez Sprzedawcę w Serwisie aukcyjnym może być nabyty po przeprowadzeniu Aukcji lub po stałej cenie przy wykorzystaniu opcji: Kup Teraz. Przedmiot sprzedaży nabędzie ten z Uczestników, który zaoferował cenę najwyższą. Do czasu zakończenia aukcji Sprzedawca ma prawo wycofać przedmiot z aukcji bez podania przyczyn. Wycofanie przedmiotu z aukcji nie jest możliwe po jej zakończeniu lub po wykorzystaniu przez Uczestnika opcji Kup teraz Pierwsza i każda następna oferta zgłoszona przez Uczestnika w Serwisie aukcyjnym z ceną wyższą od Ceny wywoławczej lub równą Cenie wywoławczej przy zastosowaniu opcji KUP TERAZ jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana Uczestnik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa Uczestnicy mogą składać oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży tylko do czasu zakończenia Aukcji, który jest publikowany na bieżąco w informacji o Przedmiocie sprzedaży podczas trwania Aukcji Oferta złożona w toku Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik Aukcji złożył ofertę korzystniejszą lub skorzystał z opcji Kup Teraz Jeżeli oferta przestała wiązać w związku ze złożeniem oferty korzystniejszej, a następnie korzystniejsza oferta została anulowana podczas trwania aukcji w trybie 2.5.7, Sprzedawcę wiąże najwyższa ze złożonych ofert Sprzedawca może przerwać lub anulować Aukcję przed przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Uczestnika i/lub Uczestników Aukcji, albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Uczestnika i/lub Uczestników Zawarcie umowy nabycia Przedmiotu sprzedaży w wyniku Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez Sprzedawcę przybicia, o czym Uczestnik, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zostanie poinformowany drogą ową przez Sprzedawcę wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty, a także sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży Zawarcie umowy nabycia Przedmiotu sprzedaży przy wyborze opcji KUP TERAZ, automatycznie kończy Aukcję, a Sprzedawca udziela przybicia Uczestnikowi, który złożył taką ofertę o czym informuje tego Uczestnika drogą owa wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty za Przedmiot sprzedaży, a także o sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży Ceny Wszelkie publikowane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich. Uczestnicy składający oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży zobowiązani są do podawania w swoich propozycjach wartości ceny netto, wyrażonych w złotych polskich Cena wywoławcza oraz Cena końcowa są cenami netto oraz nie zawierają kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik Aukcji,

4 który uzyskał przybicie dokona odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania Przedmiotu sprzedaży w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu Aukcji ponoszone są wyłącznie przez Uczestnika, któremu udzielono przybicia, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy Zapłata ceny i odbiór Przedmiotu sprzedaży Uczestnik, który wylicytował najwyższą Cenę końcową, zobowiązany jest do jej zapłacenia w terminie 5 dni od zakończenia Aukcji na rachunek bankowy Sprzedającego podany w u informującym Uczestnika o udzieleniu przybicia w związku z przeprowadzona Aukcją, z zastrzeżeniem Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Ceny końcowej na rachunek Sprzedawcy. Brak faktury VAT nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej zapłaty ustalonej Ceny końcowej Ewentualne koszty dodatkowe związane z umową nabycia Przedmiotu sprzedaży ponosi wyłącznie Uczestnik Aukcji, któremu Sprzedawca udzielił przybicia Wydanie Przedmiotu sprzedaży Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia nastąpi w ciągudwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Ceny końcowej na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w u informującym o udzieleniu przybicia Uczestnik Aukcji jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży od Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny końcowej na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym w u informującym o udzieleniu przybicia Brak odbioru przez Uczestnika Aukcji Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 50,00zł/netto dziennie. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi przez Sprzedawcę po uiszczeniu dodatkowo opłaty za jego przechowanie na rachunek bankowy Sprzedawcy Na wniosek Uczestnika, któremu Sprzedawca udzielił przybicia, możliwe jest zawarcie umowy leasingu wylicytowanego Przedmiotu sprzedaży, w której wylicytowana Cena końcowa stanowić będzie równocześnie wartość początkową przedmiotu umowy leasingu, jednakże pod warunkiem spełnienia przez takiego Uczestnika warunków obowiązujących w Pekao LEASING Sp. z o.o. przy zawieraniu umów leasingu oraz pod warunkiem zawarcia umowy leasingu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Aukcji Negatywna decyzja Pekao LEASING Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika Aukcji, o którym mowa w 2.7.7, od zapłaty Ceny końcowej za wylicytowany Przedmiotu sprzedaży Uczestnik Aukcji, któremu Sprzedawca udzielił przybicia, a który nie wywiązał się z obowiązku zapłaty Ceny końcowej zostaje umieszczony na liście nierzetelnych klientów Serwisu aukcyjnego. Umieszczenie Uczestnika na liście nierzetelnych klientów oznacza brak możliwości uczestniczenia w aukcjach organizowanych przez Sprzedawcę przez sześć kolejnych miesięcy. Po tym terminie Sprzedawca może odblokować konto aukcyjne na pisemną prośbę Uczestnika i po uiszczeniu przez niego tzw. opłaty aktywacyjnej na konto bankowe Pekao LEASING Sp. z o.o. w wysokości 5.000,00 zł/brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) W przypadku kiedy Uczestnik, któremu Sprzedawca udzielił przybicia nie dokona zapłaty Ceny końcowej w terminie określonym w przekazanej Uczestnikowi informacji przez Sprzedawcę o udzieleniu przybicia, albo nie złoży wniosku określonego w 2.7.7, uznaje się że umowa nie została zawarta i Sprzedawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem sprzedaży. Uczestnikowi Aukcji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługują żadne roszczenia do Przedmiotu sprzedaży i Sprzedawcy w związku z przeprowadzoną Aukcją. Sprzedawca może dochodzić od takiego Uczestnika poniesionych szkód w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań z tytułu Aukcji przez tegoż Uczestnika oraz udokumentowanych kosztów przechowania Przedmiotu sprzedaży przez okres niezbędny do jego ponownej sprzedaży. CZĘŚĆ III Postanowienia końcowe Sprzedawca oświadcza, że wystawiane w Serwisie Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy, chyba że w opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono.

5 Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie aukcyjnym Przedmioty są rzeczami używanymi oraz Uczestnik, w chwili złożenia oferty kupna zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na aukcji Przedmiotów Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu aukcyjnego. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis aukcyjny mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Sprzedawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na stronie głównej Serwisu aukcyjnego, a w przypadku awarii uniemożliwiającej wyświetlenie strony głównej Serwisu aukcyjnego, na stronie głównej Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Sprzedawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Uczestników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Uczestników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu aukcyjnego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie aukcyjnym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych Każdy Uczestnik w momencie logowania się w Serwisie aukcyjnym lub w module aukcyjnym na stronie Pekao LEASING Sp. z o.o. w zostanie powiadomiony o takiej zmianie i możliwości jej akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie oferty przez Uczestnika w jakiejkolwiek licytacji rozpoczynającej się po wejściu zmian Regulaminu w życie. Odmowa akceptacji zmian powinna być wysłana em na adres: i upoważnia Pekao LEASING do deaktywacji konta Uczestnika w Serwisie aukcyjnym W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu aukcyjnego prosimy kierować na adres:

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sprzedaży pojazdów oraz innych rzeczy ruchomych poprzez aukcję internetową Auto Aukcja prowadzoną przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo