REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 02.01.2012"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1. Definicje Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji. Aukcja - procedura ustalenia ceny na przedmiot prowadząca do jego sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy (lub nabywców), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Licytacja on-line - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez Uczestnika aukcji na dany Przedmiot sprzedaży. Sprzedawca - Pekao LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub inny przedsiębiorca, który może upoważnić Pekao LEASING Sp. z o.o. do dokonania sprzedaży Przedmiotu sprzedaży stanowiącego jego własność. Przedmiot sprzedaży - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem Aukcji w module aukcyjnym Pekao LEASING Sp. z o.o., zgodnie z niniejszym Regulaminem. Cena wywoławcza - ustalona przez Pekao LEASING Sp. z o.o. najniższa cena sprzedaży danego Przedmiotu sprzedaży. Cena końcowa - najwyższa cena sprzedaży rzeczy lub prawa zaoferowana skutecznie przez Uczestnika aukcji, w wysokości co najmniej równej Cenie wywoławczej. Uczestnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez Pekao LEASING Sp. z o.o. w celu zawarcia w charakterze kupującego umowy sprzedaży rzeczy lub praw oferowanych przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis aukcyjny - strony internetowe przeznaczone do przeprowadzania Aukcji zarządzane przez Pekao LEASING Sp. z o.o. CZĘŚĆ II Licytacje Przedmioty sprzedaży na Aukcji Sprzedawca publikować będzie na stronach internetowych pod adresem oznaczenia i/lub opisy Przedmiotów sprzedaży stanowiących przedmiot poszczególnych Aukcji, wskazania miejsc przechowywania Przedmiotów sprzedaży, w których to miejscach Uczestnicy aukcji mogą zapoznać się ze stanem technicznym Przedmiotów sprzedaży, a także Cenę wywoławczą oraz termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia Aukcji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w publikowanych informacjach istotnych dla przebiegu Aukcji, Sprzedawca skoryguje te informacje w miejscu ich dotychczasowej publikacji Sprzedawca gwarantuje możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik ma obowiązek zweryfikować stan techniczny i kompletność Przedmiotu sprzedaży oraz jego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży, przed złożeniem oferty kupna W razie publikacji przez Sprzedawcę zdjęć, szkiców opisów lub wycen dotyczących oferowanych Przedmiotów sprzedaży, przyjmuje się że mają one charakter wyłącznie poglądowy. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Przedmiotu sprzedaży nie będą stanowić wiążącego dla Uczestnika i Sprzedawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu sprzedaży, dokonane przez Uczestnika na podstawie opublikowanych w Serwisie aukcyjnym materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu sprzedaży, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez Serwis aukcyjny w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego Przedmiotów sprzedaży, Uczestnik zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz stopnia kompletności wyposażenia Przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty nabycia. Uczestnik poprzez złożenie oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży oświadcza Sprzedawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz jego wyposażenia W przypadku gdyby okazało się, że nabywany Przedmiot sprzedaży jest obciążony jakimkolwiek prawem osób trzecich, Uczestnik nie może uchylić złożonego oświadczenia woli o nabyciu Przedmiotu Sprzedaży, odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić

2 jej zawarcie i dokonanie zapłaty, jeżeli Sprzedawca w terminie do 20 dni roboczych od powzięcia takiej informacji zwolni Przedmiot sprzedaży od ujawnionego obciążenia Warunki uczestnictwa Uczestnikiem Aukcji może być tylko osoba posiadająca konto poczty elektronicznej Przedmiotem Aukcji w Serwisie aukcyjnym mogą być jedynie rzeczy lub prawa, którymi obrót dopuszczony jest przez przepisy prawa polskiego oraz przez postanowienia niniejszego Regulaminu Aukcja ma charakter otwarty - podawane przez Sprzedającego ceny Przedmiotów sprzedaży są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie aukcyjnym przy prawie lub rzeczy, którego dotyczą Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu aukcyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Uczestnik dopuszcza się takich działań, Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne środki mające na celu usunięcie tych naruszeń, z zablokowaniem konta takiego Uczestnika włącznie. Sprzedawca uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej szkody na drodze postępowania cywilnego oraz do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa karnego Dane osobowe Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem aukcji jest Pekao LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej Dane identyfikacyjne zbierane o Uczestniku Aukcji na etapie rejestracji będą wykorzystane do założenia konta w Serwisie aukcyjnym, umożliwiającego udział w organizowanych przez Sprzedawcę Aukcjach przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnych kontaktów z Uczestnikiem Aukcji W przypadku, gdy złożona oferta przez Uczestnika będzie ofertą o najwyższej cenie w stosunku do pozostałych ważnie złożonych ofert, dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane do przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży. W takim wypadku przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, przedsiębiorcy, który zlecił Sprzedawcy wystawienie Przedmiotu sprzedaży na Aukcję, lub przedsiębiorcy, który świadczy na rzecz Sprzedawcy usługi przechowania i transportu Przedmiotu sprzedaży. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie aukcyjnym Rejestracja Rejestracja Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa, adres nr NIP, REGON), adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą Uczestnik występuje w Serwisie aukcyjnym, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. PESEL i NIP, Nr dowodu osobistego celem rejestracji transakcji sprzedaży do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) Rejestracja Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonywana po podaniu nazwy (firmy), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedawcą, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą Uczestnik występuje w Serwisie aukcyjnym, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. KRS i NIP) Uczestnik ma obowiązek aktualizować dane określone w i niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Uczestnika danych, o których mowa w oraz w trakcie korzystania z usług Strony aukcyjnej. Sprzedawca może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu aukcyjnego przez osobę zarejestrowaną, od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w i 2.4.2, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu.

3 Informacje podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane przez Sprzedawcę do niezbędnych kontaktów z Uczestnikami Aukcji Dla celów związanych z rozliczeniami Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wymaganych przepisami prawa danych dla wystawienia faktury VAT. W przypadku nie przekazania niezbędnych danych w terminie jednego miesiąca od rejestracji konta, Sprzedawca ma prawo zawiesić działanie konta takiego Uczestnika, aż do momentu otrzymania wymaganych danych Zabrania się korzystania z kont innych Uczestników oraz odstępowania swojego konta innym osobom Niedopuszczalne jest posiadanie przez tego samego Uczestnika dodatkowych kont w Serwisie aukcyjnym Uczestnik po dokonaniu rejestracji w Serwisie aukcyjnym w celu korzystania z konta należy powinien dokonać jego aktywacji. Aktywacji dokonuje pracownik Sprzedawcy odpowiedzialny za Serwis aukcyjny Aktywacja konta w Serwisie aukcyjnym dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po uprzednim doręczeniu przez Uczestnika wymaganych dokumentów, które Sprzedawca określił w u informującym o rejestracji konta Przebieg Aukcji Przedmiot sprzedaży umieszczony przez Sprzedawcę w Serwisie aukcyjnym może być nabyty po przeprowadzeniu Aukcji lub po stałej cenie przy wykorzystaniu opcji: Kup Teraz. Przedmiot sprzedaży nabędzie ten z Uczestników, który zaoferował cenę najwyższą. Do czasu zakończenia aukcji Sprzedawca ma prawo wycofać przedmiot z aukcji bez podania przyczyn. Wycofanie przedmiotu z aukcji nie jest możliwe po jej zakończeniu lub po wykorzystaniu przez Uczestnika opcji Kup teraz Pierwsza i każda następna oferta zgłoszona przez Uczestnika w Serwisie aukcyjnym z ceną wyższą od Ceny wywoławczej lub równą Cenie wywoławczej przy zastosowaniu opcji KUP TERAZ jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana Uczestnik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa Uczestnicy mogą składać oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży tylko do czasu zakończenia Aukcji, który jest publikowany na bieżąco w informacji o Przedmiocie sprzedaży podczas trwania Aukcji Oferta złożona w toku Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik Aukcji złożył ofertę korzystniejszą lub skorzystał z opcji Kup Teraz Jeżeli oferta przestała wiązać w związku ze złożeniem oferty korzystniejszej, a następnie korzystniejsza oferta została anulowana podczas trwania aukcji w trybie 2.5.7, Sprzedawcę wiąże najwyższa ze złożonych ofert Sprzedawca może przerwać lub anulować Aukcję przed przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Uczestnika i/lub Uczestników Aukcji, albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Uczestnika i/lub Uczestników Zawarcie umowy nabycia Przedmiotu sprzedaży w wyniku Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez Sprzedawcę przybicia, o czym Uczestnik, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zostanie poinformowany drogą ową przez Sprzedawcę wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty, a także sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży Zawarcie umowy nabycia Przedmiotu sprzedaży przy wyborze opcji KUP TERAZ, automatycznie kończy Aukcję, a Sprzedawca udziela przybicia Uczestnikowi, który złożył taką ofertę o czym informuje tego Uczestnika drogą owa wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty za Przedmiot sprzedaży, a także o sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży Ceny Wszelkie publikowane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich. Uczestnicy składający oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży zobowiązani są do podawania w swoich propozycjach wartości ceny netto, wyrażonych w złotych polskich Cena wywoławcza oraz Cena końcowa są cenami netto oraz nie zawierają kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik Aukcji,

4 który uzyskał przybicie dokona odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania Przedmiotu sprzedaży w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu Aukcji ponoszone są wyłącznie przez Uczestnika, któremu udzielono przybicia, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy Zapłata ceny i odbiór Przedmiotu sprzedaży Uczestnik, który wylicytował najwyższą Cenę końcową, zobowiązany jest do jej zapłacenia w terminie 5 dni od zakończenia Aukcji na rachunek bankowy Sprzedającego podany w u informującym Uczestnika o udzieleniu przybicia w związku z przeprowadzona Aukcją, z zastrzeżeniem Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Ceny końcowej na rachunek Sprzedawcy. Brak faktury VAT nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej zapłaty ustalonej Ceny końcowej Ewentualne koszty dodatkowe związane z umową nabycia Przedmiotu sprzedaży ponosi wyłącznie Uczestnik Aukcji, któremu Sprzedawca udzielił przybicia Wydanie Przedmiotu sprzedaży Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia nastąpi w ciągudwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Ceny końcowej na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w u informującym o udzieleniu przybicia Uczestnik Aukcji jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży od Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny końcowej na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym w u informującym o udzieleniu przybicia Brak odbioru przez Uczestnika Aukcji Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 50,00zł/netto dziennie. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi przez Sprzedawcę po uiszczeniu dodatkowo opłaty za jego przechowanie na rachunek bankowy Sprzedawcy Na wniosek Uczestnika, któremu Sprzedawca udzielił przybicia, możliwe jest zawarcie umowy leasingu wylicytowanego Przedmiotu sprzedaży, w której wylicytowana Cena końcowa stanowić będzie równocześnie wartość początkową przedmiotu umowy leasingu, jednakże pod warunkiem spełnienia przez takiego Uczestnika warunków obowiązujących w Pekao LEASING Sp. z o.o. przy zawieraniu umów leasingu oraz pod warunkiem zawarcia umowy leasingu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Aukcji Negatywna decyzja Pekao LEASING Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika Aukcji, o którym mowa w 2.7.7, od zapłaty Ceny końcowej za wylicytowany Przedmiotu sprzedaży Uczestnik Aukcji, któremu Sprzedawca udzielił przybicia, a który nie wywiązał się z obowiązku zapłaty Ceny końcowej zostaje umieszczony na liście nierzetelnych klientów Serwisu aukcyjnego. Umieszczenie Uczestnika na liście nierzetelnych klientów oznacza brak możliwości uczestniczenia w aukcjach organizowanych przez Sprzedawcę przez sześć kolejnych miesięcy. Po tym terminie Sprzedawca może odblokować konto aukcyjne na pisemną prośbę Uczestnika i po uiszczeniu przez niego tzw. opłaty aktywacyjnej na konto bankowe Pekao LEASING Sp. z o.o. w wysokości 5.000,00 zł/brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) W przypadku kiedy Uczestnik, któremu Sprzedawca udzielił przybicia nie dokona zapłaty Ceny końcowej w terminie określonym w przekazanej Uczestnikowi informacji przez Sprzedawcę o udzieleniu przybicia, albo nie złoży wniosku określonego w 2.7.7, uznaje się że umowa nie została zawarta i Sprzedawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem sprzedaży. Uczestnikowi Aukcji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługują żadne roszczenia do Przedmiotu sprzedaży i Sprzedawcy w związku z przeprowadzoną Aukcją. Sprzedawca może dochodzić od takiego Uczestnika poniesionych szkód w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań z tytułu Aukcji przez tegoż Uczestnika oraz udokumentowanych kosztów przechowania Przedmiotu sprzedaży przez okres niezbędny do jego ponownej sprzedaży. CZĘŚĆ III Postanowienia końcowe Sprzedawca oświadcza, że wystawiane w Serwisie Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy, chyba że w opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono.

5 Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie aukcyjnym Przedmioty są rzeczami używanymi oraz Uczestnik, w chwili złożenia oferty kupna zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na aukcji Przedmiotów Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu aukcyjnego. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis aukcyjny mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Sprzedawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na stronie głównej Serwisu aukcyjnego, a w przypadku awarii uniemożliwiającej wyświetlenie strony głównej Serwisu aukcyjnego, na stronie głównej Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Sprzedawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Uczestników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Uczestników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu aukcyjnego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie aukcyjnym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych Każdy Uczestnik w momencie logowania się w Serwisie aukcyjnym lub w module aukcyjnym na stronie Pekao LEASING Sp. z o.o. w zostanie powiadomiony o takiej zmianie i możliwości jej akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie oferty przez Uczestnika w jakiejkolwiek licytacji rozpoczynającej się po wejściu zmian Regulaminu w życie. Odmowa akceptacji zmian powinna być wysłana em na adres: i upoważnia Pekao LEASING do deaktywacji konta Uczestnika w Serwisie aukcyjnym W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu aukcyjnego prosimy kierować na adres:

Regulamin sprzedaży składników majątku stanowiących własność PKO LEASING S.A. lub PKO BANKOWY LEASING SP. Z O.O.

Regulamin sprzedaży składników majątku stanowiących własność PKO LEASING S.A. lub PKO BANKOWY LEASING SP. Z O.O. Regulamin sprzedaży składników majątku stanowiących własność PKO LEASING S.A. lub PKO BANKOWY LEASING SP. Z O.O. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A.

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów i innych ruchomości poprzez aukcję

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Aukcja aukcja elektroniczna przeprowadzana na

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Aukcja aukcja elektroniczna przeprowadzana na REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Aukcja aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej pod adresem http://www.aukcje.rl.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku REGULAMIN PRZETARGU Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku 1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Pojazdów Używanych przez firmę Autopunkt Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za pomocą Aukcji Internetowej.

Regulamin Sprzedaży Pojazdów Używanych przez firmę Autopunkt Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za pomocą Aukcji Internetowej. Regulamin Sprzedaży Pojazdów Używanych przez firmę Autopunkt Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za pomocą Aukcji Internetowej. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL. 1 [Definicje]

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL. 1 [Definicje] Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL 1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: 1) Aukcja procedura zawierania w trybie licytacji on-line o charakterze otwartym umów

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty. Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z dnia REGULAMIN I. Słownik pojęć Spółka Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), przy ulicy Kolejowej 75, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL. 1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL. 1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL 1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: 1) Aukcja procedura zawierania w trybie licytacji on-line o charakterze otwartym umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko bądź nazwa Firmy Pesel bądź nr KRS NIP: Nr rachunku bankowego

Imię i Nazwisko bądź nazwa Firmy Pesel bądź nr KRS NIP: Nr rachunku bankowego REGULAMIN AUKCJI I. Zagadnienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Aukcji, przedmiotem której jest bydło: byczki oraz jałówki w czystej rasie oraz mieszańce w wadze do 300 kg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981.

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r.

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. I. Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1. Definicje Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdef iniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20.11.2013 REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS U914 BĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu O G Ł O S Z E N I E Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego rodzaj transakcji sprzedaż przedmiot ogłoszenia samochód osobowy - Daewoo Lanos rodzaj nadwozia limuzyna 4-drzwiowa (sedan) pojemność/moc

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług I Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez GRENKELEASING Sp. z o.o. strony internetowej pod adresem: www.grenke.pl, na której GRENKELEASING Sp. z o.o. prezentuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ POJAZDÓW I SPRZĘTU w PUK Radzyń Podlaski z dnia roku

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ POJAZDÓW I SPRZĘTU w PUK Radzyń Podlaski z dnia roku REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ POJAZDÓW I SPRZĘTU w PUK Radzyń Podlaski z dnia 07.11.2016 roku Rozdział I Zasady ogólne 1 (Zakres regulacji) 1. Niniejszy regulamin konkursu określa zasady sprzedaży składników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów

Regulamin Organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów Regulamin Organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów Spis treści: Postanowienia ogólne.... 2 Słownik pojęć.... 2 Postanowienia szczegółowe.... 3 Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej....

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł Ogłoszenie Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Nazwa sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Charytatywnych Aukcji Internetowych obrazów artysty Erwina Sówki prowadzonej przez Forum Gliwice Sp. z o.o. 1. Definicje

Regulamin Charytatywnych Aukcji Internetowych obrazów artysty Erwina Sówki prowadzonej przez Forum Gliwice Sp. z o.o. 1. Definicje Regulamin Charytatywnych Aukcji Internetowych obrazów artysty Erwina Sówki prowadzonej przez Forum Gliwice Sp. z o.o. 1. Definicje Terminy uŝyte w Regulaminie oznaczają: 1. Artysta, Sprzedający artysta

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja Symbol sprawy: MK III/251/2/10 Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja 1. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37 39, 75 420 Koszalin, tel. (94) 343 20 11, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo