POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r.

2 1 1. Udzielenie przez Starostę pomocy bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej zwanemu dalej absolwentem CIS oraz absolwentowi klubu integracji społecznej zwanemu dalej absolwentem KIS w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanych dalej dofinansowaniem, odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 poz. 457 z późn. zm.), 3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z str. 1.) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami, 4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) 5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.) 6) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.) 7) niniejszego Regulaminu. 2. Pomoc, o której mowa wyżej realizowana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w ramach udzielonego przez Starostę Tczewskiego pełnomocnictwa. 3. Ilość zawartych umów uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych przeznaczonych na ich finansowanie. Wobec czego terminy przyjmowania wniosków będą ogłaszane w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej: W przypadku pozyskania dodatkowych środków umożliwiających podpisanie dodatkowych umów dotyczących przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą zostać ogłoszone dodatkowe terminy składania wniosków Wnioski o dofinansowanie należy składać na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie udostępnionych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie i na stronie internetowej: 2. Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione czytelnie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki. 3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych lub jest nieczytelny wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia. 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 5. Wysokość przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. przeciętne wynagrodzenie oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 2

3 6. Umowy o udzielenie pomocy, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy może być dokonana w drodze porozumienia stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie może dokonać wizyty w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, przed przyznaniem dofinansowania na jej podjęcie przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS oraz dokonuje oceny prawidłowości wykonania zawartej umowy o dofinansowanie i w tym celu może również dokonać wizytacji w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 8. Przekazanie dofinansowania na podjęcie działalności następuje na konto bankowe bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS Przy udzielaniu środków na podjęcie działalności Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie bierze pod uwagę: a. sytuację na rynku pracy, b. wysokość limitu środków na tę formę wsparcia przewidzianego na dany rok budżetowy, c. rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy, d. zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania, e. wielkość kapitału własnego zaangażowanego w podjęcie działalności (lokal, środki pieniężne, maszyny i urządzenia itp.), f. rodzaj i wiarygodność zabezpieczenia, g. posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, h. czas pozostawania bez pracy przez Wnioskodawcę, i. przygotowanie merytoryczne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, j. posiadanie (w tym stan przygotowania) lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, (prawo do dysponowania lokalem - własność, najem, użyczenie - na okres minimum obowiązywania umowy), o ile działalność wymaga posiadania takiego lokalu, k. postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Ubiegający się o uzyskanie dofinansowania składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie wniosek określający: a. imię i nazwisko, b. adres miejsca zamieszkania, c. numer PESEL, d. kwotę wnioskowanego dofinansowania, e. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, f. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), g. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, h. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, i. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, j. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, k. podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 3. Do wniosku bezrobotny absolwent CIS oraz absolwent KIS dołącza: a. oświadczenie o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 3

4 b. oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej na co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, c. oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, d. oświadczenie o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, e. oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, f. oświadczenie o niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, g. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, h. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na druku stanowiącym załącznik do wniosku, i. potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, o ile działalność wymaga posiadania takiego lokalu, j. potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych mających związek z planowanym rodzajem działalności gospodarczej, k. dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanej kwoty środków: - w przypadku poręczenia przez osobę fizyczną oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, - w przypadku blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota zablokowanych środków musi wynosić co najmniej 140% przyznanych środków, l. potwierdzenie posiadania przez Wnioskodawcę rachunku bankowego, m. opinię doradcy klienta 4. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS oraz absolwent KIS: a. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie, b. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, c. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej na co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku, d. złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e. złożył oświadczenie dotyczące zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 4

5 f. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, g. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, h. spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z str. 1.) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami, i. złożył oświadczenia lub zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, j. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: - nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, - nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, - po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a. zakupu środków trwałych, urządzeń, maszyn, wyposażenia niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej oraz usług, b. zakupu części towaru przeznaczonego do działalności handlowej w wysokości nieprzekraczającej 40% bądź materiałów do wykonywania usług lub produkcji w wysokości nieprzekraczającej 30% przyznanej kwoty środków, c. reklamy w wysokości nieprzekraczającej 1500zł. 2. W ramach udzielonego wsparcia preferowane będą wydatki z rynku pierwotnego (przy czym za rynek pierwotny uważa się rynek, na którym odbywa się pierwsza sprzedaż nowych, nieużywanych rzeczy). W uzasadnionych przypadkach mogą być uwzględnione wydatki z rynku wtórnego. Bezrobotny zobowiązany jest do potwierdzenia wartości rynkowej sprzętu/rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog, oferta sklepu itp.). Zakup sprzętu/rzeczy używanych zostanie zakwalifikowany przy łącznym spełnieniu wszystkich wymienionych poniżej warunków: a. sprzedający musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie, b. sprzedający potwierdzi w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt/rzecz nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, c. cena zakupionego używanego - sprzętu/rzeczy nie może przekraczać wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 3. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą Biorący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia transakcji. 4. Oryginały (do wglądu) i kserokopie przedkładanych do rozliczenia dokumentów (faktury, rachunki, umowy) muszą zawierać opis dotyczący źródła finansowania, tj.: 5

6 rodzaj wsparcia, nr zawartej umowy dotyczącej przyznania środków na podjęcie działalności i datę jej zawarcia. 5. Środki na podjęcie działalności nie są przyznawane na: a. pomoc przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; b. pomoc przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; c. pomoc przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym; produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 104/2000 przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży, wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawienie produktów w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu, d. pomoc na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i wprowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, e. pomoc z uwarunkowaniem pierwszeństwa korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, f. pomoc w nabyciu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów, g. zakup pojazdów samochodowych, h. zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, i. wydatki obejmujące budowę pomieszczeń, zakup nieruchomości, j. zakup mienia od osób fizycznych należących do kręgu osób najbliższych, w szczególności od współmałżonków, wstępnych, zstępnych, teściów i rodzeństwa, nie dokonany w ramach prowadzonej przez sprzedającego działalności gospodarczej, k. opłaty administracyjne i skarbowe, (podatki, koncesje), koszty przesyłek i transportu składki ZUS oraz bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz najmu, opłaty za energię elektryczną, gaz, itp.), l. finansowanie szkoleń, m. leasing maszyn, urządzeń i pojazdów, n. handel obwoźny, akwizycje, handel w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, 6

7 o. przejęcie już istniejącej na rynku działalności, zwłaszcza po najbliższych - w szczególności współmałżonkach, wstępnych, zstępnych, teściach i rodzeństwie prowadzących uprzednio tę działalność gospodarczą, p. przejęcie działalności od innego podmiotu, przez co rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu, q. podjęcie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka, r. na założenie spółek, s. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych, t. działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju, u. działalność sezonową, v. transport osób taksówkami, w. podjęcie przez wnioskodawcę działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych, niezależnych od wnioskodawcy. 5 Proponowane przedsięwzięcie musi zostać zaplanowane w taki sposób by bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS był w stanie samodzielnie prowadzić dany rodzaj działalności gospodarczej. Udział bezrobotnego w planowanym przedsięwzięciu gospodarczym nie może ograniczać się do funkcji zarządczych lub nadzorczych Zabezpieczeniem zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej jest: 1) poręczenie co najmniej 2 osób, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. Poręczycielem może być osoba osiągająca stałe dochody nie niższe niż 1600zł netto. 3. Poręczycielem nie może być: 1) osoba zobowiązana do świadczenia materialnego z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, 2) osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy, 3) współmałżonek wnioskodawcy, jeśli nie jest ustalona rozdzielność majątkowa, 4) małżonkowie łącznie, jeśli nie jest ustalona rozdzielność majątkowa. 4. Do zawarcia umowy poręczenia konieczna jest zgoda współmałżonka poręczyciela, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona na piśmie w obecności uprawnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS. 6. Wyboru sposobu zabezpieczenia oraz określenia terminu złożenia zabezpieczenia dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie kierując się jego skutecznością. 7. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 8. Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona podpisem złożonym w obecności uprawnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie. 9. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności: 1) Zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do: 7

8 a. potwierdzenia w PUP w Tczewie otrzymanie środków w ciągu 3 dni od daty ich wpływu na konto, b. dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po otrzymaniu środków, c. rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy; za datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę określoną we wpisie CEIDG, d. potwierdzenia w PUP w Tczewie rozpoczęcia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu, e. wydatkowania zgodnie z wnioskiem oraz specyfikacją, stanowiącą załącznik do umowy, otrzymanego dofinansowania, f. przedłożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanego dofinansowania w terminie nieprzekraczającym 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Termin, o którym mowa wyżej może zostać przedłużony w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego g. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zlicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, h. do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotowej umowy i jej rozliczenia przez okres co najmniej 10 lat dla innych instytucji (krajowych i Unii Europejskiej) upoważnionych do kontroli, i. nieskładania wniosku o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, j. zwrotu na konto PUP w Tczewie równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: - 60 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, - 30 dni od dnia dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. k. potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej: - po upływie 6 miesięcy; - po upływie 12 miesięcy; l. zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, w przypadku: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania tych środków. 2) formę zabezpieczenia udzielonych środków, 3) zastrzeżenie Urzędu do oceny prawidłowości realizacji umowy. 7 Postanowienia końcowe: 1. Dyrektor PUP w Tczewie w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie Ewa Uzdowska 8

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków T el. (25) 798-50-37, 798-85-52, 798-85-53, fax 798-44-77 NIP 825-14-34-906 REGON 030294840 www.praca.lukow.pl, e-mail: lulk@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo