International Congress on Valvular Heart Disease

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Congress on Valvular Heart Disease"

Transkrypt

1 International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD May 2003, Kraków, Poland

2 Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions Opening Ceremony Scientific Programme - Lectures Scientific Programme - Posters Sesions Thursday, 8 May 2003 Friday, 9 May 2003 Abstracts List of Speakers and Authors List powitalny Komitety Informacje podstawowe Sponsorzy Program ramowy Sesje Satelitarne Ceremonia Otwarcia Program naukowy - Wyk³ady Program naukowy - Sesje Plakatowe Czwartek, 8 maja 2003 Pi¹tek, 9 maja 2003 Streszczenia Spis wyk³adowców i autorów prac XXXX 3

3 Dear Guests, Dear Friends and Colleagues, On behalf of the Organizing Committee of the International Congress on Valvular Heart Disease it is our great pleasure to welcome you in Kraków. We are very happy to host all our distinguished guests, friends and colleagues at this special scientific event being held at the beginning of the new millennium in one of the oldest and most important cities in the history of Poland. Kraków is a unique place where academic tradition, science, culture and politics have blended over the centuries. Kraków is famous for Jagiellonian University which is the second oldest in Europe. It is also a Royal City - the jewel in the crown is the Wawel Castle with its unique collection of arras tapestries. Priceless treasures of Kraków include St Mary's Church with its magnificent altar created by the medieval sculptor Veit Stoss, City Walls with St. Florian Gate and the Barbican, arcaded Cloth Hall on the Market Square and a great number of other historical buildings and museums, including the Czartoryski Museum with Da Vinci s The Lady with Ermine. The International Congress on Valvular Heart Disease, organized under the auspices of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease, Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease and Polish Cardiac Society - Kraków Division, is a continuation of the splendid tradition of our city. The scientific sessions will address the changing trends and current issues in the epidemiology, diagnosis and treatment of valvular heart disease. We shall discuss state-of-the-art imaging techniques and novel treatment technologies, and a Highlight Session on perspecives for the 21st century will conclude the Congress. The Congress is held in the beautiful S³owacki Theatre situated in the heart of the Old Town. You will find the Theatre an excellent starting point for a stroll to admire the beauty of the city. We wish you a stimulating, fruitful discussion with the experts in the field, and a memorable stay in Kraków. Co-President of the Organizing Committee President of the Organizing Committee Ass. Professor Piotr Podolec, MD, PhD Professor Wies³awa Tracz, MD, PhD 4

4 Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki i Koledzy, Serdecznie witamy Pañstwa w historycznym mieœcie Krakowie na Miêdzynarodowym Kongresie Wad Zastawkowych Serca. Dziêkujemy wszystkim za przybycie na to niecodzienne wydarzenie naukowe, które odbywa siê na pocz¹tku nowego stulecia i nowego tysi¹clecia, w mieœcie o niezwyk³ej historii i bogatej tradycji. Kraków jest miejscem szczególnym. To miasto uniwersyteckie z najstarsz¹ w Polsce i jedn¹ z najstarszych w Europie uczelni¹ - Uniwersytetem Jagielloñskim. Kraków to tak e miasto królewskie z siedzib¹ królów na Wzgórzu Wawelskim. Kraków pe³en jest unikalnych zbiorów sztuki i zabytków architektury. Nale ¹ do nich Koœció³ Mariacki ze s³ynnym na œwiecie o³tarzem Wita Stwosza, Sukiennice na Rynku G³ównym czy barokowe koœcio³y w obrêbie Starego Miasta. Nie mo na nie wspomnieæ o zabytkach muzealnych: wizerunku Damy z gronostajem w Muzeum Czartoryskich czy te kolekcji arrasów zdobi¹cych Wawel. Mamy nadziejê, e organizowany przez nas Miêdzynarodowy Kongres Wad Zastawkowych Serca bêdzie kontynuacj¹ chlubnej tradycji naszego miasta. Kongres odbywa siê pod auspicjami Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie obrad bêdziemy omawiaæ nowoczesne metody stosowane w diagnostyce i terapii wad serca. Przedstawimy Pañstwu najnowsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ wad zastawek mitralnej i aortalnej oraz postêpy w rozpoznawaniu i leczeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Spotkania naukowe bêd¹ poprzedzone zebraniami Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów. Obrady odbywaj¹ siê w Teatrze im. Juliusza S³owackiego, w sercu starego Krakowa. Mamy nadziejê, e udzia³ Pañstwa w Kongresie wzbogaci Pañstwa wiedzê, a tak e bêdzie okazj¹ do spotkañ towarzyskich i poznania naszego miasta w majowe wieczory. Jeszcze raz gor¹co Pañstwa witam i yczê owocnego i mi³ego pobytu w Krakowie. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr hab. med. Piotr Podolec Prof. zw. dr hab. med. Wies³awa Tracz 5

5 Committees European Society of Cardiology: Working Group on Valvular Heart Disease Chairperson: Christa Gohlke - Bärwolf (D) Vice - chairperson: Roger J.C.Hall (UK) International Board of the Congress Manuel J. Antunes (P) Eric G. Butchart (UK) François Delahaye (F) Christa Gohlke - Bärwolf (D) Roger J.C. Hall (UK) Bernhard Iung (F) Hugo Kesteloot (B) M. Pilar Tornos Mas (ES) Bernard Prendergast (UK) Jos R.T.C. Roelandt (NL) Henryk Siniawski (D) Alec Vahanian (FR) Honorary Patronage Micha³ Tendera - President - Elect of the European Society of Cardiology Andrzej Cieœliñski - President of the Polish Cardiac Society Patronage Chancellor of the Jagiellonian University European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease Polish Cardiac Society - Kraków Division Honorary Committee Leszek Sikorski Cardinal Franciszek Macharski Jerzy Adamik Andrzej Sasu³a Jacek Majchrowski Franciszek Ziejka Marek Zembala Jerzy Stachura Antoni Dziatkowiak Mieczys³aw Pasowicz Rafa³ Deja - Minister of Health Care - Archbishop Metropolitan of Kraków - Governor of the Ma³opolskie Voivodeship - Vice-Marshal of the Ma³opolskie Voivodeship - Mayor of the City of Kraków - Chancellor of the Jagiellonian University - Vice-Chancellor of the Jagiellonian University - Dean, Medical Faculty of Jagiellonian University - Director of the Institute of Cardiology, Kraków ( ) - Vice-President of Europ. Ass.of Hospital Managers - National Healthcare Fund - Ma³opolska 6

6 Committees Organizing Committee Presidents Wies³awa Tracz, Piotr Podolec Secretaries Piotr Musia³ek, Wojciech P³azak, Monika Pieculewicz, Maria Kmak Members Aneta Armada Leszek Badacz Tomasz Badylak Pawe³ Banyœ Ma³gorzata Barnaœ Barbara Dudek Teresa Durek Wawrzyniec Go³da Bo ena Hejnold Marta Hlawaty Ma³gorzta Jaworska Ludwika Juchno Anna Kab³ak-Ziembicka Alicja Kamiñska Anna Kapuœciñska Magdalena KaŸnica Andrzej K¹dzielski Pawe³ Ko³acz Artur Kozanecki Bogumi³a Krakowska Marek Krochin Adrianna Kuc Anna Kupiec Ma³gorzata Lenard Konrad Lepiarski Agata Leœniak - Sobelga Jacek ach ucja uczyñska Agnieszka Mendyk Ewa Mularczyk Aleksandra Mura Edyta Nagiêæ Wioletta Orczyk Daria Pacholczyk Barbara Patek Monika Pieculewicz Jakub Podolec Katarzyna Popowicz Agnieszka Ros³awiecka Pawe³ Rubiœ Rafa³ Rudko Ewa Sêdziwy Bartosz Sobieñ Gra yna Stankiewicz El bieta Suchoñ Urszula Sutor Wojciech Szot Ewa Szustka Anna Tataruch Lidia Tomkiewicz - Paj¹k Brygida Wandzel Piotr Wilko³ek Izabela Wodnicka Magdalena Wójtowicz-Kaczmarczyk Scientific and Advisory Committee Jerzy Adamus Janusz Andres Waldemar Banasiak Andrzej Biederman Andrzej Bochenek Tadeusz Cichocki Andrzej Cieœliñski Danuta Czarnecka Aldona Dembiñska - Kieæ Jaros³aw Dro d Jacek Dubiel Antoni Dziatkowiak Zbigniew G¹sior Piotr Hoffman Tadeusz Hryniewiecki Marianna Janion Bogus³aw Kapelak Jaros³aw D. Kasprzak Kalina Kawecka-Jaszcz W³adys³awa Kolasiñska-Kloch Jerzy Korewicki Magdalena Kostkiewicz Maria Krzemiñska-Paku³a Jacek Lelakowski Edward Malec Jadwiga Meszaros Jacek Musia³ W³odzimierz J. Musia³ Maria Olszowska Tomasz Pasierski Mieczys³aw Pasowicz Roman Pfitzner Piotr Pieni¹ ek Wies³awa Piwowarska Piotr Podolec Lech Poloñski 7 Piotr Ponikowski Tadeusz Przew³ocki Irena Rawczyñska-Engler t Zbigniew Religa Andrzej Rudziñski Jacek Ró añski Witold Ru y³³o Jerzy Sadowski Janina Stêpiñska Hanna Szwed Les³aw Szyd³owski Micha³ Tendera Adam Torbicki Wies³awa Tracz Rajmund Wilczek Stanis³aw Woœ Marian Zembala Krzysztof mudka

7 General Information Address Before and After the Congress Dept. of Cardiac and Vascular Diseases Collegium Medicum Jagiellonian University John Paul II Hospital, 80 Pr¹dnicka St Kraków tel.: , fax Hotel Reservation Symposium Cracoviense 3 Krupnicza St., Kraków, tel.: , Bank Account: BRE BANK S.A. O/Kraków PLNCURR01-53 Adres Organizatorów Klinika Chorób Serca i Naczyñ IK Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego KSS im. Jana Paw³a II, ul.pr¹dnicka 80, Kraków tel.: (12) , (12) fax (12) Rezerwacja Hoteli Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków, tel.: (12) , (12) Konto Bankowe: BRE BANK S.A. O/Kraków PLNCURR01-53 Venue S³owacki Theatre Plac Œw. Ducha 1, Kraków Miejsce Obrad Teatr im. J.S³owackiego Plac Œw. Ducha 1, Kraków Registration Opening time: Thursday, 8 May 07:30-18:30 Friday, 9 May 07:30-18:30 Congress information and access badges will be provided at the registration desk. You will be able to register on site and pay the full fee in cash (280 PLN), by Credit Card (70 EUR). The badge gives access to scientific sessions, social events and the exhibitions. Bank account: Fundacja 'Dla Serca' - Kongres Bank BPH S.A., III O/Kraków Rejestracja Godziny otwarcia: Czwartek, 8 maja 07:30-18:30 Pi¹tek, 9 maja 07:30-18:30 Op³atê zjazdow¹ (280 PLN) mo na uiœciæ w miejscu obrad (akceptujemy karty kredytowe, przelewy bankowe). Op³ata upowa nia do otrzymania dokumentów, plakietki i torby zjazdowej oraz do uczestnictwa w sesjach naukowych, wystawach oraz imprezach towarzysz¹cych. Konto Bankowe: Fundacja 'Dla Serca' - Kongres Bank BPH S.A., III O/Kraków

8 General Information The Congress will be accompanied by Exhibition in the Gallery of S³owacki Theatre with the following opening hours: W trakcie trwania Kongresu czynna bêdzie wystawa w Galerii Teatru S³owackiego w nastêpuj¹cych godzinach: Thursday, 8 May Friday, 9 May 09:00-19:00 08:15-19:00 Czwartek, 8 maja Pi¹tek, 9 maja 09:00-19:00 08:15-19:00 Thursday, 8 May 19:30 Get Together Party in the S³owacki Theatre. Folk music by Trebunie Tutki. Friday, 9 May 20:30 Congress Banquet in the Sukiennice National Gallery at the Main Square (Rynek G³ówny). In programme chamber music concert. Czwartek, 8 maja 19:30 Spotkanie towarzyskie odbêdzie siê w Teatrze im. Juliusza S³owackiego. W programie wystêp zespo³u Trebunie Tutki. Pi¹tek, 9 maja 20:30 Uroczysty Bankiet w Muzeum Narodowym w Sukiennicach na Rynku G³ównym Starego Miasta w Krakowie. W programie koncert muzyki kameralnej. 1. Kraków Sightseeing 2. Auschwitz Birkenau 3. Wieliczka Salt Mine 4. Black Madonna of Czêstochowa Reservations can be arranged via the Congress Office or during the Congress at the Reception Desk in the S³owacki Theatre. 1. Zwiedzanie Krakowa 2. Oœwiêcim-Brzezinka 3. Kopalnia Soli - Wieliczka 4. Czêstochowa Rezerwacje w Biur ze Kongresu oraz w Recepcji w miejscu obrad. For speakers giving oral presentations requiring audio-visual equipment, a Speaker's Service Center (SSC) will be available on the site. Speakers are requested to hand in their slides, multimedia and videos at least one hour before beginning of their session. Opening hours of the SSC: Thursday, 8 May Friday, 9 May Publication 08:00-18:00 07:00-19:00 Authors of selected abstracts will be invited to submit manuscripts for publication in Acta Cardiologica or Przegl¹d Lekarski (both indexed in Medline). The manuscripts will be peerreviewed. Dla wszystkich prezenterów do dyspozycji jest Centrum Obs³ugi Wyk³adowców znajduj¹ce siê w miejscu obrad. Prosimy o przygotowanie prezentacji i oddanie ich do Centrum Obs³ugi co najmniej godzinê przed planowanym czasem wyst¹pienia. Godziny otwarcia Centrum: Czwartek, 8 maja Pi¹tek, 9 maja Publikacje 08:00-18:00 07:00-19:00 Autorzy wybranych prac zostan¹ zaproszeni do przygotowania ar tyku³ów do Acta Cardiologica lub Przegl¹du Lekarskiego (indeksowane w Medline). Artyku³y bêd¹ recenzowane. 9

9 Programme - at - a - Glance Thursday, 8 May 2003 time 09:00 10:15 10:30 11:30 12:10 13:30 14:20 15:40 16:20 17:30 18:00 18:20 SESSIONS IN POLISH :30 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Przer wa Rola nowych technologii w kardiologii XXI wieku Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê MEDTRONIC Przer wa Ostre zespo³y wieñcowe. Moderated Poster Session I, II Polska praktyka kliniczna w œwietle aktualnych standardów Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Aventis Pharma Przer wa obiadowa Pacjent z chorob¹ wieñcow¹. Nowe strategie optymalizacji terapii Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Ser vier Polska Przer wa OPENING CEREMONY Opening Session Moderated Poster Session III, IV, V Zastawka aortalna: sztuczna, bezstentowa czy homograft? Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê St. Jude Medical Przer wa POSTER SESSIONS 19:30 22:00 Folk music by Trebunie Tutki & Get Together Party 13

10 Programme - at - a - Glance Friday, 9 May 2003 time PLENARY SESSIONS POSTER SESSIONS 08:15 09:45 10:00 11:40 12:20 14:00 14:50 16:00 16:40 18:10 18:30 19:40 20:30 23:00 Plenary Session I Best abstracts Coffee Break Plenary Session II Mitral valve disease Coffee Break Plenary Session III Aortic valve disease Lunch Plenary Session IV Endocarditis: when medical, when surgical? Coffee Break Plenary Session V Special patients and difficult situations Coffee Break Moderated Poster Session VI, VII, VIII Moderated Poster Session IX, X, XI Highlights of the Congress: Perspectives for XXI century & Closing of the sessions BANQUET Main Square (Rynek G³ówny) - Sukiennice National Gallery Saturday, 10 May :00 11:00 Joint Meeting of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease & Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease 14

11 Programme - at - a - Glance - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Posters for sessions I, II must be set up between 09:00 and 11:30, removed between 12:10 and 13:30. The autor should be present throughout the cofee break (11:30-12:10) in order to discuss the poster. Posters for sessions III, IV, V must be set up between 13:30 and 15:40, removed between 16:20 and 18:00. The autor should be present throughout the cofee break (15:40-16:20) in order to discuss the poster. time 11:30 12:10 Session I: Congenital heart disease (prenatal & childr en). Chairpersons: Bernhard Iung, Jacek Ró añski, Les³aw Szyd³owski Session II: Varia. Chairpersons: Andrzej Budaj, Danuta Czarnecka, Kr zysztof mudka 15:40 Session III: Congenital heart disease (adults). Chairpersons: Piotr Hoffman, Tadeusz Przew³ocki Andrzej Rudziñski Session IV: Echocardiography. Chairpersons: Jerzy Adamus, Maria Olszowska, Henr yk Siniawski 16:20 Session V: Arrhythmias and rhythm control. Chairpersons: Jacek Lelakowski, Wies³awa Piwowarska, Aylin Yildirir Friday, 9 May 2003 Posters for sessions VI, VII, VIII must be set up between 08:15 and 11:40, removed between 12:20 and 14:00. The autor should be present throughout the cofee break (11:40-12:20) in order to discuss the poster. Posters for sessions IX, X, XI must be set up between 14:00 and 16:00, removed between 16:40 and 18:30. The autor should be present throughout the cofee break (16:00-16:40) in order to discuss the poster. 11:40 Session VI: Mitral valve disease. Chairpersons: Jaros³aw Dro d, Bogus³aw Kapelak, Alec Vahanian Session VII: Inflammation and calcification. Chairpersons: Tadeusz Cichocki, François Delahaye, Aldona Dembiñska - Kieæ 12:20 Session VIII: Novel technologies in imaging. Chairpersons: Eric G. Butchart, Jaros³aw D. Kasprzak, Mieczys³aw Pasowicz 16:00 Session IX: Aortic valve disease. Chairpersons: Manuel J. Antunes, Zbigniew G¹sior, Roman Pfitzner Session X: Endocarditis. Chairpersons: Magdalena Kostkiewicz, Janina Stêpiñska, M. Pilar Tornos Mas 16:40 Session XI: Novel treatment technologies. Chairpersons: Piotr Pieni¹ ek, Bernard Prender gast, Stanis³aw Woœ 15

12 Scientific Programme Satellite Sessions and Moderated Poster Sessions I, II Czwartek, 8 Maja :00-10:15 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Przewodnicz¹: Jer zy Sadowski (Kraków), Stanis³aw Woœ (Katowice) 09:00 09:20 09:40 Stanis³aw Woœ (Katowice) Aortalne zastawki bezstentowe. Andrzej Biederman (Warszawa) Stenoza aortalna w wieku podesz³ym: kiedy operowaæ zastawkê? Bogus³aw Kapelak (Kraków), Jerzy Sadowski (Kraków) Dwadzieœcia piêæ lat doœwiadczeñ w leczeniu têtniaków aorty wstêpuj¹cej w Klinice Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii IK CMUJ w Krakowie. Dyskusja Przerwa (Cof fee Break) Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Medtronic Rola nowych technologii w kardiologii XXI wieku Przewodnicz¹: Andr zej Biederman (Warszawa), Jerzy Sadowski (Kraków) 10:30-11:30 10:30 10:45 11:00 11:15 Rajmund Wilczek (Gdañsk) Resynchronizacja w niewydolnoœci serca. Andrzej Biederman (Warszawa) Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków. Jacek Lelakowski (Kraków) Niefarmakologiczne leczenie migotania przedsionków. Dyskusja panelowa Andrzej Biederman, R yszard Jaszewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jerzy Sadowski, Rajmund Wilczek Przerwa (Cofee Break) and Moderated Poster Sessions I, II 11:30-12:10 Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Aventis Pharma 12:10-13:30 Ostre zespo³y wieñcowe. Polska praktyka kliniczna w œwietle aktualnych standardów Przewodnicz¹: Grzegor z Opolski (Warszawa), Andrzej Cieœliñski (Warszawa) 12:10 12:30 12:50 13:05 Grzegor z Opolski (Warszawa) Ostre zespo³y wieñcowe: epidemiologia i stratyfikacja ryzyka. Krzysztof mudka (Kraków) Interwencyjne leczenie ostrych zespo³ów wieñcowych - Ma³opolski Program Ostrej Klatki Piersiowej. Andrzej Budaj (Warszawa) Polska na tle œwiata w rejestrze GRACE. Piotr Podolec (Kraków) Leki przeciwp³ytkowe i przeciwzakr zepowe w ostrych zespo³ach wieñcowych. Dyskusja Przerwa obiadowa (Lunch Break) 16

13 Scientific Programme Satellite Sessions and Moderated Poster Sessions III, IV, V Czwartek, 8 Maja 2003 Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Ser vier Polska Pacjent z chorob¹ wieñcow¹. Nowe strategie optymalizacji terapii Przewodnicz¹: Wies³awa Tracz (Kraków), Piotr Podolec (Kraków) 14:20-15:40 14:20 14:40 15:00 Hanna Szwed (Warszawa) Interwencje metaboliczne: kiedy, jak i u kogo? Waldemar Banasiak (Wroc³aw) Inhibitory konwertazy angiotensyny jako leki wieñcowe. Lech Poloñski (Zabrze) Nowe mo liwoœci kardiologii interwencyjnej. Dyskusja Przerwa (Cof fee Break) Moderated Poster Sessions III, IV, V Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê St. Jude Medical Zastawka aortalna: sztuczna, bezstentowa czy homograft? Przewodnicz¹: Jer zy Sadowski (Kraków), Jacek Ró añski (Warszawa) 15:40-16:20 16:20-17:30 16:20 16:40 17:00 Jerzy Sadowski (Kraków) Dwadzieœcia piêæ lat doœwiadczeñ w chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych serca w Klinice Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii IK CMUJ w Krakowie. Jacek Ró añski (Warszawa) Zastosowanie homograftów w leczeniu wad zastawkowych serca. Henryk Siniawski (Berlin), Roland Hetzer (Berlin) Zastawka bezstentowa - dla jakiego pacjenta? Dyskusja 17

14 Scientific Programme - Opening Session Thursday, 8 May 2003 Opening ceremony Welcome Address Opening Session Chairpersons: C. Gohlke-Bärwolf (D), W. Tracz (PL), P. Podolec (PL) Wies³awa Tracz (PL) Diagnosis of valvular heart disease: from past to the future. Alec Vahanian (F) Results of the Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. 18:00 18: :30 18

15 Scientific Programme - Lectures Friday, 9 May 2003 Plenary Session I 08:15-09:45 Best abstracts. Chairpersons: François Delahaye (F), Kalina Kawecka-Jaszcz (PL), Irena Rawczyñska-Engler t (PL) J. Cordan, E. Acar turk, H. Muderrisoglu, A. Aydinlar, G. Ozbay, A. Yildirir, S. ulgen, B.Ozdemir (TR) Current status of patients with valvular heart disease: A multicenter study. 3 E. P³oñska, A. Gackowski, A. Szyszka, J.D. Kasprzak, Z. G¹sior, M. Maciejewski, E. Krzymiñska, M. Peregud, A. Wojtarowicz, I. Kowalik (PL) Diagnostic value of dobutamine stress echocardiography for detecting coronary artery disease in patients with aor tic stenosis. L. Tomkiewicz-Paj¹k, P. Podolec, A. Mura, A.Leœniak-Sobelga, M. Olszowska, E. Szustka, W. Tracz (PL) Functional mitral regurgitation in patients with heart failur e. P. Leszek, J. Janas, A. Klisiewicz, A. Biederman, T. Rywik, M. Kopacz, A. Browarek, J. Korewicki (PL) Mitral valve regurgitation and plasma neurohumoral and cytokine activation. G.B. Ramteke, A.B. Mehta, H. M. Mandikar (India) Effect of Esmolol on trans-mitral gradient in severe mitral stenosis with pulmonary artery pressure more than 70 mmhg. Z. Chmielak, W. Ru y³³o, T. Deptuch, M. Demkow, P. Bekta, C. Kêpka (PL) Repeat percutaneous mitral commissurotomy: Immediate and long-term results. J. Biernat, M.K. Kolowca, K.S. Go³ba, M.A. Deja, K. Widenka, W. Domaradzki, M. Jasiñski, R. Twardowski, S. Woœ (PL) Mitral valve repair in ischemic mitral regurgitation decreases symptoms. W. Kuroczyñski, U. Hake, M. Hilker, M. Heinemann, H. Oelert (D) Preservation of aor tic valve in acute Type A dissection by aortic regurgitation Coffee break 19

16 Scientific Programme - Lectures and Moderated Poster Sessions VI, VII, VIII Friday, 9 May 2003 Plenary Session II Mitral valve disease. Chairpersons: Manuel J. Antunes (P), Witold Ru y³³o (PL) 10:00. 10:20. Jaros³aw D. Kasprzak (PL) Evaluation of mitral valve disease. Bernhard Iung (F) Management of ischaemic mitral regurgitation. 10:00-11: :40. 11:00. 11:15 Alec Vahanian (F) Balloon commissurotomy: selection of patients and long term results. Witold Ru y³³o (PL) Percutaneous mitral commissurotomy: 15 years' experience in Poland. Zbigniew Religa (PL) Mitral valve replacement: mitral homograft. Discussion Coffee break and Moderated Poster Session VI, VII, VIII Plenary Session III Aortic valve disease. Chairpersons: Antoni Dziatkowiak (PL), M. Pilar Tornos Mas (ES) 12:20 Piotr Hoffman (PL) Evaluation of aortic regur gitation: timing of surgery. 11:40-12:20 12:20-14: :40 13:00 13:15 Christa Gohlke - Bärwolf (D) Indications for surgery in asymptomatic patients with aor tic stenosis. Zbigniew G¹sior (PL) Low output - low gradient aortic stenosis. Antoni Dziatkowiak (PL), Piotr Podolec (PL) Twenty years of aortic homografts implantation in Poland: is there still a future? :30 Jerzy Sadowski (PL), Bogus³aw Kapelak (PL), Kr zysztof Bartuœ (PL) 20 Stentless 3F therapeutic bioprothesis: a new alternative for aortic valve replacement. Discussion Lunch break 20

17 Scientific Programme - Lectures and Moderated Poster Sessions IX, X, XI Friday, 9 May 2003 Plenary Session IV Endocarditis: when medical, when surgical? Chairpersons: François Delahaye (F), Maria Krzemiñska - Paku³a (PL) 14:50 M. Pilar Tornos Mas (ES) New criteria for diagnosing endocarditis. 14:50-16: :05 15:20 15:35 François Delahaye (F) The profile of infective endocarditis is changing. Janina Stêpiñska (PL) Optimal time for surgery in endocarditis. Henryk Siniawski (D), Roland Hetzer (D) Infective double valve disease: criteria for surgery. Discussion Coffee break and Moderated Poster Sessions IX, X, XI Plenary Session V Special Patients, difficult situations. Chairpersons: Eric G. Butchart (UK), Alec Vahanian (FR) 16:40 Manuel J. Antunes (P) Tricuspid regurgitation: a benign disease? 16:00-16:40 16:40-18: :00 17:20 17:40 Eric G. Butchart (UK) Thromboembolism after valve replacement: mechanisms and solutions. Bernard Prendergast (UK) Management of anticoagulated patients prior to non-cardiac surgery. Piotr Ponikowski (PL) Heart failure in patients with VHD Discussion Coffee break 21

18 Scientific Programme - Lectures Friday, 9 May 2003 Highlights of the Congress: Perspectives for XXI century. 18:30-19:30 Chairpersons: Andrzej Cieœliñski (PL), Christa Gohlke-Bär wolf (D) Panel Manuel J. Antunes (P), Andrzej Biederman (PL), Eric G. Butchar t (UK), François Delahaye (F), Mieczys³aw Pasowicz (PL), Bernard Prendergast (UK), Witold Ru y³³o (PL), Jer zy Sadowski (PL), M. Pilar Tornos Mas (ES), Alec Vahanian (F), Bernhard Iung (F), Stanis³aw Woœ (PL) Closing of the Sessions Christa Gohlke-Bärwolf (D), Wies³awa Tracz (PL), Piotr Podolec (PL) 19:30 Banquet in the Sukiennice National Gallery (Kraków Main Square) 20:30-23:00 Saturday, 10 May 2003 Joint Meeting 09:00-11:00 of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease and Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease 22

19 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session I Congenital heart disease (prenatal & children). Chairpersons: Bernhard Iung, Jacek Ró añski, Les³aw Szyd³owski 11:30-12:10 Abstract Significant aortal valve and pulmonary valve stenosis in prenatal period. Diagnostics, outcome, treatment. Two-centre study. A.W³och, M.Respondek-Liberska, A.Sysa, B.Goc, J.Krzystolik- adziñska, L.Szyd³owski Parachute mitral valve coexisting with complex congenital heart defect. Multistage successful surgical treatment. J.Krzystolik- adziñska, M.Wites, B.Wites, E.Go³ba, B.Mazurek, L.Szyd³owski Prenatal diagnosis of fetal cardiac defect in a pregnant patient with congenital aortic valve stenosis. H.Siudalska, I.WoŸniewska, A.Raczyñski, K.Graliñska, J.Dangel, W.Rydlewska-Sadowska, P.Hoffman Przezskórna walwuloplastyka balonowa w krytycznym zwê eniu zastawki aor talnej u noworodków. P.Dry ek, T.Moszura, J.Moll, P.Jarosik, B.Politowska, K.Ostrowska, J.Moll, A.Sysa The influence of increased afterload on left ventricular performance in infants with aortic valve stenosis. Z.Kordon, A.Rudziñski, M.Czubaj-Kowal, E.Olczykowska-Siara Congenital mitral valve disease in children. K.Ostrowska, J.A.Moll, A.Mazurek-Kula, J.Binikowska, M.Moll, A.Sysa, J.J.Moll Clinical view and treatment in various forms of Ebstein anomaly in children. L.Szyd³owski, A.Rudziñski, Z.Kordon, T.Marek-Szyd³owska A rare combination: tetralogy of Fallot (TOF) associated with complete atrioventricular canal (AVC) in children. Infections as a preoperative problem, especially in patients with Down Syndrome. L.Szyd³owski, T.Marek-Szyd³owska, A.Rudziñski Aortic and pulmonic valves, 5 to 8 years after anatomical correction of transposition of the great arteries. K.M³udzik, J.A.Moll, P.Jarosik, M.Moll, B.Paw³owicz, A.Sysa, J.J.Moll Maternal and fetal outcome in pregnant women with congenital valvular stenosis. H.Siudalska, I.WoŸniewska, A.Raczyñski, K.Graliñska, J.Dangel, W.Rydlewska-Sadowska, P.Hoffman P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 23

20 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session II Varia. Chairpersons: Andrzej Budaj, Danuta Czarnecka, Kr zysztof mudka 11:30-12:10 Abstract Prognostic significance of tricuspid regurgitation in patients with hear t failure. L.Tomkiewicz-Paj¹k, P.Podolec, W.Tracz P39 Brain natriuretic peptide plasma levels in ischemic and nonischemic advanced heart failure. J.Grzybowski, Z.Biliñska, J.Janas, E.Michalak, W.Piotrowski, W.Ru y³³o Ryzyko powik³añ zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami po zabiegu wszczepienia sztucznych protez zastawkowych w wybranej populacji pacjentów polskich. J.Wo³kanin-Bartnik, T.Zieliñski, H.Pogorzelska, A.Browarek, P.Leszek, J.Korewicki Jakoœæ leczenia przeciwkrzepliwego a ryzyko powik³añ zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych u pacjentów po zabiegu wszczepienia sztucznych protez zastawkowych leczonych doustnymi antykoagulantami. J.Wo³kanin-Bartnik, T.Zieliñski, H.Pogorzelska, A.Browarek, P.Leszek, J.Korewicki Silent tricuspid regurgitation in old people. D.Zdrenghea, M.Ilea, D.Pop, M.Cebanu Clinical relevance of tricuspid regurgitation after or thotopic heart transplantation. D.Sobczyk, J.Sadowski, I.Górkiewicz-Kot, P.Przyby³owski, K.Wróbel, J.Pi¹tek, K.Wier zbicki Tricuspid valve annuloplasty: early and long-term results (13 years follow-up ). A.Koœmider, J.Zas³onka, R.Jaszewski, A.Walczak, R.Zwoliñski, S.Jander, A.Iwaszkiewicz, M.Koœmider Regional left ventricular contractility before and after percutaneous coronary interventions. E.Sêdziwy, P.Podolec, P.Pieni¹ ek, W.Tracz Changes in left ventricular myocardial velocities in ischeamic heart disease patients after PTCA - one year follow-up. W.P³azak, M.Krochin, A.Mura, P.Podolec, W.Tracz Relations between endothelial Nitric Oxide gene and Angiotensin-Converting gene polymorphisms and some biochemical parameters in patients with cardiological Syndrome X. W.Kolasiñska-Kloch, B.Kieæ-Wilk, A.Jabrocka, W.Leœniak, M.Kloch, J.S.Dubiel, A.Dembiñska-Kieæ Influence of VEGF, bfgf and PPARã agonists on endothelial cells differentiation and Jagged 1/Notch4 expression. J.Grzybowska, B.Kieæ-Wilk, A.Polus, A.Dembiñska-Kieæ, H.Zhang, K.Kristiansen Leptin induced differentiation of Huvec. A.Polus, E.Pi¹tkowska, J.Grzybowska, M.Miko³ajczyk, A.Banaœ, A.Dembiñska-Kieæ P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 24

21 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session III Congenital heart disease (adults). Chairpersons: Piotr Hoffman, Tadeusz Przew³ocki, Andrzej Rudziñski 15:40-16:20 Abstract Mitral valve prolapse associated with ostium secundum atrial septal defect. E.Suchoñ, P.Podolec, W.P³azak, L.Tomkiewicz-Paj¹k, M.Pieculewicz, A.Mura, W.Tracz Transcatheter closure of atrial septal defect with Amplatzer Septal Occluder. P.Podolec, T.Przew³ocki, M.Pieculewicz, M.Hlawaty, L.Tomkiewicz-Paj¹k, W.P³azak, K. mudka, W.Tracz Early results of atrial septal defect closure with Amplatzer Septal Occluder are impacted by the tricuspid insufficiency. M.Pieculewicz, Podolec, M.Hlawaty, W.P³azak, L.Tomkiewicz-Paj¹k, T.Przew³ocki, K. mudka, W.Tracz Ten years follow-up after balloon pulmonary valvuloplasty in adults. M.Ciszewski, M.Demkow, W.Szaroszyk, P.Micha³ek, C.Kêpka, P.Hoffman, W.Ru y³³o Nieprawid³owy sp³yw y³ p³ucnych do y³y g³ównej górnej z ubytkiem w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej typu sinus venosus leczony jako pierwotne nadciœnienie p³ucne rola wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT). J.Drozd, A.Tomaszewski, E.Chehab-Czekajska, A.Drop, T.Widomska-Czekajska Wspó³istnienie serca trójprzedsionkowego i wypadania p³atków zastawki dwudzielnej. A.Tomaszewski, M.Prasa³, T.Widomska-Czekajska Wspó³istnienie Zespo³u Williamsa i koarktacji aorty. A.Tomaszewski, J.Drozd, E.Chehab-Czekajska, A.Drop, T.Widomska-Czekajska Long-term results of valvular condition evaluation and clinical state observation in patients operated with Senning method. E.Borowicka, J.Smoleñska-Petelenz, M.Dukalska, G.Markiewicz- oskot, L.Szyd³owski Percutaneous balloon valvuloplasty in the treatment of pulmonary valve stenosis in children - late results. A.Rudziñski, P.Weryñski, W.Król-Jawieñ, Z.Kordon, E.Olczykowska-Siara P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 25

ORIGINAL ARTICLE. Key words. heart failure, heart transplantation, NT probnp, secondary venous pulmonary hypertension

ORIGINAL ARTICLE. Key words. heart failure, heart transplantation, NT probnp, secondary venous pulmonary hypertension ORIGINAL ARTICLE Analysis of correlations between N terminal pro B type natriuretic peptide levels and markers of venous pulmonary hypertension in patients referred for heart transplantation Karol Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E April 9-11 2014, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland In compliance with EBAC/ EACCME guidelines, all speakers/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr 20 ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr ULTRASONOGRAFIA Nr 20, 2005 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 10:00-11:00 Press Conference. BOARDROOM 12:30-14:00 Room A. Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish) Absorb w codziennej

Bardziej szczegółowo

NR 4 (6) wrzesień 2012

NR 4 (6) wrzesień 2012 NR 4 (6) wrzesień 2012 W numerze m.in.: Diagnosis and Management of Fetal Cardiac Arrhythmia cz.i prof. B. Cuneo /Chicago/ Prawo i medycyna: zgon noworodka dr J. Kapelańska /Toruń/ Go Heart s 2012 warsztaty

Bardziej szczegółowo

Programme. 9 th INTERNATIONAL CONGRESS. First FENS Featured Regional Meeting. September 9-12, 2009 Warszawa, Poland OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY

Programme. 9 th INTERNATIONAL CONGRESS. First FENS Featured Regional Meeting. September 9-12, 2009 Warszawa, Poland OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY Programme 9 th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY First FENS Featured Regional Meeting September 9-12, 2009 Dear Participant, Along the conference materials we propose you kind of

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ULTRASONOGRAFIA Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym

Bardziej szczegółowo

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Acta Angiol. Vol. 12, No. 3, pp. 106 116 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1234 950X ORIGINAL PAPER Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Pozna ska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wroc awska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Final Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza 2010 do

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 34 / 2013 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo