International Congress on Valvular Heart Disease

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Congress on Valvular Heart Disease"

Transkrypt

1 International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD May 2003, Kraków, Poland

2 Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions Opening Ceremony Scientific Programme - Lectures Scientific Programme - Posters Sesions Thursday, 8 May 2003 Friday, 9 May 2003 Abstracts List of Speakers and Authors List powitalny Komitety Informacje podstawowe Sponsorzy Program ramowy Sesje Satelitarne Ceremonia Otwarcia Program naukowy - Wyk³ady Program naukowy - Sesje Plakatowe Czwartek, 8 maja 2003 Pi¹tek, 9 maja 2003 Streszczenia Spis wyk³adowców i autorów prac XXXX 3

3 Dear Guests, Dear Friends and Colleagues, On behalf of the Organizing Committee of the International Congress on Valvular Heart Disease it is our great pleasure to welcome you in Kraków. We are very happy to host all our distinguished guests, friends and colleagues at this special scientific event being held at the beginning of the new millennium in one of the oldest and most important cities in the history of Poland. Kraków is a unique place where academic tradition, science, culture and politics have blended over the centuries. Kraków is famous for Jagiellonian University which is the second oldest in Europe. It is also a Royal City - the jewel in the crown is the Wawel Castle with its unique collection of arras tapestries. Priceless treasures of Kraków include St Mary's Church with its magnificent altar created by the medieval sculptor Veit Stoss, City Walls with St. Florian Gate and the Barbican, arcaded Cloth Hall on the Market Square and a great number of other historical buildings and museums, including the Czartoryski Museum with Da Vinci s The Lady with Ermine. The International Congress on Valvular Heart Disease, organized under the auspices of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease, Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease and Polish Cardiac Society - Kraków Division, is a continuation of the splendid tradition of our city. The scientific sessions will address the changing trends and current issues in the epidemiology, diagnosis and treatment of valvular heart disease. We shall discuss state-of-the-art imaging techniques and novel treatment technologies, and a Highlight Session on perspecives for the 21st century will conclude the Congress. The Congress is held in the beautiful S³owacki Theatre situated in the heart of the Old Town. You will find the Theatre an excellent starting point for a stroll to admire the beauty of the city. We wish you a stimulating, fruitful discussion with the experts in the field, and a memorable stay in Kraków. Co-President of the Organizing Committee President of the Organizing Committee Ass. Professor Piotr Podolec, MD, PhD Professor Wies³awa Tracz, MD, PhD 4

4 Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki i Koledzy, Serdecznie witamy Pañstwa w historycznym mieœcie Krakowie na Miêdzynarodowym Kongresie Wad Zastawkowych Serca. Dziêkujemy wszystkim za przybycie na to niecodzienne wydarzenie naukowe, które odbywa siê na pocz¹tku nowego stulecia i nowego tysi¹clecia, w mieœcie o niezwyk³ej historii i bogatej tradycji. Kraków jest miejscem szczególnym. To miasto uniwersyteckie z najstarsz¹ w Polsce i jedn¹ z najstarszych w Europie uczelni¹ - Uniwersytetem Jagielloñskim. Kraków to tak e miasto królewskie z siedzib¹ królów na Wzgórzu Wawelskim. Kraków pe³en jest unikalnych zbiorów sztuki i zabytków architektury. Nale ¹ do nich Koœció³ Mariacki ze s³ynnym na œwiecie o³tarzem Wita Stwosza, Sukiennice na Rynku G³ównym czy barokowe koœcio³y w obrêbie Starego Miasta. Nie mo na nie wspomnieæ o zabytkach muzealnych: wizerunku Damy z gronostajem w Muzeum Czartoryskich czy te kolekcji arrasów zdobi¹cych Wawel. Mamy nadziejê, e organizowany przez nas Miêdzynarodowy Kongres Wad Zastawkowych Serca bêdzie kontynuacj¹ chlubnej tradycji naszego miasta. Kongres odbywa siê pod auspicjami Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie obrad bêdziemy omawiaæ nowoczesne metody stosowane w diagnostyce i terapii wad serca. Przedstawimy Pañstwu najnowsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ wad zastawek mitralnej i aortalnej oraz postêpy w rozpoznawaniu i leczeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Spotkania naukowe bêd¹ poprzedzone zebraniami Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów. Obrady odbywaj¹ siê w Teatrze im. Juliusza S³owackiego, w sercu starego Krakowa. Mamy nadziejê, e udzia³ Pañstwa w Kongresie wzbogaci Pañstwa wiedzê, a tak e bêdzie okazj¹ do spotkañ towarzyskich i poznania naszego miasta w majowe wieczory. Jeszcze raz gor¹co Pañstwa witam i yczê owocnego i mi³ego pobytu w Krakowie. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr hab. med. Piotr Podolec Prof. zw. dr hab. med. Wies³awa Tracz 5

5 Committees European Society of Cardiology: Working Group on Valvular Heart Disease Chairperson: Christa Gohlke - Bärwolf (D) Vice - chairperson: Roger J.C.Hall (UK) International Board of the Congress Manuel J. Antunes (P) Eric G. Butchart (UK) François Delahaye (F) Christa Gohlke - Bärwolf (D) Roger J.C. Hall (UK) Bernhard Iung (F) Hugo Kesteloot (B) M. Pilar Tornos Mas (ES) Bernard Prendergast (UK) Jos R.T.C. Roelandt (NL) Henryk Siniawski (D) Alec Vahanian (FR) Honorary Patronage Micha³ Tendera - President - Elect of the European Society of Cardiology Andrzej Cieœliñski - President of the Polish Cardiac Society Patronage Chancellor of the Jagiellonian University European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease Polish Cardiac Society - Kraków Division Honorary Committee Leszek Sikorski Cardinal Franciszek Macharski Jerzy Adamik Andrzej Sasu³a Jacek Majchrowski Franciszek Ziejka Marek Zembala Jerzy Stachura Antoni Dziatkowiak Mieczys³aw Pasowicz Rafa³ Deja - Minister of Health Care - Archbishop Metropolitan of Kraków - Governor of the Ma³opolskie Voivodeship - Vice-Marshal of the Ma³opolskie Voivodeship - Mayor of the City of Kraków - Chancellor of the Jagiellonian University - Vice-Chancellor of the Jagiellonian University - Dean, Medical Faculty of Jagiellonian University - Director of the Institute of Cardiology, Kraków ( ) - Vice-President of Europ. Ass.of Hospital Managers - National Healthcare Fund - Ma³opolska 6

6 Committees Organizing Committee Presidents Wies³awa Tracz, Piotr Podolec Secretaries Piotr Musia³ek, Wojciech P³azak, Monika Pieculewicz, Maria Kmak Members Aneta Armada Leszek Badacz Tomasz Badylak Pawe³ Banyœ Ma³gorzata Barnaœ Barbara Dudek Teresa Durek Wawrzyniec Go³da Bo ena Hejnold Marta Hlawaty Ma³gorzta Jaworska Ludwika Juchno Anna Kab³ak-Ziembicka Alicja Kamiñska Anna Kapuœciñska Magdalena KaŸnica Andrzej K¹dzielski Pawe³ Ko³acz Artur Kozanecki Bogumi³a Krakowska Marek Krochin Adrianna Kuc Anna Kupiec Ma³gorzata Lenard Konrad Lepiarski Agata Leœniak - Sobelga Jacek ach ucja uczyñska Agnieszka Mendyk Ewa Mularczyk Aleksandra Mura Edyta Nagiêæ Wioletta Orczyk Daria Pacholczyk Barbara Patek Monika Pieculewicz Jakub Podolec Katarzyna Popowicz Agnieszka Ros³awiecka Pawe³ Rubiœ Rafa³ Rudko Ewa Sêdziwy Bartosz Sobieñ Gra yna Stankiewicz El bieta Suchoñ Urszula Sutor Wojciech Szot Ewa Szustka Anna Tataruch Lidia Tomkiewicz - Paj¹k Brygida Wandzel Piotr Wilko³ek Izabela Wodnicka Magdalena Wójtowicz-Kaczmarczyk Scientific and Advisory Committee Jerzy Adamus Janusz Andres Waldemar Banasiak Andrzej Biederman Andrzej Bochenek Tadeusz Cichocki Andrzej Cieœliñski Danuta Czarnecka Aldona Dembiñska - Kieæ Jaros³aw Dro d Jacek Dubiel Antoni Dziatkowiak Zbigniew G¹sior Piotr Hoffman Tadeusz Hryniewiecki Marianna Janion Bogus³aw Kapelak Jaros³aw D. Kasprzak Kalina Kawecka-Jaszcz W³adys³awa Kolasiñska-Kloch Jerzy Korewicki Magdalena Kostkiewicz Maria Krzemiñska-Paku³a Jacek Lelakowski Edward Malec Jadwiga Meszaros Jacek Musia³ W³odzimierz J. Musia³ Maria Olszowska Tomasz Pasierski Mieczys³aw Pasowicz Roman Pfitzner Piotr Pieni¹ ek Wies³awa Piwowarska Piotr Podolec Lech Poloñski 7 Piotr Ponikowski Tadeusz Przew³ocki Irena Rawczyñska-Engler t Zbigniew Religa Andrzej Rudziñski Jacek Ró añski Witold Ru y³³o Jerzy Sadowski Janina Stêpiñska Hanna Szwed Les³aw Szyd³owski Micha³ Tendera Adam Torbicki Wies³awa Tracz Rajmund Wilczek Stanis³aw Woœ Marian Zembala Krzysztof mudka

7 General Information Address Before and After the Congress Dept. of Cardiac and Vascular Diseases Collegium Medicum Jagiellonian University John Paul II Hospital, 80 Pr¹dnicka St Kraków tel.: , fax Hotel Reservation Symposium Cracoviense 3 Krupnicza St., Kraków, tel.: , Bank Account: BRE BANK S.A. O/Kraków PLNCURR01-53 Adres Organizatorów Klinika Chorób Serca i Naczyñ IK Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego KSS im. Jana Paw³a II, ul.pr¹dnicka 80, Kraków tel.: (12) , (12) fax (12) Rezerwacja Hoteli Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków, tel.: (12) , (12) Konto Bankowe: BRE BANK S.A. O/Kraków PLNCURR01-53 Venue S³owacki Theatre Plac Œw. Ducha 1, Kraków Miejsce Obrad Teatr im. J.S³owackiego Plac Œw. Ducha 1, Kraków Registration Opening time: Thursday, 8 May 07:30-18:30 Friday, 9 May 07:30-18:30 Congress information and access badges will be provided at the registration desk. You will be able to register on site and pay the full fee in cash (280 PLN), by Credit Card (70 EUR). The badge gives access to scientific sessions, social events and the exhibitions. Bank account: Fundacja 'Dla Serca' - Kongres Bank BPH S.A., III O/Kraków Rejestracja Godziny otwarcia: Czwartek, 8 maja 07:30-18:30 Pi¹tek, 9 maja 07:30-18:30 Op³atê zjazdow¹ (280 PLN) mo na uiœciæ w miejscu obrad (akceptujemy karty kredytowe, przelewy bankowe). Op³ata upowa nia do otrzymania dokumentów, plakietki i torby zjazdowej oraz do uczestnictwa w sesjach naukowych, wystawach oraz imprezach towarzysz¹cych. Konto Bankowe: Fundacja 'Dla Serca' - Kongres Bank BPH S.A., III O/Kraków

8 General Information The Congress will be accompanied by Exhibition in the Gallery of S³owacki Theatre with the following opening hours: W trakcie trwania Kongresu czynna bêdzie wystawa w Galerii Teatru S³owackiego w nastêpuj¹cych godzinach: Thursday, 8 May Friday, 9 May 09:00-19:00 08:15-19:00 Czwartek, 8 maja Pi¹tek, 9 maja 09:00-19:00 08:15-19:00 Thursday, 8 May 19:30 Get Together Party in the S³owacki Theatre. Folk music by Trebunie Tutki. Friday, 9 May 20:30 Congress Banquet in the Sukiennice National Gallery at the Main Square (Rynek G³ówny). In programme chamber music concert. Czwartek, 8 maja 19:30 Spotkanie towarzyskie odbêdzie siê w Teatrze im. Juliusza S³owackiego. W programie wystêp zespo³u Trebunie Tutki. Pi¹tek, 9 maja 20:30 Uroczysty Bankiet w Muzeum Narodowym w Sukiennicach na Rynku G³ównym Starego Miasta w Krakowie. W programie koncert muzyki kameralnej. 1. Kraków Sightseeing 2. Auschwitz Birkenau 3. Wieliczka Salt Mine 4. Black Madonna of Czêstochowa Reservations can be arranged via the Congress Office or during the Congress at the Reception Desk in the S³owacki Theatre. 1. Zwiedzanie Krakowa 2. Oœwiêcim-Brzezinka 3. Kopalnia Soli - Wieliczka 4. Czêstochowa Rezerwacje w Biur ze Kongresu oraz w Recepcji w miejscu obrad. For speakers giving oral presentations requiring audio-visual equipment, a Speaker's Service Center (SSC) will be available on the site. Speakers are requested to hand in their slides, multimedia and videos at least one hour before beginning of their session. Opening hours of the SSC: Thursday, 8 May Friday, 9 May Publication 08:00-18:00 07:00-19:00 Authors of selected abstracts will be invited to submit manuscripts for publication in Acta Cardiologica or Przegl¹d Lekarski (both indexed in Medline). The manuscripts will be peerreviewed. Dla wszystkich prezenterów do dyspozycji jest Centrum Obs³ugi Wyk³adowców znajduj¹ce siê w miejscu obrad. Prosimy o przygotowanie prezentacji i oddanie ich do Centrum Obs³ugi co najmniej godzinê przed planowanym czasem wyst¹pienia. Godziny otwarcia Centrum: Czwartek, 8 maja Pi¹tek, 9 maja Publikacje 08:00-18:00 07:00-19:00 Autorzy wybranych prac zostan¹ zaproszeni do przygotowania ar tyku³ów do Acta Cardiologica lub Przegl¹du Lekarskiego (indeksowane w Medline). Artyku³y bêd¹ recenzowane. 9

9 Programme - at - a - Glance Thursday, 8 May 2003 time 09:00 10:15 10:30 11:30 12:10 13:30 14:20 15:40 16:20 17:30 18:00 18:20 SESSIONS IN POLISH :30 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Przer wa Rola nowych technologii w kardiologii XXI wieku Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê MEDTRONIC Przer wa Ostre zespo³y wieñcowe. Moderated Poster Session I, II Polska praktyka kliniczna w œwietle aktualnych standardów Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Aventis Pharma Przer wa obiadowa Pacjent z chorob¹ wieñcow¹. Nowe strategie optymalizacji terapii Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Ser vier Polska Przer wa OPENING CEREMONY Opening Session Moderated Poster Session III, IV, V Zastawka aortalna: sztuczna, bezstentowa czy homograft? Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê St. Jude Medical Przer wa POSTER SESSIONS 19:30 22:00 Folk music by Trebunie Tutki & Get Together Party 13

10 Programme - at - a - Glance Friday, 9 May 2003 time PLENARY SESSIONS POSTER SESSIONS 08:15 09:45 10:00 11:40 12:20 14:00 14:50 16:00 16:40 18:10 18:30 19:40 20:30 23:00 Plenary Session I Best abstracts Coffee Break Plenary Session II Mitral valve disease Coffee Break Plenary Session III Aortic valve disease Lunch Plenary Session IV Endocarditis: when medical, when surgical? Coffee Break Plenary Session V Special patients and difficult situations Coffee Break Moderated Poster Session VI, VII, VIII Moderated Poster Session IX, X, XI Highlights of the Congress: Perspectives for XXI century & Closing of the sessions BANQUET Main Square (Rynek G³ówny) - Sukiennice National Gallery Saturday, 10 May :00 11:00 Joint Meeting of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease & Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease 14

11 Programme - at - a - Glance - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Posters for sessions I, II must be set up between 09:00 and 11:30, removed between 12:10 and 13:30. The autor should be present throughout the cofee break (11:30-12:10) in order to discuss the poster. Posters for sessions III, IV, V must be set up between 13:30 and 15:40, removed between 16:20 and 18:00. The autor should be present throughout the cofee break (15:40-16:20) in order to discuss the poster. time 11:30 12:10 Session I: Congenital heart disease (prenatal & childr en). Chairpersons: Bernhard Iung, Jacek Ró añski, Les³aw Szyd³owski Session II: Varia. Chairpersons: Andrzej Budaj, Danuta Czarnecka, Kr zysztof mudka 15:40 Session III: Congenital heart disease (adults). Chairpersons: Piotr Hoffman, Tadeusz Przew³ocki Andrzej Rudziñski Session IV: Echocardiography. Chairpersons: Jerzy Adamus, Maria Olszowska, Henr yk Siniawski 16:20 Session V: Arrhythmias and rhythm control. Chairpersons: Jacek Lelakowski, Wies³awa Piwowarska, Aylin Yildirir Friday, 9 May 2003 Posters for sessions VI, VII, VIII must be set up between 08:15 and 11:40, removed between 12:20 and 14:00. The autor should be present throughout the cofee break (11:40-12:20) in order to discuss the poster. Posters for sessions IX, X, XI must be set up between 14:00 and 16:00, removed between 16:40 and 18:30. The autor should be present throughout the cofee break (16:00-16:40) in order to discuss the poster. 11:40 Session VI: Mitral valve disease. Chairpersons: Jaros³aw Dro d, Bogus³aw Kapelak, Alec Vahanian Session VII: Inflammation and calcification. Chairpersons: Tadeusz Cichocki, François Delahaye, Aldona Dembiñska - Kieæ 12:20 Session VIII: Novel technologies in imaging. Chairpersons: Eric G. Butchart, Jaros³aw D. Kasprzak, Mieczys³aw Pasowicz 16:00 Session IX: Aortic valve disease. Chairpersons: Manuel J. Antunes, Zbigniew G¹sior, Roman Pfitzner Session X: Endocarditis. Chairpersons: Magdalena Kostkiewicz, Janina Stêpiñska, M. Pilar Tornos Mas 16:40 Session XI: Novel treatment technologies. Chairpersons: Piotr Pieni¹ ek, Bernard Prender gast, Stanis³aw Woœ 15

12 Scientific Programme Satellite Sessions and Moderated Poster Sessions I, II Czwartek, 8 Maja :00-10:15 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Przewodnicz¹: Jer zy Sadowski (Kraków), Stanis³aw Woœ (Katowice) 09:00 09:20 09:40 Stanis³aw Woœ (Katowice) Aortalne zastawki bezstentowe. Andrzej Biederman (Warszawa) Stenoza aortalna w wieku podesz³ym: kiedy operowaæ zastawkê? Bogus³aw Kapelak (Kraków), Jerzy Sadowski (Kraków) Dwadzieœcia piêæ lat doœwiadczeñ w leczeniu têtniaków aorty wstêpuj¹cej w Klinice Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii IK CMUJ w Krakowie. Dyskusja Przerwa (Cof fee Break) Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Medtronic Rola nowych technologii w kardiologii XXI wieku Przewodnicz¹: Andr zej Biederman (Warszawa), Jerzy Sadowski (Kraków) 10:30-11:30 10:30 10:45 11:00 11:15 Rajmund Wilczek (Gdañsk) Resynchronizacja w niewydolnoœci serca. Andrzej Biederman (Warszawa) Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków. Jacek Lelakowski (Kraków) Niefarmakologiczne leczenie migotania przedsionków. Dyskusja panelowa Andrzej Biederman, R yszard Jaszewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jerzy Sadowski, Rajmund Wilczek Przerwa (Cofee Break) and Moderated Poster Sessions I, II 11:30-12:10 Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Aventis Pharma 12:10-13:30 Ostre zespo³y wieñcowe. Polska praktyka kliniczna w œwietle aktualnych standardów Przewodnicz¹: Grzegor z Opolski (Warszawa), Andrzej Cieœliñski (Warszawa) 12:10 12:30 12:50 13:05 Grzegor z Opolski (Warszawa) Ostre zespo³y wieñcowe: epidemiologia i stratyfikacja ryzyka. Krzysztof mudka (Kraków) Interwencyjne leczenie ostrych zespo³ów wieñcowych - Ma³opolski Program Ostrej Klatki Piersiowej. Andrzej Budaj (Warszawa) Polska na tle œwiata w rejestrze GRACE. Piotr Podolec (Kraków) Leki przeciwp³ytkowe i przeciwzakr zepowe w ostrych zespo³ach wieñcowych. Dyskusja Przerwa obiadowa (Lunch Break) 16

13 Scientific Programme Satellite Sessions and Moderated Poster Sessions III, IV, V Czwartek, 8 Maja 2003 Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê Ser vier Polska Pacjent z chorob¹ wieñcow¹. Nowe strategie optymalizacji terapii Przewodnicz¹: Wies³awa Tracz (Kraków), Piotr Podolec (Kraków) 14:20-15:40 14:20 14:40 15:00 Hanna Szwed (Warszawa) Interwencje metaboliczne: kiedy, jak i u kogo? Waldemar Banasiak (Wroc³aw) Inhibitory konwertazy angiotensyny jako leki wieñcowe. Lech Poloñski (Zabrze) Nowe mo liwoœci kardiologii interwencyjnej. Dyskusja Przerwa (Cof fee Break) Moderated Poster Sessions III, IV, V Sesja satelitarna sponsorowana przez firmê St. Jude Medical Zastawka aortalna: sztuczna, bezstentowa czy homograft? Przewodnicz¹: Jer zy Sadowski (Kraków), Jacek Ró añski (Warszawa) 15:40-16:20 16:20-17:30 16:20 16:40 17:00 Jerzy Sadowski (Kraków) Dwadzieœcia piêæ lat doœwiadczeñ w chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych serca w Klinice Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii IK CMUJ w Krakowie. Jacek Ró añski (Warszawa) Zastosowanie homograftów w leczeniu wad zastawkowych serca. Henryk Siniawski (Berlin), Roland Hetzer (Berlin) Zastawka bezstentowa - dla jakiego pacjenta? Dyskusja 17

14 Scientific Programme - Opening Session Thursday, 8 May 2003 Opening ceremony Welcome Address Opening Session Chairpersons: C. Gohlke-Bärwolf (D), W. Tracz (PL), P. Podolec (PL) Wies³awa Tracz (PL) Diagnosis of valvular heart disease: from past to the future. Alec Vahanian (F) Results of the Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. 18:00 18: :30 18

15 Scientific Programme - Lectures Friday, 9 May 2003 Plenary Session I 08:15-09:45 Best abstracts. Chairpersons: François Delahaye (F), Kalina Kawecka-Jaszcz (PL), Irena Rawczyñska-Engler t (PL) J. Cordan, E. Acar turk, H. Muderrisoglu, A. Aydinlar, G. Ozbay, A. Yildirir, S. ulgen, B.Ozdemir (TR) Current status of patients with valvular heart disease: A multicenter study. 3 E. P³oñska, A. Gackowski, A. Szyszka, J.D. Kasprzak, Z. G¹sior, M. Maciejewski, E. Krzymiñska, M. Peregud, A. Wojtarowicz, I. Kowalik (PL) Diagnostic value of dobutamine stress echocardiography for detecting coronary artery disease in patients with aor tic stenosis. L. Tomkiewicz-Paj¹k, P. Podolec, A. Mura, A.Leœniak-Sobelga, M. Olszowska, E. Szustka, W. Tracz (PL) Functional mitral regurgitation in patients with heart failur e. P. Leszek, J. Janas, A. Klisiewicz, A. Biederman, T. Rywik, M. Kopacz, A. Browarek, J. Korewicki (PL) Mitral valve regurgitation and plasma neurohumoral and cytokine activation. G.B. Ramteke, A.B. Mehta, H. M. Mandikar (India) Effect of Esmolol on trans-mitral gradient in severe mitral stenosis with pulmonary artery pressure more than 70 mmhg. Z. Chmielak, W. Ru y³³o, T. Deptuch, M. Demkow, P. Bekta, C. Kêpka (PL) Repeat percutaneous mitral commissurotomy: Immediate and long-term results. J. Biernat, M.K. Kolowca, K.S. Go³ba, M.A. Deja, K. Widenka, W. Domaradzki, M. Jasiñski, R. Twardowski, S. Woœ (PL) Mitral valve repair in ischemic mitral regurgitation decreases symptoms. W. Kuroczyñski, U. Hake, M. Hilker, M. Heinemann, H. Oelert (D) Preservation of aor tic valve in acute Type A dissection by aortic regurgitation Coffee break 19

16 Scientific Programme - Lectures and Moderated Poster Sessions VI, VII, VIII Friday, 9 May 2003 Plenary Session II Mitral valve disease. Chairpersons: Manuel J. Antunes (P), Witold Ru y³³o (PL) 10:00. 10:20. Jaros³aw D. Kasprzak (PL) Evaluation of mitral valve disease. Bernhard Iung (F) Management of ischaemic mitral regurgitation. 10:00-11: :40. 11:00. 11:15 Alec Vahanian (F) Balloon commissurotomy: selection of patients and long term results. Witold Ru y³³o (PL) Percutaneous mitral commissurotomy: 15 years' experience in Poland. Zbigniew Religa (PL) Mitral valve replacement: mitral homograft. Discussion Coffee break and Moderated Poster Session VI, VII, VIII Plenary Session III Aortic valve disease. Chairpersons: Antoni Dziatkowiak (PL), M. Pilar Tornos Mas (ES) 12:20 Piotr Hoffman (PL) Evaluation of aortic regur gitation: timing of surgery. 11:40-12:20 12:20-14: :40 13:00 13:15 Christa Gohlke - Bärwolf (D) Indications for surgery in asymptomatic patients with aor tic stenosis. Zbigniew G¹sior (PL) Low output - low gradient aortic stenosis. Antoni Dziatkowiak (PL), Piotr Podolec (PL) Twenty years of aortic homografts implantation in Poland: is there still a future? :30 Jerzy Sadowski (PL), Bogus³aw Kapelak (PL), Kr zysztof Bartuœ (PL) 20 Stentless 3F therapeutic bioprothesis: a new alternative for aortic valve replacement. Discussion Lunch break 20

17 Scientific Programme - Lectures and Moderated Poster Sessions IX, X, XI Friday, 9 May 2003 Plenary Session IV Endocarditis: when medical, when surgical? Chairpersons: François Delahaye (F), Maria Krzemiñska - Paku³a (PL) 14:50 M. Pilar Tornos Mas (ES) New criteria for diagnosing endocarditis. 14:50-16: :05 15:20 15:35 François Delahaye (F) The profile of infective endocarditis is changing. Janina Stêpiñska (PL) Optimal time for surgery in endocarditis. Henryk Siniawski (D), Roland Hetzer (D) Infective double valve disease: criteria for surgery. Discussion Coffee break and Moderated Poster Sessions IX, X, XI Plenary Session V Special Patients, difficult situations. Chairpersons: Eric G. Butchart (UK), Alec Vahanian (FR) 16:40 Manuel J. Antunes (P) Tricuspid regurgitation: a benign disease? 16:00-16:40 16:40-18: :00 17:20 17:40 Eric G. Butchart (UK) Thromboembolism after valve replacement: mechanisms and solutions. Bernard Prendergast (UK) Management of anticoagulated patients prior to non-cardiac surgery. Piotr Ponikowski (PL) Heart failure in patients with VHD Discussion Coffee break 21

18 Scientific Programme - Lectures Friday, 9 May 2003 Highlights of the Congress: Perspectives for XXI century. 18:30-19:30 Chairpersons: Andrzej Cieœliñski (PL), Christa Gohlke-Bär wolf (D) Panel Manuel J. Antunes (P), Andrzej Biederman (PL), Eric G. Butchar t (UK), François Delahaye (F), Mieczys³aw Pasowicz (PL), Bernard Prendergast (UK), Witold Ru y³³o (PL), Jer zy Sadowski (PL), M. Pilar Tornos Mas (ES), Alec Vahanian (F), Bernhard Iung (F), Stanis³aw Woœ (PL) Closing of the Sessions Christa Gohlke-Bärwolf (D), Wies³awa Tracz (PL), Piotr Podolec (PL) 19:30 Banquet in the Sukiennice National Gallery (Kraków Main Square) 20:30-23:00 Saturday, 10 May 2003 Joint Meeting 09:00-11:00 of the European Society of Cardiology - Working Group on Valvular Heart Disease and Polish Cardiac Society - Working Group on Valvular Heart Disease 22

19 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session I Congenital heart disease (prenatal & children). Chairpersons: Bernhard Iung, Jacek Ró añski, Les³aw Szyd³owski 11:30-12:10 Abstract Significant aortal valve and pulmonary valve stenosis in prenatal period. Diagnostics, outcome, treatment. Two-centre study. A.W³och, M.Respondek-Liberska, A.Sysa, B.Goc, J.Krzystolik- adziñska, L.Szyd³owski Parachute mitral valve coexisting with complex congenital heart defect. Multistage successful surgical treatment. J.Krzystolik- adziñska, M.Wites, B.Wites, E.Go³ba, B.Mazurek, L.Szyd³owski Prenatal diagnosis of fetal cardiac defect in a pregnant patient with congenital aortic valve stenosis. H.Siudalska, I.WoŸniewska, A.Raczyñski, K.Graliñska, J.Dangel, W.Rydlewska-Sadowska, P.Hoffman Przezskórna walwuloplastyka balonowa w krytycznym zwê eniu zastawki aor talnej u noworodków. P.Dry ek, T.Moszura, J.Moll, P.Jarosik, B.Politowska, K.Ostrowska, J.Moll, A.Sysa The influence of increased afterload on left ventricular performance in infants with aortic valve stenosis. Z.Kordon, A.Rudziñski, M.Czubaj-Kowal, E.Olczykowska-Siara Congenital mitral valve disease in children. K.Ostrowska, J.A.Moll, A.Mazurek-Kula, J.Binikowska, M.Moll, A.Sysa, J.J.Moll Clinical view and treatment in various forms of Ebstein anomaly in children. L.Szyd³owski, A.Rudziñski, Z.Kordon, T.Marek-Szyd³owska A rare combination: tetralogy of Fallot (TOF) associated with complete atrioventricular canal (AVC) in children. Infections as a preoperative problem, especially in patients with Down Syndrome. L.Szyd³owski, T.Marek-Szyd³owska, A.Rudziñski Aortic and pulmonic valves, 5 to 8 years after anatomical correction of transposition of the great arteries. K.M³udzik, J.A.Moll, P.Jarosik, M.Moll, B.Paw³owicz, A.Sysa, J.J.Moll Maternal and fetal outcome in pregnant women with congenital valvular stenosis. H.Siudalska, I.WoŸniewska, A.Raczyñski, K.Graliñska, J.Dangel, W.Rydlewska-Sadowska, P.Hoffman P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 23

20 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session II Varia. Chairpersons: Andrzej Budaj, Danuta Czarnecka, Kr zysztof mudka 11:30-12:10 Abstract Prognostic significance of tricuspid regurgitation in patients with hear t failure. L.Tomkiewicz-Paj¹k, P.Podolec, W.Tracz P39 Brain natriuretic peptide plasma levels in ischemic and nonischemic advanced heart failure. J.Grzybowski, Z.Biliñska, J.Janas, E.Michalak, W.Piotrowski, W.Ru y³³o Ryzyko powik³añ zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami po zabiegu wszczepienia sztucznych protez zastawkowych w wybranej populacji pacjentów polskich. J.Wo³kanin-Bartnik, T.Zieliñski, H.Pogorzelska, A.Browarek, P.Leszek, J.Korewicki Jakoœæ leczenia przeciwkrzepliwego a ryzyko powik³añ zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych u pacjentów po zabiegu wszczepienia sztucznych protez zastawkowych leczonych doustnymi antykoagulantami. J.Wo³kanin-Bartnik, T.Zieliñski, H.Pogorzelska, A.Browarek, P.Leszek, J.Korewicki Silent tricuspid regurgitation in old people. D.Zdrenghea, M.Ilea, D.Pop, M.Cebanu Clinical relevance of tricuspid regurgitation after or thotopic heart transplantation. D.Sobczyk, J.Sadowski, I.Górkiewicz-Kot, P.Przyby³owski, K.Wróbel, J.Pi¹tek, K.Wier zbicki Tricuspid valve annuloplasty: early and long-term results (13 years follow-up ). A.Koœmider, J.Zas³onka, R.Jaszewski, A.Walczak, R.Zwoliñski, S.Jander, A.Iwaszkiewicz, M.Koœmider Regional left ventricular contractility before and after percutaneous coronary interventions. E.Sêdziwy, P.Podolec, P.Pieni¹ ek, W.Tracz Changes in left ventricular myocardial velocities in ischeamic heart disease patients after PTCA - one year follow-up. W.P³azak, M.Krochin, A.Mura, P.Podolec, W.Tracz Relations between endothelial Nitric Oxide gene and Angiotensin-Converting gene polymorphisms and some biochemical parameters in patients with cardiological Syndrome X. W.Kolasiñska-Kloch, B.Kieæ-Wilk, A.Jabrocka, W.Leœniak, M.Kloch, J.S.Dubiel, A.Dembiñska-Kieæ Influence of VEGF, bfgf and PPARã agonists on endothelial cells differentiation and Jagged 1/Notch4 expression. J.Grzybowska, B.Kieæ-Wilk, A.Polus, A.Dembiñska-Kieæ, H.Zhang, K.Kristiansen Leptin induced differentiation of Huvec. A.Polus, E.Pi¹tkowska, J.Grzybowska, M.Miko³ajczyk, A.Banaœ, A.Dembiñska-Kieæ P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 24

21 Scientific Programme - Moderated Posters Sessions Thursday, 8 May 2003 Session III Congenital heart disease (adults). Chairpersons: Piotr Hoffman, Tadeusz Przew³ocki, Andrzej Rudziñski 15:40-16:20 Abstract Mitral valve prolapse associated with ostium secundum atrial septal defect. E.Suchoñ, P.Podolec, W.P³azak, L.Tomkiewicz-Paj¹k, M.Pieculewicz, A.Mura, W.Tracz Transcatheter closure of atrial septal defect with Amplatzer Septal Occluder. P.Podolec, T.Przew³ocki, M.Pieculewicz, M.Hlawaty, L.Tomkiewicz-Paj¹k, W.P³azak, K. mudka, W.Tracz Early results of atrial septal defect closure with Amplatzer Septal Occluder are impacted by the tricuspid insufficiency. M.Pieculewicz, Podolec, M.Hlawaty, W.P³azak, L.Tomkiewicz-Paj¹k, T.Przew³ocki, K. mudka, W.Tracz Ten years follow-up after balloon pulmonary valvuloplasty in adults. M.Ciszewski, M.Demkow, W.Szaroszyk, P.Micha³ek, C.Kêpka, P.Hoffman, W.Ru y³³o Nieprawid³owy sp³yw y³ p³ucnych do y³y g³ównej górnej z ubytkiem w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej typu sinus venosus leczony jako pierwotne nadciœnienie p³ucne rola wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT). J.Drozd, A.Tomaszewski, E.Chehab-Czekajska, A.Drop, T.Widomska-Czekajska Wspó³istnienie serca trójprzedsionkowego i wypadania p³atków zastawki dwudzielnej. A.Tomaszewski, M.Prasa³, T.Widomska-Czekajska Wspó³istnienie Zespo³u Williamsa i koarktacji aorty. A.Tomaszewski, J.Drozd, E.Chehab-Czekajska, A.Drop, T.Widomska-Czekajska Long-term results of valvular condition evaluation and clinical state observation in patients operated with Senning method. E.Borowicka, J.Smoleñska-Petelenz, M.Dukalska, G.Markiewicz- oskot, L.Szyd³owski Percutaneous balloon valvuloplasty in the treatment of pulmonary valve stenosis in children - late results. A.Rudziñski, P.Weryñski, W.Król-Jawieñ, Z.Kordon, E.Olczykowska-Siara P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 25

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Elektroterapia i urządzenia mechaniczne w niewydolności serca VII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne Electrotherapy and mechanical

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

SALA GŁÓWNA (poziom 0)

SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.00 12.50 Lunch powitalny SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.50 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I termin 13.00 13.05 Ceremonia otwarcia 13.05 14.35 Trudne decyzje

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

II International Conference on Rare Cardiovascular Diseases

II International Conference on Rare Cardiovascular Diseases II International Conference on Rare Cardiovascular Diseases Date: 16 17 October 2014, Krakow, Poland Venue: John Paul II Hospital in Krakow Conference Building No A-V Prądnicka 80, 31-202 Krakow Organizer:

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013 Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Notatki: Pi¹tek, 20 stycznia 2006. Sobota, 21 stycznia 2006. 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji

Notatki: Pi¹tek, 20 stycznia 2006. Sobota, 21 stycznia 2006. 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji 20 1 2 19 Pi¹tek, 20 stycznia 2006 Notatki: 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji Sala Koncertowa 13:00-15:00 Sesja 1 - Aktualne trendy w kardiochirurgii 15:30-17:50 Sesja 2 A- Chirurgia aorty i zastawki

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 Środa, 7 marca 2012 Dział Nauki i Nowych Technologii 17:00 Otwarcie kursu

Bardziej szczegółowo

pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r.

pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r. pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r. 1 PROGRAM 9 10 września 2011 r. Aktualne rekomendacje leczenia zaburzeń lipidowych o konferencji Termin 9 10 września 2011 r. 2

Bardziej szczegółowo

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży?

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży? FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej VII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE HEART TEAM - Postępy we współczesnej kardiochirurgii i kardiologii. Zabiegi hybrydowe. ECMO Zabrze, 23-24 marca 2011 Środa, 23 marca 2011 AULA SCCS (nowy

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 Strona1 Program 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10 Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 PATRONAT FIRMY SERVIER Niewydolność serca w

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Etiologia zwyrodnienie płatków zastawki poszerzenie pierścienia aortalnego lub/i aorty wstępującej mieszany Etiologia

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

5 th Peripheral. in Krakow

5 th Peripheral. in Krakow 5 th Peripheral Interventions for Cardiologists in Krakow 13 th and 14 th of June 2008 PINC in Krakow 08 PINC in Krakow 08 5 th Peripheral Interventions for Cardiologists in Krakow 13 th and 14 th of

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE STUDENCKIE

KONFERENCJE STUDENCKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KARDIOCHIRURGICZNE UJ CM 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI

Bardziej szczegółowo

THT POLAND 2014. 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw. THTpoland.com. In affiliation with

THT POLAND 2014. 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw. THTpoland.com. In affiliation with 1 st THT POLAND 2014 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw THTpoland.com In affiliation with The Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Hotel Intercontinental, Warsaw, Poland, 18-19 May 2012 PROGRAM/PROGRAMME

Hotel Intercontinental, Warsaw, Poland, 18-19 May 2012 PROGRAM/PROGRAMME Hotel Intercontinental, Warsaw, Poland, 18-19 May 2012 PROGRAM/PROGRAMME Fifth Warsaw Symposium on Thromboembolism Hotel Intercontinental Warszawa 18-19 maja 2012 Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

SOBOTA SATURDAY 25.09.2010

SOBOTA SATURDAY 25.09.2010 SOBOTA SATURDAY 25.09.2010 9.00 10.30 SALA A1 ROOM A1 SESJA DYDAKTYCZNA/EDUCATIONAL SESSION Jak optymalnie leczyć ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)? How to manage ST segment elevation

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 326 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 326-331 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 16.07.2012 Poprawiono/Corrected: 24.09.2012 Zaakceptowano/Accepted: 25.09.2012 Akademia Medycyny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015 Komitet Honorowy Prof. dr hab. n. med. Jan Baron członek zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Prof. dr n. med. Chiara Bucciarelli-Ducci Prezydent Elekt Sekcji Rezonansu Magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem.

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. 1 KSIĄŻKI 1. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. Via Medica 2006 2. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG część 1

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup.

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup. V KONFERENCJA KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ K O M U N I K A T Kraków, 30 31 marca 2007 r. Centrum Dydaktyczno Kongresowe Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Chorzy trudni nietypowi/case reports blacja alkoholowa przegrody międzykomorowej u chorej z kardiomiopatią przerostową zawężającą powikłana zwiększeniem gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory

Bardziej szczegółowo

Notatki: Pi¹tek, 19 stycznia 2007. Sobota, 20 stycznia 2007. 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji

Notatki: Pi¹tek, 19 stycznia 2007. Sobota, 20 stycznia 2007. 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji 16 1 2 15 Notatki: Pi¹tek, 19 stycznia 2007 13:00 Oficjalne otwarcie konferencji Sala Koncertowa 13:00-14:30 Sesja 1 - Chirurgia aorty 15:00-16:40 Sesja 2 A - Chirurgiczne mo liwoœci leczenia skrajnej

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com 2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland THTpoland.com In affiliation with: Under official accreditation of: Association of Cardiovascular Interventions of the Polish

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Zwężenie zastawki aortalnej o etiologii degeneracyjnej choroba leczona operacyjnie niezależnie od wieku. Prezentacja dwóch przypadków

Zwężenie zastawki aortalnej o etiologii degeneracyjnej choroba leczona operacyjnie niezależnie od wieku. Prezentacja dwóch przypadków Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 224 228 P r z y p a d k i k l i n i c z n e Redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski Zwężenie zastawki

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery czwartek / thursday czwartek 9:00-12:15 / thursday 9:00-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Choroby Serca i Naczyń 2007, tom 4, nr 2, 106 110 P R Z Y P A D K I K L I N I C Z N E Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Piotr Lipiec,

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014 Sesja 1 15:00 17:00 Sesja 2 17:30 19:30 ŚRODA, 5 marzec 13:00-15:00 BADANIE IVUS / FFR SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA LEKARZY, TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK, cz. 1 CZEŚĆ 1: FELLOWS COURSE: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 3. Katowice, 14.04.2008

KOMUNIKAT 3. Katowice, 14.04.2008 X PT TOKS SZCZYRK 2008 KOMUNIKAT 3. Katowice, 14.04.2008 Szanowni Państwo! W dniach 8-12 września 2008 w Szczyrku odbędzie się IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego organizowany przez

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 2 nd Left Main Summit at the 15 th Jubilee New Frontiers in Interventional Cardiology 2014 Venue: International Conferencing and Entertainment (ICE) 17 Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3 27 ROZDZIA 3 Przerwany ³uk aorty 3.1. Wstêp Przerwanie ³uku aorty jest rzadk¹ patologi¹, która polega na braku ci¹g³oœci têtnicy g³ównej w tym odcinku. Jest efektem zaburzeñ tworzenia ³uków aortalnych

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 6. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.02.2016 Hotel Intercontinental WARSZAWA 2. KOMUNIKAT list powitalny sponsorzy KONFERENCJA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70 numer 2 (45) 2011 Spis treści JUBILEUSZ PRASY POLSKIEJ DARIUSZ ROTT Pocz¹tki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna.............................................. 11 JAN TOMKOWSKI

Bardziej szczegółowo