REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem są Małgorzata Tracz ( ) i Magdalena Tracz- Niemczyk ( ), wspólnicy spółki cywilnej Ewenement S.C. M. Tracz, M. Tracz- Niemczyk, Olkusz, ul. Mieszka I nr 9, NIP spółki cywilnej: , REGON spółki cywilnej: , 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w formie umożliwiającej pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu. Definicje. Użyte w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności i Polityce plików cookies pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w tym przypadku konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie. 2. Konto Klienta oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi. 3. Konsument oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Serwis serwis działający na stronie internetowej na którym prowadzony jest Sklep internetowy. 5. Sklep/Sklep internetowy sklep internetowy dostępny na stronie internetowej 6. Usługobiorca użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta. 7. Właściciel Sklepu oznacza Małgorzatę Tracz i Magdalenę Tracz-Niemczyk wspólników spółki cywilnej Ewenement S.C. M. Tracz, M. Tracz-Niemczyk. 8. Zamówienie przyjęta przez Klienta oferta sprzedaży określonych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Wymagania techniczne.

2 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: a. urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu, b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane), c. aktywne konto Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klienta. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies. Konto Klienta. 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. 2. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w Sklepie. 3. W celu założenia Konta Klienta, użytkownik zobowiązany jest: a. podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy adres , b. ustalić hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta, c. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego treści, d. aktywować Konto Klienta przy użyciu linku wysłanego w wiadomości na podany w trakcie rejestracji adres Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie. 5. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 6. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie. 7. Usługobiorca może dokonać zmiany podanych przez siebie danych po zalogowaniu się na Konto Klienta. 8. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Właściciela Sklepu. Przyjmowanie i realizacja Zamówień. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

3 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej oraz przez aukcje Allegro. W przypadku składania zamówień przez aukcje Allegro Klienci są związani również Regulaminem Allegro. 4. Klient, składając Zamówienie, przyjmuje ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). 5. Zamówiony towar dostarczamy wysyłką priorytetową za pomocą Kuriera DPD. 6. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski: a. 14 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych. b. 18 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych. 7. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 8. Koszt wymiany na inny rozmiar/model ponosi Klient. 9. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z Zamówieniem, chyba, że Klient wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 10. Klienci informowani są o statusie Zamówienia pocztą elektroniczną. 11. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia: a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, b) niekompletności przesyłki, c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. 12. Realizacja Zamówień w czasie wyprzedaży może wynosić ponad 7 dni roboczych. 13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Obowiązki Klienta. 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 2. Klient ponosi za treść i prawdziwość danych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu. 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4 Ceny towarów i płatności. 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta także faktura VAT. 4. Klient może wybrać następujące formy płatności: a. e-przelewem, kartą kredytową przed dostawą towaru - usługa Dotpay.pl, b. przelew zwykły na konto bankowe przed wysyłką, c. płatność za pobraniem. 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Reklamacje towarów. 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) we wskazanych serwisach (jeżeli gwarancja została udzielona) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (jeżeli Klient jest konsumentem). 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 3. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego. 4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu. 5. Reklamacje należy kierować: a) pisemnie na adres Sklepu;

5 b) pocztą elektroniczną na adres 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji i ewentualnym dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć. 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Sklepu, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. 5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia. Prawo odstąpienia od umowy. 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 8 poniżej. 2. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, Sklep może żądać odszkodowania. 5. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od przyjęcia zwrotu towaru, o czym Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e- mail. 8. Właściciel Sklepu informuje, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zakupu Towarów: a) obejmujących świadczenie usług, które rozpoczną się, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni na odstąpienie od umowy; b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; c) o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; d) które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; e) stanowiących prasę. 9. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta). W takich przypadkach 10 dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia Rejestracji. Prawa odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej. 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Właścicielowi Sklepu, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 3. Właściciel Sklepu, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 4. Właściciel Sklepu ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu.

7 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców. 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem. 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców. 4. O zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami oraz umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami. 5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Właściciela Sklepu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta. 7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów nie będących Konsumentami

8 Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo