Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste"

Transkrypt

1 Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz. z 2007 r. Nr 155 Poz z późn. zm.). PIERWSZE KROKI ABY ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: KROK 1: Rejestracja firmy w Urzędzie Miejskim Osoba fizyczna pragnąca założyć jednoosobową działalność gospodarczą, wypełnia tylko jeden wniosek (EDG-1) i składa go w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Można to zrobić na trzy sposoby: - osobiście w pok. 36 tut. Urzędu. - listem polecony z potwierdzonym notarialnie podpisem lub podpisać osobiście w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku do Urzędu. - drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap z podpisem elektronicznym lub podpisaniem osobiście w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku do Urzędu. Wniosek jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia. Działalność można rozpocząć z dniem złożenia wniosku lub z datą późniejszą wskazaną we wniosku. Aby założyć działalność gospodarczą należy mieć przy sobie dowód osobisty przy składaniu wniosku osobiście lub przy podpisaniu wniosku. Ewidencje prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłat. KROK 2: Wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie do ZUS W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do Ewidencji Działalności Gospodarczej należy stawić się do ZUS-u w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych oraz do Urzędu Skarbowego aby wybrać formę opodatkowania. Przed wizytą w urzędzie skarbowym należy zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie dla nas najbardziej korzystna. Do wyboru mają Państwo: opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa, stawka liniowa)

2 opodatkowanie w formach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa). KROK 3: Koncesje, licencje zezwolenia i zgody Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, licencji do prowadzenia działalności gospodarczej lub też stosownych uprawnień zawodowych. Potrzebują Państwo wpisu do rejestru działalności regulowanej, gdy zamierzają Państwo prowadzić działalność gospodarczą związaną z: Poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin, wydobywaniem kopalin ze złóż, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Koncesja jest udziela przez Ministra Środowiska, marszałka województwa lub starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja jest udzielana przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami i energią. Koncesja jest udzielana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ochroną osób i mienia. Koncesja jest udzielana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Koncesja jest udzielana przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewozami lotniczymi. Koncesja jest udzielana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potrzebują Państwo wpisu do rejestru działalności regulowanej, gdy zamierzają Państwo prowadzić działalność gospodarczą związaną z: Organizowaniem imprez turystycznych oraz pośredniczeniem na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonuje się u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Świadczeniem usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP i polowania za granicą. Wpisu do rejestr polowań prowadzi dokonuje się u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, pośrednictwa pracy za granicą, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dokonuje się u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Konfekcjonowaniem lub obrotem środkami ochrony. Wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin dokonuje się u wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Obrotem materiałem siewnym. Wpisu do rejestry przedsiębiorców dokonujących obrotu

3 materiałem siewnym dokonuje się u wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wytwarzaniem lub magazynowaniem biokomponentów. Wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących oraz importujących biokomponenty dokonuje się u Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Wyrobem lub rozlewem napojów spirytusowych. Wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dokonuje się u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dokonuje się u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyrobem, oczyszczaniem, skażaniem, odwadnianiem alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz rejestru producentów wyrobów tytoniowych dokonuje się u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzeniem przedsiębiorstwa składowego. Wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład towary rolne dokonuje się u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisu do rejestr przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład towary przemysłowe dokonuje się u Ministra Gospodarki. Przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych dokonuje się u marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się u Okręgowej Rady Lekarskiej właściwej dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia oraz u Naczelnej Rady Lekarskiej, w przypadku gdy okręgowa izba lekarska jest organizatorem kształcenia. Kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kształcenie podyplomowe dokonuje się u Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia oraz u Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych i innych podmiotów. Prowadzeniem indywidualnej, indywidualnej - specjalistycznej i grupowej praktyki pielęgniarek i położnych. Wpisu do rejestru indywidualnych, indywidualnych - specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych dokonuje się u Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia praktyk. Prowadzeniem grupowej praktyki lekarskiej. Wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich dokonuje się u Okręgowej Rady Lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywanej praktyki. Prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich dokonuje się u Okręgowej Rady Lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywanej praktyki. Prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzeniem ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

4 Prowadzeniem pracowni psychologicznej. Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną dokonuje się u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa. Prowadzeniem działalności kantorowej. Wpisu do rejestru działalności kantorowej dokonuje się u Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prowadzeniem usług detektywistycznych. Wpisu do rejestru działalności detektywistycznej dokonuje się u Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonywaniem działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia, z wyjątkiem działalności pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych oraz działalności wykonywanej przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Wpisu do rejestru operatorów pocztowych dokonuje się u Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organizowaniem wyścigów konnych. Wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych dokonuje się u Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej. Wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonuje się u Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prowadzeniem kursów początkowych i kursów doskonalących dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy początkowe i kursy doskonalące dokonuje się u Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Prowadzeniem kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dokonuje się u marszałka województwa. Potrzebują Państwo zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, gdy zamierzają Państwo prowadzić działalność gospodarczą związaną z: Sprzedażą napojów alkoholowych. Zezwolenia udziela: - na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, - na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% - marszałek województwa dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa, - na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% - Minister Gospodarki. Urządzaniem lub prowadzeniem działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach. Zezwolenia udziela Minister Finansów. Prowadzeniami działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenia udziela Minister Gospodarki. Odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Zezwolenia udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zezwolenia udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Leczeniem substytucyjnym osób uzależnionych, wytwarzaniem, przetwarzaniem lub przerabianiem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zbiorem mleczka

5 makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi, przywozem z zagranicy i wywozem za granicę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz prekursorów grupy I-R, obrotem hurtowym środkami odurzającymi substancjami psychotropowymi lub prekursorami grupy I-R, uprawą i kontraktacją upraw maku lub konopi włóknistych. Zezwolenia udziela: - na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej - wojewoda - na uprawę maku lub konopi włóknistych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy - w pozostałych przypadkach - Główny Inspektor Farmaceutyczny. Produkcją tablic rejestracyjnych. Zezwolenia udziela marszałek województwa. Prowadzeniem działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki, prowadzeniem giełdy lub rynku pozagiełdowego. Zezwolenia udziela Minister Finansów lub Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzeniem funduszu emerytalnego. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzeniem banku lub instytucji kredytowej. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Bankowego. Prowadzeniem giełdy towarowej. Zezwolenia udziela Minister Finansów. Zarządzaniem specjalną strefą ekonomiczną. Zezwolenia udziela Rada Ministrów. Gospodarką odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad ww. działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów). Zezwolenia udziela marszałek województwa lub starosta. Instalacją lub naprawą oraz sprawdzaniem pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli to wynika z wiążących Polskę umów międzynarodowych. Zezwolenia udziela Prezes Głównego Urzędu Miar. Prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Zezwolenia udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Prowadzeniem laboratorium referencyjnego. Zezwolenia udziela Minister Środowiska. Wytwarzaniem produktów leczniczych. Zezwolenia udziela Główny Inspektor Farmaceutyczny. Wykonywaniem przewozów kabotażowych na terytorium RP. Zezwolenia udziela Minister Infrastruktury. Wykonywaniem rybołówstwa morskiego. Zezwolenia połowowego udziela: - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - na połowy w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi, - właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego - na połowy w Zalewie Wiślanym, w Zalewie Szczecińskim, na obszarze Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Założeniem lotniska, zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego i prowadzeniem na nim obsługi naziemnej statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu, wykonywaniem przewozów lotniczych do, lub z Rzeczypospolitej Polskiej przez obcego przewoźnika lotniczego, prowadzeniem sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium RP przez obcego przewoźnika lotniczego. Zezwolenia udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Utworzeniem i prowadzeniem instytucji pieniądza elektronicznego. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Bankowego. Wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Finansowego.

6 Wykonywaniem działalności brokerskiej. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Finansowego. Wykonywaniem działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek dla ociemniałych, przesyłek z korespondencją do 2000 g z wyłączeniami przewidzianymi w ustawie z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. Zezwolenia udziela Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prowadzeniem składu podatkowego, prowadzeniem działalności jako zarejestrowany lub niezarejestrowany handlowca, wykonywaniem czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Zezwolenia udziela właściwy naczelnik urzędu celnego. Prowadzeniem funduszu inwestycyjnego. Zezwolenia udziela Komisja Nadzoru Finansowego. Hodowlą zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniem zwierząt doświadczalnych. Zezwolenia udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wykonywaniem planów urządzenia lasu. Zezwolenia udziela Minister Środowiska. Wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonego w ustawie z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Zezwolenia udziela Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Prowadzeniem warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych. Zezwolenia udziela Prezes Głównego Urzędu Miar. Wykonywaniem działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia udziela: - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy - wójt, - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej - burmistrz albo prezydent miasta, - w przypadku innych niż ww. linii komunikacyjnych, wykraczających poza obszar gminy, miasta, powiatu lub województwa - starosta albo marszałek województwa. Utworzeniem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (powyżej 400 m 2 powierzchni sprzedaży). Zezwolenia udziela wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Potrzebują Państwo licencję do prowadzenia działalności gospodarczej, gdy zamierzają Państwo prowadzić działalność gospodarczą związaną z: Wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, lub z przewozami taksówkowymi. Licencję na transport drogowy wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, licencję na przewozy taksówkowe wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, licencję na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury. Wykonywaniem przewozów kolejowych lub udostępnianiem pojazdów trakcyjnych. Licencję udziela Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Wykonywaniem czynności syndyka. Licencję udziela Minister Sprawiedliwości, dodatkowo konieczne jest zdanie przez kandydatów egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Potrzebują Państwo zgody do prowadzenia działalności gospodarczej, gdy zamierzają Państwo otworzyć działalność gospodarczą związaną z: Prowadzeniem np. gabinetu kosmetycznego lub sklepu spożywczego - odbioru miejsca

7 wykonywania działalności musi dokonać Stacja sanitarno-epidemiologiczna (Sanepid). Prowadzeniem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. KROK 4: Wyrobienie pieczątki Pieczątkę możemy wyrobić dopiero po wizycie w urzędzie gminy, gdyż na pieczątce powinien widnieć numer REGON oraz NIP. Na pieczątce znajduje się także pełna nazwa firmy oraz siedziba (adres). Dodatkowo możemy zamieścić inne dane, np.: dane kontaktowe oraz logo. KROK 5: Założenie konta bankowego Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro ( ). Konto firmowe służy również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj opłaty za prowadzenie firmowego rachunku są znacznie wyższe niż w przypadku kont osobistych. Jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, o ile nie łamie to regulaminu banku. Jest to duże ułatwienie dla samozatrudnionych i osób prowadzących małe przedsiębiorstwa. Aby korzystać z przywileju jednorazowe transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać euro. KROK 6: Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Najważniejsze instytucje dla założenia działalności gospodarczej dla osób z miejscem zamieszkania w gminie Trzebnica: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego Trzebnica

8 Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka Trzebnica Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Trzebnicy ul. Wojska Polskiego 1b Trzebnica Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w przypadku Rolników) ul. Witosa Trzebnica Urząd Statystyczny we Wrocławiu ul. Oławska Wrocław (instytucja nadająca nr REGON) Wszelkie zmiany w działalności gospodarczej zgłasza się tylko w Ewidencji działalności gospodarczej na wniosku EDG-1 w ciągu 14 dni od faktycznego zaistnienia zmiany. Tak samo w przypadku zamknięcia działalności.

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne Towarzystwo Internistów Polskich PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY 1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo