j ę z y k a n g i e l s k i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "j ę z y k a n g i e l s k i"

Transkrypt

1 język angielski

2 PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru 3. Dom miejsce zamieszkania, opis domu 4. Dom opis pomieszczeń domu i ich wyposażenia zaimki osobowe, zaimki wskazujące, zaimki pytające 8 Present Simple: to be, stopniowanie przymiotników 10 Present Simple, can, have got, przysłówki częstotliwości there is/there are, kolejność przymiotników, liczba mnoga rzeczowników, przyimki in, on, at, false friends, czasowniki make i do Lista kontrolna 16 II 5. Szkoła życie szkoły 6. Szkoła przedmioty nauczania 7. Praca popularne zawody i związane z nimi czynności 8. Praca miejsce pracy Present Continuous, czasowniki nietworzące czasów typu Continuous, tryb rozkazujący, angielski oficjalny i nieoficjalny, literowanie Present Simple i Present Continuous, both, either, neither, rzeczowniki złożone, słowotwórstwo sposoby wyrażania przyszłości: Present Simple, Present Continuous, be going to Future Simple, przyimki określające kierunek i odległość 24 Lista kontrolna 26 III 9. Życie rodzinne i towarzyskie członkowie rodziny, czynności życia codziennego, okresy życia, święta i uroczystości 10. Życie rodzinne i towarzyskie koledzy i przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego, konflikty i problemy, styl życia 11. Żywienie artykuły spożywcze, posiłki, przygotowanie posiłków 12. Żywienie lokale gastronomiczne forma dzierżawcza rzeczownika, przymiotniki i zaimki dzierżawcze, Past Simple: to be Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some, any, no, much, many, a lot of a few/few, a little/little, too/enough, no/none/no-one, zaimki nieokreślone Lista kontrolna 36 IV 13. Zakupy i usługi rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie 14. Zakupy i usługi korzystanie z usług, reklama 15. Podróżowanie i turystyka środki transportu, hotel, wycieczki 16. Podróżowanie i turystyka orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie liczebniki główne, zaimki you, one, ones 38 czasowniki modalne, spójniki and, so, beacause, or, but 40 Present Perfect 42 Past Simple i Present Perfect 44 Lista kontrolna

3 V 17. Kultura dziedziny kultury 18. Kultura uczestnictwo w kulturze, twórcy i ich dzieła, media 19. Sport dyscypliny sportu, sprzęt sportowy Past Continuous 48 Past Continuous i Past Simple, zdania z dwoma dopełnieniami liczebniki porządkowe, przyimki przy określeniach czasu 52 Lista kontrolna 54 VI 20. Sport imprezy sportowe, sport wyczynowy 21. Zdrowie samopoczucie, choroby i ich objawy 22. Zdrowie leczenie, zdrowy tryb życia, uzależnienia przysłówki, stopniowanie przysłówków 56 zdania warunkowe 0, I, II typu 58 should/should t, must/mustn t, need/needn t, have to, zaimki zwrotne, each other Lista kontrolna 62 VII 23. Nauka i technika korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, obsługa podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne 24. Nauka i technika korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, wynalazki 25. Świat przyrody pogoda, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego mowa niezależna i zależna 64 zaimki względne who, which, what, pytania zależne 66 przedimki, bezokolicznik i gerund, przymiotniki zakończone na -ed lub -ing Lista kontrolna 70 VIII 26. Świat przyrody rośliny i zwierzęta, klęski żywiołowe 27. Życie społeczne przestępczość 28. Życie społeczne konflikty i problemy społeczne 29. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych informacje o kraju ojczystym, integracja europejska 30. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych informacje o krajach anglojęzycznych strona bierna 72 Past Perfect, przymiotniki złożone, skróty 74 pytania pozorne, pytania zaprzeczone 76 such, so what, zdania względne, zdania względne określające i opisujące powtórzenie 80 Lista kontrolna 82 Odpowiedzi do zadań 84 Arkusze egzaminacyjne 90 Klucz odpowiedzi i punktowania zadań

4 PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi wstęp Gimnazjalisto! Przed Tobą egzamin kończący naukę w gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno- -przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Egzamin z języka angielskiego Egzamin z języka angielskiego jest przeprowadzany na dwóch poziomach: podstawowym (obowiązkowy dla wszystkich uczniów) i rozszerzonym (obowiązkowy dla uczniów, któ rzy kontynuują naukę ze szkoły podstawowej, ale mogą do niego przystąpić także uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka w gimnazjum). Na obu poziomach egzamin trwa 60 minut i sprawdza podobne umiejętności (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych, przy czym na poziomie podstawowym sprawdzana jest dodatkowo znajomość funkcji językowych, a na poziomie rozszerzonym konstruowanie wypowiedzi pisemnej). Teksty stanowiące podstawę egzaminu mogą być zarówno autentyczne, jak i adaptowane, ze wskazaniem na przewagę tekstów autentycznych, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Typy zadań Typy zadań z języka angielskiego są różne w zależności od poziomu. Poziom podstawowy egzaminu zawiera wyłącznie zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, na dobieranie, z luką i typu prawda/ fałsz), a poziom rozszerzony zamknięte i otwarte (uzupełnianie luk, parafrazowanie, tłumaczenie zdań, układanie fragmentów zdań z podanych słów oraz wypowiedź pisemną). Struktura egzaminu z języka angielskiego Poziom podstawowy 3-4 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, również z odpowiedziami w formie ikonograficznej, dobieranie, z luką, prawda/ fałsz) ok. 10 min 30% punktów Poziom podstawowy 3-4 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie, z luką, prawda/ fałsz) 30% punktów Poziom podstawowy 2-3 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie) 15% punktów Znajomość funkcji językowych Poziom podstawowy 3-4 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie) 15% punktów Rozumienie ze słuchu Poziom rozszerzony 2-3 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie, z luką, prawda/ fałsz) ok. 12 min 25% punktów Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Poziom rozszerzony 3-4 zadania zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie, z luką, prawda/ fałsz) 25% punktów Poziom rozszerzony 2-3 zadania otwarte (uzupełnianie luk, parafrazowanie, tłumaczenie zdań, układanie fragmentów zdań z podanych słów) 25% punktów Wypowiedź pisemna Poziom rozszerzony 1 zadanie otwarte 25% punktów 5

5 Kryteria oceniania Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi, błędna odpowiedź lub zaznaczenie większej liczby odpowiedzi, niż wskazano w poleceniu, ocenia się na 0 punktów. Zadania otwarte typu: uzupełnianie luk, parafrazowanie, tłumaczenie i układanie zdań ocenia się podobnie, natomiast w przypadku wypowiedzi pisemnych obowiązują bardzo szczegółowe kryteria dotyczące treści, spójności, logiki oraz zakresu i poprawności środków językowych. Uwaga Wypowiedź w ogóle nie jest oceniana, jeśli jest nieczytelna, niezgodna z poleceniem, niezrozumiała dla odbiorcy lub przepisana z innego źródła. 1. Treść (0-4 p.) ile elementów polecenia uczeń zrealizował i ile rozwinął. elementy zrealizowane elementy rozwinięte p. 3 p. 2 p. 1 p. 2 2 p. 1 p. 1 p. 1 1 p. 0 p. 0 0 p. 2. Spójność i logika wypowiedzi (0-2 p.) struktura tekstu, podział na akapity oraz powiązania leksykalne i gramatyczne w obrębie zdań i między zdaniami. 3. Zakres środków językowych (0-2 p.) bogactwo słownictwa i konstrukcji zdaniowych, umiejętność budowania wypowiedzi. 4. Poprawność środków językowych (0-2 p.) błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne zakłócające komunikację (prowadzące do nieporozumień). Jeżeli wypowiedź otrzymała 1 punkt lub 0 punktów w kryterium treści, otrzymuje tyle samo we wszystkich pozostałych kryteriach. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach otrzymuje 0 punktów. Przy ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. Strategie egzaminacyjne Pamiętaj, aby przy rozwiązywaniu zadań dokładnie czytać polecenia i zapisywać odpowiedzi w przeznaczonych na to miejscach, w formie wymaganej w treści polecenia. W tym celu podczas czytania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowniki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, dopasuj) precyzyjnie określające właściwy sposób wykonania zadania. Bardzo ważne jest kontrolowanie czasu w trakcie pisania egzaminu. Najlepiej zacznij od zadań zamkniętych, na które znasz odpowiedzi. Zadania zgromadzone w tej książce dzielą się na dwie grupy. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne mogą nieco odbiegać od zadań egzaminacyjnych, ale ułatwią powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy. Natomiast zadania typowo egzaminacyjne umożliwią oswojenie się ze specyficzną formą zadań sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym i poznanie technik ich rozwiązywania (w czym pomogą zamieszczone obok wskazówki egzaminacyjne). Dwa ostatnie zadania z każdego działu (oznaczone innym kolorem czcionki) są przeznaczone dla uczniów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym. Przed wykonaniem zadań warto powtórzyć sobie przypisane do każdego działu słownictwo zebrane w banku słówek na płycie CD. Życzymy powodzenia na egzaminie! Autorki i Wydawnictwo 6

6 zadania

7 1 Człowiek ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (0 5) W poniższych zdaniach zakreśl właściwe zaimki osobowe Come and have dinner with he / us / we My friend saw I / we / me when I was walking past the station Look at we / they / them! 1.4. Her / He / Him forgot to buy juice He / She / It was cloudy yesterday. (0 8) Zakreśl właściwy wyraz What / Who / Where have I got in my pocket? 2.2. Why / Where / When is David? 2.3. What / Why / How are you? 2.4. How / What / Why tall are you? 2.5. Why / Who / When is she so tired? 2.6. Who / When / What did you start learning English? 2.7. Who / Why / When is this tall boy? 2.8. What / Where / Which one do you prefer? (0 8) Do pytań z poprzedniego zadania ( ) dobierz pasujące odpowiedzi (A-I). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania A. I m 5 feet 1. B. I m fine, thanks. C. Oh, that s just a piece of string. D. Her name is Sarah. E. He s my sister s boyfriend. F. Six years ago. G. I think I ll take the blue one. H. She worked all night to finish the project. I. I think he s downstairs. (0 5) Zaznacz właściwy wyraz Which one is NOT an outdoor hobby? gardening / fishing / drawing / dog training 4.2. Which hobby would be good for someone who doesn t like physical activity? dancing / bird watching / travelling / model making 4.3. Which hobby would be good for someone who isn t interested in crafts? jewellery making / knitting / sewing / stamp collecting 4.4. Which hobby requires special equipment? reading / photography / singing / doing voluntary work Which hobby requires some writing skills? social networking / tattoos / pet adoption / cooking (0 8) Uzupełnij w poniższych zdaniach nazwy państw i narodowości. Ania lives in Warsaw. She is Polish. She comes from Poland Pierre lives in Paris. He is. He comes from Natasha lives in Moscow. She is. She comes from Hans lives in Berlin. He is. He comes from Giorgio lives in Rome. He is. He comes from Eva lives in Chicago. She is. She comes from Linda lives in London. She is. She comes from Dimitra lives in Athens. She is. She comes from Cheng lives in Beijing. He is. He comes from. (0 16) Uzupełnij formularz zgłoszeniowy do pracy w wolontariacie. Możesz wpisać dane swoje lub kolegi/ koleżanki. Voluntary Work Application Form First name: 6.1. Surname: 6.2. Sex: 6.3. Marital status: 6.4. Date of birth: 6.5. Place of birth: 6.6. Age: 6.7. Nationality: 6.8. Languages spoken: 6.9. Address: Postcode: Phone number: Hobbies and interests: What type of voluntary work would you like to do? Why do you want to be a volunteer? PP PR 8 liczba punktów możliwa do uzyskania 50 Twoja liczba punktów

8 zadania egzaminacyjne (0 3) Dopasuj do każdego tekstu ( ) odpowiednie zdanie (A-D). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Hi! My name is Sandra. I m 14 and I live 7.1. in Kraków I was born on the 24th of January Can you give me your address, phone 7.3. number and your ? A. This person is taking contact data from someone. B. This person is asking about someone s age. C. This person is introducing himself/herself. D. This person is giving his/her birth date. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się, jaką informację przekazuje każda wypowiedź. Upewnij się, że właściwie rozumiesz kluczowe wyrazy. (0 5) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk ( ). Wpisz obok numeru luki odpowiednią literę (A-H). Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. me B. my C. this D. it E. we F. us G. those H. our I ve got a lot of hobbies, but 8.1. favourite one is RPG gaming. Why do I love 8.2.? I ve always liked fantasy books and my friends often buy them for 8.3. as a birthday present. I play computer games from time to time, but I prefer meeting people and spending time together. Sometimes we dress up as 8.4. characters and have a lot of fun as knights, wizards or vampires! Why don t you come and join 8.5.? We re really friendly and welcoming to new players. Wskazówka egzaminacyjna Dla ułatwienia możesz na początek uzupełnić luki, wpisując właściwe wyrazy po polsku. Przyjrzyj się dokładnie, jaką formę gramatyczną powinny mieć te wyrazy. 1 (0 3) Usłyszysz dwukrotnie jeden dialog. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź. Zakreśl literę A, B, C lub D Michael s surname was A. Hallsman. C. Hilsmen. B. Halsman. D. Hillsman. 10. PeWNiak gimnazjalny j. angielski 9.2. Michael s telephone number was A C B D Linda and Michael are going to see A. some pictures or sculptures. C. a play. B. a film. D. a modern building. Wskazówka egzaminacyjna Przed wykonaniem zadania przeliteruj wszystkie nazwiska podane w punkcie 9.1. i przeczytaj sobie wszystkie numery z punktu 9.2. (0 5) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu ( ) dopasuj właściwy nagłówek (A-G). Wpisz obok numeru akapitu odpowiednią literę. Uwaga! Dwa nagłówki zostały podany dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu. A. Blog about what? B. Blog for friends? C. Blog where? D. When to start a blog? E. Why blog? F. Blog for money? G. Blog how? Tips for the Beginning Blogger A lot of people want to start blogging but they don t know how. First, you have to answer some important questions before you can create your blog It s fun! It s a great outlet for your thoughts and feelings. You can meet people from all over the world through your blog and let them get to know you, too Your blog doesn t have to be autobiographical. In fact, most people choose specific topics to blog about. What are your hobbies, your passions, your interests? Use them as a guide for creating your blog There are a number of free blogging platforms out there. Blogger, Wordpress, Typepad and Livejournal are just a few of the most popular blogging sites. Investigate each one until you find one that suits your needs best Read other peoples blogs to get an idea as to how you d like to format your own blog. There are millions of blogs out there to choose from, so I m sure you ll find something you d like! If your blog becomes popular, it is possible to make some income. Programs like Google Adsense allow bloggers to make money off advertisements on their blogs. Na podstawie blogging-tips-for-the-beginning-blogger.html Wskazówka egzaminacyjna Przeczytaj proponowane nagłówki. Zastanów się, jakich informacji oczekujesz w odpowiedzi na każde pytanie. zadania liczba punktów możliwa do uzyskania 16 Twoja liczba punktów 9

9 2 Człowiek ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (0 12) Do podanych dialogów wpisz odpowiednie formy czasownika to be. Tam, gdzie to możliwe, użyj formy skróconej. Ken: Hello, my name 1.1. Ken. What 1.2. your name? Marta: Marta. How 1.3. you? Ken: I 1.4. fine, and you? Marta: Great. Where 1.5. you from? Ken: I 1.6. from Seattle. Marta: 1.7. Seattle bigger than Warsaw? Ken: No, it Ken: Who 1.9. Jack: It Ken: How old Jack: She that girl over there? Akiko from Japan. she? sixteen. (0 18) Uzupełnij tabelkę brakującymi formami przymiotników. Adjective Comparative Superlative big (2.1.) (2.2.) (2.3.) prettier (2.4.) (2.5.) (2.6.) the most expensive good (2.7.) (2.8.) (2.9.) nicer (2.10.) (2.11.) (2.12.) the smallest great (2.13.) (2.14.) (2.15.) more difficult (2.16.) (2.17.) (2.18.) the quietest (0 10) Do podanych przymiotników dopisz ich przeciwieństwa easier 3.2. cheaper 3.3. better 3.4. colder 3.5. bigger 3.6. more beautiful 3.7. younger 3.8. nearer 3.9. more polite worse (0 10) Nazwij cechę charakteru. People who are 4.1. don t like spending money don t talk about their abilities and fantastic achievements are happy and smile a lot don t consider how their actions affect the others don t talk easily to somebody they don t know don t like working or making an effort like making other people s lives easier often pay for your coke like doing things on their own and their way don t change their mind easily. (0 3) Uzupełnij tabelkę nazwami ubrań, które założyłbyś na podane okazje. Pomyśl o zawartości swojej szafy i postaraj się opisać je jak najdokładniej. Occassion 5.1. your cousin s wedding 5.2. a trip to Zakopane 5.3. a typical school day Clothes 2 (0 10) Posłuchaj krótkiej biografii Justina Biebera i uzupełnij brakujące informacje. Quick Facts Birthday: 6.1. Nationality: 6.2. Instruments: Favourite film: 6.6. Debut album: 6.7. Celine Dion said: My son Favourite sports: PP PR 10 liczba punktów możliwa do uzyskania 63 Twoja liczba punktów

10 7. 3 (0 4) Usłyszysz dwukrotnie krótki tekst. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź na pytania ( ). Zakreśl literę A, B lub C When is Robert Pattinson s birthday? A. B. C. Tuesday 3 May Tuesday 13 May zadania egzaminacyjne Tuesday 30 May 7.2. Which instrument does Robert Pattinson play? A. B. C. 9. PeWNiak gimnazjalny j. angielski (0 4) Przekształć podane zdania ( ) tak, aby zachować ich treść. W przekształconym zdaniu należy użyć podanych wyrazów, nie zmieniając ich formy Mark is taller than Chris. AS 9.2. This t-shirt is more expensive than jeans. LESS 9.3. No student is as clever as Mary. OF ALL 9.4. I m better at dancing than Josh. THAN ME Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie konstrukcje zdaniowe z różnymi stopniami przymiotników. zadania Which one is NOT Robert Pattinson s favourite sport? A. B. C What colour are Robert Pattinson s eyes? A. Green. B. Blue. C. Grey. Wskazówka egzaminacyjna Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj daty z punktu 7.1. i nazwij obiekty przedstawione na zdjęciach w punktach 7.2. i 7.3. (0 3) Dopasuj do każdego tekstu ( ) odpowiednie zdanie (A-D). W każdą kratkę wpisz właściwą literę. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu (0 10) Poznałeś/Poznałaś niedawno nowego kolegę/ nową koleżankę. W u do znajomego z Anglii opisz: jak wygląda jakie ma usposobienie i dlaczego go/ją lubisz gdzie go/ją poznałeś/poznałaś i jakie macie wspólne zainteresowania. Podpisz się jako XYZ. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość a powinna wynosić słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. Message From: To: Subject: Hi! x Wash inside out Not for children under 3. Choking hazard small parts Do you feel sadness in your life? Do you feel all alone? Come to our Find a Friend Meeting! All students are welcome. A. You can see this sign in a bathroom. B. You can see this sign on a blouse. C. This text is an invitation. D. This text is a warning. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się, jakich słów i zwrotów możesz się spodziewać w miejscach lub sytuacjach wymienionych w punktach A-D. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o rozwinięciu każdego podpunktu. Staraj się nie używać wyłącznie najprostszych słów (good, great, I like), ale pokazać, jak wiele znasz różnych wyrazów związanych z tematem. Uważnie sprawdź pisownię i gramatykę. Pamiętaj o podziale na akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu a. liczba punktów możliwa do uzyskania 21 Twoja liczba punktów 11

11 Lista kontrolna moduły 1 2 Potrafię... próba 1 próba 2 próba 3 1. używać zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych i pytających. 2. używać czasownika to be w czasie teraźniejszym. 3. stopniować przymiotniki i budować zdania z różnymi formami przymiotników. 4. opisać wygląd zewnętrzny osoby, rozpoznać opisywaną osobę na zdjęciu, dobrać zdjęcie do opisu osoby. 5. opisać charakter i usposobienie osoby. 6. opisać hobby oraz zainteresowania swoje i innych. 7. wyrazić uczucia i emocje (zainteresowanie, radość, rozczarowanie, żal). 8. wymienić nazwy krajów i narodowości. 9. wypełnić formularz. 10. podać swoje dane osobowe. 11. zapytać o dane innych osób. 12. przedstawić siebie i inne osoby, nawiązywać kontakty towarzyskie. 13. literować wyrazy, odczytywać numery i symbole (adres ). 14. zapisać literowane wyrazy, numery i symbole. 15. określić główną myśl tekstu. 16. określić kontekst wypowiedzi lub tekstu. 17. wyszukać w tekście mówionym lub pisanym potrzebne informacje. 18. przekazać po angielsku informacje wyrażone w języku polskim. 19. przekształcać zdania. 20. napisać wiadomość . 12

12 odpowiedzi do zadań

13 us / 1.2. me / 1.3. them / 1.4. He / 1.5. It What / 2.2. Where / 2.3. How / 2.4. How / 2.5. Why / 2.6. When / 2.7. Who / 2.8. Which C / 2.2. I / 2.3. B / 2.4. A / 2.5. H / 2.6. F / 2.7. E / 2.8. G drawing / 4.2. model making / 4.3. stamp collecting / 4.4. photography / 4.5. social networking French, France / 5.2. Russian, Russia / 5.3. German, Germany /5.4. Italian, Italy / 5.5. American, the US / 5.6. British, the UK / 5.7. Greek, Greece / 5.8. Chinese, China 6. Przykładowa odpowiedź: 6.1. Mark / 6.2. Spencer / 6.3. male / 6.4. single / / 6.6. Birmingham / / 6.8. British / 6.9. English, Spanish, Italian / Wharfside Street / B1 1RQ, Birmingham, United Kingdom / / / cinema, sightseeing, swimming / I d like to work as a life guard. / Because I want to gain experience C / 7.2. D / 7.3. A B / 8.2. D / 8.3. A / 8.4. H / 8.5. F D / 9.2. B / 9.3. A E / A / C / G / F s / 1.2. s / 1.3. are / 1.4. m / 1.5. are / 1.6. m / 1.7. is / 1.8. isn t / 1.9. s / s / is / s bigger / 2.2. the biggest / 2.3. pretty / 2.4. the prettiest / 2.5. expensive / 2.6. more expensive / 2.7. better / 2.8. the best / 2.9. nice / the nicest / small / smaller / greater / the greatest / difficult / the most difficult / quiet / quieter more difficult / 3.2. more expensive / 3.3. worse / 3.4. warmer / 3.5. smaller / 3.6. uglier / 3.7. older / 3.8. further / 3.9. ruder / better mean / 4.2. modest / 4.3. cheerful / 4.4. inconsiderate / 4.5. shy / 4.6. lazy / 4.7. helpful / 4.8. generous / 4.9. independent / stubborn 5. Przykładowa odpowiedź: 5.1. evening dress / 5.2. jeans, shirt, sweater, jacket / 5.3. skirt and blouse st March / 6.2. Canadian / 6.3. drums / 6.4. guitar / 6.5. piano / 6.6. Smallville / 6.7. My World / 6.8. loves your songs / 6.9. hockey / basketball B / 7.2. A / 7.3. B / 7.4. C B / 8.2. D / 8.3. C 9. Punkt przyznaje się tylko za zdanie w pełni poprawne pod względem gramatycznym i ortograficznym Chris isn t as tall as Mark. / 9.2. Jeans are less expensive than this T-shirt. / 9.3. Mary is the cleverest of all students./mary is the cleverest student of all. / 9.4. Josh is worse at dancing than me. 10. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4), spójność (0-2), poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). Moduł 1. zadanie 10. A: Hello. B: This is Michael Hillsman speaking. Can I speak to Linda, please? A: Hold on a moment I m afraid she s out. May I take a message? B: Yes, please. Could you tell her that Michael phoned? I ve got the tickets to this modern art exhibition. Could you ask Linda to call me back? My number is A: two five nine. Could you repeat your name? B: Michael Hillsman. A: Can you spell it? B: Sure, M-I-C-H-A-E-L H-I-L-L-S-M-A-N. A: OK, I ll give her your message as soon as she s back. A: Thank you very much. Goodbye. B: Goodbye. Moduł 2. Transkrypcja nagrań zadanie 6. Here are some popular and not so popular facts about a teenage star Justin Bieber. Many fans know that he celebrates his birthday on 1 March but not everyone knows he s not American, he comes from Canada. He often wears purple clothes and can moonwalk. He hopes to play the violin but at the moment he can play the drums and the guitar. Oh, and the piano as well. What does he like? He loves watching Smallville on TV. His mom always travels with him, she s such a loving and caring person! Justin called his first album My World. When he met Celine Dion at a New York Knicks basketball game she told him: My son loves your songs. He s a very busy and hardworking young man, he relaxes only one day a week, mostly by doing sports, especially hockey and basketball. zadanie 7. There are millions of fans who adore Twilight and they still keep on asking for some information about Robert Pattinson s life. Here are some quick facts. Not many people know that his second name is Thomas but he has some nicknames as well, including Rob and Spunk Ransom but when he was a child he was called Patty. His birthday is on 13 May. He was born in London. He s a tall guy, 1.85 m. His hair is brownish blonde and his eyes are blueish grey. He can play the piano and the guitar. Among his favourite sports he mentions football, skiing, snowboarding and pool. He adores Jack Nicholson who is his guru in acting. 16

14 arkusze egzaminacyjne

15 1 arkusz Poziom podstawowy Czas pracy: 60 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 1 zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź na pytania ( ). Zakreśl literę A, B lub C Which one you DON T need to make this salad? A. B. C How much did Danielle pay? A. B. C Mike s father is looking forward to the party. P F 3.2. Mike s mum and sister are going to prepare food. P F 3.3. Mike will have to go shopping twice. P F 3.4. Mike isn t going to buy any sweets. P F 4 zadanie 4. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi ( ). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-D). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi $ A. OK, I m coming! B. Sorry, it s too late. C. With pleasure. In my opinion it was really interesting. D. All right Where are Rob and Megan? A. B. C. Greengrocer s Bank Furniture shop 1.4. What is Linda s job? A. B. C. zadanie 5. (0 4) Przyporządkuj do każdego pytania ( ) odpowiedź (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania Do you feel like going for a walk? 5.2. Where did you stay? 5.3. Do you need some help? 5.4. What do you think I should do? 2 zadanie 2. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie, jak Josh opowiada o swoich lekcjach w szkole. Do każdego przedmiotu ( ) dobierz dzień tygodnia (A-D). Jedna odpowiedź może pasować do kilku przedmiotów. Jeden dzień tygodnia został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego przedmiotu IT 2.2. PE 2.3. Maths 2.4. Music A. Thursdays B. Tuesdays Subjects Weekend C. Wednesdays D. Mondays and Fridays 3 zadanie 3. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Mike a o przygotowaniach do pewnej imprezy. Na podstawie nagrania zdecyduj, które ze zdań są zgodne z treścią nagrania (P prawda), a które nie (F fałsz). Zakreśl literę P albo F. A. Don t bother, please. I can manage. B. Well, I d rather stay at home. C. You d better tell him the truth. D. There you are. E. In a nice, quiet guesthouse. zadanie 6. (0 2) Uzupełnij dialogi ( ). Wybierz spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C X: Will you get the phone, please? Y: A. I m sorry, I can t. B. OK, I ll phone you. C. Well, I don t X: I m terribly sorry. Y: A. You re welcome. B. Not at all. C. That s very kind of you.

16 PeWNiak gimnazjalny j. angielski arkusze zadanie 7. (0 4) Dopasuj do każdego tekstu ( ) odpowiednie zdanie (A-E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu Baked every day throughout the day Richard s favourite actor is Jason Hughes. Richard is very fond of crime stories, but he is also quite mad about sailing. He loves all programmes about naval history. Richard has an afternoon shift today. Na podstawie: Heatworld, Get your 10% off today! Wash and dry separately. zadanie 9. (0 3) Przeczytaj tekst. Zaznacz, które ze zdań są zgodne z treścią nagrania (P prawda), a które nie (F fałsz). Zakreśl literę P albo F A. You can see this text on a pair of jeans. B. You can see this sign on a beach. C. You can see this text in a bathroom. D. This means that the buns inside are fresh. E. If you have such coupon, you ll pay less for your shopping. zadanie 8. (0 5) Przeczytaj cztery opisy programów telewizyjnych (A-D) oraz opisy osób ( ). Do każdej osoby dobierz odpowiedni program telewizyjny. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jeden program pasuje do dwóch osób. A. B. C. D Do not swim in rough seas or if you feel unwell or tired. Midsommer Murders. When Bentham DeQuetteville falls to his death from a roof, the investigation uncovers shocking secrets about the aristocratic family. Starring Neil Dudgeon and Jason Hughes. ITV1, 4 p. m. World s Scariest Near Misses. True stories about people who have stared death in the face and survived. Channel5, 11:15 p. m. The Cutty Sark. Documentary following the restoration of the clipper ship after it was damaged by fire in May BBC2, 9:20 a. m. Tiger Dynasty. Two tigers are released into the wild to breed. BBC1, 7:30 a. m. Laureen likes documentaries and stories based on facts. She doesn t mind scary scenes and she can watch horrors and crime dramas. She is busy in the morning and in the afternoon. Matt is fond of detective stories and thrillers. He is also interested in programmes about nature and the environment. He wakes up quite early, but he works in the afternoon. Claudia s favourite films are crime dramas. She has a cold and stays at home all day. Paul studies the history of aristocratic families. He likes costume dramas as well as films about travels and voyages. He is also interested in wildlife and endangered species conservation. This week he s on holiday. St Paul s Gallery in Birmingham s Jewellery Quarter is the world s largest gallery of album cover art. The walls are covered with signed prints of iconic albums covers from greats such as Pink Floyd, David Bowie, Jimi Hendrix and Led Zeppelin. Co-owner Neil Robinson, a former musician, has his address book full of rock star contacts. The gallery often hosts gigs and concerts past performances have come from Jeff Beck and Pink Floyd. If you can t visit the gallery, you can buy prints online. Na podstawie: It s a Cover-up, Kaleidoscope , s In the gallery you may see famous musicians autographs. Cultural events sometimes take place in St. Paul s Gallery. You have to visit the shop to purchase a print of your favourite album cover. zadanie 10. (0 4) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk ( ). Wpisz obok numeru luki odpowiednią literę (A-F). Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. simply B. never C. up D. with E. didn t F. will Dear Martin, Just a quick note to say that we loved your newspaper. We continue to read it online. I found the sport section very interesting. We both enjoyed the crossword although complete it. Keep the nice work. Best wishes and all the best, Ruth and Spencer Na podstawie: Letters, Malta Now, July 2012, s. 13. P P P F F F 21

17 zadanie 11. (0 3) Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk ( ). Zakreśl literę A, B lub C. Seabird Campsite We offer best quality tents and equipment as as professional customer approach. The campsite is equipped with modern sanitary facilities which are in impressive conditions. We offer a mini market for your needs, and restaurants are also available close to the campsite A. good B. better C. well A. keep B. kept C. keeping A. day B. a day C. daily

18 2 arkusz Poziom rozszerzony Czas pracy: 60 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 1 zadanie 1. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź w zadaniach Zadania odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania do drugiego. Tekst 1. Usłyszysz opowiadanie Sandry o wycieczce do Oksfordu How many people were there on the trip to Oxford? A. Five. B. Four. C. Three How much did they pay for the tickets? A. 38 B. 48 C What did Sandra like best? A. One of the university colleges. B. The hotel. C. The library. Tekst 1. Usłyszysz przepis na sałatkę If you want to make this salad, you will need a lot of A. tomatoes. B. lettuce. C. cucumber The salad contains A. tomatoes, lettuce, cucumber, fish, chicken. B. tomatoes, lettuce, cucumber, cherries, chicken. C. tomatoes, lettuce, cucumber, chicken. 2 zadanie 2. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie pięć dialogów związanych z obsługą urządzeń. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi ( ) odpowiadające jej zdanie (A-F). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi A. One of the speakers is giving instructions how to use a washing machine. B. One of the speakers needs help with his/her computer. C. The speakers are trying to repair something. D. The speakers are watching TV. E. One of the speakers is giving orders. F. One of the speakers is using a mobile phone. zadanie 3. (0 3) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu ( ) dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Wpisz obok każdego akapitu odpowiednią literę. A. Cities rule the region B. Culinary attractions C. The variety of the Heart of England D. The charm of provinces COME TO THE HEART OF ENGLAND 3.1. Big cities and bright lights are only part of the attraction of the Heart of England. Smaller toms and cities, steeped in history and full of designer shops, fascinating antiques, exceptional food and wonderful hospitality are also an important part of the experience It s sometimes said that urban Britain everywhere looks the same. This is not true in the Heart of England. Try Ludlow with its medieval castle, Worcester with its magnificent cathedral or Shrewsbury with its narrow streets and designer shops to see how different they are. You may mooch around antique shops of the Cotswolds or, if you prefer, visit big shopping centres in Birmingham For foodies there s Burton-on-Trent, the beer-brewing capital of England. Other delights to tempt the visitor include beef and cider, asparagus, cheese and gingerbread. In every town and city thre is a market with local producers selling vegetables, fruit and fresh meat. Don t forget the famous asparagus auction in The Fleece Inn in Worcestershire each May! Na podstawie: Visit Heart of England (broszura informacyjna). zadanie 4. (0 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. A. They also think that it is good to include five colours in every meal. B. The meal then begins to wind down with some rice and pickled vegetables. C. A meal usually starts with the most delicate and subtle flavours, such a a few slices of raw fish. D. There are also five methods to prepare a dish: raw, simmered, fried, steamed and grilled. E. The next course would be perhaps some crispy fresh prawns lightly battered and deep fried.

19 PeWNiak gimnazjalny j. angielski arkusze A Japanese meal The Japanese believe that the food should be eaten with all the five senses: taste, smell, sight, touch and hearing White, green, black, red and yellow are most common. This is why Japanese food is full of colour and vibrancy This is followed by a bowl of hot soup. As the meal progresses the flavours start to build up and become more substantial For the main course there would be some grilled fish or meat Dessert is always light such as a slice of fresh fruit or some refreshing tofu custard served chilled. Na podstawie: Antoinette Sinnas, Welcome to the land of the rising sun Japan!, Malta Now, July 2012, s. 9. zadanie 5. (0 3) Przeczytaj informacje o trzech osobach ( ) i czterech kempingach (A-D). Wybierz odpowiedni kemping dla każdej osoby. Jeden kemping został opisany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby Emile Me and my wife are looking for a quiet place to spend our holidays. We aren t really fond of swimming and sunbathing. What we love most is hiking and just relaxing in a peaceful area. We don t need much: a parking place for our car and some place to wash out clothes or cook a meal. We re going to Greece in July and we d like to have our camping holidays first Jasmine We d like to go camping somewhere by the sea. I love swimming, but I m afraid my little brothers will be bored without films and computer games. We re with our aunt, who uses a wheelchair. I wouldn t like to live in a tent it often rains in July and I hate wearing wet clothes! 5.3. Dennis We re planning our camping holidays in August. We re going to travel by train or by bus and we want to take our dog with us. We re not very fond of sightseeing, but we love all sorts of outdoor activities. A. Roma Camping Perfect for families with children. Good bus connections, outdoor grill, beach volleyball, rowboats, surfing. Washing machines, cookers and electric kettles available in a service building. Open: 15 May 15 August. B. Avis Camping A small, cosy family campground, located in pine and birch woods. Large area for walking, beautiful natural surroundings. Services: laundry facilities, cookers. Credit cards accepted. Open: 01 June 30 August. C. Lars Camping You couldn t ask for a more central location. Lars Camping is situated right next to the sea, in a walking distance from the city. Cabin accommodation, tent and motor home camping sites. Shops, restaurants, tourists attractions, internet cafe within 10 minutes walk. Open: 01 June 01 August. D. Ebbes Camping A modern campground located near a beach in beautiful natural surroundings. New restaurant, cafe, cable TV, wi-fi. Fully equipped cabins. Handicap access to the beach. Open: 15 June 30 August. zadanie 6. (0 5) Przeczytaj tekst fragment ulotki informacyjnej dla turystów. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę ( ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. accept easy sell long buy shop Banks Banks are normally open between hrs and hrs Mon.-Fri. and up to hrs on Sat. Some banks open for 6.1. hours. International bankcards are 6.2. and foreign currency is 6.3. exchanged. Chemists Chemists are open during normal 6.4. hours. On Sundays they operate from 9.00 hrs to hrs. Postal services Most towns and villages have post offices, which are open between 8.00 and hrs. Stamps can be 6.5. from post offices, local newsagents, souvenir shops and hotels. zadanie 7. (0 5) Przetłumacz na język angielski fragmenty w nawiasach, tak aby powstały logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 25

20 Isabel (interesuje się) modern art. This idea came to me when I (słuchałem) music. My friend isn t (tak wysoki jak ja), but he is a bit slimmer. In our city (jest kino) and a swimming pool. I saw (dwie kobiety) waiting at a bus stop. zadanie 8. (0 10) Zgubiłeś/Zgubiłaś portfel, w którym miałeś/miałaś legitymację szkolną, bilet miesięczny i inne ważne dokumenty. W liście do kolegi/koleżanki z Anglii: opowiedz, gdzie zgubiłeś/zgubiłaś portfel i jak to się stało wyjaśnij, jakie masz w związku z tym problemy przeproś, że nie wyślesz obiecanej płyty. Podpisz się jako XYZ. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość a powinna wynosić słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. Brudnopis

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

A. OK, I m coming! B. Sorry, it s too late. C. With pleasure. In my opinion it was really interesting. D. All right.

A. OK, I m coming! B. Sorry, it s too late. C. With pleasure. In my opinion it was really interesting. D. All right. 1 arkusz Poziom podstawowy Czas pracy: 60 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 1 zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ LISTOPAD 2012 Strona 1 z 8 Rozumienie ze słuchu Wymagania

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NGIELSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (3) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4). 1.1. 1.2. 3.2. Zdający określa główną myśl F 1.3. poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM II EDYCJA MARZEC Język angielski Poziom rozszerzony Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń:

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM II EDYCJA MARZEC Język angielski Poziom rozszerzony Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Rozumienie ze słuchu Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM II EDYJ MRZE 2016 Język angielski Poziom rozszerzony Kartoteka testu II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu SZÓSTOKLASISTO, KONKURS O TYTUŁ PRIMUS INTER PARES gwarantujący przyjęcie do klasy dwujęzycznej w Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NGIELSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Język angielski. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM, Gazetą Wyborczą i ritish ouncil KRYTERI OENINI ODPOWIEDZI POZIOM PODSTWOWY Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo