Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) ; fax. (022) Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Wydanie: 2 Data wydania: Opracował Dorota Wągrocka Roczniak Monika Czapska Fiedorowicz Anna Banaśkiewicz Zatwierdził Jolanta Krszyna

2 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia I. Przedmiot i zakres. Instrukcja zawiera wytyczne zlecania, pobierania, transportowania i przechowywania próbek materiału klinicznego do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii WSSE w Warszawie. Ponadto instrukcja zawiera sposób pobierania i transportowania próbek ze środowiska szpitalnego w celu oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni. Wytyczne zawarte w instrukcji obowiązują placówki i osoby indywidualne zlecające badania medyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii. Instrukcja jest opublikowana na stronie internetowej WSSE dla klientów laboratorium. Wzory zleceń oraz wytyczne dot. pobierania próbek zawarte są w załącznikach od 1 do 7. II. Tryb postępowania. II.1. Wytyczne ogólne: Próbki pobierane do badań należy traktować jako materiał zakaźny. Sposób pobierania próbek do badań nie może zmieniać ich właściwości. Osoba pobierająca próbki: Przy każdym pacjencie stosuje nową parę rękawiczek jednorazowego użytku tylko w celu pobierania próbki. Weryfikuje tożsamość pacjenta. Oznakowuje w sposób trwały zlecenie i pojemnik z próbką imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz godziną pobrania. Sprawdza zgodność oznakowania ze zleceniem. Składa na zleceniu badania podpis potwierdzający pobranie materiału zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji. Próbki do badań są transportowane: w warunkach nie zmieniających ich właściwości oraz transportowane w czasie dostosowanym do właściwości próbki, przez upoważnione przez zleceniodawcę osoby, w szczelnie zamkniętych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i możliwością skażenia środowiska pojemnikach własnych lub otrzymanych w laboratorium, w pojemnikach oznakowanych i dostosowanych do przewozu materiału zakaźnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz ze środkami dezynfekującymi o szerokim spektrum działania, służącymi do dekontaminacji w przypadku uszkodzenia pojemnika z transportowaną próbką. Wraz z pobranymi próbkami dostarczany jest czytelnie wypełniony formularz zlecenia, który musi zawierać w szczególności następujące dane: 1. Dane pacjenta: imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania / oddział szpitalny płeć PESEL numer identyfikacyjny pacjenta (podawany w przypadku braku innych danych), 2. dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecania badania, 3. dane jednostki zlecającej badanie, IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 2 z 10

3 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia miejsce przesłania sprawozdania z badań lub dane osoby upoważnionej do jego odbioru, 5. rodzaj próbki (np. surowica, krew, kał, inne), 6. zlecane badanie i/lub objawy kliniczne, 7. data i godzina pobrania próbki do badania, 8. dane osoby pobierającej próbkę do badania, 9. data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium, 10. inne dane istotne klinicznie, 11. przy zlecaniu posiewów bakteriologicznych należy podać czas i rodzaj przeprowadzonej antybiotyko- lub chemioterapii. Źle pobrane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze zleceniobiorcą. Pacjenci zlecający badania bezpośrednio w WSSE wypełniają formularz zlecenia w rejestracji WSSE. Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. II.2 Przyjmowanie, rejestracja i oznakowanie próbek. W laboratorium WSSE próbki przyjmowane są w rejestracji przez osoby do tego celu przeszkolone i upoważnione. Osoby te sprawdzają ilość próbek, ich stan oraz zgodność danych na probówce z załączoną dokumentacją. Przyjęte próbki zostają zarejestrowane elektronicznie w programie Lab EPL, a następnie oznakowane w sposób trwały kolejnymi numerami kodowymi z elektronicznego rejestru. Zlecenia wpływające do Oddziału Laboratoryjnego Epidemiologii otrzymują kod: ZL/ kolejny numer zlecenia/rok, zarejestrowane próbki otrzymują kod: EP/kolejny numer próbki/rok, sprawozdania z badań otrzymują kod: EPL /kolejny numer sprawozdania /rok. Numery zleceń, próbek oraz sprawozdań z badań nadawane są w systemie rocznym. Osoba rejestrująca próbki w programie Lab-EPL umieszcza ww. numery ZL i EP na zleceniu badania otrzymanym wraz z próbką oraz potwierdza podpisem przyjęcie zlecenia do laboratorium. Data i godzina przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki są wpisywane w programie Lab-EPL pod numerem ZL. Próbki dostarczane z PSSE rejestrowane są wstępnie w systemie Lab EPL przez pracownika PSSE i otrzymują status prerejestracja. Po sprawdzeniu zgodności dostarczonych próbek ze zleceniami pracownicy merytoryczni Pracowni Bakteriologii i Parazytologii zmieniają ich status na rejestracja. Próbki na badanie w kierunku wirusa HIV zlecane przez Fundację Edukacji Społecznej pochodzące z Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych (PKD) na ul. Nowogrodzkiej 82 i Żelaznej 79 rejestrowane są elektronicznie w programie Lab EPL bezpośrednio w Pracowni Wirusologii i Serologii. Ponumerowane i odpowiednio zabezpieczone próbki w pojemniku transportowym wraz z dokumentacją przewożone są przez upoważnioną osobę do pracowni merytorycznych. Pracownik merytoryczny sprawdza ponownie zgodność danych na probówce z załączoną do próbki dokumentacją i przygotowuje ją do badania (jeśli to konieczne), zgodnie z odpowiednią procedurą badania dotyczącą danego oznaczenia. Do czasu wykonania badań, próbki przechowywane są w chłodziarkach lub zamrażarkach. Próbki analizowane są zgodnie z procedurami badawczymi opracowanymi na podstawie zaleceń NIZP PZH, instytutów naukowych oraz metodyk komercyjnych testów diagnostycznych. Wszystkie badania wykonywane są w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18-27 o C), zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodykach wykonywania badań. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 3 z 10

4 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Wykaz procedur badawczych znajduje się na stronie internetowej WSSE. Próbki po badaniach utylizowane zgodnie z IR-01/PO-04 Instrukcją postępowania z odpadami. II.3 Wytyczne szczegółowe. II.3.1 Próbki do badań bakteriologicznych kału, wymazu z kału, wymazu z odbytnicy. A. Badania u osób chorych, ozdrowieńców, nosicieli. 1. Czas pobrania próbek: Od osób chorych próbki należy pobierać: w okresie objawowym, przed antybiotyko- i chemioterapią lub po okresie działania użytego do leczenia pacjenta antybiotyku, w momencie nawrotu objawów żołądkowo jelitowych (bóle brzucha, biegunka itp.). U ozdrowieńców i nosicieli: próbki należy pobierać po okresie działania użytego do leczenia pacjenta antybiotyku, w przypadku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella/Shigella, o terminie i częstotliwości pobierania badań, decyduje Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE/PSSE. 2. Metody pobierania i transportowania próbek: W kierunkowych badaniach przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Shigella należy pobierać wymaz z odbytnicy. Przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella należy pobierać próbkę kału/ wymaz z kału. Pobieranie próbki kału/wymazu z kału: Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia. Następnie pobrać próbkę do badania. W przypadku niemowlęcia próbkę do badania należy pobierać z pieluszki. Za pomocą wymazówki lub łopatki pobrać próbkę kału (przy stolcu płynnym 1 2 ml) z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa) i przenieść do jednorazowej próbówki (pojemnika), szczelnie zamknąć. Przechowywanie i transport próbek kału: Próbkę należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin (temperatura pokojowa). Jeśli dostarczenie próbki do laboratorium w tym czasie nie jest możliwe, zalecane jest umieszczenie wymazówki w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies a, Cary-Blaira, Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych. Pobieranie wymazu z odbytnicy: Wymaz z odbytnicy powinien być pobierany przez przeszkolony personel. W celu pobrania próbki należy wprowadzić wymazówki poza zwieracz zewnętrzny do odbytnicy. Prawidłowo pobrany wymaz z odbytnicy, powinien zawierać wyraźny ślad kału. Wymazówkę należy umieścić w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies a, Cary-Blaira, Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych. Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 4 z 10

5 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia B. Badania u osób zdrowych na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym. 1. Sposób pobierania próbki kału do badania: 1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką, 2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału, 3/ włożyć wymazówkę do probówki, 4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę, 5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, 6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od / probówki przechowywać w chłodnym miejscu. Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki. 2. Przechowanie i transport próbek: Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne z certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego. Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału. II.3.2 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z gardła / jamy nosowo gardłowej. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Pacjent powinien być na czczo, bez picia i mycia zębów. Wymaz pobiera się jałową wymazówką bawełnianą. Wacik można zwilżyć jałowym roztworem soli fizjologicznej. Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. W przypadku: a. badania w kierunku krztuśca: Wymaz należy pobierać wymazówką z alginianu wapnia lub dakronową w czasie do 10 dni od rozpoczęcia kaszlu napadowego lub w momencie nawrotu objawów choroby. Zlecenie badania oprócz danych wynikających z wytycznych ogólnych powinno zawierać dodatkowo informacje: czy pacjent był szczepiony przeciwko krztuścowi czy pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii etiotropowej jak długo trwają objawy kaszlu b. badania w kierunku błonicy: Należy pobrać dwie próbki dwiema jałowymi wymazówkami bawełnianymi. Materiał należy zbierać z miejsc sąsiadujących z zapalnie zmienioną błoną (naloty i owrzodzenia). c. badania w kierunku bakteriologicznych czynników ostrego zapalenia gardła: Jałowym wacikiem pobrać materiał z miejsc zmienionych chorobowo, uważając aby nie zanieczyścić wymazu śliną. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 5 z 10

6 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia d. badania w kierunku nosicielstwa bakterii w jamie nosowo gardłowej: Jałowym wacikiem pobrać materiał z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić wacik za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła. e. badania w kierunku Neisseria meningitidis: Wymaz należy pobrać z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić wacik za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz z gardła / jamy nosowo gardłowej powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). W przypadku badań w kierunku krztuśca oraz nosicielstwa bakterii zaleca się kierowanie pacjentów bezpośrednio do punktu pobrań WSSE szybkie posianie materiału zwiększa prawdopodobieństwo wyhodowania bakterii. II.3.3 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z nosa. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Jałową wymazówkę wprowadzić do kanału nosowego, starając się nie dotknąć zewnętrznej powierzchni nozdrzy (wskazane jest odkażenie nozdrzy roztworem rivanolu lub 70% alkoholem) Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed przyjęciem leków donosowych (krople aerozolu) oraz przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. Wymazy z nosa w kierunku nosicielstwa bakterii są pobierane w ten sam sposób. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.4 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z ucha. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Jałową wymazówkę wprowadzić do ucha pobierając materiał z miejsc zmienionych chorobowo(lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze śluzówki ucha). Wskazane jest odkażenie małżowiny usznej roztworem rivanolu lub 70% alkoholem. Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 6 z 10

7 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.5 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z oka/worka spojówkowego. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Do badania należy pobrać ropną wydzielinę z kącika oka lub z miejsc zmienionych chorobowo najlepiej cienką wymazówką okulistyczną (lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze śluzówki oka). Wymazu nie należy pobierać w ciągu 4 godzin po podaniu środków przeciwbakteryjnych. Unikać dotykania skóry i rzęs. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.6 Próbki do badań bakteriologicznych moczu 1. Metoda pobierania próbek: Pacjent powinien dokładnie umyć ręce i następnie umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej. Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika na mocz. Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. 2. Przechowanie i transport próbek: Próbkę należy dostarczyć do laboratorium (w jałowym pojemniku) w ciągu 2-3 godzin a jeśli jest to niemożliwe należy przechowywać i transportować w temperaturze chłodni (np. termotorba z wkładem chłodzącym) do 24 godzin. II.3.7 Próbki do badań parazytologicznych. 1. Czas pobrania próbek: A. Przed rozpoczęciem leczenia B. Po zakończeniu leczenia: pierwotniaki: 3-4 tygodnie nicienie: 1-2 tygodnie tasiemczyce: po 3 miesiącach 3 próbki co 2 tygodnie C. W trakcie występowania objawów (złe samopoczucie, biegunka, spadek masy ciała, bóle brzucha, wątroby, eozynofilia) 2. Metody pobierania i transportowania próbek: Pobieranie próbki kału: Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia, z którego następnie pobrać próbkę do badania w ilości ok.10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 7 z 10

8 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Materiał pobierać z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.). Pobraną próbkę umieścić w plastikowym, szczelnie zamykanym pojemniku. Kał dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. Wydalone pasożyty jelitowe: Pasożyta należy umieścić w suchym, czystym pojemniku, w niewielkiej ilości soli fizjologicznej lub w czystej wodzie. Uwaga: nie używać alkoholu ani formaliny! Pobieranie wymazu celofanowego okołoodbytniczego (w kierunku owsików): Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i zamknąć ją szczelnie. Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, a łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem. Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. II.3.8 Próbki do badań serologicznych. 1. Czas pobrania próbek: W celu otrzymania informacji diagnostycznej o dynamice przeciwciał pobrać dwie próbki krwi: pierwszą w ostrej fazie choroby, drugą zgodnie z zaleceniami szczegółowymi przekazanymi przez laboratorium w sprawozdaniu z badań. W celu określenia aktualnego statusu immunologicznego pacjenta można przesłać do badania jedną próbkę. 2. Metody pobierania próbek: Pobieranie krwi: Pacjent, od którego pobierana jest krew, może być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku. Krew, w ilości ok. 5 ml, powinna być pobrana do strzykawki próżniowej z wykrzepiaczem. Krew nie może być zhemolizowana. Nie należy zamrażać pobranej krwi ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy. Przygotowanie surowicy krwi: Krew należy odwirować (400 x g/10 minut), odlać surowicę w ilości ok. 2-3 ml do jałowej, jednorazowej szczelnie zamkniętej próbówki. Surowica nie może być przerośnięta, zanieczyszczona, zhemolizowana, ze skrzepami krwi. Surowica do badania może być przechowywana w chłodziarce (w temp. 2 8 o C) do 48 godzin po pobraniu, a później należy ją zamrozić. 2. Transport próbek: Krew i nie zamrożone próbki surowicy transportować w termotorbie z wkładem chłodzącym. Zamrożone próbki surowicy transportować w termosie z lodem lub w termotorbie z wkładem chłodzącym. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 8 z 10

9 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia II.3.9 Próbki do badań wirusologicznych. A. Kał w kierunku wykrywania antygenów wirusowych metodą lateksową i/lub ELISA (rotawirusy, astrowirusy, adenowirusy, norowirusy i inne). 1. Metody pobierania próbek: Próbki pobranego kału (grudka kału ok. 0,2 g tj. wielkość ziarenka grochu lub 1-2 ml płynnego kału) umieścić w suchych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 2. Przechowywanie i transport próbek: Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium. Bezpośrednio po pobraniu, próbki powinny być umieszczone i przechowane w chłodziarce w temperaturze 2-8 o C. Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny należy je zamrozić i przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym). B. Próbki w kierunku izolacji antygenu na hodowli komórkowej. 1. Czas pobrania i rodzaj próbek: W celu wykonania izolacji wirusa próbki należy pobrać we wczesnej fazie choroby, przed podaniem leków przeciwwirusowych: w zakażeniach układu pokarmowego - kał (do 5-tego dnia choroby) w zakażeniu OUN - płyn mózgowo - rdzeniowy (do 5-tego dnia choroby) wymaz z gardła ( do 5-tego dnia choroby) kał (do 14-tego dnia choroby) w zakażeniach wirusem grypy wymaz z gardła i z nosa pobrany zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH. 2. Metody pobierania próbek: Pobieranie próbek kału: Próbkę pobranego kału (ok g - wielkości orzecha włoskiego) umieścić w jałowym, suchym, szczelnie zakorkowanym pojemniku. Pobieranie wymazu z gardła: Wymaz z gardła (pobrany suchą, jałową wymazówką z waty) włożyć do probówki zawierającej ok.0,5 ml jałowej soli fizjologicznej. Pobieranie płynu mózgowo rdzeniowego: Pobrać sterylnie, w ilości co najmniej 1ml, do jałowego suchego, szczelnie zakorkowanego pojemnika. Pobieranie wymazu z gardła i z nosa do badań w kierunku grypy w programie SENTINEL: Wymaz z gardła i z nosa (pobrany specjalną, jałową wymazówką z tworzywa sztucznego) włożyć do probówki zawierającej ok. 1,5 ml jałowej soli fizjologicznej. 3. Przechowywanie i transport próbek: Próbki do badań wirusologicznych muszą być transportowane w obniżonej temperaturze, ponieważ podwyższona temperatura jest jedną z przyczyn inaktywacji wirusa w materiale diagnostycznym. Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 9 z 10

10 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Po pobraniu próbki powinny być bezpośrednio umieszczone i przechowywane w chłodziarce (w temperaturze 2-8 o C). Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny, należy je zamrozić i przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym). Próbek pobieranych do badania w odczynie immunofluorescencji (OIF) nie wolno zamrażać. II.3.10 Monitoring środowiska szpitalnego ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni. Stosuje się dwie metody pobierania materiału: z powierzchni gładkich (suchych) metoda odcisków (płytki Count-tact), odcisk należy pobrać za pomocą płytek zawierających podłoże stałe z meniskiem wypukłym. Otwartą płytkę z podłożem należy położyć na badanej powierzchni (najlepiej za pomocą aplikatora) utrzymując czas kontaktu przez co najmniej 10 sekund). z powierzchni wilgotnych i trudno dostępnych metoda wymazów jałowymi wymazówkami bawełnianymi zwilżonymi w jałowym roztworze soli fizjologicznej (powierzchnie trudno dostępne) lub suchymi (powierzchnie wilgotne). Każdą próbkę należy dokładnie oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie miejsce jej pobrania. Do próbek należy dołączyć zlecenie zawierające następujące informacje: nazwa placówki, w której pobierano próbki, data pobierania, numery próbek, miejsce pobrania próbek. Wymazy należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-ch godzin. III. Dokumenty związane. 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U z dnia 11 lutego 2009 r.). 2. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej prof. dr hab. med. A. Przondo-Mordarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 r. IV. Załączniki. Załącznik nr 1 Nosicielstwo informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego osobiście badanie w WSSE wersja polska. Załącznik nr 2 Wytyczne pobierania próbek materiału klinicznego do badań oprócz nosicielstwa oraz wzór zlecenia dla pacjentów zlecających osobiście badania w WSSE. Załącznik nr 3 Zlecenie badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych oprócz PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 4 Zlecenie badania innego niż nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych oprócz PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 5 Zlecenie badania w kierunku Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 6 Zlecenie na pozostałe badania zlecane przez PSSE (wzór załącznika do umowy z WSSE dla PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 7 Nosicielstwo informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego osobiście badanie w WSSE wersja angielska IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 10 z 10

11 Załącznik nr 1 /IR 21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 2 Nosicielstwo informacje dla pacjenta zlecającego badania w WSSE w Warszawie Badania na nosicielstwo wykonywane w Laboratorium WSSE w Warszawie przyjmowane są każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach od Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druk Zlecenia badania można otrzymać w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 w godzinach: stanowisko FAKTURY (hol główny budynku) stanowisko EPIDEMIOLOGIA (Punkt Przyjmowania Próbek - skrzydło boczne budynku) W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym. Sposób pobierania próbki kału do badania: 1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką, 2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału, 3/ włożyć wymazówkę do probówki, 4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę, 5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, 6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od / probówki przechowywać w chłodnym miejscu. Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Punktu Przyjmowania Próbek (skrzydło boczne budynku WSSE -stanowisko EPIDEMIOLOGIA w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30). Wraz z próbkami należy przynieść wypełnione zlecenie badania. W punkcie przyjmowania próbek pacjent otrzymuje zlecenie dla stanowiska kasjerskiego, na podstawie którego dokonuje opłaty za badanie w kasie WSSE. Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty (gotówką, kartą lub telefonem) w wysokości 111,00 zł w Kasie WSSE (Zarządzenie Dyrektora WSSE nr 18 z ). Kasa WSSE zlokalizowana jest w holu w głównym budynku WSSE i jest czynna w godzinach oraz Wyniki badania odbieramy po 7 dniach od dostarczenia próbek z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości w Punkcie Przyjmowania Próbek ŻYWNOŚĆ, w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.30 do Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników. Druk upoważnienia można otrzymać w punktach wydających probówki z podłożem. Upoważnienie można również wypisać odręcznie (musi ono zawierać PESEL osoby badanej). Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu wydania odpowiedniego orzeczenia. WSSE w Warszawie nie zatrudnia lekarzy wydających w/w orzeczenia. Wyjątki Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, i posiadający skierowania na ww. badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie. Osoby te muszą okazać skierowanie w momencie oddawania próbek do badania.

12 Załącznik nr 1 /IR 21/PO-05 Data wydania: Strona 2 z 2 Laboratoryjny nr próbki-wpisać z programu LAB-EPL Dział Laboratoryjny Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny Epidemiologii Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax (22) tel. (22) wew133 Próbka nr 1 :EP./2014 Próbka nr 2 :EP Próbka nr 3 :EP./2014 Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej Dane pacjenta: Zlecenie badania nr : ZL /2014 /wpisać z programu LAB-EPL/ telefon kontaktowy..... Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć:* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania : kod.. miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Faktura VAT - TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić) Dane do faktury VAT: Nazwa... Adres. NIP Data pobrania próbek / Godzina / Rodzaj próbki / Podpis pacjenta: 1.. /.. / wymaz z kału /.. 2. /. / wymaz z kału /.. 3. /. / wymaz z kału /. Lp. Rodzaj badania 1) / metodyka Cena Ilość Kwota Wykrywanie Salmonella i Shigella u 111,00 zł * 111,00 zł * osób zdrowych w kale, wymazie z kału 1 1 lub wymazie z odbytnicy (nosicielstwo 3 Uczeń/Student/Doktorant * próbki) /posiew - PB/EPL-02 1) status wydania ww. Procedury Badawczej dostępny jest na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek * niepotrzebne skreślić Uczeń/Student/Doktorant * Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i wpłacona do kasy WSSE Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE / INNE* Zleceniodawca oświadcza, że: 1. został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 2. został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy - kwit kasowy nr.. Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji

13 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 5 Kał do badania w kierunku antygenu Giardia lamblia metodą ELISA - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Kał oddać do czystego, suchego naczynia. Następnie należy pobrać próbkę kału z różnych miejsc, zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin nie zamrażać! Jeżeli kał ma być przechowywany dłużej niż 24 godziny należy go zamrozić i w stanie zamrożenia dostarczyć do laboratorium.

14 Pobieranie moczu do badania mikrobiologicznego - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 2 z 5 I. Instrukcja dla mężczyzny: Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem Odciągnąć napletek i umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej, Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika na mocz. Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. II. Instrukcja dla kobiety: Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem Dokładnie umyć okolice krocza, Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego naczynia, unikając przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. III Pobieranie moczu od małych dzieci lub niemowląt: Jeżeli niemożliwe jest pobranie moczu w sposób podany powyżej, mocz należy pobrać do sterylnego woreczka przyklejonego tak, aby obejmował ujście cewki moczowej, rygorystycznie przestrzegając zasad higieny. Woreczek należy przykleić tuż przed spodziewanym oddaniem moczu, aby maksymalnie ograniczyć możliwość zanieczyszczenia. Dziecko należy obserwować i natychmiast po oddaniu nawet bardzo niewielkiej ilości moczu woreczek odkleić i dostarczyć do badania.

15 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 3 z 5 Pobieranie materiału do badań parazytologicznych - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Badanie kału i wymazu celofanowego okołoodbytniczego: Materiał pobrać przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie występowania objawów. Kał: Kał oddać do czystego, suchego naczynia. Pobrać próbkę stolca z różnych miejsc zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.,) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin nie zamrażać! Wymaz celofanowy okołoodbytniczy: Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i zamknąć ją szczelnie. Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem. Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. Wydalone pasożyty Wydalonego pasożyta umieścić w czystym pojemniku, zalać niewielką ilością wody lub soli fizjologicznej. Pojemnik szczelnie zamknąć. Nie używać alkoholu ani formaliny.

16 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 4 z 5 Pobranie kału w kierunku badań bakteriologicznych i wirusologicznych - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Pacjenci pobierają kał w okresie objawów (biegunka, bóle brzucha) w miarę możliwości przed zastosowaniem antybiotyków). Kał należy oddać do czystego i suchego naczynia. Należy pobrać próbkę kału z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, ropa, śluz) w ilości nie większej niż wielkość orzecha laskowego (przy stolcu płynnym 1-2 ml) do sterylnego pojemnika i szczelnie zamknąć. Próbkę należy dostarczyć do WSSE w ciągu 2-ch godzin. W wyjątkowych wypadkach można próbkę przechowywać w lodówce do 24 godzin nie zamrażać.

17 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 5 z 5 WZÓR Dział Laboratoryjny Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny Epidemiologii Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax (22) tel. (22) wew133 Dane pacjenta: Zlecenie badania ZL /rok /wpisać z programu LAB-EPL/ telefon kontaktowy. Imię, nazwisko.. Data urodzenia:.. płeć:* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)..... Miejsce zamieszkania : kod.. miejscowość... Ulica.. Faktura VAT - TAK / NIE* Nr domu... Nr mieszkania.... Dane do faktury VAT: Nazwa zleceniodawcy. Adres... NIP Laboratoryjny numer próbki / należy wpisać z programu LAB-EPL /: Próbka nr 1 :EP./rok Jeśli konieczne dopisać kolejne próbki Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej Próbka Rodzaj badania **/ metodyka Data/ godzina pobrania próbki Podpis osoby pobierającej próbkę Cena / zł / Ilość Kwota / zł / Suma ** status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i wpłacona do kasy WSSE - kwit kasowy nr Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania opłat za dodatkowe badania w kierunku... w wysokości... zł przy odbiorze sprawozdania z badań. Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE* Zleceniodawca oświadcza, że: 1. dostarczone próbki do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl) jeśli dotyczy 2. został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. * niepotrzebne skreślić Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji

18 Załącznik nr 3 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Zleceniodawca / Pieczątka lub nazwa zleceniodawcy/ Zleceniobiorca: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania nr: ZL /wpisać z programu LAB-EPL/ Rodzaj badania/metodyka badania *: Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy/metoda: posiew-pb/epl-02 * status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek. Dane pacjenta: Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć*: K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania: miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina /Rodzaj próbki Próbka nr 1.../.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 2... /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 3.. /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Podpis pacjenta Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 :EP Zleceniodawca oświadcza, że: Próbka nr 2 :EP.. Próbka nr 3 :EP.. 1. dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z aktualną IR-21/PO-05 Instrukcją zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii, 2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą z dnia r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947)) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej.

19 Zleceniodawca: Pieczątka firmy Załącznik nr 4 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Zleceniobiorca: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania (Poniższe dane wypełnia zleceniodawca) Zlecone badania:.. Dane pacjenta Imię:.... Nazwisko:... Data urodzenia:..płeć* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta ( paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL).. Miejsce zamieszkania: kod. miejscowość... Ulica Rodzaj materiału:. Nr domu.. Nr mieszkania... Dane osoby pobierającej próbkę... Data/godzina pobrania oraz podpis osoby pobierającej:.. Objawy/rozpoznanie Pieczątka lekarza zlecającego badanie:... Miejsce przesłania sprawozdania z badań oraz dane osoby upoważnionej do jego odbioru (Wypełnia Laboratorium WSSE) Data/godzina przyjęcia próbki do Laboratorium. Nr laboratoryjny próbki: Stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badań* Podpis osoby przyjmującej próbkę do realizacji w laboratorium: * niepotrzebne skreślić

20 Zleceniodawca Załącznik nr 5 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Załącznik nr2 do umowy z PSSE Zleceniobiorca: / Pieczątka lub nazwa PSSE / Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania nr: ZL /2014 /wpisać z programu LAB-EPL/ Rodzaj badania*: Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale,w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda: posiew- PB/EPL-02 Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli w kal, wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda: posiew-pb/epl01 Status wydania ww. Procedur Badawczych jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl). Dane pacjenta: Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć*: K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania: miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina /Rodzaj próbki Próbka nr 1.../.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 2... /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 3.. /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Podpis pacjenta Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 : Próbka nr 2 :.. Próbka nr 3 :.. Badanie* : płatne, bezpłatne Próbki dostarczone przez zleceniodawcę od *: osoby chorej, ozdrowieńca, osoby ze styczności, nosiciela, ucznia, studenta, doktoranta, inne:.. */właściwe zaznaczyć Zleceniodawca oświadcza, że: 1. dostarczone próbki/próbka do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl) 2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami). Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej.

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU Badania wirusologiczne i parazytologiczne od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 11 00 Badania bakteriologiczne

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Recommendations

Rekomendacje Recommendations diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 3 341-351 Rekomendacje Recommendations Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, wydanie I Kraków, 29 sierpnia 2014 r. Strona: 2 z 26 Spis treści Wstęp str. 3 P-H-20 Przygotowanie do pracy personelu

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 967 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo