Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) ; fax. (022) Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Wydanie: 2 Data wydania: Opracował Dorota Wągrocka Roczniak Monika Czapska Fiedorowicz Anna Banaśkiewicz Zatwierdził Jolanta Krszyna

2 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia I. Przedmiot i zakres. Instrukcja zawiera wytyczne zlecania, pobierania, transportowania i przechowywania próbek materiału klinicznego do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii WSSE w Warszawie. Ponadto instrukcja zawiera sposób pobierania i transportowania próbek ze środowiska szpitalnego w celu oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni. Wytyczne zawarte w instrukcji obowiązują placówki i osoby indywidualne zlecające badania medyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii. Instrukcja jest opublikowana na stronie internetowej WSSE dla klientów laboratorium. Wzory zleceń oraz wytyczne dot. pobierania próbek zawarte są w załącznikach od 1 do 7. II. Tryb postępowania. II.1. Wytyczne ogólne: Próbki pobierane do badań należy traktować jako materiał zakaźny. Sposób pobierania próbek do badań nie może zmieniać ich właściwości. Osoba pobierająca próbki: Przy każdym pacjencie stosuje nową parę rękawiczek jednorazowego użytku tylko w celu pobierania próbki. Weryfikuje tożsamość pacjenta. Oznakowuje w sposób trwały zlecenie i pojemnik z próbką imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz godziną pobrania. Sprawdza zgodność oznakowania ze zleceniem. Składa na zleceniu badania podpis potwierdzający pobranie materiału zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji. Próbki do badań są transportowane: w warunkach nie zmieniających ich właściwości oraz transportowane w czasie dostosowanym do właściwości próbki, przez upoważnione przez zleceniodawcę osoby, w szczelnie zamkniętych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i możliwością skażenia środowiska pojemnikach własnych lub otrzymanych w laboratorium, w pojemnikach oznakowanych i dostosowanych do przewozu materiału zakaźnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz ze środkami dezynfekującymi o szerokim spektrum działania, służącymi do dekontaminacji w przypadku uszkodzenia pojemnika z transportowaną próbką. Wraz z pobranymi próbkami dostarczany jest czytelnie wypełniony formularz zlecenia, który musi zawierać w szczególności następujące dane: 1. Dane pacjenta: imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania / oddział szpitalny płeć PESEL numer identyfikacyjny pacjenta (podawany w przypadku braku innych danych), 2. dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecania badania, 3. dane jednostki zlecającej badanie, IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 2 z 10

3 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia miejsce przesłania sprawozdania z badań lub dane osoby upoważnionej do jego odbioru, 5. rodzaj próbki (np. surowica, krew, kał, inne), 6. zlecane badanie i/lub objawy kliniczne, 7. data i godzina pobrania próbki do badania, 8. dane osoby pobierającej próbkę do badania, 9. data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium, 10. inne dane istotne klinicznie, 11. przy zlecaniu posiewów bakteriologicznych należy podać czas i rodzaj przeprowadzonej antybiotyko- lub chemioterapii. Źle pobrane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze zleceniobiorcą. Pacjenci zlecający badania bezpośrednio w WSSE wypełniają formularz zlecenia w rejestracji WSSE. Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. II.2 Przyjmowanie, rejestracja i oznakowanie próbek. W laboratorium WSSE próbki przyjmowane są w rejestracji przez osoby do tego celu przeszkolone i upoważnione. Osoby te sprawdzają ilość próbek, ich stan oraz zgodność danych na probówce z załączoną dokumentacją. Przyjęte próbki zostają zarejestrowane elektronicznie w programie Lab EPL, a następnie oznakowane w sposób trwały kolejnymi numerami kodowymi z elektronicznego rejestru. Zlecenia wpływające do Oddziału Laboratoryjnego Epidemiologii otrzymują kod: ZL/ kolejny numer zlecenia/rok, zarejestrowane próbki otrzymują kod: EP/kolejny numer próbki/rok, sprawozdania z badań otrzymują kod: EPL /kolejny numer sprawozdania /rok. Numery zleceń, próbek oraz sprawozdań z badań nadawane są w systemie rocznym. Osoba rejestrująca próbki w programie Lab-EPL umieszcza ww. numery ZL i EP na zleceniu badania otrzymanym wraz z próbką oraz potwierdza podpisem przyjęcie zlecenia do laboratorium. Data i godzina przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki są wpisywane w programie Lab-EPL pod numerem ZL. Próbki dostarczane z PSSE rejestrowane są wstępnie w systemie Lab EPL przez pracownika PSSE i otrzymują status prerejestracja. Po sprawdzeniu zgodności dostarczonych próbek ze zleceniami pracownicy merytoryczni Pracowni Bakteriologii i Parazytologii zmieniają ich status na rejestracja. Próbki na badanie w kierunku wirusa HIV zlecane przez Fundację Edukacji Społecznej pochodzące z Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych (PKD) na ul. Nowogrodzkiej 82 i Żelaznej 79 rejestrowane są elektronicznie w programie Lab EPL bezpośrednio w Pracowni Wirusologii i Serologii. Ponumerowane i odpowiednio zabezpieczone próbki w pojemniku transportowym wraz z dokumentacją przewożone są przez upoważnioną osobę do pracowni merytorycznych. Pracownik merytoryczny sprawdza ponownie zgodność danych na probówce z załączoną do próbki dokumentacją i przygotowuje ją do badania (jeśli to konieczne), zgodnie z odpowiednią procedurą badania dotyczącą danego oznaczenia. Do czasu wykonania badań, próbki przechowywane są w chłodziarkach lub zamrażarkach. Próbki analizowane są zgodnie z procedurami badawczymi opracowanymi na podstawie zaleceń NIZP PZH, instytutów naukowych oraz metodyk komercyjnych testów diagnostycznych. Wszystkie badania wykonywane są w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18-27 o C), zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodykach wykonywania badań. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 3 z 10

4 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Wykaz procedur badawczych znajduje się na stronie internetowej WSSE. Próbki po badaniach utylizowane zgodnie z IR-01/PO-04 Instrukcją postępowania z odpadami. II.3 Wytyczne szczegółowe. II.3.1 Próbki do badań bakteriologicznych kału, wymazu z kału, wymazu z odbytnicy. A. Badania u osób chorych, ozdrowieńców, nosicieli. 1. Czas pobrania próbek: Od osób chorych próbki należy pobierać: w okresie objawowym, przed antybiotyko- i chemioterapią lub po okresie działania użytego do leczenia pacjenta antybiotyku, w momencie nawrotu objawów żołądkowo jelitowych (bóle brzucha, biegunka itp.). U ozdrowieńców i nosicieli: próbki należy pobierać po okresie działania użytego do leczenia pacjenta antybiotyku, w przypadku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella/Shigella, o terminie i częstotliwości pobierania badań, decyduje Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE/PSSE. 2. Metody pobierania i transportowania próbek: W kierunkowych badaniach przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Shigella należy pobierać wymaz z odbytnicy. Przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella należy pobierać próbkę kału/ wymaz z kału. Pobieranie próbki kału/wymazu z kału: Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia. Następnie pobrać próbkę do badania. W przypadku niemowlęcia próbkę do badania należy pobierać z pieluszki. Za pomocą wymazówki lub łopatki pobrać próbkę kału (przy stolcu płynnym 1 2 ml) z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa) i przenieść do jednorazowej próbówki (pojemnika), szczelnie zamknąć. Przechowywanie i transport próbek kału: Próbkę należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin (temperatura pokojowa). Jeśli dostarczenie próbki do laboratorium w tym czasie nie jest możliwe, zalecane jest umieszczenie wymazówki w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies a, Cary-Blaira, Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych. Pobieranie wymazu z odbytnicy: Wymaz z odbytnicy powinien być pobierany przez przeszkolony personel. W celu pobrania próbki należy wprowadzić wymazówki poza zwieracz zewnętrzny do odbytnicy. Prawidłowo pobrany wymaz z odbytnicy, powinien zawierać wyraźny ślad kału. Wymazówkę należy umieścić w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies a, Cary-Blaira, Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych. Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 4 z 10

5 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia B. Badania u osób zdrowych na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym. 1. Sposób pobierania próbki kału do badania: 1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką, 2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału, 3/ włożyć wymazówkę do probówki, 4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę, 5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, 6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od / probówki przechowywać w chłodnym miejscu. Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki. 2. Przechowanie i transport próbek: Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne z certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego. Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału. II.3.2 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z gardła / jamy nosowo gardłowej. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Pacjent powinien być na czczo, bez picia i mycia zębów. Wymaz pobiera się jałową wymazówką bawełnianą. Wacik można zwilżyć jałowym roztworem soli fizjologicznej. Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. W przypadku: a. badania w kierunku krztuśca: Wymaz należy pobierać wymazówką z alginianu wapnia lub dakronową w czasie do 10 dni od rozpoczęcia kaszlu napadowego lub w momencie nawrotu objawów choroby. Zlecenie badania oprócz danych wynikających z wytycznych ogólnych powinno zawierać dodatkowo informacje: czy pacjent był szczepiony przeciwko krztuścowi czy pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii etiotropowej jak długo trwają objawy kaszlu b. badania w kierunku błonicy: Należy pobrać dwie próbki dwiema jałowymi wymazówkami bawełnianymi. Materiał należy zbierać z miejsc sąsiadujących z zapalnie zmienioną błoną (naloty i owrzodzenia). c. badania w kierunku bakteriologicznych czynników ostrego zapalenia gardła: Jałowym wacikiem pobrać materiał z miejsc zmienionych chorobowo, uważając aby nie zanieczyścić wymazu śliną. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 5 z 10

6 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia d. badania w kierunku nosicielstwa bakterii w jamie nosowo gardłowej: Jałowym wacikiem pobrać materiał z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić wacik za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła. e. badania w kierunku Neisseria meningitidis: Wymaz należy pobrać z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić wacik za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz z gardła / jamy nosowo gardłowej powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). W przypadku badań w kierunku krztuśca oraz nosicielstwa bakterii zaleca się kierowanie pacjentów bezpośrednio do punktu pobrań WSSE szybkie posianie materiału zwiększa prawdopodobieństwo wyhodowania bakterii. II.3.3 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z nosa. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Jałową wymazówkę wprowadzić do kanału nosowego, starając się nie dotknąć zewnętrznej powierzchni nozdrzy (wskazane jest odkażenie nozdrzy roztworem rivanolu lub 70% alkoholem) Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed przyjęciem leków donosowych (krople aerozolu) oraz przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. Wymazy z nosa w kierunku nosicielstwa bakterii są pobierane w ten sam sposób. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.4 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z ucha. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Jałową wymazówkę wprowadzić do ucha pobierając materiał z miejsc zmienionych chorobowo(lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze śluzówki ucha). Wskazane jest odkażenie małżowiny usznej roztworem rivanolu lub 70% alkoholem. Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 6 z 10

7 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.5 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z oka/worka spojówkowego. 1. Metoda i czas pobierania próbek: Do badania należy pobrać ropną wydzielinę z kącika oka lub z miejsc zmienionych chorobowo najlepiej cienką wymazówką okulistyczną (lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze śluzówki oka). Wymazu nie należy pobierać w ciągu 4 godzin po podaniu środków przeciwbakteryjnych. Unikać dotykania skóry i rzęs. 2. Przechowanie i transport próbek: Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki). W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h). II.3.6 Próbki do badań bakteriologicznych moczu 1. Metoda pobierania próbek: Pacjent powinien dokładnie umyć ręce i następnie umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej. Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika na mocz. Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. 2. Przechowanie i transport próbek: Próbkę należy dostarczyć do laboratorium (w jałowym pojemniku) w ciągu 2-3 godzin a jeśli jest to niemożliwe należy przechowywać i transportować w temperaturze chłodni (np. termotorba z wkładem chłodzącym) do 24 godzin. II.3.7 Próbki do badań parazytologicznych. 1. Czas pobrania próbek: A. Przed rozpoczęciem leczenia B. Po zakończeniu leczenia: pierwotniaki: 3-4 tygodnie nicienie: 1-2 tygodnie tasiemczyce: po 3 miesiącach 3 próbki co 2 tygodnie C. W trakcie występowania objawów (złe samopoczucie, biegunka, spadek masy ciała, bóle brzucha, wątroby, eozynofilia) 2. Metody pobierania i transportowania próbek: Pobieranie próbki kału: Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia, z którego następnie pobrać próbkę do badania w ilości ok.10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 7 z 10

8 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Materiał pobierać z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.). Pobraną próbkę umieścić w plastikowym, szczelnie zamykanym pojemniku. Kał dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. Wydalone pasożyty jelitowe: Pasożyta należy umieścić w suchym, czystym pojemniku, w niewielkiej ilości soli fizjologicznej lub w czystej wodzie. Uwaga: nie używać alkoholu ani formaliny! Pobieranie wymazu celofanowego okołoodbytniczego (w kierunku owsików): Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i zamknąć ją szczelnie. Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, a łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem. Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. II.3.8 Próbki do badań serologicznych. 1. Czas pobrania próbek: W celu otrzymania informacji diagnostycznej o dynamice przeciwciał pobrać dwie próbki krwi: pierwszą w ostrej fazie choroby, drugą zgodnie z zaleceniami szczegółowymi przekazanymi przez laboratorium w sprawozdaniu z badań. W celu określenia aktualnego statusu immunologicznego pacjenta można przesłać do badania jedną próbkę. 2. Metody pobierania próbek: Pobieranie krwi: Pacjent, od którego pobierana jest krew, może być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku. Krew, w ilości ok. 5 ml, powinna być pobrana do strzykawki próżniowej z wykrzepiaczem. Krew nie może być zhemolizowana. Nie należy zamrażać pobranej krwi ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy. Przygotowanie surowicy krwi: Krew należy odwirować (400 x g/10 minut), odlać surowicę w ilości ok. 2-3 ml do jałowej, jednorazowej szczelnie zamkniętej próbówki. Surowica nie może być przerośnięta, zanieczyszczona, zhemolizowana, ze skrzepami krwi. Surowica do badania może być przechowywana w chłodziarce (w temp. 2 8 o C) do 48 godzin po pobraniu, a później należy ją zamrozić. 2. Transport próbek: Krew i nie zamrożone próbki surowicy transportować w termotorbie z wkładem chłodzącym. Zamrożone próbki surowicy transportować w termosie z lodem lub w termotorbie z wkładem chłodzącym. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 8 z 10

9 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia II.3.9 Próbki do badań wirusologicznych. A. Kał w kierunku wykrywania antygenów wirusowych metodą lateksową i/lub ELISA (rotawirusy, astrowirusy, adenowirusy, norowirusy i inne). 1. Metody pobierania próbek: Próbki pobranego kału (grudka kału ok. 0,2 g tj. wielkość ziarenka grochu lub 1-2 ml płynnego kału) umieścić w suchych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 2. Przechowywanie i transport próbek: Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium. Bezpośrednio po pobraniu, próbki powinny być umieszczone i przechowane w chłodziarce w temperaturze 2-8 o C. Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny należy je zamrozić i przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym). B. Próbki w kierunku izolacji antygenu na hodowli komórkowej. 1. Czas pobrania i rodzaj próbek: W celu wykonania izolacji wirusa próbki należy pobrać we wczesnej fazie choroby, przed podaniem leków przeciwwirusowych: w zakażeniach układu pokarmowego - kał (do 5-tego dnia choroby) w zakażeniu OUN - płyn mózgowo - rdzeniowy (do 5-tego dnia choroby) wymaz z gardła ( do 5-tego dnia choroby) kał (do 14-tego dnia choroby) w zakażeniach wirusem grypy wymaz z gardła i z nosa pobrany zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH. 2. Metody pobierania próbek: Pobieranie próbek kału: Próbkę pobranego kału (ok g - wielkości orzecha włoskiego) umieścić w jałowym, suchym, szczelnie zakorkowanym pojemniku. Pobieranie wymazu z gardła: Wymaz z gardła (pobrany suchą, jałową wymazówką z waty) włożyć do probówki zawierającej ok.0,5 ml jałowej soli fizjologicznej. Pobieranie płynu mózgowo rdzeniowego: Pobrać sterylnie, w ilości co najmniej 1ml, do jałowego suchego, szczelnie zakorkowanego pojemnika. Pobieranie wymazu z gardła i z nosa do badań w kierunku grypy w programie SENTINEL: Wymaz z gardła i z nosa (pobrany specjalną, jałową wymazówką z tworzywa sztucznego) włożyć do probówki zawierającej ok. 1,5 ml jałowej soli fizjologicznej. 3. Przechowywanie i transport próbek: Próbki do badań wirusologicznych muszą być transportowane w obniżonej temperaturze, ponieważ podwyższona temperatura jest jedną z przyczyn inaktywacji wirusa w materiale diagnostycznym. Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium. IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 9 z 10

10 WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny Wydanie 2 z dnia Po pobraniu próbki powinny być bezpośrednio umieszczone i przechowywane w chłodziarce (w temperaturze 2-8 o C). Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny, należy je zamrozić i przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym). Próbek pobieranych do badania w odczynie immunofluorescencji (OIF) nie wolno zamrażać. II.3.10 Monitoring środowiska szpitalnego ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni. Stosuje się dwie metody pobierania materiału: z powierzchni gładkich (suchych) metoda odcisków (płytki Count-tact), odcisk należy pobrać za pomocą płytek zawierających podłoże stałe z meniskiem wypukłym. Otwartą płytkę z podłożem należy położyć na badanej powierzchni (najlepiej za pomocą aplikatora) utrzymując czas kontaktu przez co najmniej 10 sekund). z powierzchni wilgotnych i trudno dostępnych metoda wymazów jałowymi wymazówkami bawełnianymi zwilżonymi w jałowym roztworze soli fizjologicznej (powierzchnie trudno dostępne) lub suchymi (powierzchnie wilgotne). Każdą próbkę należy dokładnie oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie miejsce jej pobrania. Do próbek należy dołączyć zlecenie zawierające następujące informacje: nazwa placówki, w której pobierano próbki, data pobierania, numery próbek, miejsce pobrania próbek. Wymazy należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-ch godzin. III. Dokumenty związane. 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U z dnia 11 lutego 2009 r.). 2. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej prof. dr hab. med. A. Przondo-Mordarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 r. IV. Załączniki. Załącznik nr 1 Nosicielstwo informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego osobiście badanie w WSSE wersja polska. Załącznik nr 2 Wytyczne pobierania próbek materiału klinicznego do badań oprócz nosicielstwa oraz wzór zlecenia dla pacjentów zlecających osobiście badania w WSSE. Załącznik nr 3 Zlecenie badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych oprócz PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 4 Zlecenie badania innego niż nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych oprócz PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 5 Zlecenie badania w kierunku Salmonella i Shigella (wzór załącznika do umowy z WSSE dla PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 6 Zlecenie na pozostałe badania zlecane przez PSSE (wzór załącznika do umowy z WSSE dla PSSE) nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE. Załącznik nr 7 Nosicielstwo informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego osobiście badanie w WSSE wersja angielska IR-21/PO-05 Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Strona 10 z 10

11 Załącznik nr 1 /IR 21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 2 Nosicielstwo informacje dla pacjenta zlecającego badania w WSSE w Warszawie Badania na nosicielstwo wykonywane w Laboratorium WSSE w Warszawie przyjmowane są każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach od Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druk Zlecenia badania można otrzymać w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 w godzinach: stanowisko FAKTURY (hol główny budynku) stanowisko EPIDEMIOLOGIA (Punkt Przyjmowania Próbek - skrzydło boczne budynku) W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym. Sposób pobierania próbki kału do badania: 1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką, 2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału, 3/ włożyć wymazówkę do probówki, 4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę, 5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, 6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od / probówki przechowywać w chłodnym miejscu. Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Punktu Przyjmowania Próbek (skrzydło boczne budynku WSSE -stanowisko EPIDEMIOLOGIA w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30). Wraz z próbkami należy przynieść wypełnione zlecenie badania. W punkcie przyjmowania próbek pacjent otrzymuje zlecenie dla stanowiska kasjerskiego, na podstawie którego dokonuje opłaty za badanie w kasie WSSE. Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty (gotówką, kartą lub telefonem) w wysokości 111,00 zł w Kasie WSSE (Zarządzenie Dyrektora WSSE nr 18 z ). Kasa WSSE zlokalizowana jest w holu w głównym budynku WSSE i jest czynna w godzinach oraz Wyniki badania odbieramy po 7 dniach od dostarczenia próbek z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości w Punkcie Przyjmowania Próbek ŻYWNOŚĆ, w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.30 do Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników. Druk upoważnienia można otrzymać w punktach wydających probówki z podłożem. Upoważnienie można również wypisać odręcznie (musi ono zawierać PESEL osoby badanej). Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu wydania odpowiedniego orzeczenia. WSSE w Warszawie nie zatrudnia lekarzy wydających w/w orzeczenia. Wyjątki Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, i posiadający skierowania na ww. badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie. Osoby te muszą okazać skierowanie w momencie oddawania próbek do badania.

12 Załącznik nr 1 /IR 21/PO-05 Data wydania: Strona 2 z 2 Laboratoryjny nr próbki-wpisać z programu LAB-EPL Dział Laboratoryjny Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny Epidemiologii Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax (22) tel. (22) wew133 Próbka nr 1 :EP./2014 Próbka nr 2 :EP Próbka nr 3 :EP./2014 Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej Dane pacjenta: Zlecenie badania nr : ZL /2014 /wpisać z programu LAB-EPL/ telefon kontaktowy..... Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć:* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania : kod.. miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Faktura VAT - TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić) Dane do faktury VAT: Nazwa... Adres. NIP Data pobrania próbek / Godzina / Rodzaj próbki / Podpis pacjenta: 1.. /.. / wymaz z kału /.. 2. /. / wymaz z kału /.. 3. /. / wymaz z kału /. Lp. Rodzaj badania 1) / metodyka Cena Ilość Kwota Wykrywanie Salmonella i Shigella u 111,00 zł * 111,00 zł * osób zdrowych w kale, wymazie z kału 1 1 lub wymazie z odbytnicy (nosicielstwo 3 Uczeń/Student/Doktorant * próbki) /posiew - PB/EPL-02 1) status wydania ww. Procedury Badawczej dostępny jest na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek * niepotrzebne skreślić Uczeń/Student/Doktorant * Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i wpłacona do kasy WSSE Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE / INNE* Zleceniodawca oświadcza, że: 1. został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 2. został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy - kwit kasowy nr.. Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji

13 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 5 Kał do badania w kierunku antygenu Giardia lamblia metodą ELISA - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Kał oddać do czystego, suchego naczynia. Następnie należy pobrać próbkę kału z różnych miejsc, zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin nie zamrażać! Jeżeli kał ma być przechowywany dłużej niż 24 godziny należy go zamrozić i w stanie zamrożenia dostarczyć do laboratorium.

14 Pobieranie moczu do badania mikrobiologicznego - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 2 z 5 I. Instrukcja dla mężczyzny: Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem Odciągnąć napletek i umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej, Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika na mocz. Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. II. Instrukcja dla kobiety: Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem Dokładnie umyć okolice krocza, Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego naczynia, unikając przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika. III Pobieranie moczu od małych dzieci lub niemowląt: Jeżeli niemożliwe jest pobranie moczu w sposób podany powyżej, mocz należy pobrać do sterylnego woreczka przyklejonego tak, aby obejmował ujście cewki moczowej, rygorystycznie przestrzegając zasad higieny. Woreczek należy przykleić tuż przed spodziewanym oddaniem moczu, aby maksymalnie ograniczyć możliwość zanieczyszczenia. Dziecko należy obserwować i natychmiast po oddaniu nawet bardzo niewielkiej ilości moczu woreczek odkleić i dostarczyć do badania.

15 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 3 z 5 Pobieranie materiału do badań parazytologicznych - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Badanie kału i wymazu celofanowego okołoodbytniczego: Materiał pobrać przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie występowania objawów. Kał: Kał oddać do czystego, suchego naczynia. Pobrać próbkę stolca z różnych miejsc zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.,) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych. Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin nie zamrażać! Wymaz celofanowy okołoodbytniczy: Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i zamknąć ją szczelnie. Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem. Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin. Wydalone pasożyty Wydalonego pasożyta umieścić w czystym pojemniku, zalać niewielką ilością wody lub soli fizjologicznej. Pojemnik szczelnie zamknąć. Nie używać alkoholu ani formaliny.

16 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 4 z 5 Pobranie kału w kierunku badań bakteriologicznych i wirusologicznych - wytyczne pobierania próbek dla pacjenta Pacjenci pobierają kał w okresie objawów (biegunka, bóle brzucha) w miarę możliwości przed zastosowaniem antybiotyków). Kał należy oddać do czystego i suchego naczynia. Należy pobrać próbkę kału z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, ropa, śluz) w ilości nie większej niż wielkość orzecha laskowego (przy stolcu płynnym 1-2 ml) do sterylnego pojemnika i szczelnie zamknąć. Próbkę należy dostarczyć do WSSE w ciągu 2-ch godzin. W wyjątkowych wypadkach można próbkę przechowywać w lodówce do 24 godzin nie zamrażać.

17 Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 5 z 5 WZÓR Dział Laboratoryjny Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny Epidemiologii Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax (22) tel. (22) wew133 Dane pacjenta: Zlecenie badania ZL /rok /wpisać z programu LAB-EPL/ telefon kontaktowy. Imię, nazwisko.. Data urodzenia:.. płeć:* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)..... Miejsce zamieszkania : kod.. miejscowość... Ulica.. Faktura VAT - TAK / NIE* Nr domu... Nr mieszkania.... Dane do faktury VAT: Nazwa zleceniodawcy. Adres... NIP Laboratoryjny numer próbki / należy wpisać z programu LAB-EPL /: Próbka nr 1 :EP./rok Jeśli konieczne dopisać kolejne próbki Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej Próbka Rodzaj badania **/ metodyka Data/ godzina pobrania próbki Podpis osoby pobierającej próbkę Cena / zł / Ilość Kwota / zł / Suma ** status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i wpłacona do kasy WSSE - kwit kasowy nr Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania opłat za dodatkowe badania w kierunku... w wysokości... zł przy odbiorze sprawozdania z badań. Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE* Zleceniodawca oświadcza, że: 1. dostarczone próbki do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl) jeśli dotyczy 2. został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. * niepotrzebne skreślić Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji

18 Załącznik nr 3 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Zleceniodawca / Pieczątka lub nazwa zleceniodawcy/ Zleceniobiorca: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania nr: ZL /wpisać z programu LAB-EPL/ Rodzaj badania/metodyka badania *: Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy/metoda: posiew-pb/epl-02 * status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek. Dane pacjenta: Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć*: K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania: miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina /Rodzaj próbki Próbka nr 1.../.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 2... /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 3.. /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Podpis pacjenta Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 :EP Zleceniodawca oświadcza, że: Próbka nr 2 :EP.. Próbka nr 3 :EP.. 1. dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z aktualną IR-21/PO-05 Instrukcją zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii, 2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą z dnia r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947)) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej.

19 Zleceniodawca: Pieczątka firmy Załącznik nr 4 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Zleceniobiorca: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania (Poniższe dane wypełnia zleceniodawca) Zlecone badania:.. Dane pacjenta Imię:.... Nazwisko:... Data urodzenia:..płeć* K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta ( paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL).. Miejsce zamieszkania: kod. miejscowość... Ulica Rodzaj materiału:. Nr domu.. Nr mieszkania... Dane osoby pobierającej próbkę... Data/godzina pobrania oraz podpis osoby pobierającej:.. Objawy/rozpoznanie Pieczątka lekarza zlecającego badanie:... Miejsce przesłania sprawozdania z badań oraz dane osoby upoważnionej do jego odbioru (Wypełnia Laboratorium WSSE) Data/godzina przyjęcia próbki do Laboratorium. Nr laboratoryjny próbki: Stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badań* Podpis osoby przyjmującej próbkę do realizacji w laboratorium: * niepotrzebne skreślić

20 Zleceniodawca Załącznik nr 5 /IR-21/PO-05 Data wydania: Strona 1 z 1 Załącznik nr2 do umowy z PSSE Zleceniobiorca: / Pieczątka lub nazwa PSSE / Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 tel/fax tel wew 103 Zlecenie badania nr: ZL /2014 /wpisać z programu LAB-EPL/ Rodzaj badania*: Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale,w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda: posiew- PB/EPL-02 Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli w kal, wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda: posiew-pb/epl01 Status wydania ww. Procedur Badawczych jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl). Dane pacjenta: Imię, nazwisko.. Data urodzenia:. płeć*: K M PESEL: Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru PESEL)... Miejsce zamieszkania: miejscowość Ulica.. Nr domu... Nr mieszkania.... Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina /Rodzaj próbki Próbka nr 1.../.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 2... /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Próbka nr 3.. /.. / wymaz z kału kał wymaz z odbytnicy Podpis pacjenta Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 : Próbka nr 2 :.. Próbka nr 3 :.. Badanie* : płatne, bezpłatne Próbki dostarczone przez zleceniodawcę od *: osoby chorej, ozdrowieńca, osoby ze styczności, nosiciela, ucznia, studenta, doktoranta, inne:.. */właściwe zaznaczyć Zleceniodawca oświadcza, że: 1. dostarczone próbki/próbka do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl) 2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań, i że zgodnie z Ustawą dn r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami). Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Podpis Zleceniodawcy Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej.

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY 00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) 620-90-01; fax. (022) 624-82-09 e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl Instrukcja Robocza

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU Badania wirusologiczne i parazytologiczne od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 11 00 Badania bakteriologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Strona / Stron 1 / 7 Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Imię i nazwisko Stanowisko/ Funkcja Opracował Sprawdził Zatwierdził mgr Elżbieta Kaczmarek młodszy asystent

Bardziej szczegółowo

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 Pobieranie próbek kału/wymazu do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej POBÓR I TRANSPORT MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W KIERUNKU BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KRWI / BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Do jałowej probówki pobrać jałowo krew NA SKRZEP 3 4 ml krwi żylnej. Uwaga: W trakcie pobierania krwi nie trzeba być na czczo 5. Próbkę krwi dostarczyć do badania w

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO?

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? 1. Kup w aptece sterylny, plastikowy pojemnik na mocz lub woreczek w przypadku gdy pobierasz mocz od niemowląt. 2. Pobierz pierwszy poranny mocz ( musi on

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii.

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii. strona 1 z 6 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem instrukcji jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, mykologicznych, serologicznych, wirusologicznych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium Opracował Sprawdził Zatwierdził Lidia Aftyka Małgorzata Szyszkowska Pełnomocnik ds. SZJ Jarosław Bakiera Dyrektor Szpitala Gabriel Maj podpis podpis podpis podpis ORYGINAŁ * Obowiązuje od : 01.02.2014r

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia ( talerz

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej.

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. MIKROBIOLOGIA POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z NOSA Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. Pobrany wymaz

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Procedura nr 195.101 Wersja nr 5 Strona 2/6 1. CEL PROCEDURY Procedura ma za zadanie ujednolicenie sposobu pobierania, przysyłania i przyjmowania próbek krwi wymagających opracowania w Pracowni Serologicznej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi Badanie krwi Zalecana pora pobierania krwi do badań laboratoryjnych to 7 00 9 00 rano. Pacjent powinien być na czczo, czyli dwanaście godzin przed planowanym pobraniem krwi nie należy jeść, pić, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. II; z dnia 15.01.2014r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/ r

Bardziej szczegółowo

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni Rodzaj materiału Godziny przyjmowa nia materiału Min. czas oczekiwania na wynik Uwagi dla pacjenta krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert do 10 dni i

Bardziej szczegółowo

WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10.

WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10. WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10.2008 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy,

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy, Zarządzenie nr /06 z dnia 6 września 06 r /z mocą od 00806 r/ Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ Cel badania Badanie ma na celu potwierdzenie zakaŝenia wirusem grypy

Bardziej szczegółowo

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Instrukcje ogólne Wszystkie materiały diagnostyczne powinny być pobrane przed podaniem choremu antybiotyków lub

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Diagnostyka grzybic układowych 1. Plwocina 1.1. Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału Protezy, dostawki uzębienia należy

Bardziej szczegółowo

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres)

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres) Str.01/05 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży tel. 86 2163458, fax 86 2162605 WYPEŁNI KLIENT Zlecenie na wykonanie badań Zleceniodawca:.... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ BADANIA KRWI 1. Krew do badań rutynowych należy pobrać od pacjenta na czczo najlepiej między godz. 7 a 9 rano ( w celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ Strona/ stron 1/8 WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ Symbol oznacza metody akredytowane, zawarte w Zakresie

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

Oferta diagnostyczna Instytutu Mikroekologii. Mgr Małgorzata Drobczyńska Instytut Mikroekologii Ul. Sielska 10 60-129 Poznań

Oferta diagnostyczna Instytutu Mikroekologii. Mgr Małgorzata Drobczyńska Instytut Mikroekologii Ul. Sielska 10 60-129 Poznań Oferta diagnostyczna Instytutu Mikroekologii Mgr Małgorzata Drobczyńska Instytut Mikroekologii Ul. Sielska 10 60-129 Poznań INSTYTUT MIKROEKOLOGII Najnowocześniejsza diagnostyka medyczna w leczeniu przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ZLECENIOBIORCA Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 38-400 Krosno tel.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe na obecność nowotworu jelita grubego: jak wykonać test

Badania przesiewowe na obecność nowotworu jelita grubego: jak wykonać test Badania przesiewowe na obecność nowotworu jelita grubego: jak wykonać test Polish translation of - Bowel cancer screening: how to take the test Badania przesiewowe na obecność nowotworu jelita grubego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. Wazów, piętro II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Krystyna Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych XII Konferencja naukowo-szkoleniowa SHL Stare

Bardziej szczegółowo

Grypa groźna choroba zakaźna

Grypa groźna choroba zakaźna Grypa groźna choroba zakaźna (Podstawowe informacje i wytyczne dla pacjentów opracowane przez Pracownię Badań Wirusologicznych Oddziału ChZZ w Katowicach) Katowice, 2009 1 Międzynarodowy Program Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów Strona 1 z 1 STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Tytuł: Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów SOP obowiązuje od: 05.06.2014 Data ważności: 31.10.2014 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych

Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych Instrukcja pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych Badanie Materiał 1 Analiza cytologiczna i immunologiczna popłuczyn

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009 Opracowanie: Marcin Kadłubowski, Anna Skoczyńska, Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

RYBY I ŚLIMAKI HODOWLANE Dane dotyczące próbek:

RYBY I ŚLIMAKI HODOWLANE Dane dotyczące próbek: Wypełnij tylko białe pola Załącznik do umowy/zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych w ZHW Kielce Załącznik nr 1/PPAT z dnia 13.05.2016 Nr zlecenia RYBY I ŚLIMAKI HODOWLANE Dane dotyczące próbek: Gatunek

Bardziej szczegółowo

Europejska Komisja ds. Kontrolowania Pryszczycy (EUFMD) Vademecum wykrywania ogniska pryszczycy i dochodzenia Wersja 1 (12/2009)

Europejska Komisja ds. Kontrolowania Pryszczycy (EUFMD) Vademecum wykrywania ogniska pryszczycy i dochodzenia Wersja 1 (12/2009) Europejska Komisja ds. Kontrolowania Pryszczycy (EUFMD) Vademecum wykrywania ogniska pryszczycy i dochodzenia Wersja 1 (12/2009) Wstęp: Poniższy dokument został sporządzony przez Sekretariat Komisji aby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6 Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr: 1 7 L.p. Wymagane parametry dla: Wpisać oferowane parametry Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH

KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH Imię i nazwisko... PESEL. Adres:.. Tel. kontaktowy. Koszt badania........ Wskazanie do wykonania badania.... Rodzaj badania... Lekarz kierujący... Płatność: Gotówka Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o.

PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o. PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o. PODMIOT LECZNICZY http://www.orlowo.com 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 54 NIP 586-20-59-413 Regon 192497359 tel./fax (058) 668-01-60 e-mail: orlowo@list.pl UMOWA ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Procedura Postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego sp.z o.o w Chrzanowie. I. Uwagi wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

Pacjent przed pobraniem materiału do badania powinien:

Pacjent przed pobraniem materiału do badania powinien: 50 Kał badanie ogólne (stopień strawienia) Pobieranie materiału Kał Nie wymaga przygotowania Informacja dostępna w Materiał do badań pacjent pobiera sam do jednorazowego pojemnika (przy użyciu umieszczonej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: Pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Załącznik nr. 3 Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Typ I do 30 minut od pobrania materiału biologicznego: Morfologia krwi bez rozmazu mikroskopowego Mocz

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PODANIE. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego

PODANIE. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego Warszawa, dnia.. PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Puławskiej 113d.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Test ojcostwa. Próbki niestandardowe

Test ojcostwa. Próbki niestandardowe Test ojcostwa Próbki niestandardowe Standardowymi próbkami wykorzystywanymi do badania DNA na ojcostwo są wymazy z wewnętrznej strony policzka. Nie zawsze jednak jest możliwość ich pobrania. Jeśli zależy

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie?

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie? Aktualne problemy związane z diagnostyką, leczeniem i rozprzestrzenianiem zakażeń szczepami wielolekoopornymi, a także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to główne tematy narady kierowników oddziałów

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

1.1. Laboratorium wykonujące badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej opracuje,

1.1. Laboratorium wykonujące badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej opracuje, Załącznik nr 5 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej immunologii transfuzjologicznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Zlecenie badania mikrobiologicznego następuje na podstawie pisemnego zlecenia przez lekarza. (wzór załącznik nr 04.02.01/2) Prawidłowo wypełnione skierowanie zawiera następujące dane: - nazwisko i imię,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2013 Rektora UMCS Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 1 1. Wprowadza się zasady przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia oferta jesień-zima 2015 (wrzesień) Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH (www.ckk.nizp.pzh.gov.pl)

Szkolenia oferta jesień-zima 2015 (wrzesień) Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH (www.ckk.nizp.pzh.gov.pl) Szkolenia oferta jesień-zima 2015 (wrzesień) Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH (www.ckk.nizp.pzh.gov.pl) 1. Grypa problem zdrowia publicznego (CKK-003/15) 3 września 2015 2. Metody diagnostyczne wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO o profilu psychiatrycznym w Bolesławcu DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:.. Imię i nazwisko. tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA w przypadku: PROWADZENIA CZYNNOŚCI IDENTYFIKACYJNYCH NN ZWŁOK I. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI POLICJANTÓW ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny METODY HODOWLI BAKTERII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII TOK BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D

Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 165 12363 Poz. 1122 1122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

Pobranie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego przeznaczonego do badań genetycznych

Pobranie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego przeznaczonego do badań genetycznych Pobranie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego przeznaczonego do badań genetycznych Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów, Przygotowała: Marlena Wojciechowska Katedra

Bardziej szczegółowo