Spis treœci. ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6"

Transkrypt

1 WYDANIE TRZECIE 1

2 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Izabela Kosiak Ewelina Pêkalska Magdalena Wójtowicz Aleksandra Wilk Phil Shapiro Podziêkowania dla nauczycieli jêzyka angielskiego i uczniów z XV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bydgoszczy za pomoc przy weryfikacji materia³u. W nagraniu udzia³ wziêli: Roy Haworth, Michelle Bebee. Nagrania dokonano w studiu Pro-Media, ul. Sienkiewicza 9, Tarnobrzeg, tel , Realizator dÿwiêku: Jaros³aw Pi¹tkowski Wydawnictwo ENSET Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ ani ca³oœæ publikacji nie mo e byæ reprodukowana bez wczeœniejszej zgody wydawcy. Wydawnictwo prowadzi sprzeda wysy³kow¹. Bydgoszcz 2011 Wydanie III Pamiêtaj! Powielanie (np. poprzez kserowanie) i rozpowszechnianie (czyli m. in. przekazywanie uczniom) utworów objêtych prawem autorskim jest nielegalne. Postêpuj etycznie i zgodnie z prawem. Nie zabijaj ksi¹ ek! ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) Druk i oprawa: Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Maktech ul. Nieca³a 4, Bydgoszcz Spis treœci Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6 egzamin pisemny s³uchanie Zadanie 1 General Tips on Credit Cards... 8 Zadanie 2 Fire! Fire!... 9 Zadanie 3 Best Songs of the Twentieth Century Zadanie 4 Murder Solved from the Grave Zadanie 5 Here s the news Zadanie 6 A Gift for Sue s Birthday Zadanie 7 Save Time in the Kitchen Zadanie 8 Asking the Way Zadanie 9 Home Alone Zadanie 10 Weather Forecast Zadanie 11 Interview with a Famous Writer Zadanie 12 Save Money While Shopping for Food Zadanie 13 The Story of Milton Hershey Zadanie 14 Here s the news Zadanie 15 Wedding Ceremonies in the USA Zadanie 16 Folding Maps Zadanie 17 Going for a Holiday Zadanie 18 Messages Zadanie 19 Interview with an American Zadanie 20 A Tree on the Moon Zadanie 21 Buying a Ticket Zadanie 22 Tony Awards Zadanie 23 A Birthday Bike Zadanie 24 An Adventure in Space Zadanie 25 Father s Day czytanie Zadanie 1 Speed Reading Zadanie 2 The Cock, the Cat and the Mouse Zadanie 3 Left-handed People Zadanie 4 The Lion and the Mouse Zadanie 5 Christmas around the World Zadanie 6 The Simple Secret of Making More Friends Zadanie 7 Clouds Zadanie 8 Children with Communication Problems Zadanie 9 Unforgettable Past Zadanie 10 Food Poisoning Zadanie 11 Argentina Zadanie 12 Why Not Visit Moscow? Zadanie 13 The Intruder Zadanie 14 The Guitar Zadanie 15 Two trains collide near Rome Zadanie 16 The Story of the Six Blind Men

3 Zadanie 17 A Terrifying Experience Zadanie 18 Alexander Fleming Zadanie 19 How to Train Your Dog Zadanie 20 Ghosts in the House Zadanie 21 The Tour De France Zadanie 22 Britain s Biggest Robberies Zadanie 23 Wendy s Summer Vacation Zadanie 24 Four Learning Styles Zadanie 25 Lottery Zadanie 26 A Bad Goblin Rat Zadanie 27 Less Extreme Adventures Zadanie 28 Barry the Bat Zadanie 29 6 Good Reasons for Learning Foreign Languages Zadanie 30 Margaret Thatcher Zadanie 31 You May Be in Love if Zadanie 32 Joseph Zadanie 33 The History of the Automobile Zadanie 34 Shanghai Zadanie 35 The Four Wives Zadanie 36 Pets for Kids Zadanie 37 European Ice Mission Gets the Green Light Zadanie 38 Little Bee and the Christmas Kids Zadanie 39 Heart disease costs European Union billions Zadanie 40 The Story of Tommy Trimble pisanie Zadania 1-11 notatka, wiadomoœæ Zadania pocztówka Zadania zaproszenie Zadania og³oszenie Zadania list prywatny Zadania list formalny reklamacja list czytelnika list motywacyjny inne rodzaje listu formalnego egzamin ustny rozmowa Zadania ilustracja Zadania materia³ stymuluj¹cy Zadania Transkrypcja tekstów do s³uchania Inne publikacje Klucz do zadañ wk³adka Przedmowa Niniejsza publikacja przeznaczona jest g³ównie dla uczniów, którzy bêd¹ przystêpowaæ do matury z jêzyka angielskiego na poziomie podstawowym. Ksi¹ ka zawiera 340 przyk³adowych zadañ maturalnych, zarówno dla czêœci pisemnej, jak i ustnej egzaminu. Pozycja ta mo e byæ zatem dobrym uzupe³nieniem podrêcznika szkolnego. yczê Wam, drodzy uczniowie, zdania nowego egzaminu maturalnego nie na szóstkê, jak to kiedyœ bywa³o, lecz na 100 procent! Autor 4 5

4 s³uchanie Zadanie 2 cd 2 Zadanie 1 cd 1 Zapoznaj siê z treœci¹ zadania. Us³yszysz dwukrotnie tekst o zasadach bezpiecznego korzystania z kart kredytowych. Wska, które z podanych informacji (1.-7.) s¹ zgodne z jego treœci¹ (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiedni¹ rubrykê w tabeli. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. Zapoznaj siê z treœci¹ zadania. Us³yszysz dwukrotnie fragment opowiadania. Wska zakoñczenia zdañ (1.-6.) zgodne z treœci¹ tekstu, zakreœlaj¹c jedn¹ literê A,B, C lub D. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. 1. Before the fire, Lucy A. saw a light in her neighbour s kitchen. B. saw that her neighbour was having a snack. C. saw a lot of stars in the sky. D. was having a snack at midnight. 1. You should ask your friend what credit card he/she uses. 2. You don t have to sign your credit card but you should do it. 3. You should keep letters with details about your credit cards. 4. You shouldn t lend your brother or sister your credit cards. TRUE FALSE 2. Later, Lucy A. fell asleep. B. wanted to see what was happening. C. didn t see a fire. D. was sure that something was wrong. 3. After a while, Lucy A. saw some people who heard her shouts for help. B. went back to her house and called the Fire Department. C. went to her neighbour s house and called the Fire Department. D. heard her neighbour shouting Fire! 5. If you lose your credit card, you should call the police. 6. You should remember that credit cards are not free money. 7. You should choose a small business credit card because it will be better for you. 4. Then Lucy A. found her neighbour dead. B. tried to break into the house but couldn t. C. found a dead rabbit. D. brought a cat out of her neighbour s house. 5. The firefighters A. saw the fire in the other rooms of the house. B. saw that there was no fire. C. were just in time. D. arrived too late. 6. Lucy s neighbour A. was angry with her. B. gave her some money. C. was happy that his pets were alive. D. wanted to give her a medal, but Lucy didn t take it. Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str. 224 Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str. 224 Ü Transkrypcja tego tekstu str. 197 Ü Transkrypcja tego tekstu str

5 10 20 czytanie Zadanie 1 Przeczytaj poni szy tekst i zapoznaj siê ze zdaniami (1.-5.) podanymi poni ej. Wska zakoñczenie zdania zgodne z treœci¹ tekstu, zakreœlaj¹c jedn¹ literê A, B, C lub D. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. Speed Reading Speed reading is very important in today s business and academic world, with all the information that the Internet offers and the many reading tasks managers or students have to do. There is really no choice but to try and read faster and faster! In the last forty years, there has been an explosion of information. We are living the information revolution and that means that a lot of young professionals have to work hard to sort this information and make good use of it. Most of the people who attend speed reading courses and classes have some kind of problem, or believe they have some kind of problem, with their reading. Here are a few of these potential problems. Lots of people either can t concentrate or only partly concentrate. This can be caused by the effects of their environment on their reading rhythm. This problem is one of the basic speed reading problems and most courses teach people how to avoid it. Poor eye movement may cause some readers to move their eyes away from the text and then go back to the book or paper. This process takes time and slows their reading down. This problem is also 60 them! All the connecting words, basically words that are there to connect one word with others to make a sentence (TO make A sentence) should be ignored. The and, the it s, and the others have got to go. Just make yourself blind to these words. Skip over them. Practicing timed reading is also good. Start a timer and see how much you can read in one minute and how much in five minutes. Check how much of the text you have understood (make sure this is something you are reading for the first time) and try to beat yourself at this over and over again, until you start to feel that you have moved up a level. Experiment with different texts and try to find books with texts and questions on what you have just read. Practice makes perfect and this is the most basic thing you should do if you want to read faster and faster. You should see some improvement in two weeks. You should also work on the weaker parts of your reading skills. If you do all these things, you will be on your way to becoming a speed reader. Adapted from Jonathan Mayheart, because of poor mechanical skills. Some people can t pay attention 30 to what they re reading - they start well but begin to slow down as they read on. This 1. In the last forty years, kind of problem typically creates the need A. more and more information has appeared. to go back to reread some lines over and over B. the number of young professionals has got smaller and smaller. again, or the need to read the same sentence C. there hasn t been a lot of work for young professionals. a couple of times because you don t D. young professionals have not tried to find good information. understand or forget what you have read. 2. Some people who attend speed reading courses Reading by heart, when a person A. can t read. reads to himself (either reading the words B. think they have a problem but don t really have one. quietly or out loud), can also cause problems 40 C. are sure they have lots of problems. because speed reading is much faster than D. live in a bad environment. talking. 3. If you want to read faster, you should Another problem is that lots of A. learn to read by heart. people want to remember every single word B. read aloud a lot. they read. This also slows the reading process C. read the same texts several times. down. D. try to concentrate on the text all the time when you are reading. So, what can you do to read 4. Pick and choose faster? You should try to eliminate some of A. is an activity called TO make A sentence these problems. Here are a few tips. B. is about only reading words like and, to, or a. Think of reading as a pick and 50 C. is about only reading words that connect sentences or other words. D. is about only reading the words without which you wouldn t understand what choose activity, where you can choose to you were reading. read the words and phrases that are very important for understanding the text and 5. If you want to practise timed reading, you should skip those that are not so important. Try to A. read texts that you have read before. filter out all the words that have nothing to B. read the whole text in five minutes. C. check if you understand the text after reading it. do with the subject - there will be a lot of D. always read the same texts. Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str

6 pisanie Zadania 1-11 notatka, wiadomoœæ 1. Chcesz podj¹æ pracê w Anglii. Rejestrujesz siê w portalu internetowym. Napisz krótk¹ notkê o sobie, w której uwzglêdnisz: jak¹ pracê chcesz podj¹æ, jakie s¹ Twoje oczekiwania finansowe, jakie s¹ Twoje zainteresowania, czy ju wczeœniej pracowa³eœ/aœ w Anglii. 2. Masz zamiar odebraæ z lotniska kolegê z Anglii. Napisz do niego wiadomoœæ SMS, w której: powiadomisz go o swoim spóÿnieniu, poinformujesz, gdzie ma na Ciebie zaczekaæ, napiszesz, gdzie teraz jesteœ, podasz orientacyjn¹ godzinê przybycia na lotnisko. 3. Wynaj¹³eœ/aœ w Anglii mieszkanie, które dzielisz z Amerykaninem/Amerykank¹. Po powrocie do domu okazuje siê, e nie ma nic do jedzenia. Nie zd¹ ysz zrobiæ zakupów, poniewa zaraz wychodzisz. Napisz notatkê, w której: poinformujesz wspó³lokatora o zaistnia³ej sytuacji, poprosisz, aby poszed³/posz³a po zakupy, wymienisz potrzebne produkty, doradzisz, w jakim sklepie powinien/powinna zrobiæ zakupy. 6. Przebywasz w schronisku m³odzie owym w Londynie. Dzielisz pokój z Amerykaninem/ Amerykank¹, którego/której chwilowo nie ma. Jesteœ chory/a i chcesz po³o yæ siê do ³ó ka. Zostaw mu/jej wiadomoœæ, w której: poprosisz go/j¹, aby Ciebie nie budzi³/a, napiszesz, co Tobie dolega, odwo³asz jutrzejsze, wspólne wyjœcie do kina, dodasz, eby siê o Ciebie nie martwi³/a. 7. Przyjecha³eœ/aœ w³aœnie na kurs jêzykowy do Brighton. W recepcji schroniska, w którym bêdziesz zakwaterowany/a, chcesz zostawiæ wiadomoœæ koledze/kole ance z grupy. W notatce napisz: o której godzinie przyjecha³eœ/aœ, czy jesteœ zmêczony/a podró ¹, gdzie mo na Ciebie teraz znaleÿæ, jaki dosta³eœ/aœ pokój. 8. Mieszkasz u rodziny angielskiej. W³aœnie wróci³eœ/aœ z centrum handlowego, lecz zaraz ponownie musisz wyjœæ. Zostaw notatkê gospodarzom domu, w której napiszesz: co kupi³eœ/aœ w centrum handlowym, dlaczego musia³eœ/aœ zaraz po przyjœciu ponownie wyjœæ, kiedy wrócisz, jakie masz plany na jutro. 9. Opiekujesz siê chwilowo psem Amerykanina/Amerykanki, z którym/któr¹ dzielisz pokój. Wyœlij mu/jej wiadomoœæ SMS, w której: napiszesz, jaki masz problem z psem, dodasz, e nie wiesz jak rozwi¹zaæ ten problem, zapytasz, gdzie jest jedzenie dla psa, poprosisz go/j¹ o jak najszybszy powrót do domu. 4. Mieszkasz u rodziny angielskiej. Obecnie przebywasz sam/a w domu. Chcesz wyjœæ na nocn¹ dyskotekê, lecz nie masz jak o tym poinformowaæ w³aœcicieli mieszkania. Napisz wiêc notatkê, któr¹ im zostawisz. W notatce: poinformujesz, e wyszed³eœ/wysz³aœ na nocn¹ dyskotekê, napiszesz, e wybierasz siê z koleg¹/kole ank¹, którego/któr¹ dobrze znaj¹ w³aœciciele mieszkania, dodasz, e jutro za³atwisz wszystkie sprawy, o które zosta³eœ/aœ poproszony/a, napiszesz, aby siê o Ciebie nie martwili. 5. Wynajmujesz mieszkanie w Londynie. W³aœnie zadzwoni³ znajomy w³aœcicieli mieszkania. Przygotuj notatkê, w której napiszesz: kto dzwoni³, o której godzinie odebra³eœ/aœ telefon, w jakiej sprawie dzwoni³, jak mo na siê z nim skontaktowaæ. 10. Przebywasz w hotelu. Spodziewasz siê wizyty kolegi/kole anki z Australii. Musisz jednak w pilnej sprawie opuœciæ hotel na kilkadziesi¹t minut. Zostaw w recepcji wiadomoœæ przeznaczon¹ dla Twojego kolegi/twojej kole anki, w której: podasz powód pilnego wyjazdu, poprosisz go/j¹, aby na Ciebie poczeka³/a w hotelu, dodasz, e próbowa³eœ/aœ siê z nim/ni¹ skontaktowaæ telefonicznie, poinformujesz, kiedy wrócisz. 11. Podczas studiów w Londynie mieszkasz w akademiku. Zaprosi³eœ/aœ s¹siada, lecz musisz odwo³aæ spotkanie. Napisz mu SMS-a, w którym: odwo³asz spotkanie, podasz powód, poprosisz o drobn¹ przys³ugê, zaproponujesz inny termin spotkania

7 136. Przebywasz w Londynie. Chcesz zamówiæ posi³ek przez telefon. Rozmawiasz z pracownikiem firmy gastronomicznej. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. rodzaj posi³ku czas dostawy dop³ata za dowóz dodatkowa proœba 137. W gronie znajomych Anglików dyskutujesz na temat emigracji zarobkowej m³odych Polaków. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. przyczyny emigracji reakcje rodziców rodzaje podejmowanych prac powroty do Polski 138. Rozmawiasz z koleg¹/kole ank¹ z Anglii o swoim najlepszym koledze/swojej najlepszej kole ance. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. okolicznoœci spotkania jego/jej najwiêksza zaleta spêdzany razem czas otrzymana pomoc 139. Jesteœ na poczcie w Chicago. Chcesz wys³aæ do Polski paczkê. Rozmawiasz z urzêdnikiem poczty. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. ograniczenia wysy³anych rzeczy ciê kie przesy³ki najszybszy sposób dostarczenia sposób zaadresowania 140. Przebywasz w Londynie. By³eœ/aœ na zakupach w centrum handlowym. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. wybór centrum handlowego zakupione rzeczy zabawna sytuacja sugestia wspólnych zakupów 141. Jesteœ w ksiêgarni w Londynie i chcesz kupiæ wybran¹ ksi¹ kê. Rozmawiasz ze sprzedawc¹. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. poszukiwana ksi¹ ka Twoje zainteresowania czytelnicze kupowanie ksi¹ ek przez Internet kiermasz ksi¹ ek u ywanych 142. Niedawno kupi³eœ/aœ mieszkanie. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Irlandii. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. wygl¹d mieszkania problemy podczas przeprowadzki widok z okna s¹siedzi 143. By³eœ/aœ œwiadkiem po aru. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Londynu. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. okolicznoœci powstania po aru Twoje dzia³ania akcja gaœnicza straty 144. Jesteœ uczestnikiem wycieczki zorganizowanej przez angielskie biuro podró y. Rozmawiasz z opiekunem grupy. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. plan wycieczki czas wolny obiad dodatkowe miejsce warte zobaczenia 145. Rozmawiasz z koleg¹/kole ank¹ z Australii o ostatniej zabawie sylwestrowej. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. miejsce zabawy g³ówna atrakcja wpadka organizatorów Twoje wra enia 146. Niedawno bra³eœ/aœ udzia³ w konkursie. Rozmawiasz o nim z koleg¹/ kole ank¹ z Glasgow. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. rodzaj konkursu przebieg konkursu nagrody reakcja zwyciêzcy 147. By³eœ/aœ œwiadkiem bójki. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Irlandii. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. prawdopodobna przyczyna bójki przebieg bójki Twoja reakcja skutki bójki

8 Zadanie 26 Zadanie 27 Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. Pytania do ilustracji (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). 1. What kind of work is this man doing? Why do you think so? 2. Would you like to work in an office? Why/Why not? 3. What kind of summer job would you like to have? Why? Pytania do ilustracji (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). 1. Why do you think these people are taking part in a demonstration? 2. For what reasons do people demonstrate? 3. If you were going on a peace demonstration, what things might you take with you?

9 Zadanie 22 Zadanie 23 Popatrz na pracê nr 1, 2 i 3. Jesteœ w jury konkursu plastycznego na najlepsz¹ pracê z okazji walentynek. Która z nich podoba Ci siê najbardziej? Wybierz tê pracê, która podoba Ci siê najbardziej i uzasadnij swój wybór. Wyjaœnij, dlaczego odrzucasz pozosta³e mo liwoœci. Popatrz na zdjêcie nr 1, 2 i 3. Rozmawiasz z anglojêzycznym koleg¹/anglojêzyczn¹ kole ank¹ na temat zwierz¹t trzymanych w domu. Na jakie z przedstawionych zwierz¹t zdecydowa³(a)byœ siê, gdybyœ mieszka³(a) w ma³ym mieszkaniu? Wybierz to zwierzê, które bêdzie najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór. Wyjaœnij, dlaczego odrzucasz pozosta³e mo liwoœci. Praca 1 Zdjêcie 1 Zdjêcie 2 Praca 2 Praca 3 Zdjêcie 3 Pytania do materia³u stymuluj¹cego (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). Egzaminator wybiera dwa pytania. 1. Why do people compete with each other? 2.How could the winner be feeling? 3. How could the loser be feeling? 4. What do you understand by the rules of fair play? Pytania do materia³u stymuluj¹cego (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). Egzaminator wybiera dwa pytania. 1. Why do people have pets? 2.What duties do dog owners have? 3. What other animals do people keep at home? 4. What animals shouldn t be kept at home? Why?

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI dysleksja Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIE ROK 2007 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo