Spis treœci. ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6"

Transkrypt

1 WYDANIE TRZECIE 1

2 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Izabela Kosiak Ewelina Pêkalska Magdalena Wójtowicz Aleksandra Wilk Phil Shapiro Podziêkowania dla nauczycieli jêzyka angielskiego i uczniów z XV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bydgoszczy za pomoc przy weryfikacji materia³u. W nagraniu udzia³ wziêli: Roy Haworth, Michelle Bebee. Nagrania dokonano w studiu Pro-Media, ul. Sienkiewicza 9, Tarnobrzeg, tel , Realizator dÿwiêku: Jaros³aw Pi¹tkowski Wydawnictwo ENSET Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ ani ca³oœæ publikacji nie mo e byæ reprodukowana bez wczeœniejszej zgody wydawcy. Wydawnictwo prowadzi sprzeda wysy³kow¹. Bydgoszcz 2011 Wydanie III Pamiêtaj! Powielanie (np. poprzez kserowanie) i rozpowszechnianie (czyli m. in. przekazywanie uczniom) utworów objêtych prawem autorskim jest nielegalne. Postêpuj etycznie i zgodnie z prawem. Nie zabijaj ksi¹ ek! ISBN ISBN p³yta CD (dodatek bezp³atny) Druk i oprawa: Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Maktech ul. Nieca³a 4, Bydgoszcz Spis treœci Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6 egzamin pisemny s³uchanie Zadanie 1 General Tips on Credit Cards... 8 Zadanie 2 Fire! Fire!... 9 Zadanie 3 Best Songs of the Twentieth Century Zadanie 4 Murder Solved from the Grave Zadanie 5 Here s the news Zadanie 6 A Gift for Sue s Birthday Zadanie 7 Save Time in the Kitchen Zadanie 8 Asking the Way Zadanie 9 Home Alone Zadanie 10 Weather Forecast Zadanie 11 Interview with a Famous Writer Zadanie 12 Save Money While Shopping for Food Zadanie 13 The Story of Milton Hershey Zadanie 14 Here s the news Zadanie 15 Wedding Ceremonies in the USA Zadanie 16 Folding Maps Zadanie 17 Going for a Holiday Zadanie 18 Messages Zadanie 19 Interview with an American Zadanie 20 A Tree on the Moon Zadanie 21 Buying a Ticket Zadanie 22 Tony Awards Zadanie 23 A Birthday Bike Zadanie 24 An Adventure in Space Zadanie 25 Father s Day czytanie Zadanie 1 Speed Reading Zadanie 2 The Cock, the Cat and the Mouse Zadanie 3 Left-handed People Zadanie 4 The Lion and the Mouse Zadanie 5 Christmas around the World Zadanie 6 The Simple Secret of Making More Friends Zadanie 7 Clouds Zadanie 8 Children with Communication Problems Zadanie 9 Unforgettable Past Zadanie 10 Food Poisoning Zadanie 11 Argentina Zadanie 12 Why Not Visit Moscow? Zadanie 13 The Intruder Zadanie 14 The Guitar Zadanie 15 Two trains collide near Rome Zadanie 16 The Story of the Six Blind Men

3 Zadanie 17 A Terrifying Experience Zadanie 18 Alexander Fleming Zadanie 19 How to Train Your Dog Zadanie 20 Ghosts in the House Zadanie 21 The Tour De France Zadanie 22 Britain s Biggest Robberies Zadanie 23 Wendy s Summer Vacation Zadanie 24 Four Learning Styles Zadanie 25 Lottery Zadanie 26 A Bad Goblin Rat Zadanie 27 Less Extreme Adventures Zadanie 28 Barry the Bat Zadanie 29 6 Good Reasons for Learning Foreign Languages Zadanie 30 Margaret Thatcher Zadanie 31 You May Be in Love if Zadanie 32 Joseph Zadanie 33 The History of the Automobile Zadanie 34 Shanghai Zadanie 35 The Four Wives Zadanie 36 Pets for Kids Zadanie 37 European Ice Mission Gets the Green Light Zadanie 38 Little Bee and the Christmas Kids Zadanie 39 Heart disease costs European Union billions Zadanie 40 The Story of Tommy Trimble pisanie Zadania 1-11 notatka, wiadomoœæ Zadania pocztówka Zadania zaproszenie Zadania og³oszenie Zadania list prywatny Zadania list formalny reklamacja list czytelnika list motywacyjny inne rodzaje listu formalnego egzamin ustny rozmowa Zadania ilustracja Zadania materia³ stymuluj¹cy Zadania Transkrypcja tekstów do s³uchania Inne publikacje Klucz do zadañ wk³adka Przedmowa Niniejsza publikacja przeznaczona jest g³ównie dla uczniów, którzy bêd¹ przystêpowaæ do matury z jêzyka angielskiego na poziomie podstawowym. Ksi¹ ka zawiera 340 przyk³adowych zadañ maturalnych, zarówno dla czêœci pisemnej, jak i ustnej egzaminu. Pozycja ta mo e byæ zatem dobrym uzupe³nieniem podrêcznika szkolnego. yczê Wam, drodzy uczniowie, zdania nowego egzaminu maturalnego nie na szóstkê, jak to kiedyœ bywa³o, lecz na 100 procent! Autor 4 5

4 s³uchanie Zadanie 2 cd 2 Zadanie 1 cd 1 Zapoznaj siê z treœci¹ zadania. Us³yszysz dwukrotnie tekst o zasadach bezpiecznego korzystania z kart kredytowych. Wska, które z podanych informacji (1.-7.) s¹ zgodne z jego treœci¹ (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiedni¹ rubrykê w tabeli. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. Zapoznaj siê z treœci¹ zadania. Us³yszysz dwukrotnie fragment opowiadania. Wska zakoñczenia zdañ (1.-6.) zgodne z treœci¹ tekstu, zakreœlaj¹c jedn¹ literê A,B, C lub D. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. 1. Before the fire, Lucy A. saw a light in her neighbour s kitchen. B. saw that her neighbour was having a snack. C. saw a lot of stars in the sky. D. was having a snack at midnight. 1. You should ask your friend what credit card he/she uses. 2. You don t have to sign your credit card but you should do it. 3. You should keep letters with details about your credit cards. 4. You shouldn t lend your brother or sister your credit cards. TRUE FALSE 2. Later, Lucy A. fell asleep. B. wanted to see what was happening. C. didn t see a fire. D. was sure that something was wrong. 3. After a while, Lucy A. saw some people who heard her shouts for help. B. went back to her house and called the Fire Department. C. went to her neighbour s house and called the Fire Department. D. heard her neighbour shouting Fire! 5. If you lose your credit card, you should call the police. 6. You should remember that credit cards are not free money. 7. You should choose a small business credit card because it will be better for you. 4. Then Lucy A. found her neighbour dead. B. tried to break into the house but couldn t. C. found a dead rabbit. D. brought a cat out of her neighbour s house. 5. The firefighters A. saw the fire in the other rooms of the house. B. saw that there was no fire. C. were just in time. D. arrived too late. 6. Lucy s neighbour A. was angry with her. B. gave her some money. C. was happy that his pets were alive. D. wanted to give her a medal, but Lucy didn t take it. Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str. 224 Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str. 224 Ü Transkrypcja tego tekstu str. 197 Ü Transkrypcja tego tekstu str

5 10 20 czytanie Zadanie 1 Przeczytaj poni szy tekst i zapoznaj siê ze zdaniami (1.-5.) podanymi poni ej. Wska zakoñczenie zdania zgodne z treœci¹ tekstu, zakreœlaj¹c jedn¹ literê A, B, C lub D. Za ka d¹ poprawn¹ odpowiedÿ otrzymasz 1 punkt. Speed Reading Speed reading is very important in today s business and academic world, with all the information that the Internet offers and the many reading tasks managers or students have to do. There is really no choice but to try and read faster and faster! In the last forty years, there has been an explosion of information. We are living the information revolution and that means that a lot of young professionals have to work hard to sort this information and make good use of it. Most of the people who attend speed reading courses and classes have some kind of problem, or believe they have some kind of problem, with their reading. Here are a few of these potential problems. Lots of people either can t concentrate or only partly concentrate. This can be caused by the effects of their environment on their reading rhythm. This problem is one of the basic speed reading problems and most courses teach people how to avoid it. Poor eye movement may cause some readers to move their eyes away from the text and then go back to the book or paper. This process takes time and slows their reading down. This problem is also 60 them! All the connecting words, basically words that are there to connect one word with others to make a sentence (TO make A sentence) should be ignored. The and, the it s, and the others have got to go. Just make yourself blind to these words. Skip over them. Practicing timed reading is also good. Start a timer and see how much you can read in one minute and how much in five minutes. Check how much of the text you have understood (make sure this is something you are reading for the first time) and try to beat yourself at this over and over again, until you start to feel that you have moved up a level. Experiment with different texts and try to find books with texts and questions on what you have just read. Practice makes perfect and this is the most basic thing you should do if you want to read faster and faster. You should see some improvement in two weeks. You should also work on the weaker parts of your reading skills. If you do all these things, you will be on your way to becoming a speed reader. Adapted from Jonathan Mayheart, because of poor mechanical skills. Some people can t pay attention 30 to what they re reading - they start well but begin to slow down as they read on. This 1. In the last forty years, kind of problem typically creates the need A. more and more information has appeared. to go back to reread some lines over and over B. the number of young professionals has got smaller and smaller. again, or the need to read the same sentence C. there hasn t been a lot of work for young professionals. a couple of times because you don t D. young professionals have not tried to find good information. understand or forget what you have read. 2. Some people who attend speed reading courses Reading by heart, when a person A. can t read. reads to himself (either reading the words B. think they have a problem but don t really have one. quietly or out loud), can also cause problems 40 C. are sure they have lots of problems. because speed reading is much faster than D. live in a bad environment. talking. 3. If you want to read faster, you should Another problem is that lots of A. learn to read by heart. people want to remember every single word B. read aloud a lot. they read. This also slows the reading process C. read the same texts several times. down. D. try to concentrate on the text all the time when you are reading. So, what can you do to read 4. Pick and choose faster? You should try to eliminate some of A. is an activity called TO make A sentence these problems. Here are a few tips. B. is about only reading words like and, to, or a. Think of reading as a pick and 50 C. is about only reading words that connect sentences or other words. D. is about only reading the words without which you wouldn t understand what choose activity, where you can choose to you were reading. read the words and phrases that are very important for understanding the text and 5. If you want to practise timed reading, you should skip those that are not so important. Try to A. read texts that you have read before. filter out all the words that have nothing to B. read the whole text in five minutes. C. check if you understand the text after reading it. do with the subject - there will be a lot of D. always read the same texts. Ü Klucz do tego zadania wk³adka, str

6 pisanie Zadania 1-11 notatka, wiadomoœæ 1. Chcesz podj¹æ pracê w Anglii. Rejestrujesz siê w portalu internetowym. Napisz krótk¹ notkê o sobie, w której uwzglêdnisz: jak¹ pracê chcesz podj¹æ, jakie s¹ Twoje oczekiwania finansowe, jakie s¹ Twoje zainteresowania, czy ju wczeœniej pracowa³eœ/aœ w Anglii. 2. Masz zamiar odebraæ z lotniska kolegê z Anglii. Napisz do niego wiadomoœæ SMS, w której: powiadomisz go o swoim spóÿnieniu, poinformujesz, gdzie ma na Ciebie zaczekaæ, napiszesz, gdzie teraz jesteœ, podasz orientacyjn¹ godzinê przybycia na lotnisko. 3. Wynaj¹³eœ/aœ w Anglii mieszkanie, które dzielisz z Amerykaninem/Amerykank¹. Po powrocie do domu okazuje siê, e nie ma nic do jedzenia. Nie zd¹ ysz zrobiæ zakupów, poniewa zaraz wychodzisz. Napisz notatkê, w której: poinformujesz wspó³lokatora o zaistnia³ej sytuacji, poprosisz, aby poszed³/posz³a po zakupy, wymienisz potrzebne produkty, doradzisz, w jakim sklepie powinien/powinna zrobiæ zakupy. 6. Przebywasz w schronisku m³odzie owym w Londynie. Dzielisz pokój z Amerykaninem/ Amerykank¹, którego/której chwilowo nie ma. Jesteœ chory/a i chcesz po³o yæ siê do ³ó ka. Zostaw mu/jej wiadomoœæ, w której: poprosisz go/j¹, aby Ciebie nie budzi³/a, napiszesz, co Tobie dolega, odwo³asz jutrzejsze, wspólne wyjœcie do kina, dodasz, eby siê o Ciebie nie martwi³/a. 7. Przyjecha³eœ/aœ w³aœnie na kurs jêzykowy do Brighton. W recepcji schroniska, w którym bêdziesz zakwaterowany/a, chcesz zostawiæ wiadomoœæ koledze/kole ance z grupy. W notatce napisz: o której godzinie przyjecha³eœ/aœ, czy jesteœ zmêczony/a podró ¹, gdzie mo na Ciebie teraz znaleÿæ, jaki dosta³eœ/aœ pokój. 8. Mieszkasz u rodziny angielskiej. W³aœnie wróci³eœ/aœ z centrum handlowego, lecz zaraz ponownie musisz wyjœæ. Zostaw notatkê gospodarzom domu, w której napiszesz: co kupi³eœ/aœ w centrum handlowym, dlaczego musia³eœ/aœ zaraz po przyjœciu ponownie wyjœæ, kiedy wrócisz, jakie masz plany na jutro. 9. Opiekujesz siê chwilowo psem Amerykanina/Amerykanki, z którym/któr¹ dzielisz pokój. Wyœlij mu/jej wiadomoœæ SMS, w której: napiszesz, jaki masz problem z psem, dodasz, e nie wiesz jak rozwi¹zaæ ten problem, zapytasz, gdzie jest jedzenie dla psa, poprosisz go/j¹ o jak najszybszy powrót do domu. 4. Mieszkasz u rodziny angielskiej. Obecnie przebywasz sam/a w domu. Chcesz wyjœæ na nocn¹ dyskotekê, lecz nie masz jak o tym poinformowaæ w³aœcicieli mieszkania. Napisz wiêc notatkê, któr¹ im zostawisz. W notatce: poinformujesz, e wyszed³eœ/wysz³aœ na nocn¹ dyskotekê, napiszesz, e wybierasz siê z koleg¹/kole ank¹, którego/któr¹ dobrze znaj¹ w³aœciciele mieszkania, dodasz, e jutro za³atwisz wszystkie sprawy, o które zosta³eœ/aœ poproszony/a, napiszesz, aby siê o Ciebie nie martwili. 5. Wynajmujesz mieszkanie w Londynie. W³aœnie zadzwoni³ znajomy w³aœcicieli mieszkania. Przygotuj notatkê, w której napiszesz: kto dzwoni³, o której godzinie odebra³eœ/aœ telefon, w jakiej sprawie dzwoni³, jak mo na siê z nim skontaktowaæ. 10. Przebywasz w hotelu. Spodziewasz siê wizyty kolegi/kole anki z Australii. Musisz jednak w pilnej sprawie opuœciæ hotel na kilkadziesi¹t minut. Zostaw w recepcji wiadomoœæ przeznaczon¹ dla Twojego kolegi/twojej kole anki, w której: podasz powód pilnego wyjazdu, poprosisz go/j¹, aby na Ciebie poczeka³/a w hotelu, dodasz, e próbowa³eœ/aœ siê z nim/ni¹ skontaktowaæ telefonicznie, poinformujesz, kiedy wrócisz. 11. Podczas studiów w Londynie mieszkasz w akademiku. Zaprosi³eœ/aœ s¹siada, lecz musisz odwo³aæ spotkanie. Napisz mu SMS-a, w którym: odwo³asz spotkanie, podasz powód, poprosisz o drobn¹ przys³ugê, zaproponujesz inny termin spotkania

7 136. Przebywasz w Londynie. Chcesz zamówiæ posi³ek przez telefon. Rozmawiasz z pracownikiem firmy gastronomicznej. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. rodzaj posi³ku czas dostawy dop³ata za dowóz dodatkowa proœba 137. W gronie znajomych Anglików dyskutujesz na temat emigracji zarobkowej m³odych Polaków. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. przyczyny emigracji reakcje rodziców rodzaje podejmowanych prac powroty do Polski 138. Rozmawiasz z koleg¹/kole ank¹ z Anglii o swoim najlepszym koledze/swojej najlepszej kole ance. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. okolicznoœci spotkania jego/jej najwiêksza zaleta spêdzany razem czas otrzymana pomoc 139. Jesteœ na poczcie w Chicago. Chcesz wys³aæ do Polski paczkê. Rozmawiasz z urzêdnikiem poczty. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. ograniczenia wysy³anych rzeczy ciê kie przesy³ki najszybszy sposób dostarczenia sposób zaadresowania 140. Przebywasz w Londynie. By³eœ/aœ na zakupach w centrum handlowym. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. wybór centrum handlowego zakupione rzeczy zabawna sytuacja sugestia wspólnych zakupów 141. Jesteœ w ksiêgarni w Londynie i chcesz kupiæ wybran¹ ksi¹ kê. Rozmawiasz ze sprzedawc¹. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. poszukiwana ksi¹ ka Twoje zainteresowania czytelnicze kupowanie ksi¹ ek przez Internet kiermasz ksi¹ ek u ywanych 142. Niedawno kupi³eœ/aœ mieszkanie. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Irlandii. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. wygl¹d mieszkania problemy podczas przeprowadzki widok z okna s¹siedzi 143. By³eœ/aœ œwiadkiem po aru. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Londynu. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. okolicznoœci powstania po aru Twoje dzia³ania akcja gaœnicza straty 144. Jesteœ uczestnikiem wycieczki zorganizowanej przez angielskie biuro podró y. Rozmawiasz z opiekunem grupy. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. plan wycieczki czas wolny obiad dodatkowe miejsce warte zobaczenia 145. Rozmawiasz z koleg¹/kole ank¹ z Australii o ostatniej zabawie sylwestrowej. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. miejsce zabawy g³ówna atrakcja wpadka organizatorów Twoje wra enia 146. Niedawno bra³eœ/aœ udzia³ w konkursie. Rozmawiasz o nim z koleg¹/ kole ank¹ z Glasgow. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. rodzaj konkursu przebieg konkursu nagrody reakcja zwyciêzcy 147. By³eœ/aœ œwiadkiem bójki. Rozmawiasz o tym z koleg¹/kole ank¹ z Irlandii. Poni ej podane s¹ 4 kwestie, które musisz omówiæ w rozmowie. prawdopodobna przyczyna bójki przebieg bójki Twoja reakcja skutki bójki

8 Zadanie 26 Zadanie 27 Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. Pytania do ilustracji (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). 1. What kind of work is this man doing? Why do you think so? 2. Would you like to work in an office? Why/Why not? 3. What kind of summer job would you like to have? Why? Pytania do ilustracji (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). 1. Why do you think these people are taking part in a demonstration? 2. For what reasons do people demonstrate? 3. If you were going on a peace demonstration, what things might you take with you?

9 Zadanie 22 Zadanie 23 Popatrz na pracê nr 1, 2 i 3. Jesteœ w jury konkursu plastycznego na najlepsz¹ pracê z okazji walentynek. Która z nich podoba Ci siê najbardziej? Wybierz tê pracê, która podoba Ci siê najbardziej i uzasadnij swój wybór. Wyjaœnij, dlaczego odrzucasz pozosta³e mo liwoœci. Popatrz na zdjêcie nr 1, 2 i 3. Rozmawiasz z anglojêzycznym koleg¹/anglojêzyczn¹ kole ank¹ na temat zwierz¹t trzymanych w domu. Na jakie z przedstawionych zwierz¹t zdecydowa³(a)byœ siê, gdybyœ mieszka³(a) w ma³ym mieszkaniu? Wybierz to zwierzê, które bêdzie najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór. Wyjaœnij, dlaczego odrzucasz pozosta³e mo liwoœci. Praca 1 Zdjêcie 1 Zdjêcie 2 Praca 2 Praca 3 Zdjêcie 3 Pytania do materia³u stymuluj¹cego (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). Egzaminator wybiera dwa pytania. 1. Why do people compete with each other? 2.How could the winner be feeling? 3. How could the loser be feeling? 4. What do you understand by the rules of fair play? Pytania do materia³u stymuluj¹cego (wy³¹cznie w zestawie dla egzaminuj¹cego). Egzaminator wybiera dwa pytania. 1. Why do people have pets? 2.What duties do dog owners have? 3. What other animals do people keep at home? 4. What animals shouldn t be kept at home? Why?

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN 978-83-927254-6-6

Spis treœci. WypowiedŸ pisemna ISBN 978-83-927254-6-6 WYDANIE SZÓSTE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Spis treœci Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) John Cowell (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Ma³gorzata Bucior

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA NOTATKA POCZTÓWKA ZAPROSZENIE OGŁOSZENIE ANKIETA Opracowała: Inga Dąbrowska z ogromną pomocą klasy IV A NOTATKA 1. Chcesz podjąć pracę w Anglii. Rejestrujesz

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania:

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Wydrukuj ten plik na kartonie lub papierze. Materiały będą bardziej trwałe jeżeli

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Barbara s. Polish Restaurant. Sushi Buffet and Seafood Restaurant. Modules 1 4 MATURA SPEAKING TESTS

Barbara s. Polish Restaurant. Sushi Buffet and Seafood Restaurant. Modules 1 4 MATURA SPEAKING TESTS MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Człowiek, Państwo i społeczeństwo Życie rodzinne i towarzyskie, Sport Żywienie, Dom Wersja dla zdającego Twój kolega / Twoja koleżanka z zagranicy wkrótce wraca na stałe

Bardziej szczegółowo

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF ==> Download: EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF - Are you searching for Excel Pl Programowanie Books? Now, you will be happy that at this time Excel Pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie The farmer and the flute player Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Paula Wojcik First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Language Practice Publishing 1 Narrator Paula Wojcik Editor-in-chief Vadim Zubakhin 2010 Language Practice Publishing This

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo