HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501)"

Transkrypt

1 HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501) Właściciel i obsługa Hill Hostelu uprzejmie proszą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma słuŝyć zapewnieniu bezpiecznego i niezakłóconego pobytu naszych wszystkich Gości. ZłoŜenie rezerwacji lub zameldowanie następuje po akceptacji regulaminu Hostelu, który jest dostępy w recepcji oraz na stronie internetowej I. Zasady ogólne 1. Recepcja czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Pokoje w Hill Hostelu (lub w wybranych pokojach łóŝka) wynajmowane są na doby. 3. Doba hostelowa (hotelowa) rozpoczyna się o godzinie 14:00 (check - in) i trwa do godziny 11:00 dnia następnego (check-out). Do tego czasu naleŝy zwolnić pokój a klucz zwrócić do recepcji. 4. JeŜeli Gość nie określił czasu swojego pobytu w Hostelu inaczej, przyjmuje się, Ŝe pobyt ten trwa jedną dobę. 5. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóŝka (miejsca), dlatego Goście muszą liczyć się z moŝliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. ŁóŜko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby. 6. Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań, aby usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na najwyŝszym moŝliwym poziomie. JednakŜe uprzejmie zwracamy uwagę Gości, iŝ korzystają z usług obiektu, którego standard w załoŝeniu moŝe być nieco inny niŝ standard usług noclegowych świadczonych w kategoryzowanych hotelach, co rekompensowane jest niŝszą ceną. W przypadku zastrzeŝeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji. 7. W cenę wynajmu wliczone jest: wynajęcie pokoju (lub łóŝka) z dostępną lub własną łazienką w zaleŝności od wybranej oferty, kawa i herbata (przez całą dobę), dostęp do kuchni, jadalni i salonu (równieŝ przez całą dobę z wyłączeniem nocnej przerwy na sprzątanie), pościel, ręcznik (tylko w pokojach z własną łazienką w pozostałych przypadkach moŝna ręcznik wypoŝyczyć za dodatkową opłatą), internet Wi-Fi we wszystkich pokojach, zamykana szafka na rzeczy osobiste w pokojach wieloosobowych, moŝliwość bezpłatnego wypoŝyczenia suszarki do włosów, Ŝelazka oraz deski do prasowania. 8. Ponadto Hostel zapewnia: swobodny wypoczynek, bezpieczeństwo pobytu, zapewnienie tajemnicy informacji o Gościu, wykonywanie niezbędnych napraw przedmiotów i urządzeń pozostających do dyspozycji Gościa, moŝliwie podczas jego nieobecności, aby nie zakłócać spokoju pobytu, w miarę moŝliwości zamianę na inny pokój, gdy usterki powstałe w zajmowanym pokoju nie będą kwalifikowały się do natychmiastowego usunięcia. 9. Na Ŝyczenie Gościa Hostel nieodpłatnie świadczy równieŝ następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem na terenie Poznania, Wielkopolski, i w miarę moŝliwości całego kraju - związanych z turystyką, wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi, przechowywanie bagaŝu Gości zarówno przed zameldowaniem (w oczekiwaniu na wolny pokój) jak i po wymeldowaniu (w oczekiwaniu na środek transportu, do godz. 20 w dniu wymeldowania). 10. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich Gości tzw. część wspólną: kuchnię, jadalnię, salon, łazienki oraz, w okresie letnim patio i taras. W związku z tym prosimy o zachowanie w tych miejscach szczególnej troski o porządek i czystość. 11. W recepcji Hostelu znajduje się do wglądu kaŝdego Gościa: aktualny cennik usług, niniejszy regulamin, plan miasta Poznania, foldery informacyjne oraz księga gości.

2 II. Pobyt Gości w HILL Hostelu 1. Pobyt Gości w Hostelu rozpoczyna się od chwili zameldowania. Przy zameldowaniu się w Hostelu naleŝy przedstawić do wglądu dokument toŝsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz potwierdzić podpisem na karcie meldunkowej podane dane oraz fakt zaznajomienia się z niniejszym regulaminem. 2. Zakwaterowanie w Hostelu następuje po uregulowania całkowitej naleŝności za pobyt. Gość otrzymuje wówczas klucz od pokoju. 3. Wymeldowanie powinno zostać zgłoszone w recepcji Hostelu nawet w przypadku, w którym Gość nie ma obowiązku zwrócenia klucza, gdyŝ najmował pokój wieloosobowy. 4. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 mogą zostać zobowiązani do uiszczenia opłaty za kolejną dobę hotelową. 5. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóŝko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11:00, a pokój ten lub łóŝko są zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa Hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagaŝu przy recepcji. 6. PrzedłuŜenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji naleŝy uzgodnić w recepcji najpóźniej do godziny 8:00 dnia, w którym upływa termin najmu łóŝka lub pokoju. 7. Zabrania się uŝyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu. Gość Hostelu nie moŝe przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił naleŝną za pobyt opłatę. 8. W pokojach mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane oraz ich Goście, których obecność została zgłoszona w recepcji. Osoby odwiedzające zobowiązane są do okazania dowodu toŝsamości. 9. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą przebywać w pokojach Gości oraz w części wspólnej w godzinach od 8:00 do 22:00. W przypadku pozostania po godzinie 22:00, naleŝy uiścić opłatę za nocleg. 10. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście Hostelu. 11. Kluczyk do prywatnych szafek w pokojach wieloosobowych dostępny jest w recepcji. Za wypoŝyczenie Recepcja ma prawo zaŝądać wpłaty kaucji zabezpieczającej zwrot kluczyka w wysokości 10,00 zł. Pobrana kaucja jest zwracana w chwili wymeldowania, po zwrocie klucza. 12. Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i kaŝdy Gość opuszczający pokój prywatny powinien zamknąć okna, zgasić światło, upewnić się czy woda jest zakręcona oraz zamknąć drzwi a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza od pokoju przez Gościa pobierana jest opłata w kwocie 100,00 złotych. 13. Obsługa Hostelu ma prawo wstępu do wynajętych pokoi w godzinach w celu podstawowej kontroli zainstalowanych w pokoju urządzeń oraz okien (szczególnie w okresie zimowym). Kontrola taka dokonywana jest w pełnym poszanowaniu prywatności Gości. 14. Podczas dłuŝszych pobytów pokoje mogą być sprzątane po trzeciej dobie hotelowej, natomiast pościel jest wymieniana po piątej dobie hotelowej. Obie czynności wykonywane są na Ŝyczenie Gościa. 15. Zabrania się wynoszenia z pokoi ich wyposaŝenia oraz mebli. Bez zgody recepcji nie wolno równieŝ przenosić Ŝadnego wyposaŝenia Hostelu między pokojami. 16. Hostel moŝe odmówić przyjęcia Gościa lub ma prawo wykwaterować go w trakcie trwającego pobytu w sytuacji gdy jego zachowanie raŝąco narusza regulamin Hostelu (np. poprzez palenie tytoniu w budynku lub naduŝywanie alkoholu) lub reguły współŝycia społecznego. NaleŜność za pobyt w takim przypadku nie podlega zwrotowi. 17. Hostel moŝe odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu raŝąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę na mieniu innego Gościa lub na mieniu obiektu, dopuścił się niestosownego zachowania wobec którejkolwiek z osób przebywających na terenie Hostelu, zakłócając tym samym normalne funkcjonowanie i zasady współŝycia społecznego. 18. Cisza nocna na terenie całego Hostelu obowiązuje od godziny 23:00 do 6:00. W godzinach ciszy nocnej, osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek zachowywać w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju i snu innych gości. 19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hostelu bez uzgodnienia z recepcją.

3 III. Rezerwacje pobytu i naleŝności za pobyt 1. Rezerwacja noclegów w Hostelu moŝe być dokonana poprzez: osobistą wizytę w recepcji, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny, formularz rezerwacji on-line, portale rezerwacyjne z którymi Hostel współpracuje. 2. Rezerwacja jest rezerwacją gwarantowaną jeśli: została pisemnie potwierdzona jako gwarantowana przez recepcję w przypadku rezerwacji telefonicznej oraz przez formularz on-line; została wykonana przy uŝyciu waŝnej karty kredytowej podczas rezerwacji przez jeden z portali rezerwacyjnych, została wpłacona przez Gościa kaucja gwarantująca w uzgodnionej z recepcją kwocie (wysokość kaucji wynosi minimum 30% kwoty za pobyt). NaleŜność za pobyt powinna zostać rozliczona i uiszczona najpóźniej w dniu przyjazdu przy zameldowaniu. Do czasu uznania rezerwacji jako gwarantowanej dana rezerwacja pozostaje niegwarantowana, co oznacza, Ŝe recepcja Hostelu, w przypadku braku moŝliwości potwierdzenia przyjazdu Gościa, moŝe ją anulować. 3. Kaucję gwarantującą naleŝy wpłacić maksymalnie do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia moŝliwości rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Brak wpłaty kaucji w uzgodnionym terminie moŝe zostać uznany przez recepcję Hostelu za anulowanie rezerwacji. 4. Kaucję gwarantującą oraz naleŝności za pobyt moŝna uiścić przelewem dokonanym zarówno w złotych polskich, jak i w euro na poniŝszy rachunek bankowy: PL (rachunek w PLN), SWIFT BPKOPLPW. Prosimy by w tytule przelewu wpisać datę przyjazdu i nazwisko Gościa. 5. Wpłata kaucji lub całej kwoty za pobyt oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie, 6. Hill Hostel przewiduje oferty specjalne oraz okresowe zmiany cen, szczególnie w okresach targowych. Aktualne informacje na temat cen są dostępne w recepcji. 7. Potrzebę otrzymania faktury VAT naleŝy zgłosić najpóźniej w momencie meldowania się w recepcji Hostelu. 8. Anulowanie rezerwacji indywidualnych: anulowanie rezerwacji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed planowanym przyjazdem, jeŝeli anulowanie nastąpi w terminie późniejszym niŝ 48 godzin przed rozpoczęciem się pierwszej zarezerwowanej doby hotelowej (godz. 14:00), wówczas wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi, przy płaceniu kartą kredytową podanie numeru i daty waŝności karty kredytowej jest równoznaczne z wyraŝeniem zgody na pobranie równowartości naleŝności za pierwszą z rezerwowanych nocy w przypadku niepojawienia się Gościa bądź zbyt późnego anulowania rezerwacji (zgodnie z poprzednimi podpunktami), jeŝeli recepcja nie zostanie w jakikolwiek sposób poinformowana o anulowaniu rezerwacji, za takową uzna niezameldowanie się gościa w recepcji do godziny 19:00 dnia przyjazdu, w sytuacji skrócenia rozpoczętego juŝ w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, Gość nie ma prawa domagania się zwrotu pozostałej kwoty. 9. W przypadku rezerwacji grupowych obowiązują szczególne zasady anulowania rezerwacji uzgadniane kaŝdorazowo przez recepcję, bądź właściciela Hostelu.

4 IV. Odpowiedzialności i bezpieczeństwo 1. Hill Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju lub szafce bagaŝowej. 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposaŝenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 3. Przedmioty osobiste, które zostały pozostawione przez wyjeŝdŝającego Gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane pod wskazany adres. Koszty przesyłki ponosi adresat. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hostel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu mogą one zostać zutylizowane i nie podlegają zwrotowi. 4. Hill Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony i jest przez całą dobę monitorowany (a obraz jest nagrywany). W sytuacji zagraŝającej bezpieczeństwu Hostelu, pracowników recepcji lub Gości, pracownicy Hostelu mają prawo wezwać bez ostrzeŝenia pomoc pracowników ochrony, która ma prawo interweniować stosownie do zaistniałego zagroŝenia. W takiej sytuacji Gość, który spowodował konieczność interwencji moŝe zostać obciąŝony kosztami wezwania ochrony (do 100 zł. za przyjazd) 5. W całym budynku Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie tytoniu oraz uŝywanie otwartego ognia wewnątrz budynku moŝe spowodować włączenie się alarmu przeciwpoŝarowego. Kara umowna za złamanie zakazu palenia wynosi wartość trzykrotnej ceny wynajmowanego pokoju oraz obarczenie kosztami nieuzasadnionego wezwania StraŜy PoŜarnej i innych słuŝb. W przypadku braku natychmiastowej zapłaty Gość pracownik Recepcji ma prawo wykwaterować Gościa z budynku bez prawa zwrotu za opłacony pobyt. Osoby chcące palić tytoń zapraszamy do palarni w patio. 6. W pokojach obowiązuje zakaz spoŝywania napoi alkoholowych. Recepcja ma prawo pobrać karę umowną za złamanie tego zakazu w wysokości 250,00 zł. W przypadku zniszczeń, zanieczyszczeń lub uszkodzeń spowodowanych uszkodzeniami w pokoju kara ta wzrasta do wysokości strat spowodowanych przez Gościa, jednak nie mniej niŝ 450 zł. 7. Goście Hostelu zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe zabronione jest uŝywanie w pokojach grzejników, kuchenek, grzałek, lokówek, Ŝelazka i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposaŝenia Hostelu. 9. W pokojach Hostelu obowiązuje zakaz spoŝywania posiłków. Gości Hostelu chcących spoŝyć posiłek zapraszamy do części wspólnej mieszczącej się na parterze, która obejmuje kuchnię, jadalnię oraz salon. Wyjątki od tej zasady są moŝliwe po uzgodnieniu z recepcją. 10. Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia drzwi wejściowych do Hostelu w godzinach od 23:00 do 6:00, gdy zauwaŝy przez kamerę, Ŝe powracający Gość Hostelu jest agresywny, ekstremalnie nietrzeźwy, bądź w towarzystwie osób wywołujących takie wraŝenie. 11. Właściciele Hostelu dokładają wszelkich starań by wszystkie sprzęty i urządzenia były w 100% sprawne. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za skutki awarii niezaleŝnych od nich. 12. Za łamanie regulaminu moŝe zostać nałoŝona kaŝdorazowo kara umowna w wysokości 100,00 złotych. 13. We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie, a które to dotyczą toku Ŝycia w Hostelu, jak np. zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury, bezpieczeństwa i higieny, korzystający z obiektu Goście zobowiązani są stosować się do wskazań właścicieli i personelu Hill Hostelu. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie r. i zastępuje poprzednie wersje. śyczymy Państwu miłego pobytu w Hill Hostelu oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług. Właściciel HillHostel Firma Projmen

5 HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS The Hill Hostel's staff kindly asks to observe these terms and conditions, as they serve to guarantee safe and undisturbed stay in our Hostel. Booking or check-in takes place after accepting these terms and conditions, which are available at the reception desk, in rooms and on our website I. General terms 1. The reception is open 24 hours a day. 2. While booking a room or a bed in our Hostel, the Guest must be aware of check-in and check-out hours. 3. The check-in hour is 14:00 and the check-out hour is 11:00. Until this hour the Guest is obliged to leave the room and return the key to the reception desk. 4. Unless the Guest declares otherwise, it is assumed that the Guest's stay time is one day (one check-in check-out cycle). 5. Since beds in dorms are sold individually, the Guests should take into account a possibility of sharing their room with other Guests of both sexes. One bed in a dorm can be booked by only one person. 6. The Hostel's management and staff do their best to provide their lodging services on the highest level possible. However, we would like the Guests to note, that they are making use of services of a Hostel which, as a rule, may be of a different standard than lodging services provided in hotels. This is compensated with a lower price. Should you have any reservations concerning the quality of the services provided, do not hesitate to submit them at the reception desk. 7. The booking includes: renting a bed or a room, depending on the chosen offer; access to the bathrooms; tea and coffee (24h); access to the kitchen, dining room and living room (24h, except the night break for cleaning up); linen (already waiting in rooms); towel (only en suite rooms; in other cases a towel can be borrowed at the reception desk on paying an extra charge); Wi-Fi in all the rooms; lockers in dorms; possibility of borrowing a hair dryer, an iron, and an ironing board. 8. Moreover, the Hostel provides: undisturbed rest, safe stay, discretion; keeping maintenance of objects and devices for the Guest's use during the Guest's absence, in order not to disturb the stay; in case where repairing the faults should take longer time, and there is such a possibility, the Guest may opt for change of a room. 9. For Guest's request, the Hostel provides also the following services (free of charge): information regarding visiting Poznań, the Greater Poland region and Poland, as well as information on tourism, culture and entertainment events; keeping Guests' luggage both before check-in (while waiting for a room) and after check-out (while waiting for the transport, until 8:00 on the check-out day). 10. The Hostel gives for the Guests' disposition the so called common space : kitchen, dining room, living room, bathrooms and, in the summer, patio and terrace. We would like to ask for special care for order in these places. 11. The current price list, terms and conditions, Poznań city plan, information folders and guest book are available at the reception desk.

6 II. Your stay in HILL Hostel 1. The stay begins at the moment of check-in. While checking in, the Guest should present a document with a photo (ID, passport or driving licence) and confirm his data on the registration card, as well as the fact of having read the terms and conditions with a signature. 2. After having paid the full amount due for the booking, the Guest receives a key to a room. 3. The check-out should be reported at the reception desk even in case when the Guest is not obliged to return the key, since he/she stayed in a dorm. 4. If the Guest fails to check out until 11:00, he/she may be asked to pay for an additional day. 5. If a room or a bed in a dorm is not left until 12:00 and the room or the bed is already booked by another person, the Hostel staff is entitled to enter the room without the Guest being present, pack the Guest's luggage and take it to the reception luggage office. 6. Prolonging the stay over the period declared in the booking should be reported at the reception desk on the check-out day at 8:00 at the latest. 7. It is forbidden to sub rent a room to a person who is not checked into the Hostel. The Guest cannot hand over his/her room to third parties, even if the booking period, for which he/she had paid is not over yet. 8. Only Hostel Guests and their visitors, who have been reported at the reception desk, can use the rooms. Visiting persons are obliged to present an ID. 9. Persons who have not checked in can stay in Guests' rooms and the common space from 7:00 till 22:00. Should such person wish to stay over 22:00, he/she is obliged to pay for a room. 10. The Guests take full responsibility for their visitors. 11. Keys to lockers in dorms are available at the reception desk. The reception is entitled to ask for a PLN10 deposit while giving a key to a locker. The deposit is returned after returning the key. 12. The last person leaving the dorm and every Guest leaving the room should turn off the lights, turn off the water taps, make sure the door is locked and leave the key at the reception desk. The charge for a lost key is PLN The Hostel staff is entitled to enter the rooms between 12:00 and 14:00 for maintenance purposes. This is done with full respect to Guests' privacy. 14. During longer stays the rooms can be cleaned every third day and the linen is changed every fifth day. Both are done on Guest's request. 15. It is forbidden to take out the room's furnishing. It is also forbidden to move any of the Hostel's furnishing between the rooms without the reception's consent. 16. We kindly ask our Guests to use the water economically and not to block the common bathrooms, so that all Guests can use them equally. 17. The Hostel staff is entitled to refuse to check in a Guest or check him/her out during the stay if his/her behaviour grossly violates the terms and conditions or social rules. The payment in such a case is not returned. 18. The Hostel staff is entitled to refuse to check in a Guest who grossly violated the terms and conditions, harming another Guest's property or the Hostel's property or behaved improperly towards any of the persons currently staying at the Hostel, thus disturbing normal functioning and social rules. 19. The quiet hours period is from 23:00 till 6:00. During quiet hours, the persons using the Hostel's services are obliged to behave in such a way not to disturb other guests. 20. It is forbidden to bring animals to the Hostel. Exceptions to the rule must be agreed with the reception. 21. It is forbidden to smoke in the Hostel. Smoking or using open fire inside the building may cause launching fire alarm. Violating the ban is charged PLN200 plus the costs of unjustified calling for the fire brigade. 22. The Hostel staff is entitled to take a deposit of at least PLN200 from groups of more than 8 people.

7 III. Bookings and payments 1. Booking may be done in the following ways: personally, at the reception desk; by or via internet communicators; by phone; through contact form on-line; on booking sites the Hostel co-operates with. 2. The booking is guaranteed when: it was confirmed by the reception in the case of phone booking and booking through an on-line form; it was paid by credit card through one of the booking sites; the Guest made an advanced payment in an amount agreed with the reception (usually in case of oneday bookings it is a prepayment, in other cases - it is at least 30% of the whole sum). The rest of the amount due should be paid during the check-in at the latest. 3. The advanced payment should be made 24h from receiving the booking confirmation at the latest or in another period, agreed with the reception. Neglecting to make and advanced payment in an agreed period can be a basis for the booking cancellation. 4. Both advanced payments and the full amount due can be transferred in PLN or EUR to the following bank account: PL (account in PLN), SWIFT BPKOPLPW. 5. Making an advanced or full payment means accepting terms and conditions of the booking described in these terms and conditions. 6. Hill Hostel anticipates special offers and seasonal increase of the prices. Current information on the prices is available at the reception desk. 7. A need to obtain a VAT invoice should be reported at the reception desk at the moment of check-in. 8. Cancellation of individual bookings: cancellation of a one-day booking should be made 48h before planned arrival at the latest. In this case the Hostel is obliged to return at least 50% of the payment done; if the cancellation is made in a shorter period of time than 48h before planned check-in (14:00), the paid sum is not subject to return; at the moment of cancellation of other, longer bookings at least 48h before the start of next check-in check-out cycle on the day of planned arrival of the Guest, the Hostel does not charge any additional payments, though it is entitled to keep the advanced payment; if the cancellation is made in a shorter period of time than 48h before the start of another check-in check-out cycle on the day of planned arrival, the Hostel is entitled to charge the Guest for the first day booked; while paying by credit card, submitting a card number and expiry date is equivalent to giving consent to charge a payment for the first of the nights booked if the Guest does not arrive or cancel the booking too late (according to sections above); the booking will be assumed as cancelled if the Guest does not arrive to check-in until 3:00 the day after he/she made the booking for; if the Guest decides to shorten the stay as a result of his/her own decision, he/she is not entitled to demand returning of the remaining payment. 9. In case of group bookings there are special terms of booking cancellation, each time agreed with the reception or the Hostel's owner.

8 IV. Responsibility and safety 1. Hill Hostel is not responsible for any objects, money and valuables left in a room or a locker. 2. The Guest is fully responsible for any material damages of the objects, furnishing or technical devices made by him/her fault or his/her visitors. 3. Personal objects, left by a Guest, can be sent to a given address on the Guest's request. The postage is borne by the addressee. Left objects shall be otherwise kept by the reception for three months. After this time they might be utilised and are not subject to return. 4. Hill Hostel is under 24h surveillance of security guard agency. Should the safety of the Hostel, its staff or Guests be threatened, the Hostel staff is entitled to call for security guards without further notice who, in turn, are entitled to take action, appropriately for the danger. 5. The Guests are obliged to follow the fire regulations and the general safety rules. 6. Regarding the fire regulations, in the rooms it is forbidden to use heaters, cookers, immersion heaters, electric curlers, irons and similar devices which are not the property of the Hostel. 7. It is forbidden to consume food and drink alcohol in the rooms. Guests who are willing to dine are welcome to use the common space on the ground floor, which includes kitchen, dining room and living room. Exceptions to the rule are possible after agreement with reception. 8. For safety reasons, the reception staff is entitled to refuse to open the Hostel main doors between 23:00 and 6:00 if they notice that the Guest is aggressive, extremely drunk or in a company of people looking as such. 9. The Hostel owners do their best to make sure that all the devices are 100% working. They are not, however, responsible for results of any damages independent of them. 10. Violating terms and conditions may result in charging a penalty of PLN Regarding any other matters that were not covered by these terms and conditions, which concern living in the Hostel, such as maintaining order, property protection, following culture and health and safety rules, the Guests are obliged to follow according to suggestions of Hill Hostel owners. These terms and conditions come into effect on We wish you a pleasant stay at Hill Hostel and encourage you to use our services again in the future. Hill Hostel Owner Projmen Company

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie:

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: 1. Recepcja hostelu czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 16, a kończy o godzinie 11. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności

Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności HOTALARSTWO - SŁOWNICTWO o no-show fee opłata za dokonanie rezerwacji i niepojawienie się w hotelu Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności Hostel schronisko / hotel robotniczy B&B (bed

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU REGULAMIN APARTAMENTU (Ogólne Warunki Umowy Najmu) Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie. Prosimy

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo