HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501)"

Transkrypt

1 HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501) Właściciel i obsługa Hill Hostelu uprzejmie proszą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma słuŝyć zapewnieniu bezpiecznego i niezakłóconego pobytu naszych wszystkich Gości. ZłoŜenie rezerwacji lub zameldowanie następuje po akceptacji regulaminu Hostelu, który jest dostępy w recepcji oraz na stronie internetowej I. Zasady ogólne 1. Recepcja czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Pokoje w Hill Hostelu (lub w wybranych pokojach łóŝka) wynajmowane są na doby. 3. Doba hostelowa (hotelowa) rozpoczyna się o godzinie 14:00 (check - in) i trwa do godziny 11:00 dnia następnego (check-out). Do tego czasu naleŝy zwolnić pokój a klucz zwrócić do recepcji. 4. JeŜeli Gość nie określił czasu swojego pobytu w Hostelu inaczej, przyjmuje się, Ŝe pobyt ten trwa jedną dobę. 5. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóŝka (miejsca), dlatego Goście muszą liczyć się z moŝliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. ŁóŜko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby. 6. Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań, aby usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na najwyŝszym moŝliwym poziomie. JednakŜe uprzejmie zwracamy uwagę Gości, iŝ korzystają z usług obiektu, którego standard w załoŝeniu moŝe być nieco inny niŝ standard usług noclegowych świadczonych w kategoryzowanych hotelach, co rekompensowane jest niŝszą ceną. W przypadku zastrzeŝeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji. 7. W cenę wynajmu wliczone jest: wynajęcie pokoju (lub łóŝka) z dostępną lub własną łazienką w zaleŝności od wybranej oferty, kawa i herbata (przez całą dobę), dostęp do kuchni, jadalni i salonu (równieŝ przez całą dobę z wyłączeniem nocnej przerwy na sprzątanie), pościel, ręcznik (tylko w pokojach z własną łazienką w pozostałych przypadkach moŝna ręcznik wypoŝyczyć za dodatkową opłatą), internet Wi-Fi we wszystkich pokojach, zamykana szafka na rzeczy osobiste w pokojach wieloosobowych, moŝliwość bezpłatnego wypoŝyczenia suszarki do włosów, Ŝelazka oraz deski do prasowania. 8. Ponadto Hostel zapewnia: swobodny wypoczynek, bezpieczeństwo pobytu, zapewnienie tajemnicy informacji o Gościu, wykonywanie niezbędnych napraw przedmiotów i urządzeń pozostających do dyspozycji Gościa, moŝliwie podczas jego nieobecności, aby nie zakłócać spokoju pobytu, w miarę moŝliwości zamianę na inny pokój, gdy usterki powstałe w zajmowanym pokoju nie będą kwalifikowały się do natychmiastowego usunięcia. 9. Na Ŝyczenie Gościa Hostel nieodpłatnie świadczy równieŝ następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem na terenie Poznania, Wielkopolski, i w miarę moŝliwości całego kraju - związanych z turystyką, wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi, przechowywanie bagaŝu Gości zarówno przed zameldowaniem (w oczekiwaniu na wolny pokój) jak i po wymeldowaniu (w oczekiwaniu na środek transportu, do godz. 20 w dniu wymeldowania). 10. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich Gości tzw. część wspólną: kuchnię, jadalnię, salon, łazienki oraz, w okresie letnim patio i taras. W związku z tym prosimy o zachowanie w tych miejscach szczególnej troski o porządek i czystość. 11. W recepcji Hostelu znajduje się do wglądu kaŝdego Gościa: aktualny cennik usług, niniejszy regulamin, plan miasta Poznania, foldery informacyjne oraz księga gości.

2 II. Pobyt Gości w HILL Hostelu 1. Pobyt Gości w Hostelu rozpoczyna się od chwili zameldowania. Przy zameldowaniu się w Hostelu naleŝy przedstawić do wglądu dokument toŝsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz potwierdzić podpisem na karcie meldunkowej podane dane oraz fakt zaznajomienia się z niniejszym regulaminem. 2. Zakwaterowanie w Hostelu następuje po uregulowania całkowitej naleŝności za pobyt. Gość otrzymuje wówczas klucz od pokoju. 3. Wymeldowanie powinno zostać zgłoszone w recepcji Hostelu nawet w przypadku, w którym Gość nie ma obowiązku zwrócenia klucza, gdyŝ najmował pokój wieloosobowy. 4. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 mogą zostać zobowiązani do uiszczenia opłaty za kolejną dobę hotelową. 5. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóŝko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11:00, a pokój ten lub łóŝko są zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa Hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagaŝu przy recepcji. 6. PrzedłuŜenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji naleŝy uzgodnić w recepcji najpóźniej do godziny 8:00 dnia, w którym upływa termin najmu łóŝka lub pokoju. 7. Zabrania się uŝyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu. Gość Hostelu nie moŝe przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił naleŝną za pobyt opłatę. 8. W pokojach mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane oraz ich Goście, których obecność została zgłoszona w recepcji. Osoby odwiedzające zobowiązane są do okazania dowodu toŝsamości. 9. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą przebywać w pokojach Gości oraz w części wspólnej w godzinach od 8:00 do 22:00. W przypadku pozostania po godzinie 22:00, naleŝy uiścić opłatę za nocleg. 10. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście Hostelu. 11. Kluczyk do prywatnych szafek w pokojach wieloosobowych dostępny jest w recepcji. Za wypoŝyczenie Recepcja ma prawo zaŝądać wpłaty kaucji zabezpieczającej zwrot kluczyka w wysokości 10,00 zł. Pobrana kaucja jest zwracana w chwili wymeldowania, po zwrocie klucza. 12. Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i kaŝdy Gość opuszczający pokój prywatny powinien zamknąć okna, zgasić światło, upewnić się czy woda jest zakręcona oraz zamknąć drzwi a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza od pokoju przez Gościa pobierana jest opłata w kwocie 100,00 złotych. 13. Obsługa Hostelu ma prawo wstępu do wynajętych pokoi w godzinach w celu podstawowej kontroli zainstalowanych w pokoju urządzeń oraz okien (szczególnie w okresie zimowym). Kontrola taka dokonywana jest w pełnym poszanowaniu prywatności Gości. 14. Podczas dłuŝszych pobytów pokoje mogą być sprzątane po trzeciej dobie hotelowej, natomiast pościel jest wymieniana po piątej dobie hotelowej. Obie czynności wykonywane są na Ŝyczenie Gościa. 15. Zabrania się wynoszenia z pokoi ich wyposaŝenia oraz mebli. Bez zgody recepcji nie wolno równieŝ przenosić Ŝadnego wyposaŝenia Hostelu między pokojami. 16. Hostel moŝe odmówić przyjęcia Gościa lub ma prawo wykwaterować go w trakcie trwającego pobytu w sytuacji gdy jego zachowanie raŝąco narusza regulamin Hostelu (np. poprzez palenie tytoniu w budynku lub naduŝywanie alkoholu) lub reguły współŝycia społecznego. NaleŜność za pobyt w takim przypadku nie podlega zwrotowi. 17. Hostel moŝe odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu raŝąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę na mieniu innego Gościa lub na mieniu obiektu, dopuścił się niestosownego zachowania wobec którejkolwiek z osób przebywających na terenie Hostelu, zakłócając tym samym normalne funkcjonowanie i zasady współŝycia społecznego. 18. Cisza nocna na terenie całego Hostelu obowiązuje od godziny 23:00 do 6:00. W godzinach ciszy nocnej, osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek zachowywać w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju i snu innych gości. 19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hostelu bez uzgodnienia z recepcją.

3 III. Rezerwacje pobytu i naleŝności za pobyt 1. Rezerwacja noclegów w Hostelu moŝe być dokonana poprzez: osobistą wizytę w recepcji, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny, formularz rezerwacji on-line, portale rezerwacyjne z którymi Hostel współpracuje. 2. Rezerwacja jest rezerwacją gwarantowaną jeśli: została pisemnie potwierdzona jako gwarantowana przez recepcję w przypadku rezerwacji telefonicznej oraz przez formularz on-line; została wykonana przy uŝyciu waŝnej karty kredytowej podczas rezerwacji przez jeden z portali rezerwacyjnych, została wpłacona przez Gościa kaucja gwarantująca w uzgodnionej z recepcją kwocie (wysokość kaucji wynosi minimum 30% kwoty za pobyt). NaleŜność za pobyt powinna zostać rozliczona i uiszczona najpóźniej w dniu przyjazdu przy zameldowaniu. Do czasu uznania rezerwacji jako gwarantowanej dana rezerwacja pozostaje niegwarantowana, co oznacza, Ŝe recepcja Hostelu, w przypadku braku moŝliwości potwierdzenia przyjazdu Gościa, moŝe ją anulować. 3. Kaucję gwarantującą naleŝy wpłacić maksymalnie do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia moŝliwości rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Brak wpłaty kaucji w uzgodnionym terminie moŝe zostać uznany przez recepcję Hostelu za anulowanie rezerwacji. 4. Kaucję gwarantującą oraz naleŝności za pobyt moŝna uiścić przelewem dokonanym zarówno w złotych polskich, jak i w euro na poniŝszy rachunek bankowy: PL (rachunek w PLN), SWIFT BPKOPLPW. Prosimy by w tytule przelewu wpisać datę przyjazdu i nazwisko Gościa. 5. Wpłata kaucji lub całej kwoty za pobyt oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie, 6. Hill Hostel przewiduje oferty specjalne oraz okresowe zmiany cen, szczególnie w okresach targowych. Aktualne informacje na temat cen są dostępne w recepcji. 7. Potrzebę otrzymania faktury VAT naleŝy zgłosić najpóźniej w momencie meldowania się w recepcji Hostelu. 8. Anulowanie rezerwacji indywidualnych: anulowanie rezerwacji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed planowanym przyjazdem, jeŝeli anulowanie nastąpi w terminie późniejszym niŝ 48 godzin przed rozpoczęciem się pierwszej zarezerwowanej doby hotelowej (godz. 14:00), wówczas wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi, przy płaceniu kartą kredytową podanie numeru i daty waŝności karty kredytowej jest równoznaczne z wyraŝeniem zgody na pobranie równowartości naleŝności za pierwszą z rezerwowanych nocy w przypadku niepojawienia się Gościa bądź zbyt późnego anulowania rezerwacji (zgodnie z poprzednimi podpunktami), jeŝeli recepcja nie zostanie w jakikolwiek sposób poinformowana o anulowaniu rezerwacji, za takową uzna niezameldowanie się gościa w recepcji do godziny 19:00 dnia przyjazdu, w sytuacji skrócenia rozpoczętego juŝ w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, Gość nie ma prawa domagania się zwrotu pozostałej kwoty. 9. W przypadku rezerwacji grupowych obowiązują szczególne zasady anulowania rezerwacji uzgadniane kaŝdorazowo przez recepcję, bądź właściciela Hostelu.

4 IV. Odpowiedzialności i bezpieczeństwo 1. Hill Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju lub szafce bagaŝowej. 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposaŝenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 3. Przedmioty osobiste, które zostały pozostawione przez wyjeŝdŝającego Gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane pod wskazany adres. Koszty przesyłki ponosi adresat. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hostel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu mogą one zostać zutylizowane i nie podlegają zwrotowi. 4. Hill Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony i jest przez całą dobę monitorowany (a obraz jest nagrywany). W sytuacji zagraŝającej bezpieczeństwu Hostelu, pracowników recepcji lub Gości, pracownicy Hostelu mają prawo wezwać bez ostrzeŝenia pomoc pracowników ochrony, która ma prawo interweniować stosownie do zaistniałego zagroŝenia. W takiej sytuacji Gość, który spowodował konieczność interwencji moŝe zostać obciąŝony kosztami wezwania ochrony (do 100 zł. za przyjazd) 5. W całym budynku Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie tytoniu oraz uŝywanie otwartego ognia wewnątrz budynku moŝe spowodować włączenie się alarmu przeciwpoŝarowego. Kara umowna za złamanie zakazu palenia wynosi wartość trzykrotnej ceny wynajmowanego pokoju oraz obarczenie kosztami nieuzasadnionego wezwania StraŜy PoŜarnej i innych słuŝb. W przypadku braku natychmiastowej zapłaty Gość pracownik Recepcji ma prawo wykwaterować Gościa z budynku bez prawa zwrotu za opłacony pobyt. Osoby chcące palić tytoń zapraszamy do palarni w patio. 6. W pokojach obowiązuje zakaz spoŝywania napoi alkoholowych. Recepcja ma prawo pobrać karę umowną za złamanie tego zakazu w wysokości 250,00 zł. W przypadku zniszczeń, zanieczyszczeń lub uszkodzeń spowodowanych uszkodzeniami w pokoju kara ta wzrasta do wysokości strat spowodowanych przez Gościa, jednak nie mniej niŝ 450 zł. 7. Goście Hostelu zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe zabronione jest uŝywanie w pokojach grzejników, kuchenek, grzałek, lokówek, Ŝelazka i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposaŝenia Hostelu. 9. W pokojach Hostelu obowiązuje zakaz spoŝywania posiłków. Gości Hostelu chcących spoŝyć posiłek zapraszamy do części wspólnej mieszczącej się na parterze, która obejmuje kuchnię, jadalnię oraz salon. Wyjątki od tej zasady są moŝliwe po uzgodnieniu z recepcją. 10. Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia drzwi wejściowych do Hostelu w godzinach od 23:00 do 6:00, gdy zauwaŝy przez kamerę, Ŝe powracający Gość Hostelu jest agresywny, ekstremalnie nietrzeźwy, bądź w towarzystwie osób wywołujących takie wraŝenie. 11. Właściciele Hostelu dokładają wszelkich starań by wszystkie sprzęty i urządzenia były w 100% sprawne. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za skutki awarii niezaleŝnych od nich. 12. Za łamanie regulaminu moŝe zostać nałoŝona kaŝdorazowo kara umowna w wysokości 100,00 złotych. 13. We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie, a które to dotyczą toku Ŝycia w Hostelu, jak np. zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury, bezpieczeństwa i higieny, korzystający z obiektu Goście zobowiązani są stosować się do wskazań właścicieli i personelu Hill Hostelu. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie r. i zastępuje poprzednie wersje. śyczymy Państwu miłego pobytu w Hill Hostelu oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług. Właściciel HillHostel Firma Projmen

5 HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS The Hill Hostel's staff kindly asks to observe these terms and conditions, as they serve to guarantee safe and undisturbed stay in our Hostel. Booking or check-in takes place after accepting these terms and conditions, which are available at the reception desk, in rooms and on our website I. General terms 1. The reception is open 24 hours a day. 2. While booking a room or a bed in our Hostel, the Guest must be aware of check-in and check-out hours. 3. The check-in hour is 14:00 and the check-out hour is 11:00. Until this hour the Guest is obliged to leave the room and return the key to the reception desk. 4. Unless the Guest declares otherwise, it is assumed that the Guest's stay time is one day (one check-in check-out cycle). 5. Since beds in dorms are sold individually, the Guests should take into account a possibility of sharing their room with other Guests of both sexes. One bed in a dorm can be booked by only one person. 6. The Hostel's management and staff do their best to provide their lodging services on the highest level possible. However, we would like the Guests to note, that they are making use of services of a Hostel which, as a rule, may be of a different standard than lodging services provided in hotels. This is compensated with a lower price. Should you have any reservations concerning the quality of the services provided, do not hesitate to submit them at the reception desk. 7. The booking includes: renting a bed or a room, depending on the chosen offer; access to the bathrooms; tea and coffee (24h); access to the kitchen, dining room and living room (24h, except the night break for cleaning up); linen (already waiting in rooms); towel (only en suite rooms; in other cases a towel can be borrowed at the reception desk on paying an extra charge); Wi-Fi in all the rooms; lockers in dorms; possibility of borrowing a hair dryer, an iron, and an ironing board. 8. Moreover, the Hostel provides: undisturbed rest, safe stay, discretion; keeping maintenance of objects and devices for the Guest's use during the Guest's absence, in order not to disturb the stay; in case where repairing the faults should take longer time, and there is such a possibility, the Guest may opt for change of a room. 9. For Guest's request, the Hostel provides also the following services (free of charge): information regarding visiting Poznań, the Greater Poland region and Poland, as well as information on tourism, culture and entertainment events; keeping Guests' luggage both before check-in (while waiting for a room) and after check-out (while waiting for the transport, until 8:00 on the check-out day). 10. The Hostel gives for the Guests' disposition the so called common space : kitchen, dining room, living room, bathrooms and, in the summer, patio and terrace. We would like to ask for special care for order in these places. 11. The current price list, terms and conditions, Poznań city plan, information folders and guest book are available at the reception desk.

6 II. Your stay in HILL Hostel 1. The stay begins at the moment of check-in. While checking in, the Guest should present a document with a photo (ID, passport or driving licence) and confirm his data on the registration card, as well as the fact of having read the terms and conditions with a signature. 2. After having paid the full amount due for the booking, the Guest receives a key to a room. 3. The check-out should be reported at the reception desk even in case when the Guest is not obliged to return the key, since he/she stayed in a dorm. 4. If the Guest fails to check out until 11:00, he/she may be asked to pay for an additional day. 5. If a room or a bed in a dorm is not left until 12:00 and the room or the bed is already booked by another person, the Hostel staff is entitled to enter the room without the Guest being present, pack the Guest's luggage and take it to the reception luggage office. 6. Prolonging the stay over the period declared in the booking should be reported at the reception desk on the check-out day at 8:00 at the latest. 7. It is forbidden to sub rent a room to a person who is not checked into the Hostel. The Guest cannot hand over his/her room to third parties, even if the booking period, for which he/she had paid is not over yet. 8. Only Hostel Guests and their visitors, who have been reported at the reception desk, can use the rooms. Visiting persons are obliged to present an ID. 9. Persons who have not checked in can stay in Guests' rooms and the common space from 7:00 till 22:00. Should such person wish to stay over 22:00, he/she is obliged to pay for a room. 10. The Guests take full responsibility for their visitors. 11. Keys to lockers in dorms are available at the reception desk. The reception is entitled to ask for a PLN10 deposit while giving a key to a locker. The deposit is returned after returning the key. 12. The last person leaving the dorm and every Guest leaving the room should turn off the lights, turn off the water taps, make sure the door is locked and leave the key at the reception desk. The charge for a lost key is PLN The Hostel staff is entitled to enter the rooms between 12:00 and 14:00 for maintenance purposes. This is done with full respect to Guests' privacy. 14. During longer stays the rooms can be cleaned every third day and the linen is changed every fifth day. Both are done on Guest's request. 15. It is forbidden to take out the room's furnishing. It is also forbidden to move any of the Hostel's furnishing between the rooms without the reception's consent. 16. We kindly ask our Guests to use the water economically and not to block the common bathrooms, so that all Guests can use them equally. 17. The Hostel staff is entitled to refuse to check in a Guest or check him/her out during the stay if his/her behaviour grossly violates the terms and conditions or social rules. The payment in such a case is not returned. 18. The Hostel staff is entitled to refuse to check in a Guest who grossly violated the terms and conditions, harming another Guest's property or the Hostel's property or behaved improperly towards any of the persons currently staying at the Hostel, thus disturbing normal functioning and social rules. 19. The quiet hours period is from 23:00 till 6:00. During quiet hours, the persons using the Hostel's services are obliged to behave in such a way not to disturb other guests. 20. It is forbidden to bring animals to the Hostel. Exceptions to the rule must be agreed with the reception. 21. It is forbidden to smoke in the Hostel. Smoking or using open fire inside the building may cause launching fire alarm. Violating the ban is charged PLN200 plus the costs of unjustified calling for the fire brigade. 22. The Hostel staff is entitled to take a deposit of at least PLN200 from groups of more than 8 people.

7 III. Bookings and payments 1. Booking may be done in the following ways: personally, at the reception desk; by or via internet communicators; by phone; through contact form on-line; on booking sites the Hostel co-operates with. 2. The booking is guaranteed when: it was confirmed by the reception in the case of phone booking and booking through an on-line form; it was paid by credit card through one of the booking sites; the Guest made an advanced payment in an amount agreed with the reception (usually in case of oneday bookings it is a prepayment, in other cases - it is at least 30% of the whole sum). The rest of the amount due should be paid during the check-in at the latest. 3. The advanced payment should be made 24h from receiving the booking confirmation at the latest or in another period, agreed with the reception. Neglecting to make and advanced payment in an agreed period can be a basis for the booking cancellation. 4. Both advanced payments and the full amount due can be transferred in PLN or EUR to the following bank account: PL (account in PLN), SWIFT BPKOPLPW. 5. Making an advanced or full payment means accepting terms and conditions of the booking described in these terms and conditions. 6. Hill Hostel anticipates special offers and seasonal increase of the prices. Current information on the prices is available at the reception desk. 7. A need to obtain a VAT invoice should be reported at the reception desk at the moment of check-in. 8. Cancellation of individual bookings: cancellation of a one-day booking should be made 48h before planned arrival at the latest. In this case the Hostel is obliged to return at least 50% of the payment done; if the cancellation is made in a shorter period of time than 48h before planned check-in (14:00), the paid sum is not subject to return; at the moment of cancellation of other, longer bookings at least 48h before the start of next check-in check-out cycle on the day of planned arrival of the Guest, the Hostel does not charge any additional payments, though it is entitled to keep the advanced payment; if the cancellation is made in a shorter period of time than 48h before the start of another check-in check-out cycle on the day of planned arrival, the Hostel is entitled to charge the Guest for the first day booked; while paying by credit card, submitting a card number and expiry date is equivalent to giving consent to charge a payment for the first of the nights booked if the Guest does not arrive or cancel the booking too late (according to sections above); the booking will be assumed as cancelled if the Guest does not arrive to check-in until 3:00 the day after he/she made the booking for; if the Guest decides to shorten the stay as a result of his/her own decision, he/she is not entitled to demand returning of the remaining payment. 9. In case of group bookings there are special terms of booking cancellation, each time agreed with the reception or the Hostel's owner.

8 IV. Responsibility and safety 1. Hill Hostel is not responsible for any objects, money and valuables left in a room or a locker. 2. The Guest is fully responsible for any material damages of the objects, furnishing or technical devices made by him/her fault or his/her visitors. 3. Personal objects, left by a Guest, can be sent to a given address on the Guest's request. The postage is borne by the addressee. Left objects shall be otherwise kept by the reception for three months. After this time they might be utilised and are not subject to return. 4. Hill Hostel is under 24h surveillance of security guard agency. Should the safety of the Hostel, its staff or Guests be threatened, the Hostel staff is entitled to call for security guards without further notice who, in turn, are entitled to take action, appropriately for the danger. 5. The Guests are obliged to follow the fire regulations and the general safety rules. 6. Regarding the fire regulations, in the rooms it is forbidden to use heaters, cookers, immersion heaters, electric curlers, irons and similar devices which are not the property of the Hostel. 7. It is forbidden to consume food and drink alcohol in the rooms. Guests who are willing to dine are welcome to use the common space on the ground floor, which includes kitchen, dining room and living room. Exceptions to the rule are possible after agreement with reception. 8. For safety reasons, the reception staff is entitled to refuse to open the Hostel main doors between 23:00 and 6:00 if they notice that the Guest is aggressive, extremely drunk or in a company of people looking as such. 9. The Hostel owners do their best to make sure that all the devices are 100% working. They are not, however, responsible for results of any damages independent of them. 10. Violating terms and conditions may result in charging a penalty of PLN Regarding any other matters that were not covered by these terms and conditions, which concern living in the Hostel, such as maintaining order, property protection, following culture and health and safety rules, the Guests are obliged to follow according to suggestions of Hill Hostel owners. These terms and conditions come into effect on We wish you a pleasant stay at Hill Hostel and encourage you to use our services again in the future. Hill Hostel Owner Projmen Company

Regulamin. Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne

Regulamin. Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne Regulamin Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne 1 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie:

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: 1. Recepcja hostelu czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 16, a kończy o godzinie 11. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej Apartament. 2. W sprawach nagłych prosimy o kontakt z właścicielem

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I MELDUNEK

REZERWACJA I MELDUNEK 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności Hotelu oraz przebywania Gości na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK Informacje ogólne Recepcja, tel. 101 pracownicy recepcji służą Państwu pomocą przez całą dobę. Doba hotelowa rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT REGULAMINU DOBA HOTELOWA USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

PRZEDMIOT REGULAMINU DOBA HOTELOWA USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE Regulamin Rezydencji Biały Jar Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Przedmiot Regulaminu. 2 Doba hotelowa

REGULAMIN. 1 Przedmiot Regulaminu. 2 Doba hotelowa Pracownicy oraz Dyrekcja Hotelu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu Regulamin dla Gości Hosapartments 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.hosapartments.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rezydencji Biały Jar

Regulamin Rezydencji Biały Jar Regulamin Rezydencji Biały Jar Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND Dyrekcja Ośrodka Oland będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOTELU. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Żywiecki**** Medical SPA & Sport

REGULAMIN HOTELU. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Żywiecki**** Medical SPA & Sport REGULAMIN HOTELU Administratorem Hotelu Żywiecki**** Medical SPA & Sport, zwanego dalej Hotelem, jest Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny PRZYŁĘKÓW spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kępka 3 w Przyłękowie. 1

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rezerwacji 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.villabuki.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA. 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA. 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento 1 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wczasowego Sorrento w Marianówce. 2 Opiekunem Gościa jest recepcja Ośrodka Wczasowego Sorrento.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu

Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu Zarząd HNS16 Sp. z o.o. w Kołobrzegu, działając jako właściciel obiektu ustanawia poniższy regulamin świadczenia usług hotelowych:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Imperiall Resort & MediSpa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00 Regulamin Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę

Bardziej szczegółowo

Witamy Państwa serdecznie

Witamy Państwa serdecznie FINANCE & PROPERTY MANAGEMENT 48-300 Nysa, ul. Podolska 22 HOTEL EUROPEJSKI *** 48-303 Nysa, Skorochów 21K Tel./fax 77 436 80 40, 77 433 44 04 NIP 753-100-25-67 Posiadamy do Państwa dyspozycji 54 miejsca

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

THE TERMS AND CONDITIONS OF BOOKINGS AND THE USE OF YOUR APARTMENT REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

THE TERMS AND CONDITIONS OF BOOKINGS AND THE USE OF YOUR APARTMENT REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU THE TERMS AND CONDITIONS OF BOOKINGS AND THE USE OF YOUR APARTMENT Pages 2-5 REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU Strony 6-9 1 THE TERMS AND CONDITIONS OF BOOKINGS AND THE USE OF

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C.

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy wynajmu pokoi / domków letniskowych w Bursztyn Medical Spa S.C., w Bobolinie k/ Dąbek. 2. Pokoje w Bursztyn Medical

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ).

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ). 2016-02-16 Zielona Góra The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures 14-18.06.2016). Dear Sirs, thank you for choosing Qubus Hotel Zielona

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG : Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości 100 /apartament na konto stronie udzielającej usługi. Po zapłaceniu zaliczki poślemy Państwu voucher. Przy

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA. Ul. Artyleryjska Siedlce Tel.:

INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA. Ul. Artyleryjska Siedlce Tel.: INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA Ul. Artyleryjska 33 08-110 Siedlce Tel.: 25 828 43 34 693 427 555 693 427 551 REGULAMIN HOTELU &1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dokonując w/w czynności, Najemca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki REGULAMINU.

REGULAMIN. Dokonując w/w czynności, Najemca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki REGULAMINU. REGULAMIN 1. Niniejszy REGULAMIN określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanego i wyposażonego mieszkania położonego w Pile przy ul. Kossaka 144b/4 2. REGULAMIN określa zasady świadczenia usługi,

Bardziej szczegółowo

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 DSS.228. 24.2015.DD Wrocław, dnia 12 października 2015 roku Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 Na liście

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Apartamentów Elefantimmo.com

Regulamin Korzystania z Apartamentów Elefantimmo.com Regulamin Korzystania z Apartamentów Elefantimmo.com I Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Korzystania z Apartamentów Elefantimmo.com dalej zwany Regulaminem określa zasady najmu oraz korzystania z apartamentów

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANICY WODNEJ PTTK WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

REGULAMIN STANICY WODNEJ PTTK WE WDZYDZACH KISZEWSKICH REGULAMIN STANICY WODNEJ PTTK WE WDZYDZACH KISZEWSKICH Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu Właściciel Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej TASK 3A (Jesteś recepcjonist(k)ą w ABC Publishing. Ktoś dzwoni.) Powiedz, Ŝeby poczekał. Łączysz. Powiedz, Ŝe numer

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Program konferencji Unii Izb Łaby Odry (KEO), 22 maja 2012, Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech wzmocnienie trimodalnego transportu

Program konferencji Unii Izb Łaby Odry (KEO), 22 maja 2012, Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech wzmocnienie trimodalnego transportu Patronat: Program konferencji Unii Izb Łaby Odry (KEO), 22 maja 2012, Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech wzmocnienie trimodalnego transportu międzynarodowego. 22 maja 2012: godz. 09.15 14.00

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58 Zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 roku Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w

Bardziej szczegółowo

FITNESS MENU SPA & HEALTH CLUB

FITNESS MENU SPA & HEALTH CLUB FITNESS MENU SPA & HEALTH CLUB SPA & Health Club SPA & Health Club oferuje Ci wyjątkowy kompleks rekreacyjny, w którego skład wchodzą SPA, basen, jacuzzi, sauny oraz siłownia wyposażona w sprzęt najnowszej

Bardziej szczegółowo

BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE "You know more of a road by having traveled it than by all the conjectures and descriptions in the world." William Hazlitt O drodze dowiesz się najwięcej podróżując

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House

Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House Adres (ulica, kod pocztowy, miasto) Address (street, postal code, city) Telefon Phone Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa 26/28 Belwederska Street, 00-594 Warsaw recepcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu LUX APARTMENT

Regulamin wynajmu LUX APARTMENT Regulamin wynajmu LUX APARTMENT Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu LUX Apartment położonego w Sopocie przy ul. Monte Cassino 39, zwanego dalej apartamentem.

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA 3 REZERWACJA I MELDUNEK

Regulamin 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA 3 REZERWACJA I MELDUNEK Regulamin 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA LIGHT- LIGHT S.C. 32-089 WIELKA WIEŚ UL. Krakowska 57, 679-01-78-929 będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem. Klient osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ibb ANDERSIA Hotel Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 667 80 00 Fax +48 61 667 80 01 www.andersiahotel.pl

REGULAMIN. ibb ANDERSIA Hotel Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 667 80 00 Fax +48 61 667 80 01 www.andersiahotel.pl REGULAMIN 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH W ROZSZERZONEJ EUROPIE

NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH W ROZSZERZONEJ EUROPIE TEPIS we współpracy z AUSTRIACKIM STOWARZYSZENIEM TŁUMACZY SADOWYCH I URZĘDOWYCH ÖVGD pod auspicjami EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY SĄDOWYCH (EULITA) oraz KOMITETU DS. TŁUMACZY PRAWNICZYCH I SĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R- 0161/73/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH ROOMS BYTOM

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH ROOMS BYTOM REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH ROOMS BYTOM Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Wynajmującego, prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemców

Bardziej szczegółowo

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM nr / / JB zawarta w w dniu - - pomiędzy: Jacek Legendziewicz JORDAN Group z siedzibą w Krakowie 31-535, przy ulicy Gęsia 8 NIP: 679 00 63 497 REGON: 003897284

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2013 Rektora UMCS Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 1 1. Wprowadza się zasady przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Committee of Senior Representatives (CSR) Eleventh Meeting Warsaw, Poland 27-28 March 2007

Committee of Senior Representatives (CSR) Eleventh Meeting Warsaw, Poland 27-28 March 2007 Committee of Senior Representatives (CSR) Eleventh Meeting Warsaw, Poland 27-28 March 2007 Reference CSR 11/Info 1 Title Practical information for participants and Registration form Submitted by Secretariat

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo