ISSN kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl. kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85"

Transkrypt

1 ISSN kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y kwiecieƒ - czerwiec 2009 nr 2/85 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. WolnoÊci 101 tel./fax 32/ Nak ad: 1500 egz. lipiec 2009 nr 3/86 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ELEKTROBUDOWA SA Spis treêci ISSN Jak nas widzà, tak nas oceniajà Informacje bie àce Nowe wyzwania budowa małych bloków energetycznych English lesson Jak co roku w Jaworzu Sprostaç mogà najlepsi Baʃ Klonowi Bracia z okazji Dnia Dziecka Edukacja permanentna Z badaƒ, które przeprowadzili kilka lat temu wydawcy The Wall Street Journal wynika, e czytelnicy gazet dzielà si na 4 du e grupy: - papierowo-sieciowi (ang. printnets) nale à do nich ludzie w wieku lat, którzy dobrze si czujà zarówno z gazetà w druku, jak i w sieci. Jednak regularne czytanie w Internecie nie zast puje im gazet. Kupujà dzienniki papierowe, bo je uwielbiajà; - cyfrowi tubylcy (ang. digital natives) czyli głównie młodzie urodzona w latach To ci, którzy nie wiedzà jak wyglàda Êwiat bez Internetu; - promiskuityczni (sic!) u ytkownicy (ang. promiscuous users) skrajnie nielojalni wobec gazet. Czerpià informacje z tak wielu êródeł, e najcz Êciej nie pami tajà o tym, skàd si dowiedzieli o trz sieniu ziemi we Włoszech. To oni czytajà gazety najszybciej, a właêciwie skanujà je wzrokiem; Writing a holiday postcard ISSN Ju wkrótce kolejne specjalne wydanie naszego biuletynu! - czytelnicy tradycyjni (ang. traditional readers) ci, do których wi kszoêç wydawców wcià kieruje swoje gazety. Osoby w wieku ponad 50 lat, wierne jednemu tytułowi. Czytajà gazety starannie, długo i nawet nie wyobra ajà sobie, e b dà czytaç je w innej formie. DziÊ kieruj do wszystkich Czytelników wakacyjny numer Eleksu, w którym mamy krótkà lekcj j zyka angielskiego. Z jednej strony sprawdzian, ile ju potrafimy, czego ju nauczyliêmy si, z drugiej pomoc dla wszystkich wyje d ajacych za granic. Na pewno nie zaszkodzi, a mo e si przydaç. ycz po ytecznej lektury... and have a nice holidays! Aleksandra Krzemieƒ Hi We re having a great / wonderful / fantastic time here in Hi, I`m having a fantastic time here in London. The weather is hot / sunny / perfect and we re spending our days on the beach / sightseeing / relaxing / by the pool. We ve seen and it was great. The weather is perfect and I`m spending our days on sightseeing. I have seen Tower Bre it was great. The food is interesting / spicy / really good and the other people here are friendly / unfriendly / great. The food is really good and the other people here are friendly. We miss you very much. See you on I miss you very much. See you in Poland. Lov Love Aleksandra ELEKTROBUDOWA SA 2 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

3 Nasza firma zaj ła trzecie miejsce w kolejnej edycji rankingu TOP TSR dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Tegoroczny ranking obejmuje lata i jest analizà długoterminowych (pi cioletnich) i krótkoterminowych całkowitych stóp zwrotu dla akcjonariuszy TSR czyli Total Shareholder Return. èródło: CEO Magazyn Top Mened erów Ranking został opublikowany w presti owym miesi czniku CEO Magazyn Top Mened erów. Fundamentalnà wartoêcià jest przynoszenie zysku właêcicielom mówi w obszernym wywiadzie zatytułowanym Obrona wartoêci w czasach bessy Jacek Faltynowicz, prezes naszej firmy. ELEKTROBUDOWA SA, która na 3. miejsce awansowała z 27., co roku w tym samym stopniu zwi ksza dywidend. Jednak nie uwa a tego za istotny komponent strategii, a przez akcjonariuszy nie jest traktowana jako spółka dywidendowa ocenia redaktor naczelny CEO Zbigniew Grzegorzewski. Zaufania inwestorów nie musi odzyskiwaç ELEKTROBUDOWA SA, musi je jednak utrzymaç. Ceny jej akcji wprawdzie tak e spadły ze 180 PLN do 150 PLN, ale w czasie bessy to nie wstyd czytamy w artykule Joanny Solskiej Co robiç, eby si nie daç opublikowanym w ostatniej Polityce. Autorka przekonuje, e nasza firma zalicza si do nielicznych, które nie poddały si kryzysowi. Firma została sprywatyzowana jeszcze w latach 90. Zajmuje si monta em skomplikowanych obiektów energetycznych. Nie uległa pokusie, aby zajàç si mieszkaniowà deweloperkà, która jeszcze niedawno wydawała si yłà złota. Konkurenci mówià dziê o ELEKTROBUDOWIE, e Êpi na pieniàdzach. W rankingach publikowanych przez inne media ELEKTROBUDOWA SA równie mocno zwy kuje. W pi çsetce tygodnika Polityka nasza firma z przychodami tys. PLN (mierzona jako grupa kapitałowa) awansowała z 277. miejsca w 2007 na 243. w roku Na LiÊcie 500. najcen- niejszych przedsiebiorstw Rzeczpospolitej, gdzie wartoêç rynkowa poszczególnych podmiotów liczona była na bazie trzech danych: sprzeda y, wartosci ksi gowej i EBITDA (zysk operacyjny pomniejszony o amortyzacj ), nasza firma awansowała o 90 miejsc na 220 w stosunku do ubiegłego roku. W rankingu najbardziej wartoêciowych przedsi biorstw Perły Polskiej Giełdy 2009, ogłoszonym przez Gazet Giełdy PARKIET, nasza Spółka uplasowała si na 20. miejscu spoêród 345 firm. Czy nasza ocena firmy, dla której pracujemy, jest równie przychylna? (Na podstawie materiałów z CEO, Rzeczpospolitej, Polityki, Gazety Giełdy Parkiet). Opracowała Aleksandra Krzemieƒ biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

4 Informacje bie àce Najnowsze du e kontrakty: 35,5 mln PLN wynosi umowa na wykonanie monta u urzàdzeƒ, instalacji elektrycznych i AKPiA na Bloku Parowym 858 MW w BOT El. Bełchatów SA. 23,9 mln PLN to wartoêç kontraktu podpisanego ze Skarbem Paƒstwa. Przedmiotem umowy jest budowa obiektu u ytecznoêci publicznej Sàdu Rejonowego w Koninie wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace potrwajà do koƒca 2011 roku. 19,5 mln PLN wynosi podpisana umowa zawarta z Modni Âwiecie SA na wykonanie linii zasilania 110 kv i instalacji elektrycznej zwiàzanych z budowà maszyny MP7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wypłata dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbyło si 24 kwietnia br. podj ło uchwał o podziale zysku za rok 2008 i wypłacie dywidendy 3,00 zł na ka dà akcj. Dywidendà obj te sà wszystkie akcje Spółki czyli sztuk. Dniem dywidendy jest 21 lipca 2009 roku, a datà wypłaty dywidendy dzieƒ 5 sierpnia 2009 roku. Na wypłat dywidendy przeznaczono kwot PLN. Rada Nadzorcza powołanie osób zarzàdzajàcych w ELEKTROBUDOWIE SA 24 kwietnia 2009 r. powołała osoby zarzàdzajàce na nowà kadencj w nast pujàcym niezmienionym składzie: Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu oraz Jarosław Tomaszewski, Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Arkadiusz Klimowicz, Stanisław Rak jako Członkowie Zarzàdu. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych Audytor firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. z Warszawy została wybrana do przeglàdu za I półrocze 2009 roku i badania za rok 2009 sprawozdaƒ finansowych ELEKTROBUDOWY SA i grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA. Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. została wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, prowadzonà przez Krajowà Izb Biegłych Rewidentów, pod numerem 73. Audytor wewn trzny 1 czerwca 2009 r. stanowisko audytora wewn trznego obj ła El bieta Solecka, pracujàca do tej pory na stanowisku kontrolera finansowego w Oddziale Rynku Przemysłu w Warszawie. El bieta Solecka jest absolwentkà warszawskiego SGPiS-u, brała równie udział w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów. Jej kariera zawodowa rozpocz ła si w firmie ZWAR w latach dziewi çdziesiàtych, potem kolejno pracowała jako kontroler finansowy dla ZWAR SA, a tak e dla ABB Sp. z o.o. W roku 2006 obj ła funkcj kierownika działu ekonomiczno-finansowego w firmie JM-TRONIC Sp. z o.o. Dla ELEKTROBUDOWY SA pracuje od 2006 r., do koƒca maja br. w charakterze kontrolera finansowego w BRP w Warszawie. Uczestniczyła w wa nym polsko-rosyjskim projekcie budowy fabryki VECTOR w I ewsku, przygotowujàc cz Êç finansowà biznesplanu. Zgodnie z Zaleceniem Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku (Sekcja II, Załàcznik I, pkt 4.2.) ELEKTROBUDOWA SA powołała El biet Soleckà na stanowisko audytora wewn trznego. Do głównych zadaƒ audytora wewn trznego b dzie nale ało m.in. przeprowadzanie audytów wewn trznych operacyjnych, finansowych, dokumentowych w Spółce w celu analizy podstawowych obszarów ryzyka w grupie kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA oraz inicjowanie i współudział w przygotowywaniu działaƒ zapobiegawczych i korygujàcych. Pani El bieta w ramach swych obowiàzków b dzie współpracowała z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA. Stanowisko audytora wewn trznego jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej Biura Spółki. 4 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

5 Informacje bie àce Podział zysku dla Akcjonariuszy w przekroju historycznym Dywidenda za rok Data WZA podejmujàcego uchwał o wypłacie dywidendy / buy back Kwota przeznaczona na dywidend w PLN , , , , , ,0 Dywidenda brutto na jednà akcj w PLN 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Data nabycia praw do dywidendy Data wypłaty dywidendy IloÊç akcji w kapitale zakładowym w szt ELEKTROBUDOWA SA laureatem Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi 19 czerwca br. w Warszawie odbyło si uroczyste wr czenie nagród X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi, w którym ELEKTROBUDO- WA SA zdobyła Dyplom Laureata. Celem Konkursu, którego pomysłodawcà i organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jest propagowanie wiedzy i najlepszych doêwiadczeƒ praktycznych w zakresie zarzàdzania zasobami ludzkimi poprzez wyró nianie organizacji, które odnoszà sukcesy w tej dziedzinie. Post powanie konkursowe miało charakter dwuetapowy: w pierwszym etapie Zespół ZZL miał za zadanie dokonaç samooceny procesów HR w Spółce na podstawie specjalnej ankiety, w drugim etapie dokonano w firmie audytu, który zosta przeprowadzony przez niezale nego audytora, eksperta z dziedziny ZZL. Audyt w połàczeniu z wynikami wczeêniejszej samooceny stanowił podstaw do sformułowania przez Komitet Oceniajàcy koƒcowej oceny firm i wyłonienia grona Laureatów. JesteÊmy dumni z faktu, e to właênie ELEKTROBUDOWA SA otrzymała tak presti owe wyró nienie. Na sukces ten składa si przede wszystkim z a a n g a o w a n i e p r a c o w n i k ó w, wysokie kompetencje kadry z a r z à d z a j à c e j oraz efektywne zarzàdzanie zasobami ludzkimi w firmie. Zespół Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi EXPOPOWER 2009 Złoty Medal MTP Stacja Dajwór w Krakowie (lipiec 2006) Rozdzielnice dwusystemowe Êredniego napi cia typu D-12-2S; D-17-2S nagrodzone zostały Złotym Medalem podczas Mi dzynarodowych Targów w Poznaniu (19-21 maja 2009). Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad tym wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz najwa niejsze izby i stowarzyszenia bran owe. ELEK- TROBUDOWA nale y do grona firm zało ycieli targów, które z roku na rok szybko zwi kszajà liczb wystawców i zwiedzajàcych. biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

6 Nowe wyzwania budowa małych bloków energetycznych W ubiegłym roku Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii, wyst pujàc w roli Generalnego Wykonawcy Inwestycji, zrealizował budow bloku kogeneracyjnego o mocy 7,3 MW w Przedsi biorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Kompleksowy zakres prac (pod klucz) obejmował: wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wielobran owych oraz koniecznych uzgodnieƒ formalnych i technicznych, dostawy w bran ach budowlanej, mechaniczno-rurociàgowej, elektrycznej, automatyki i systemu nadzoru, instalacji pomocniczych, wykonawstwo i monta wielobran owy urzàdzeƒ bloku, kompleksowy rozruch i ruch próbny bloku, oddanie do eksploatacji, a w koƒcowej fazie wykonanie parametrów gwarantowanych. Realizacja zadania wymagała niezwykłej mobilizacji ze strony całego zespołu. W lutym został podpisany kontrakt, w połowie kwietnia przekazano plac budowy, a od 15 maja do 18 paêdziernika 2008 r. zrealizowano prac, łàcznie z synchronizacjà do sieci elektroenergetycznej i podaniem ciepła do istniejàcej magistrali ciepłowniczej. Realizacja zadania wymagała niezwykłej mobilizacji ze strony całego zespołu. Przedstawiona powy ej inwestycja mieêci si w planowanym w Polsce tzw. rozwoju małej energetyki lub inaczej lokalnych êródeł energii w szerokim znaczeniu. Znaczenie to dotyczy rozwoju małej energetyki z zastosowaniem technologii klasycznych o wysokiej sprawnoêci, jak i technologii z wykorzystaniem biomasy, a tak e êródeł energii odnawialnej. Kontrakt w Suwałkach był poniekàd próbà generalnà, bowiem ELEKTRO- BUDOWA SA dà y do realizacji zadaƒ w roli generalnego wykonawcy tego typu obiektów. Realizacja wspomnianego obiektu była pierwszym sygnałem, e nasza firma Bloki kogeneracyjne (grzewczo-energetyczne) wytwarzajà jednoczeênie energi cieplnà i elektrycznà. Blok kogeneracyjny zawiera silnik, który wprawia w ruch pràdnic. Wyprodukowana energia elektryczna zu ywana jest na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Energia cieplna powstajàca w wyniku spalania paliwa jest odzyskiwana poprzez wymiennik ciepła i wykorzystywana do ogrzewania. Dzi ki jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej bloki kogeneracyjne zmniejszajà emisj dwutlenku w gla o ok. 60% oraz zu ycie paliwa o ok. 35%. Stosowanie bloków grzewczo-energetycznych jest zasadne we wszystkich miejscach, w których potrzebna jest zarówno energia elektryczna, jak i cieplna. Bloki kogeneracyjne mogà byç zasilane ropà, olejem rzepakowym oraz gazem. Te zasilane gazem mogà wykorzystywaç jako paliwo np. biogaz z oczyszczalni Êcieków. została zauwa ona przez segment Przedsi biorstw Energetyki Cieplnej, a tak e producentów i potencjalnych dostawców kotłów i turbozespołów. Pozytywnà konsekwencjà było zaproszenie ELEKTROBUDOWY SA do współorganizowania aktywnych warsztatów pt. Budowa małych bloków energetycznych dla Przedsi biorstw Energetyki Cieplnej w dniach 22 i 23 kwietnia br. Przedstawiciele PEC z całej Polski przedstawili ich obecnà sytuacj formalnà i planowane w aspekcie czasowym i technicznym realizacje budowy lub przebudowy obiektów. Wi kszoêç tego typu przedsi biorstw ze wzgl dów ekonomicznych i ekologicznych b dzie zmuszona dokonaç przebudowy istniejàcych obiektów pod kàtem produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Współorganizatorzy, czyli ELEKTRO- BUDOWA SA, EKOL Brno i SEFAKO przedstawiły oferty oraz niezb dne materiały dotyczàce zagadnieƒ zwiàzanych z budowà małych bloków w układzie wielobran owym. Naszà firm prezentował Janusz Juszczyk, Dyrektor Marketingu RWE oraz piszàcy te słowa Janusz Makowiecki, omawiajàcy temat lokowania małych bloków w systemie elektroenergetycznym i wyprowadzenia mocy do KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego). PEC Suwałki Janusz Makowiecki podczas warsztatów 6 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009 Mały blok energetyczny

7 English lesson PLANNING A HOLIDAY Most people decide to take their main holiday in summer. Although some people wait for a last-minute opportunity, others plan their holiday months in advance (or even choose first-minute offer). The beginning of the year is a good time for people to start looking at holiday brochures. Tour operators (companies that organise holidays) as well as travel agents (the people who sell holidays) give lots of information about holiday destinations and types of holiday. Apart from the traditional two-week beach holiday, you can choose from a range of holidays: a cruise (holiday on a ship), an activity holiday (a holiday that involves walking, cycling, climbing or other sports), a city break (a weekend or a few days in a different city) and so on. A lot of people choose a package holiday, where flights and accommodation are included in the price. You can take all-inclusive holiday (including all meals throughout the day and free local drinks), full-board (three meals a day) or half-board (two meals a day). But many people prefer an i n d e p e n d e n t holiday, where they make their own travel arrangements. If you travel on your own, you will need to book your plane or train tickets. You will probably need to book a return journey. Then you will need to make a reservation at a hotel, or another place to stay, such as a campsite (if you are camping in a tent), or a caravan site (if you are staying in a caravan), or a B&B (a bed and breakfast). For all types of foreign holidays, it is essential that you check you have all your travel documents. Make sure your passport hasn t expired, and that you have a visa if necessary. If you are travelling to some countries, you also need to make sure that all your vaccinations (protection against illness) are up-to-date. For some countries you might need a vaccination against hepatitis, or yellow fever, for example. As your departure date gets nearer, you can start to plan the details of your journey. Perhaps it will be a good idea to buy a guide book, or a phrase book, if you don t speak the local language. Some people like to find out a lot about the place where they are going, and find out about the places of interest and must-see sights. It s also a good idea to buy local currency in advance, if you arrive in the middle of the night, when no banks are open. Most airlines also advise you to take out travel insurance just in case your flight is delayed or cancelled. Vocabulary last-minute opportunity okazja z ostatniej chwili in advance wczeênie, z góry destination cel podró y cruise rejs statkiem package holiday wczasy zorganizowane full-board wczasy z trzema posiłkami dziennie half-board wczasy z dwoma posiłkami dziennie travel arrangements ustalenia zwiàzane z podró à on your own samodzielnie essential bardzo wa ne expire traciç wa noêç vaccinations szczepionki up-to-date wa ny, aktualny departure date data wyjazdu guide book przewodnik phrase book rozmówki sights zabytki, ciekawe obiekty local currency miejscowa waluta insurance ubezpieczenie delayed opóêniony cancelled odwołany STARTING THE CONVERSATION I d like to... chciał(a)bym (at a hotel) I d like to book a double room (for two nights from Monday 2 August to ) zarezerwowaç pokój dwuosobowy. (in a restaurant) I d like to book a table (for two at 9 p.m. tomorrow night) chciał(a)bym zarezerwowaç stolik. (plane ticket) I d like to book a flight (from London to Paris on Tuesday 10 November) chciał(a) bym zarezerwowaç lot. (theatre) I d like to book seats (tonight for Phantom of the Opera ) chciał(a)bym zarezerwowaç miejsce. PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

8 PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych TYPICAL QUESTIONS AND ANSWERS How many people is the booking for? dla ilu osób jest rezerwacja? It s for two people. How would you like to pay? w jaki sposób chciał(a)by Pan(i) zapłaciç? I d like to pay by credit card /by cash /by traveller s cheque. Can you spell your surname? prosz przeliterowaç swoje nazwisko. Yes, it s B R O W N. Can you give me your credit card number and expiry date? poprosz o numer karty oraz dat wa noêci. Yes, it s What time do you want to arrive? o której godzinie chce Pan(i) si zameldowaç? I d like to arrive in London by 6 p.m. What time do you want to leave? o której godzinie chce Pan(i) wyjechaç? I d like to leave tomorrow in the morning. What time do you want to check-in? o której godzinie chce Pan(i) przyjechaç? I d like to check in as early as possible. ASKING FOR MORE INFORMATION Does this price include all taxes? (for hotels and flights) czy cena zawiera wszystkie podatki? Is there a booking fee? (for flights, theatre tickets) czy płaci si za rezerwacj? How much is the baggage allowance? (for flights) jaki jest dozwolony ci ar baga u? Could you confirm my booking? czy mo e Pan(i) potwierdziç rezerwacj? What time should I arrive? (for theatres, restaurants) o której powinienem przyjechaç (do teatru/restauracji)? What time do I have to check in? (at an airport) o której musz byç na lotnisku (o której jest odprawa)? What time do I have to check out (at a hotel) o której musz opuêciç hotel? BUYING PLANE TICKETS Making airline reservations by phone Lufthansa Airlines, good morning. May I help you? Yes, do you have any flights to Montreal next Friday afternoon? One moment, please... Yes. There s a flight at 4:45 and one at 7:00. That s fine. Could you tell me how much a return flight costs? Economy or business class? Economy, please. That would be 346. OK. Could I make a reservation? Certainly. Which flight would you like? I d like to fly at 4:45, please. Could I have your name, please? My name is Beata Prawda. Could you spell it please? It s Beata Prawda. B-E-A-T-A P- R-A-W-D-A. How would you like to pay, Ms. Prawda? You can pay by credit card or you can pay at the check-in desk when you pick up your ticket. I ll pay at the check-in desk. Of course, no problem, but you will have to confirm this reservation at least two hours before departure time. I see. Now you have been booked, Ms. Prawda. The flight leaves at 4:45 p.m., and you arrive in Montreal at 4:25 a.m., local time. The flight number is CAT 978. Thank you. Is there anything else I can do for you? No thank you, you ve been very kind. Goodbye. Vocabulary May I help you? w czym mog pomóc? Do you have any flights? czy sà jakieê loty? Could you tell me how much a return flight costs? prosz mi powiedzieç ile kosztuje lot powrotny Could I make a reservation? czy mog dokonaç rezerwacji? Could I have your name, please? poprosz Pana/Pani nazwisko How would you like to pay? w jaki sposób chce Pan(i) zapłaciç? You can pay at the check-in desk when you pick up your ticket mo e Pan(i) zapłaciç przy odbiorze biletu You will have to confirm this reservation at least two hours before departure time b dzie Pan(i) musiał(a) potwierdziç rezerwacj co najmniej dwie godziny przed odlotem Is there anything else I can do for you? czy mog coê jeszcze dla Pana/ Pani zrobiç? More words and phrases The passengers travelling to London are asked to proceed to Gate 28 pasa erowie podró ujàcy do Londynu sà proszeni o udanie si do Gate 28. I m afraid the plane is delayed obawiam si, e samolot jest opóêniony. I m extremely sorry but the plane is cancelled jest mi niezwykle przykro, ale lot jest odwołany. You must change planes musisz przesiàêç si do innego samolotu / konieczna jest przesiadka. You can now board the plane mo na ju wsiàêç do samolotu. Here s your boarding pass oto 8 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

9 Pana/Pani karta pokładowa. Please have your boarding card ready for inspection prosz przygotowaç kart pokładowà do kontroli. How many bags do you have to check in? ile walizek ma Pan(i) do odprawy? Are you carrying any restricted items? czy przewozi Pan(i) jakieê rzeczy podlegajàce ograniczeniom? Have you left these bags unattended? czy pozostawił(a) Pan(i) te torby bez opieki? More words board pokład samolotu check in odprawiç si weigh the luggage zwa yç baga take hand luggage on board wziàç baga r czny na pokład go through a metal detector przejêç przez wykrywacz metali show the boarding card okazaç kart pokładowà ask about the number of your seat zapytaç o numer twojego miejsca go to duty-free shops iêç do sklepów wolnocłowych use a trolley u ywaç wózka baga owego wait at the departure lounge czekaç w poczekalni timetable rozkład jazdy arrivals przyloty / przyjazdy departures odloty / odjazdy to take off startowaç (o samolocie) to land làdowaç to arrive przylecieç / przyjechaç flight lot destination cel podró y stopover przesiadka passenger pasa er flight attendant stewardessa pilot pilot delay opóênienie window seat miejsce przy oknie aisle seat miejsce przy przejêciu RAILWAY TRAVEL What time does the next train to London leave? At 16:35, from platform 8. Is it a direct train to London? No, you have to change trains at Birmingham. I see. One ticket to London, please. Single or return, sir? Single, please. Can I also reserve a seat? Certainly, sir. That s two pounds extra. I ll take it. That s 64 pounds, please. Here you are. Here s your ticket and change, sir. Typical phrases What time does the next train to London leave? o której godzinie odje d a nast pny pociàg do Londynu? At what time is there a connection to? o której mam połàczenie do...? What trains are there to London? jakie sà pociàgi do Londynu? The train leaves at pociàg odje d a o Is it a direct train? czy to bezpoêredni pociàg? You have to change musisz si przesiàêç. Where do I change? gdzie musz si przesiàêç? At what time does it arrive? o której przyje d a? How long does the train take to get to...? ile trwa podró do...? At what time is the next train? o której jest nast pny pociàg? The next one leaves in two hours nast pny odje d a za 2 godziny. Can I reserve a seat? czy mog zarezerwowaç miejsce? A first class ticket for the fast train leaving for Berlin at midnight please poprosz bilet pierwszej klasy na pociàg poêpieszny do Berlina o północy. A sleeper for a train going to Brussels on the 5th of May, please poprosz o kuszetk na pociàg do Brukseli na 5 maja. At which platform? na którym peronie? More words and phrases Arrival przyjazd Departure odjazd Entrance wejêcie Exit wyjêcie Caution ostro nie Emergency brake hamulec bezpieczeƒstwa Platform peron Pull pociàgnàç Push pchnàç Reserved zaj te Restaurant car wagon restauracyjny Smoking compartment przedział dla palàcych Ticket office kasa biletowa Timetable rozkład jazdy Way out wyjêcie How much time do I have before the departure? ile mam czasu do odjazdu? Where are the toilets? gdzie sà toalety? Don t lean out of the window nie wychylaç si przez okno Are there still any seats available here? czy sà tu jeszcze wolne miejsca? Do you mind if I smoke? czy ma pan coê przeciwko, ebym zapalił? What s this station? co to za stacja? Where do you get off? gdzie wysiadasz? Would you mind if I opened the window? czy ma pan coê przeciwko ebym otworzył okno? Would you mind looking after my luggage? czy mógłby pan zaopiekowaç si na chwil moim baga em? Thank you for such pleasant company dzi kuj za miłe towarzystwo It was nice meeting you miło było poznaç I wish you a happy journey / Have a nice journey szcz Êliwej podró y PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

10 PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych HOTEL CONVERSATIONS A: receptionist B: traveller Booking the hotel by the phone: A: Fairway Hotel. Can I help you? B: Hello, I would like a room for tonight. A: What kind of room would you like? B: I d like a single room, please. A: Hold on, please... I m afraid all our single rooms are reserved. The only room we have available is a twin. B: How much for the twin room? A: Sixty dollars including tax. B: Does that include breakfast? A: No, but breakfast is available in our dining room. B: OK, I ll take a room for tonight. A: I ll need to get your credit card information to book your room... Checking in: A: Hi, my name is Kaminski and I have a reservation for tonight. B: Let me check. OK, yes. A twin room for one night. A: That s right. B: You are in room 408. How would you like to pay for the room? A: By credit card. Do I pay now or when I check out. B: In advance, please. A: Do you accept Visa? B: Of course A: Here you go. B: The elevator is just around the corner. Do you need any help with your bags? A: No thanks. I can manage myself. B: Is there anything else we can do to help you enjoy your stay? A: Can you give me a wake-up call at 7:00? B: Of course, I ll arrange that for you. Is there anything else I can do for you? A: Oh, yes. I have a meeting in the town centre tomorrow. B: I understand. We will be happy to call a taxi for you. At what time? A: It s very kind of you. I d like to leave at 9 am. ASKING FOR DIRECTIONS How do I get to the city centre? Can you tell me the best way to the castle? Do you know the way to the National Museum? GIVING DIRECTIONS IN ENGLISH Go straight on / carry on for 200 metres Turn left at the lights. Turn right at the roundabout. Go past the supermarket. You ll see a big red building. It s the first turning on the right after the bank. On your left you ll see an industrial centre /a hospital/ the police station. Hi We re having a great / wonderful / fantastic time here in The weather is hot / sunny / perfect and we re spending our days on the beach / sightseeing / relaxing / by the pool. We ve seen and it was great. The food is interesting / spicy / really good and the other people here are friendly / unfriendly / great. We miss you very much. See you on Love TYPICAL CONVERSA- TIONS: Where is the post office please? It s on the left. Could you tell me where the museum is, please? It s straight ahead. Excuse me. Do you know where the train station is? It s on the right. Excuse me. Is there a bank near here? Yes. There s a bank on the corner. How do I get to a supermarket? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It s on the left. Is it far from here? It s just a short walk. A few minutes on foot. Could you show it on the map, please? We are here. Go this way. The camping site is right here. Which bus goes to the station? Take bus number 18 or 24. Where should I get off? I m sorry, I don t know I m a stranger here myself. Writing a holiday postcard! 10 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

11 Jak co roku w Jaworzu Seminarium ENERGOTESTU Automatyka elektroenergetyczna problematyka eksploatacji i modernizacji. Seminarium na sta e wesz o do kalendarza konferencji Êrodowiska in ynierskiego zajmujàcego si zagadnieniami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Sztandarowa impreza jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny automatyki zabezpieczeƒ elektrycznych i sterowaƒ w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. Strona merytoryczna. Tematykà dominujàcà sà zagadnienia zwiàzane z szeroko poj tà automatykà elektroenergetycznà, w szczególnoêci w odniesieniu do układów: zabezpieczeƒ, wzbudzenia, synchronizacji, automatyki przełàczania zasilaƒ, rejestracji oraz sterowania i nadzoru. Cennà zdobyczà sà wystàpienia prelegentów ze Êrodowiska naukowego. Do tej pory prezentowane były mi dzy innymi takie tematy jak: wielkie awarie systemowe, zagadnienia dotyczàce energetyki rozproszonej, êródeł odnawialnych i nowych technologii wytwarzania energii. Jako firma in ynierska nie mo emy oczywiêcie nie prezentowaç na naszych seminariach nowych rozwiàzaƒ technicznych i to zarówno konstrukcji własnych, jak i licznego grona firm z nami współpracujàcych, a czasem nawet konkurujàcych. Dobrym przykładem w tym zakresie mogà byç zabezpieczenia generatorów i bloków, gdzie poczàwszy od pierwszego seminarium prezentowane były rozwiàzania firm globalnych. Historia. Pierwsze seminarium zostało zorganizowane ju w roku 1996, czyli po czterech latach działalnoêci firmy. Genezà była nie tylko ch ç zaprezentowania własnych osiàgni ç, ale głównie przekonanie, e w okresie gwałtownych zmian w energetyce, b dàcych nast pstwem rewolucji technicznej Około 1500 uczestników 160 firm i instytucji, 190 referatów, 140 autorów, 35 wystawców, prezentujàcych swoje wyroby i przeobra eƒ gospodarczych, warto stworzyç forum do wspólnej wymiany poglàdów. U ytkownikom, producentom, ale równie uczestnikom procesów inwestycyjnych stworzyliêmy doskonałe miejsce spotkaƒ zawodowych, jak i miejsce mniej formalnych kole eƒskich spotkaƒ ludzi współpracujàcych zawodowo cz sto od wielu lat. Temu słu à spotkania towarzyskie po obradach plenarnych. XII Seminarium (1-3 kwietnia br.) otworzył Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA, przedstawiajàc nie tylko aktualnà sytuacj firmy, ale tak e prognozy na przyszłoêç, czyli poszerzenie działalnoêci dzi ki akwizycji spółek opartych na wiedzy ENERGOTESTU oraz ENERGOEFEKTU. Arkadiusz Klimowicz, nowo powołany prezes Zarzàdu firmy ENERGOTEST-ENERGO- POMIAR Sp. z o.o. z kolei podkreêlił nowe mo liwoêci, jakie pojawià si dla klientów po fuzji trzech firm z bran y automatyki. Zbigniew Kochel, Dyrektor Sprzeda y ENERGOTESTU-ENER- GOPOMIARU, przedstawił osiàgni cia firmy w zakresie oferowanych usług, jak równie nowe modele Êwiadczenia usług utrzymania ruchu w energetyce zawodowej, a tak e gotowoêç ENERGOTESTU do współuczestniczenia w optymalizowaniu utrzymania ruchu w elektroenergetyce. Pozytywnie oceniane przez uczestników cz Êç merytoryczna i organizacja seminariów oraz wzrastajàca liczba goêci dowodzà, e w znacznej mierze powiodły si nasze starania, aby staç si integratorem Êrodowiska in ynierskiego zwiàzanego z automatykà elektroenergetycznà w zawodowej energetyce generacyjnej. Wierzymy, e t dobrà tradycj uda nam si kontynuowaç w nast pnych latach. Michał Kaêmierczak Michał Gajewski PUE ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo