ISSN kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl. kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85"

Transkrypt

1 ISSN kwiecieƒ czerwiec 2009 nr 2/85 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y kwiecieƒ - czerwiec 2009 nr 2/85 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. WolnoÊci 101 tel./fax 32/ Nak ad: 1500 egz. lipiec 2009 nr 3/86 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ELEKTROBUDOWA SA Spis treêci ISSN Jak nas widzà, tak nas oceniajà Informacje bie àce Nowe wyzwania budowa małych bloków energetycznych English lesson Jak co roku w Jaworzu Sprostaç mogà najlepsi Baʃ Klonowi Bracia z okazji Dnia Dziecka Edukacja permanentna Z badaƒ, które przeprowadzili kilka lat temu wydawcy The Wall Street Journal wynika, e czytelnicy gazet dzielà si na 4 du e grupy: - papierowo-sieciowi (ang. printnets) nale à do nich ludzie w wieku lat, którzy dobrze si czujà zarówno z gazetà w druku, jak i w sieci. Jednak regularne czytanie w Internecie nie zast puje im gazet. Kupujà dzienniki papierowe, bo je uwielbiajà; - cyfrowi tubylcy (ang. digital natives) czyli głównie młodzie urodzona w latach To ci, którzy nie wiedzà jak wyglàda Êwiat bez Internetu; - promiskuityczni (sic!) u ytkownicy (ang. promiscuous users) skrajnie nielojalni wobec gazet. Czerpià informacje z tak wielu êródeł, e najcz Êciej nie pami tajà o tym, skàd si dowiedzieli o trz sieniu ziemi we Włoszech. To oni czytajà gazety najszybciej, a właêciwie skanujà je wzrokiem; Writing a holiday postcard ISSN Ju wkrótce kolejne specjalne wydanie naszego biuletynu! - czytelnicy tradycyjni (ang. traditional readers) ci, do których wi kszoêç wydawców wcià kieruje swoje gazety. Osoby w wieku ponad 50 lat, wierne jednemu tytułowi. Czytajà gazety starannie, długo i nawet nie wyobra ajà sobie, e b dà czytaç je w innej formie. DziÊ kieruj do wszystkich Czytelników wakacyjny numer Eleksu, w którym mamy krótkà lekcj j zyka angielskiego. Z jednej strony sprawdzian, ile ju potrafimy, czego ju nauczyliêmy si, z drugiej pomoc dla wszystkich wyje d ajacych za granic. Na pewno nie zaszkodzi, a mo e si przydaç. ycz po ytecznej lektury... and have a nice holidays! Aleksandra Krzemieƒ Hi We re having a great / wonderful / fantastic time here in Hi, I`m having a fantastic time here in London. The weather is hot / sunny / perfect and we re spending our days on the beach / sightseeing / relaxing / by the pool. We ve seen and it was great. The weather is perfect and I`m spending our days on sightseeing. I have seen Tower Bre it was great. The food is interesting / spicy / really good and the other people here are friendly / unfriendly / great. The food is really good and the other people here are friendly. We miss you very much. See you on I miss you very much. See you in Poland. Lov Love Aleksandra ELEKTROBUDOWA SA 2 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

3 Nasza firma zaj ła trzecie miejsce w kolejnej edycji rankingu TOP TSR dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Tegoroczny ranking obejmuje lata i jest analizà długoterminowych (pi cioletnich) i krótkoterminowych całkowitych stóp zwrotu dla akcjonariuszy TSR czyli Total Shareholder Return. èródło: CEO Magazyn Top Mened erów Ranking został opublikowany w presti owym miesi czniku CEO Magazyn Top Mened erów. Fundamentalnà wartoêcià jest przynoszenie zysku właêcicielom mówi w obszernym wywiadzie zatytułowanym Obrona wartoêci w czasach bessy Jacek Faltynowicz, prezes naszej firmy. ELEKTROBUDOWA SA, która na 3. miejsce awansowała z 27., co roku w tym samym stopniu zwi ksza dywidend. Jednak nie uwa a tego za istotny komponent strategii, a przez akcjonariuszy nie jest traktowana jako spółka dywidendowa ocenia redaktor naczelny CEO Zbigniew Grzegorzewski. Zaufania inwestorów nie musi odzyskiwaç ELEKTROBUDOWA SA, musi je jednak utrzymaç. Ceny jej akcji wprawdzie tak e spadły ze 180 PLN do 150 PLN, ale w czasie bessy to nie wstyd czytamy w artykule Joanny Solskiej Co robiç, eby si nie daç opublikowanym w ostatniej Polityce. Autorka przekonuje, e nasza firma zalicza si do nielicznych, które nie poddały si kryzysowi. Firma została sprywatyzowana jeszcze w latach 90. Zajmuje si monta em skomplikowanych obiektów energetycznych. Nie uległa pokusie, aby zajàç si mieszkaniowà deweloperkà, która jeszcze niedawno wydawała si yłà złota. Konkurenci mówià dziê o ELEKTROBUDOWIE, e Êpi na pieniàdzach. W rankingach publikowanych przez inne media ELEKTROBUDOWA SA równie mocno zwy kuje. W pi çsetce tygodnika Polityka nasza firma z przychodami tys. PLN (mierzona jako grupa kapitałowa) awansowała z 277. miejsca w 2007 na 243. w roku Na LiÊcie 500. najcen- niejszych przedsiebiorstw Rzeczpospolitej, gdzie wartoêç rynkowa poszczególnych podmiotów liczona była na bazie trzech danych: sprzeda y, wartosci ksi gowej i EBITDA (zysk operacyjny pomniejszony o amortyzacj ), nasza firma awansowała o 90 miejsc na 220 w stosunku do ubiegłego roku. W rankingu najbardziej wartoêciowych przedsi biorstw Perły Polskiej Giełdy 2009, ogłoszonym przez Gazet Giełdy PARKIET, nasza Spółka uplasowała si na 20. miejscu spoêród 345 firm. Czy nasza ocena firmy, dla której pracujemy, jest równie przychylna? (Na podstawie materiałów z CEO, Rzeczpospolitej, Polityki, Gazety Giełdy Parkiet). Opracowała Aleksandra Krzemieƒ biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

4 Informacje bie àce Najnowsze du e kontrakty: 35,5 mln PLN wynosi umowa na wykonanie monta u urzàdzeƒ, instalacji elektrycznych i AKPiA na Bloku Parowym 858 MW w BOT El. Bełchatów SA. 23,9 mln PLN to wartoêç kontraktu podpisanego ze Skarbem Paƒstwa. Przedmiotem umowy jest budowa obiektu u ytecznoêci publicznej Sàdu Rejonowego w Koninie wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace potrwajà do koƒca 2011 roku. 19,5 mln PLN wynosi podpisana umowa zawarta z Modni Âwiecie SA na wykonanie linii zasilania 110 kv i instalacji elektrycznej zwiàzanych z budowà maszyny MP7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wypłata dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbyło si 24 kwietnia br. podj ło uchwał o podziale zysku za rok 2008 i wypłacie dywidendy 3,00 zł na ka dà akcj. Dywidendà obj te sà wszystkie akcje Spółki czyli sztuk. Dniem dywidendy jest 21 lipca 2009 roku, a datà wypłaty dywidendy dzieƒ 5 sierpnia 2009 roku. Na wypłat dywidendy przeznaczono kwot PLN. Rada Nadzorcza powołanie osób zarzàdzajàcych w ELEKTROBUDOWIE SA 24 kwietnia 2009 r. powołała osoby zarzàdzajàce na nowà kadencj w nast pujàcym niezmienionym składzie: Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu oraz Jarosław Tomaszewski, Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Arkadiusz Klimowicz, Stanisław Rak jako Członkowie Zarzàdu. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych Audytor firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. z Warszawy została wybrana do przeglàdu za I półrocze 2009 roku i badania za rok 2009 sprawozdaƒ finansowych ELEKTROBUDOWY SA i grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA. Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. została wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, prowadzonà przez Krajowà Izb Biegłych Rewidentów, pod numerem 73. Audytor wewn trzny 1 czerwca 2009 r. stanowisko audytora wewn trznego obj ła El bieta Solecka, pracujàca do tej pory na stanowisku kontrolera finansowego w Oddziale Rynku Przemysłu w Warszawie. El bieta Solecka jest absolwentkà warszawskiego SGPiS-u, brała równie udział w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów. Jej kariera zawodowa rozpocz ła si w firmie ZWAR w latach dziewi çdziesiàtych, potem kolejno pracowała jako kontroler finansowy dla ZWAR SA, a tak e dla ABB Sp. z o.o. W roku 2006 obj ła funkcj kierownika działu ekonomiczno-finansowego w firmie JM-TRONIC Sp. z o.o. Dla ELEKTROBUDOWY SA pracuje od 2006 r., do koƒca maja br. w charakterze kontrolera finansowego w BRP w Warszawie. Uczestniczyła w wa nym polsko-rosyjskim projekcie budowy fabryki VECTOR w I ewsku, przygotowujàc cz Êç finansowà biznesplanu. Zgodnie z Zaleceniem Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku (Sekcja II, Załàcznik I, pkt 4.2.) ELEKTROBUDOWA SA powołała El biet Soleckà na stanowisko audytora wewn trznego. Do głównych zadaƒ audytora wewn trznego b dzie nale ało m.in. przeprowadzanie audytów wewn trznych operacyjnych, finansowych, dokumentowych w Spółce w celu analizy podstawowych obszarów ryzyka w grupie kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA oraz inicjowanie i współudział w przygotowywaniu działaƒ zapobiegawczych i korygujàcych. Pani El bieta w ramach swych obowiàzków b dzie współpracowała z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA. Stanowisko audytora wewn trznego jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej Biura Spółki. 4 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

5 Informacje bie àce Podział zysku dla Akcjonariuszy w przekroju historycznym Dywidenda za rok Data WZA podejmujàcego uchwał o wypłacie dywidendy / buy back Kwota przeznaczona na dywidend w PLN , , , , , ,0 Dywidenda brutto na jednà akcj w PLN 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Data nabycia praw do dywidendy Data wypłaty dywidendy IloÊç akcji w kapitale zakładowym w szt ELEKTROBUDOWA SA laureatem Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi 19 czerwca br. w Warszawie odbyło si uroczyste wr czenie nagród X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi, w którym ELEKTROBUDO- WA SA zdobyła Dyplom Laureata. Celem Konkursu, którego pomysłodawcà i organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jest propagowanie wiedzy i najlepszych doêwiadczeƒ praktycznych w zakresie zarzàdzania zasobami ludzkimi poprzez wyró nianie organizacji, które odnoszà sukcesy w tej dziedzinie. Post powanie konkursowe miało charakter dwuetapowy: w pierwszym etapie Zespół ZZL miał za zadanie dokonaç samooceny procesów HR w Spółce na podstawie specjalnej ankiety, w drugim etapie dokonano w firmie audytu, który zosta przeprowadzony przez niezale nego audytora, eksperta z dziedziny ZZL. Audyt w połàczeniu z wynikami wczeêniejszej samooceny stanowił podstaw do sformułowania przez Komitet Oceniajàcy koƒcowej oceny firm i wyłonienia grona Laureatów. JesteÊmy dumni z faktu, e to właênie ELEKTROBUDOWA SA otrzymała tak presti owe wyró nienie. Na sukces ten składa si przede wszystkim z a a n g a o w a n i e p r a c o w n i k ó w, wysokie kompetencje kadry z a r z à d z a j à c e j oraz efektywne zarzàdzanie zasobami ludzkimi w firmie. Zespół Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi EXPOPOWER 2009 Złoty Medal MTP Stacja Dajwór w Krakowie (lipiec 2006) Rozdzielnice dwusystemowe Êredniego napi cia typu D-12-2S; D-17-2S nagrodzone zostały Złotym Medalem podczas Mi dzynarodowych Targów w Poznaniu (19-21 maja 2009). Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad tym wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz najwa niejsze izby i stowarzyszenia bran owe. ELEK- TROBUDOWA nale y do grona firm zało ycieli targów, które z roku na rok szybko zwi kszajà liczb wystawców i zwiedzajàcych. biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

6 Nowe wyzwania budowa małych bloków energetycznych W ubiegłym roku Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii, wyst pujàc w roli Generalnego Wykonawcy Inwestycji, zrealizował budow bloku kogeneracyjnego o mocy 7,3 MW w Przedsi biorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Kompleksowy zakres prac (pod klucz) obejmował: wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wielobran owych oraz koniecznych uzgodnieƒ formalnych i technicznych, dostawy w bran ach budowlanej, mechaniczno-rurociàgowej, elektrycznej, automatyki i systemu nadzoru, instalacji pomocniczych, wykonawstwo i monta wielobran owy urzàdzeƒ bloku, kompleksowy rozruch i ruch próbny bloku, oddanie do eksploatacji, a w koƒcowej fazie wykonanie parametrów gwarantowanych. Realizacja zadania wymagała niezwykłej mobilizacji ze strony całego zespołu. W lutym został podpisany kontrakt, w połowie kwietnia przekazano plac budowy, a od 15 maja do 18 paêdziernika 2008 r. zrealizowano prac, łàcznie z synchronizacjà do sieci elektroenergetycznej i podaniem ciepła do istniejàcej magistrali ciepłowniczej. Realizacja zadania wymagała niezwykłej mobilizacji ze strony całego zespołu. Przedstawiona powy ej inwestycja mieêci si w planowanym w Polsce tzw. rozwoju małej energetyki lub inaczej lokalnych êródeł energii w szerokim znaczeniu. Znaczenie to dotyczy rozwoju małej energetyki z zastosowaniem technologii klasycznych o wysokiej sprawnoêci, jak i technologii z wykorzystaniem biomasy, a tak e êródeł energii odnawialnej. Kontrakt w Suwałkach był poniekàd próbà generalnà, bowiem ELEKTRO- BUDOWA SA dà y do realizacji zadaƒ w roli generalnego wykonawcy tego typu obiektów. Realizacja wspomnianego obiektu była pierwszym sygnałem, e nasza firma Bloki kogeneracyjne (grzewczo-energetyczne) wytwarzajà jednoczeênie energi cieplnà i elektrycznà. Blok kogeneracyjny zawiera silnik, który wprawia w ruch pràdnic. Wyprodukowana energia elektryczna zu ywana jest na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Energia cieplna powstajàca w wyniku spalania paliwa jest odzyskiwana poprzez wymiennik ciepła i wykorzystywana do ogrzewania. Dzi ki jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej bloki kogeneracyjne zmniejszajà emisj dwutlenku w gla o ok. 60% oraz zu ycie paliwa o ok. 35%. Stosowanie bloków grzewczo-energetycznych jest zasadne we wszystkich miejscach, w których potrzebna jest zarówno energia elektryczna, jak i cieplna. Bloki kogeneracyjne mogà byç zasilane ropà, olejem rzepakowym oraz gazem. Te zasilane gazem mogà wykorzystywaç jako paliwo np. biogaz z oczyszczalni Êcieków. została zauwa ona przez segment Przedsi biorstw Energetyki Cieplnej, a tak e producentów i potencjalnych dostawców kotłów i turbozespołów. Pozytywnà konsekwencjà było zaproszenie ELEKTROBUDOWY SA do współorganizowania aktywnych warsztatów pt. Budowa małych bloków energetycznych dla Przedsi biorstw Energetyki Cieplnej w dniach 22 i 23 kwietnia br. Przedstawiciele PEC z całej Polski przedstawili ich obecnà sytuacj formalnà i planowane w aspekcie czasowym i technicznym realizacje budowy lub przebudowy obiektów. Wi kszoêç tego typu przedsi biorstw ze wzgl dów ekonomicznych i ekologicznych b dzie zmuszona dokonaç przebudowy istniejàcych obiektów pod kàtem produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Współorganizatorzy, czyli ELEKTRO- BUDOWA SA, EKOL Brno i SEFAKO przedstawiły oferty oraz niezb dne materiały dotyczàce zagadnieƒ zwiàzanych z budowà małych bloków w układzie wielobran owym. Naszà firm prezentował Janusz Juszczyk, Dyrektor Marketingu RWE oraz piszàcy te słowa Janusz Makowiecki, omawiajàcy temat lokowania małych bloków w systemie elektroenergetycznym i wyprowadzenia mocy do KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego). PEC Suwałki Janusz Makowiecki podczas warsztatów 6 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009 Mały blok energetyczny

7 English lesson PLANNING A HOLIDAY Most people decide to take their main holiday in summer. Although some people wait for a last-minute opportunity, others plan their holiday months in advance (or even choose first-minute offer). The beginning of the year is a good time for people to start looking at holiday brochures. Tour operators (companies that organise holidays) as well as travel agents (the people who sell holidays) give lots of information about holiday destinations and types of holiday. Apart from the traditional two-week beach holiday, you can choose from a range of holidays: a cruise (holiday on a ship), an activity holiday (a holiday that involves walking, cycling, climbing or other sports), a city break (a weekend or a few days in a different city) and so on. A lot of people choose a package holiday, where flights and accommodation are included in the price. You can take all-inclusive holiday (including all meals throughout the day and free local drinks), full-board (three meals a day) or half-board (two meals a day). But many people prefer an i n d e p e n d e n t holiday, where they make their own travel arrangements. If you travel on your own, you will need to book your plane or train tickets. You will probably need to book a return journey. Then you will need to make a reservation at a hotel, or another place to stay, such as a campsite (if you are camping in a tent), or a caravan site (if you are staying in a caravan), or a B&B (a bed and breakfast). For all types of foreign holidays, it is essential that you check you have all your travel documents. Make sure your passport hasn t expired, and that you have a visa if necessary. If you are travelling to some countries, you also need to make sure that all your vaccinations (protection against illness) are up-to-date. For some countries you might need a vaccination against hepatitis, or yellow fever, for example. As your departure date gets nearer, you can start to plan the details of your journey. Perhaps it will be a good idea to buy a guide book, or a phrase book, if you don t speak the local language. Some people like to find out a lot about the place where they are going, and find out about the places of interest and must-see sights. It s also a good idea to buy local currency in advance, if you arrive in the middle of the night, when no banks are open. Most airlines also advise you to take out travel insurance just in case your flight is delayed or cancelled. Vocabulary last-minute opportunity okazja z ostatniej chwili in advance wczeênie, z góry destination cel podró y cruise rejs statkiem package holiday wczasy zorganizowane full-board wczasy z trzema posiłkami dziennie half-board wczasy z dwoma posiłkami dziennie travel arrangements ustalenia zwiàzane z podró à on your own samodzielnie essential bardzo wa ne expire traciç wa noêç vaccinations szczepionki up-to-date wa ny, aktualny departure date data wyjazdu guide book przewodnik phrase book rozmówki sights zabytki, ciekawe obiekty local currency miejscowa waluta insurance ubezpieczenie delayed opóêniony cancelled odwołany STARTING THE CONVERSATION I d like to... chciał(a)bym (at a hotel) I d like to book a double room (for two nights from Monday 2 August to ) zarezerwowaç pokój dwuosobowy. (in a restaurant) I d like to book a table (for two at 9 p.m. tomorrow night) chciał(a)bym zarezerwowaç stolik. (plane ticket) I d like to book a flight (from London to Paris on Tuesday 10 November) chciał(a) bym zarezerwowaç lot. (theatre) I d like to book seats (tonight for Phantom of the Opera ) chciał(a)bym zarezerwowaç miejsce. PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

8 PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych TYPICAL QUESTIONS AND ANSWERS How many people is the booking for? dla ilu osób jest rezerwacja? It s for two people. How would you like to pay? w jaki sposób chciał(a)by Pan(i) zapłaciç? I d like to pay by credit card /by cash /by traveller s cheque. Can you spell your surname? prosz przeliterowaç swoje nazwisko. Yes, it s B R O W N. Can you give me your credit card number and expiry date? poprosz o numer karty oraz dat wa noêci. Yes, it s What time do you want to arrive? o której godzinie chce Pan(i) si zameldowaç? I d like to arrive in London by 6 p.m. What time do you want to leave? o której godzinie chce Pan(i) wyjechaç? I d like to leave tomorrow in the morning. What time do you want to check-in? o której godzinie chce Pan(i) przyjechaç? I d like to check in as early as possible. ASKING FOR MORE INFORMATION Does this price include all taxes? (for hotels and flights) czy cena zawiera wszystkie podatki? Is there a booking fee? (for flights, theatre tickets) czy płaci si za rezerwacj? How much is the baggage allowance? (for flights) jaki jest dozwolony ci ar baga u? Could you confirm my booking? czy mo e Pan(i) potwierdziç rezerwacj? What time should I arrive? (for theatres, restaurants) o której powinienem przyjechaç (do teatru/restauracji)? What time do I have to check in? (at an airport) o której musz byç na lotnisku (o której jest odprawa)? What time do I have to check out (at a hotel) o której musz opuêciç hotel? BUYING PLANE TICKETS Making airline reservations by phone Lufthansa Airlines, good morning. May I help you? Yes, do you have any flights to Montreal next Friday afternoon? One moment, please... Yes. There s a flight at 4:45 and one at 7:00. That s fine. Could you tell me how much a return flight costs? Economy or business class? Economy, please. That would be 346. OK. Could I make a reservation? Certainly. Which flight would you like? I d like to fly at 4:45, please. Could I have your name, please? My name is Beata Prawda. Could you spell it please? It s Beata Prawda. B-E-A-T-A P- R-A-W-D-A. How would you like to pay, Ms. Prawda? You can pay by credit card or you can pay at the check-in desk when you pick up your ticket. I ll pay at the check-in desk. Of course, no problem, but you will have to confirm this reservation at least two hours before departure time. I see. Now you have been booked, Ms. Prawda. The flight leaves at 4:45 p.m., and you arrive in Montreal at 4:25 a.m., local time. The flight number is CAT 978. Thank you. Is there anything else I can do for you? No thank you, you ve been very kind. Goodbye. Vocabulary May I help you? w czym mog pomóc? Do you have any flights? czy sà jakieê loty? Could you tell me how much a return flight costs? prosz mi powiedzieç ile kosztuje lot powrotny Could I make a reservation? czy mog dokonaç rezerwacji? Could I have your name, please? poprosz Pana/Pani nazwisko How would you like to pay? w jaki sposób chce Pan(i) zapłaciç? You can pay at the check-in desk when you pick up your ticket mo e Pan(i) zapłaciç przy odbiorze biletu You will have to confirm this reservation at least two hours before departure time b dzie Pan(i) musiał(a) potwierdziç rezerwacj co najmniej dwie godziny przed odlotem Is there anything else I can do for you? czy mog coê jeszcze dla Pana/ Pani zrobiç? More words and phrases The passengers travelling to London are asked to proceed to Gate 28 pasa erowie podró ujàcy do Londynu sà proszeni o udanie si do Gate 28. I m afraid the plane is delayed obawiam si, e samolot jest opóêniony. I m extremely sorry but the plane is cancelled jest mi niezwykle przykro, ale lot jest odwołany. You must change planes musisz przesiàêç si do innego samolotu / konieczna jest przesiadka. You can now board the plane mo na ju wsiàêç do samolotu. Here s your boarding pass oto 8 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

9 Pana/Pani karta pokładowa. Please have your boarding card ready for inspection prosz przygotowaç kart pokładowà do kontroli. How many bags do you have to check in? ile walizek ma Pan(i) do odprawy? Are you carrying any restricted items? czy przewozi Pan(i) jakieê rzeczy podlegajàce ograniczeniom? Have you left these bags unattended? czy pozostawił(a) Pan(i) te torby bez opieki? More words board pokład samolotu check in odprawiç si weigh the luggage zwa yç baga take hand luggage on board wziàç baga r czny na pokład go through a metal detector przejêç przez wykrywacz metali show the boarding card okazaç kart pokładowà ask about the number of your seat zapytaç o numer twojego miejsca go to duty-free shops iêç do sklepów wolnocłowych use a trolley u ywaç wózka baga owego wait at the departure lounge czekaç w poczekalni timetable rozkład jazdy arrivals przyloty / przyjazdy departures odloty / odjazdy to take off startowaç (o samolocie) to land làdowaç to arrive przylecieç / przyjechaç flight lot destination cel podró y stopover przesiadka passenger pasa er flight attendant stewardessa pilot pilot delay opóênienie window seat miejsce przy oknie aisle seat miejsce przy przejêciu RAILWAY TRAVEL What time does the next train to London leave? At 16:35, from platform 8. Is it a direct train to London? No, you have to change trains at Birmingham. I see. One ticket to London, please. Single or return, sir? Single, please. Can I also reserve a seat? Certainly, sir. That s two pounds extra. I ll take it. That s 64 pounds, please. Here you are. Here s your ticket and change, sir. Typical phrases What time does the next train to London leave? o której godzinie odje d a nast pny pociàg do Londynu? At what time is there a connection to? o której mam połàczenie do...? What trains are there to London? jakie sà pociàgi do Londynu? The train leaves at pociàg odje d a o Is it a direct train? czy to bezpoêredni pociàg? You have to change musisz si przesiàêç. Where do I change? gdzie musz si przesiàêç? At what time does it arrive? o której przyje d a? How long does the train take to get to...? ile trwa podró do...? At what time is the next train? o której jest nast pny pociàg? The next one leaves in two hours nast pny odje d a za 2 godziny. Can I reserve a seat? czy mog zarezerwowaç miejsce? A first class ticket for the fast train leaving for Berlin at midnight please poprosz bilet pierwszej klasy na pociàg poêpieszny do Berlina o północy. A sleeper for a train going to Brussels on the 5th of May, please poprosz o kuszetk na pociàg do Brukseli na 5 maja. At which platform? na którym peronie? More words and phrases Arrival przyjazd Departure odjazd Entrance wejêcie Exit wyjêcie Caution ostro nie Emergency brake hamulec bezpieczeƒstwa Platform peron Pull pociàgnàç Push pchnàç Reserved zaj te Restaurant car wagon restauracyjny Smoking compartment przedział dla palàcych Ticket office kasa biletowa Timetable rozkład jazdy Way out wyjêcie How much time do I have before the departure? ile mam czasu do odjazdu? Where are the toilets? gdzie sà toalety? Don t lean out of the window nie wychylaç si przez okno Are there still any seats available here? czy sà tu jeszcze wolne miejsca? Do you mind if I smoke? czy ma pan coê przeciwko, ebym zapalił? What s this station? co to za stacja? Where do you get off? gdzie wysiadasz? Would you mind if I opened the window? czy ma pan coê przeciwko ebym otworzył okno? Would you mind looking after my luggage? czy mógłby pan zaopiekowaç si na chwil moim baga em? Thank you for such pleasant company dzi kuj za miłe towarzystwo It was nice meeting you miło było poznaç I wish you a happy journey / Have a nice journey szcz Êliwej podró y PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

10 PROFI-LINGUA szkoła j zyków obcych HOTEL CONVERSATIONS A: receptionist B: traveller Booking the hotel by the phone: A: Fairway Hotel. Can I help you? B: Hello, I would like a room for tonight. A: What kind of room would you like? B: I d like a single room, please. A: Hold on, please... I m afraid all our single rooms are reserved. The only room we have available is a twin. B: How much for the twin room? A: Sixty dollars including tax. B: Does that include breakfast? A: No, but breakfast is available in our dining room. B: OK, I ll take a room for tonight. A: I ll need to get your credit card information to book your room... Checking in: A: Hi, my name is Kaminski and I have a reservation for tonight. B: Let me check. OK, yes. A twin room for one night. A: That s right. B: You are in room 408. How would you like to pay for the room? A: By credit card. Do I pay now or when I check out. B: In advance, please. A: Do you accept Visa? B: Of course A: Here you go. B: The elevator is just around the corner. Do you need any help with your bags? A: No thanks. I can manage myself. B: Is there anything else we can do to help you enjoy your stay? A: Can you give me a wake-up call at 7:00? B: Of course, I ll arrange that for you. Is there anything else I can do for you? A: Oh, yes. I have a meeting in the town centre tomorrow. B: I understand. We will be happy to call a taxi for you. At what time? A: It s very kind of you. I d like to leave at 9 am. ASKING FOR DIRECTIONS How do I get to the city centre? Can you tell me the best way to the castle? Do you know the way to the National Museum? GIVING DIRECTIONS IN ENGLISH Go straight on / carry on for 200 metres Turn left at the lights. Turn right at the roundabout. Go past the supermarket. You ll see a big red building. It s the first turning on the right after the bank. On your left you ll see an industrial centre /a hospital/ the police station. Hi We re having a great / wonderful / fantastic time here in The weather is hot / sunny / perfect and we re spending our days on the beach / sightseeing / relaxing / by the pool. We ve seen and it was great. The food is interesting / spicy / really good and the other people here are friendly / unfriendly / great. We miss you very much. See you on Love TYPICAL CONVERSA- TIONS: Where is the post office please? It s on the left. Could you tell me where the museum is, please? It s straight ahead. Excuse me. Do you know where the train station is? It s on the right. Excuse me. Is there a bank near here? Yes. There s a bank on the corner. How do I get to a supermarket? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It s on the left. Is it far from here? It s just a short walk. A few minutes on foot. Could you show it on the map, please? We are here. Go this way. The camping site is right here. Which bus goes to the station? Take bus number 18 or 24. Where should I get off? I m sorry, I don t know I m a stranger here myself. Writing a holiday postcard! 10 - biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec 2009

11 Jak co roku w Jaworzu Seminarium ENERGOTESTU Automatyka elektroenergetyczna problematyka eksploatacji i modernizacji. Seminarium na sta e wesz o do kalendarza konferencji Êrodowiska in ynierskiego zajmujàcego si zagadnieniami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Sztandarowa impreza jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny automatyki zabezpieczeƒ elektrycznych i sterowaƒ w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. Strona merytoryczna. Tematykà dominujàcà sà zagadnienia zwiàzane z szeroko poj tà automatykà elektroenergetycznà, w szczególnoêci w odniesieniu do układów: zabezpieczeƒ, wzbudzenia, synchronizacji, automatyki przełàczania zasilaƒ, rejestracji oraz sterowania i nadzoru. Cennà zdobyczà sà wystàpienia prelegentów ze Êrodowiska naukowego. Do tej pory prezentowane były mi dzy innymi takie tematy jak: wielkie awarie systemowe, zagadnienia dotyczàce energetyki rozproszonej, êródeł odnawialnych i nowych technologii wytwarzania energii. Jako firma in ynierska nie mo emy oczywiêcie nie prezentowaç na naszych seminariach nowych rozwiàzaƒ technicznych i to zarówno konstrukcji własnych, jak i licznego grona firm z nami współpracujàcych, a czasem nawet konkurujàcych. Dobrym przykładem w tym zakresie mogà byç zabezpieczenia generatorów i bloków, gdzie poczàwszy od pierwszego seminarium prezentowane były rozwiàzania firm globalnych. Historia. Pierwsze seminarium zostało zorganizowane ju w roku 1996, czyli po czterech latach działalnoêci firmy. Genezà była nie tylko ch ç zaprezentowania własnych osiàgni ç, ale głównie przekonanie, e w okresie gwałtownych zmian w energetyce, b dàcych nast pstwem rewolucji technicznej Około 1500 uczestników 160 firm i instytucji, 190 referatów, 140 autorów, 35 wystawców, prezentujàcych swoje wyroby i przeobra eƒ gospodarczych, warto stworzyç forum do wspólnej wymiany poglàdów. U ytkownikom, producentom, ale równie uczestnikom procesów inwestycyjnych stworzyliêmy doskonałe miejsce spotkaƒ zawodowych, jak i miejsce mniej formalnych kole eƒskich spotkaƒ ludzi współpracujàcych zawodowo cz sto od wielu lat. Temu słu à spotkania towarzyskie po obradach plenarnych. XII Seminarium (1-3 kwietnia br.) otworzył Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA, przedstawiajàc nie tylko aktualnà sytuacj firmy, ale tak e prognozy na przyszłoêç, czyli poszerzenie działalnoêci dzi ki akwizycji spółek opartych na wiedzy ENERGOTESTU oraz ENERGOEFEKTU. Arkadiusz Klimowicz, nowo powołany prezes Zarzàdu firmy ENERGOTEST-ENERGO- POMIAR Sp. z o.o. z kolei podkreêlił nowe mo liwoêci, jakie pojawià si dla klientów po fuzji trzech firm z bran y automatyki. Zbigniew Kochel, Dyrektor Sprzeda y ENERGOTESTU-ENER- GOPOMIARU, przedstawił osiàgni cia firmy w zakresie oferowanych usług, jak równie nowe modele Êwiadczenia usług utrzymania ruchu w energetyce zawodowej, a tak e gotowoêç ENERGOTESTU do współuczestniczenia w optymalizowaniu utrzymania ruchu w elektroenergetyce. Pozytywnie oceniane przez uczestników cz Êç merytoryczna i organizacja seminariów oraz wzrastajàca liczba goêci dowodzà, e w znacznej mierze powiodły si nasze starania, aby staç si integratorem Êrodowiska in ynierskiego zwiàzanego z automatykà elektroenergetycznà w zawodowej energetyce generacyjnej. Wierzymy, e t dobrà tradycj uda nam si kontynuowaç w nast pnych latach. Michał Kaêmierczak Michał Gajewski PUE ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. biuletyn informacyjny kwiecieƒ-czerwiec

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE BUSINESS TRAVEL ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE "You know more of a road by having traveled it than by all the conjectures and descriptions in the world." William Hazlitt O drodze dowiesz się najwięcej podróżując

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej TASK 3A (Jesteś recepcjonist(k)ą w ABC Publishing. Ktoś dzwoni.) Powiedz, Ŝeby poczekał. Łączysz. Powiedz, Ŝe numer

Bardziej szczegółowo

WHERE IS THE DEPARTURE LOUNGE? GDZIE JEST HALA ODLOTÓW PO ODPRAWIE PASZPORTOWO-CELNEJ?

WHERE IS THE DEPARTURE LOUNGE? GDZIE JEST HALA ODLOTÓW PO ODPRAWIE PASZPORTOWO-CELNEJ? TRAVELLING PODRÓŻOWANIE TRAVELLING BY PLANE PODRÓŻOWANIE SAMOLOTEM AT THE AIRPORT NA LOTNISKU PASSPORT CONTROL KONTROLA PASZPORTOWA TRAVELLING BY TRAIN PODRÓŻOWANIE POCIĄGIEM AT THE INFORMATION DESK W

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-944055-3-3 ANGIELSKI E-FISZKI. Wydawnictwo Wymownia

ISBN 978-83-944055-3-3 ANGIELSKI E-FISZKI. Wydawnictwo Wymownia ISBN 978-83-944055-3-3 ANGIELSKI E-FISZKI Wydawnictwo Wymownia Jak korzystać z e-fiszek? E-fiszki przeznaczone są do wygodnego przeglądania na urządzeniach elektronicznych. Duża czcionka zapewnia wygodne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dorota Bojewska HELLO

Dorota Bojewska HELLO Dorota Bojewska HELLO Dorota Bojewska HELLO Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Poziom 2 Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-2-6 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2011 Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5 Jak się uczyć?... 5

Wstęp... 5 Jak się uczyć?... 5 Spis treści Wstęp.... 5 Jak się uczyć?... 5 2 3 4 5 9 10 11 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31 35 36 37 41 42 43 47 48 49 53 Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych.... 7 Dialog 1 Przedstawianie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Polski English Français Deutsch

Polski English Français Deutsch Biuro podróży Polski English Français Deutsch siedziba seat siège die Sitz główna siedziba head quarter siège social die Hauptsitz wakacje organizowane przez vacances organisées par des Urlaub von Reisebüro

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia)

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia) Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Jesteśmy różni, mamy różne upodobania i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Lekcja 1 3 2 3 rzeczowniki socks, shoes, bird; powitanie Good morning!; polecenie Put

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie się i rozmowa

Przedstawianie się i rozmowa Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś) - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry good evening (po południu) - dobry wieczór

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH W ROZSZERZONEJ EUROPIE

NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH W ROZSZERZONEJ EUROPIE TEPIS we współpracy z AUSTRIACKIM STOWARZYSZENIEM TŁUMACZY SADOWYCH I URZĘDOWYCH ÖVGD pod auspicjami EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY SĄDOWYCH (EULITA) oraz KOMITETU DS. TŁUMACZY PRAWNICZYCH I SĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat.

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat. Welcome back to English lessons with Joanna and Emma from Point Europa. Lesson 5: There was a car accident! Lekcja 5: wypadek samochodowy! In today s lesson we will learn how to: na dzisiejszej lekcji

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

15 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami.

15 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. 6 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 19 23 24 25 29 30 31 32 36 37 38 39 43 44 45 49 50 51 7 7 9 22 29 Lekcja 7 Wakacje ANGIELSKI 55 56 57 58 62 63 64 65 69 70 71 75 76 77 81 82 83 87 88 89 93 94 95 99 100 101

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

ENGLISH IN SITUATIONS

ENGLISH IN SITUATIONS TASK 3A (Jesteś recepcjonist(k)ą w ABC Publishing. Ktoś dzwoni.) Powiedz, Ŝeby poczekał. Łączysz. Powiedz, Ŝe numer jest zajęty. śyczysz miłego dnia. TASK 3B Poproś o połączenie z wewnętrznym 159. Powiedz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Odlotowe rabaty. Stratospheric savings

Odlotowe rabaty. Stratospheric savings Odlotowe rabaty Stratospheric savings flysilesia.com /FlySilesia PROGRAM FLY SILESIA Dla Przyjaciół Katowice Airport FLY SILESIA PROGRAMME For Friends of Katowice Airport Witaj w programie FLY SILESIA

Bardziej szczegółowo

Język angielski grupa 30-minutowa

Język angielski grupa 30-minutowa Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w MAJU: Powitanie rymowanka Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say, "Hello"? Can you stretch up high? Can you

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego.

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego. WSTÊP 1 Angielski. Znasz go z widzenia i ze s³yszenia ze szko³y, z wakacji i z pracy. Niestety, jest to znajomoœæ doœæ powierzchowna. Mówisz, e angielski jest piêkny i praktyczny, e chcesz siê go kiedyœ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British?

Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British? Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British? Wstęp Osoby: Karolina, Marcin, Jacek, Ola (Czterech Polaków, czekających na samolot do Londynu, słyszy komunikat: Pasażerowie odlatujący do

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ==> Download: ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF - Are you searching for Zarzadzanie Ryzykiem Walutowym Books? Now, you will be happy

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline. Devon Strategic Partnership Transport Transport Podróż autobusem Informacje o trasach i rozkładach jazdy autobusów znajdziesz pod numerem: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.info Rozkłady jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

A. Przeczytaj poniższy tekst:

A. Przeczytaj poniższy tekst: 1. A. Przeczytaj poniższy tekst: Portugal is a country situated in the Iberian Peninsula. Its capital is Lisbon, one of the greatest European port cities in the Atlantic Ocean. Portugal is a member of

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Szybki angielski w rozmowie. Proste konwersacje z Ŝycia wzięte. Materiały graficzne: stock.xchng, morguefile

Tytuł: Szybki angielski w rozmowie. Proste konwersacje z Ŝycia wzięte. Materiały graficzne: stock.xchng, morguefile Tytuł: Szybki angielski w rozmowie. Proste konwersacje z Ŝycia wzięte. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-5-7 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2013 Projekt okładki: Ewa Szelatyńska Rysunki: Monika

Bardziej szczegółowo

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23 PLEASE NOTE: Special trains not organised by The Wolsztyn Experience may be cancelled at short notice! No reservation available for trains running out of Chabówka. In case of greater demant extra coaches

Bardziej szczegółowo