J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO"

Transkrypt

1 J Ę Z Y K P O L S K I DLA CUDZOZIEMCÓ W KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO universitas

2 UNIVERSITAS WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE ul. Sławkowska 17, Kraków tel./fax ; ; KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA / SALES DEPARTMENT tel ; fax JAK ZAMAWIAĆ NASZE KSIĄ ŻKI? * wypełniając zamówienie znajdujące się na stronie: * wysyłając zamówienie na adres: * przesyłając faks: * dzwoniąc między 8:00 a 16:00: lub * składając zamówienie pocztą pod adresem: Księgarnia Wysyłkowa UNIVERSITAS ul. Żmujdzka 6B, Kraków JAK PŁACIĆ ZA NASZE KSIĄ ŻKI? Akceptujemy: gotówkę, czek, przekaz pocztowy, przelew bankowy, opłatę za pobraniem przez listonosza, karty płatnicze: Visa, Master Card, Euro Card. Przesyłki dla odbiorców zagranicznych realizujemy według cennika zagranicznego Poczty Polskiej. Ceny książek obowiązują według aktualnego przelicznika NBP, koszty wysyłki zostają naliczone z uwzględnieniem stawek z tabeli zamieszczonej na stronie Nasze podręczniki można kupić także na amazon.com Zapraszamy na nasz profil na Facebooku! HOW TO ORDER OUR BOOKS? by: * filling in the order form on our website: * sending an order to our address: * sending a fax: * calling from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.: or * ordering by mail: Księgarnia Wysyłkowa UNIVERSITAS ul. Żmujdzka 6B, Kraków HOW TO PAY FOR OUR BOOKS? We accept: cash, check, bank transfer and credit cards: Visa, Master Card, Euro Card. Orders for foreign customers are realized according to the foreign price list. The price of a book is calculated according to the current Euro and US dollar exchange rate. Postage and handling will be calculated according to the table on the website: You will buy our textbooks on amazon.com We invite you to join our Facebook page!

3 SPIS TREŚCI Certyfikacja języka polskiego jako obcego 3 Podręczniki kursowe Części systemu języka Podręczniki dla dzieci Projekt ONENESS Sprawności Języki specjalistyczne Zbiory zadań egzaminacyjnych Słowniki Materiały metodyczne TiPS Najlepsze podręczniki do nauki języka polskiego! The best books for Polish language learners! Die besten Lehrwerke zum Polnischlernen! Лучшие пособия по изучению польского языка!

4 The Wieliczka Salt Mine is one of the most valuable monuments of material and spiritual culture in Poland. This album is an attempt at discovery and preservation by means of a photographic lens of some of the salt city s features which few people will ever witness in person.

5 Certyfikacja języka polskiego jako obcego Podstawy urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego tworzy Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw RP nr 73 z 30 kwietnia 2003 r.). Istotne uzupełnienia przynoszą dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz w sprawie egzaminów języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw RP nr 191 z 12 listopada 2003 r.). Z tych aktów prawnych wynika, iż Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest najwyższym ciałem przyjmującym wnioski dotyczące potrzeb w zakresie przeprowadzania egzaminów, nadzorującym przeprowadzanie egzaminów i wydającym poświadczenia znajomości języka polskiego, zwane certyfikatami znajomości języka polskiego na trzech poziomach: podstawowym (), średnim ogólnym () i zaawansowanym (). Cytowane akty prawne tworzą polski system poświadczania znajomości naszego języka. Należy jednak dodać, że od roku 2000 Polska jest członkiem Association of Language Testers in Europe [ALTE] i że testy do sprawdzania znajomości polszczyzny, stosowane przez Państwową Komisję Poświadczania, odpowiadają standardom europejskim. Działania, tworzące polski system certyfikacji języka, zostały podjęte z myślą o wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz o nauczaniu i sprawdzaniu znajomości języka polskiego zgodnie ze standardami europejskimi. The basis for the official certification of Polish as a foreign language is the Act of Amendment to the Polish Language Act passed 11 April 2003 (published in the journal of laws, Dziennik Ustaw RP no. 73, 30 April 2003). Important changes are provided by two regulations of the Minister of National Education and Sport of 15 October 2003 regarding the State Commission for Certification of Polish Language Proficiency of Foreign Nationals and examinations in Polish as a foreign language (Dziennik Ustaw RP no. 191, 12 November 2003). These legal acts state that the State Commission for Certification of Polish Language Proficiency of Foreign Nationals is the supreme body which accepts applications regarding administration of examinations, supervises administration of examinations, and issues certificates of the Polish language proficiency at three levels: threshold (), independent (), and advanced (). The above legal acts create our own system of certification of Polish as a foreign language. In addition, in 2000 Poland became member of Association of Language Testers in Europe (ALTE) and examinations of the Polish language proficiency, as administered by the State Commission, correspond with European standards. The steps toward the Polish language certification system have been taken prior to the accession of Poland to the European Union so that teaching and testing the Polish language proficiency are in accordance with European standards. Nauczanie języka polskiego według standardów międzynarodowych Stopień Stopień zaawansowania 1. Sytuacje komunikacyjne 2. Wprowadzenie do języka Poziom I. Podstawowy Poziom wg standardów europejskich (Common European Framework) Oznakowanie Nazwa A0 Survival Polish Introduction to Polish (Breakthrough) 3. Wstępny Waystage 4. Progowy II. The Threshold 5. Średni ogólny Średni First Certificate Polish (Vantage) 6. Średni specjalistyczny III. Zaawansowany Study Certificate (Effective Proficiency) 7. Zaawansowany Proficiency (Mastery) 8. Stopień biegłości D Native speaker 3

6 JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW POLISH LANGUAGE COURSES FOR FOREIGNERS! CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD Grodzka Street 64, Krakow tel.: , fax: SCHOOL OF POLISH LANGUAGE & CULTURE Garbarska Street 7A, Krakow tel.: fax:

7 Władysław Miodunka CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? CZĘŚĆ I SPOTYKAMY SIĘ W POLSCE CD ISBN B5, 272 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Podręcznik komunikacyjny dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, dowiaduje się, jak ich używać w sytuacjach dnia codziennego oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej. Integracja poznawania kultury z nauką języka polskiego to istotna nowość tego dwuczęściowego wydania. Podstawę obu części stanowi materiał z podręcznika Cześć, jak się masz?, uzupełniony o: informacje o polskiej kulturze i obyczajach, nowe ćwiczenia oraz testy kończące każdą część, kolorowe ilustracje i zdjęcia. A communicative book for beginner students of Polish. The combination of three types of teaching programme: grammatical, communicative, and cultural allows the students to learn new grammatical structures, new vocabulary, their use in everyday situations, as well as elements of the Polish culture all at the same time. The key innovation of this two-part publication is the integrated approach to cultural and linguistic aspects of Polish. Both parts are based on the material from Cześć, jak się masz? supplemented by: information about the Polish culture and traditions, new exercises and end-of-unit tests, colour images. Polnischlehrwerk für Anfänger. Ein kommunikatives Lehrwerk für Polnisch als Fremdsprache. Es verbindet drei Programmbereiche: den grammatischen, den kommunikativen und den kulturellen. Die Lernenden lernen grammatische Strukturen kennen und erweitern gleichzeitig ihren Wortschatz. Sie erfahren, wie diese in alltäglichen Situationen anzuwenden sind und entdecken die polnische Kultur. Die Integration des Entdeckens von Kultur und Sprache in einem Lehrwerk ist ein wesentliches Novum dieser zweiteiligen Ausgabe. Die Grundlage der beiden Teile bildet der Stoff aus dem Lehrwerk Cześć, jak się masz?, ergänzt mit: Informationen über polnische Kultur, Sitten und Bräuche, neuen Übungen sowie Tests, die jeden Teil abschließen, bunten Zeichnungen und Abbildungen. Учебник разговорной речи для начинающих их изучение польского языка. Совмещение трех типов программ грамматической, разговорной и культурной дает обучающимся возможность одновременно познавать грамматические структуры, усваивать новые слова и учиться их применению в ежедневной жизни, а также знакомиться с элементами польской культуры. Обобщенная методика ознакомления с культурой и обучения польскому языку является существенной новаторской особенностью этого издания, состоящего из двух частей. За основу обеих частей принят учебник «Cześć, jak się masz?», расширенный за счет: информации о польской культуре и обычаях, новых упражнений и тестов, замыкающих каждую из частей, цветных иллюстраций и фотографий. 5

8 podręczniki kursowe Władysław Miodunka CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? CZĘŚĆ II SPOTKAjMY SIĘ W EUROPIE CD ISBN B5, 324 s. Cena: PLN e-book CD ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN Kontynuacja części pierwszej podręcznika Cześć, jak się masz? stanowi odpowiednią książkę do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie. Nowością w stosunku do części pierwszej jest zwrócenie uwagi na ćwiczenie w każdej lekcji rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia i pisania. W części kulturowej zwraca się uwagę na obraz Polski na tle krajów Unii Europejskiej. The second part of the Cześć, jak się masz? course is suitable for learners of Polish as a foreign language. A novelty is that in each of the units of this part there is specific focus on listening, reading, speaking and writing. The cultural section lays emphasis on the image of Poland against the background of other EU countries. Die Fortsetzung des ersten Teils des Lehrwerks Cześć, jak się masz? stellt eines geeignetes Buch für das Erlernen des Polnischen als Fremdsprache auf der Niveaustufe des GER dar. Eine Neuheit gegenüber dem ersten Teil ist die Berücksichtigung von Übungen zum Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben in jeder einzelnen Lektionseinheit. Im kulturellen Teil wird auf das Bild Polens vor dem Hintergrund der Europäischen Union eingegangen. Продолжение первой части учебного пособия. «Cześć, jak się masz?» это соответсвующий материал для изучения польского языка как иностранного на уровне А2. Новшеством по сравнению с первой частью является обращение особого внимания к упражнению восприятия на слух, пониманию письменного текста, умению говорить и писать. В части посвященной культуре представлен образ Польши на фоне других государств Европейского Союза. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku We invite you to join our Facebook page 6

9 Ewa Lipińska Z polskim na ty Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych 2 CD ISBN B5, 296 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Korzystający z tego podręcznika uczniowie nie zaczynają od zera, ale odświeżają i porządkują zapomniane wiadomości i umiejętności albo przyswajają i ugruntowują to, czego nie opanowali w stopniu umożliwiającym naukę na poziomie średnim. To także podręcznik dla tych obcokrajowców, którzy używają języka polskiego na co dzień, ale którzy nigdy nie uczyli się go na regularnych kursach. Podręcznik składa się z dwóch części: gramatycznej, która zawiera przystępnie napisany komentarz gramatyczny, liczne przykłady i różnorodne ćwiczenia, oraz mozaikowej, której zadaniem jest pogłębianie znajomości słownictwa i rozwijanie sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pisania. A textbook for threshold learning of Polish. The students using this book will not be starting from scratch, but rather refreshing and organizing knowledge and skills which have become forgotten, or adopting and fixing that which was not previously mastered. This textbook is also addressed to those foreigners who use Polish on a day to day basis, but did not study it formally during regular coursework. The book is divided into two parts: the grammatical which contains an easy to understand commentary, numerous examples, and various exercises; and the mosaic part the goal of which is to deepen a familiarity with vocabulary as well as to develop linguistic skills, especially the ability to write in Polish. Polnischlehrbuch für das Kontaktschwellenniveau. Die Lerner, die nach diesem Lehrwerk greifen werden, sind keine klassischen Nullanfänger. Sie frischen vielleicht nur ihr vergessenes Wissen wieder auf und ordnen es, oder sie stellen das sprachliche Wissen, das sie auf einem Basisniveau bereits besitzen, auf ein solides Fundament, um Mittelstufenniveau zu erreichen. Dieses Polnisch-Lehrwerk richtet sich auch an Lerner, die Polnisch im Alltag zwar längst benutzen, es sich aber nie im Unterricht systematisch angeeignet haben. Das Lehrwerk besteht aus zwei Teilen: einem grammatischen Teil mit einem verständlich geschriebenen Grammatikkommentar, vielen Beispielen und Übungen aller Art, und einem Mosaikteil zur Erweiterung des Wortschatzes und Entwicklung der einzelnen Sprachfertigkeiten, insbesondere des Schreibens. Учебник польского языка на пороговом уровне. Учащиеся, для которых предназначен этот учебник, не начинают «с нуля», а освежают и приводят в порядок забытые сведения или усваивают и укрепляют в памяти те знания, которыми не смогли овладеть в степени, требуемой для изучения языка на среднем уровне. Учебник предназначен также для иностранцев, использующих польский язык в ежедневной жизни, но еще не обучавшихся на регулярных языковых курсах. Книга состоит из двух частей: грамматической, содержащей доступно подготовленный грамматический комментарий, многочисленные примеры и разнообразные упражнения, и мозаичной, задание которой заключается в углублении словарного запаса и развитии умения пользоваться языком, с особенным учетом письма. 7

10 podręczniki kursowe Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska Kiedyś wrócisz tu... CZĘŚĆ I gdzie nadwiślański brzeg Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych CD ISBN B5, 280 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN To podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Każda z ośmiu lekcji składa się z trzech części: komunikacyjnej, w której znajdują się fragmenty artykułów prasowych i ćwiczenia komunikacyjne, utrwalające poprawne użycie nowych zwrotów i wyrażeń oraz zachęcające do dyskusji, tekstowej, zawierającej tekst, omówienie nowego słownictwa i frazeologii, propozycje ćwiczeń pisemnych i ustnych oraz wiersze, gramatycznej, w której zamieszczono wiadomości gramatyczne oraz liczne i różnorodne ćwiczenia. Coursebook for Intermediates. This first volume of the well-known textbook is designed for learners of Polish at the intermediate level. In this edition, the Communication part has been extended and new exercises to develop this language competence have been added. Each of the eight lessons consists of three parts: Communication, which includes excerpts from press articles and communicative exercises to consolidate the proper use of new phrases and expressions and to encourage discussion; Reading, which includes a text to read, explanation of new vocabulary and phraseology, written and oral practice activities, and poems; Grammar, which consist of grammatical explanations followed by a variety of numerous exercises. Polnischlehrwerk für die Mittelstufe. Dieses Polnischlehrwerk richtet sich an fortgeschrittene Lerner. Jede der acht Lektionen besteht aus jeweils drei Teilen: einem kommunikativen Teil Zeitungsausschnitte und kommunikative Übungen dienen der Verankerung neuer Redewendungen und Wörter, einem Textteil, ein Text mit Erläuterungen zum Wortschatz und zur Phraseologie, schriftlichen und mündlichen Übungen und Gedichtfragmenten, einem grammatischen Teil mit präzisen Erläute rungen der grammatischen Probleme und Übungen aller Art (mit einem Lösungsschlüssel im Anhang). Учебник для обучающихся польскому языку на среднем уровне. Каждый из восьми уроков включает в себя три части: разговорную, состоящую из фрагментов газетных статей и разговорных упражнений, укрепляющих правильное употребление новых слов и оборотов, а также привлекающих к дискуссии, текстовой, содержащей текст, характеристику новой лексики и фразеологии, примеры письменных и устных упражнений, а также стихи, грамматической, в которой содержатся необходимые грамматические сведения и большое количество разнообразных упражнений. 8

11 Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska Kiedyś wrócisz tu... CZĘŚĆ II BY szukać swoich dróg i gwiazd Podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych CD ISBN B5, 296 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Druga część Kiedyś wrócisz tu... to podręcznik do nauki języka polskiego, przeznaczony dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym (). Podobnie jak pierwsza część zawiera osiem lekcji, które zachowały poprzedni układ, tj. każda z nich składa się z trzech części: komunikacyjnej, tekstowej i gramatycznej. Coursebook for Advanced Students. Second volume of the coursebook Kiedyś wrócisz tu.... Like the first part, it contains eight units. All lessons consist of three parts connected by topic: communication, reading and grammar. At the back of the book one can find the key to exercises. Polnischlehrwerk für Niveau. Kiedyś wrócisz tu... Teil II ist ein Lehrbuch für Polnisch als Fremdsprache, geeignet für fortgeschrittene ausländische Lerner auf dem Niveau. Ähnlich wie der erste Teil beinhaltet das Lehrbuch acht Lektionen, die den ursprünglichen Aufbau haben, d.h. jede Lektion besteht aus drei Teilen: einem kommunikativen, einem grammatischen und aus einem Textteil. «Kiedyś wrócisz tu...» это учебник польского языка, предназначенный для иностранцев на продвинутом уровне (С1). Так же, как и в первой части, здесь восемь уроков, сохранивших прежнюю форму, т.е. каждый из них состоит из трех частей разговорной, текстовой и грамматической. You will buy our textbooks on amazon.com 9

12 podręczniki kursowe Marta Pancíková, Wiesław Stefańczyk Po tamtej stronie Tatr... Ucebnica pol stiny pre Slovákov ISBN X B5, 256 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych Słowaków. Składa się z dwudziestu jednolicie skomponowanych jednostek lekcyjnych poprzedzonych obszernym rozdziałem fonetyczno-fonologicznym. Autorzy wykorzystali swoje praktyczne doświadczenia w nauczaniu języka polskiego, uwzględniając uwagi uczących się. A coursebook for Slovak students of Polish, from beginners to an intermediate level. It consists of twenty units, preceded by an extensive phonetic-phonological unit. The book is based on the authors extensive experience in teaching Polish and takes into account learners remarks. Das Lehrwerk für Polnisch als Fremdsprache ist gedacht für Anfänger und leicht Fortgeschrittene aus der Slowakei. Es setzt sich aus zwanzig einheitlich zusammengestellten Lektionen zusammen und wird von einem ausführlichen phonetisch-phonologischen Kapitel eingeleitet. Die Autoren konnten dabei ihre praktischen Erfahrungen beim Unterrichten der polnischen Sprache gewinnbringend nutzen, wobei die Wünsche und Anforderungen der Lernenden berücksichtigt wurden. Учебное пособие по изучению польского языка как иностранного языка предназначено для начинающих и для продолжающих изучение языка Словаков. Пособие состоит из 20 связанных между собой учебных разделов, с обширным вступлением по фонетике и фонологии. Авторы при создании учебного пособия базировали не только на своём практическом опыте в области изучения польского языка, а также приняли во внимание замечания изучающих польский язык. Podręczniki dostępne także w e-bookach! 10

13 Stanisław Mędak Co z czym? Ćwiczenia Składniowe Z języka polskiego dla obcokrajowców ISBN X B5, 198 s. Cena: PLN części systemu języka W części pierwszej podręcznika przedstawiono zagadnienia składni, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia językoznawstwa stosowanego. Prezentowane w części drugiej ćwiczenia są tak dobrane, iż mogą ułatwiać uczącemu się szybkie i skuteczne opanowanie reguł gramatycznych oraz samodzielne budowanie zdań i dłuższych wypowiedzi. Exercises in Polish syntax for foreigners. The first part of the book presents syntactic material in the form following the most up-to-date guidelines in applied linguistics. Explanatory part is followed by a set of exercises, designed to facilitate the learning process and encourage the learner to independent and creative use of the language. Syntaxübungen für die Oberstufe. Im ersten Teil des Lehrbuchs werden Fragen der Syntax erörtert, dabei nutzt das Lehrbuch die neuesten Erkenntnisse der Angewandten Sprachwissenschaft. Die Übungen im zweiten Teil sind so konzipiert, dass sie dem Lernenden nicht nur ein schnelles und effektives Vertiefen seiner Polnischkenntnisse ermöglichen, sondern ihn auch zum eigenständigen Bilden längerer Satzperioden ermutigen und anleiten. Синтаксические упражнения для продвинутых групп. В первой части учебника изложены вопросы синтаксиса с учетом новейших достижений прикладного языкознания. Упражнения, включенные во вторую часть книги, подобраны таким образом, чтобы облегчить учащимся быстрое и успешное усвоение грамматических правил, а также самостоятельное построение предложений и обширных высказываний. Z nami nauczysz się języka polskiego 11

14 części systemu języka Magdalena Szelc-Mays Nowe słowa stare rzeczy Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego ISBN B5, 200 s., 50 tablic Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik, dzięki nowoczesnemu, spiralnemu układowi materiału, jest pomocą w nauczaniu słownictwa na dwóch poziomach znajomości języka: podstawowym i średnim ogólnym. Zawiera zestaw 42 kolorowych plansz ilustrujących 14 tematów, 8 plansz dodatkowych oraz zeszyt z ponad 400 ćwiczeniami. Wśród omówionych tematów są m.in. święta i zwyczaje, podróże, zakupy, urządzenie mieszkania, wolny czas i rozrywka. Drugą część podręcznika stanowią ćwiczenia słownikowe przygotowane do prawie każdej planszy i pogrupowane według stopnia trudności. A Polish vocabulary textbook for foreigners. The textbook, with its spiral progression of material, is a resource to teach vocabulary at two levels, threshold and intermediate. It contains 42 colour charts presenting 14 topics, 8 additional charts, and a workbook with over 400 exercises. The topics covered include: holidays and customs, travelling, shopping, homes, leisure time and entertainment etc. The second part of the book contains vocabulary exercises corresponding to most of the charts, ordered according to the level of difficulty. Polnischlehrwerk zum Wortschatz. Das Lehrwerk ist dank seinem modernen spiralförmigen Materialaufbau eine Lehrhilfe auf zwei Ebenen der Sprachbeherrschung: Schwellenkenntnisse und allgemeine Mittelstufe. Das Lehrwerk enthält eine Zusammenstellung von 42 farbigen, 14 Themengebiete illustrierende Schautafel, 8 zusätzliche Schautafeln sowie mehr als 400 Übungen. Unter den angesprochenen Themengebieten sind u.a. Feiertage und Sitten, Reisen, Einkäufe, Wohnungseinrichtung, Freizeit und Unterhaltung. Den zweiten Teil des Lehrwerks bilden Wortschatzübungen, die für fast jede der Schautafeln erstellt und entsprechend ihres Schwierigkeitsgrads zusammengestellt wurden. Благодаря современному, «спиральному» размещению материала, учебник помогает изучению лексики на двух уровнях освоения языка -начальном и общем среднем. Книга содержит 42 цветные таблицы, иллюстрирующие 14 тем, а также 8 дополнительных таблиц и приложение, включающее более 400 упражнений. В учебнике представлены разнообразные темы: праздники и обычаи, путешествия, покупки, устройство квартиры, свободное время, развлечения. Вторая часть учебника это упражнения со словарём, предусмотренные для различных уровней согласно класификации трудности. 12

15 Stanisław Mędak Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami ISBN B5, 252 s. Cena: PLN części systemu języka Pierwszy podręcznik obejmujący całość fleksji i składni polskiego liczebnika. W pierwszej części pracy zamieszczono w układzie hasłowym charakterystykę różnorodnych liczebników, ich odmianę, znaczenia, połączenia wyrazowe i syntaktyczne i wiele innych informacji praktycznych. W części drugiej znajdują się modelowe ćwiczenia z zakresu odmiany oraz składni liczebników. Dzięki nowoczesnej koncepcji układu ćwiczeń oraz kluczowi do ćwiczeń podręcznik ten może być wykorzystywany podczas zajęć językowych, jak również do samodzielnej pracy. A grammar of numerals with exercises. This is the first textbook to embrace inflection and syntax of the Polish numeral in its entirety. The first part of the book includes a variety of numerals arranged as entry words with their characteristics, inflection, meanings, phraseology and syntax as well as a lot of other practical information. The second part contains exercises devoted to inflection and syntax of numerals. The arrangement of exercises accompanied by exercise key makes this textbook suitable both for classroom use and self-study. Zahlwortgrammatik mit Übungen. Das erste Lehrwerk, das die ganze Flexion und Syntax des polnischen Zahlwortes enthält. Im ersten Teil des Lehrweks wurde eine Beschreibung in einer schlagwörtlichen Aufzählung der zahlreichen Zahlwörtern; ihre Flexion, Bedeutung, Syntax, Redewendungen und viele andere praktische Informationen enthalten. Im zweiten Teil Musterübungen zur Flexion und des Syntaxen der Zahlwörtern. Dank der modernen Aufbausidee der Übungen und dem beigefügten Schlüssel zu den Übungen kann dieses Lehrwerk sowohl im Unterricht als auch bei selbstständiger Arbeit benutzt werden. Грамматика числительного с упражнениями. Первый учебник, охватывающий полный объем флексий и синтаксиса польского числительного. Первая часть по схеме заглавных слов содержит характеристику разнообразных числительных, их склонений, значений, лексических и синтаксических связей, а также многочисленные практические сведения. Вторая часть посвящена моделям упражнений по склонению и синтаксису числительных. Благодаря новаторской концепции состава упражнений и прилагаемому ключу к работе над ними учебник может быть использован как для групповой, так и для самостоятельной работы. 13

16 części systemu języka Joanna Machowska GRAMATYKA? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne Dla poziomu ISBN A4, 268 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Gramatyka? Dlaczego nie?! to zbiór ćwiczeń przeznaczony dla studentów będących na poziomie. Autorka ćwiczeń posiada bogate doświadczenie w nauczaniu na najniższych poziomach zaawansowania, co pomogło jej w pełni zrozumieć trudności, z jakimi spotykają się obcokrajowcy uczący się gramatyki języka polskiego. Niniejszy zbiór cechuje przede wszystkim różnorodność typów zadań oraz duża ilość rysunków umożliwiająca zapamiętywanie wzrokowe. Istotnym elementem jest również taki dobór słownictwa, by zarówno nauczyciele, jak i samodzielnie pracujący ze zbiorem ćwiczeń obcokrajowcy (do ćwiczeń dołączony jest klucz) mogli w pełni skoncentrować się na zagadnieniach gramatycznych. Gramatyka? Dlaczego nie?! is a practice book for students of Polish. The author is an experienced teacher of Polish on lower levels, thus, she displays a perfect understanding of all the difficulties awaiting foreigners trying to master Polish grammar. The book contains a wide variety of exercises accompanied by pictures which facilitate memorising particular grammar points. A big advantage is vocabulary selected in such a way so as to allow both teachers and learners to focus specifically on grammar. Finally, the key to exercises makes it possible for the students to work on their own. Gramatyka? Dlaczego nie?! ist eine Übungssammlung, die für Lernende auf dem Sprachniveau GER gedacht ist. Die Autorin der Übungssammlung verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Unterrichten auf dem Niveau von Anfängern ohne Vorkenntnisse, was ihr dabei half, die Schwierigkeiten vollkommen nachzuvollziehen, mit denen Ausländer konfrontiert sind, wenn sie die polnische Grammatik lernen. Die vorliegende Sammlung zeichnet sich vor allem durch eine Vielfalt der Aufgabentypen aus, sowie durche eine Vielzahl von Zeichnungen, welche ein visuelles Einprägen ermöglichen. Ein wesentliches Element ist darüber hinaus die Auswahl des Wortschatzes mit der Absicht, dass sich sowohl Lehrende als auch selbständig mit der Übungssammlung arbeitende Ausländer (an die Übungssammlung wurde ein Lösungsschlüssel angefügt) vollständig auf die grammatikalische Thematik konzentrieren können. Сборник упражнений «Gramatyka? Dlaczego nie?!» предназначен для учащихся на уровне А1. Автор сборника обладает богатым опытом преподавания на самых базовых уровнях владения языком, что помогло ей в полной мере понять трудности, с которыми сталкиваются иностранцы, изучающие грамматику польского языка. Данный сборник отличается прежде всего разнообразием заданий, а также большим количеством иллюстраций, которые облегчают запоминание при помощи визуальной памяти. Важным элементом является также выбор лексики, которая подобрана таким образом, чтобы и преподаватели, и иностранцы, самостоятельно работающие со сборником (к упражнениям прилагается ключ) могли полностью сосредоточиться на проблемах грамматики. 14

17 Joanna Machowska GRAMATYKA? ALEŻ TAK?! Ćwiczenia gramatyczne Dla poziomu ISBN A4, s. 292 Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN części systemu języka Kontynuacja ćwiczeń gramatycznych Gramatyka? Dlaczego nie?!, poszerzona o nowe zagadnienia gramatyczne i leksykę. Liczne ilustracje, krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty pomagają utrwalić reguły polskiej gramatyki. Warto podkreślić, że w niniejszej publikacji między poszczególnymi rozdziałami prezentującymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powiązania i mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Gramatyka? Ależ tak! to przydatna, a jednocześnie interesująca pomoc dla nauczycieli pracujących na poziomie oraz dla studentów, którzy mogą korzystać z niniejszego zbioru, zarówno ucząc się na kursach, jak i samodzielnie, książka zawiera bowiem klucz do zadań. A continuation of the grammar practice book Gramatyka? Dlaczego nie?!, with additional grammatical and lexical topics. Numerous illustrations, crosswords, charts, diagrams, and texts will help students consolidate the rules of Polish grammar. The particular units, presenting particular grammatical topics, are not interconnected, so work with the book may proceed in any convenient order. Gramatyka? Ależ tak! is a handy and interesting companion to be used by teachers of -level students, as well as by students themselves in case they wish to study also on their own (it contains an Answer Key). Fortsetzung der Aufgabensammlung namens Gramatyka? Dlaczego nie?!, erweitert um neue grammatikalische und lexikalische Fragen. Zahlreiche Illustrationen, Kreuzworträtsel, Tabellen, Diagramme und Texte helfen bei der Festigung und Vertiefung der Kenntnisse polnischer Grammatik. Es soll darauf hingewiesen werden, dass in der vorliegenden Publikation zwischen den in den einzelnen Kapiteln getrennt vorgestellten grammatikalischen Probleme keine Verbindung gibt, weswegen sie in beliebiger Reihenfolge durchgenommen werden können. Gramatyka? Ależ tak! ist eine nützliche und zugleich interessante Hilfe für Lehrkräfte der Stufe des GER und für Lernende, die die vorliegende Sammlung in Kursen und auch selbständig verwenden können, das Buch enthält nämlich einen Lösungsschlüssel zu den Aufgaben. Продолжение грамматических упражнений «Gramatyka? Dlaczego nie?!» расширенный материал с новыми грамматическим правилами и лексикой. Множество иллюстраций, кроссвордов, таблиц, диаграмм и текстов, которые помагают усвоить правила польской грамматики. Следует заметить, что в данном материале, отдельные тематические разделы по грамматике не связаны между собой и изучать каждый раздел не обязательно по очереди, усваивать материал можно по своему усмотрению. «Gramatyka? Ależ tak!» это очень полезный и одновременно увлекательный материал для учителей работающих на уровне а также для студентов, которые могут пользоваться настоящим материалом, одновременно посещая курсы, или же изучая язык самостоятельно, учебное пособие содержит ответы к упражнениям. 15

18 części systemu języka Józef Pyzik Przygoda z gramatyką Fleksja i słowotwórstwo imion Ćwiczenia Funkcjonalno-gramatyczne Dla cudzoziemców ISBN B5, 464 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik przeznaczony został dla poziomu średniego ogólnego i zaawansowanego, ale dzięki ćwiczeniom wdrażającym, które występują po omówieniu końcówek każdego przypadka, można go także wykorzystać dla poziomu progowego. Uczący się mają możliwość usystematyzowania swojej dotychczasowej wiedzy na temat fleksji imiennej i słowotwórstwa, a duża liczba ćwiczeń utrwalających pozwoli im na automatyczne stosowanie poznanych reguł w praktyce. To podręcznik niezbędny w pracy samodzielnej (klucz do ćwiczeń znajduje się na końcu książki) lub pod kierunkiem nauczyciela. Inflection and formation of names. This is a textbook directed at the intermediate and advanced levels, but, thanks to the introductory exercises which appear after the discussion of the endings in each case, it can also be used at the threshold level. The student has the chance to systematize his or her thus far acquired knowledge on the subject of noun inflection and vocabulary while the large number of exercises will assist in the automatic application of rules in practice. This handbook will be one used by either the individual (exercise answer key included), or under the guidance of a teacher. Flexion und Wortbildung der Nomina. Das Lehrbuch richtet sich an die Mittel- und Oberstufe, doch dank der einführenden Übungen, die den Darstellungen der einzelnen Flexionsparadigmen folgen, kann es auch auf Kontaktschwellenniveau eingesetzt werden. Die Lerner können hier ihr vorhandenes Wissen über die Substantivflexion und Wortbildung systematisieren; die Vielzahl der verankernden Übungen erlaubt es ihnen, die Anwendung der erlernten Regeln für die Praxis zu automatisieren. Das Lehrbuch ist unentbehrlich für das selbständige Lernen (ein Lösungsschlüssel befindet sich im Anhang), aber auch für das Arbeiten unter der Anleitung eines Lehrenden. Флексия и словообразование имен. Учебник предназначен для общего среднего и продвинутого уровня, но благодаря вводным упражнениям, приведенным после обсуждения окончаний каждого падежа, может быть использован также на вступительном уровне. Учащиеся получают возможность систематизировать свои знания в области именной флексии и словообразования, к тому же многочисленные закрепляющие упражнения позволяют им автоматически применять на практике усвоенные правила. Книга необходима в качестве дополнительного учебника как при самостоятельной работе (ключ к упражнениям находится в конце учебника), так и при занятиях с учителем. 16

19 Józef Pyzik Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu ISBN B5, 232 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN części systemu języka Podręcznik jest adresowany do obcokrajowców, którzy opanowali język polski w różnym stopniu. Przeważają w nim ćwiczenia dla osób o średniej i zaawansowanej znajomości języka polskiego. Użytkownicy znajdą tutaj informacje teoretyczne, łatwe do zapamiętania schematy, wzory odmian, ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z zakresu praktycznego zastosowania czasowników ruchu z przyimkami, które należą przecież do podstawowych i najczęściej używanych w procesie komunikacji. Podręcznik ten daje także możliwość poznania i przećwiczenia rozbudowanych formacji przedrostkowych, które z powodów semantycznych sprawiają cudzoziemcom duże trudności. Grammatical/semantic exercises in motion verbs. This textbook is addressed to foreigners who have mastered the Polish language at various levels, although the majority of exercises here are directed at intermediate and advanced students. Users will find here theoretical information, easy to remember schemes and patterns of declension, and grammatical/ semantic exercises dealing with practical application of motion verbs with prepositions. These verbs are, after all, the most fundamental and most often used in the process of communication. The book also enables one to learn and practice the expanded forms of prefixes which, for semantic reasons, cause problems for foreigners. Grammatisch-semantische Übungen zu den Verben der Bewegung. Das Lehrbuch richtet sich an Polnischlerner der verschiedensten Lernniveaus, die Übungen sind vor allem auf die Mittel- und Oberstufe zugeschnitten. Die Lehrbuchnutzer finden hier theoretische Darstellungen, leicht memorierbare Schemata, die Konjugationsmuster, grammatisch-semantische Übungen zum praktischen Gebrauch der wichtigsten und häufigsten Verben der Bewegung und der Präpositionen, die sich mit ihnen verbinden. Das Lehrbuch ermöglicht es auch, komplexere Formengebilde zuzuordnen und einzuüben, die ausländischen Lernern gerade in semantischer Hinsicht oft große Schwierigkeiten bereiten. Грамматические и семантические упражнения с глаголами движения. Учебник предназначен для иностранцев, овладевших польским языком в разной степени. Преобладающая часть упражнений рассчитана на средний и продвинутый уровень владения языком. Учащиеся найдут здесь теоретические сведения, легко запоминающиеся схемы, правила спряжения глаголов, грамматические и семантические упражнения, касающиеся практического применения глаголов движения с предлогами, чаще всего употребляемых в процессе общения. Учебник позволяет ознакомиться и проработать расширенные глагольные формы с приставками, весьма затруднительные для иностранцев по семантическим причинам. 17

20 części systemu języka Piotr Garncarek Czas na czasownik Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego ISBN B5, 224 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Każda lekcja w tym podręczniku zaczyna się tekstem bogatym w czasowniki, ilustrującym ich poprawne użycie. Systematycznie wprowadzane są w nim zasady użycia polskich czasów, odmiana czasownika przez osoby, liczby i tryby, jego aspekt rozumiany jako sposób wyrażania czasu. Ćwiczenia o różnym stopniu zaawansowania i trudności umożliwiają pracę z tym podręcznikiem na różnych poziomach znajomości języka polskiego. Klucz do ćwiczeń ułatwia uczącym się samodzielną pracę. Grammar exercises for teaching Polish as a foreign language. Each lesson in this textbook opens with a text rich in verbs, illustrating their correct usage. Step by step the principles of tenses and verb inflection through persons, numbers and mood and aspect (understood as a way of expressing time) become clear. Exercises at varied degrees of advancement and difficulty enable work with this textbook at various stages of familiarity with the Polish language. The book also contains a key to the exercises, facilitating individual study. Übungen zur polnischen Sprache. Jede Unterrichtseinheit dieses Lehrbuchs beginnt mit einem Text mit besonders vielen Verben, der den korrekten Gebrauch der Zeitwörter vorführt. Systematisch eingeführt werden Regeln für den Gebrauch der polnischen Tempora, für die Konjugation des Verbs nach Personen, Numeri und Modi sowie für den Verbaspekt, verstanden als Ausdrucksform der Zeit. Es folgen Übungen verschiedener Schwierigkeitsgrade, abgestimmt auf die einzelnen Lernerniveaus. Das Lehrbuch enthält einen Lösungsschlüssel, es kann also zum selbständigen Lernen verwendet werden. Грамматические упражнения по польскому языку. Каждый урок в этом учебнике начинается с текста, в котором преобладают глаголы, причем текст одновременно иллюстрирует их правильное употребление. Систематически вводятся принципы употребления времен по правилам польского языка, спряжения глаголов по лицам, временам и наклонениям, а также их аспекты, истолкованные как способ выражения времени. Упражнения с разной степенью сложности и владения языком дают возможность работать с этим учебником на различных ступенях изучения польского языка. Ключ к упражнениям облегчает учащимся самостоятельную работу. 18

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G ISSN 2080-4555 Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych TOM II Specyfika języków specjalistycznych Warszawa 2009 1 Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Redaktor wydawniczny Rada Redakcyjna - prof. UW dr hab. Stanisław Szadyko - dr Łukasz Karpiński - dr Monika

Bardziej szczegółowo

(from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[!

(from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[! 8. Textbooks, References and Resources (from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[!]) Resources for Teaching

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 2 Contents NR 2951 Contents 3 Marcin Zabawa ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

cytadela w a r s z a w s k a

cytadela w a r s z a w s k a cytadela w a r s z a w s k a Projekt: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji Joanna Orzechowska e-mail: joanaorzech@gmail.com

Sekretarz redakcji Joanna Orzechowska e-mail: joanaorzech@gmail.com Rada Naukowa Franciszek Apanowicz, Anna Bednarczyk, Józef Darski, Władimir Griesznych, Aleksander Kiklewicz, Joanna Kokot, Jurij Kowbasenko, Jolanta Miturska-Bojanowska, Grzegorz Ojcewicz (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

TOM XI. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu. Redakcja: STANISŁAW PUPPEL P O Z N A Ń 2 0 1 1

TOM XI. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu. Redakcja: STANISŁAW PUPPEL P O Z N A Ń 2 0 1 1 Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu Redakcja: STANISŁAW PUPPEL Asystent Redaktora: ELWIRA WILCZYŃSKA TOM XI P O Z N A Ń 2 0 1 1 SCRIPTA EOPHILOLOGICA POS A IE SIA Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Magazyn Informacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie nr 3 (62)/2009 ISSN 1508-7786

Magazyn Informacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie nr 3 (62)/2009 ISSN 1508-7786 Magazyn Informacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie nr 3 (62)/2009 ISSN 1508-7786 W numerze O UCZELNI Rozmowa z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studiów Międzynarodowych... 2 3 Akademia Morska w Szczecinie...

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo