500 słów związanych z pracą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "500 słów związanych z pracą http://www.1000-slow.pl"

Transkrypt

1 500 słów związanych z pracą ASAP (As Soon As Possible) - tak szybko, jak to możliwe lawyer - prawnik salesman - sprzedawca FYI (for your information) - dla Twojej informacji abbreviation - skrót, skrócenie abilities - zdolności absent - nieobecny, brakujący academic - akademicki accessibility - dostępność accomplish - zrealizować accountant - księgowy accurate - dokładny, trafny achievements - osiągnięcia activities - działalności adequate - adekwatny, właściwy administration - administracja advancement - postęp, rozwój advantage - korzyść, przewaga advertise - reklamować affect - afekt, wpływać affirmative action - polityka równych szans analyze - analizować annotate - komentować, zrobić adnotację annual leave - urlop wypoczynkowy appearance - wygląd application - wniosek, aplikacja, podanie apply - zastosować, dotyczyć appointment - spotkanie, umówiony termin approve - zatwierdzać, akceptować argue - sprzeczać się, argumentować arrested - aresztowany ascertain - upewniać się, ustalać, przekonać się ask for a job - prosić/pytać o pracę aspect - aspekt assignment - zadanie, ustalenie assistant asystent attend - uczęszczać attentive uważny, dbały attitude - postawa, podejście attributes - atrybuty audit - rewizja, audyt, sprawdzać authority - autorytet, władza authorized - upoważniony available - dostępny

2 awards - nagrody awareness - świadomość avoid - unikać background - tło bad attitude złe podejście banking - bankowość, bankowy bankruptcy - bankructwo barrier - bariera beginner - początkujący beneficiary - beneficjant, obdarzony benefits - korzyści blame - wina, winić, potępiać bonus - premia, gratyfikacja, bonifikata borrow - pożyczyć, wypożyczać boss - szef breakroom - pokój przeznaczony do korzystania w czasie przerw w pracy breaktime - czas przerwy business clothes - ubrania biznesowe cancel - anulować calculate - liczyć candidate - kandydat career - kariera certificate - certyfikat challenge - wyzwanie, rzucać wyzwanie, kwestionować changes - zmiany character - charakter, osobowość characteristics - właściwości chronological - chronologiczny citizen - obywatel clock in - rejestracja przyjścia do pracy clock out - rejestracja wyjścia z pracy co-sign - podpisać się i aprobować/żyrować podpis innej osoby, np na umowie pożyczki colleges - kolegia, koledże, szkoły pomaturalne commander - dowódca, komendant comments - komentarze commercial - handlowy commission - prowizja, komisja communicate - komunikować się community activities - działania wspólnoty commute - dojeżdżać do pracy company expense - koszt firmy compendium - kompendium competency - kompetencja competitors - konkurenci, rywale complain - skarżyć się, narzekać completed - zakończony computer - komputer, kalkulator confident - przeświadczony, pewny siebie confirmation - potwierdzenie, zatwierdzenie conservative dress - konserwatywny strój contact - kontakt, kontaktować się contemplate - rozważać, zastanawiać się

3 contribute - przyczynić się, wnieść wkład construct - konstruować, budować convince - przekonać cooperation - współpraca, kooperacja correspondence - korespondencja cover letter - list motywacyjny coverage pokrycie, ochrona ubezpieczeniowa, odszkodowanie credit card - karta kredytowa criticize - krytykować dangerous - niebezpieczny debt - dług, wierzytelność decision decyzja decrease - spadek, zmniejszać deductions - potrącenia defensive - defensywny, obronny define - definiować delegate - delegat, delegować demand - popyt, żądanie, żądać department of labor - ministerstwo pracy dependent - zależny, podległy develop - rozwijać, rozbudować diploma - dyplom directions - instrukcje, wskazówki disadvantage - niekorzyść, wada, niedogodność discrimination - dyskryminacja disease - choroba doctor's checkup - sprawdzanie stanu zdrowia przez lekarza dues - opłaty, należności duty - cło, obowiązek eager - chętny, żądny, pragnący earn - zarabiać, zyskać economy - gospodarka, ekonomia, oszczędność education edukacja effective - efektywny efficient - wydajny effort - wysiłek, staranie emergency - nagły wypadek, sytuacja awaryjna; awaryjny employees only - tylko pracownicy encourage - zachęcać, dopingować engineer - inżynier enthusiasm - entuzjazm entry level - poziom podstawowy error - błąd establish - ustanowić estimate - oszacowanie, oszacować essential - istotny, zasadniczy, niezbędny ethics - etyka exaggerate - wyolbrzymiać, przesadzić examine - egzaminować, zweryfikować exit - wyjście, zjazd, wylot expenses - wydatki expertise - ekspertyza, opinia

4 expiration date - data ważności, data przydatności explore - badać expression - wyrażenie extra time - dodatkowy czas extra work - dodatkowa praca extract - wyciąg, wydobyć eye contact - kontakt wzrokowy evaluate - oceniać evolve - ewoluować, rozwijać się fabricate - wytwarzać, fabrykować face mask - maska ochronna na twarz face to face - twarzą w twarz factory - fabryka, fabryczny false - fałszywy, sztuczny fashion - moda, wzór, fason feedback - opinia zwrotna fees - opłaty fill out - wypełniać, zapełniać fired - wylany z pracy, zwolniony flashing light - światło migowe (błyskowe) flexibility - elastyczność follow up - powtarzać, sprawdzać, kontynuować formulate formułować free-lancer - osoba pracująca dla różnych firm i osób na zasadzie zlecenia friendly - przyjazny full time - w pełnym wymiarze czasu function - funkcja generate - tworzyć, generować get better - poprawiać się, podreperować się give report - dawać/wręczać raport/sprawozdanie goal - cel good attitude dobra postawa/nastawienie good reputation - dobra reputacja/imię graduate - absolwent, ukończyć studia gross pay - wynagrodzenie brutto hammer - młotek, bić młotem, wbić młotkiem hard working - ciężko pracujący health - zdrowie, zdrowotny helmet - kask, hełm help wanted - potrzebna pomoc hierarchy - hierarchia hire - zatrudnić hobbies - hobby holiday - wakacje, urlop honors - honory, wyróżnienia household - gospodarstwo domowe ideal job - idealna praca identification - identyfikacja, ustalenie tożsamości identify - zidentyfikować, rozpoznać, utożsamiać illegal - nielegalny illness - schorzenie image - obraz

5 immediately - natychmiast implement - wprowadzać w życie, zastosować impression - wrażenie, impresja improvement - poprawa, ulepszenie in person - osobiście inattention - nieuwaga, zaniedbanie incentive - bodziec, zachęta income - dochód, przychód, wpływy incorrect nieprawidłowy increased work - zwiększona ilość pracy independent - niezależny, samodzielny indisposed - niedysponowany, niedomagający, niezdolny do zrobienia czegoś individual - indywidualny, osoba, pojedynczy inexperienced niedoświadczony influence - wpływać, oddziaływać, wpływ inform - informować, powiadomić initial - parafować, początkowy, wstępny initiative - inicjatywa injury - zranienie, szkoda, rana insurance - ubezpieczenie, zabezpieczenie inspect - kontrolować install instalować institute - zakład, ustanawiać, zaprowadzić integrate - integrować interact - oddziaływać na siebie wzajemnie interpret - interpretować, tłumaczyć interpreter - tłumacz interview - rozmowa kwalifikacyjna; wywiad (w mediach), przesłuchanie inquire - dociekać, dowiadywać się, pytać investigate - badać, prowadzić dochodzenie, prowadzić śledztwo job choice - wybór pracy job deadline - nieprzekraczalny termin wykonania jakieś pracy job improvement - ulepszenie pracy job possibilities - możliwości pracy job preference - preferencja pracy job profile - profil pracy job requirements - wymagania pracy job satisfaction - satysfakcja z pracy job search - poszukiwanie pracy job security - bezpieczeństwo pracy job seeker - osoba poszukująca pracy job vacancies - wolne miejsca pracy jobs available - dostępne prace judge - sędzia, sądzić, oceniać judgment - wyrok, orzeczenie, osąd knowledge - wiedza, znajomość labor - praca labor force -siła robocza labor market - rynek pracy laid off - zwolniony/a, wylany/a late - spóźniony, opóźniony, późny layoff - wypowiedzenie z pracy, zwalniać

6 leave quickly - szybko opuszczać legal - legalny, prawny, ustawowy legitimate - prawnie uzasadniony letter of application - podanie, zgłoszenie license - licencja, pozwolenie, licencjonować life insurance - ubezpieczenie na życie lifestyle - styl życia long term goal - długoterminowy cel lousy - kiepski, lichy, niedobry loyal - lojalny, wierny luxury - luksus major areas of interest - główny obszar zainteresowania maintain - utrzymać, zachować, konserwować management - zarządzanie, kierownictwo, zarząd manual labor - praca fizyczna manufacture - produkcja, produkować marital status - stan cywilny maturity - dojrzałość, termin płatności maximum - maksimum, maksymalny meaningful znaczący medical insurance - ubezpieczenie zdrowotne meet requirements - spełnić wymagania membership - członkostwo, przynależność message - wiadomość, orędzie military rank - stopień wojskowy military status - wojskowy status/pozycja minimum - minimum, minimalny misinterpret - mylnie interpretować mistake - błąd, pomyłka, pomylić się modify - modyfikować, zmieniać modifications - zmiany, modyfikacje monitor - monitor; monitorować, nasłuchiwać motivate - motywować, uzasadniać, umotywować nationality - obywatelstwo, narodowość native - tubylec, rodzinny, ojczysty natural gifts - naturalne dary/talenty negotiate - negocjować net pay - wynagrodzenie netto ("na rękę") non-essential - nieistotny, zbędny non-verbal - niewerbalny, nieużywający słów not applicable - nie dotyczy not often - nie często not temporary - nietymczasowy, niechwilowy, nieprzejściowy not well - nie dobrze nothing to do - nic do zrobienia notify - zawiadamiać, zgłaszać, donieść objective - cel, obiektywny obstacle - przeszkoda, bariera occasionally - sporadycznie occupation - zawód, zajęcie offer - oferta, propozycja, oferować on time - o czasie, punktualnie

7 operate - działać, obsługiwać, eksploatować opportunity - okazja, sposobność organize - organizować organization - organizacja, zrzeszenie orientation - orientacja, orientowanie oversight - przeoczenie, niedopatrzenie overtime - nadgodziny, nadprogramowy paperwork - robota papierkowa pardon - ułaskawiać, wybaczać, uniewinnienie part-time - w niepełnym wymiarze godzin, na pół etatu past employer - poprzedni pracodawca paycheck czek z pensją pay period - okres wypłaty payday - dzień wypłaty pencil - ołówek perform - wykonać permanent address - stały adres permitted - dozwolony personal information - dane osobowe personal qualities - cechy osobowe polish - połysk, polerować polite - uprzejmy, grzeczny ponder - rozważać, rozpamiętywać posture - postawa potential employer - potencjalny pracodawca pre-employment - przed zatrudnieniem prejudice - szkoda, uprzedzenie, szkodzić presentation skills - umiejętności prezentacji previous - poprzedni print - drukować, druk, wydrukować private - prywatny, własny, osobisty probe - sonda, sondować, badać sondą procedures - procedury production - produkcja professional - profesjonalista, zawodowiec, profesjonalny profit sharing - system podziału zysków w przedsiębiorstwie promote - promować, awansować promotion - promocja, awans proof - dowód, próba jakości, badanie public relations - stosunki między przedsiębiorstwem, a resztą świata, wizerunek firmy publicity - rozgłos, reklama punctual - punktualny, terminowy punishment - kara, karanie, ukaranie pursue - dążyć do celu, ścigać, gonić quality control - kontrola jakości quit - przestać, opuszczać, zamknąć raise - podnosić, wychowywać, podwyżka rank - ranga, stopień ratchet - zapadka, podnosić, zwiększać realistic - realistyczny reason for leaving - powód odejścia z pracy reasonable - rozsądny, uzasadniony, sensowny

8 receptionist - recepcjonista, portier recognized for - uznany za recommendation - rekomendacja, polecenie recruit - rekrutować, rekrut, werbować red tape - biurokracja references - referencje reflect on - zastanowić się nad refund - refundacja, zwracać pieniądze, spłata register - rejestr, zarejestrować, spis relative - krewny, względny, relatywny relaxed - zrelaksowany, rozluźniony reorganization - reorganizacja, przeorganizowanie, reforma reputation - reputacja resident - rezydent, osiadły, przebywający stale resign - rezygnować, zrzec się, wycofać się resolve - rozwiązać, postanowić respectful - pełen szacunku response - odpowiedź, reakcja, odzew responsibilities - obowiązek, odpowiedzialność resumé CV, życiorys retirement - emerytura, przejście na emeryturę revise - zrewidować, korygować, przejrzeć risky - ryzykowny, niebezpieczny safety - bezpieczeństwo salary - wynagrodzenie, pensja, pobory sanctioned - usankcjonowany satisfactory - zadowalający, dostateczny savings account - rachunek oszczędnościowy scan - przebiegać wzrokiem, przeszukiwać, skanować screen - ekran screwdriver - śrubokręt, wkrętak search - poszukiwanie, przeszukanie, poszukiwać seasonal - sezonowy, okresowy second interview - druga rozmowa kwalifikacyjna secretary - sekretarka, sekretarz seek - szukać, starać się, usiłować seldom - rzadko self-confident - pewny siebie self-image - obraz samego siebie, wizerunek samego siebie sell yourself - sprzedawać samego siebie serious - poważny, serio service - serwis, usługa, służba shift - zmiana, przesunięcie, przesunąć short term goal - krótko terminowy cel shovel - łopata, szuflować sickness - choroba sign here - podpisz się tutaj signature - podpis, sygnatura single - pojedynczy, kawaler, panna small firm - mała firma social security - ubezpieczenia społeczne, zasiłek dla bezrobodnych solve - rozwiązać

9 specialized - wyspecjalizowany specialty - specjalność sponsor - sponsor, sponsorować split - dzielić, rozdzielać, rozłam staff - personel, obsługa standard of living - poziom życia start date - data rozpoczęcia strike - strajk, strajkować structure - struktura, konstrukcja style - styl succeed - osiągnąć sukces, powieść się, udać się successes - sukcesy suggestions - sugestie summary - streszczenie, skrót, zbiorczy supervisor - nadzorca, kierownik support - wsparcie, poparcie, wspierać tactful - taktowny take a break - zrobić sobie przerwę take home pay - wypłata dostawana na rękę take time off - wziąć wolne talent - talent tasks - zadania taxes - podatki team work - praca w zespole technique - technika, sposób temporary - tymczasowy, przejściowy, chwilowy terminate - zakończyć, rozwiązać, ustać think about - myśleć o tidy - czysty, schludny, porządny time card - karta zegarowa time clock - zegar używany do zapisu godzin pracy time off - czas wolny time period - okres czasu timesheet - karta rejestrująca czas pracy tips - porady title - tytuł to inform - informować top man najlepszy (np w jakiejś dziedzinie) trace - ślad, trop, wytropić trainee - stażysta, praktykant training trening transcript transkrypt, zapis transition - przejście, zmiana, przemiana transportation transport trustworthy - godny zaufania, solidny, pewny turnover - obrót, płynność kadr ultimatum - ultimatum underemployed - niepełne zatrudnienie underqualified - niewystarczająco wykwalifikowany/kompetentny unemployed - bezrobotny uniform - mundur, uniform, jednolity union - unia, związek, zjednoczenie

10 unmarried - stanu wolnego, niezamężna, nieżonaty unproductive - nieproduktywny, niewydajny update - aktualizacja, zmodernizować, unowocześniać utilization - wykorzystanie, eksploatacja, utylizacja vacancy - wolna posada, pusta przestrzeń, luka valid ważny (np paszport) values - wartości verbal - słowny, werbalny verification - weryfikacja volunteer - wolontariusz, ochotnik, zgłaszać się na ochotnika wage - płaca warning - ostrzeżenie, przestroga, ostrzeganie waste time - tracić czas weekly - tygodniowo with pay - z wynagrodzeniem without pay - bez wynagrodzenia work abilities - zdolności do pracy workaholic - pracoholik work area - obszar pracy work environment - środowisko pracy work habits - nawyki pracy work place - miejsce pracy work procedures - procedury pracy work quality - jakość pracy work schedule - plan/rozkład pracy takeover - przejęcie, zajęcie stock exchange giełda expansion - ekspansja, rozszerzanie; rozwinięcie surplus - nadwyżka, nadmiar bonds obligacje text editor edytor tekstu desk - biurko spreadsheet arkusz kalkulacyjny announcement ogłoszenie, zawiadomienie, obwieszczenie invoice faktura, fakturować agenda plan spotkania meeting spotkanie, zebranie, posiedzenie shares akcje working skills - pracownicze umiejętności yellow pages - żółte strony (w książce telefonicznej, telefony firm i przedsiębiorstw)

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych English Polish Glossary Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A abbreviation abdomen

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zbiór słownictwa ogólnego

Zbiór słownictwa ogólnego Zbiór słownictwa ogólnego z poziomu B1 i B2 język angielski Konin, dn. 23.09.2010 r. SPIS TREŚCI POZIOM B1 i B1 E mgr Agnieszka Mirecka-Katulska 1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów 4 mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY JAK ZAWSZE DUŻO OFERT PRACY

KONTAKTY JAK ZAWSZE DUŻO OFERT PRACY Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.10 KWIECIEŃ 2015 MSM NAJWIĘKSZA HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork

Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork ... Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork Opublikowany przez Nasc: The Irish Immigrant Support Centre (Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów) Projekt wspierany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Nr 179/02/2010 ISSN 1425-9907 magazyn akademicki Raport Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Praktyki są konieczne wywiad z Piotrem Palikowskim, dyrektorem generalnym Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik

Bardziej szczegółowo