CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?"

Transkrypt

1 CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/ rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od roku szkolnego 015/016 0 zakaz umieszczania w podręczniku ćwiczeń wymagających pisania Dotychczas* 64 średnia liczba ćwiczeń w podręczniku oznaczonych jako egzaminacyjne Od roku szkolnego 015/016 0 oznaczenia egzaminacyjne znikają z podręczników *dane w oparciu o analizę publikacji wydawnictw językowych dostępnych na rynku Dotychczas* 4 co najmniej do tylu materiałów dodatkowych odwoływał podręcznik Od roku szkolnego 015/016 0 brak odniesień do jakichkolwiek pomocy dydaktycznych w podręczniku Dotychczas* 0 brak uregulowań dotyczących minimalnego czasu używania danego tytułu w klasie Od roku szkolnego 015/016 3 lata minimalny okres obowiązywania zestawów podręczników w klasie CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? OTWÓRZ I ZOBACZ JAK PRACOWAĆ Z PODRĘCZNKIEM WIELOLETNIM!

2 38 Damian Williams, Arek Tkacz, Marta Parda, Zofia Grudzińska PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Remember not to write in the book. Write the answers in your notebook for exercises with this symbol. Pamiętaj, żeby nie pisać w książce. Odpowiedzi do ćwiczeń oznaczonych tym symbolem zapisz w zeszycie. Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych 1 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Kelly. Zdecyduj, 3 Uzupełnij poniższe mini-dialogi, wybierając które ze zdań są zgodne z treścią nagrania spośród podanych odpowiedzi brakującą (P Prawda), a które nie (F Fałsz). wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. W 18 1 X: Who s that? 1 Kelly can take photos with her mobile phone. P F Y: Kelly can t use her phone all the time. P F A My brother, Tony. 3 The text is about Kelly s collection. P F B It s Tony s. C That s a poster. Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj opisy trzech kolekcji oraz pytania X: When is your sister s birthday? dotyczące tych opisów. Do każdego pytania Y: dobierz właściwy opis. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jeden opis pasuje A She s 15. do dwóch pytań. B This year. TIP Podkreśl słowa i zwroty w tekście, które C In October. potwierdzają, że dany opis pasuje do pytania, do którego go dopasowałeś/dopasowałaś. 3 X: Y: No. I m sorry, it s too expensive. Valuable collections A Can I play your CD? This is an important collection of books and magazines B Can I have a camera for my birthday? about life in the USA between You can learn about people s hobbies, clothes and houses C Is this your father s car? A from this period. All the books are in English and they have got great photos. Some of the books are very old and valuable. You can see the collection for free in The Znajomość środków językowych British Library in London. 4 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki, zakreślając literę You can see this enormous collection of toy cars in New A, B lub C. York City. It s a great collection, but the tickets are very expensive. There are,000 toy cars in this collection, Our room B e.g. big, small, colourful, etc. The cars are from lots of countries, e.g. The USA, England, Japan or Russia. I have got a big room but I share it with my brother, Some of the cars are from 1905 they are very old and Derek. He is 8 and he valuable. (1) a lot of things. His books and toy cars are everywhere! Derek is This collection has got posters, photos, concert tickets, very messy and I am fed up with it. I have got a lot records and guitars. It s enormous and very interesting. For example you can see a poster for The Rolling Stones of magazines and CDs but they are in my desk. from 1964 and a ticket for The Beatles first American C I have also got a computer and () concert, which cost just $4! There are about 500 records in this collection. Some of them are by Elvis Presley, MP3 player, but Derek can t use (3) Bob Marley or Robert Plant. There is also Jimmie things because they are very expensive. I love my Hendrix s guitar. It is old and very valuable. brother but, I think, it s not a good idea to share a room with him. Which collection is good for someone who 1 A have got B hasn t got C has got 1 wants to see objects from different countries? A a B an C loves music? 3 is in the USA? 3 A these B this C that 4 likes history? Listen to the recording and check your answers in exercise 1. Repeat the names of the subjects Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi w ćwiczeniu 1. Powtórz nazwy przedmiotów. 3 Complete the sentences with the names of school subjects and adjectives from the box. Uzupełnij zdania nazwami przedmiotów szkolnych oraz przymiotnikami z ramki. easy fun difficult 1 I like... because it's.... interesting boring useful I don't like... because it's.... useless important 3 I don't mind Read or listen to the text and complete the sentences Przeczytaj tekst lub go posłuchaj i uzupełnij zdania. 1 Dina doesn't like... but Sean likes it. The sport both Josh and Sean like is They all... being active. 46 forty-six 1 Match the words from the box to pictures Dobierz wyrazy z ramki do ilustracji physics biology chemistry maths PE art English IT history geography PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM 1 School is OK but I don t like maths. It s boring and difficult. I don t mind PE or French. It s important to be active and languages are useful. I like science subjects physics and chemistry, but my favourite subject is biology. I m really good at it. I also love watching wildlife documentaries because I love learning about nature. I like languages and history, but my favourite subject is PE. In my free time I go windsurfing and rock climbing. These aren t easy sports, but they re great fun. My dad is very active, too. He loves water sports. In fact, he s a surfing instructor. I don t like staying at home or watching TV and my dad doesn t like it, either. We like doing sport together and we both listen to the same music. Rozumienie ze słuchu Przeczytaj uważnie poniższe zdania i zdecyduj, W 0 której z osób każde z nich dotyczy. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę A E. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. Which of the speakers A says his/her favourite part is the rock exhibition? B likes the exhibition of spiders? C loves the dinosaur skeletons? D visits the museum with his/her parents? E likes the collection of animals? Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek A-D. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. TIP Zanim zapoznasz się z opcjami A-D, przeczytaj akapity i spróbuj streścić je jednym zdaniem. Następnie wybierz opcje najbardziej zbliżone do twoich zdań. A Expensive collection B Valuable objects C Things you can collect D Your collection online 1 Stamp collections are very popular but people also collect lots of different objects, e.g. valuable books, expensive bags, old coins etc. For example, if you ve got some nice mugs at home and you have got space for more, you can start your collection. If there isn t enough space in your house, collect something small, e.g. pens or magnets. The things in your collection can be expensive or not. Sometimes a thing that you get for free or an old toy you love very much can be more important than a brand new object for $100! 3 Show your collection to your family and friends but if you want it to be really popular, make a website about the things you collect and show them to a lot of people. Write where the things are from and how old they are. People like beautiful valuable objects and your website can have a lot of visitors. Znajomość środków językowych Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj natomiast wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. Wymagana jest poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 1 Is this (Peter / computer)? Is this? My friend (have got / new). My friend bike. 3 These books (be /presents). These books my mum. 4 When (your dad / birthday)? When? 5 Can (you / play / guitar)? Can you? Wypowiedź pisemna 4 Napisz tekst zgodnie z poleceniem. Przebywając w Londynie na wakacjach, odwiedzasz znane miejsca i muzea. Napisz do kolegi/koleżanki, w którym: poinformujesz, co ciekawego można zobaczyć w Londynie, opiszesz muzeum, które najbardziej ci się spodobało, zaproponujesz spotkanie po powrocie z wakacji. Podpisz się XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość listu powinna wynosić od 50 do 100 słów Co się zmieni w podręcznikach od roku szkolnego 015/016? W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Ustawa z dnia 30 maja 014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) wydawcy zostali zobligowani do wprowadzenia zmian w podręcznikach. Szczegółowy ich zakres ujęto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. NOWE PRZEPISY NOWE PRZEPISY ZMIANY Z Art. ao 1 Vocabulary unit unit 1 3 Lesson School subjects 4a) nie zawiera pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku w przypadku podręcznika w postaci papierowej; Reading Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 014, poz. 811) I'm Dina. I'm Josh. Art. ao. 4b) nie zawiera odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 014, poz. 811).1 8) nie zawiera opisu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, i 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminów; Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 014, poz. 909) poziom podstawowy Egzamin Egzamin poziom rozszerzony Unit 1 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. 3 Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

3 Podręczniki Nowej Ery znana i sprawdzona jakość Dostosowując nasze podręczniki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zadbaliśmy o to, aby mimo zmian wprowadzonych przez MEN nasza oferta zachowała wysoką jakość i w pełni odpowiadała Państwa oczekiwaniom. W nowym roku szkolnym proponujemy nowy kurs Teenglish od początku przygotowywany według zasad wieloletniości. REZULTATY ZMIAN N N E J Zadania sprawdzające umiejętność pisania oznaczono za pomocą symbolu, aby wyeksponować konieczność zapisywania odpowiedzi w zeszycie lekcyjnym. Przeformułowano polecenia, których brzmienie mogło sugerować zapisywanie odpowiedzi w podręcznikach. Koncentracja na zadaniach komunikacyjnych wspiera rozwój umiejętności produktywnych. Idealnie dobrana ilość materiału pozwala na skończenie pracy w rok nauki. Wyeliminowano z podręczników odniesienia do zeszytów ćwiczeń. Publikacje łączone (podręcznik z zeszytem ćwiczeń) zostały rozdzielone. Zrezygnowano z informacji o innych publikacjach danej serii na ostatnich stronach okładek. Zachowano pełną korelację zeszytów ćwiczeń z podręcznikami. Wydzielenie części ćwiczeniowej pozostaje bez wpływu na metodę nauczania. Odwołanie zeszytu ćwiczeń do podręcznika dla ułatwienia samodzielnej pracy z ćwiczeniami w klasie lub domu. Na ostatnich stronach okładek zeszytów ćwiczeń zamieszczono opisy elementów występujących w podręczniku. Dokonano weryfikacji treści podręczników, tak aby nie było w nich zadań pochodzących z arkuszy CKE i opisów egzaminu gimnazjalnego. Zadania w formacie egzaminacyjnym zostały wplecione w treść lekcji, tak aby już od pierwszych zajęć wspierać przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Zadania typu egzaminacyjnego, które oswoją uczniów z formułą egzaminu gimnazjalnego, zostały uwzględnione w innych publikacjach oraz w materiałach dla nauczyciela. Arkusze testowe zostały przeniesione do zeszytów ćwiczeń. 3

4 Jak pracować z podręcznikiem wieloletnim na lekcji? Poproś uczniów, żeby korzystali równocześnie z podręcznika i zeszytu ćwiczeń sekcji Writer. Uczniowie posługują się materiałem ilustracyjnym z podręcznika, który pomaga im rozwiązać pisemnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. W ten sposób lepiej zapamiętują słownictwo, struktury gramatyczne i nowy materiał. 4

5 Skuteczne nauczanie z podręcznikiem wieloletnim Prowadzenie lekcji z podręcznikiem dostosowanym do wieloletniości jest proste i intuicyjne. Wszystkie ćwiczenia w podręczniku wymagające pisania mają swoje odpowiedniki w zeszycie ćwiczeń. Oznaczone są one ikonką. Takie rozwiązanie pozwala uczniom na rozwijanie bardzo istotnej umiejętności pisania mimo zakazu pisania w podręczniku. W zeszycie ćwiczeń jest także miejsce przeznaczone na notatki. Poproś uczniów, aby zapisywali tam informacje, które są dla nich trudne do zapamiętania i zrozumienia. Zachęć do wypracowania własnego systemu robienia notatek, który ułatwi im zapamiętywanie i przyswajanie nowego materiału. Taka forma zeszytu ćwiczeń, wraz z notatkami osobiście wpisanymi przez ucznia, będzie nieoceniona w trakcie przygotowania do testów i egzaminu. 5

6 Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu? 6 Po zrealizowaniu całego rozdziału i powtórzeniu materiału zrób z uczniami ćwiczenia z sekcji Egzamin poziom podstawowy i rozszerzony. - Na początku, na przykład w klasie pierwszej, możecie je wykonywać wspólnie na lekcji. - Zachęcaj do czytania i korzystania z zamieszczonych obok ćwiczeń wskazówek. - W miarę nabierania sprawności w rozwiązywaniu zadań, możesz prosić uczniów o ich samodzielne wykonywanie.

7 Solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Mimo zakazu umieszczania odwołań do egzaminów, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego realizowane jest od pierwszej klasy, zarówno w podręczniku jak i w zeszycie ćwiczeń. Realizuj zadania w podręczniku. - Wiele z nich to zadania typu egzaminacyjnego, które zostały wplecione w treść lekcji. - Zwracaj uwagę uczniów na te zadania i ćwicz z nimi techniki ich rozwiązywania. - Zwróć uwagę nna lekcję Writing w podręczniku. Zawarte tam ćwiczenia stanowią skuteczne i stopniowe przygotowanie uczniów do tworzenia form pisemnych Ostatnie ćwiczenie to typowe zadanie egzaminacyjne, które wymaga od uczniów samodzielnego napisania maila. Możesz je zadać jako pracę domową, a następnie omówić wyniki na lekcji. 7

8 Jak zachęcić nastolatków do komunikacji w języku angielskim? Rozpocznij lekcję od dyskusji na tematy bliskie nastolatkom, np. sport, znani sportowcy lub celebryci. Następnie uczniowie czytają i słuchają tekstu np. o Jerzym Janowiczu. Wyjaśnij im wszystkie nowe i niezrozumiałe słowa i wyrażenia. Zadaj kilka pytań na temat tekstu i zachęć uczniów do dyskusji. Jeśli interesują się sportem, to z pewnością zechcą się wypowiedzieć.

9 Aktualne treści bliskie współczesnemu nastolatkowi Motywacja jest niesłychanie istotna w procesie uczenia się. Ciekawe teksty w podręczniku Teenglish zachęcają uczniów do przyswajania nowej wiedzy. Współczesny język młodzieżowy oraz lekcje kulturowe i z wykorzystaniem filmów angażują i rozwijają umiejętności komunikacyjne uczniów. Bliskie uczniowi tematy sprawią, że chętniej będzie się nimi dzielił także po angielsku. Zachęcaj uczniów do mówienia po angielsku. Pozwól im wybrać 10 interesujących ich tematów do dyskusji. Poproś, żeby w parach porozmawiali na wybrany temat. Następnie zorganizuj klasową dyskusję. Możliwość wyboru tematów przez uczniów oznacza, że to oni decydują, o czym chcą rozmawiać i tym chętniej zrobią to po angielsku. Jeśli uczniowie będą potrzebować pomocy, napisz na tablicy nowe wyrażenia. Na koniec lekcji zachęć uczniów do wcielenia się w rolę znanego sportowca i dziennikarza i poproś o przeprowadzenie wywiadu. 9

10 Efektywne nauczanie języka angielskiego z podręcznikiem wieloletnim Anna Grodzicka nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim stażem, specjalizująca się w pracy z młodzieżą. Autorka i redaktorka wielu materiałów dydaktycznych wspomagających nauczycieli w pracy z dziećmi z klas IV-VI, gimnazjalistami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Współautorka maturalnego repetytorium leksykalno-gramatycznego oraz zestawu materiałów pomocniczych do nowej matury. Nauczycielka z pasją, która pomyślnie przeprowadziła wielu gimnazjalistów przez egzamin gimnazjalny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 015 r. wszystkie podręczniki w gimnazjum muszą być dostosowane do wieloletniego użycia. Wymogi ministerialne niosą ze sobą poważne zmiany, których konsekwencją będzie całkiem nowa koncepcja materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów. Szczególne miejsce zajmują podręczniki do nauki języków obcych, które do tej pory były zintegrowane z zeszytami ćwiczeń. MEN zakłada we wspomnianym rozporządzeniu, że wszelkie materiały dodatkowe są nieobowiązkowe. Nauczyciele mają wiele wątpliwości, czy nowe wymogi nie sprowadzą nauki języka obcego jedynie do przepisywania zadań do zeszytów. Przepisz odpowiedzi do zeszytu - konieczna formułka? Niepokój nauczycieli wydaje się uzasadniony, ponieważ w podręcznikach wieloletnich uczniowie nie będą mogli pisać. Takie rozwiązanie ma duży wpływ na nauczanie języków obcych oraz, co za tym idzie, skutkuje zupełnie nową koncepcją wieloletnich podręczników. Ich obecna struktura powinna umożliwiać z jednej strony realizację wszystkich sprawności i kompetencji językowych, a z drugiej opanowanie umiejętności i wymagań przewidzianych w podstawie programowej. Żadna ze sprawności językowych nie może być zaniedbana ani zbytnio akcentowana. Stosując metodę komunikacyjną, można uniknąć potrzeby notowania w podręczniku, bez konieczności ciągłego przepisywania zadań do zeszytu. Wydawnictwo Nowa Era proponuje takie rozwiązania w serii Teenglish, czyli skonstruowanym od początku do końca wieloletnim podręczniku do nauki języka angielskiego. Większość zadań jest oparta na komunikacji ustnej, np. dialogi sterowane czy ustne sprawdzanie poprawności wykonania ćwiczenia, co daje uczniom możliwość nieustającej pracy nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Doskonałym pomysłem na doskonalenie pisania jest unikalne połączenie sekcji ćwiczeniowej z sekcją Writer, współbieżną z tokiem lekcji. Zawarto tam ćwiczenia z podręcznika w wersji umożliwiającej zapisanie odpowiedzi. Młodzież często skarży się na brak odpowiednio długich linii na zanotowanie odpowiedzi, dlatego w sekcji Writer zwiększono pola na wpisanie rozwiązania oraz poszerzono marginesy i przewidziano dodatkowe miejsca do robienia notatek. Dzięki takim zabiegom zeszyt ćwiczeń może nawet pełnić funkcję zeszytu przedmiotowego. Ciekawe propozycje kontrolowania pracy na lekcji, aktywizowanie ucznia przez ustne ćwiczenia komunikacyjne, wykorzystanie atrakcyjnych bodźców językowych w dialogach sterowanych pozwolą uniknąć tak nielubianej przez uczniów formułki Przepisz odpowiedzi do zeszytu. Obowiązkowa realizacja podręcznika w ciągu roku Rozporządzenie MEN przewiduje zakup podręczników do szkół, a uczniowie otrzymają je z biblioteki szkolnej na rok. Z tych samych książek będą uczyły się trzy kolejne roczniki. Oznacza to, że treści danego podręcznika należy zrealizować w ciągu roku, gdyż potem będą się uczyli z niego następni gimnazjaliści. Dlatego niezwykle ważny jest postulat optymalizacji materiałów dydaktycznych. Teenglish, dzięki odpowiednio zaplanowanej ilości materiału, gwarantuje realizację treści podręcznika w ciągu roku nauki. Natomiast mocniejsza językowo grupa może korzystać z materiałów dodatkowych, zawartych na płycie CD-ROM załączonej do podręcznika. Ta elastyczność w doborze materiałów dydaktycznych umożliwi indywidualizację nauczania, konieczną do właściwego rozwoju kompetencji językowych uczniów. 10

11 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Kolejną nowością wprowadzoną przez ministerialne rozporządzenie jest brak odniesień w podręcznikach do egzaminu gimnazjalnego. Serie dopuszczone do nauki język ów obcych nie mogą mieć zatem specjalnie wyodrębnionych i oznaczonych sekcji poświęconych egzaminowi gimnazjalnemu. Dlatego podręcznik Teenglish systematycznie, już od pierwszych lekcji, przygotowuje do egzaminu z języka angielskiego kończącego naukę w gimnazjum. Uczniowie opanowują wymagane środki leksykalno-gramatyczne, rozwiązują typowe zadania egzaminacyjne, umiejętnie wplecione w treść lekcji. Ponadto w każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń przewidziano rozbudowane działy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a w wersji nauczycielskiej podręcznika znajdują się dodatk owe arkusze egzaminacyjne przygotowane z myślą o różnych stopniach zaawansowania językowego uczniów. Dobra motywacja = skuteczna nauka Każdy podręcznik, bez względu na zmiany ministerialne, powinien efektywnie uczyć. Pierwszym krokiem do takiej efektywnej nauki jest na pewno dobra motywacja. Nauczyciele często zastanawiają się, jak zmotywować swoich podopiecznych. Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Materiał lekcyjny należy wprowadzać na podstawie aktualnych treści, bliskich współczesnemu nastolatkowi. Idąc za tym przekazem, seria Teenglish stawia na nowoczesne ujęcie tematów oraz prezentuje postacie i problemy ze świata młodzieży. Ciekawostką dla gimnazjalistów będzie niewątpliwie język młodzieżowy i potoczny, czyli alternatywne wersje standardowych słów i wyrażeń, umieszczone w słowniczku i oznaczone gwiazdką. Uwzględnienie takiego słownictwa w publikacji ma na celu nie tylko poszerzenie kompetencji językowych młodzieży i zainteresowanie ich lekcją. Takie rozwiązanie pokazuje również, że kultura młodzieży, ich sposób bycia i mówienia są ważne. W ten sposób dorośli nie marginalizują kultury nastolatków i są gotowi na międzypokoleniowy dialog. Lekcje kulturowe, lekcje z wykorzystaniem fi lmów, które zaplanowano w serii Teenglish, także skutecznie zachęcają do dyskusji, a ich tematyka odpowiada wyobraźni i zainteresowaniom współczesnej młodzieży. Z tych samych książek będą uczyły się trzy kolejne roczniki. Oznacza to, że treści danego podręcznika należy zrealizować w ciągu roku. Dlatego niezwykle ważny jest postulat optymalizacji materiałów dydaktycznych. Wykorzystanie technologii komputerowych i informacyjnych stało się w obecnych czasach tak powszechne i dostępne, że należy z nich korzystać również podczas nauki języków obcych. Wersja e-book podręcznika Teenglish, liczne e-ćwiczenia, dostępne na stronie wydawnictwa, przyczynią się niewątpliwie do podniesienia motywacji do pracy i efektywności nauki języka angielskiego wśród gimnazjalistów. Natomiast szeroko pojęta e-obudowa dla nauczycieli, gwarantująca bezpłatne korzystanie ze wszystkich dodatkowych materiałów pozytywnie wpłynie na postawę i zaangażowanie anglistów. A takie czynniki mogą skutkować tylko jednym sukcesami w nauce języka angielskiego z nowymi podręcznikami wieloletnimi! 11

12 Przewodnik po podręczniku Zobacz, dlaczego warto pracować z Teenglish! Na pierwszej stronie każdego rozdziału znajduje się sekcja Unit contents przejrzysty spis zagadnień omawianych w całym rozdziale, z podziałem na kompetencje językowe. Vocabulary unit 6 My clothes Unit contents: Vocabulary: fashion and clothes, interests and hobbies Grammar: possessive pronouns, present continuous, be going to, one/ones Functional language: giving advice about personal style, talking about holiday plans Writing: a holiday postcard Lesson 1 What do you wear? 1 Which words are not items of clothing? Które wyrazy nie oznaczają części garderoby? boots a sweater a suitcase a tie a rug trainers a scarf a T-shirt a suit gloves an umbrella shorts sandals a niece a coat a shirt a dress boots a hat socks Match the words in exercise 1 to pictures Dobierz wyrazy z ćwiczenia 1 do ilustracji A 3 4 Attention! 1 Clothes (ubrania) jest rzeczownikiem 5 występującym w liczbie mnogiej. Ubranie w liczbie B 8 9 pojedynczej to an item of 6 clothing. 7 C D Match the sets of clothes A D in exercise to descriptions 1 4. Attention! Dobierz zestawy ubrań A D z ćwiczenia do opisów You wear these clothes when you take an important exam. You wear jest formą You wear these clothes when it s hot in summer. bezosobową, którą możemy 3 You wear these clothes when it s cold in winter. przetłumaczyć jako nosi się / zakłada się. 4 You wear these clothes when you go jogging. 4 Complete the sentences. Uzupełnij zdania. 1 Businessmen often wear.... Girls sometimes wear Teenagers often wear Some students wear... at school Work in pairs. Take turns to answer the questions in the questionnaire. Pracujcie w parach. Na zmianę odpowiadajcie na pytania z poniższej ankiety. Tell me what you wear...let s see who you are 1 What do you wear to a party at your friend s house? A a tracksuit B jeans C a fashionable dress What do you put on your head when you go to the beach? A nothing B sunblock and a straw hat C a cap 6 Listen to the recording to find out what your answers mean. Do you agree with the interpretation?.13 Posłuchaj nagrania i dowiedz się, co oznaczają twoje odpowiedzi. Czy zgadzasz się z podaną interpretacją? Nazywam elementy ubioru. Opisuję swój codzienny ubiór. 3 What do you wear when you 5 What do you wear to school go cycling or running? every day? A shorts and sandals A jeans and a T-shirt B shorts and trainers B a school uniform C a sweatshirt and leggings C my best clothes 4 What do you take with you 6 What are your favourite clothes when you go out in the rain? when you are at home? A a jacket with a hood A my pyjamas B a raincoat and an umbrella B comfortable clothes C a trendy jacket C jeans and a T-shirt or a blouse 7 Work in pairs according to the instructions. Change roles. Pracujcie w parach zgodnie z podaną instrukcją. Zamieńcie się rolami. Uczeń A opisuje, jakie ubrania lubi, I often wear dresses That s not true! You a jakich nigdy nie nosi i podaje co najmniej when it s warm. always wear jeans. jedną nieprawdziwą informację. Uczeń B słucha opisu kolegi / koleżanki i poprawia błędne informacje. A B Student s CD-ROM: More vocabulary exercises unit 6 Speaking Reading and Listening Na marginesie każdej strony zamieszczono informację o realizowanych kompetencjach językowych. Każda lekcja główna zawiera odniesienie do dodatkowych ćwiczeń na dołączonej do podręcznika płycie Student s CD-ROM. 98 ninety-eight ninety-nine 99 Ramki Attention! zwracają uwagę uczniów na trudniejsze słownictwo i wyjątki od reguł gramatycznych. Na końcu każdej lekcji uczniowie mają możliwość podsumowania nowo zdobytej wiedzy dzięki krótkim hasłom umieszczonym obok ikony pucharu. Łatwa nawigacja dzięki kolorom na stałe przyporządkowanym do poszczególnych rozdziałów książki. Dodatkową atrakcją dla uczniów jest słowny zapis numerów stron. Dzięki temu rozwiązaniu zapamiętanie liczebników będzie łatwiejsze! Reading Vocabulary unit unit 1 6 Lesson Personal style 1 Complete the table with the words from the box. Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki. bracelet belt jewellery necklace earring sleeve zip button hood plain baggy tight glasses smart casual collar elegant elements of clothing accessories style Complete the text with sentences A E. There is one extra sentence. Uzupełnij tekst zdaniami A E. Jedno zdanie nie zostanie wykorzystane. A And I never forget about jewellery. B They go well with everything. C I don t like elegant clothes. D I wear glasses and I love it. E They take so much time to fasten. Not all of us read fashion magazines or watch fashion shows, but in fact fashion matters to all of us in different ways.there are clothes we love wearing and clothes we never wear. There are styles we like and there are styles we hate. See what some people have to say about their personal styles. 1 3 I like smart but comfortable I only buy clothes with zips clothes. I usually wear boots because I hate buttons. (3)... and simple dark jeans. (1)... A sporty look with a baseball A short leather jacket is cap, a sweatshirt and a bit universal, too. I usually wear of make-up, that s my style, some bracelets to show my sporty style. individual personality. I d say my style is smart casual. 4 Hoods or baggy jeans aren t for me. I usually wear a plain shirt with a collar, a tie and Lots of plump people wear a blazer for colder days! black, but I prefer bright I look smart and I feel smart. colours. I never wear tight (4)... I think they re a great clothes but I also avoid baggy accessory. things because they make me look really big. A dress with a Glossary belt is perfect for my figure. matter mieć znaczenie baseball cap It s trendy and good in any comfortable wygodny czapka bejsbolowa situation. ()... Nice earrings fashionable modny blazer bluza, żakiet, or a necklace can make very leather skórzany marynarka avoid unikać trendy modny simple clothes look great. make-up makijaż fasten zapinać 3 Complete the sentences. Uzupełnij zdania. 1 Wearing b... isn t the only option for plump people. A b... and some jewellery can make a dress look better. 3 Show your p... with some jewellery. 4 A white collar and a t... are classy and smart. 5 G... are an interesting accessory. 6 Z... are comfortable and fast to fasten. Nice dress! Is it yours? 7 A sporty girl look can go with a bit of m Listen to the recording. Answer the questions..14 Posłuchaj nagrania. Odpowiedz na pytania. 1 Whose dress is Donna wearing? Where is she going? 3 Has Karen got an invitation to the party? 4 How does Donna help Karen? Grammar 5 Complete the table with possessive pronouns from the speech bubbles in exercie 4. Uzupełnij tabelę zaimkami dzierżawczymi z dymków dialogowych w ćwiczeniu 4. personal pronouns possessive adjectives I my (1)... you your ()... he his his she her hers we our ours they their theirs possessive pronouns Grammar Crammer, page 115: zaimki dzierżawcze (mine/yours) No, it isn t mine. It s my sister s. 7 Replace the words in bold with possessive pronouns. Zastąp pogrubione wyrazy zaimkami dzierżawczymi. 0 This is my style. What s your style? What s yours? 1 Our parents have got a big wardrobe. Our wardrobe is small. I m looking for my T-shirt. Is that my T-shirt or your sister s? 3 Her style is smart. My style is causual. 4 Jason wants to buy a new pair of jeans. These jeans aren t Jason s. 5 A: I need a hat for the wedding. Can I borrow your hat? B: It isn t my hat. It s my mum s. 6 I don t like the clothes in this shop, let s go to the other shop. I like their clothes better. Opisuję swój styl ubierania się. Używam przymiotników i zaimków dzierżawczych. 6 Read the grammar rule. Przeczytaj regułę gramatyczną. Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) nie poprzedzają rzeczownika, lecz występują samodzielnie, np.: This is my room and yours is next door. Zaimki dzierżawcze mogą pełnić w zdaniu funkcję: podmiotu, np.: Look at these pictures. Mine is the blue one. dopełnienia, np.: I like your painting. Do you like mine? Student s CD-ROM: More grammar exercises unit 6 Grammar: possessive pronouns Listening Przy każdej sekcji gramatycznej zamieszczono odnośniki do stron Grammar Crammer. Strony te podsumowują i rozszerzają zagadnienia wprowadzane w lekcjach głównych. 100 one hundred one hundred and one 101 1

13 Przewodnik po podręczniku Ćwiczenia wymagające udzielenia pisemnej odpowiedzi oznaczono specjalną ikoną. Jest to odniesienie do sekcji Writer w zeszycie ćwiczeń, w której zadania z podręcznika wzbogacono o możliwość zapisania odpowiedzi. unit unit 1 6 Listening and Reading Lesson 6 At the clothes shop 1 Listen to the recording and read the dialogue. Answer the questions..0 Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Odpowiedz na pytania. Assistant: Can I help you? Meg: Yes, I need a pair of trainers for school. Assistant: What size are you? Meg: Seven. Assistant: Try these. We have them in many colours. John: Not pink, please! Meg But they are very nice. John: How much are they? Assistant: They are 0% off today. Meg: I ll take two pairs. Pink and yellow, please. John: You know mum isn t going to like that. Meg: How much is it altogether? Assistant: 38. John: Here you are. Assistant: Thank you. John: OK. Let s go home now. Attention! Meg: And what about a new schoolbag for you? John: Ah, a schoolbag, right. Let s go! Brytyjska waluta to funt (pound). Funt dzieli się na 100 pensów (penny, 1 Who are the customers? liczba mnoga: pence). What are they buying? 45p = forty-five pence 3 What s the price? 1 = one pound 4 Is it the end of their shopping today? 7.90 = seven pounds ninety (pence) Complete the dialogue with phrases A G. There is one extra phrase. Uzupełnij dialog zdaniami A G. Jedno zdanie nie zostanie wykorzystane. Assistant: Hi there. (1)... Girl: Yes, we d like a nice shirt for my boyfriend here. Assistant: Of course. ()... Boy: Um... I m... Girl: He s a small. Assistant: Er... OK, great. (3)... Try this one. It s very fashionable. Boy: Really? It s very... um... pink. Girl: It s nice. Go to the changing room, Mike. Boy: Um... OK. I ll try it on. Girl: Oh yes, you look great. Very fashionable. Boy: Are you sure? I feel silly... A How much is it? Girl: It s fine. (4)... B Anything else? Assistant: Very good. C Excuse me. Girl: (5)... D What size are you, sir? Assistant: 11. (6)... E Here you are. Girl: Yes, how much are those tight white F Can I help you? jeans over there? G We ll take it. 3 Listen to the recording and check your answers.1 in exercise. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi w ćwiczeniu. 4 Listen to three dialogues in a shop. Match one of. the pictures A C to each dialogue. Posłuchaj nagrania. Dobierz jedną z ilustracji A C do każdego dialogu. A 5 Listen to the recording again. How much do the customers pay in each transaction? Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Jaką. kwotę mają zapłacić klienci w przypadku każdej transakcji? 1 A 0 B 7.15 C D A 6.0 B C 15 D A 10 B 1 C 0 D 9.99 Zapytaj, czym możesz służyć. Zaproponuj towar. Wskaż przymierzalnię. Poinformuj o dzisiejszej zniżce. Podaj kwotę. Wydaj resztę. Podziękuj. Umiem poprowadzić dialog w sklepie z ubraniami. Używam słów one, ones w celu uniknięcia powtórzeń. B Functional language: shopping Excuse me. Where s the Can I help you? changing room? I d like The changing What size are you? room s over there. Here you are. I ll take it. How much is it? Anything else? It s 10% off today. Can I pay by credit card? Powiedz, że chcesz kupić jeansy i top. Zapytaj o inny fason i/lub kolor. Zapytaj o cenę. Poproś o dwa topy w różnych kolorach i jedną parę jeansów. Zapytaj o cenę całościową. Przekaż sprzedawcy pieniądze. Podziękuj i pożegnaj się. C Attention! 6 Work in pairs. Make a dialogue according to the instructions. Pracujcie w parach. Przeprowadźcie rozmowę zgodnie z podaną niżej instrukcją. A Uczeń A jest sprzedawcą w sklepie odzieżowym, w którym uczeń B robi zakupy. One (ones) używamy, aby nie powtarzać wcześniej użytego rzeczownika. Which shoes are hers? The pink ones. Which T-shirt do you like? The red one. Student s CD-ROM: More vocabulary exercises B unit 6 Speaking Ramki Functional language ułatwiają i systematyzują naukę zwrotów niezbędnych w codziennej komunikacji. Sekcje dialogów sterowanych to gotowe schematy typowych rozmów przeprowadzanych w życiu codziennym (np. rozmowa w sklepie, założenie karty w bibliotece itp.). 108 one hundred and eight one hundred and nine 109 All about Scotland A slice of culture Extra: A Slice of Culture Lekcje A Slice of Culture oznaczono dopiskiem Extra. Nie są one obowiązkowe ani konieczne dla zrealizowania założeń podstawy programowej są jedynie rozszerzeniem i wzbogaceniem treści podręcznika. Ramki Glossary umieszczone obok tekstów ułatwiają szybkie wyszukanie znaczeń najtrudniejszych słów i wyrażeń. unit 6 Listening and Reading Vocabulary.3 1 Complete the sentences with words from the box. There are five extra words. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Pięć wyrazów nie zostanie wykorzystanych. bread biscuit dress fish instrument jacket meat skirt 1 Shortbread is a kind of.... The bagpipes are a kind of wind.... What else 3 Haggis is a kind of traditional Scottish... dish. comes to mind 4 A kilt is a kind of.... when you think of Scotland? Read or listen to the text. Are the sentences true (T) or false (F)? Przeczytaj tekst lub go posłuchaj. Czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)? Why not put on a kilt? What does an elegant Scotsman wear on a special day? A kilt, of course! It s a kind of skirt with a characteristic pattern of lines in different colours. This pattern is called a tartan. There are thousands of different traditional Scottish tartans. The tartan of the kilt can tell you a lot about the person who is wearing it. Different clans and families have different tartans. Today this is also true for some schools and sports clubs the tartan can help you recognise which school or sports club someone goes to. Men usually wear kilts on special occasions. But at some Scottish schools boys can wear a kilt to school every day. Men usually wear a kilt with long woolen socks. They also wear a belt and a sporran in front of the kilt. The sporran is a kind of small bag. Because the kilt doesn t have any pockets, men keep money or small things in the sporran. Scottish people are optimistic about the future of the kilt. It s very trendy at the moment and it s not going to go out of fashion for some time. Glossary pattern wzór clan klan woolen wełniany pocket kieszeń recognise rozpoznać be optimistic about the future z optymizmem patrzeć w przyszłość go out of fashion wyjść z mody 1 Many Scottish families and schools have their own tartans. Some schools in Scotland have kilts as part of their school uniforms. 3 The kilt has got one big pocket for money. 4 Men in Scotland are going to wear kilts in the future. 3 Try to guess the answers to the questions below. Choose an option and compare your choice with your partner. Spróbuj odpowiedzieć na podane niżej pytania. Wybierz odpowiedzi i porównaj je z odpowiedziami kolegi / koleżanki. 1 Are kilts expensive? I think they are. / I don t think they are. Are kilts only popular in Scotland? I think so. / I don t think so. 3 Do women sometimes wear kilts? I think they do. / I don t think they do. 4 Listen to the recording and check your answers in exercise 3..4 Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi w ćwiczeniu 3. Project Słowa takie jak kilt lub haggis nie mają przetłumaczenia polskich słów lub swoich polskich odpowiedników i zostały charakterystycznych dla waszego regionu zapożyczone do naszego języka w swojej określeń, których wyjaśnienia mógłby oryginalnej formie. potrzebować turysta z Anglii. Wiele polskich wyrazów odnoszących się Wspólnie ustalcie listę najważniejszych do narodowych lub lokalnych tradycji (np. wyrazów, a następnie podzielcie się żurek, kierpce) również nie ma swoich zadaniami. odpowiedników w angielskim. Nad tym projektem możecie pracować Dobierzcie się w kilkuosobowe grupy przez dłuższy czas. i przygotujcie słowniczek trudnych do Żurek is a kind of traditional Polish soup. We make it from rye flour. It s delicious with hard-boiled eggs and sausage. unit 6 Listening Sekcje Project to ciekawe pomysły na zadania realizowane przez uczniów w grupach, wykraczające poza materiał realizowany na lekcjach. 110 one hundred and ten one hundred and eleven

14 Przewodnik po podręczniku Zobacz, dlaczego warto pracować z Teenglish! unit 6 unit 6 Writing: A holiday postcard Extra Video Lesson: The Highland Games unit 6 Wszystkie filmy wideo są dostępne na dołączonej do podręcznika płycie CD-ROM. Przejrzyste wskazówki i gotowe szablony listów prywatnych oraz i ułatwiają naukę pisania tekstów. 1 Complete the postcard with the verbs from the box. Use present continuous or going to. Uzupełnij pocztówkę czasownikami z ramki. Zastosuj czas present continuous lub formę going to. swim stay buy visit go take write Dear Anna I ()... this postcard and the I m on holiday in Sicily, in the girls (3)... in the sea. south of Italy! Lucy and Fiona are Tomorrow we (4)... the clothes here with me. It is absolutely shops in the city centre. I want fantastic! The local people are to buy a new dress. I (5)... lots friendly and very fashionable! I d of photos. And later we (6)... like to come here again. some souvenirs, naturally! In the Today we (1)... on the beach. evening we (7)... to a disco. Sue Which sentences in the postcard answer the questions below? Które zdania w tekście pocztówki odpowiadają na podane niżej pytania? A Where are you? C What are you doing now? B What is your opinion of the place / food / people? D What are your plans? 3 Which questions in exercise do the sentences below answer? Na które pytania z ćwiczenia odpowiadają podane niżej zdania? 1 I m having a nice cup of coffee in the town 5 I m going shopping with my new friend tomorrow. centre. 6 We re at a campsite by the lake. The people here are very different than those 7 The place is great. in our town. 8 We re having a barbecue tonight. 3 It s boring here. 4 I m at my grandma s in the country. 4 Imagine you are spending your holiday in one of the places in the pictures. Write a postcard to a friend. Wyobraź sobie, że spędzasz wakacje w jednym z miejsc przedstawionych na ilustracjach. Napisz treść pocztówki do kolegi / koleżanki. Greetings from India! Dear... I m in... It s... At the moment... Tomorrow... See you soon. Love,... AUSTRALIA 1 Complete the table with the words from the box. Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki. kilt pipers trews turnips sporran drummers haggis liver onion potatoes garters clothes and accessories musicians food FILM Watch the film. Are the sentences true (T) or false (F)? 06 Obejrzyj film. Czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)? 1 Pipe bands march and play at the same time. The Scots only play bagpipes at The Highland Games. 3 You wear garters to keep your kilt in place. 4 The men in the film do not like haggis. 5 You can eat haggis with vegetables. FILM 3 Watch the film again. Match authors A C to advertisements Obejrzyj film jeszcze raz. Dobierz autorów A C do ogłoszeń 1 3. A Morag from the Dancing advertisements Lassies 1 ~... :I m looking for some second-hand trews, size 14. B Ronan the drummer ~... : We re opening a new place for Scots who love C The Happy Haggis Cooks tradition near London. We need to buy some sheep stomachs and we re looking for a good sheep farm. 3 ~... : Has anyone got a sword to spare? The Highland Games are coming soon and I need to practise! 4 Find six words in the wordsnake. Which of them has nothing to do with the Highland Games? Znajdź w wężu wyrazowym sześć wyrazów. Który z nich nie ma nic wspólnego z tradycją Highland Games? borrdbagpipesxellerahaggisnoeutxtartanbaedrummerveshighlandfalecarbvotfs 5 Complete the sentences with the correct form of the words from exercise 4. Uzupełnij zdania właściwą formą wyrazów z ćwiczenia can be served with mashed tatties potatoes. Every clan has its own In Scottish Regiments, pipers wear kilts and... wear trews. 4 Do you know that folk musicians in Poland also play...? They are called dudy. 5 The sporran is useful for carrying small things, such as a mobile phone or... keys. 6 If you want to see traditional Scottish dances, visit the... Games. Lekcje z materiałami wideo oznaczono dopiskiem Extra. Nie są one obowiązkowe ani konieczne dla zrealizowania założeń podstawy programowej są jedynie rozszerzeniem i wzbogaceniem treści podręcznika. Wildlife in Kenya 11 one hundred and twelve one hundred and thirteen 113 Na płycie Student s CD-ROM znajdują się nagrania z poprawną brytyjską wymową wszystkich słów i wyrażeń zebranych w Wordlist. W słowniczku zamieszczonym na końcu każdego rozdziału podano transkrypcję fonetyczną słów i wyrażeń. Wybrane słówka oznaczono gwiazdką jako należące do języka młodzieżowego i potocznego (teenglish). unit 6 Wordlist: unit 6 Clothes and accessories Ubrania i dodatki belt /belt/ (n) pasek boot /buːt/ (n) ciężki but, kozak bracelet /ˈbreɪslət/ (n) bransoletka button /ˈbʌt(ə)n/ (n) guzik cap /kæp/ (n) czapka cardigan sweter /ˈkɑː(r)dɪɡən/ (n) zapinany coat /kəʊt/ (n) kurtka, płaszcz collar /ˈkɒlə(r)/ (n) kołnierz dress /dres/ (n) sukienka, suknia earring /ˈɪərɪŋ/ (n) kolczyk glove /ɡlʌv/ (n) rękawiczka hat /hæt/ (n) kapelusz hood /hʊd/ (n) kaptur jacket /ˈdʒækɪt/ (n) kurtka, marynarka jewellery /ˈdʒuːəlri/ (n) biżuteria jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ (n) sweter leggings /ˈleɡɪŋz/ (n) legginsy make-up /ˈmeɪkʌp/ (n) makijaż miniskirt minispódniczka /ˈmɪniˌskɜː(r)t/ (n) necklace /ˈnekləs/ (n) naszyjnik pocket /ˈpɒkɪt/ (n) kieszeń pump /pʌmp/ (n) damski but czółenko raincoat /ˈreɪnˌkəʊt/ (n) płaszcz przeciwdeszczowy sandal /ˈsænd(ə)l/ (n) sandał scarf /skɑː(r)f/ (n) szalik shirt /ʃɜː(r)t/ (n) koszula shorts /ʃɔː(r)ts/ (n) krótkie spodenki skirt /skɜː(r)t/ (n) spódnica sleeve /sliːv/ (n) rękaw sock /sɒk/ (n) skarpetka straw hat /ˌstrɔː ˈhæt/ (n) kapelusz słomkowy suit /suːt/ (n) garnitur, kostium sweater /ˈswetə(r)/ (n) sweter sweatshirt /ˈswetˌʃɜː(r)t/ (n) bluza tights /taɪts/ (n) rajstopy tracksuit /ˈtrækˌsuːt/ (n) dres trainer /ˈtreɪnə(r)/ (n) but sportowy trousers /ˈtraʊzə(r)z/ (n) spodnie (school) uniform mundur, /ˈskuːl ˌjuːnɪfɔː(r)m/ (n) mundurek (szkolny) zip /zɪp/ (n) suwak Fashion and style / Moda i styl baggy /ˈbæɡi/ (adj) luźny, workowaty casual /ˈkæʒuəl/ (adj) codzienny classy /ˈklɑːsi/ (adj) z klasą designer clothes ubrania od /dɪˈzaɪnə(r) ˌkləʊðz/ (n) znanego projektanta dress up /ˌdres ˈʌp/ (v) stroić się fashion show pokaz mody /ˈfæʃ(ə)n ˌʃəʊ/ (n) 114 one hundred and fourteen fashionable modny /ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l/ (adj) trendy /ˈtrendi/ fasten /ˈfɑːs(ə)n/ (v) zapiąć (np. guzik), zawiązać (np. sznurowadła) fit /fɪt/ (v) pasować (rozmiarem) go with /ˈɡəʊ wɪð/ (v) pasować do iron /ˈaɪə(r)n/ (v) prasować leather /ˈleðə(r)/ (n) skóra look /lʊk/ (n) wygląd loose /luːs/ (adj) luźny match /mætʃ/ (v) pasować (stylem, kolorystycznie) navy blue granatowy /ˌneɪvi ˈbluː/ (adj) of good / /əv ˌɡʊd/ dobrej / poor quality słabej jakości /ˌpɔː(r) ˈkwɒləti/ (n) outfit /ˈaʊtfɪt/ (n) strój, kostium, ubranie pattern /ˈpætə(r)n/ (n) wzór put on /ˌpʊt ˈɒn/ (v) założyć second-hand shop sklep z używaną /ˌsekənd ˈhæn(d) ʃɒp/ (n) odzieżą size /saɪz/ (n) rozmiar smart /smɑː(r)t/ (adj) elegancki special occasion specjalna okazja /ˌspeʃ(ə)l əˈkeɪʒ(ə)n/ (n) suit /suːt/ (v) pasować do (kogoś) take off /ˌteɪk ˈɒf/ (v) zdjąć tight /taɪt/ (adj) ciasny try on /ˌtraɪ ˈɒn/ (v) przymierzać wear /weə(r)/ (v) nosić, mieć na sobie wool /wʊl/ (n) wełna woolen /ˈwʊlən/ (adj) wełniany Others / Pozostałe afford /əˈfɔː(r)d/ (v) pozwolić sobie (na kupno czegoś) avoid /əˈvɔɪd/ (v) unikać biscuit /ˈbɪskɪt/ (n) herbatnik, ciastko choice /tʃɔɪs/ (n) wybór characteristic charakterystyczny /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ (adj) changing room przebieralnia, ˈʧeɪnʤɪŋ ˌruːm/ (n) przymierzalnia exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v) wymienić forget /fə(r)ˈɡet/ (v) zapominać guess /ɡes/ (v) zgadywać individual indywidualny /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (adj) inside /ˌɪnˈsaɪd/ (adv) wewnątrz kind /kaɪnd/ (n) rodzaj matter /ˈmætə(r)/ (v) mieć znaczenie outside /ˌaʊtˈsaɪd/ (adv) na zewnątrz own /əʊn/ (adj) własny personal /ˈ osobisty pɜː(r)s(ə)nəl/ (adj) Student s CD-ROM: Wordlist 6.mp3 personality osobowość /ˌpɜː(r)səˈnæləti/ (n) prefer /prɪˈfɜː(r)/ (v) woleć recognise /ˈrekəɡnaɪz/ (v) rozpoznać strange /streɪndʒ/ (adj) dziwny stupid głupi / głupio /ˈstjuːpɪd/ (adj / adv) survey /ˈsɜː(r)veɪ/ (n) badanie, ankieta terrible okropny / okropnie /ˈterəb(ə)l/ (adj/ adv) Useful expressions Przydatne wyrażenia Can I pay by credit card? Czy mogę zapłacić kartą? Excuse me. Przepraszam. What a shame! Jaka szkoda! What size are you? Jaki masz rozmiar? It s 10% off. Jest przecenione o 10%. I ll take it. Biorę to. I ll try it on. Przymierzę to. I can t afford it. Nie stać mnie na to. (n) noun / rzeczownik (v) verb / czasownik (adj) adjective / przymiotnik (adv) adverb / przysłówek (pron) pronoun / zaimek (conj) conjunction / spójnik (prep) preposition / przyimek teenglish (język młodzieżowy i potoczny) Grammar Crammer: unit 6 Zaimki dzierżawcze (mine/yours) This is my bike. It s mine. Is that your bag? Is that yours? Prawie wszystkie zaimki, takie jak mój, twój, jego mają These are her clothes. They re hers. w angielskim dwie formy. Pierwsza forma (my / your) występuje This isn t his address. It s his. zawsze przed rzeczownikiem. Druga forma (mine / yours) Those aren t our keys. Ours are here. występuje samodzielnie, bez rzeczownika. What are your names? What are yours? Aren t their uniforms blue? No, theirs are black. Present continuous: twierdzenia i przeczenia I am learning French. He is having lunch. Czas present continuous tworzymy, dodając do odmienionego They are running. przez osoby czasownika be czasownik główny z końcówką -ing. Aby utworzyć przeczenie, po czasowniku be należy postawić not. I am (I m) not learning German. Czasownik be przyjmuje najczęściej formę skróconą. He is not (isn t) having a shower. They are not (aren t) swimming. Present continuous: pytania ogólne i krótkie odpowiedzi Am I making a mistake? Yes, I am. / No, I m not. Are you working now? Yes, you are. / No, you aren t. Aby zbudować pytanie w czasie present continuous, należy Is he playing in the garden? Yes, he is. / No, he isn t. przestawić czasownik be przed podmiot zdania. W krótkich Is she surfing the net? Yes, she is. / No, she isn t. odpowiedziach należy powtórzyć sam czasownik be. Is it sleeping? Yes, it is. / No, it isn t. Are we going to the party? Yes, we are. / No, we aren t. Are you reading? Yes, you are. / No, you aren t. Are they wearing shorts? Yes, they are. / No, they aren t. Zastosowanie czasu present continuous A I m having breakfast now. Teraz jem śniadanie. What is your friend reading? Co czyta twój kolega? Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o: A czynnościach, które trwają w danym momencie, często z takimi B I m going to the theatre tonight. Idę do teatru dziś wieczorem. określeniami jak now i at the moment, What are they doing this Saturday? Co oni robią w tę sobotę? B ustalonych planach na najbliższą przyszłość (po polsku używamy wówczas czasu teraźniejszego). Konstrukcja be going to: twierdzenia, przeczenia i pytania I m going to buy a ticket for the concert. Zamierzam kupić bilet na ten koncert. Konstrukcja be going to + czasownik służy do wyrażania zamiarów She s going to be a doctor. na przyszłość. Konstrukcja ta gramatycznie przypomina czas Ma zamiar zostać lekarzem. present continuous tu również trzeba użyć odpowiedniej formy We aren t going to stay at this hotel. czasownika be. Aby zbudować przeczenie, po czasowniku Nie zamierzamy mieszkać w tym hotelu. be należy postawić not. Aby zbudować pytanie, czasownik be They aren t going to work tomorrow. stawiamy przed podmiotem zdania. Nie zamierzają jutro pracować. Are you going to use the computer? Czy zamierzasz używać komputera? What is Tom going to do? Co Tom zamierza zrobić? Zaimki one / ones I need a pen. Have you got one? I m going to buy the green socks. And the blue ones, too. Zaimka one lub ones używamy, aby nie powtarzać tego samego rzeczownika w kolejnym zdaniu. One zastępuje rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. Ones odnosi się do liczby mnogiej. Student s CD-ROM: Before the Class Test Revision exercises Powtórz słownictwo i wyrażenia: Powtórz wiadomości gramatyczne: moda i części garderoby stosowanie zaimków dzierżawczych hobby i zainteresowania twierdzenia, przeczenia, pytania ogólne i odpowiedzi opisywanie codziennego ubioru w czasie present continuous formułowanie porad dotyczących stylu ubierania się użycie konstrukcji be going to opowiadanie o planach wakacyjnych i weekendowych stosowanie zaimków one/ones zwroty charakterystyczne dla pocztówki z wakacji one hundred and fifteen 115 Lesson, p. 100 Lesson 6, p. 108 Lesson 5, p. 106 Lesson 3, p. 10 Lesson 3, p. 10 Lesson 3, p. 10 Na końcu rozdziału zamieszczono podsumowanie zagadnień koniecznych do powtórzenia przed sprawdzianem. Dodatkowe ćwiczenia powtórzeniowe są dostępne na płycie Student s CD-ROM. 14

15 Przewodnik po zeszycie ćwiczeń Strony w zeszycie ćwiczeń oznaczone jako Writer zawierają ćwiczenia z podręcznika przystosowane do odręcznego wpisywania odpowiedzi. Lesson 1 Writer NOTES Student s Book, p. 8, ex. 3 Complete the sentences with the names of the countries or nationalities. Uzupełnij zdania nazwami krajów lub narodowości. 1 I m from. I m. 3 I m from. 4 I m. 6 I m. 5 I m from. 7 I m from. Student s Book, p. 9, ex. 4 Lesson 1 Homework 1 Match the word halves to make the names of countries. Write them down. Dobierz połówki wyrazów, aby utworzyć nazwy krajów. Zapisz utworzone wyrazy. 0 Russia 0 RUS PAN 6 CHI 1 MANY LAND 1 JA 4 HOL LAND 3 NA 4 GER SIA 5 POL LY 5 7 ITA 6 ADA 3 GRE 7 8 CAN ECE 8 Complete the sentences with the names of nationalities. Uzupełnij zdania nazwami narodowości. 0 Russel Crowe is Australian 4 Diane Kruger is 1 Omenaa Mensah is 5 Monica Bellucci is Javier Bardem is 6 Vladimir Putin is 3 Colin Farrell is 7 Jet Li is 3 Complete the sentences with the names of countries or nationalities. Uzupełnij zdania nazwami krajów lub narodowości. 0 I m from Japan. I m Japanese. Unit 1 Vocabulary Strony z nagłówkiem Homework stanowią powtórzenie i rozszerzenie materiału wprowadzonego w lekcjach głównych podręcznika. Duża ilość miejsca na notatki umożliwia korzystanie z zeszytu ćwiczeń jako zeszytu przedmiotowego. 3 Match the names of the countries and languages to flags 1 9. Dobierz nazwy państw i używanych w nich języków do flag 1 9. Countries: Germany France Mexico Japan Spain Australia China Canada Austria Languages: English French Japanese Spanish Chinese German A: Are they Greek? B: Yes, they are from. He s from Mexico. He s. 3 A: Are you from Australia? B: Yes, we are. 4 My cousin is American. He s from. 5 She s from. She s Irish. 6 My friends are from France. They re. 4 Write the name of the country next to the name of its capital. Do każdej z podanych niżej nazw stolic dopisz nazwę państwa. 0 Dublin Ireland. 5 Athens. 1 Tokyo. 6 Paris. Ottawa. 7 Rome. 3 Wellington. 8 Beijing. 4 Berlin. 9 Amsterdam. I m Italian. Trudniejsze ćwiczenia oznaczono gwiazdką. Read the words. Which countries do they come from? Write the names of countries or nationalities. Przeczytaj podane wyrazy. Z jakich krajów pochodzą? Wpisz nazwy krajów lub narodowości. 5 Complete the sentences as in the example. Uzupełnij zdania według przykładu. [* ] 0 In Australia people speak English. Zadania typu fast finishers zapewniają dodatkowe zajęcie dla uczniów, którzy wykonali zadane prace szybciej niż reszta grupy. 1 Corrida is from Asterix is 3 Sushi is from 4 Kangaroo is from 5 Tacos and burritos are 6 Oscypek is 1 In Austria people speak. In Mexico people speak. 3 In Brazil people. 4 In Greece. 5 In China. 3 Dwie strony w każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń poświęcono na przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Strona lewa zawiera ćwiczenia na poziomie podstawowym, a strona prawa na rozszerzonym. poziom podstawowy Egzamin Rozumienie ze słuchu 1 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dobierz odpowiedzi A C do pytań 1 5. W 07 TIP Po wysłuchaniu nagrania po raz pierwszy, spróbuj wyeliminować te odpowiedzi, co do których nie masz wątpliwości, że są błędne. 1 Which boy is Janek? A B C What is Jack s nationality? A English B Australian C American 3 What is Mark s address? A 13 Queens Road, BS8 1TH, Bristol B 14 Queens Road, BS8 1TH, Bristol C 13 Queens Road, BC8 1TH, Bristol 4 Who is speaking? A 5 What is the girl talking about? A B B C C My library card is in my suitcase. Can you borrow this book about New York? A You can see this text on a suitcase. B This text is an ID. C This text is a Library Card. D The text is a note to a friend. Name: Linda Brown Address: 6 White Lion Walk City: Banbury Country: Oxon OX16 5UD Znajomość funkcji językowych 3 Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi 1 4. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję W 08 A E. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 A No, it isn t. B He s over there. C That s my cousin. 3 D No, he isn t thin. 4 E Yes, he is. Znajomość środków językowych 4 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1 4 właściwymi wyrazami z ramki. Dobierz słowa poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym. Wpisz odpowiednią literę A F obok numeru każdej luki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 Egzamin poziom rozszerzony Unit 1 Rozumienie ze słuchu She is short and fair and her husband, Prince Philip who is Greek, is tall, thin and dark. () Queen 1 Do pytań 1 3 dobierz odpowiedzi zgodne z treścią Elizabeth II and Prince Philip have four children: pierwszego nagrania, do pytań 4 6 dobierz W 09 odpowiedzi zgodne z treścią nagrania drugiego. Charles, Anne, Andrew and Edward, and eight Zakreśl literę A, B lub C. grandchildren. Two of their grandchildren, Prince William and Prince Harry are people s favourite TIP Nie martw się, jeśli podczas słuchania nie zrozumiesz lub nie usłyszysz jakiegoś słowa. members of the British Royal Family. The Queen Postaraj się zrozumieć ogólny sens wypowiedzi. and her husband live in Windsor Castle. (3) There are 6 corgis dogs in the castle. (4) 1 The boy s name is... When you are in England, go to Windsor Castle. A Tom Right. B Tom Wright. C Tom Write. If you are lucky you can meet the Queen! Tom s postcode is... A on his library card. B in his passport. A They are small and very noisy but the Queen C on his suitcase. loves them. 3 The woman and the boy are... B He is 9 years old and he is tall and red-haired. A in a library. B at an airport. C in a park. C The British Royal family is very big. D It is big and very old. 4 In this place, you can... E She is 87 years old but she isn t tired of being A be noisy. B meet friends. C use your phone. the queen of England. 5 In the girl s house, there are... A 30 books. B 1 books. C 1000 books. Znajomość środków językowych 6 The girl s talking about her... A school. B home. C library. 3 Uzupełnij tłumaczenia zdań 1 5 na język angielski. W każdym przypadku możesz użyć maksymalnie czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność Rozumienie tekstu pisanego ortograficzna wpisywanych słów. 1 [Jak się pisze] Z tekstu usunięto cztery zdania i umieszczono je poniżej. Uzupełnij luki 1 4 zdaniami A E tak, aby your surname? tekst był spójny i logiczny. Wpisz odpowiednią [Czy mogę pożyczyć] literę A E obok numeru każdej luki. Jedno zdanie this computer game? zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej 3 My sister is [niska i szczupła] luki.. 4 My brother [ma 14 lat]. 5 [Pojedźmy] a taxi. Praktyczne porady oswajają uczniów z typami zadań egzaminacyjnych. Wszystkie zadania napisane są zgodnie z wytycznymi MEN i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozumienie tekstu pisanego Do każdego tekstu 1 3 dopasuj odpowiednie zdanie A D. Wpisz odpowiednie litery w kratki przy tekstach. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Full name: JOHN ROBERT RANDALL LONDON BRITISH CITIZEN Place of birth: Nationality: Date of birth: 1 A best B except C really D like E moment F favourite My family We are from Limerick in Ireland. We are all short and red-haired (1) my dad. He is tall and dark. My mum is young and plump. Her name is Cathleen. My sisters Emma and Ella () books and cats. My brothers Tony and Ewan love bicycles. Ewan is 14 years old and he is my (3) friend, too. At the (4), he is in Dublin with our grandmother, Zoe. She is really old but happy. She is a doctor. The full name of Queen Elizabeth II is Elizabeth Alexandra Mary Windsor. (1) Queen Elizabeth II is also the queen of Canada, Australia, Papua New Guinea, New Zealand and Jamaica. Wypowiedź pisemna 4 Napisz tekst zgodnie z poleceniem. Podczas wakacji w Wielkiej Brytanii odwiedzasz miejscowość, w której mieszka twój kolega, z którym nie widziałeś / nie widziałaś się od dwóch lat. Napisz do niego , w którym: poinformujesz go, gdzie jesteś, zaproponujesz spotkanie, opiszesz, jak teraz wyglądasz. Długość twojego a powinna wynosić od 50 do 100 słów

16 Zeszyt ćwiczeń E-book E-ćwiczenia eduqrsor Podręcznik Student s CD-ROM UCZEŃ E-obudowa pełna dokumentacja szkolna mnóstwo dodatkowych materiałów urozmaicających lekcje języka angielskiego łatwy dostęp, edytowalna forma NAUCZYCIEL E-diagnoza nowoczesne narzędzie umożliwiające cykliczne monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz badanie postępów Diagnoza przed uczniów w nauce egzaminem program w formie próbnego egzaminu gimnazjalnego zawierający arkusze egzaminacyjne stworzone zgodnie z zaleceniami CKE Generator testów możliwość tworzenia kartkówek i testów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów 16

17 EXAM EXPLORER Nowatorska i wyjątkowo przyjazna publikacja doskonale przygotowuje do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Repetytorium posiada numer dopuszczenia MEN, może więc być używane jako podręcznik wiodący w klasie trzeciej. KOMPONENTY Arkusze Egzaminacyjne DESTINATION: EXAM 1 arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnych z obowiązującym formatem egzaminu gimnazjalnego. DODATKOWE PUBLIKACJE NAUCZYCIEL Oprogramowanie na tablicę interaktywną wygodne narzędzie do prowadzenia ciekawych wizualnie i efektywnych lekcji ikony zamieszczone bezpośrednio przy zadaniach zapewniają łatwy dostęp do nagrań i fi lmów wideo eduqrsor przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w innowacyjnej formie możliwość zadawania pracy domowej i monitorowania pracy ucznia zestawienie wyników bez konieczności sprawdzania ćwiczeń Wersja nauczycielska podręcznika strony książki ucznia z uzupełnionymi odpowiedziami arkusze egzaminacyjne odpowiednie dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania językowego płyty CD-audio z nagraniami i płyta Student s CD-ROM 17

18 MULTIMEDIA E-book Podręcznik w wersji interaktywnej dostosowany do pracy na wszystkich typach urządzeń elektronicznych: komputery, tablety, smartfony, tablice interaktywne. Dostępny w wersji online (w przeglądarce internetowej po połączeniu z internetem) lub offline (w aplikacji zainstalowej na urządzeniu użytkownika). Możliwość korzystania z publikacji na kilku różnych urządzeniach (np. na laptopie ucznia, tablecie rodziców, czy komputerze w szkole). Interaktywne ćwiczenia oraz łatwy dostęp do nagrań i filmów bezpośrednio przy poszczególnych zadaniach motywują do pracy i zwiększają zaangażowanie ucznia w lekcję. E-ćwiczenia Platforma dla ucznia zawierająca zagadnienia skorelowane z podręcznikiem. Zadania leksykalno-gramatyczne powtarzające i utrwalające poznane treści w cyfrowej formie stanowią doskonały materiał uzupełniający do pracy w domu. 18

19 eduqrsor Portal dla ucznia i nauczyciela gwarantujący przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w innowacyjnej formie. Dla ucznia bogactwo materiałów leksykalno-gramatycznych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla nauczyciela możliwość zadania pracy domowej, monitorowania pracy ucznia i zestawienia wyników bez konieczności sprawdzania ćwiczeń. A także: FILMY: Filmy jako wyjątkowy czynnik motywujący do nauki języka angielskiego. Ciekawe kulturoznawcze tematy uzupełniają treści z podręcznika. Scenariusze pracy wraz z zadaniami dla uczniów oraz płyta CD-ROM z filmami w materiałach dla nauczyciela. OPROGRAMOWANIE NA TABLICE INTERAKTYWNE Wygodne narzędzie do prowadzenia ciekawych wizualnie i efektywnych lekcji. Ikony zamieszczone przy zadaniach na słuchanie zapewniają łatwy dostęp do nagrań. Interaktywne ćwiczenia, rozwiązania zadań, tabele gramatyczne, słowniki i filmy usprawniają tok lekcji i motywują do nauki języka angielskiego. E-DIAGNOZA: Diagnoza przedmiotowa przeprowadzana dwa razy w roku służy do monitorowania poziomu realizacji podstawy programowej oraz zbadania postępów w nauce. Po wprowadzeniu wyników nauczyciel otrzymuje: - pełną analizę rezultatów badania, - raporty z analizy wyników każdego ucznia i całej klasy na tle wyników ogólnopolskich, - spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności, - rekomendacje wskazujące kierunki dalszej pracy z uczniem, - karty pracy rozwijające umiejętności lub pozwalające na nadrobienie zaległości. E-OBUDOWA: Przystępny portal dla nauczyciela zawierający wszystkie niezbędne dokumenty i narzędzia związane z kursem: - pełna dokumentacja szkolna, - testy, kartkówki, - scenariusze lekcji i słowniczki, - nagrania i transkrypcje, - klucze odpowiedzi, - materiały dodatkowe urozmaicające pracę z serią. 19

20 Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Woźniak-Zabuska Beata dolnośląskie Białoszycka Ewa kujawsko-pomorskie Kosowska Anna lubelskie Balcer-Kędracka Patrycja lubuskie, dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kostur Anna łódzkie Ogrodowczyk Przemysław łódzkie Mardaus Jerzy małopolskie Słupek Janusz małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Skłodowska Barbara mazowieckie Szuszkiewicz Ewa mazowieckie Orzechowska Małgorzata opolskie, śląskie Puzio Dorota podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Białobrzeski Hubert podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie Jędrzejczak Elżbieta pomorskie Bednarska Zyta śląskie Cudak Michał śląskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Englisz Adam śląskie Uchamn Ewa świętokrzyskie, mazowieckie Gajewski Michał warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie Ćwiklińska Katarzyna wielkopolskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Jakubowicz Marcin wielkopolskie Michalak Janusz zachodniopomorskie Zapraszamy do kontaktu Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D Warszawa (z telefonów stacjonarnych) (z telefonów komórkowych)

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

WWW AUDIO ONLINE VERSION

WWW AUDIO ONLINE VERSION 2014-10-28 LESSON 21 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION What do they eat? What do we wear? on line GB: /ɒn laɪn/, US: /ɑːn laɪn/ - bezpośrednio, w czasie rzeczywistym air ticket [C] GB: /eə ˈtɪk.ɪt/,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69.

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69. LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY W lekcji 5 nauczysz się zwrotów i wyrażeń niezbędnych w trakcie robienia zakupów. Przyswoisz sobie także liczne słówka i zwroty służące do opisu odzieży:

Bardziej szczegółowo