GEN EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE"

Transkrypt

1 AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie. 2. PLB S.A. - Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bydgoszcz ul. Grodzka Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi. 4. Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu. 5. Nowe połączenie - połączenie lotnicze, które na danym kierunku nie było uruchamiane przez danego użytkownika statku powietrznego przez okres 6 miesięcy, lub dodatkowe połączenie na kierunku już istniejącym, ale w dodatkowych godzinach, w jakich przez ostatnie 6 miesięcy nie funkcjonowało. Powyższa definicja ma zastosowanie do rejsów regularnych. W przypadku rejsów czarterowych ww. okresy wynoszą 12 miesięcy. 6. Połączenie zagrożone likwidacją - połączenie istniejące dla którego poziom wypełnienia wynosi 10% przez okres sezonu. 7. Lot szkoleniowy touch&go - lot szkoleniowy polegający na wykonaniu lądowania i startu bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku powietrznego. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Opłaty objete taryfą dokonywne są na rzecz PLB, przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PLB. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami obciążony zostanie właściciel statku. 2. Skorzystanie z usług PLB jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy. 3. Opłaty za usługi dodatkowe, nie ujęte w niniejszej taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z PLB oddzielnie, przed wykonaniem usługi. 4. Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 5. Stawki opłat są wyrażone w złotych polskich (PLN). GEN 4.1 AERODROME CHARGES 1. DEFINITIONS The terms used in the tariff shall mean as follows: 1. Maximum take-off weight (MTOW) - maximum take-off weight permissible for take-off, specified in the Certificate of Airworthiness, the flight manual or aircraftother equivalent official document. 2. PLB S.A. - Bydgoszcz Airport S.A. with its registered office in Bydgoszcz, Bydgoszcz ul. Grodzka Passenger - a person travelling aboard an aircraft, but not registered as a crew member. 4. Transit passenger - a passenger arriving at an aerodrome on a commercial flight and continuing his/her journey on the same flight number without leaving the aerodrome. 5. New Connection - a new air connection which has not been activated in the given direction by the given aircraft user for the period of 6 months, or an additional connection in the already open direction but at additional hours, which were not available during the last 6 months. This definition applies to regular flights. For charter flights the above mentioned periods shall be understood as 12 months. 6. Connections under threat of liquidation - activated connections which are filled in 10% for the period of one season. 7. A Training Flight touch&go - a training flight consisting of landing and taking-off without taxing or ground handling. 2. GENERAL PROVISIONS 1. Fees set forward in the tariff shall be made in favour of Bydgoszcz Airport by the user of the aircraft benefiting from services provided by Bydgoszcz Airport. In the event that the identification of the aircraft user is rendered difficult, the fees shall be charged to the aircraft owner. 2. Usage of the services of Bydgoszcz Airport shall be tantamount to acceptance of the entirety of the terms and conditions of the present tariff. 3. Fees for any additional services, which have not been included in the present tariff and are to be provided at the request of an aircraft user, shall be agreed with Bydgoszcz Airport separately, prior to the provision of the service. 4. The charges set forward in the present tariff are net and VAT shall be added there to in accordance with the applicable rates. 5. The charges are expressed in Polish zlotys (PLN). AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana nr JUN 2005 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Amendment No. 041

2 GEN 4.1 EPBY-2 AIP POLSKA 3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO 1. Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. 2. Opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), niezależnie od rodzaju lotu, wynosi: do kg MTOW 45,00 PLN powyżej kg do kg MTOW 40,00 PLN/t powyżej kg do kg MTOW 35,00 PLN/t powyżej kg do kg MTOW 30,00 PLN/t powyżej kg do kg MTOW 25,00 PLN/t powyżej kg MTOW 20,00 PLN/t 3. Opłaty określone w pkt. 2 obniża się o 50% dla śmigłowców. 4. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 1. Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 8,00 PLN. 2. Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego. 3. Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w pkt. 1 nie pobiera się. 5. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 1. Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 30,00 PLN/osobę. 2. Opłacie określonej w pkt. 1 nie podlegają: a) pasażerowie tranzytowi, b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego. 6. OPŁATY DODATKOWE 1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m 2 oczyszczonej powierzchni: 3. AIRCRAFT LANDING CHARGE 1. The landing charge, which includes also the take-off charge, shall be due for each landing of an aircraft at the aerodrome. 2. The landing charge shall be collected per each commenced tone of the maximum take-off weight (MTOW), irrespective of the type of flight and amounts as follows: up to kg MTOW PLN more than kg up to kg MTOW PLN/t more than kg up to kg MTOW PLN/t more than kg up to kg MTOW PLN/t more than kg up to kg MTOW PLN/t more than kg MTOW PLN/t 3. For helicopters, the charges set forward in point 2 shall be reduced by 50%. 4. PARKING CHARGE 1. The parking charge shall be collected for the parking of an aircraft on the designated area of the aerodrome, and shall, for every commenced tone of the maximum take-off weight (MTOW) and every commenced 24 hours of parking amount at 8.00 PLN. 2. The parking time shall commence at the time of landing and terminate at the time of take-off of the aircraft. 3. The charges referred to in point 1 shall not be collected for a parking time not exceeding 4 hours. 5. DEPARTING PASSENGER CHARGE 1. The departing passenger charge shall be due for each departing passenger and amounts at PLN/per person. 2. The following shall be exempt from the charge referred to in point 1: a) transit passengers, b) children under 2 years of age not entitled to occupy a separate seat in the aircraft. 6. ADDITIONAL CHARGES 1. Removal of the contaminations from aerodrome surfaces Fees for removal of the dirt from aerodrome surfaces caused or reported by the aerodrome users are collected for each commenced 10 square metres of cleaned area and are as follows: Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN] Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 800,00 Usunięcie innych zanieczyszczeń 480,00 Removal of spilled fuel and/or grease Removal of other contaminations Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym: 2. Additional protection of the aircraft during parking Fees are collected for non-standard security service for the aircraft parking at the airport: Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN] Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h) za każdego strażnika 138,00 Protection of the aircraft by the special guard (PLN per hour per each guard) Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny 105,00 Special lighting of the aircraft stand (PLN per 24HR) per 1 light source Wygrodzenie stanowiska postojowego 243,00 Enclosure (fence) around aircraft stand JUN 2005 Zmiana nr 041 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Amendment No. 041 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

3 AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-3 3. Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie. Opłaty pobiera się za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego. 3. Provision of stand-by security by the Aerodrome Fire Service during the refuelling/defuelling of an aircraft when passengers are boarding/deboarding and/or situated on board. The charge shall be collected for the provision of stand-by security by the Aerodrome Fire Service during the refuelling/defuelling of an aircraft when passengers are boarding/deboarding and/or situated on board, in accordance with a decision taken by the commander of the aircraft or another authorised aircraft user representative. Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN] Zabezpieczenia przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/ roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN za 1 operację) 80,00 Provision of stand-by security by the Aerodrome Fire Service during the refuelling/defuelling of an aircraft when passengers are boarding/deboarding and/or situated on board. (PLN/1 operation) UPUSTY OD OPŁAT 1. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego udziela się upustu w wysokości 50% od opłaty określonej w ust. 3 taryfy, w okresie 12 miesięcy operowania dla nowego połączenia lub połączenia istniejącego, lecz zagrożonego likwidacją ze względu na niewystarczający ruch. 2. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego udziela się upustu w wysokości 50% od opłaty określonej w ust. 3 taryfy, za lądowanie jednego statku powietrznego wykonane po godz LMT, parkowanie oraz start wykonany przed godz LMT tego samego dnia (taryfa off-peak). 3. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego udziela się upustu w wysokości: 10% przy 4-10 operacji miesięcznie, 15% przy operacji miesięcznie, 20% przy 31 i więcej operacjach miesięczne od opłaty określonej w ust. 3 taryfy, za lądowanie jednego statku powietrznego oraz ust. 4 taryfy za postój statku powietrznego. 4. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego udziela się upustu w wysokości: 5% przy obsłudze osób miesięcznie, 10% przy obsłudze osób miesięcznie, 15% przy obsłudze osób miesięcznie, 20%przy obsłudze powyżej 1500 osób miesięcznie od opłaty określonej w ust. 5 taryfy, za pasażera odlatującego. 5. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego udziela się upustu 97% od opłaty określonej w ust. 3 taryfy z tytułu wykonywanych lotów szkoleniowych touch&go. 8. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 1. PLB S.A. zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności. 2. PLB S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze wzgledu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie. 7. FEE DISCOUNTS 1. Pursuant to terms and conditions set forward in a separate contract, an aircraft user shall be given a discount of 50% on the fees referred to in point 3 of the tariff during 12 months of a new connection operation or of an already existing connection but being under the threat of liquidation due to insufficient traffic. 2. Pursuant to terms and conditions set forward in a separate contract, an aircraft user shall be given a discount of 50% on the fees referred to in point 3 of the tariff for the landing of one aircraft after 2.00 p.m. LMT, the parking and take-off thereof before 8.00 p.m. LMT on the same day (off-peak tariff). 3. Pursuant to terms and conditions set forward in a separate contract, an aircraft user shall be given the following discounts: 10% for 4-10 operations per month, 15% for operations per month, 20% for 31 and more operations per month on the fees referred to in point 3 of the tariff for one aircraft landing and in point 4 of the tariff for an aircraft parking. 4. Pursuant to terms and conditions set forward in a separate contract, an aircraft user shall be given the following discounts: 5% for servicing people per month, 10% for servicing people per month, 15% for servicing people per month, 20% for servicing more than 1500 people per month, on the fees referred to in point 5 on the tariff for a departing passenger. 5. Pursuant to terms and conditions set forward in a separate contract, an aircraft user shall be given a discount of 97% on the fee referred to in point 3 of the tariff for the training flights touch&go. 8. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES 1. Bydgoszcz Airport S.A. hereby reserves itself the right to refuse the provision of services to airport users that fail to respect the terms and conditions of the present tariff, including those that fail to settle payments promptly. 2. Bydgoszcz Airport S.A. hereby reserves itself the right to refuse admittance to an aircraft due to important cicumstances connected with the functioning of the airport, which may endanger the safe landing thereof. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana nr JUN 2005 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Amendment No. 041

4 GEN 4.1 EPBY-4 AIP POLSKA 9. ZASADY PŁATNOŚCI 1. Opłaty o których mowa w ust. 3, 4, 5, 6 są pobierane na podstawie faktury wystawionej przez PLB S.A. przed wykonaniem startu. 2. Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług PLB S.A. opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur w trybie rozliczeń okresowych, nie rzadziej jak raz na kwartał. 3. Faktury dla usługobiorców bedących osobami zagranicznymi w rozumieniu polskiego prawa dewizowego wystawiane są w walucie taryfy. Płatności mogą być dokonywane w walucie taryfy lub innych walutach wymienialnych po przeliczeniu wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu płatności. 4. Płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności. Zasada ta nie dotyczy innych form płatności. 5. Płatności za usługi określone w ust. 3, 4, 5, 6 powinny być realizowane w formie i terminie podanym na fakturze. Dopuszcza się stosowanie płatności w formie gotówkowej, za poleceniem przelewu oraz za pomocą kart kredytowych. 6. Za niedotrzymanie terminu płatności wyznaczonego w fakturze naliczane będą odsetki ustawowe. 10. Taryfa opłat wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku. 9. TERMS OF PAYMENT 1. Payments referred to in points 3, 4, 5, 6 shall be collected on the basis of an invoice issued by Bydgoszcz Airport S.A. prior to take-off. 2. Regular users of services provided by Bydgoszcz Airport S.A may be invoiced periodically, at least once a quarter, on the basis of summary invoices. 3. Users of foreign persons according to the Polish Foreign Exchange Law are invoiced in tariff currencies. The payments may be made in the tariff currencies or other convertible currencies after conversion by applying an average exchange rate of the National Bank of Poland valid for the date of payment. 4. Payments made in cash are subjects to rounding up according to the arithmetic rule to full unit of payment currency. This principle does not refer to other forms of payment. 5. Payments for services referred to in points 3, 4, 5, 6 should meet the form and the payment terms given on the invoice. Cash payments, bank drafts and credit card payments are accepted. 6. Statutory interests shall be charged for not complying with the terms of payment provided on the invoice. 10. The tariff of charges shall enter into force on the first day of March 2005 year. 09 JUN 2005 Zmiana nr 041 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Amendment No. 041 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

5 AIP POLSKA GEN 4.1 EPGD-1 GEN EPGD TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY TARIFF OF AERODROME CHARGES OF GDAŃSK LECH WALESA AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza "Taryfa opłat za usługi lotnicze" (zwana dalej "taryfą" ) obejmuje opłaty pobierane przez "Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o." z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, Gdańsk, zarządzającą lotniskiem GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, za usługi świadczone oraz warunki stosowania tych opłat Opłaty składają się z: a) opłaty za lądowanie; b) opłaty za pasażera odlatującego; c) opłaty za postój statku powietrznego; d) opłat za usługi dodatkowe Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz podmiotu wymienionego w pkt 1.1. przez użytkownika statku powietrznego, zwanego dalej "usługobiorcą", korzystającego z usług świadczonych przez ten podmiot. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku po-wietrznego opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy Opłaty za usługi dodatkowe nie wymienione w niniejszej taryfie, świadczone na życzenie usługobiorcy, są ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi Od opłat wymienionych w niniejszej taryfie zwolnione są loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej Nie pobiera się opłat lotniskowych za lądowanie i postój statków powietrznych: a) nie posiadających własnego napędu, b) związany z lotami poszukiwawczo-ratowniczymi (SAR - Search And Rescue), c) związany z lotami, w których zaistniała konieczność powrotu bez żadnego międzylądowania na lotnisko startu z przyczyn technicznych lub meteorologicznych, d) wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stawki taryfowe wyrażone są w walucie polskiej PLN Stawki opłat podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Opodatkowanie podatkiem VAT odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów Taryfa obowiązuje od dnia jej ogłoszenia. GEN 4.1 AERODROME CHARGES 1. GENERAL 1.1 This "Tariff for Aeronautical Services" (hereinafter referred to as "The Tariff") contains charges imposed by "Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o." company with its seat at ul. Słowackiego 200, Gdańsk, managing the GDAŃSK Lech Walesa aerodrome, for services rendered by the aforementioned entity, as well as the terms of charging The charges include: a) landing charge; b) departing passenger charge; c) parking charge; d) charges for additional services All charges referred to in this Tariff are payable by the user of aircraft, hereinafter referred to as "service user", to the entity named in 1.1. for services rendered by this entity. Should identification of the aircraft user prove difficult, the owner of the aircraft shall be charged The use of any service referred to herein shall imply the acceptance of all terms provided for in this Tariff Charges for additional services which are not mentioned herein and are provided on the request of the service user, shall be agreed separately prior to rendering the service Charges specified in this Tariff do not apply to the flights of Polish state aircraft performed in cases of direct danger to public safety, the safety of the state or the state border No aerodrome charges shall be imposed for the landing and parking of: a) Non-propulsion aircraft, b) Aircraft engaged in search and rescue (SAR) flights, c) Aircraft performing flights terminated due to technical or meteorological reasons at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made, d) Aircraft performing flights to combat the effects of natural disasters and human health and life-saving flights, unless they are performed as statutory flights within the scope of business activity All charges are stated in Polish currency PLN The charges stipulated in this Tariff are exclusive of Value Added Tax. VAT shall be calculated in accordance with the valid regulations This Tariff becomes effective on the day of publication in Official Journal of the Civil Aviatiation Authority. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr NOV 2005 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRACAmendment No. 042

6 GEN 4.1 EPGD-2 2. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 2.1. Statek powietrzny: urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW): maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie Jeżeli MTOW nie została podana zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.1., dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta największa maksymalna masa startowa dla statku powietrznego danego typu Lot międzynarodowy: lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy państwowej Lot handlowy: lot związany z lądowaniem handlowym Lądowanie handlowe: lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie Pasażer: osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi Pasażer w ruchu zagranicznym: pasażer dokonujący odprawy biletowo-bagażowej poza granicę kraju. Pozostałych pasażerów uważa się za pasażerów w ruchu krajowym Pasażer tranzytowy: pasażer, który przyleciał na dane lotnisko lotem handlowym i nie opuszcza terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu Przewóz lotniczy: przewozem lotniczym jest przewóz pasażerów, bagażu, towarów lub poczty wykonywany statkiem powietrznym odpłatnie Regularny przewóz lotniczy: przewóz lotniczy, jeżeli w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów Przewóz czarterowy: przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego Polskim państwowym statkiem powietrznym jest: a) statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny); b) statek powietrzny używany jest przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego). 3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 3.1. Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOW) do 2 ton włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 50,00 PLN Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), niezależnie od rodzaju lotu, i wynosi 25,00 PLN. AIP POLSKA 2. DEFINITIONS The following definitions of the terms used herein shall be adopted for the purposes of this Tariff: 2.1. Aircraft: a vehicle capable of travelling in the air as a result of action of air other than the action of air rebounded from the ground Maximum take-off weight (MTOW): the maximum take-off weight permissible for take-off as specified in the Certificate of Airworthiness, journey log book or other equivalent official document Where the MTOW has not been specified according to principles stipulated in 9.1, the maximum take-off weight of aircraft of the same type shall be used as the basis for charge calculation International flight: a flight crossing the Polish state border Commercial flight: a flight related to commercial landing Commercial landing: the landing of aircraft for embarkation or disembarkation of passengers, luggage, cargo or mail transported for remuneration Passenger: a person travelling aboard an aircraft, who is not registered as an aircrew member International passenger: a passenger subject to ticket and baggage check-in clearance at an aerodrome whose destination is an airport outside Poland. All other passengers shall be considered to be domestic passengers Transit passenger: a passenger arriving at an aerodrome by commercial flight and continuing journey on the same flight number departing from the same aerodrome, without leaving airport premises Air transport: air transport shall be understood as passenger, luggage, cargo or mail transport by aircraft, performed for remuneration Regular air transport: air transport, in which room in the aircraft for passenger, luggage, cargo or mail transport is publicly offered for sale in each flight, and the transport is performed between the same locations in accordance with a published schedule of flights or at regular intervals or with frequency indicative of a regular character of flights Charter flights: air transport performed on the basis of an air charter contract, in which an air carrier undertakes to supply to the charterer a specified number of passenger seats or specified aircraft capacity in order to perform a specified transport of passengers, luggage, cargo or mail indicated by the charterer Polish State aircraft: a) aircraft used by Polish Military Forces (military aircraft); b) aircraft used by organizational units of Border Guard, Police, State Fire Guard and custom service (aircraft of aviation of service of public order). 3. LANDING CHARGES 3.1. The landing charge is payable for each landing of an aircraft at the aerodrome. This charge also includes the take-off charge For aircraft of the maximum take-off weight (MTOW) up to 2 metric tonnes the landing charge, irrespective of flight type, amounts to PLN For aircraft of the maximum take-off weight (MTOW) above 2 metric tonnes the landing charge is payable per each commenced tonne of the MTOW, irrespective of flight type, amounts to PLN. 24 NOV 2005 Zmiana AIRAC nr 042 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 042 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

7 AIP POLSKA 3.4. Opłaty określone w punkcie 3.2. i 3.3. obniża się o 50% dla śmigłowców. 4. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 4.1. Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego Wysokość opłaty jest ustalona w zależności od rodzaju ruchu i wynosi: Pasażer w ruchu międzynarodowym 48,00 PLN Pasażer w ruchu krajowym 25,00 PLN 4.3. Opłacie określonej w punkcie 4.2. nie podlegają: Pasażerowie tranzytowi, Dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie. 5. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 5.1. Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska Opłata za postój statku powietrznego wynosi 4,50 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju niezależnie od rodzaju lotu. Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w punkcie 5.2. nie pobiera się. 6. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 6.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych lub zgłoszonych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 metrów kwadratowych oczyszczonej powierzchni: Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 1 100,00 PLN Usunięcie innych zanieczyszczeń 550,00 PLN Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 310,00 PLN 6.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym za: Ochronę statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika) 140,00 PLN Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny 110,00 PLN Wygrodzenie stanowiska postojowego za pomocą taśmy wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (PLN/dobę) 250,00 PLN 7. ZNIŻKI W OPŁATACH 7.1 Zniżkom podlegają: Nowo uruchamiane regularne połączenia lotnicze, Przewozy czarterowe, Loty Treningowe (szkolne), Loty towarowe, Loty niehandlowe. GEN 4.1 EPGD The charges specified in 3.2. and 3.3. shall be reduced by 50% for helicopters. 4. DEPARTING PASSENGER CHARGES 4.1. The departing passenger charge shall be payable for each departing passenger The charge depends on traffic type and amounts to: Passenger in international traffic PLN Passenger in domestic traffic PLN 4.3. The following shall be exempted from the charge referred to in 4.2.: Transit passengers, Children under 2 years of age who are not entitled to occupy a separate passenger seat in the aeroplane. 5. AIRCRAFT PARKING CHARGES 5.1. The parking charge is payable for the parking of aircraft in the area of the aerodrome designated for this purpose The parking charge amounts to 4.50 PLN per each commenced tonne of the maximum take-off weight and each commenced 24 hours of parking regardless of the flight type. Parking time begins to run at the time of landing and terminates at the time of take-off No charge as specified in 5.2 shall be imposed for parking time up to 4 hours. 6. CHARGES FOR ADDITIONAL SERVICES 6.1. Removal of contamination from aerodrome surfaces. The following charges for the removal of contamination from aerodrome surfaces caused or reported by aerodrome users shall be imposed for each commenced 10 square metres of cleaned area: Removal of spilled fuel or grease PLN Removal of other contaminations PLN Additional snow removal, de-icing PLN 6.2 Additional protection of aircraft during parking. The following charges shall be imposed for non-standard security services for aircraft parking at the aerodrome: Aircraft protection by a special guard (PLN per hour per each guard) PLN Special lighting of the aircraft stand (PLN per 24 hrs) per 1 light source PLN Enclosure (fence) around the aircraft stand by means of plastic band with signal light system (PLN per 24 hrs) PLN 7. DISCOUNTS 7.1. Discounts on charges referred to herein are valid for: New regular flights, Charter flights, Training (school) flights, Cargo flights, Non-commercial flights. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr NOV 2005 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 042

8 GEN 4.1 EPGD Zasady udzielania zniżek: Zniżki od opłat za lądowanie i pasażerów odlatujących dla nowych połączeń regularnych lub wzrostu częstotliwości tych lotów: Zniżka I II III IV V AIP POLSKA 7.2 Principles of conceding of discount on charges: Discounts from charges for landing and for new regular connections departing passengers or growth of frequency of these flights: Discount I II III IV V Wysokość zniżki 50 % 50 % 40 % 30 % 80 % Height of discount: 50 % 50 % 40 % 30 % 80 % Częstotliwość 6/tydzień 2-5 /tydzień 6 /tydzień 1-5 /tydzień 1/tydzień Frequency: 6/week 2-5/week 6/week 1-5/week 1/week Statek powietrzny 50 t MTOW 50 t MTOW 50 t MTOW 50 t MTOW 100 t MTOW Aircraft: 50 t MTOW 50 t MTOW 50 t MTOW 50 t MTOW 100 t MTOW Opłata za parkowanie 100 % zniżki Parking charge: 100 % of discount Zniżka ważna na: 5 lat 2 lata 2 lata 2 lata 5 lat Validity of discount: 5 years 2 years 2 years 2 years 5 years Z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat (jeżeli więcej niż pasażerów zostało przewiezionych w ciągu 5 lat) With capability of extension on next 5 years (if more than passengers transported within 5 years) Zniżki od opłat za lądowanie dla cięższych statków powietrznych na istniejących dotychczas połączeniach regularnych: Discounts from charges for landing for heaviest aircraft on existing regular connections so far: Zniżka I II III Discount I II III Wysokość zniżki: 50 % 50 % 80 % Height of discount: 50 % 50 % 80 % Częstotliwość: 6/tydzień 2-5/tydzień 1/tydzień Frequency: 6/week 2-5/week 1/week Statek powietrzny: 50 t MTOW 50 t MTOW 100 t MTOW Aircraft: 50 t MTOW 50 t MTOW 100 t MTOW Opłata za parkowanie: 100 % zniżki - - Parking charge: 100 % of discount - - Zniżka ważna na: 5 lat 2 lata 5 lat Validity of discount: 5 years 2 years 5 years Z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat (jeżeli więcej niż pasażerów zostało przewiezionych w ciągu 5 lat) - - With capability of extension on next 5 years (if more than passengers transported within 5 years) Zniżki w opłatach za lądowanie w lotach szkolnych: Discounts in charges for landing in training flight: Zniżka Wysokość zniżki: 90 % Discount Height of discount: 90 % Częstotliwość: każda Frequency: every Statek powietrzny: bez ograniczeń MTOW Aircraft: without limitations MTOW Zniżki w opłatach za lądowanie statków powietrznych i pasażerów odlatujących dla serii turystycznych lotów czarterowych: Discounts in charges for aircraft landings and departing passengers for series of touristic charter flights: Zniżka Wysokość zniżki: 50 % Discount Height of discount: 50 % Częstotliwość: każda Frequency: every Statek powietrzny: bez ograniczeń MTOW Aircraft: without limitations MTOW 24 NOV 2005 Zmiana AIRAC nr 042 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 042 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

9 AIP POLSKA Zniżki w opłatach za lądowanie i pasażerów dla samolotów lotnictwa ogólnego: GEN 4.1 EPGD Discount in charges for landing and passengers of general aviation aeroplanes: Zniżka Wysokość zniżki: 50 % Discount Height of discount: 50 % Częstotliwość: 15 operacji/miesiąc Frequency: 15 operations/month Statek powietrzny: bez ograniczeń MTOW Aircraft: without limitations MTOW 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 8.1. Opłaty wymienione w niniejszej taryfie są pobierane przed wykonaniem startu Kasa przyjmuje: Płatności dokonywane za pomocą następujących kart kredytowych: EUROCARD, MAESTRO, MASTER CARD, VISA, VISA ELEKTRON, AMERICAN EXPRESS Czeki akceptowane przez Narodowy Bank Polski, Wpłaty gotówkowe Kasjer ma prawo do odmowy przyjęcia kart kredytowych, banknotów i/lub czeków uszkodzonych i/lub zabrudzonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności i/lub ważności Odmowa przyjęcia i/lub zatrzymanie zakwestionowanych kart kredytowych, banknotów i/lub czeków nie zwalnia płatnika od konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z niniejszej taryfy Opłaty, o których mowa w niniejszej taryfie są pobierane na podstawie faktur wystawianych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur w trybie rozliczeń okresowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Warunkiem dokonywania rozliczeń okresowych jest zawarcie stosownej umowy w tym zakresie Płatności omówione w pkt 8.6 muszą być realizowane w terminie i na konto bankowe podane na fakturze Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane odsetki w wysokości ustawowej. 9. ZBIERANIE INFORMACJI 9.1. Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania w terminie do dnia 1 marca każdego roku informacji dotyczących znaków rejestracyjnych, typów i wersji oraz maksymalnej masy startowej statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku na adres podany w pkt TERMS OF PAYMENT 8.1. Charges quoted herein shall be collected prior to take-off Cash desk collect: Payments by the following credit cards: EUROCARD, MAESTRO, MASTER CARD, VISA, VISA ELEC- TRON, AMERICAN EXPRESS Cheques accepted by the National Bank of Poland, Payments in cash Cash-clerk is authorised to refuse to honour any credit cards, bank notes and/or cheques which are damaged and/or dirty, or whose authenticity and/or validity are subject to reasonable doubt The decision to hold and/or refuse to honour any credit card, bank note and/or cheque does not exempt the payee from the obligation to pay appropriate charges as specified hereinabove Charges referred to herein shall be invoiced by Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o Charges to be paid by regular users of aerodrome services may be collected periodically on the basis of summary invoices issued at least once a month. The conclusion of a relevant contract is a precondition for the periodical collection of charges The payments referred to in 8.6 should be effected in due time to the bank account specified in the invoice Statutory interest shall be payable for overdue payments. 9. COLLECTION OF INFORMATION 9.1. By March 1st each year, service users are obliged to send to the address specified in 1.1 data concerning registration, types, version and the maximum take-off weight of aircraft to be used in the current year. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr NOV 2005 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 042

10 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

11 AIP POLSKA GEN 4.1 EPKT-1 GEN EPKT OPŁATY LOTNISKOWE LOTNISKA KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME CHARGES OF KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME 1. DEFINICJE Na potrzeby niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 1.1. MPL "Katowice" - oznacza Międzynarodowy Port Lotniczy "KATOWICE" w Pyrzowicach, adres: Ożarowice, ul. Wolności 90; GTL S.A. - oznacza Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , adres:, Al. Korfantego 38, Katowice; NIP EU PL Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW): maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie. Jeżeli MTOW nie została podana, dla celów kalkulacji opłat zostanie przyjęta największa masa startowa dla statku powietrznego danego typu Pasażer odlatujący: osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem załogi, która podlega odprawie na danym lotnisku Pasażer w tranzycie bezpośrednim: pasażer, który przyleciał do portu lotniczego i nie opuszczając statku powietrznego kontynuuje podróż Za regularny przewóz lotniczy zwany również zamiennie ruchem regularnym uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Za przewóz czarterowy zwany również zamiennie ruchem czarterowym uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Za lot długodystansowy uważa się lot zdefiniowany w art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Nowe połączenie w ruchu regularnym: połączenie, które spełnia jednocześnie następujące warunki: a) nie funkcjonuje w MPL "Katowice" w chwili jego wprowadzenia i nie było prowadzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających jego wprowadzenie, b) nie jest to połączenie łączone tzn. z międzylądowaniem, w którym jedna z destynacji już istnieje, c) w przypadku, jeżeli łączna liczba lądowań danego przewoźnika w systemie opłat określonych w pkt 3.4 lit. a) (bez nowego połączenia lub nowych połączeń) w poprzedzającym kwartale roku bieżącego (w stosunku do dnia wystąpienia z wnioskiem o zniżkę w opłacie z tytułu utworzenia nowego połączenia) będzie niższa niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego, zniżka z 1. DEFINITIONS The following definitions are in force for the purpose of this tariff: 1.1. MPL "Katowice" - means "KATOWICE" International Airport in Pyrzowice, address: Ożarowice, Wolności Street 90; GTL S.A. - means Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. with its office in Katowice, registered in the District Court in Katowice, VIII Commercial Division of the National Court Register under number , address: Korfantego Ave. 38, Katowice; NIP EU PL Maximum take-off weight (MTOW): maximum take-off weight possible for take-off, specified in the Certificate of Airworthiness, the flight manual or another equivalent official document. Where the MTOW has not been specified, the maximum take-off weight of the heaviest aircraft of the same type known to exist will be used as the basis of the charge calculation Departing passenger: a person travelling aboard the aircraft but not registered as a crew member who is subject to the passport control at a given aerodrome Direct transfer passenger: a passenger which arrived an airport continuing the travel aboard the same aircraft without leaving its board Regular air transport also interchangeably called regular air traffic is defined in article 2 paragraph 14 of The Act of 3rd July 2002 The Aviation Law (The Journal of Laws No 130, item 1112 with further amendments) Charter transport also interchangeably called regular charter air traffic is defined in article 2 paragraph 15 of The Act of 3rd July 2002 The Aviation Law (The Journal of Laws No. 130, item 1112 with further amendments) Long-distance flight is defined in article 2 paragraph 12 of The Act of 3rd July 2002 The Aviation Law (The Journal of Laws No. 130, item 1112 with further amendments) New connection in regular air traffic: connection which fulfils at the same time the following conditions: a) it has not been operated from "Katowice" International Airport at the moment of its implementation and it has not been operated in the period of 12 months prior to its implementation, b) it is not a combined connection, it means with inter-landing, in which one of the destinations already exists, c) in case when the total number of landings of a given air carrier in the system of charges defined in paragraph 3.4 letter a) (without a new connection or new connections) in the previous quarter of the current year (in relation to the day of applying for a discount in the fee in virtue of opening a new connection) will be smaller than the number of landings in the analogical quarter of the past AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr APR 2006 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 047

12 GEN 4.1 EPKT-2 AIP POLSKA tytułu nowych połączeń nie będzie przysługiwać do końca danego roku kalendarzowego, d) będzie odbywać się na kierunku, który związany jest z nowym rynkiem tj. obszarem oddziaływania od głównego, uznanego przez zarządzającego lotniskiem za docelowe miasto w danym regionie w promieniu 150 km, e) zostanie utworzone po dniu wejścia w życie niniejszej taryfy Nowe połączenie w czarterowym ruchu pasażerskim: taki kierunek, który nie był prowadzony w MPL "Katowice" w okresie 18 miesięcy poprzedzających miesiąc jego wprowadzenia Usługobiorca: użytkownik statku powietrznego na rzecz, którego świadczona jest usługa lub podmiot na zlecenie którego jest świadczona usługa na podstawie odrębnej umowy zawartej z GTL S.A Sezon zimowy - okres od 1 listopada do 31 marca Sezon letni - okres od 1 kwietnia do 31 października Pasażer w ruchu krajowym: pasażer podlegający na danym lotnisku odprawie w porcie lotniczym znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którego celem podróży jest port lotniczy znajdujący się na terytorium tego kraju. Pozostałych pasażerów uważa się za pasażerów w ruchu międzynarodowym Port bazowy: port, w którym dana linia lotnicza tworzy bazę przeglądów swoich statków powietrznych, który stanowi miejsce zatrudnienia pracowników danej linii lotniczej, a także który stanowi centrum operacyjne ruchu i obsługi statków powietrznych. Ponadto została zawarta stosowna umowa z GTL S.A., z której wynika jednoznacznie, że MPL Katowice jest portem bazowym Taryfa "off peak": taryfa dotycząca okresu czasowego, o którym mowa w pkt. 7.6 o zmniejszonym natężeniu ruchu lotniczego w MPL Katowice w Pyrzowicach. 2. ZASADY NALICZANIA OPŁAT LOTNISKOWYCH 2.1. Opłaty lotniskowe składają się z: - opłaty za lądowanie, - opłaty za pasażera odlatującego, - opłaty za postój statku powietrznego, - opłat dodatkowych Opłaty podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony według stawek obowiązujących w polskim prawie podatkowym Wszystkie opłaty w niniejszej taryfie są określone w złotym polskim (zwanym dalej "PLN") Nie pobiera się opłat za lądowanie, za pasażerów odlatujących oraz za postój statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 76 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze, Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.). W szczególności z wymienionych opłat są zwolnione statki powietrzne kolumny transportu sanitarnego, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, w przypadku wykonywania lotów związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia oraz w każdym przypadku katastrofy, epidemii lub klęski żywiołowej. Podstawę odstąpienia od pobierania opłat stanowi w szczególności zlecenie przewozu potwierdzone przez ordynatora szpitala lub kierownika placówki zdrowia wystawiającej zlecenie na lot, wydanie decyzji przez uprawniony organ, a także innych wiaryyear, the discount in virtue of new connections will not be valid till the end of a given calendar year, d) it will be operated on the route which is connected with a new market i.e. the catchment area from the main one being recognized by the authority of the aerodrome as a city of destination in a given region within 150 km, e) it will be opened after the day the tariff comes into force New connection in charter passenger air traffic - such a connection which has not been operated at "Katowice" International Airport in the period of 18 months prior to a month of its implementation User: a user of an aircraft on which the services are provided or a party on which the services are supplied on the basis of an individual agreement made between GTL S.A Winter season - a period from 1 November to 31 March Summer season - a period from 1 April to 31 October Domestic passenger: a passenger subject to passport control at any aerodrome in the area of the Republic of Poland whose destination is an airport situated on the territory of this country. All other passengers are considered to be international passengers Base airport: an airport at which a given airline sets up a base for inspection of its aircraft and which is a place of employment for the employees of such an airline and which is an operational centre of the air traffic and servicing of the aircraft. Furthermore a relevant agreement has been made with GTL S.A. from which explicitly results that Katowice International Airport is a base airport "Off peak" tariff: a tariff related to period of time referred to in paragraph 7.6 of decreased level of air traffic at Katowice Int. Airport in Pyrzowice. 2. RULES OF CALCULATING AERODROME CHARGES 2.1. Aerodrome charges consist of: - aerodrome landing charges, - charges for a departing passenger, - aircraft parking charges, - additional fees The rate of Value Added Tax (VAT) is not included in the charges given in the tariff and it is to be calculated according to the rates being in force in the Polish Tax Law All the charges in the tariff herein are defined in Polish zloty (hereinafter "PLN") The landing charges, charges for departing passengers and parking charges are not collected for aircraft operated in case of natural disasters or providing rescue of humen and their health unless the flights are performed within economic activity being carried out (article 76 from the Act of 3rd July 2002 The Aviation Law, The Journal of Laws No. 130, item 1112 with further amendments). In particular the above-mentioned tariffs do not apply in case of the aircraft of sanitary transport including air ambulance services, in case of operating flights in connection with the life and health hazard or in case of any disaster, epidemic or natural disaster. The charge is waived on the grounds of a transport order confirmed by a head of hospital department or the manager of health centre unit or on the grounds of a decision made by an authorized body or in any reliable circumstances justifying waiving of the charge. 13 APR 2006 Zmiana AIRAC nr 047 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 047 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

13 AIP POLSKA GEN 4.1 EPKT-3 godnych okoliczności lub dokumentacji wskazujących na zaistnienie przesłanek do odstąpienia od pobierania opłat Opłaty dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem naliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem (Dz. U. Nr 122, poz. 1268) Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz GTL S.A. przez usługobiorców korzystających z usług świadczonych przez MPL "Katowice". W każdym przypadku związanym z wystąpieniem trudności w identyfikacji usługobiorcy, opłatami niniejszej taryfy będzie obciążony właściciel statku powietrznego Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy. 3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO 3.1. Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie opłata za lądowanie wynosi 100,00 PLN Dla śmigłowców opłata wynosi 50% opłaty określonej w pkt 3.4 lit. b) Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i wynosi: a) dla regularnego ruchu pasażerskiego: Tabela 1. Opłata za lądowanie 2.5. For national aircraft performing flights connected with securing public safety, the safety of the country, guarding the national border or in case searching and rescue operations are carried out the charges are collected according to the Decree of the Minister of Infrastructure of 14th August 2004 on the aerodrome charges for national aircraft performing flights connected with securing the safety of country, guarding the national border or searching and rescue (The Journal of Laws No. 122, item 1268) The charges quoted herein are collected in favour of GTL S.A. by the users which use services rendered by "Katowice" International Airport. In any incident connected with difficulties to identify the user, the airport company will charge the owner of an aircraft with the fees of the tariff Using the services is explicit with acceptance of all the conditions of the tariff herein. 3. AIRCRAFT LANDING CHARGE 3.1. The landing charge is payable for each landing of the aircraft at an aerodrome. This charge contains take-off charge too For aircraft with the maximum take-off weight up to 2 metric tons the landing charge is PLN In case of helicopters the charges referred to in paragraph 3.4 letter b) are reduced by 50% For aircraft with the maximum take-off weight of more than 2 metric tons the landing charge is payable per each commenced ton of the MTOW and is as follows: a) for regular passenger traffic: Table 1. Landing charge Roczna liczba lądowań przewoźnika w zakresie od/do Opłata za każdą rozpoczętą tonę MTOW (w PLN) sezon letni sezon zimowy A B B1 do ,00 49, ,00 45, ,00 40, ,00 33, ,00 30, ,00 28, ,50 22, ,00 18, ,00 14, ,00 9,00 ponad ,50 4,50 Annual number of landings performed by an air carrier in the scope from/to Charge per each commenced ton of the MTOW (in PLN) summer season winter season A B B1 to over ,50 4,50 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr APR 2006 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 047

14 GEN 4.1 EPKT-4 AIP POLSKA W tabeli 1 opłata za lądowanie naliczana jest w danym zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B lub B1 (kolumna B lub B1 w zależności od sezonu) za każdą rozpoczętą tonę MTOW, po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każde następne lądowanie liczone jest z następnego zakresu po odpowiadającej opłacie niższej (kolumna B lub B1 w zależności od sezonu) za każdą rozpoczętą tonę MTOW i tak dalej w kolejnych zakresach. Opłata naliczana jest w zależności od liczby lądowań z uwzględnieniem podziału opłaty na sezony. Okresem rozliczeniowym jest okres roczny określony w pkt b) dla pozostałego ruchu lotniczego (np. towarowy, czarterowy) opłata za lądowanie wynosi 49,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę MTOW. 4. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 4.1. Opłata za pasażera odlatującego, pobierana jest za każdego pasażera odlatującego, przy czym opłacie nie podlegają: a) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim, b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsc pasażerskich w samolocie, wynosi: - dla ruchu regularnego pasażerskiego: Tabela 2. Opłaty za pasażera odlatującego In table 1 the landing charge is calculated in a given scope according to the charge in the column B or B1 (column B or B1 depending on the season) per each commenced ton of the MTOW, after exceeding a given scope (column A) each subsequent landing is calculated from the next scope according to a lower charge (column B or B1 depending on a season) per each commenced ton of the MTOW and so on in the following scopes. The charge is calculated according to the number of landings with regard to the division of charge into seasons. The settlement period is a yearly period defined in paragraph 4.2. b) for other air traffic (eg. cargo, charter) the landing charge is PLN per each commenced ton of the MTOW. 4. DEPARTING PASSENGER CHARGE 4.1. Departing passenger charge is payable per each departing passenger but exempted from charge are the following: a) direct transfer passengers, b) children under 2 years of age not entitled to occupy a separate seat in the aeroplane, and is: - for regular passenger air traffic: Table 2. Charges for departing passenger Roczna liczba pasażerów odlatujących przewoźnika w zakresie od/do Opłata za pasażera odlatującego (w PLN) ruch międzynarodowy ruch krajowy A B B1 do ,00 26, ,00 24, ,00 22, ,00 20, ,00 19, ,50 18, ,00 17, ,00 13, ,00 11, ,00 8, ,00 6, ,07 4, ,30 3, ,50 2, ,70 1, ,80 0,80 ponad ,40 0,40 Annual number of departing passengers of an air carrier in the scope from/to Departing passenger charge (in PLN) international traffic domestic traffic A B B1 to over W tabeli 2 opłata za pasażera odlatującego naliczana jest w danym zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B lub B1 (kolumna B lub B1 w zależności od kategorii pasażera), po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każdy następny pasażer liczony jest z następnego zakresu po odpowiadającej opłacie (kolumna B lub B1 w zależności od kategorii pasażera) In table 2 departing passenger charge is calculated in a given scope according to the charge in the column B or B1 (column B or B1 according to the category of passenger), after exceeding a given scope (column A) each next passenger is calculated from the next scope according to the charge (column B or B1 according to a category of passenger) and so on in the following 13 APR 2006 Zmiana AIRAC nr 047 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 047 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

15 AIP POLSKA i tak dalej w kolejnych zakresach. Okresem rozliczeniowym jest okres roczny określony w pkt dla pozostałego ruchu lotniczego (np. towarowy, czarterowy) opłata za pasażera odlatującego wynosi 32,00 PLN Za okres roczny przyjmuje się rok kalendarzowy. W pierwszym roku po wprowadzeniu niniejszej taryfy okres ten liczony jest od chwili wprowadzenia opłaty do 31 grudnia. W przypadku, gdy dany usługobiorca wystąpi z pisemnym wnioskiem o zastosowanie w stosunku do niego systemu opłat określonych w pkt 3.4 lit. a), w pkt 4.1 lit. a), można rok kalendarzowy zastąpić innym okresem dwunastomiesięcznym. Po zakończeniu danego okresu rocznego naliczanie opłaty zdefiniowanej w pkt 3.4 lit. a), pkt 4.1 lit. a) rozpoczyna się od pierwszego zakresu w tabelach 1 i OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 5.1. Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku powietrznego Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 11,00 PLN Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w pkt 5.2 nie pobiera się Opłaty za postój nie pobiera się dla statków powietrznych, dla których MPL Katowice jest portem bazowym. 6. USŁUGI DODATKOWE 6.1. Usługi dodatkowe objęte niniejszą taryfą świadczone są na wniosek usługobiorcy zgłoszony przed wykonaniem usługi z wyjątkiem usługi określonej w pkt Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, są ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkownika lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m 2 oczyszczanej powierzchni: GEN 4.1 EPKT-5 scopes. The settlement period is a yearly period defined in paragraph for other air traffic (eg. cargo, charter) departing passenger charge is PLN For yearly period is a calendar year. In the first year after the tariff herein has been in force this period is calculated from the time the charge is introduced till 31 December. In case a given user submits a written application for implementing a system of charges specified in paragraph 3.4 letter a), in paragraph 4.1 letter a), a calendar year may be replaced by another twelve months period. After a given yearly period is finished a calculation of the charge defined in paragraph 3.4. letter a), paragraph 4.1 letter a) begins from the first scope in tables 1 and AIRCRAFT PARKING CHARGE 5.1. Aircraft parking charge is collected for parking of the aircraft The charge for parking of the aircraft is collected for every commenced ton of the maximum take-off weight and for every commenced 24 hours and is PLN Parking time begins at the time of landing and terminates at the time of take-off No charge mentioned in paragraph 5.2 is levied if parking time does not exceed 4 hours No charge for parking is levied for aircraft for which Katowice Int. Airport is a base airport. 6. ADDITIONAL SERVICES 6.1. Additional services included in the tariff herein are provided on the basis of an application submitted by the user prior to the provision of that service, except for the service mentioned in paragraph Fees for other additional services not included in the tariff herein are determined separately prior provision of that service Removal of the contaminations from aerodrome surfaces. Fees for removal of the dirt from aerodrome surfaces caused by the aerodrome user are collected for each commenced 10 square metres of cleaned area and are as follows: Rodzaj usługi Opłata w PLN Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 2 000,00 Usunięcie innych zanieczyszczeń 1 500,00 Service description Fee in PLN Removal of spilled fuel and grease Removal of other contaminations Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za następujące niestandardowe usługi zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym: 6.4. Additional protection of the aircraft during parking. Fees are collected for non-standard security service for the aircraft parking at the airport as follows: Rodzaj usług Opłata Ochrona statku powietrznego (zł/h za każdego strażnika) 350,00 Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (zł/h) za 1 punkt świetlny 220,00 Wygrodzenie stanowiska postojowego 500,00 Service description Fee Protection of the aircraft (zloty per hour per each guard) Special lighting of the aircraft stand (zloty per hour) per 1 light source Enclosure (fence) around aircraft stand AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr APR 2006 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 047

16 GEN 4.1 EPKT Opłata za konwojowanie pobierana jest za każdy konwój przesyłek ze statku powietrznego do magazynu Cargo w strefie zastrzeżonej i wynosi: a) za konwój przesyłek wartościowych - indywidualnych - 80,00 PLN, b) konwój przesyłek wartościowych - bankowych - 400,00 PLN, c) konwój pozostałych przesyłek - 40,00 PLN za każdego konwojenta uczestniczącego w konwoju Opłata za dodatkowe odśnieżanie, odladzanie na wniosek usługobiorcy pobierana jest za każde rozpoczęte 10 m 2 nawierzchni lotniskowej i wynosi 1 000,00 PLN Opłatę za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania lub roztankowania samolotu, odbywającego się podczas wchodzenia lub wychodzenia pasażerów lub ich przebywania na pokładzie pobiera się w wysokości 100,00 PLN za jedną operację. Powyższą usługę stosuje się zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego przedstawiciela użytkownika. 7. ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA ZNIŻEK 7.1. Zniżki udzielane są na pisemny wniosek usługobiorcy lub na podstawie zawartej umowy pomiędzy GTL S.A. a usługobiorcą, przed wykonaniem lotu Opłaty po zastosowaniu zniżki naliczane są zgodnie z zasadami naliczania opłat określonymi w niniejszej taryfie. ZNIŻKI DLA RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO 7.3. Dla lotów długodystansowych udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie i pasażera odlatującego. ZNIŻKI DLA REGULARNEGO RUCHU PASAŻERSKIEGO 7.4. Od opłat w regularnym przewozie pasażerskim zdefiniowanych w pkt 3.4 lit. a) i 4.1 lit. a) udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 dnia do końca każdego miesiąca kalendarzowego w opłacie za pasażera odlatującego i w opłacie za lądowanie i wynosi: AIP POLSKA 6.5. Fee for convoying is collected per each convoy of consignments from the aircraft to the Cargo warehouse in the restricted area and is as follows: a) for a convoy of consignment of valuables - individual PLN, b) convoy of consignment of valuables - bank PLN, c) convoy of other consignments PLN per each guard taking part in a convoy Fee for additional snow removal, deicing on the motion of a user is collected for each commenced 10 square metres of aerodrome surface and is PLN Fee for protection services during refuelling or defuelling of the aircraft executed by the Airport Fire Service which are performed when the passengers enter or exit or stay aboard an aircraft is collected in the amount of PLN per each air operation. Above mentioned service is applied according to decision made by a captain of the aircraft or another representative of a user. 7. RULES AND CONDITIONS FOR GRANTING REBATES 7.1. Rebates are granted on a written application of a user or on the basis of agreement made between GTL S.A. and a user before rendering the flight Charges after rebate are collected according to the rules of collecting charges defined in the tariff herein. REBATES FOR LONG-DISTANCE AIR TRAFFIC 7.3. For long-distance flights a rebate of 50% from the landing charge and departing passenger charge is granted. REBATES FOR REGULAR PASSENGER AIR TRAFFIC 7.4. From the charges in regular passenger transport defined in paragraph 3.4 letter a) and 4.1 letter a) a rebate is granted depending on the number of landings in the period from 1 to 15 day of each month and from 16 day to the end of each calendar month in departing passenger charge and in landing charge and is as follows: Liczba lądowań w cyklach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia do końca miesiąca A Zniżka od 71 do 80 5% od 81 do 90 10% od 91 do % od 101 do % ponad % B Number of landings in the settlement cycles from 1 to 15 day to the end of a month A Rebate from 71 to 80 5% from 81 to 90 10% from 91 to % from 101 to % over % B Skorzystanie z powyższej zniżki uniemożliwia równoległe skorzystanie ze zniżek określonych w pkt 7.5, W przypadku otwarcia nowego połączenia w regularnym przewozie pasażerskim w MPL "Katowice" udziela się zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty od pasażera odlatującego na okres 24 miesięcy od dnia podjęcia przez GTL S.A. decyzji o udzieleniu tej zniżki. Po zastosowaniu zniżki opłata za lądowanie wynosi 25,80 PLN za każdą rozpoczętą tonę MTOW, natomiast opłata za pasażera odlatującego po zastosowaniu zniżki wynosi 22,20 PLN. Applying the above mentioned rebate excludes any rebates defined in paragraph 7.5, If a new connection is opened in regular passenger traffic at "Katowice" Int. Airport a rebate is granted in a landing charge and in departing passenger charge for a period of 24 months from the day GTL S.A. has made the decision to grant this rebate. After the rebate is granted landing charge is PLN per each commenced ton of the MTOW while departing passenger charge after rebate is PLN. 13 APR 2006 Zmiana AIRAC nr 047 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 047 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

17 AIP POLSKA Skorzystanie ze zniżki na nowe połączenie wyklucza możliwość równoległego włączenia tego połączenia do systemu opłat, o których mowa w pkt 3.4 lit. a) i 4.1 lit. a) lub łączenia jej z innymi zniżkami określonymi w pkt 7.3, 7.4, W regularnym ruchu pasażerskim za lądowanie jednego statku powietrznego wykonane od godziny i start wykonany przed godziną jednego statku powietrznego po zastosowaniu zniżki opłata za lądowanie wynosi 35,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę MTOW, natomiast opłata za pasażera odlatującego wynosi 29,00 PLN (taryfa "off peak"). W regularnym ruchu pasażerskim za lądowanie wykonane po godzinie i start wykonany przed godziną jednego statku powietrznego po zastosowaniu zniżki opłata za lądowanie wynosi 35,00 PLN za każdą tonę MTOW, natomiast opłata za pasażera odlatującego wynosi 29,00 PLN (taryfa "off peak"). Skorzystanie z tych zniżek (taryfa "off peak") wyklucza możliwość równoległego włączenia tych lądowań do systemu opłat lotniskowych określonych w pkt 3.4 lit. a) i 4.1 lit. a) i 7.3, 7.4. GEN 4.1 EPKT-7 Applying the rebate for a new connection excludes a possibility of parallel inclusion of this connection to the system of charges mentioned in paragraph 3.4 letter a) and 4.1 letter a) or combine this rebate with other rebates defined in paragraph 7.3, 7.4, In regular passenger traffic for landing of one aircraft from and take-off of one aircraft before the landing charge after rebate is PLN per each commenced ton of the MTOW, while departing passenger charge is PLN ("off peak" tariff). In regular passenger traffic for landing after and take-off of one aircraft before the landing charge after rebate is PLN per each commenced ton of the MTOW, while departing passenger charge is PLN ("off peak" tariff). Applying these rebates ("off peak" tariff) excludes a possibility of parallel inclusion of these landings to the system of aerodrome charges defined in paragraph 3.4 letter a) and 4.1 letter a) and 7.3, 7.4. ZNIŻKI DLA PASAŻERSKIEGO RUCHU CZARTEROWEGO 7.7. W przypadku otwarcia nowego połączenia w pasażerskim ruchu czarterowym po zastosowaniu zniżki opłata za lądowanie wynosi 25,80 PLN za każdą rozpoczętą tonę MTOW, natomiast opłata za pasażera odlatującego wynosi 22,20 PLN. Zniżka udzielana jest na okres 6 miesięcy od dnia kiedy GTL S.A. podjęło decyzję o udzieleniu zniżki. Skorzystanie ze zniżki na nowe połączenie wyklucza możliwość równoległego włączenia tego połączenia do systemu opłat, o których mowa w pkt 7.3, 7.8, Dla pasażerskich przewozów czarterowych w zależności od liczby wykonywanych lądowań w sezonie letnim opłata za lądowanie naliczana jest w danym zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B za każdą rozpoczętą tonę MTOW, po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każde następne lądowanie liczone jest z następnego zakresu po odpowiadającej opłacie niższej (kolumna B) za każdą rozpoczętą tonę MTOW i tak dalej w kolejnych zakresach. Okresem rozliczeniowym jest sezon letni. Skorzystanie z tej zniżki wyklucza możliwość równoległego włączenia liczby lądowań z pkt 7.3, 7.7. REBATES FOR CHARTER PASSENGER TRAFFIC 7.7. If a new connection is opened in charter passenger traffic the landing charge after rebate is PLN per each commenced ton of the MTOW, while departing passenger charge is PLN. A rebate is granted for a period of 6 months from a day GTL S.A. has made decision to grant this rebate. Applying the rebate for a new connection excludes a possibility of parallel inclusion of this connection to the system of charges mentioned in paragraph 7.3, 7.8, For charter passenger transport according to the number of landings in summer season the landing charge is collected in a given scope according to the charge in column B per each commenced ton of the MTOW after exceeding a given scope (column A) every next landing is calculated from the next scope according to a lower charge (column B) per each commenced ton of the MTOW and so on in the following scopes. The settlement period is summer season. Applying this rebate excludes a possibility of parallel inclusion of the number of landings from paragraph 7.3, 7.7. Liczba lądowań w sezonie letnim A do 50 Opłata za każdą rozpoczętą tonę MTOW po zastosowaniu zniżki (w PLN) B 49,00 (bez zniżki) od 51 do ,00 ponad ,00 Number of landings in summer season A to 50 Charge per each commenced ton of the MTOW after applying a rebate (in PLN) B (without a rebate) from 51 to over Dla przewozów czarterowych pasażerskich w sezonie zimowym udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie określonej w pkt 3.4 lit. b). ZNIŻKI DLA RUCHU CARGO ZWIĄZANEGO WYŁĄCZNIE Z PRZE- WOZEM TOWARÓW LUB POCZTY Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty wykonywanych samolotami o MTOW do 55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań w danym miesiącu kalendarzowym i wynosi: 7.9. For charter passenger transport in winter season a rebate of 50% from the landing charge defined in paragraph 3.4 letter b) is granted. REBATES FOR CARGO TRAFFIC CONNECTED EXCLUSIVELY WITH TRANSPORT OF GOODS OR MAIL For cargo transport connected exclusively with transport of goods or mail executed/performed by aeroplanes of MTOW to 55 tons a rebate is granted depending on the number of landings in a given calendar month and is as follows: AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr APR 2006 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 047

18 GEN 4.1 EPKT-8 AIP POLSKA Liczba lądowań w okresie miesięcznym A Zniżka od 31 do 45 25% od 46 do 55 30% ponad 55 35% B Number of landings in a month period A Rebate from 31 to 45 25% from 46 to 55 30% over 55 35% B Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty wykonywanych samolotami o MTOW powyżej 55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań w okresie roku kalendarzowego i wynosi: For cargo transport connected exclusively with transport of goods or mail performed by aeroplanes of MTOW to 55 tons a rebate is granted depending on the number of landings in a period of a calendar year and is as follows: Liczba lądowań w okresie rocznym A Zniżka od 1 do 3 20% od 3 do 8 30% ponad 8 40% B Number of landings in a year period A Rebate from 1 to 3 20% from 3 to 8 30% over 8 40% B INNE ZNIŻKI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA Dla lotów treningowych (szkolnych) lub technicznych udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie określonej w pkt 3.4 lit. b). Lotów treningowych, szkolnych lub technicznych nie włącza się do systemu opłat określonych w pkt 3.4 lit. a) i 4.1 lit. a) oraz systemu zniżek określonego w pkt 7.4, Lot, w którym z przyczyn technicznych lub meteorologicznych zaistniała konieczność powrotu bez międzylądowania na lotnisko startu, zwalnia się z opłat lotniskowych pobieranych za usługi świadczone w wyniku powrotu Dla lotów o charakterze promocyjnym, czyli takich, w których biorą udział osoby/grupy osób mogące swoją obecnością realnie wpłynąć na poprawę medialnego wizerunku GTL S.A., MPL "Katowice" oraz regionu śląskiego, udziela się zniżki w wysokości 20% od opłaty za lądowanie określonej w pkt 3.4 lit. b) W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od zarządzającego lotniskiem, a wpływających znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych za świadczone usługi, GTL S.A. może anulować każdą ze zniżek określonych w niniejszej taryfie. OTHER REBATES AND RULES OF THEIR APPLICATION For training (school) or technical flights a rebate of 50% from the landing charge defined in paragraph 3.4 letter b) is granted. Training, school, or technical flights are not included in the system of charges defined in paragraph 3.4 letter a) and 4.1 letter a) and the system of rebates defined in paragraph 7.4, Flight in which from technical or meteorological reasons is a necessity to return without inter-landing at the airport of take-off it is exempted from the aerodrome charges collected for services rendered as a result of return For flights of promotional character i.e. in which persons/groups of persons taking part, whose presence may influence the media image of GTL S.A., "Katowice" International Airport and the Silesia region, a rebate of 20% from the landing charge defined in paragraph 3.4 letter b) is granted In case of occurring unexpected circumstances beyond control of aerodrome manager but which have a significant and direct impact on the level of unit costs for rendered services, GTL S.A may cancel each rebate defined in the tariff herein. 8. ZASADY I WARUNKI POBIERANIA OPŁAT LOTNISKOWYCH 8.1. Opłaty wymienione w niniejszej taryfie pobierane są w Dziale Sprzedaży GTL S.A. przed wykonaniem startu Płatności realizowane są w polskich złotych (PLN) za pomocą kart kredytowych takich jak: Diners Club, Eurocard, JCB, Master Card, Visa, Polcard, American Express, PBK-Styl, edc Maestro. W przypadku wpłat gotówkowych dopuszcza się realizację wpłaty w EUR lub USD w równowartości złotych polskich po przeliczeniu wg kursu kupna banku, z którego GTL S.A. korzysta (tj. posiada rachunek bankowy, z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury) Na podstawie umowy zawartej pomiędzy GTL S.A. i firmą Polcard prowadzącą obsługę kart kredytowych wymienionych w pkt. 8. RULES AND CONDITIONS OF COLLECTING AERODROME CHARGES 8.1. Charges quoted herein are collected in GTL S.A. Sales Department prior take-off Payments are realised in Polish zloty (PLN) by credit cards as follows: Diners Club, Eurocard, JCB, Master Card, Visa, Polcard, American Express, PBK-Styl, edc Maestro. In case of cash payments, it is permitted to realise payments in EUR or USD in exchange value of Polish zloty after conversion at the buying rate of a bank which GTL S.A. uses (i.e has a bank account from a day preceding the day the invoice has been made) According to the Agreement signed between GTL S.A. and Polcard company which carries out the service of credit cards men- 13 APR 2006 Zmiana AIRAC nr 047 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO AIRAC Amendment No. 047 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

19 AIP POLSKA 8.2 Dział Sprzedaży GTL S.A. jest zobowiązany do zatrzymania karty kredytowej lub odmowy jej honorowania jeśli dyspozycję taką wydał przedstawiciel firmy Polcard. Za "decyzję" przyjmuje się polecenie przekazane telefonicznie przez operatora firmy "Polcard", listę o nazwie "STOPLIST" lub ewentualną odmowę transakcji Wszelkie zastrzeżenia wynikające z zatrzymania lub odmowy uznania określonej karty kredytowej jako ważnego środka płatniczego należy kierować do firmy "Polcard" GTL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez przedstawicieli firmy "Polcard" Dział Sprzedaży ma prawo do odmowy przyjęcia kart kredytowych lub banknotów zabrudzonych lub zniszczonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart kredytowych, banknotów nie zwalnia płatnika od konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z niniejszej taryfy Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur za okres od 1 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z tym, że dla systemu zniżek określonego w punkcie 7.10 może zostać zastosowany okres rozliczeniowy miesięczny Płatności, o których mowa w pkt. 8.8 powinny być realizowane w PLN, w terminie i na konto bankowe wskazane w fakturze Dla usługobiorców wykonujących operacje lotnicze sporadycznie lub rozpoczynających swoją działalność w MPL Katowice lub zalegających z zapłatą lub w przypadku, gdy płatności nie zostały uregulowane w terminie w danym lub poprzedzającym roku kalendarzowym w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu opłat lotniskowych dopuszcza się możliwość zastosowania zaliczki, kaucji, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe przed wykonaniem usługi W przypadku zalegania z zapłatą zarządzający lotniskiem ma prawo zatrzymać statek powietrzny zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) i nałożyć specjalną opłatę postojową w wysokości 300% obowiązującej stawki. Za niezapłacone w terminie należności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości 150% odsetek ustawowych. GEN 4.1 EPKT-9 tioned in paragraph 8.2 GTL S.A. Sales Department is obliged to hold permanently or refuse honouring for "Polcard" any credit card in relation to which such a decision has been issued by "Polcard" representative. The term "decision" means a statement issued by the phone, the list named "STOPLIST" issued under "Polcard" name or transaction refusal Any complaints resulted from withholding or refusing to honour a specified credit card as a valid means of payment shall be directed to "Polcard" company GTL S.A. is not in any case liable for decisions undertaken by "Polcard" representatives Sales Department is authorized to refuse to honour any credit cards or dirty cash or damaged whose authentity might be, for justified reasons, questioned Decision to hold credit card or to refuse to honour any credit card, cash does not exempt the payee from any appropriate charges calculated on the base of tariff described here-above Regular users of aerodrome services may be invoiced on basis of summary invoices for a period from 1 calendar day of a given month to 15 day of a calendar month and from 16 day of a calendar month to the last day of a calendar month as for the system of rebates defined in paragraph 7.10 a monthly settlement period may be used Payments referred to in paragraph 8.8 shall be paid in PLN, by the date and into bank account shown on the invoice For users who carry out air operations occasionally or who start their activity at Katowice International Airport or who have overdue payments or in case there is a delay in payments in a given or previous calendar year in order to secure the claims in virtue of aerodrome charges it is permitted to apply a rebate, guarantee deposit, bank guarantee or insurance prior to the provision of that service In case of overdue payments, the aerodrome manager has the right to hold an aircraft pursuant to art. 78 of the Act of 3rd July 2002 the Aviation law (The Journal of Laws No. 130, item 1112 with further amendments) and impose an extra parking charge in the amount of 300% of the charge being in force. For delayed payments the interest may be calculated in the amount of 150% of statutory interests. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 9.1. Niniejsza taryfa za usługi lotniskowe została sporządzona w dwóch wersjach językowych - angielskim i polskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności, co do interpretacji niniejszej taryfy rozstrzygająca będzie wersja sporządzona w języku polskim GTL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności lub warunki związane z funkcjonowaniem MPL Katowice, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego Niniejsza taryfa opłat obowiązuje do czasu wejścia w życie nowej taryfy opłat lotniskowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 9. FINAL AND TEMPORARY PROVISIONS 9.1. The tariff for aerodrome services has been made in two language versions - English and Polish. In case of any discrepancies as to the interpretation of the tariff herein the version in the Polish language will be binding GTL S.A. reserves the right to refuse to admit the aircraft in consideration of crucial circumstances or conditions related to functioning of Katowice International Airport which preclude safe landing of the aircraft The tariff herein is valid till the time the new tariff of aerodrome services is in force being approved by the President of Civil Aviation Office. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Zmiana AIRAC nr APR 2006 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY AIRAC Amendment No. 047

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.

z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2 70 Poz. 49 49 OGŁOSZENIE Nr 2 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. 1) Zmiany

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI LOTNISKOWE

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI LOTNISKOWE TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI LOTNISKOWE WAŻNA OD 31 GRUDNIA 2008 R. W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH www.katowice-airport.com Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta ważna od 17 grudnia 2007 r.

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta ważna od 17 grudnia 2007 r. Załącznik do decyzji nr LER3-PLE-4051- /07 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia.12.2007 r. Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta ważna od 17 grudnia 2007 r. 1. Definicje:

Bardziej szczegółowo

taryfa opłat lotniskowych

taryfa opłat lotniskowych taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice 1. Definicje: Użyte w cenniku określenia oznaczają: 1.1. maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW)

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 11 FEB 2010 GEN

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.07.2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ-SZWEDEROWO. Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ-SZWEDEROWO. Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ-SZWEDEROWO 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć: 1.1. PLB S.A. - Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 31 OGŁOSZENIE Nr 11 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin data wejścia w życie 17 grudnia 2013

Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin data wejścia w życie 17 grudnia 2013 Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin data wejścia w życie 17 grudnia 2013 1. Definicje: 1.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN Załącznik ogłoszenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2012 r. OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 10 lutego 2009 r. Nr 2

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 10 lutego 2009 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 10 lutego 2009 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz. ZARZĄDZENIe 46 Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie Podręcznika Procedur

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport

CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport DDM nr 2014/01/00472 TARYFA OPŁAT HANDLINGOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ-SZWEDEROWO 1. DEFINICJE Dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO RZESZÓW/JASIONKA RZESZÓW/JASIONKA AERODROME

LOTNISKO RZESZÓW/JASIONKA RZESZÓW/JASIONKA AERODROME LOTNISKO RZESZÓW/JASIONKA RZESZÓW/JASIONKA AERODROME 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat lotniskowych Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Cennik opłat lotniskowych Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. Cennik opłat lotniskowych Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 4.1.5-1 GEN 4.1.5 LOTNISKO LUBLIN LUBLIN AERODROME 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od 15 grudnia 2012 r. Airport charges effective as of 15 December, 2012

obowiązujące od 15 grudnia 2012 r. Airport charges effective as of 15 December, 2012 1 Opłaty lotniskowe na Lotnisku Chopina w Warszawie obowiązujące od 15 grudnia 2012 r. Airport charges at Warsaw Chopin Airport effective as of 15 December, 2012 1 1 3 Postanowienia ogólne i definicje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

1.GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Taryfa opłat lotniskowych dla lotniska Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. (po zmianach wprowadzonych od dnia 31.12.2014 r.) Tariff of aerodrome/heliport charges for Rzeszów-Jasionaka Ltd. (modified on 31 December

Bardziej szczegółowo

Fly more. Pay less! DISCOUNTS FOR AIRLINES.

Fly more. Pay less! DISCOUNTS FOR AIRLINES. Fly more. Pay less! DISCOUNTS FOR AIRLINES www.katowice-airport.com 1. PODSTAWOWE STAWKI Zgodnie z taryfą opłat lotniskowych Katowice Airport ważną od 31 grudnia 2008 r. opłaty za lądowanie statku powietrznego

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES AIP POLSKA AIP POLAND GEN 4.2-1 GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty nawigacyjne pobiera się za świadczenie usług nawigacyjnych w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 59 OGŁOSZENIE Nr 24 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cennik udostępniania urządzeń i powierzchni lotniska oraz użytkowania scentralizowanej infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie

Cennik udostępniania urządzeń i powierzchni lotniska oraz użytkowania scentralizowanej infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie Cennik udostępniania urządzeń i powierzchni lotniska oraz użytkowania scentralizowanej infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie Obowiązuje od 01.11.2015 Tabela 1: Opłaty za dostęp do urządzeń i powierzchni

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP POLSKA GEN 1.2-1 26 AUG 2010 GEN 1.2 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Krajowe przepisy i praktyki dotyczące

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE ZATWIERDZAM TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Z ATWIERDZAM TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1 TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Dziennik Ustaw Nr 136 7975 Poz. 797 797 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR R-0000 45/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW AIP POLSKA GEN 1.3-1 11 FEB 2010 GEN 1.3 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW 1. PRZEPISY WIZOWO-PASZPORTOWE 1. VISA AND PASSPORT REGULATIONS

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach)

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo