Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Single Euro Payments Area SEPA Jednolita Strefa Płatności w Euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Single Euro Payments Area SEPA Jednolita Strefa Płatności w Euro"

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Single Euro Payments Area SEPA Jednolita Strefa Płatności w Euro Warszawa, kwiecień 2006 r.

2 1. Wstęp Celem niniejszego raportu jest kompleksowe opisanie projektu Single Euro Payments Area (SEPA), tj. Jednolitej Strefy Płatności w Euro, zidentyfikowanie jego podstawowych elementów oraz określenie najistotniejszych kwestii w kontekście podejmowanych działań przez polski sektor bankowy i Narodowy Bank Polski. Projekt SEPA podlega ciągłym i dynamicznym zmianom, co powoduje, że większość kwestii ma charakter roboczy, jest w trakcie uzgodnień, a ich skutki na obecnym etapie nie są jeszcze w pełni przewidywalne. W pierwszej części opracowania zamieszczono rys faktograficzny, przedstawiający genezę i cele SEPA, główne podmioty zaangażowane w projekt, ich role i kompetencje, w kolejnych zaś częściach opisano założenia SEPA i organizację prac w ramach tego projektu oraz ocenę wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W opracowaniu zostały wykorzystane materiały, które wyszczególnione są w Załączniku nr Geneza projektu SEPA i zaangażowane strony Efektem wprowadzenia w 1999 r. waluty euro w obrocie bezgotówkowym (a w 2001 r. także w formie banknotów i bilonu) było postawienie milowego kroku na drodze do wspólnego rynku europejskiego. Tym samym w przypadku krajów, które wprowadziły wspólną walutę, transgraniczny obrót, zarówno bezgotówkowy, jak i gotówkowy stał się bardziej uproszczony i tani, gdyż ustała potrzeba dokonywania wymiany walut. W ślad za tą zmianą nie nadążały dostatecznie szybko systemy płatności krajów Eurolandu, które do tej pory obsługiwały krajowe i międzynarodowe operacje detaliczne dokonywane w różnych walutach europejskich. Wyjątkiem były działania banków centralnych pod egidą Europejskiego Banku Centralnego, które w szybkim tempie opracowały oraz uruchomiły system TARGET dla rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, przeznaczony dla transakcji wysokokwotowych w euro. W przypadku obrotu bezgotówkowego w relacjach paneuropejskich jedyną korzyścią z wprowadzenia euro dla konsumentów były oszczędności z tytułu wymiany walut. Poza tym czas rozliczeń, jak i koszty transakcji transgranicznych pozostawały na tym samym poziomie co przed wprowadzeniem wspólnej waluty, znacznie różniąc się od tych samych parametrów dla transakcji krajowych. Powodem tej sytuacji był m.in. brak stosownej infrastruktury technicznej, rozbieżność stosowanych w poszczególnych krajach standardów (informacyjnych i biznesowych) oraz chęć czerpania korzyści finansowych przez sektor bankowy z tytułu wyższych opłat za transakcje transgraniczne. Problem ten był podnoszony już na samym początku procesu wprowadzania wspólnej waluty w Europie, a brak widocznych i skutecznych działań zmierzających do zmiany tej sytuacji skłonił centralne urzędy Unii Europejskiej do działań regulacyjnych. Celem tych działań było zapewnienie mechanizmów dla efektywnego dokonywania płatności w euro na obszarze Eurolandu i ujednolicenie w nim zasad dokonywania płatności bezgotówkowych. Polityka ta wypływała bezpośrednio ze Strategii Lizbońskiej, która zakłada budowę silnej gospodarki europejskiej, mogącej skutecznie konkurować na światowym rynku. Ponadto zauważalny był brak konkretnych działań w sektorze bankowym w związku z potrzebą modernizacji systemów płatniczych, co skłoniło Komisję Europejską do nacisków na środowisko bankowe za pomocą sugestii na temat konieczności wprowadzania wspólnych zasad na rynku usług płatniczych poprzez regulacje, obligatoryjnie wymuszające zmiany. Podstawowym dokumentem stymulującym postęp w tej kwestii stało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nr 2560/2001 określająca ogólne warunki 1

3 dla płatności transgranicznych w euro w Unii Europejskiej i zapewniająca spójne ramy prawne dla wszystkich usług płatniczych, umożliwiające stosowanie różnych rozwiązań, a także jednolite standardy technologiczne i biznesowe dla dostawców usług płatniczych. Środowisko bankowe w krajach Eurolandu uznało, że najlepszym rozwiązaniem dla wprowadzenia wymagań zawartych w Rozporządzeniu będzie wprowadzenie mechanizmów samoregulacjnych, w związku z czym powołało European Payments Council (EPC) organizację międzybankową, która koordynuje i nadzoruje prace nad SEPA oraz jest ich głównym uczestnikiem. Zakładano również, że w przyszłości można przewidzieć dla tej organizacji uprawnienia do bieżącego śledzenia rynku usług płatniczych. W ramach EPC współpracuje szereg organizacji i instytucji, których potencjał wykorzystywany jest w pracach grup roboczych. Głównymi uczestnikami i odbiorcami prac SEPA są banki. Przedstawiciele największych banków poszczególnych krajów uczestniczą bezpośrednio w pracach EPC nad projektem SEPA. Istotną rolę odgrywają także europejskie i krajowe związki banków, które delegują swoich przedstawicieli do poszczególnych ciał przy EPC. W większości przypadków koordynują prace nad SEPA na szczeblu lokalnym. Ponadto w prace nad projektem SEPA zaangażowani są operatorzy systemów płatniczych, jak izby rozliczeniowe czy operatorzy systemów kartowych. Przedstawiciele tych instytucji uczestniczą w pracach niektórych grup roboczych działających w ramach EPC. W pracach nad SEPA uczestniczą także reprezentatywni przedstawiciele klientów banków. Klienci są głównymi beneficjentami idei SEPA. Zaleca się, aby wpływ klientów banków na prace SEPA był zapewniony także przez koordynatorów projektu na szczeblu lokalnym. Istotną rolę przy wprowadzaniu w życie idei SEPA, poza strukturami EPC, odgrywają władze europejskie. Komisja Europejska i Parlament Europejski są głównymi inicjatorami i promotorami idei SEPA. Stymulują one prace nad projektem poprzez wydawanie stosownych rozporządzeń i dyrektyw. Wydanym 13 lutego 2006 r. dokumencie pt. Consultative paper on SEPA Incentives Komisja Europejska zamierza przeprowadzić w szerokim zakresie konsultacje, których celem ma być bieżąca ocena prac i perspektywy odniesienia sukcesu SEPA. Europejski Bank Centralny (EBC) jest także aktywnym uczestnikiem projektu SEPA, jednakże w ramach EPC uczestniczy w charakterze obserwatora. Banki centralne poszczególnych krajów unijnych nie uczestniczą bezpośrednio w pracach EPC nad SEPA. Ich udział jest istotny w grupach organizowanych pod egidą EBC, szczególnie dotyczy to prac w ramach Eurosystemu oraz we wspieraniu prac krajowych koordynatorów projektu SEPA. Lista istotniejszych instytucji międzynarodowych zaangażowanych w projekt SEPA oraz użytecznych stron internetowych znajduje się w Załączniku nr Założenia idei SEPA oraz przewidywane korzyści z wprowadzenia SEPA SEPA ma być obszarem, gdzie obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogły dokonywać i otrzymywać płatności w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych prostych zasad, regulacji prawnych bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców. Obszar ten dotyczy krajów należących głównie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), tj. krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Głównym, wypracowanym przez europejskie środowisko bankowe, celem prac podejmowanych w ramach projektu SEPA jest wprowadzenie mechanizmów dla efektywnego dokonywania płatności w euro na obszarze Europy i traktowania tej strefy jako rynku 2

4 lokalnego ze wszystkimi tego konsekwencjami, związanymi także z czasem realizacji transakcji i ponoszonymi za nie opłatami (tj. zrównaniem tych parametrów w ramach płatności krajowych i transgranicznych w euro). Dla realizacji tego celu przyjęto następujące główne założenia: - należy zapewnić spójne, technicznie neutralne (uniezależnione od konkretnego typu urządzenia) oraz umożliwiające stosowanie różnych rozwiązań ramy prawne dla wszystkich usług płatniczych w Unii Europejskiej (z wyłączeniem obrotu gotówkowego i czekowego), - należy zapewnić jednolite standardy technologiczne i biznesowe dla dostawców usług płatniczych, - należy zapewnić mechanizmy samoregulacji w relacjach biznesowych pomiędzy uczestnikami obrotu płatniczego przy jednoczesnym zminimalizowaniu ingerencji organów ustawodawczych. Inicjatorzy tych zmian przewidują korzyści dla uczestników obrotu finansowego na obszarze Unii Europejskiej. I tak, należy przypuszczać, że z punktu widzenia społecznego, docelowo SEPA spowoduje zmianę struktury rynkowej polegającą na utworzeniu efektywnej infrastruktury wymiany zleceń płatniczych w skali Europy. W krótszym okresie należy spodziewać się wymiernych korzyści dla korporacji międzynarodowych, operujących na różnych krajowych rynkach, polegających m.in. na większym zautomatyzowaniu procesów biznesowych, redukcji kosztów operacyjnych i poprawieniu płynności finansowej. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, operujących głównie na lokalnych rynkach, korzyści te mogą być mniejsze, jednakże można spodziewać się ich w postaci redukcji opłat za transakcje bankowe. W przypadku banków trudno wskazać bezpośrednie korzyści, gdyż projekt SEPA może spowodować konieczność wdrożenia kosztownych zmian w obszarze płatności, co spowoduje, że przy zwiększonej konkurencji poniesione nakłady mogą być trudne do odzyskania w krótszym czasie. 4. Organizacja prac Głównym moderatorem i koordynatorem działań w sprawie SEPA jest EPC, który skupia 64 członków z 27 krajów europejskich. Pełna lista członków zawarta jest w Załączniku nr 3. Organizację EPC obrazuje poniższy schemat: Komitet nominacyjny i zarządzający Nominating and Governance Committee (NGC) Zgromadzenie plenarne EPC Plenary Komitet koordynacyjny EPC Coordination Committee Roll-out Committee (ROC) Grupa robocza ds. Elektronicznego polecenia przelewu Electronic Credit Transfer Working Group Grupa ds. Standardów działania, infrastruktury i technologii Operations, Infrastructure and Technology Standards (OITS) Support Group Grupa robocza ds. Kart płatniczych Cards Working Group Grup robocza ds. Elektronicznego polecenia zapłaty Electronic Direct Debit Working Group Grupa robocza ds. Gotówki Cash Working Group Grupa robocza ds. TARGET TARGET Working Group Grupa prawnicza Legal Support Group 3

5 Zgromadzenie plenarne (EPC Plenary) jest najwyższym organem EPC, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich bezpośrednich członków Rady. W Zgromadzeniu plenarnym uczestniczy przedstawiciel EBC w charakterze obserwatora. Zgromadzenie podejmuje ostateczne decyzje związane z pracami Rady i wpływa na swoich członków za pośrednictwem rezolucji opracowywanych w ramach prac EPC. Komitet nominacyjny i zarządzający (Nomination and Governance Committee) został powołany jako ciało doradcze dla Zgromadzenia plenarnego do nadzorowania struktury EPC i proponowania zmian organizacyjnych. Komitet koordynacyjny (EPC Coordination Committee) jest ciałem, które na bieżąco koordynuje prace EPC. Zadaniem Grupy roboczej ds. Elektronicznego polecenia przelewu (Electronic Credit Transfer Working Group) jest opracowanie, na bazie Rozporządzenia 2560/2001/EC, zasad funkcjonowania paneuropejskiego polecenia przelewu. Zasady te są udokumentowane w dokumencie pt. SEPA Electronic Credit Transfer Scheme Rulebook. Ponadto, w ramach prac grupy opracowywana jest dokumentacja dotycząca międzybankowych konwencji CREDEURO i ICP (Interbank Convention on Payments), które powinny przyczynić się do zapewnienia minimalnego standardu dla międzynarodowych przelewów niskokwotowych w euro. W ramach grupy omawiane są także zagadnienia z zakresu płatności elektronicznych (epayments) i płatności mobilnych (m-payments). Zadaniem Grupy roboczej ds. Elektronicznego polecenia zapłaty (Electronic Direct Debit Working Group) jest opracowanie zasad paneuropejskiego polecenia zapłaty (Pan-European Electronic Direct Debit PEDD), które udokumentowane są w dokumencie pt. SEPA Direct Debit Scheme Rulebook. Zadaniem Grupy roboczej ds. Kart płatniczych (Cards Working Group) jest wprowadzanie w życie rezolucji EPC z zakresu funkcjonowania kart płatniczych na rynku europejskim, szczególnie dotyczących ujednolicenia działań w odniesieniu do zasad płatności transgranicznych w obszarach organizacyjnym i opłat. Zadania grupy realizowane są m.in. poprzez zachęcanie krajowych i międzynarodowych operatorów i wydawców kart płatniczych od dokonywana samooceny i dostosowywania się do zasad opracowywanych przez grupę. Grupa stale ocenia proces wprowadzania w życie wśród wydawców kart płatniczych standardu EMV, który został zaadoptowany do potrzeb SEPA. W ramach grupy działa zespół zajmujący się przeciwdziałaniem przestępczości na rynku kart płatniczych, który skupia swoją aktywność na wprowadzaniu w życie rekomendacji EPC w zakresie bezpieczeństwa obrotu kartowego. Grupa robocza ds. Gotówki (Cash Working Group) uczestniczy, łącznie z EBC, w debacie na temat bezpieczeństwa i usprawnienia obrotu gotówkowego w Eurolandzie oraz opracowuje standardy postępowania w tym zakresie. Zakres prac dotyczy m.in. zabezpieczeń banknotów i monet, optymalizacji ich produkcji, transportu i recyklingu. Grupa śledzi także prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej z zakresu usług rynku wewnętrznego. Zadaniem Grupy roboczej ds. TARGET (TARGET Working Group) jest współpraca z Eurosystemem w zakresie problematyki związanej z systemem TARGET. Grupa kieruje działaniami związanymi z udzielaniem EBC w imieniu środowiska bankowego informacji i opinii w zakresie budowy systemu TARGET2. Pomimo koncentracji prac EPC nad 4

6 problematyką płatności detalicznych, system TARGET2, przeznaczony do rozrachunku transakcji wysokokwotowych, jest traktowany jako kluczowy element SEPA. Głównym zadaniem Grupy prawniczej (Legal Support Group) jest współpraca w zakresie projektu dyrektywy New Legal Framework for Payments in the Internal Market, a także problematyki związanej z praniem brudnych pieniędzy oraz innych tematów dotyczących wprowadzania rezolucji EPC przez środowisko bankowe. Grupa ds. Standardów działania, infrastruktury i technologii (Operations, Infrastructure and Technology Standards (OITS) Support Group) swoją działalność koncentruje wokół tematyki automatyzacji procesów, tzw. STP (Straight-Through-Processing), oraz infrastruktury. Ponadto powołany niedawno w ramach EPC Roll-out Committee (ROC) będzie opracowywać zasady działania paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych dla płatności w euro (Pan-European Automatic Clearing House PE-ACH). 5. Rola EBC i innych banków centralnych Europejski Bank Centralny jest jednym z głównych inicjatorów SEPA i aktywnie wspiera tą ideę oraz realizację powiązanych z nią projektów. EBC uczestniczy jako obserwator w pracach Zgromadzenia plenarnego EPC, zapewniając tym sobie możliwość śledzenia prac nad SEPA. Niezależnie od tego EBC współpracuje ze środowiskiem bankowym przez innego rodzaju inicjatywy powiązane z pracami nad SEPA, np. poprzez COGEPS (Contact Group on Euro Payments Strategy). Ponadto przedstawiciele EBC uczestniczą jako obserwatorzy w pracach grup roboczych EPC. EBC z zasady nie uczestniczy w pracach Komitetu koordynacyjnego działającego przy EPC, dając tym samym swobodę wypowiedzi przedstawicieli banków. Nie odnotowano bezpośredniego udziału przedstawicieli banków centralnych poszczególnych krajów unijnych w projektach nadzorowanych przez EPC, niemniej odgrywają one pewną rolę, współpracując w tym zakresie w ramach Eurosystemu. W celu wyrażania swoich opinii EBC przyjął zasadę cyklicznego przygotowywania raportów na temat postępu prac nad SEPA. Ostatni, czwarty raport pt. Towards a single euro payments area - Objectives and deadlines (4th progress report) EBC opublikował w lutym 2006 r. Dokument ten zawarty jest w Załączniku nr 4. W raporcie obszernie opisano historię, założenia i cele projektu SEPA. Opisano także organizację prac oraz ustosunkowano się do poszczególnych dotychczasowych osiągnięć i perspektyw z nimi związanych. W raporcie EBC przedstawia szereg sugestii dotyczących organizacji pracy nad SEPA i terminów realizacji tego projektu, m.in. ECB zwraca uwagę na to, że termin 2010 r., przewidziany na wdrożenie SEPA w lokalnych systemach płatniczych, powinien być utrzymany, a proces ten powinien być wspierany przez krajowe banki centralne. Do 2005 r. banki centralne Eurosystemu były w tym zakresie mniej aktywne, ale wraz z czasem i powstaniem ryzyka niepowodzenia SEPA, polegającym m.in. na zaistnieniu dużego prawdopodobieństwa nieokreślonego w czasie opóźnienia wprowadzania w życie uzgodnień w ramach projektu lub braku zainteresowania potencjalnych beneficjentów nowymi rozwiązaniami, banki te podjęły decyzję o większej aktywności i spełnianiu w większym stopniu roli katalizatora zmian. Dotychczas prace w tym zakresie były omawiane jednak jedynie w ramach ciał, w których biorą udział przedstawiciele banków centralnych z Eurosystemu, tj. tzw. standard composition. Powyższe oznacza, że Narodowy Bank Polski oraz inne banki centralne z krajów spoza Eurosystemu miały dotąd niewielki zakres 5

7 informacji na temat prac nad SEPA prowadzonych przez banki centralne Eurosystemu. Sytuacja w tym zakresie zmieni się najprawdopodobniej jednak w najbliższym czasie, gdyż na posiedzeniu PSSC w dniu 22 lutego 2006 r. poinformowano, że w ECB podjęto decyzję o szerszym informowaniu banków spoza Eurosystemu w kwestiach prac nad SEPA. 6. Ewolucja koncepcji i aktualny stan prac Wizja, która jest przedmiotem realizacji projektu SEPA, została określona jesienią 2000 roku w ramach prac okrągłego stołu w sprawie utworzenia jednolitej strefy płatniczej, zwołanego w Brukseli z inicjatywy Komisji Europejskiej, i wypływała bezpośrednio ze Strategii Lizbońskiej zmierzającej do budowy silnej gospodarki europejskiej, mogącej skutecznie konkurować na światowym rynku. Pomysł SEPA zaowocował dyskusją w europejskim środowisku bankowym, której rezultatem było opracowanie w maju 2002 r. przez szereg instytucji finansowych (w tym: Związek Europejskich Banków Spółdzielczych - EACB, Grupę Europejskich Banków Oszczędnościowych - ESBG, Europejską Federację Bankową - EBF, Euro Banking Association - EBA oraz 40 banków) strategicznego dokumentu programowego White paper pt. Euroland: Our Single Payment Area! oraz powołanie EPC jako instytucji wiodącej i koordynującej prace. Solidarność europejskiego środowiska bankowego w tym zakresie nie była jednak motywowana potencjalnymi korzyściami artykułowanymi przy okazji pojawienia się idei SEPA, lecz można zauważyć, że spowodowana była naciskiem Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, które w Rozporządzeniu 2560/2001 na temat płatności transgranicznych w euro dały wyraźny bodziec do działania. Szczególnie przepisy Artykułu 3 ww. rozporządzenia, dotyczące opłat za transgraniczne elektroniczne transakcje płatnicze i przelewy bankowe, określiły zasady dla krajów Unii Europejskiej, w ramach których wszystkie płatności w euro (również transgraniczne) mają być traktowane jak lokalne. I tak, od dnia 1 lipca 2002 r. opłaty nałożone przez instytucję finansową w odniesieniu do transgranicznych elektronicznych transakcji płatniczych w euro do kwoty EUR są takie same jak opłaty nałożone przez tę samą instytucję w odniesieniu do podobnych płatności w euro odbywających się w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności instytucji wykonującej transgraniczną elektroniczną transakcję płatniczą. Od dnia 1 lipca 2003 r. opłaty nałożone przez instytucję w odniesieniu do transgranicznych przelewów bankowych w euro do kwoty EUR są takie same jak opłaty nałożone przez tę samą instytucję w odniesieniu do podobnych przekazów bankowych w euro odbywających się w ramach państwa członkowskiego, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności instytucji wykonującej transgraniczny przelew. Natomiast od dnia 1 stycznia 2006 r. kwota EUR została podniesiona do kwoty EUR. Konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia była konieczność harmonizacji instrumentów płatniczych. Ponadto, sytuacja ta miała negatywny wpływ na wyniki finansowe banków z tytułu operacji transgranicznych, gdyż koszty ponoszone przez banki z tego tytułu są wyższe od przychodów, jakie mogą uzyskać po wprowadzeniu rozporządzenia (z reguły banki obniżały ceny przelewów transgranicznych do poziomu jak za transakcje krajowe, jednakże były też sytuacje odwrotne). W związku z powyższym banki, szukając sposobu uzyskania efektu synergii w obszarze operacji płatniczych, określiły w dokumencie White paper strategię działań do 2010 r. mających zapewnić spójne, technicznie neutralne oraz umożliwiające stosowanie różnych rozwiązań ramy prawne dla wszystkich usług płatniczych w Unii Europejskiej. 6

8 Sukcesywne śledzenie prac w zakresie SEPA skłoniło Komisję Europejską i EBC do wyrażenia w 2004 r. krytycznej opinii nt. możliwości osiągnięcia zamierzonych celów w określonym czasie. W odpowiedzi na te zarzuty EPC opracował w grudniu 2004 r. dokument pt. Roadmap , który precyzuje kolejne fazy prac nad SEPA i podtrzymuje termin 2010 roku jako ostateczny dla wprowadzenia SEPA. W dokumencie tym założono następujące trzy fazy rozwoju: 1) Faza I od 2004 r. do 2005 r. - Opracowanie modelu i przygotowanie prac; 2) Faza II od 2006 r. do 2007 r. Rozpoczęcie wprowadzenia w życie (wersje pilotażowe, pierwsze przypadki praktycznego stosowania); 3) Faza III od 2008 r. do 2010 r. - Współdziałanie i stopniowe wcielanie w życie aż do osiągnięcia masy krytycznej. W obecnej fazie prac nad SEPA nie został ustalony pełny, finalny model funkcjonowania poszczególnych usług i produktów, przeznaczony do wprowadzenia. Z dyskusji prowadzonej w ramach EPC wydaje się, że nie wszystkie dotychczasowe ustalenia są wiążące i w wyniku dalszych prac mogą ulec one modyfikacji zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i biznesowym, a zakres prac SEPA może być rozszerzony. Wśród zaawansowanych projektów, realizowanych dla wprowadzenia SEPA, można wymienić: 1) Paneuropejskie Polecenie Przelewu łącznie z funkcjonalnością automatycznego przetwarzania danych (STP) w ramach fazy I uzgodniono Konwencję CREDEURO (11 krajów Unii kończy proces wprowadzania Konwencji), określającą czas realizacji zleceń płatniczych, standard informatyczny, zakres i objętość informacji w zleceniu, oraz Konwencję ICP dotyczącą zasad pobierania opłat za przelewy (13 krajów Unii kończy proces wprowadzania Konwencji). Ponadto zostały opracowane zasady funkcjonowania tego instrumentu płatniczego (SEPA Electronic Credit Transfer Scheme Rulebook v2.0), które były przedmiotem konsultacji w bankach europejskich. W marcu 2006 r. Zgromadzenie plenarne EPC zatwierdziło tą wersję zasad. 2) IBAN/BIC W kwestii numeru rachunku bankowego zostały zakończone prace i wszystkie kraje Unii zakończyły wprowadzanie tego standardu bądź kończą jego wprowadzanie. 3) Paneuropejskie Polecenie Zapłaty w ramach fazy I zostały opracowane zasady funkcjonowania tego instrumentu płatniczego (SEPA Direct Debit Scheme Rulebook v2.0), które były przedmiotem konsultacji w bankach europejskich. W marcu 2006 r. Zgromadzenie plenarne EPC zatwierdziło tą wersję zasad. 4) Paneuropejskie izby rozliczeniowe w ramach fazy I zostały ustalone zasady rozliczeń polecenia przelewu w ramach systemu elektronicznych izb rozliczeniowych. Na koniec września 2005 r. 21 krajów Unii osiągnęło gotowość otrzymywania poleceń przelewu w euro w standardzie SEPA. Nadal trwają prace nad ustaleniem zasad rozliczeń polecenia zapłaty oraz twa dyskusja na temat przyszłego modelu funkcjonowania elektronicznych izb rozliczeniowych. W marcu 2006 r. Zgromadzenie plenarne EPC zatwierdziło wersję 1.0 zasad pt. Framework for the evolution of the clearing and settlement of payments in SEPA - including the principles for SEPA scheme compliance and re-statement of the PA-ACH concept 5) Karty płatnicze w ramach fazy I zostały opracowane zasady funkcjonowania kart płatniczych (SEPA Cards Framework v2.0), które po akceptacji polskiego sektora bankowego (z zaznaczeniem pewnych wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności odnoszących się do migracji na EMV) zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie plenarne EPC w marcu

9 W zakresie poprawy bezpieczeństwa transakcji kartowych EPC pracuje nad stworzeniem paneuropejskiej bazy transakcji oszukańczych SEPA Cards Framework Fraud Database. Wiele krajów jest jednak sceptycznie nastawiona do tego rozwiązania i postuluje umacnianie istniejących rozwiązań. Także w polskim środowisku wydaje się wskazane umacnianie istniejącej bazy MIG Akceptanci oraz przystępowanie kolejnych banków do bazy MIG Posiadacze. Do zakresu prac SEPA zaliczamy także kwestie, których geneza wynikała z innych okoliczności, np. kwestia autoryzacji kart płatniczych, ze szczególnym wskazaniem na wprowadzenie standardu EMV, bądź ostatnio podnoszona kwestia wymiany informacji o transakcjach podejrzanych osób pod kątem walki z międzynarodowym terroryzmem. Ponadto, dla pełnego obrazu sytuacji należy włączyć jako element SEPA (a co najmniej wywołujący istotny wpływ na kształt tego projektu) prace Parlamentu i Komisji Europejskiej związane z opracowaniem nowej dyrektywy dotyczącej płatności na europejskim rynku wewnętrznym, tzw. New Legal Framework 1. EPC na bieżąco obserwuje postęp prac nad projektem SEPA i regularnie publikuje informacje na temat stanu ich zaawansowania w cyklicznych raportach. Ostatni, dziewiąty raport SEPA Indicators ukazał się w dniu 16 stycznia 2006 r. Przedstawiony jest on w Załączniku nr 5. Z raportu wynika, że w przypadku Polski nie wszystkie dane są publikowane w tym materiale (w chwili obecnej można zauważyć brak danych dotyczących liczby kart EMV czy liczby terminali EMV). Powodem tej sytuacji są przypadki występowania odmiennej struktury pozyskiwanych informacji z polskiego sektora bankowego w stosunku do potrzeb EPC. Na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w grudniu 2005 r. Związek Banków Polskich zadeklarował, że będzie dążyć, we współpracy z NBP, do przekazywania pełnych i aktualnych danych do EPC. 7. Dotychczasowe zaangażowanie NBP i polskiego sektora bankowego Choć projekt SEPA nie był dotąd całościowo analizowany w Narodowym Banku Polskim oraz w polskim sektorze bankowym, to jednak wiele elementów prowadzących do jego realizacji przedyskutowano oraz realizowano w ramach Narodowego Banku Polskiego, jak i w polskim środowisku bankowym. Prace te rozpoczęły się jeszcze w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej i zaowocowały konkretnymi wdrożeniami. Do najistotniejszych tematów możemy zaliczyć w tym zakresie opracowanie i praktyczne wprowadzenie standardu numeru rachunku bankowego NRB i IBAN (obecnie stosowanych we wszystkich polskich bankach). Ponadto w Związku Banków Polskich toczą się przygotowania do przystępowania polskich banków do konwencji CREDEURO i ICP. ZBP w styczniu 2006 r. zwrócił się do prezesów banków o przystępowanie polskich banków do tych konwencji, wskazując na wynikające z tego korzyści mające wpływ na rozwój usług płatności transgranicznych. O potrzebie szybkiego przystępowania wszystkich polskich banków do konwencji nadmienił Prezes NBP w piśmie do ZBP, w październiku 2005 r., wskazując na możliwość uproszczenia zasad realizacji płatności transgranicznych. 1 Implementing the Community Lisbon programme: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Directives 97/7/EC, 2000/12/EC and 2002/65/EC, (New Legal Framework /0245), Parlament i Komisja Europejska, grudzień

10 W ramach prac nad zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu transakcjami kartowymi niektóre banki rozpoczęły wprowadzanie standardu EMV. Na koniec września 2005 r. banki w Polsce wydały około pół miliona kart, co stanowi około 2,5% ogólnej liczby wydanych kart w kraju. W ramach prac nad modernizacją systemu płatniczego i dostosowaniem go do potrzeb rozliczeń w euro polski system płatniczy wzbogacił się o szereg elementów infrastrukturalnych i organizacyjnych. I tak, w zakresie rozliczeń i rozrachunku transakcji międzybankowych w euro NBP uruchomił w 2005 r. system SORBNET-EURO dla transakcji wysokokwotowych. Dzięki temu transakcje trangraniczne w euro mogą być rozliczane w ramach systemu TARGET. Przedstawiciele NBP biorą także czynny udział w pracach nad systemem TARGET2. W celu rozliczeń transakcji detalicznych w euro KIR S.A. uruchomił system EuroELIXIR, w którym poza płatnościami krajowymi w euro rozliczane są, w ramach systemu STEP2, płatności transgraniczne w euro. W ramach prac EPC nad SEPA uczestniczą przedstawiciele polskiego środowiska bankowego. Dotyczy to głównie przedstawicieli banku PKO BP S.A. i Związku Banków Polskich biorących udział w pracach organizowanych przez EPC. Z ramienia ZBP w grupach roboczych EPC uczestniczą ponadto przedstawiciele banków komercyjnych i Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Lista osób z Polski, uczestniczących w pracach EPC nad SEPA, przedstawiona jest w Załączniku nr 6. Ponadto, przedstawiciele KIR S.A. aktywnie uczestniczą w pracach nad koncepcją paneuropejskich izb rozliczeniowych PE-ACH, w tym również nad dostosowaniem systemów prowadzonych przez KIR S.A. do zgodności z wymaganiami SEPA. Jednym z efektów organizowanej przez KIR S.A. międzynarodowej konferencji ICCI 2005 w październiku 2005 r., poświęconej głównie problematyce SEPA, było powstanie idei stworzenia forum konsultacyjnego dla izb rozliczeniowych w Unii Europejskiej jako partnera dla konsultacji z EPC nt. wprowadzania SEPA (do tej pory bowiem izby rozliczeniowe z UE nie miały w zasadzie takiego forum i takiej reprezentacji wobec EPC). Idea taka spotkała się z poparciem kilku uczestniczących w ww. konferencji instytucji, w tym NBP, Banku Włoch, KIR S.A. oraz węgierskiej izby rozliczeniowej Giro Bankcard Ltd., które w tej sprawie wystosowały pismo do EBC. Do chwili obecnej nie ma żadnej reakcji EBC na ww. pismo. Mimo braku odrębnego forum konsultacyjnego dla izb rozliczeniowych, korzystają one z możliwości wyrażania swoich opinii na forach, w których uczestniczą indywidualnie. Istotną rolę w omawianych powyżej tematach odgrywa Rada ds. Systemu Płatniczego działająca jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu NBP, która śledzi postęp prac nad poszczególnymi projektami. Rada jest także miejscem wymiany poglądów pomiędzy grupą regulatorów i nadzorców (NBP, Ministerstwo Finansów) a środowiskiem bankowym i operatorami usług płatniczych. Spośród cząstkowych tematów związanych z problematyką SEPA Rada zajmowała się dotąd następującymi zagadnieniami: wprowadzeniem standardu NRB i IBAN na posiedzeniu w dniu r., wprowadzeniem zasad STP na posiedzeniu w dniu r., wprowadzeniem systemu SORBNET-EURO i EuroELIXIR na posiedzeniach w dniach uczestnictwem Polski w TARGET2 na posiedzeniach w dniach r., r., r., r. i r., wprowadzeniem standardu EMV na posiedzeniu w dniu r., wprowadzeniem konwencji CREDEURO i IPC na posiedzeniu w dniu r. Problematyką SEPA Rada ds. Systemu Płatniczego zajmowała się całościowo w dniu 12 grudnia 2005 r., rozpatrując notatkę przygotowaną przez Departament Systemu Płatniczego (DSP) NBP. 9

Jednolity Obszar Płatności w Euro z perspektywy Narodowego Banku Polskiego Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa NBP

Jednolity Obszar Płatności w Euro z perspektywy Narodowego Banku Polskiego Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa NBP Jednolity Obszar Płatności w Euro z perspektywy Narodowego Banku Polskiego Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa NBP Konferencja Związku Banków Polskich Jednolity Obszar Płatności w Euro Struktura

Bardziej szczegółowo

SEPA Polska Związek Banków Polskich

SEPA Polska Związek Banków Polskich SEPA Polska Związek Banków Polskich Wersja 3.0 KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Zawartość 1. WPROWADZENIE... 3 2. HISTORIA DOKUMENTU... 4 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE SEPA NA SZCZEBLU

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 103 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH SPIS TREŚ CI Słowo wstępne 5 Wprowadzenie 6 1. Tworzenie SEPA jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGOW POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 1 Dokument strategiczny Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych skrótów.3 Wprowadzenie... 4 1. Wnioski z Diagnozy

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE W KONCEPCJI SEPA

KARTY PŁATNICZE W KONCEPCJI SEPA MARIUSZ SZPRINGER KARTY PŁATNICZE W KONCEPCJI SEPA Praca naukowa napisana pod kierunkiem dr. hab. Remigiusza W. Kaszubskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sporządziła: SEPA Polska Ewelina Stępnik Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Przegląd sytuacji międzynarodowej... 3 1. Polecenie Przelewu SEPA... 3 2. Polecenie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo