Adres do korespondencji: SPZOZ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA 9 (Sekretariat 6 piętro) SOSNOWIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres do korespondencji: SPZOZ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA 9 (Sekretariat 6 piętro) 41-200 SOSNOWIEC"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do EURO nr 07/ZP/2015: Ubezpieczenia OC świadczeniodawcy CPV: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655, następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008r. Nr 171 poz. 1058,Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 oraz nowelizacje z 5 listopada 2009r. (dz. U. Z 2009r. Nr 206, poz. 1591) i 2 grudnia 2009r. (Dz. U. Z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA SOSNOWIEC Tel. (32) Fax ( 32) Adres do korespondencji: SPZOZ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA 9 (Sekretariat 6 piętro) SOSNOWIEC EKD: 8514 REGON: NIP: Dział zamówień publicznych: tel. (32) fax. (32) Przedmiot zamówienia. 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi PLN 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozamedycznej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia-górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi PLN a) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w opisie zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 1 z 9

2 b) Termin realizacji: 24 miesiące (od do ) c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. e) Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. f) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. g) Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej h) Zamawiający nie wymaga wadium. i) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet zamówienia. 2. Miejsce realizacji Zamówienia. Administracja Sosnowiec ul. Teatralna 9 Stacja Pogotowia Ratunkowego Sosnowiec, ul. 3-go maja 33 Stacja Pogotowia Ratunkowego Będzin, ul. Sączewskiego 29 Stacja Pogotowia Ratunkowego Czeladź ul. Szpitalna 40 Stacja Pogotowia Ratunkowego Dąbrowa Górnicza ul. Łącząca 24 Stacja Pogotowia Ratunkowego Jaworzno ul. Chełmońskiego 28 Stacja Pogotowia Ratunkowego Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Punkt Postoju Ambulansu Pilica ul. ul. Senatorska 3 Podstacja Pogotowia Ratunkowego Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6 Punkt Postoju Ambulansu Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33 Punkt Postoju Ambulansu Siewierz Warszawska 8A Punkt Postoju Ambulansu Mierzęcice ul. Wolności 137 II. Przygotowanie oferty. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy przedstawić w języku polskim, na piśmie, wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 4. Oferta winna być podpisana przez Osoby Uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę. 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie jej stron. 6. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnie zszytym pakiecie (opisanym jak w punkcie 5) z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis:,,informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 2 z 9

3 osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty. 7. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 8. Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej: PRZETARG NIEOGRANICZONY 07/ZP/2015 Ubezpieczenia OC świadczeniodawcy III. Warunki udziału w postępowaniu. Uczestnik postępowania powinien: 3. Złożyć ofertę zgodną z przepisami prawa i niniejszą Specyfikacją poprzez wypełnienie formularza oferty, zgodnego z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Specyfikacji (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza), 4. Spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1, oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania w związku z postanowieniami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 5. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 6. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni warunków oraz jeżeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. IV. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 4 do SIWZ), 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 3 z 9

4 5. Wykonawca załączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Dokumenty wymienione w art. IV punktach 2-5 należy dostarczyć w oryginale lub wyraźnej, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Na pisemną prośbę Wykonawcy dołączoną do oferty, oryginały dokumentów zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod warunkiem dołączenia do oferty ich kserokopii. Uwaga Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniami na język polski, potwierdzone za zgodność z oryginałem. IV.a Dodatkowe Dokumenty wymagane przez Zamawiającego 1. Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom reprezentującym Zleceniodawcę. 2. Kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru. 3. Złożyć oświadczenie że: Wykonawca prowadzi działalność zgodnie z ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej (Dz. U. 124 poz z dnia 22 maja 2003 z późniejszymi zmianami). Na dzień składania ofert Wykonawca nie znajduje się w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku, Dz. U. 124 poz z późniejszymi zamianami). Wykonawca posiada na dzień pokrycie marginesu wypłacalności powyżej 160% Wykonawca posiada środki własne na dzień r. w wysokości co najmniej 140% kapitału gwarancyjnego. Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem minimum 5 lat. Wykonawca posiada jednostkę terenową w Sosnowcu lub w miastach graniczących z Sosnowcem zapewniającą prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności terminową likwidację szkód. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta(audytora) zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 4 z 9

5 sprawozdaniu. Tekst ogólnych warunków (owu) obowiązujących na czas wykonywania umowy ubezpieczenia. Postanowienia SIWZ i oferty mają pierwszeństwo przed OWU. OWU mają zastosowanie wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Wszelkie składane wraz z ofertą dokumenty, należy dostarczać w oryginalne, lub wyraźnej, czytelnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. V. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców Wykonawcy działający wspólnie: 1. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo Zamówień publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Pełnomocnikiem (liderem) może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). 3. Jeżeli pełnomocnikiem (liderem) pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. 4. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. 5. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w części IV pkt. 3, 4 i 5 Specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez pełnomocnika (lidera), pozostałe dokumenty przez pełnomocnika (lidera). 6. W przypadku wyboru oferty podmioty zobowiązane są przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w realizacji zamówienia. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub wyznaczonego wspólnego pełnomocnika. VI. Miejsce i termin składania ofert. Termin związania ofertą. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sosnowiec ul. Teatralna 9 Sekretariat (piętro 6), w terminie do r. do godz. 10:00, 2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert, 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VII. Tryb udzielania wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie - na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej (http://bip.silesiaregion.pl/rprsosnowiec) Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytań i odpowiedzi faksem, lecz RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 5 z 9

6 wiadomość ta musi zostać bezzwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (w przypadku potwierdzenia przesyłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego). 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. a. Kontakt z Wykonawcami wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 14:00. Do udzielania wyjaśnień do treści Specyfikacji upoważnieni są: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający korzysta z usług Brokera Ubezpieczeniowego - Irena Ewa Przeorska Nr Zezwolenia PUNU 254/97 prowadząca Ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwo Brokerskie UNIA Sosnowiec, ul. Będzińska 26 b/98. telefon (032) fax (032) mail godziny pracy od 9 oo do 15 oo Powołany do postępowania przetargowego Broker Ubezpieczeniowy sporządzi pisemną opinię brokerską do złożonych ofert w zakresie zgodności z treścią specyfikacji w części merytorycznej oraz ich wartości użytkowej. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego i będzie nadzorowana i wykonywana za jego pośrednictwem. procedura przetargowa Cezary Nowak - Kierownik Działu Umów i Zamówień publicznych, tel (32) , fax (32) Jeżeli przesłanie faksu, otrzymanie pisma lub listu nastąpi po godzinie 14:00, Zamawiający przyjmie jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania. Zamawiający udostępni protokół postępowania wraz z załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą, o której mowa w pkt. 4. Wysyłkę e- maila prosimy potwierdzać telefonicznie. VII. Tryb otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Konferencyjnej, Otwarcie ofert obejmuje: część jawną, podczas której obecni mogą być Wykonawcy; w części jawnej Zamawiający informuje obecnych o wysokości kwoty jaką RPR w Sosnowcu może przeznaczyć na realizację zamówienia, podaje nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofercie, część niejawną; w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert VIII. Kryteria oceny ofert. Kryterium Znaczenie (Waga) Cena 95% Warunki ubezpieczenia 5% 1.1 Kryterium cena: Punktacja ofert sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów. RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 6 z 9

7 Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty a przyznane punkty obliczane wg poniższego wzoru: Pc = 95 pkt x ( Cn/Co) Pc liczba punktów przyznanych w rozpatrywanej ofercie Cn najniższa zaoferowana cena Co cena rozpatrywanej oferty 1.2 Kryterium warunki Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Dobrowolne ubezpieczenie OC medyczne i pozamedyczne zniesienie franszyzy redukcyjnej, integralnej oraz udziału własnego w szkodzie Dobrowolne ubezpieczenie OC medyczne i pozamedyczne włączenie do ubezpieczenia klauzuli reprezentantów 50 pkt 50 pkt Punktacja Treść klauzul zawarta jest w załączniku nr 2 informacje ogólne pkt 2.3 oraz 2.4 Przyznane punkty za akceptację poszczególnych klauzul zostaną zsumowane a ogólna wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Pw= Wo x 5% Oznaczenie do powyższego wzoru: Pw liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Wo punkty przyznane za kryterium warunki ubezpieczenia: 1.3 Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru P= Pc + Pw 1.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczę punktów Wadium nie wymagane IX. Wadium RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 7 z 9

8 X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr. 54, poz. 535 z późn zm.), 2. Podana w ofercie ceny będą stałe i będą obowiązywać w czasie całej realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe podanie ceny ofertowej ponosi Oferent. Każda pozycja ceny ofertowej musi być podana wartościowo liczbą różną od zera. Brak wyliczonej pozycji będzie uważany jako błąd w podaniu ceny i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie Art. 89 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami. 5. Terminy Płatności. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminach określonych w polisach przelewem na konto bankowe zakładu ubezpieczeń w terminie 14 od daty wystawienia polisy ubezpieczeniowej. XI. Rozstrzygnięcie przetargu. Poinformowanie wykonawców nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawca może, zgodnie z art 181: w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności powyższe nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowania - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie: -15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. -1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 8 z 9

9 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin związania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia prze izbę orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa XIII. Zawarcie umowy. 1. Z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa/polisa wg warunków podanych w Specyfikacji oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy/polisy. Nie podpisanie umowy/polisy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy. 3. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Wykonawcę. XIV. Termin zawarcia umowy/polisy (zgodnie z Art 94 PZP) Przewidywany termin podpisania umowy przetargu wynosi: 5 dni od daty przekazania zawiadomienia w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną i zostaną one potwierdzone zwrotnie, 10 dni od daty przesłania zawiadomienia faksem, drogą elektroniczną, lub pisemnie i nie zostaną one potwierdzone zwrotnie, lub w inny sposób, oraz przed upływem tych terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta. Każdy z Wykonawców zostanie zawiadomiony pisemnie (fax lub ) o wynikach przetargu. Ogłoszenie zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej (http://bip.rprsosnowiec.pl). XV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Zamawiający umieszcza dokumenty na stronie internetowej: bip.rprsosnowiec.pl (zakładka Przetargi). Ponadto ważne informacje będą przesyłane drogą elektroniczną, czyli em: z adresów lub lub faksem. Do momentu otwarcia oferty do wykonawców, którzy zgłosili chęć otrzymywania informacji. Po tym terminie tylko do wykonawców, którzy złożyli oferty, lub wykazali interes prawny. Zamawiający (Zgodnie z art 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) żąda od adresatów, potwierdzenia każdej informacji otrzymanej faksem lub em. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji są : 1. Formularz ofertowy 2. Warunki szczegółowe 3. Oświadczenie I 4. Oświadczenie II 5. Szkodowość W dniu.. podpisał RPR Sosnowiec - SIWZ 07/ZP/2015 Strona 9 z 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo