ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny powyŝej 5 lat (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Środki obrotowe Wartości pienięŝne Niskocenne składniki majątku (urządzenia i wyposaŝenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z włączeniem wartości pienięŝnych podczas transportu. Roczny (od r. do dnia r.) Miejsce Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Szpital Dziecięcy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, Szpital PołoŜniczo-Ginekologiczny wraz z Przychodnią PołoŜniczo-Ginekologiczną (ul. Niegolewskich 29 wraz z budynkiem przy ul. Sczanieckiej 15), ul. Jarochowskiego 18, Poznań, Szpital Dziecięcy, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, Poznań, Budynek na Os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Nowowiejskiego 22/24, Poznań Willa przy ul. Cichej 7, Poznań System Sposób wyceny mienia Suma (z podziałem na poszczególne lokalizacje) / Limit odpowiedzialn wartości pienięŝne, szyby i inne przedmioty szklane na pierwsze ryzyko pozostałe składniki majątku według sum stałych środki obrotowe wg wartości zakupu lub wytworzenia z VAT środki trwałe w tym niskocenne składniki majątku wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wartości pienięŝne wg wartości nominalnej Lokalizacja a) Krysiewicza 7/8 Budynki i budowle WyposaŜenie Sprzęt elektroniczny medyczny powyŝej 5 lat , , ,89 Wartość w PLN Środki obrotowe Wartości pienięŝne Niskocenne składniki majątku Szyby i przedmio -ty szklane

2 odpowiedzialn ości z VAT c) Nowowiejskiego 56/58, d) Sporna 16 e) Sobieskiego 109 f) Nowowiejskiego 22/24 g) willa, ul. Cicha ,0bz , , , , , , ,56 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Podlimity dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz dla ryzyka dewastacji Lp Przedmiot a) WyposaŜenie i sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) powyŝej 5 lat Suma PLN b) Środki obrotowe c) Gotówka w kasie d) Gotówka w transporcie e) Niskocenne składniki majątku Składka Składka naliczana od wartości sumy lub limitu odpowiedzialności Płatność składki Franszyza redukcyjna Klauzule dodatkowe Datę zapłaty składki przyjmuje się jako datę obciąŝenia rachunku Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 6 równych rat 500 PLN na kaŝde zdarzenie 1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, strony uzgadniają, iŝ automatyczną ochroną ubezpieczeniową w okresie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe (w tym równieŝ niskocenne składniki majątku) oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie na skutek wykonanych inwestycji, modernizacji bądź przeszacowania do wysokości PLN bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. Automatyczne ubezpieczenie dotyczy przedmiotów o jednostkowej wartości nie większej niŝ PLN. Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność od chwili przejścia ryzyka na Ubezpieczonego. Dla przedmiotów o jednostkowej wartości powyŝej PLN automatyczne ubezpieczenie następuje maksymalnie do 20% pierwotnej łącznej sumy, zgłoszenie do musi nastąpić w ciągu 90 dni od dnia przejścia na ryzyko Ubezpieczonego, lub zakończenia modernizacji. Składka dodatkowa wynikająca z zastosowania klauzuli jest naliczana w systemie pro rata temporis (co do dnia) i płatna w oparciu o stawkę określoną w umowie potwierdzonej polisą. Rozliczenie klauzuli następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu

3 . Uzgadnia się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od dnia i godziny otrzymania wniosku o doubezpieczenie mienia. 2. Klauzula Reprezentantów: Przez winę umyślną lub raŝące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej naleŝy rozmieć wyłącznie winę umyślną lub raŝące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy; b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki, prokurentów; c) w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; d) w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarządu), prokurentów; e) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; f) w spółkach cywilnych: wspólników; g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarządu. 3. Klauzula LEEWAY (ograniczenia proporcji) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120 % sumy. 4. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych: Ochroną na warunkach niniejszej umowy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego zdarzenia wynagrodzenia naleŝne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 5. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Uzgadnia się, Ŝe ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (nie wyłączając kosztów utylizacji, rekultywacji gleby, wody zuŝytej w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, kosztów usunięcia z gleby substancji gaśniczych), do maksymalnej wysokości PLN dla szkód w wysokości do PLN. Dla szkód powyŝej PLN limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie wynosi 20% wartości szkody. Przyznany w ramach niniejszej klauzuli limit odpowiedzialności obowiązuje ponad zadeklarowaną sumę

4 . W ramach niniejszej klauzuli wprowadza się sublimit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie na koszty usunięcia z gleby substancji gaśniczych. 6. Klauzula katastrofy budowlanej Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności ,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie w następstwie katastrofy budowlanej. 7. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu robotami budowlanymi lub remontowymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), z wyłączeniem robót budowlanych na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę. 8. Klauzula przepięciowa Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w wyniku przepięcia (w szczególności pośrednie uderzenie pioruna, niewłaściwe parametry prądu elektrycznego nie wyłączając zaniku napięcia w sieci). Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustala się na PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Limit odnosi się do szkód bezpośrednich w ubezpieczonym mieniu, szkody pośrednie objęte są ochroną do wysokości zadeklarowanych sum. 9. Klauzula aktów terroryzmu Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. 10. Klauzula precyzująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku Za okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się:

5 - zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający instalacja nowego systemu zabezpieczającego przed poŝarem lub kradzieŝą itp. - zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający rozpoczęcie powaŝnej modernizacji zakładu, zmniejszenie odległości między strefami poŝarowymi, rozpoczęcie działalności z uŝyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych itp. Ewentualny wzrost składki nie moŝe przekroczyć 50% składki pierwotnej. Pozostałe, niezaleŝne od Ubezpieczającego, okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku tj. np. radykalna i trwała zmiana klimatu, zmiana warunków geologicznych, powstanie wyrobisk kopalnianych w okresie nie stanowią podstawy zmiany wysokości składki. 11. Klauzula zasady pokrywania wydatków prewencyjnych W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagroŝonego przedmiotu oraz zapobieŝenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym kosztów akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeŝeli środki te były celowe, chociaŝby okazały się bezskuteczne. PowyŜsze koszty są zwracane, nawet jeŝeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 12. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników w brzmieniu: Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 13. Klauzula wypełnienia powinności Ubezpieczającego Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeŝeli Ubezpieczający z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał pisemnie przed zawarciem umowy lub teŝ z winy umyślnej nie dopełnił obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w OWU w trakcie trwania umowy, wyłącznie jeśli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 14. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub wskazanego w dokumencie jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty.

6 15. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych Zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe i przeciwpoŝarowe za wystarczające. 16. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty W przypadku nieopłacenia w terminie przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach stosunku nie ustaje i trwa przez okres 30 dni od daty wskazanej jako termin płatności. Po upływie tego okresu Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę pisemnie, w trybie przewidzianym przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do opłacenia składki. 17. Klauzula prewencyjnej sumy Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień uzgadnia się, Ŝe w razie niedo mienia, które zostanie stwierdzone po szkodzie, zakład ubezpieczeń ponosi dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości PLN, co stanowi prewencyjną sumę. Prewencyjna suma odnosi się wyłącznie do tych składników majątku, co do których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. 18. Klauzula transportu pomiędzy lokalizacjami Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień, ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, zakres ryzyk objętych ochroną w czasie transportu jest toŝsamy z zakresem przywołanym w umowie z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu, czynności załadunkowych oraz wyładunkowych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi zł na zdarzenie. 19. Klauzula odszkodowania wg wartości odtworzeniowej: Uzgadnia się, Ŝe odszkodowania dotyczące mienia zadeklarowanego do wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wędą uwzględniać wszelkie poniesione lub planowane koszty związane z przywróceniem mienia do stanu sprzed szkody (w tym m.in. koszty transportu, montaŝu, naprawy ekspresowej), z przyznanego odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie będzie potrącane zuŝycie techniczne. 20. Klauzula konsumpcji sum : Uzgadnia się, Ŝe w odniesieniu do składników majątku zadeklarowanych do wg sum stałych lub zmiennych nie ma zastosowania

7 konsumpcja sumy, tzn. suma po wypłacie odszkodowania nie ulega redukcji. Niniejsza klauzula nie dotyczy ryzyk wskazanych w umowie, dla których wprowadzono limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 21. Klauzula szkód estetycznych (graffiti): Uzgadnia się, Ŝe zakres ochrony rozszerza się o szkody spowodowane przez osoby trzecie polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia poprzez jego pomalowanie, porysowanie, zarysowanie, umieszczenie napisów i innych znaków graficznych oraz inne tego typu szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w tym takŝe naleŝący do osób trzecich) Zakres Okres Miejsce System Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego oraz nośników danych z włączeniem: Trzęsienia ziemi, Huraganu, Szkód w sprzęcie przenośnym poza miejscem (kl. 101), Szkód w nośnikach obrazu z urządzeniach fotokopiujących (k. 120), Szkód we wszelkiego rodzaju lampach od wszystkich ryzyk Roczny (od r. do dnia r.) 1. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 2. Szpital Dziecięcy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, 3. Szpital PołoŜniczo-Ginekologiczny wraz z Przychodnią PołoŜniczo-Ginekologiczną, (ul. Niegolewskich 29), ul. Jarochowskiego 18, Poznań, 4. Szpital Dziecięcy, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, 5. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, Poznań, 6. Budynek na Os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań 7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Nowowiejskiego 22/24, Poznań 8. Europa dla sprzętu elektronicznego przenośnego System sum stałych, wg wartości odtworzeniowej Suma z VAT Lokalizacja Sprzęt elektroniczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN) Sprzęt elektroniczny medyczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN)

8 poniŝej 5 lat (wartość w PLN) medyczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN) a) Krysiewicza 7/ , ,31 b) Jarochowskiego , ,21 c) Nowowiejskiego 56/58, , ,78 d) Sporna , ,25 e) Sobieskiego 109 0,00 0,00 f) Nowowiejskiego 22/ , ,02 g) willa przy ul. Cichej 7 0,00 0,00 Franszyza redukcyjna Płatność składki Klauzule dodatkowe 500 PLN na kaŝde zdarzenie 6 równych rat 1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych inwestycji Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, strony uzgadniają, iŝ automatyczną ochroną ubezpieczeniową w okresie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe (w tym równieŝ niskocenne składniki majątku) oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie na skutek wykonanych inwestycji, modernizacji bądź przeszacowania do wysokości PLN bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. Automatyczne ubezpieczenie dotyczy przedmiotów o jednostkowej wartości nie większej niŝ PLN. Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność od chwili przejścia ryzyka na Ubezpieczonego. Dla przedmiotów o jednostkowej wartości powyŝej PLN automatyczne ubezpieczenie następuje maksymalnie do 20% pierwotnej łącznej sumy, zgłoszenie do musi nastąpić w ciągu 90 dni od dnia przejścia na ryzyko Ubezpieczonego, lub zakończenia modernizacji. Składka dodatkowa wynikająca z zastosowania klauzuli jest naliczana w systemie pro rata temporis (co do dnia) i płatna w oparciu o stawkę określoną w umowie potwierdzonej polisą. Rozliczenie klauzuli następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu. Uzgadnia się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od dnia i godziny otrzymania wniosku o doubezpieczenie mienia. 2. Klauzula Reprezentantów, Przez winę umyślną lub raŝące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej naleŝy rozmieć wyłącznie winę umyślną lub raŝące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy;

9 b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki, prokurentów; c) w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; d) w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarządu), prokurentów; e) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; f) w spółkach cywilnych: wspólników; g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarządu. 3. Klauzula LEEWAY (ograniczenia proporcji) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120 % sumy. 4. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych Ochroną na warunkach niniejszej umowy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego zdarzenia wynagrodzenia naleŝne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 5. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Uzgadnia się, Ŝe ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (nie wyłączając kosztów rekultywacji gleby, wody zuŝytej w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, kosztów usunięcia z gleby substancji gaśniczych), do maksymalnej wysokości PLN dla szkód w wysokości do PLN. Dla szkód powyŝej PLN limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie wynosi 20% wartości szkody. Przyznany w ramach niniejszej klauzuli limit odpowiedzialności obowiązuje ponad zadeklarowaną sumę. W ramach niniejszej klauzuli wprowadza się sublimit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie na koszty usunięcia z gleby substancji gaśniczych. 6. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu robotami budowlanymi lub remontowymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), z wyłączeniem robót budowlanych na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę. 7. Klauzula szkody całkowitej

10 Szkody powyŝej 70% sumy poszczególnych przedmiotów traktowane będą jako szkody całkowite. 8. Klauzula precyzująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku Za okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się: - zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający instalacja nowego systemu zabezpieczającego przed poŝarem lub kradzieŝą itp. - zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający rozpoczęcie powaŝnej modernizacji zakładu, zmniejszenie odległości między strefami poŝarowymi, rozpoczęcie działalności z uŝyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych itp. Ewentualny wzrost składki nie moŝe przekroczyć 50% składki pierwotnej. Pozostałe, niezaleŝne od Ubezpieczającego, okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku tj. np. radykalna i trwała zmiana klimatu, zmiana warunków geologicznych, powstanie wyrobisk kopalnianych w okresie nie stanowią podstawy zmiany wysokości składki. 9. Klauzula zasady pokrywania wydatków prewencyjnych W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagroŝonego przedmiotu oraz zapobieŝenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym kosztów akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeŝeli środki te były celowe, chociaŝby okazały się bezskuteczne. PowyŜsze koszty są zwracane, nawet jeŝeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 10. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula wypełnienia powinności Ubezpieczającego: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeŝeli Ubezpieczający z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał pisemnie przed zawarciem umowy lub teŝ z winy umyślnej nie dopełnił obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w OWU w trakcie trwania umowy, wyłącznie jeśli

11 okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 12. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub wskazanego w dokumencie jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty. 13. Klauzula włączenia szkód w trakcie tymczasowego magazynowania przed zainstalowaniem sprzętu (ochrona ubezpieczeniowa od momentu otrzymania faktury) oraz w trakcie tymczasowego wyłączenia z eksploatacji (np. na czas remontu). Maksymalny okres udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu włączenia pokrycia jak wyŝej będzie nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy na kaŝdą z powyŝszych sytuacji. W razie konieczności przedłuŝenia ochrony ubezpieczeniowej powyŝej 6 miesięcy, Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o tym fakcie przed upływem tego okresu. 14. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty W przypadku nieopłacenia w terminie przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach stosunku nie ustaje i trwa przez okres 30 dni od daty wskazanej jako termin płatności. Po upływie tego okresu Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę pisemnie, w trybie przewidzianym przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do opłacenia składki. 15. Klauzula prewencyjnej sumy Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień uzgadnia się, Ŝe w razie niedo mienia, które zostanie stwierdzone po szkodzie, zakład ubezpieczeń ponosi dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości PLN, co stanowi prewencyjną sumę. Prewencyjna suma odnosi się wyłącznie do tych składników majątku, co do których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. 16. Klauzula transportu pomiędzy lokalizacjami Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień, ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, zakres ryzyk objętych ochroną w czasie transportu jest toŝsamy z zakresem przywołanym w umowie z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu, czynności załadunkowych oraz wyładunkowych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi zł na

12 zdarzenie. 17. Klauzula odszkodowania wg wartości odtworzeniowej: Uzgadnia się, Ŝe odszkodowania dotyczące mienia zadeklarowanego do wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wędą uwzględniać wszelkie poniesione lub planowane koszty związane z przywróceniem mienia do stanu sprzed szkody (w tym m.in. koszty transportu, montaŝu, naprawy ekspresowej), z przyznanego odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie będzie potrącane zuŝycie techniczne. 18. Klauzula konsumpcji sum : Uzgadnia się, Ŝe w odniesieniu do składników majątku zadeklarowanych do wg sum stałych lub zmiennych nie ma zastosowania konsumpcja sumy, tzn. suma po wypłacie odszkodowania nie ulega redukcji. Niniejsza klauzula nie dotyczy ryzyk wskazanych w umowie, dla których wprowadzono limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej I. Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna: minimalna, zgodna z w/w rozporządzeniem równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia; II. Zakres zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.Ust. z 9 stycznia 2008 nr 3 poz. 10 ). Zakres nie będzie podlegał ocenie w kryterium zakres/ pokrycie ubezpieczeniowe III. Płatności składki : 6 równych raty IV. Ubezpieczony Zamawiający oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym m.in. lekarze oddelegowani do innych placówek na podstawie zawartych umów (w tym w ramach innych specjalizacji niŝ przywołane w Charakterystyce Zamawiającego) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I. Suma gwarancyjna oraz podlimity

13 Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach sumy gwarancyjnej PLN/ PLN PLN II. zakres i przedmiot : odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w odniesieniu do prowadzonej działalności medycznej (nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej) - warunek niepodlegający zmianom - ze szczególnym uwzględnieniem: a) Zakres obligatoryjny, obejmujący ochronę: 1. Za szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie). Wprowadza się podlimit jak w tabeli. 2. Za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ginekologii, chirurgii, ortopedii, anestezjologów. Wprowadza się podlimit jak w tabeli. 3. Za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, 4. Za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką słuŝby zdrowia. 5. Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, podczas wykonywania przez Ubezpieczającego czynności medycznych. Podlimit zł ( na jedno i wszystkie zdarzenia), 6. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy (w tym za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, studentom, staŝystą itp.). Wprowadza się podlimit jak w tabeli, 7. Szkody wyrządzone przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy Ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobą do Ubezpieczonego (np. doktoranci, wolontariusze, studenci, staŝyści itp.), 8. szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub limitu na jedno zdarzenie z umowy obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyŝkowe).

14 9. Za szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Ubezpieczyciel potwierdza brak regresu wobec pracowników odpowiedzialnych za powstanie szkody III. Płatności składki : 6 równych rat IV. Udział własny : 5% w kaŝdej szkodzie ( nie dotyczy ryzyk wskazanych w pkt II a) 3; II a) 4 ; II a) 5; II a) 6 UWAGA! W stosunku do OC pracodawcy (pkt II a) 6) franszyzę redukcyjną w szkodach osobowych stanowi wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. V. Ubezpieczony Zamawiający oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym m.in. lekarze oddelegowani do innych placówek na podstawie zawartych umów (w tym w ramach innych specjalizacji niŝ przywołane w Charakterystyce Zamawiającego) TRIGGER UBEZPIECZENIOWY W UBEZPIECZENIU OC DOBROWOLNYM: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakŝe przed upływem terminu przedawnienia. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością z wyłączeniem szkód w związku z prowadzoną działalnością medyczną I. Suma gwarancyjna oraz podlimity Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach sumy gwarancyjnej PLN/ PLN PLN II zakres i przedmiot : zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową w odniesieniu do prowadzonej działalności (nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie objętej dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością medyczną) - warunek niepodlegający zmianom Zakres obligatoryjny, obejmujący ochronę:

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo