ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny powyŝej 5 lat (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Środki obrotowe Wartości pienięŝne Niskocenne składniki majątku (urządzenia i wyposaŝenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z włączeniem wartości pienięŝnych podczas transportu. Roczny (od r. do dnia r.) Miejsce Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Szpital Dziecięcy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, Szpital PołoŜniczo-Ginekologiczny wraz z Przychodnią PołoŜniczo-Ginekologiczną (ul. Niegolewskich 29 wraz z budynkiem przy ul. Sczanieckiej 15), ul. Jarochowskiego 18, Poznań, Szpital Dziecięcy, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, Poznań, Budynek na Os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Nowowiejskiego 22/24, Poznań Willa przy ul. Cichej 7, Poznań System Sposób wyceny mienia Suma (z podziałem na poszczególne lokalizacje) / Limit odpowiedzialn wartości pienięŝne, szyby i inne przedmioty szklane na pierwsze ryzyko pozostałe składniki majątku według sum stałych środki obrotowe wg wartości zakupu lub wytworzenia z VAT środki trwałe w tym niskocenne składniki majątku wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wartości pienięŝne wg wartości nominalnej Lokalizacja a) Krysiewicza 7/8 Budynki i budowle WyposaŜenie Sprzęt elektroniczny medyczny powyŝej 5 lat , , ,89 Wartość w PLN Środki obrotowe Wartości pienięŝne Niskocenne składniki majątku Szyby i przedmio -ty szklane

2 odpowiedzialn ości z VAT c) Nowowiejskiego 56/58, d) Sporna 16 e) Sobieskiego 109 f) Nowowiejskiego 22/24 g) willa, ul. Cicha ,0bz , , , , , , ,56 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Podlimity dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz dla ryzyka dewastacji Lp Przedmiot a) WyposaŜenie i sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) powyŝej 5 lat Suma PLN b) Środki obrotowe c) Gotówka w kasie d) Gotówka w transporcie e) Niskocenne składniki majątku Składka Składka naliczana od wartości sumy lub limitu odpowiedzialności Płatność składki Franszyza redukcyjna Klauzule dodatkowe Datę zapłaty składki przyjmuje się jako datę obciąŝenia rachunku Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 6 równych rat 500 PLN na kaŝde zdarzenie 1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, strony uzgadniają, iŝ automatyczną ochroną ubezpieczeniową w okresie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe (w tym równieŝ niskocenne składniki majątku) oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie na skutek wykonanych inwestycji, modernizacji bądź przeszacowania do wysokości PLN bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. Automatyczne ubezpieczenie dotyczy przedmiotów o jednostkowej wartości nie większej niŝ PLN. Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność od chwili przejścia ryzyka na Ubezpieczonego. Dla przedmiotów o jednostkowej wartości powyŝej PLN automatyczne ubezpieczenie następuje maksymalnie do 20% pierwotnej łącznej sumy, zgłoszenie do musi nastąpić w ciągu 90 dni od dnia przejścia na ryzyko Ubezpieczonego, lub zakończenia modernizacji. Składka dodatkowa wynikająca z zastosowania klauzuli jest naliczana w systemie pro rata temporis (co do dnia) i płatna w oparciu o stawkę określoną w umowie potwierdzonej polisą. Rozliczenie klauzuli następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu

3 . Uzgadnia się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od dnia i godziny otrzymania wniosku o doubezpieczenie mienia. 2. Klauzula Reprezentantów: Przez winę umyślną lub raŝące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej naleŝy rozmieć wyłącznie winę umyślną lub raŝące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy; b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki, prokurentów; c) w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; d) w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarządu), prokurentów; e) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; f) w spółkach cywilnych: wspólników; g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarządu. 3. Klauzula LEEWAY (ograniczenia proporcji) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120 % sumy. 4. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych: Ochroną na warunkach niniejszej umowy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego zdarzenia wynagrodzenia naleŝne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 5. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Uzgadnia się, Ŝe ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (nie wyłączając kosztów utylizacji, rekultywacji gleby, wody zuŝytej w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, kosztów usunięcia z gleby substancji gaśniczych), do maksymalnej wysokości PLN dla szkód w wysokości do PLN. Dla szkód powyŝej PLN limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie wynosi 20% wartości szkody. Przyznany w ramach niniejszej klauzuli limit odpowiedzialności obowiązuje ponad zadeklarowaną sumę

4 . W ramach niniejszej klauzuli wprowadza się sublimit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie na koszty usunięcia z gleby substancji gaśniczych. 6. Klauzula katastrofy budowlanej Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności ,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie w następstwie katastrofy budowlanej. 7. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu robotami budowlanymi lub remontowymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), z wyłączeniem robót budowlanych na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę. 8. Klauzula przepięciowa Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w wyniku przepięcia (w szczególności pośrednie uderzenie pioruna, niewłaściwe parametry prądu elektrycznego nie wyłączając zaniku napięcia w sieci). Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustala się na PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Limit odnosi się do szkód bezpośrednich w ubezpieczonym mieniu, szkody pośrednie objęte są ochroną do wysokości zadeklarowanych sum. 9. Klauzula aktów terroryzmu Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. 10. Klauzula precyzująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku Za okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się:

5 - zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający instalacja nowego systemu zabezpieczającego przed poŝarem lub kradzieŝą itp. - zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający rozpoczęcie powaŝnej modernizacji zakładu, zmniejszenie odległości między strefami poŝarowymi, rozpoczęcie działalności z uŝyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych itp. Ewentualny wzrost składki nie moŝe przekroczyć 50% składki pierwotnej. Pozostałe, niezaleŝne od Ubezpieczającego, okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku tj. np. radykalna i trwała zmiana klimatu, zmiana warunków geologicznych, powstanie wyrobisk kopalnianych w okresie nie stanowią podstawy zmiany wysokości składki. 11. Klauzula zasady pokrywania wydatków prewencyjnych W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagroŝonego przedmiotu oraz zapobieŝenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym kosztów akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeŝeli środki te były celowe, chociaŝby okazały się bezskuteczne. PowyŜsze koszty są zwracane, nawet jeŝeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 12. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników w brzmieniu: Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 13. Klauzula wypełnienia powinności Ubezpieczającego Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeŝeli Ubezpieczający z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał pisemnie przed zawarciem umowy lub teŝ z winy umyślnej nie dopełnił obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w OWU w trakcie trwania umowy, wyłącznie jeśli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 14. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub wskazanego w dokumencie jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty.

6 15. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych Zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe i przeciwpoŝarowe za wystarczające. 16. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty W przypadku nieopłacenia w terminie przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach stosunku nie ustaje i trwa przez okres 30 dni od daty wskazanej jako termin płatności. Po upływie tego okresu Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę pisemnie, w trybie przewidzianym przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do opłacenia składki. 17. Klauzula prewencyjnej sumy Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień uzgadnia się, Ŝe w razie niedo mienia, które zostanie stwierdzone po szkodzie, zakład ubezpieczeń ponosi dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości PLN, co stanowi prewencyjną sumę. Prewencyjna suma odnosi się wyłącznie do tych składników majątku, co do których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. 18. Klauzula transportu pomiędzy lokalizacjami Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień, ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, zakres ryzyk objętych ochroną w czasie transportu jest toŝsamy z zakresem przywołanym w umowie z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu, czynności załadunkowych oraz wyładunkowych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi zł na zdarzenie. 19. Klauzula odszkodowania wg wartości odtworzeniowej: Uzgadnia się, Ŝe odszkodowania dotyczące mienia zadeklarowanego do wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wędą uwzględniać wszelkie poniesione lub planowane koszty związane z przywróceniem mienia do stanu sprzed szkody (w tym m.in. koszty transportu, montaŝu, naprawy ekspresowej), z przyznanego odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie będzie potrącane zuŝycie techniczne. 20. Klauzula konsumpcji sum : Uzgadnia się, Ŝe w odniesieniu do składników majątku zadeklarowanych do wg sum stałych lub zmiennych nie ma zastosowania

7 konsumpcja sumy, tzn. suma po wypłacie odszkodowania nie ulega redukcji. Niniejsza klauzula nie dotyczy ryzyk wskazanych w umowie, dla których wprowadzono limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 21. Klauzula szkód estetycznych (graffiti): Uzgadnia się, Ŝe zakres ochrony rozszerza się o szkody spowodowane przez osoby trzecie polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia poprzez jego pomalowanie, porysowanie, zarysowanie, umieszczenie napisów i innych znaków graficznych oraz inne tego typu szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w tym takŝe naleŝący do osób trzecich) Zakres Okres Miejsce System Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego oraz nośników danych z włączeniem: Trzęsienia ziemi, Huraganu, Szkód w sprzęcie przenośnym poza miejscem (kl. 101), Szkód w nośnikach obrazu z urządzeniach fotokopiujących (k. 120), Szkód we wszelkiego rodzaju lampach od wszystkich ryzyk Roczny (od r. do dnia r.) 1. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 2. Szpital Dziecięcy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, 3. Szpital PołoŜniczo-Ginekologiczny wraz z Przychodnią PołoŜniczo-Ginekologiczną, (ul. Niegolewskich 29), ul. Jarochowskiego 18, Poznań, 4. Szpital Dziecięcy, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, 5. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, Poznań, 6. Budynek na Os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań 7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Nowowiejskiego 22/24, Poznań 8. Europa dla sprzętu elektronicznego przenośnego System sum stałych, wg wartości odtworzeniowej Suma z VAT Lokalizacja Sprzęt elektroniczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN) Sprzęt elektroniczny medyczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN)

8 poniŝej 5 lat (wartość w PLN) medyczny poniŝej 5 lat (wartość w PLN) a) Krysiewicza 7/ , ,31 b) Jarochowskiego , ,21 c) Nowowiejskiego 56/58, , ,78 d) Sporna , ,25 e) Sobieskiego 109 0,00 0,00 f) Nowowiejskiego 22/ , ,02 g) willa przy ul. Cichej 7 0,00 0,00 Franszyza redukcyjna Płatność składki Klauzule dodatkowe 500 PLN na kaŝde zdarzenie 6 równych rat 1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych inwestycji Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, strony uzgadniają, iŝ automatyczną ochroną ubezpieczeniową w okresie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe (w tym równieŝ niskocenne składniki majątku) oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie na skutek wykonanych inwestycji, modernizacji bądź przeszacowania do wysokości PLN bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. Automatyczne ubezpieczenie dotyczy przedmiotów o jednostkowej wartości nie większej niŝ PLN. Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność od chwili przejścia ryzyka na Ubezpieczonego. Dla przedmiotów o jednostkowej wartości powyŝej PLN automatyczne ubezpieczenie następuje maksymalnie do 20% pierwotnej łącznej sumy, zgłoszenie do musi nastąpić w ciągu 90 dni od dnia przejścia na ryzyko Ubezpieczonego, lub zakończenia modernizacji. Składka dodatkowa wynikająca z zastosowania klauzuli jest naliczana w systemie pro rata temporis (co do dnia) i płatna w oparciu o stawkę określoną w umowie potwierdzonej polisą. Rozliczenie klauzuli następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu. Uzgadnia się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od dnia i godziny otrzymania wniosku o doubezpieczenie mienia. 2. Klauzula Reprezentantów, Przez winę umyślną lub raŝące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej naleŝy rozmieć wyłącznie winę umyślną lub raŝące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy;

9 b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki, prokurentów; c) w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; d) w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarządu), prokurentów; e) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; f) w spółkach cywilnych: wspólników; g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarządu. 3. Klauzula LEEWAY (ograniczenia proporcji) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120 % sumy. 4. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych Ochroną na warunkach niniejszej umowy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego zdarzenia wynagrodzenia naleŝne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 5. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Uzgadnia się, Ŝe ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (nie wyłączając kosztów rekultywacji gleby, wody zuŝytej w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, kosztów usunięcia z gleby substancji gaśniczych), do maksymalnej wysokości PLN dla szkód w wysokości do PLN. Dla szkód powyŝej PLN limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie wynosi 20% wartości szkody. Przyznany w ramach niniejszej klauzuli limit odpowiedzialności obowiązuje ponad zadeklarowaną sumę. W ramach niniejszej klauzuli wprowadza się sublimit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie na koszty usunięcia z gleby substancji gaśniczych. 6. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu robotami budowlanymi lub remontowymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), z wyłączeniem robót budowlanych na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę. 7. Klauzula szkody całkowitej

10 Szkody powyŝej 70% sumy poszczególnych przedmiotów traktowane będą jako szkody całkowite. 8. Klauzula precyzująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku Za okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się: - zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający instalacja nowego systemu zabezpieczającego przed poŝarem lub kradzieŝą itp. - zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający rozpoczęcie powaŝnej modernizacji zakładu, zmniejszenie odległości między strefami poŝarowymi, rozpoczęcie działalności z uŝyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych itp. Ewentualny wzrost składki nie moŝe przekroczyć 50% składki pierwotnej. Pozostałe, niezaleŝne od Ubezpieczającego, okoliczności pociągające za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku tj. np. radykalna i trwała zmiana klimatu, zmiana warunków geologicznych, powstanie wyrobisk kopalnianych w okresie nie stanowią podstawy zmiany wysokości składki. 9. Klauzula zasady pokrywania wydatków prewencyjnych W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagroŝonego przedmiotu oraz zapobieŝenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym kosztów akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeŝeli środki te były celowe, chociaŝby okazały się bezskuteczne. PowyŜsze koszty są zwracane, nawet jeŝeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 10. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula wypełnienia powinności Ubezpieczającego: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeŝeli Ubezpieczający z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał pisemnie przed zawarciem umowy lub teŝ z winy umyślnej nie dopełnił obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w OWU w trakcie trwania umowy, wyłącznie jeśli

11 okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 12. Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub wskazanego w dokumencie jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki lub jej pierwszej raty. 13. Klauzula włączenia szkód w trakcie tymczasowego magazynowania przed zainstalowaniem sprzętu (ochrona ubezpieczeniowa od momentu otrzymania faktury) oraz w trakcie tymczasowego wyłączenia z eksploatacji (np. na czas remontu). Maksymalny okres udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu włączenia pokrycia jak wyŝej będzie nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy na kaŝdą z powyŝszych sytuacji. W razie konieczności przedłuŝenia ochrony ubezpieczeniowej powyŝej 6 miesięcy, Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o tym fakcie przed upływem tego okresu. 14. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty W przypadku nieopłacenia w terminie przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach stosunku nie ustaje i trwa przez okres 30 dni od daty wskazanej jako termin płatności. Po upływie tego okresu Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę pisemnie, w trybie przewidzianym przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do opłacenia składki. 15. Klauzula prewencyjnej sumy Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień uzgadnia się, Ŝe w razie niedo mienia, które zostanie stwierdzone po szkodzie, zakład ubezpieczeń ponosi dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości PLN, co stanowi prewencyjną sumę. Prewencyjna suma odnosi się wyłącznie do tych składników majątku, co do których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. 16. Klauzula transportu pomiędzy lokalizacjami Z zastrzeŝeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień, ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, zakres ryzyk objętych ochroną w czasie transportu jest toŝsamy z zakresem przywołanym w umowie z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu, czynności załadunkowych oraz wyładunkowych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi zł na

12 zdarzenie. 17. Klauzula odszkodowania wg wartości odtworzeniowej: Uzgadnia się, Ŝe odszkodowania dotyczące mienia zadeklarowanego do wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto wędą uwzględniać wszelkie poniesione lub planowane koszty związane z przywróceniem mienia do stanu sprzed szkody (w tym m.in. koszty transportu, montaŝu, naprawy ekspresowej), z przyznanego odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie będzie potrącane zuŝycie techniczne. 18. Klauzula konsumpcji sum : Uzgadnia się, Ŝe w odniesieniu do składników majątku zadeklarowanych do wg sum stałych lub zmiennych nie ma zastosowania konsumpcja sumy, tzn. suma po wypłacie odszkodowania nie ulega redukcji. Niniejsza klauzula nie dotyczy ryzyk wskazanych w umowie, dla których wprowadzono limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej I. Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna: minimalna, zgodna z w/w rozporządzeniem równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia; II. Zakres zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.Ust. z 9 stycznia 2008 nr 3 poz. 10 ). Zakres nie będzie podlegał ocenie w kryterium zakres/ pokrycie ubezpieczeniowe III. Płatności składki : 6 równych raty IV. Ubezpieczony Zamawiający oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym m.in. lekarze oddelegowani do innych placówek na podstawie zawartych umów (w tym w ramach innych specjalizacji niŝ przywołane w Charakterystyce Zamawiającego) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I. Suma gwarancyjna oraz podlimity

13 Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach sumy gwarancyjnej PLN/ PLN PLN II. zakres i przedmiot : odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w odniesieniu do prowadzonej działalności medycznej (nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej) - warunek niepodlegający zmianom - ze szczególnym uwzględnieniem: a) Zakres obligatoryjny, obejmujący ochronę: 1. Za szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie). Wprowadza się podlimit jak w tabeli. 2. Za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ginekologii, chirurgii, ortopedii, anestezjologów. Wprowadza się podlimit jak w tabeli. 3. Za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, 4. Za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką słuŝby zdrowia. 5. Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, podczas wykonywania przez Ubezpieczającego czynności medycznych. Podlimit zł ( na jedno i wszystkie zdarzenia), 6. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy (w tym za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, studentom, staŝystą itp.). Wprowadza się podlimit jak w tabeli, 7. Szkody wyrządzone przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy Ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobą do Ubezpieczonego (np. doktoranci, wolontariusze, studenci, staŝyści itp.), 8. szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub limitu na jedno zdarzenie z umowy obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyŝkowe).

14 9. Za szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Ubezpieczyciel potwierdza brak regresu wobec pracowników odpowiedzialnych za powstanie szkody III. Płatności składki : 6 równych rat IV. Udział własny : 5% w kaŝdej szkodzie ( nie dotyczy ryzyk wskazanych w pkt II a) 3; II a) 4 ; II a) 5; II a) 6 UWAGA! W stosunku do OC pracodawcy (pkt II a) 6) franszyzę redukcyjną w szkodach osobowych stanowi wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. V. Ubezpieczony Zamawiający oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym m.in. lekarze oddelegowani do innych placówek na podstawie zawartych umów (w tym w ramach innych specjalizacji niŝ przywołane w Charakterystyce Zamawiającego) TRIGGER UBEZPIECZENIOWY W UBEZPIECZENIU OC DOBROWOLNYM: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakŝe przed upływem terminu przedawnienia. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością z wyłączeniem szkód w związku z prowadzoną działalnością medyczną I. Suma gwarancyjna oraz podlimity Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach sumy gwarancyjnej PLN/ PLN PLN II zakres i przedmiot : zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową w odniesieniu do prowadzonej działalności (nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie objętej dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością medyczną) - warunek niepodlegający zmianom Zakres obligatoryjny, obejmujący ochronę:

15 1. Szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, Wprowadza się podlimit jak w tabeli, 2. OC z tytułu szkód w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, uŝytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, leasingu, uŝyczenia lub innego tytułu prawnego o podobnym charakterze, Wprowadza się podlimit jak w tabeli. 3. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy (w tym za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, studentom, staŝystą itp.) oraz szkody wyrządzone w mieniu pracowników w tym szkody w pojazdach mechanicznych pracowników 4. szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Ubezpieczyciel potwierdza brak regresu wobec pracowników odpowiedzialnych za powstanie szkody III. Płatności składki : 6 równych rat IV. Udział własny : 1000 PLN w kaŝdej szkodzie rzeczowej w okresie V. Ubezpieczony Zamawiający oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym m.in. lekarze oddelegowani do innych placówek na podstawie zawartych umów (w tym w ramach innych specjalizacji niŝ przywołane w Charakterystyce Zamawiającego)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, porady lekarskie, zabiegi, transport chorych, konsultacje

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, porady lekarskie, zabiegi, transport chorych, konsultacje Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZI - Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: wymieniona przy ubezpieczeniu mienia Data rozpoczęcia działalności : 1980r. Data rejestracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04UB/01/2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia..

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia.. Załącznik B do umowy Nr ZP.272.1.2014 z dnia.. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iŝ rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie od wszystkich ryzyk wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo