Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:: , NIP:: , REGON: o kapitał zakładowy w wysokości: zł w całości wpłaconym, Reprezentowana przez. Dyrektora/Pełnomocnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział... z siedzibą w..., ul...., na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa nr z dnia... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: i wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w....wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:.., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP: oraz kapitał zakładowy w wysokości zł, zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez: Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż ich uprawnienie do reprezentowania Stron jest zgodne z wpisem do ww. rejestrów i nie wpływa negatywnie w jakikolwiek sposób na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez WYKONAWCĘ i odbieranie przez ZAMAWIAJĄCEGO, ciężkiego oleju opałowego w łącznej ilości.. Mg zwanego w dalszej części umowy produktem, o wymogach ściśle określonych w Formularzu Technicznym, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 1

2 2. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia do 10% ilości zamawianego produktu. 3. Strony ustalają, że zmiana ilości zamawianego produktu, w zakresie określonym w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień Dostawy produktu będą się odbywały sukcesywnie, na podstawie zamówień Zamawiającego przekazywanych pisemnie, przy pomocy faksu albo poczty , składane co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem w przypadku transportu kolejowego oraz 24 godzinnym w przypadku transportu samochodowego, określające ilość produktu, który ma być dostarczony, oraz żądany termin wysyłki. 2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 3. Zamówienie ze strony WYKONAWCY będą realizować pracownicy posiadający uprawnienia do pracy z substancjami niebezpiecznymi. 4. Dostawy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do. 5. Dostawy będą realizowane, zgodnie z zamówieniami ZAMAWIAJĄCEGO, transportem kolejowym - w składach całopociągowych lub transportem samochodowym (autocysterna), o ile ZAMAWIAJĄCY nie postanowi inaczej. 6. W przypadku transportu kolejowego, transport produktu będzie wykonywany w wagonach izotermicznych tzw. termosach WYKONAWCY. WYKONAWCA ma obowiązek realizować dostawę w cysternach kolejowych czteroosiowych izotermicznych, wyposażonych w boczne króćce spustowe, sprawne i odwodnione instalacje grzewcze. Dostawy będą realizowane w oplombowanych cysternach kolejowych. 7. W przypadku transportu samochodowego WYKONAWCA ma obowiązek realizować dostawę w oplombowanych komorach autocysterny, wyposażonych w sprawne i znormalizowane króćce spustowe. Kierowca przy dostawie powinien dostarczyć ważną legalizację licznika cysterny. 8. ZAMAWIAJĄCY ma czas na rozładunek cystern - 36 godzin, liczony od momentu odbioru przesyłki od przewoźnika do momentu nadania wagonów do przewozu. Do czasu tego nie wlicza się czasu załatwiania ewentualnej reklamacji. 9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia, przy każdej dostawie, laboratoryjnego świadectwa jakości sporządzonego przez uprawnione laboratorium. Świadectwo musi zawierać dane charakteryzujące parametry jakościowe, zgodne z normą PN-C-96024:2011, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Formularzu Technicznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Brak takiego świadectwa może stanowić podstawę odmowy przyjęcia produktów przez ZAMAWIAJĄCEGO. 10. Przed pierwszą dostawą, a najpóźniej w dniu dostawy oraz każdorazowo w przypadku aktualizacji, Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU aktualne karty charakterystyki zgodnie z Ustawą z dnia r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz U. nr 63, poz. 322 ze zm.). 2

3 11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wykonania analiz jakości oleju opałowego ciężkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2011, Przetwory naftowe Oznaczenie lepkości dynamicznej i gęstości cieczy z zastosowaniem lepkościomierza Stabinera oraz obliczanie lepkości kinematycznej. 12. W przypadku rozbieżności wyników analiz pomiędzy Stronami ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość badania jakości dostarczonych produktów w akredytowanym laboratorium. Wynik analizy wykonany przez laboratorium akredytowane jest wiążący dla obu Stron i stanowi dla ZAMAWIAJĄCEGO podstawę do rozliczenia dostawy lub jej reklamacji. 13. W przypadku niezgodności jakości dostarczanego produktu z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, koszt badań pokrywa WYKONAWCA. 14. WYKONAWCA będzie dostarczał przedmiotowy produkt bez naliczonego podatku akcyzowego, zgodnie z przepisami 10 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 159 poz z późn, zm.) 15. Miejsce dostawy:.. 3 Podstawą do określenia ceny produktu będzie każdorazowo średnia z niskich notowań Platts Marketscan NWE cargoes FOB dla odpowiedniego oleju opałowego ciężkiego (siarka do 1% lub 3,5%) z tygodnia poprzedzającego tydzień (od pon. do pt.), w którym realizowana jest dostawa. Tak określona cena będzie przeliczana na zł/mg produktu według średniego ze średnich kursów NBP dla Dolara Amerykańskiego również z tygodnia poprzedzającego tydzień (od pon. do pt.), w którym zrealizowana jest dostawa i powiększona/obniżona o marżę/upust (stałe przez cały okres obowiązywania umowy, wyrażone w USD/Mg, zgodnie z Formularzem Cenowym, który jest Załącznikiem nr 1 do Umowy). Cena marży/upustu będzie przeliczana na zł/mg produktu według średniego ze średnich kursów NBP dla Dolara Amerykańskiego również z tygodnia poprzedzającego tydzień (od pon. do pt.), w którym zrealizowana jest dostawa. Tak skalkulowana cena będzie uwzględniała wszystkie koszty związane z transportem produktu do miejsca dostawy (stałe przez cały okres obowiązywania umowy, wyrażone w zł/mg, zgodnie z Formularzem Cenowym, który jest Załącznikiem nr 1 do Umowy WYKONAWCA udziela 12-miesięcznej gwarancji na jakość dostarczonego produktu licząc od dnia jego dostawy. 2. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnej reklamacji (faksem, em), WYKONAWCA jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 24 godzin zająć stanowisko i przekazać informację o sposobie postępowania. Brak stanowiska WYKONAWCY w powyższym czasie traktowane będzie jako uznanie reklamacji i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do podjęcia decyzji o reekspedycji lub przyjęciu przedmiotu dostawy. 3. Gwarancja obejmuje wymianę produktu wadliwego na produkt wolny od wad w terminie do 5 dni od dnia uznania reklamacji, na koszt WYKONAWCY. 3

4 5 1. Ilość dostarczonego produktu cysternami kolejowymi będzie ustalana na podstawie pomiarów wagowych brutto, na legalizowanej wadze ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku stwierdzenia różnicy wagowej w ilości przekraczającej 0,5% pomiędzy masą deklarowaną a sprawdzoną, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ o zaistniałym przypadku, przekazując mu protokół z odbioru dostawy i stawiając całą partię produktu do jego dyspozycji. 2. Ilość dostarczonego produktu autocysterną będzie ustalana na podstawie pomiarów objętości mierzonej na legalizowanych licznikach na autocysternach WYKONAWCY. 3. WYKONAWCA zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili powiadomienia, przekazać ZAMAWIAJĄCEMU informację co do sposobu postępowania przy realizacji reklamacji ilościowej. 4. W przypadku braku informacji od WYKONAWCY co do sposobu postępowania przy realizacji reklamacji ilościowej, w terminie określonym w ust.2, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przyjąć dostarczony produkt wg wskazań wagi ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Jednostką miary obowiązującą w dniu podpisania umowy jest 1 Mg WYKONAWCA dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU produkt po cenie określonej 3 umowy. 2. Wartość netto przedmiotu Umowy określonego w 1 ust.1, na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy wynosi.. zł (słownie:. złotych). 3. Wartość brutto przedmiotu Umowy określonego w 1 ust.1 na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, wynosi zł (słownie:.. złote). 4. Wartość netto przedmiotu umowy określona jest na potrzeby dalszych zapisów umowy i nie daje prawa WYKONAWCY ani ZAMAWIAJĄCEMU do żądania zmiany ceny określonej zgodnie z Podana wartość umowy nie zawiera podatku akcyzowego. 6. Wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie, jeżeli po dniu zawarcia niniejszej Umowy zostanie zmieniona stawka podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do stawki określonej w ofercie Płatność za dostawę produktu będzie dokonywana przelewem, po jego każdorazowym odbiorze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO, prawidłowo i bezbłędnie wystawionej faktury VAT, na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne (faksem, em) potwierdzenie odbioru dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO nie zawierające uwag i zastrzeżeń ( protokół odbioru). 2. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP.. 4

5 5. Faktura (faktura korygująca) wystawiona niezgodnie z przepisami aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania faktur, spowoduje opóźnienie jej zapłaty z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, do czasu nadesłania faktury korygującej lub potwierdzenia noty korygującej. 6. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach. 7. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu (cesji), zastawu lub działań o podobnym charakterze, całości bądź części należności wynikającej z Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczenia kar umownych jak poniżej: a. w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w 6 ust. 2, jednorazowo, w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY; b. 10% wartości netto dostarczonego produktu w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru produktu mimo braku laboratoryjnego świadectwa jakości określającego parametry dostarczonych produktów; c. 10% wartości netto dostarczonego produktu w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru produktu niezgodnego z ofertą wg 4 ust. 2; d. 10% wartości netto odebranego produktu w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru produktu niezgodnego z deklarowanymi parametrami na laboratoryjnym świadectwie jakości; e. jeżeli badania prowadzone zgodnie z 2 ust. 11 dwukrotnie wykażą odchylenia na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO z deklarowanymi parametrami dostarczanego produktu obowiązującymi dla każdej jego partii - Umowa może zostać rozwiązana z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W tym przypadku WYKONAWCA zapłaci dodatkowo karę umowną w wysokości 10% wartości netto nie zrealizowanego kontraktu liczonej wg ceny z dnia rozwiązania Umowy. f. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostaw produktu z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia WYKONAWCY kar umownych: jednorazowej w wysokości 2 % wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzień opóźnienia oraz w wysokości 0,2 % wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za drugi i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. WYKONAWCY przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto Umowy określonej w 6 ust.2 w przypadku rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po jego stronie. 3. WYKONAWCY przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości nieodebranej przez Zamawiającego ilości produktu określonego w 1 ust. 1 Umowy z uwzględnieniem odchyleń dozwolonych zgodnie z 1 ust Za opóźnienie w płatności WYKONAWCA ma prawo naliczyć ZAMAWIAJĄCEMU odsetki ustawowe. 5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody, powstałej w wyniku realizacji niniejszej umowy. 6. Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych w całości lub części, z powodu wystąpienia zdarzenia zewnętrznego określonego jako siła wyższa", na które Strony nie mają wpływu. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia, niezależne od STRONY Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy takie jak: wojna, katastrofy, zamieszki, strajki (tylko legalne), klęski 5

6 żywiołowe, lokauty pożary, sabotaże, awarie zakładu itp. Strona podlegająca działaniu siły wyższej" powiadamia o tym pisemnie drugą Stronę najpóźniej do 3 dnia od wystąpienia tej siły. Ustąpienie siły wyższej" powinno być niezwłocznie zgłoszone Stronie drugiej Umowy. Zobowiązania umowne ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej". 7. Roszczenia z tytułu kar umownych będą zaliczone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 8. Jednokrotne bezskuteczne wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji jakości będzie skutkować pokryciem roszczeń przez ZAMAWIAJĄCEGO z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia jej zawarcia do dnia r. 2. Realizacja dostaw odbywać się będzie od r. do r. 3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. 5. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) WYKONAWCA opóźnia się z wykonaniem Dostaw i pomimo pisemnego wezwania ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy; 2) WYKONAWCA w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 3) mimo zastosowania kary umownej, o której mowa w 8 ust. 1 pkt b), badania prowadzone zgodnie z 2 ust. 10 nadal wykazują odchylenia od deklarowanych parametrów dostarczanych produktów obowiązujących dla danej partii. 6. WYKONAWCA może odstąpić od Umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźnia się z wypłatą WYKONAWCY wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez WYKONAWCĘ wszystkich zobowiązań obligujących ZAMAWIAJĄCEGO do jego uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności. 7. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanek warunkujących prawo odstąpienia. 8. Odstąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy nie powoduje wygaśnięcia nabytych na jej podstawie wcześniej praw ani utraty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym do naliczenia kar umownych. 9. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a niezapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% jej wartości brutto tj.. zł (słownie:.. złotych,. grosze), ZAMAWIAJĄCY uruchomi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, w szczególności gdy zaistniała podstawa do naliczenia kar umownych. 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia wykonania 6

7 zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. 3. W przypadku, gdy wartość brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu), w związku ze zmianą (zwiększeniem) stawki podatku od towarów i usług (VAT), w stosunku do stawki określonej w ofercie po dniu zawarcia Umowy, Wykonawca zwiększy odpowiednio zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i przekaże je Zamawiającemu. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają, formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 1 ust.3 12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 13 Do kontaktów między stronami upoważnia się : 1) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:., Tel., . 2) Ze strony WYKONAWCY:.., Tel..., .. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO Strony będą traktować postanowienia Umowy jako poufne. Przekazywanie informacji dotyczących treści Umowy osobom trzecim, jak również przekazywanie Umowy w części lub całości bez pisemnej zgody drugiej Strony nie jest dozwolone. 2. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do przekazywania informacji oraz treści Umowy podmiotom uprawnionym do tego przez przepisy prawa, podmiotom w stosunku do których Zamawiający lub Wykonawca pozostają w stosunku zależności, oraz informacji: a) które staną się publicznie dostępne bez naruszania postanowień Umowy, b) których ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub przez właściwy Sąd pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem, c) których ujawnienie jest wymagane przez organ władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, których ujawnienie na rzecz jej podmiotów zależnych, doradców lub banków zostanie uznane przez Stronę za właściwe i konieczne, pod warunkiem, że podobne zobowiązanie 7

8 do zachowania poufności takich informacji zostanie nałożone na taki podmiot zależny, doradców lub banki. 3. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 4. WYKONAWCA oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podmiot dominujący w stosunku do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ZAMAWIAJĄCY może przenieść swoje prawa i obowiązki na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. ZAMAWIAJĄCY poinformuje na piśmie WYKONAWCĘ o zamiarze przeniesienia praw na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem. 3. WYKONAWCA wyraża zgodę lub jej brak na przejęcie długu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez WYKONAWCĘ, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu. 17 Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron i obowiązuje od dnia jej podpisania. Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 1. Załącznik nr 1 Formularz Cenowy, 2. Załącznik nr 2 - Formularz Techniczny. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 8

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi.

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo