PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Balice r. MPL/BS/SZ/241/3/03/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice związanych z kompleksową realizacją: a) Przebudowy dróg kołowania Alfa i Golf ; b) Rozbudowy płaszczyzn postojowych w części północno wschodniej; c) Poszerzenia drogi kołowania Charlie ; d) Przebudowy dróg kołowania Bravo i Fokstrot ; e) Poszerzenia płyty postojowej samolotów przy BAT oraz wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot. PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Pytanie 56: Klauzula 119 prosimy o podanie dokładnego opisu mienia, wartości mienia oraz limitu odpowiedzialności. Zamawiający informuje, że mienie, którego dotyczy przedmiotowa klauzula to w szczególności: Strona 1 z 8

2 Lp. Obiekt Wartość 1. Droga kołowania DELTA 248 tys. PLN 2. Droga kołowania Delta 1-3. Droga kołowania Charlie - 4. Droga kołowania Charlie 1-5. Droga kołowania Echo - 6. Droga kołowania Fokstrot - 7. Droga kołowania Bravo (odcinki B1, B2, B3, B4) - 8. Droga kołowania Alfa - 9. Droga kołowania Alfa 1 (tzw. Łącznik wraz z całą wybudowana infrastrukturą zbiorniki separatory podczyszczania ścieków itp.) tys. PLN 10. Droga kołowania Hotel Droga kołowania Hotel Płyta postojowa samolotów w części wojskowej MP2-13. Płyta postojowa samolotów w części wojskowej MP3-14. Istniejąca Płyta postojowa samolotów tys. PLN 15. Stacja transformatorowa ST tys. PLN 16. Stacja transformatorowa ST Droga pożarowa na kier 25 i Jednostki PAPI na kier 25 oraz tys. PLN 19. Droga startowa Awaryjna droga startowa DVOR ILS Droga alarmowa ze strażnicy LSRG RVR na kier 25 i Urządzenia METEO ICE ALERT 27. Cała pozostała infrastruktura podziemna: sieci elektryczne, kanalizacje teletechniczne 748 tys. PLN - Lokalizację tego mienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca część SIWZ. Powyższa informacja nie oznacza jednak, że Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w ramach przedmiotowej klauzuli do mienia wymienionego w tej odpowiedzi. W zakresie limitu odpowiedzialności, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załączniku Nr 11 do SIWZ (Wzór Kontraktu) w Warunkach Szczególnych Kontraktu: Strona 2 z 8

3 w punkcie (u) (tj. przed zmianą opisaną w odpowiedzi na pytanie nr 49 w punkcie (v)) klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] po tekście: LIMIT odpowiedzialności: dodaje się: do 30% sumy ubezpieczenia. Pytanie 60: ALoP prosimy o podanie sumy ubezpieczenia i sposobu jej kalkulacji, franszyzy oraz okresu odszkodowawczego. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze standardami rynku ubezpieczenie ALoP musi być zawarte w chwili zawarcia ubezpieczenia Robót (CAR). Zamawiający stoi na stanowisku, że zawarcie rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko ALoP dopuszczalne jest również po zawarciu ubezpieczenia Robót (CAR). Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane, o które prosi Wykonawca, są następujące: suma ubezpieczenia zł, suma ubezpieczenia została skalkulowana jako suma planowanego zysku netto za jeden rok oraz przewidywanych kosztów stałych za ten okres, franszyza czasowa 14 dni lub 30 dni (oba warianty według wyboru Zamawiającego w chwili złożenia wniosku o rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko ALoP), okres odszkodowawczy 1 rok. Pytanie 73: 18.3 tabela klauzula usunięcia i zastąpienia Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 2 mln złotych, gdyż nie ma możliwości ubezpieczenia do wymaganego limitu. Zamawiający informuje o zmianie treści odpowiedzi na pytanie nr 73, która zamiast Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku Nr 11 do SIWZ (Wzór Kontraktu) w Warunkach Szczególnych Kontraktu: w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się tekst: OC za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad OC za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad Do wysokości sumy ubezpieczenia Limit kwotowy min. 10 mln Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku Nr 11 do SIWZ (Wzór Kontraktu) w Warunkach Szczególnych Kontraktu: Strona 3 z 8

4 w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się tekst: OC za szkody związane z usunięciem produktu Do wysokości sumy wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad ubezpieczenia OC za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad Limit kwotowy min. 30 mln Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie kwoty limitów określone w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] Warunków Szczególnych Kontraktu są kwotami w polskich złotych. Pytanie 75: 18.3 franszyzy Wnioskujemy o zmianę franszyzy na 10 tys PLN, a w w przypadku szkód środowiskowych, oc projektanta, CSF, rozszerzonego oc za produkt zmianę na 10%, wartości szkody nie mniej niż 20tys PLN. Zamawiający informuje o zmianie treści odpowiedzi na pytanie nr 75, która zamiast Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku Nr 11 do SIWZ (Wzór Kontraktu) w Warunkach Szczególnych Kontraktu: w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się tekst: Franszyzy redukcyjne będą wynosić: a) w przypadku szkód o wartości do zł nie więcej niż 50 zł; b) w przypadku szkód o wartości powyżej zł nie więcej niż zł; Franszyzy redukcyjne będą wynosić: (a) w przypadku szkód z zakresu oc projektanta nie więcej niż 5% wartości szkody nie mniej niż zł, (b) w przypadku szkód z zakresu czystych strat finansowych nie więcej niż 5% nie mniej niż zł, (c) w przypadku szkód z zakresu oc za produkt wraz z klauzulami rozszerzającymi nie więcej niż 5% nie mniej niż zł, (d) w przypadku pozostałych szkód nie więcej niż zł.. Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku Nr 11 do SIWZ (Wzór Kontraktu) w Warunkach Szczególnych Kontraktu: w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się tekst: Franszyzy redukcyjne będą wynosić: a) w przypadku szkód o wartości do zł nie więcej niż 50 zł; b) w przypadku szkód o wartości powyżej zł nie więcej niż zł; Strona 4 z 8

5 Franszyzy redukcyjne będą wynosić: (a) w przypadku szkód z zakresu OC projektanta 5% wartości szkody i nie więcej niż ,00 zł, (b) w przypadku szkód z zakresu czystych strat finansowych 5% wartości szkody i nie więcej niż ,00 zł, (c) w przypadku szkód z zakresu OC za produkt wraz z klauzulami rozszerzającymi 5% wartości szkody i nie więcej niż ,00 zł, (d) w przypadku pozostałych szkód nie więcej niż ,00 zł. Pytanie 110: Prosimy o potwierdzenie, iż rzeczywiste wykonanie planowanych robót o których mowa w klauzuli lit. b) Warunków Szczególnych, które jest warunkiem zapłaty w kolejnym miesiącu za roboty, które nie został wykonane w poprzednim miesiącu, dotyczy rzeczywistego wykonania planowanych robót, które nie zostały wykonane właściwie w poprzednim miesiącu, a nie wszystkich robot planowanych na dany okres rozliczeniowy czyli nadwyżki z poprzedniego miesiąca oraz robót zaplanowanych na dany miesiąc, których wykonanie może nie być możliwe w 100 %, także z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje o zmianie treści odpowiedzi na pytanie nr 75, która zamiast Zamawiający potwierdza, iż zwrot w punkcie (b) klauzuli 14.4 [Plan Płatności] Warunków Kontraktu rzeczywiste wykonanie planowanych Robót należy rozumieć i interpretować w ten sposób, iż dotyczy on faktycznego, należytego wykonania Robót w miesiącu, w którym nie zostały one wykonane, a nie wszystkich Robót planowanych na dany okres rozliczeniowy, czyli nadwyżki z poprzedniego miesiąca oraz Robót zaplanowanych na dany miesiąc, z tym, że niewykonanie Robót zaplanowanych na dany miesiąc nie będzie stanowić podstawy do zapłaty za te Roboty. Zamawiający potwierdza, iż zwrot w punkcie (b) klauzuli 14.4 [Plan Płatności] Warunków Kontraktu rzeczywiste wykonanie planowanych Robót należy rozumieć i interpretować w ten sposób, iż dotyczy on faktycznego, należytego wykonania Robót w miesiącu, w którym nie zostały one wykonane, a nie wszystkich Robót planowanych na dany okres rozliczeniowy, czyli nadwyżki z poprzedniego miesiąca oraz Robót zaplanowanych na dany miesiąc, z tym, że niewykonanie Robót zaplanowanych na dany miesiąc nie będzie stanowić podstawy do zapłaty za te Roboty w części niewykonanej. Pytanie 117: Wnioskujemy o sprecyzowanie, iż 24 godzinny termin wskazany w 5 ust. 2 Karty gwarancyjnej jest terminem na przystąpienie do usuwania wad, co wynika z treści ust. 4 5 Karty gwarancyjnej. Strona 5 z 8

6 Zamawiający informuje o zmianie treści odpowiedzi na pytanie nr 75, która zamiast Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załączniku Nr 11 do SIWZ w Części 4 Karta Gwarancyjna: w 5 ust. 2 skreśla się tekst: W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant zobowiązany jest usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin dni od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego, o której mowa powyżej (tryb awaryjny), W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania wady w najwcześniej możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin dni oraz usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego, o której mowa powyżej (tryb awaryjny). Zamawiający wyjaśnia, że 24 godzinny termin wskazany w 5 ust. 2 Karty gwarancyjnej jest terminem na usuwanie wady. W związku z tym Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załączniku Nr 11 do SIWZ w Części 4 Karta Gwarancyjna: w 5 ust. 4 skreśla się tekst: W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2 będzie kwalifikowane przez Zamawiającego jako odmowa jej usunięcia. W takim przypadku awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta, W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do jej usunięcia lub powierzenia usunięcia na koszt Gwaranta. Pytanie 205: Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy Klauzula 113/220. Prosimy o potwierdzenie która z klauzul ma mieć zastosowanie czy 113 czy 220 lub którakolwiek z nich oraz o określenie maksymalnej wartości na pojedynczy środek transportu w wysokości zł na jeden środek transportu. Wykonawca nie będzie przewoził mienia o wartości kontraktu, nie ma więc uzasadnienia dla ubezpieczenia transportu w wysokości równej wartości kontraktu. Strona 6 z 8

7 Zamawiający informuje o zmianie treści odpowiedzi na pytanie nr 205, która zamiast Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie powinna może mieć klauzula 113 lub klauzula 220, pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy niż określony w Warunkach Szczególnych Kontraktu. W pozostałym zakresie odpowiedź jak na pytanie nr 55. Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie powinna mieć klauzula 113 oraz klauzula 220, pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy niż określony w Warunkach Szczególnych Kontraktu. W pozostałym zakresie odpowiedź jak na pytanie nr 55. Pytanie 208: Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy Klauzula 119. Prosimy o określenie limitu w klauzuli 119, w wysokości maksymalnie zł. Odpowiedź jak na pytanie nr 56. Pytanie 213: Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy Ubezpieczenie musi umożliwiać, na wniosek i na koszt Zamawiającego, rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko ALoP tj. ryzyko utraty spodziewanego zysku Zamawiającego, w wyniku opóźnień ukończenia Kontraktu, na skutek szkód objętych ubezpieczeniem ryzyk budowlano-montażowych. Prosimy o podanie szacowanej sumy ubezpieczenia ALoP oraz informacji o sposobie jej kalkulacji, bez tej informacji zawarcie przedmiotowego zapisu nie będzie możliwe. Odpowiedź jak na pytanie nr 60. Pytanie 268: Wnioskujemy o obniżenie limitu dla klauzuli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Strona 7 z 8

8 Pytanie 269: Prosimy o wyjaśnienie, czy dla polisy wymaganej klauzulą Zamawiający dopuszcza posiadanie polis rocznych ze zobowiązaniem do ich kontynuowania do czasu określonego w punkcie Zamawiający dopuszcza posiadanie polis rocznych ze zobowiązaniem do ich kontynuowania w całym okresie ubezpieczenia, przy czym zwraca uwagę na określone w Warunkach Kontraktu wymagania w zakresie przedstawienia dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, ważności oraz dowodów opłacenia składki (klauzula 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] Warunków Kontraktu). Pytanie 270: Wnioskujemy o podwyższenie akceptowalnych franszyz dla klauzuli Przy polisach z limitem 200 mln franszyzy w wysokości 50 zł mogą nie być akceptowalne na naszym rynku ubezpieczeniowym. Odpowiedź jak na pytanie nr 75. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ, stanowią integralną część dokumentacji postępowania, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Z poważaniem, Otrzymują: 1. Uczestnicy postępowania; 2. Strona internetowa MPL; 3. a/a. Strona 8 z 8

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo