OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Przedmiot zamówienia Cel zamówienia Etapy realizacji Wymagania Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania w zakresie dokumentacji Wymagania w zakresie odbioru produktów Wymagania w zakresie gwarancji Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: Strona 2 z 16

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie stworzenia i dostarczenia Prototypu aplikacji mobilnej epuap na wybrany system operacyjny wskazany przez Zamawiającego Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Błąd kategorii A Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania przynajmniej jednego z komponentów wytworzonego Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez Wykonawcę, powodujący że Zamawiający nie może korzystać z Prototypu aplikacji mobilnej epuap i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: główne komponenty Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzone bądź dostosowane przez Wykonawcę działają w sposób niezgodny z Dokumentacją powykonawczą, występują istotne ograniczenia w działaniu komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę (ale nie powodujące jej przeciążenia), nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Prototypu aplikacji mobilnej epuap lub jej komponentów wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Błąd kategorii C Oznacza pojawienie się usterki komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym, nie mającej wpływu na wynik pracy Użytkownika. Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. Strona 3 z 16

4 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Dokumentacja Wszelka dokumentacja sporządzana i dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja projektowa Dni Robocze Dostawa epuap epuap-wkp Etap Instalacja Modyfikacja NFC Dokumentacja zawierająca co najmniej cele i zakres przedmiotu Umowy, charakterystykę minimalnych wymagań sprzętowych i systemowych, opis architektury fizycznej Prototypu aplikacji mobilnej epuap, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, instrukcje użytkownika, instrukcję bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa, wyniki Testów Akceptacyjnych wraz z raportami, sporządzona przez Wykonawcę w zakresie i formie określonej szczegółowo w niniejszym dokumencie. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i dostarczoną Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie i formie określonej szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy, w tym opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, PTA. Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8.00 do Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę Prototypu aplikacji mobilnej epuap wraz z odpowiednią Dokumentacją powykonawczą i projektową. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, zbiór produktów projektu epuap-wkp rozwijanych w ramach projektu epuap2. Projekt zrealizowany w latach , którego rezultatem była budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. Część przedmiotu Umowy podlegającą odbiorowi na podstawie Protokołu Odbioru Etapu. Czynność umieszczenia i skonfigurowania Prototypu aplikacji mobilnej epuap w Urządzeniach mobilnych. Zmiana lub rozbudowa Prototypu aplikacji mobilnej epuap, w tym aktualizacja Dokumentacji projektowej i powykonawczej dokonana na podstawie RfC. Near Field Communication (ang. - komunikacja bliskiego zasięgu) krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Strona 4 z 16

5 Skrót / pojęcie Oprogramowanie Oprogramowanie Aplikacyjne Oprogramowanie Standardowe Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) Prototyp aplikacji mobilnej epuap RfC / Request for Change (pol. Prośba o Zmianę) Słownik Podmiotów Publicznych Umowa Urządzenia mobilne Opis skrótu / pojęcia Oprogramowanie Standardowe oraz wytworzone w ramach realizacji Umowy Oprogramowanie Aplikacyjne. Oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami źródłowymi wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy wraz z Dokumentacją oraz Modyfikacjami i Dokumentacją do Modyfikacji, do których Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego i MAiC na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Zamawiający za Oprogramowanie Aplikacyjne uznaje również oprogramowanie otrzymane przez Wykonawcę na bazie modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego. Oprogramowanie powszechnie dostępne (systemowe, bazodanowe, pomocnicze), którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, W przypadku oprogramowania, którego producentem nie jest Wykonawca, Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji przez producenta na zasadach określonych w Umowie oraz dostarcza to oprogramowanie wraz licencją producenta oraz Dokumentacją. W przypadku oprogramowania, którego producentem jest Wykonawca, Wykonawca dostarczając oprogramowanie wraz z Dokumentacją udziela licencji na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów Akceptacyjnych. Aplikacja zaprojektowana i stworzona w celu zademonstrowania wyselekcjonowanych funkcjonalności platformy epuap dla Urządzeń mobilnych. Czynności polegające na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych ponad określone w wymaganiach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz czynności związane z Modyfikacjami wykonywane przez Wykonawcę w ramach zleceń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników lub zlecenia wykonania usług konsultacyjnych i asysty technicznej. Słownik podmiotów publicznych oparty na danych z rejestru REGON. Oznacza Umowę wraz z Załącznikami zawartą z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia przenośne takie jak smartfony, tablety działające na systemie operacyjnym Android. Strona 5 z 16

6 Skrót / pojęcie Użytkownik Opis skrótu / pojęcia Użytkownik korzystający z epuap w wersji standardowej lub poprzez Mobilną platformę epuap. Strona 6 z 16

7 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, wykonanie Prototypu aplikacji mobilnej epuap i jego instalacja na Urządzeniach mobilnych posiadanych przez Zamawiającego, przeniesienie majątkowych praw autorskich na wytworzony Prototyp aplikacji mobilnej epuap wraz z jego Modyfikacjami, udzielenie licencji na oprogramowanie standardowe oraz jego aktualizacje, jeżeli zostanie ono dostarczone przez Wykonawcę, zapewnienie Modyfikacji Prototypu aplikacji mobilnej epuap w ramach RfC w wymiarze 50 roboczogodzin, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia r. lub wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczony Prototyp aplikacji mobilnej epuap przez okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Cel zamówienia Celem zamówienia jest zbudowanie prototypowego rozszerzenia kanałów komunikacji umożliwiających załatwianie spraw urzędowych przez obywateli na platformie epuap za pomocą Urządzeń mobilnych. Strona 7 z 16

8 2. Etapy realizacji Wykonawca musi przeprowadzić prace w następujących etapach: Etap I opracowanie dokumentacji projektowej Prototypu aplikacji mobilnej epuap, opracowanie i przygotowanie Prototypu aplikacji mobilnej epuap na Urządzenia mobilne, instalacja Prototypu aplikacji mobilnej epuap na Urządzeniach mobilnych posiadanych przez Zamawiającego, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania aplikacyjnego oraz Dokumentacji projektowej. Termin realizacji: 28 lutego 2013 r. Etap II opracowanie dokumentacji powykonawczej Prototypu aplikacji mobilnej epuap, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej. Termin realizacji: 30 marca 2013 r. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zapewnienie Modyfikacji powdrożeniowych Prototypu aplikacji mobilnej epuap w ramach RfC w wymiarze 50 roboczogodzin. Termin realizacji: od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II do dn. 16 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. 3. Wymagania 3.1. Wymagania ogólne Kod Opis wymagania wymagania WO.1 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi dostarczyć funkcjonalności co najmniej w zakresie: 1. Zakładania konta na platformie epuap. 2. Złożenia wniosku o profil zaufany. 3. Zarządzania kontem Użytkownika. 4. Wysłania pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania dokumentu profilem zaufanym. 5. Wyszukania urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych w oparciu o mapy dostawców map i dane adresowe. 6. Obsługi składu dokumentów. 7. Bazy filmów instruktażowych. Strona 8 z 16

9 8. Bazy informacji o epuap. WO.2 WO.3 WO.4 WO.5 WO.6 Wykonawca zainstaluje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android na Urządzeniach mobilnych posiadanych przez Zamawiającego (Samsung Galaxy SIII). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla Urządzeń mobilnych Android. Wykonawca przygotuje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android w wersji aktualnej w dniu podpisania protokołu odbioru. Wykonawca przygotuje min. 1 (jedną) propozycję interfejsu. Interfejs graficzny Prototypu aplikacji mobilnej epuap musi być zgodny z obecnie funkcjonującym systemem identyfikacji wizualnej platformy epuap. WO.7 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi realizować min. 1 (jedną) funkcjonalność wykorzystującą technologię NFC zaproponowana przez Wykonawcę. WO.8 WO.9 Prototyp aplikacji mobilnej epuap może być ograniczony do w pełni funkcjonalnego interfejsu użytkownika bez faktycznego połączenia ze standardową wersją platformy epuap w celu ukończenia poszczególnych procesów. Oprócz czynności opisanych w WO.2 Wykonawca przygotuje i dostarczy na nośniku CD wersję instalacyjną Prototypu aplikacji mobilnej epuap umożliwiającą jego instalację na Urządzeniach mobilnych działających na systemie operacyjnym Android przez Zamawiającego we własnym zakresie Wymagania funkcjonalne Kod wymagania Opis wymagania 1. Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap WF.1 WF.2 WF.3 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować przejście procesu założenia konta użytkownika na platformie epuap. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować sprawdzenie dostępności loginu na etapie jego wprowadzania. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować uwierzytelnienie podczas logowania Użytkownika do systemu epuap w oparciu o login i hasło. WF.4 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować rejestrację konta Strona 9 z 16

10 Użytkownika w oparciu o login i hasło. WF.5 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi w procesie rejestracji konta Użytkownika, imitować automatyczne złożenie wniosku o profil zaufany epuap. 2. Złożenie wniosku o profil zaufany. WF.6 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować złożenie wniosku o profil zaufany. 3. Konto Użytkownika. WF.7 WF.8 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcjonalność składu dokumentów Użytkownika aktualnie działającej platformy epuap. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcje umożliwiające edycję ustawień konta Użytkownika w zakresie jego danych, adresu i zmiany hasła. Ze względu na możliwość posiadania profilu zaufanego przez Użytkownika, Prototyp aplikacji mobilnej epuapmusi informować Użytkownika, że konsekwencją zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL, jest utrata posiadanego profilu zaufanego. 4. Wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania profilem zaufanym. WF.9 WF.10 WF.11 WF.12 WF.13 WF.14 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego ze Słownika Podmiotów Publicznych. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wybór podmiotu na podstawie podziału terytorialnego w postaci kilkustopniowego menu rozwijanego: województwo > powiat > gmina. Zawartość wykorzystywanej klasyfikacji terytorialnej musi być zgodna z rejestrem TERYT. Wykonawca przygotuje formularz pisma ogólnego dla Prototypu aplikacji mobilnej epuap Formularz musi pobierać dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres) już wprowadzone przez Użytkownika do Prototypu aplikacji mobilnej epuap podczas rejestracji konta Użytkownika. Formularz musi wykorzystywać dane wprowadzone do Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez podmioty publiczne (Słownik Podmiotów Publicznych, lub jego fragment dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap). Strona 10 z 16

11 WF.15 WF.16 WF.17 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować podpisanie formularza profilem zaufanym Użytkownika. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować dodanie załącznika z zasobów Urządzenia mobilnego. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę formularza bez konieczności składania podpisu elektronicznego. WF.18 Silnik formularza musi udostępniać flagę poprawności wypełnienia formularza w oparciu o zastosowane mechanizmy walidacyjne oraz uniemożliwiać przejście do dalszego etapu obsługi formularza, w przypadku gdy wszystkie pola nie zostały poprawnie walidowane zgodnie z zastosowanymi regułami (z wyłączeniem zapisów wymagania WF.18). WF.19 Silnik formularza musi umożliwiać wybór adresata dokumentu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. 5. Wykonanie zdjęcia dokumentu z możliwością wysyłki jako załącznik do pisma ogólnego. WF.20 WF.21 WF.22 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wykonanie zdjęcia dokumentu i jego zapis w formacie JPG oraz udostępniać funkcjonalność wykrywania krawędzi dokumentu, zmianę koloru (zdjęcie kolorowe/czarnobiałe) i obrotu w pionie i poziomie. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę zdjęcia jako załącznik do pisma ogólnego do wybranego urzędu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych podmiotu publicznego dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi automatycznie skalować dołączone zdjęcia do ograniczenia wielkości załączników epuap (3.5MB) oraz do wielkości całej wiadomości wraz z załącznikami (5MB). 6. Wyszukanie urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych. WF.23 WF.24 WF.25 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wyszukanie urzędu realizującego wybraną usługę na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap oraz dedykowanego słownika dla usługi potwierdzania profilu zaufanego lista punktów potwierdzeń profilu zaufanego). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki w postaci listy z podstawowymi danymi: nazwa urzędu, dane teleadresowe. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki na mapie, w Strona 11 z 16

12 szczególności w postaci wskazania drogi od miejsca, w którym znajduje się Użytkownik do najbliższego/szych urzędów na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. 7. Baza filmów instruktażowych. WF.26 WF.27 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wybór i odtworzenie we wbudowanym odtwarzaczu filmów instruktażowych znajdujących się w zasobach urządzenia. Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego pliki do wymagań aplikacji mobilnej pod kątem rozdzielczości i wielkości. 8. Baza informacji dot. epuap. WF.28 WF.29 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać dostęp do dokumentów i treści dotyczących epuap znajdujących się w zasobach urządzenia. Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego dokumenty do wymagań prototypu aplikacji mobilnej epuap w zakresie wielkości plików i formatowania treści Wymagania pozafunkcjonalne Kod wymagania Opis wymagania Wymagania w zakresie interfejsu graficznego WPF.1 Ilość i wielkość informacji wyświetlanych za pomocą aplikacji musi być dostosowana do rodzaju Urządzenia mobilnego Wymagania w zakresie dokumentacji Kod wymagania Opis wymagania DOC.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia: DOC.2 Dokumentacja projektowa zawierająca, co najmniej następujące informacje: 1. Specyfikację wymagań funkcjonalnych, 2. Specyfikację wymagań pozafunkcjonalnych, Strona 12 z 16

13 3. Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności, 4. Opis wymagań sprzętowych i programowych, 5. Instrukcję instalacji Prototypu aplikacji epuap na Urządzeniach mobilnych posiadanych Zamawiającego. DOC.3 Dokumentację powykonawczą, zawierającą co najmniej następujące informacje: 1. Diagram kontekstowy wdrożonego rozwiązania i model zachowania, 2. Specyfikację wymagań funkcjonalnych, 3. Specyfikację wymagań pozafunkcjonalnych, 4. Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności, 5. Instrukcje użytkownika, w tym, 6. Wyniki testów akceptacyjnych wraz z raportami, 7. Wersje instalacyjne, 8. Kody źródłowe. DOC.4 Dokumentacja zostanie przygotowana w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego szablony dokumentów i będzie oznakowana zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. będą zawierać m.in. logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo Unii Europejskiej z podpisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Oznakowanie materiałów powinno zawierać również logo epuap2. Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego. Dokumenty wytworzone w ramach umowy nie będą oznaczone logiem Wykonawcy. DOC.5 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 1. Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. 2. Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu. 3. Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Strona 13 z 16

14 4. Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. DOC.6 Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji, a także, aby została dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie Word, PDF (na płycie CD-ROM lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 3 egzemplarzach (dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty). Diagramy UML sporządzone za pomocą narzędzi CASE powinny być dostarczone w formacie EAP. Dostarczone wykresy Gantta powinny być dostarczone w formacie MPP lub w formacie XLS umożliwiającym import do MS Project. DOC.7 Do Dokumentacji zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji określonych w umowie Wymagania w zakresie odbioru produktów Kod wymagania OD.01 OD.03 Opis wymagania Wszystkie dostarczone w ramach Umowy produkty i świadczone usługi będą podlegały procedurom w zakresie testów akceptacyjnych, odbioru ilościowego i jakościowego. Do protokołu odbioru końcowego dołączone będą: OD.05 OD wykaz oprogramowania, dokumentacja projektowa i powykonawcza wraz z niezbędnymi instrukcjami, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wyniki przeprowadzonych testów, protokoły odbioru poszczególnych etapów. O gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego (Kierownika Umowy) na co najmniej 3 dni robocze przed jego przekazaniem, przesyłając informację pisemnie, faksem lub pocztą . Zamawiający przeprowadzi procedurę odbiorczą i zgłosi ewentualne uwagi lub zastrzeżenia najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia. Strona 14 z 16

15 OD Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego do przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych. OD Wszystkie czynności związane z dokonaniem odbioru muszą zakończyć się w terminie wykonania poszczególnych etapów i Umowy. OD.06 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował Plan Testów Akceptacyjnych, podlegający zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z szablonem PTA, stanowiącym załącznik do Umowy. OD.07 OD.08 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zapisów zawartych w PTA, dotyczących rodzaju testów Plan Testów Akceptacyjnych musi zostać przygotowany z uwzględnieniem: opisu sposobu organizacji testów, opisu przypadków testowych oraz kryteriów akceptacji, scenariuszy testowych uwzględniających przebieg podstawowy dla usługi i przebiegi alternatywne. Przed przeprowadzeniem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne i przekaże Zamawiającemu raport z testów wewnętrznych zawierający także opis metody przeprowadzenia testów wewnętrznych. OD.09 OD.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych przez Wykonawcę testach wewnętrznych. Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę narzędzi testy akceptacyjne. Warunki ogólne niezbędne do przeprowadzenia testów akceptacyjnych każdego typu, to m.in.: 1. Warunki rozpoczęcia pierwszej iteracji testów zaakceptowana dokumentacja testowa, zaakceptowany harmonogram testów, przeprowadzone testy wewnętrzne Wykonawcy i przekazany Zamawiającemu raport z testów wewnętrznych. 2. Warunki rozpoczęcia kolejnych iteracji testów naprawione błędy wykryte podczas poprzedniej iteracji, modyfikacja dokumentacji testowej w zakresie wynikającym z poprzedniej iteracji testów Wymagania w zakresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić minimum 12 miesięczną gwarancję na oprogramowanie aplikacyjne i oprogramowanie standardowe. Strona 15 z 16

16 Na dostarczone oprogramowane aplikacyjne Wykonawca musi zapewnić minimum 12 miesięczną gwarancję liczoną od podpisania protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić co najmniej: Wsparcie techniczne polegające na stałym kontakcie (w formie wskazanej przez Zamawiającego, w szczególności: przez , telefonicznie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego) w celu udzielania konsultacji administratorom wskazanych przez Zamawiającego, w dni robocze w godz przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze w godz. 8-16; zgłoszenia mogą być dokonywane: faksem, telefonicznie, em. czasy obsługi zgłoszeń gwarancyjnych: o dla błędów kategorii A 1 dzień kalendarzowy, o dla błędów kategorii B 4 dni kalendarzowe, o dla błędów kategorii C 14 dni kalendarzowych. Na dostarczone oprogramowane standardowe Wykonawca musi zapewnić minimum 12 miesięczną gwarancję liczoną od podpisania protokołu odbioru końcowego w ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić co najmniej: aktualizacje oprogramowania standardowego, w tym wyższe wersje (update/upgrade), patche i programy korekcji błędów oprogramowania standardowego i udzielenie licencji na w/w aktualizacje na warunkach określonych w OPZ i Umowie; doprowadzanie do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych oprogramowania standardowego; usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu oprogramowania standardowego; usuwanie błędów oprogramowania standardowego zgodnie z zasadami gwarancyjnymi określonymi przez producenta oprogramowania w szczególności określającymi sposób przekazywania Zamawiającemu oprogramowania aktualizacyjnego usuwającego dotychczas wykryte błędy w funkcjonowaniu Oprogramowania Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: Strona 16 z 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wersja 1.0 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cel dokumentu... 4 1.2. Rejestr zmian w dokumencie... 4 1.3. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 2. Specyfikacja wymagań rozwiązania...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY... 3 2 CEL ZAMÓWIENIA... 4 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie (nr.), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Systemu SIEM opartego na architekturze Splunk Enterprise wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia S t r o n a 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu integracji z modułami GSM/GPS model Teltonika FM3300 S t r o n a 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania e-muzyka S.A. Warszawa, dn. 07.12.2010r ul. Zwycięzców 18 03-941 Warszawa Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 3 do umowy nr 16/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII WORTALU PSZ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE WORTALEM PSZ 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania platformą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo