Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :34:54 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1. Określa się podstawę programową: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) kształcenia ogólnego dla: a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, c) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia, e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia, f) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia. 2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. ww W roku szkolnym 2012/2013 w klasach V i VI szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2013/2014 w klasach VI szkoły podstawowej stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.3)). inister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia M Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz oraz z 2012 r. poz ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz )

2 Dziennik Ustaw 2 Poz W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły podstawowej, w klasach V i VI szkoły podstawowej, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, określoną w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokształcącego i technikum. 2. W pozostałych klasach liceum ogólnokształcącego i technikum, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasach II i III liceum ogólnokształcącego i w klasach II IV technikum, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tych szkół, określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia Podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej szkoły zawodowej. 2. W pozostałych klasach zasadniczej szkoły zawodowej, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych zasadniczej szkoły zawodowej, w klasach II i III zasadniczej szkoły zawodowej, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określonej w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia W liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych liceum profilowanego, w klasach II i III liceum profilowanego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia. 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 4) Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz oraz z 2012 r. poz. 941).

3 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977 Załączniki Za àczniki do rozporządzenia do rozporzàdzenia Ministra Ministra Edukacji Narodowej Edukacji z dnia Narodowej 27 sierpnia z dnia r. (poz. grudnia 977) 2008 r. (poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO ACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Za àcznik nr 1

4 Dziennik Ustaw Nr Poz

5 Dziennik Ustaw Nr Poz

6 Dziennik Ustaw Nr Poz

7 Dziennik Ustaw Nr Poz

8 Dziennik Ustaw Nr Poz

9 Dziennik Ustaw Nr Poz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ PODSTAWOWYCH Za àcznik nr 2

10 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 977

12 Dziennik Ustaw Nr Poz

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

14 Dziennik Ustaw Nr Poz

15 Dziennik Ustaw Nr Poz

16 Dziennik Ustaw Nr Poz

17 Dziennik Ustaw Nr Poz

18 Dziennik Ustaw Nr Poz

19 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

21 Dziennik Ustaw Nr Poz

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

23 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

25 Dziennik Ustaw Nr Poz

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

27 Dziennik Ustaw Nr Poz

28 Dziennik Ustaw Nr Poz

29 Dziennik Ustaw Nr Poz

30 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

31 Dziennik Ustaw Nr Poz

32 Dziennik Ustaw Nr Poz

33 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

34 Dziennik Ustaw Nr Poz

35 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

36 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

37 Dziennik Ustaw Nr Poz

38 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

39 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

40 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

41 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

42 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

43 Dziennik Ustaw Nr Poz

44 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

45 Dziennik Ustaw Nr Poz

46 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

47 Dziennik Ustaw Nr Poz

48 Dziennik Ustaw Nr Poz

49 Dziennik Ustaw Nr Poz

50 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

51 Dziennik Ustaw Nr Poz

52 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

53 Dziennik Ustaw Nr Poz

54 Dziennik Ustaw Nr Poz

55 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

56 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

57 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

58 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

59 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

60 Dziennik Ustaw Nr Poz

61 Dziennik Ustaw Nr Poz

62 Dziennik Ustaw Nr Poz

63 Dziennik Ustaw Nr Poz

64 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

65 Dziennik Ustaw Nr Poz

66 Dziennik Ustaw Nr Poz

67 Dziennik Ustaw Nr Poz

68 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKO ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

69 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

70 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

71 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

72 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

73 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO CZENIE UMO LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZA OÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

74 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

75 Dziennik Ustaw Nr Poz

76 Dziennik Ustaw Nr Poz

77 Dziennik Ustaw 77 Poz. 977

78 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

79 Dziennik Ustaw Nr Poz

80 Dziennik Ustaw Nr Poz

81 Dziennik Ustaw Nr Poz

82 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

83 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

84 Dziennik Ustaw Nr Poz

85 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

86 Dziennik Ustaw Nr Poz

87 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

88 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

89 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

90 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

91 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

92 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

93 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

94 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

95 Dziennik Ustaw Nr Poz

96 Dziennik Ustaw Nr Poz

97 Dziennik Ustaw Nr Poz

98 Dziennik Ustaw Nr Poz

99 Dziennik Ustaw Nr Poz

100 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

101 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

102 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

103 Dziennik Ustaw Nr Poz

104 Dziennik Ustaw Nr Poz

105 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

106 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

107 Dziennik Ustaw Nr Poz

108 Dziennik Ustaw Nr Poz

109 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

110 Dziennik Ustaw Nr Poz

111 Dziennik Ustaw Nr Poz

112 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

113 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

114 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

115 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

116 Dziennik Ustaw Nr Poz

117 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

118 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

119 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

120 Dziennik Ustaw Nr Poz

121 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

122 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

123 Dziennik Ustaw Nr Poz

124 Dziennik Ustaw Nr Poz

125 Dziennik Ustaw Nr Poz

126 Dziennik Ustaw Nr Poz

127 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

128 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

129 Dziennik Ustaw Nr Poz

130 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

131 Dziennik Ustaw Nr Poz

132 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

133 Dziennik Ustaw Nr Poz

134 Dziennik Ustaw Nr Poz

135 Dziennik Ustaw Nr Poz

136 Dziennik Ustaw Nr Poz

137 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

138 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

139 Dziennik Ustaw Nr Poz

140 Dziennik Ustaw Nr Poz

141 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

142 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

143 Dziennik Ustaw Nr Poz

144 Dziennik Ustaw Nr Poz

145 Dziennik Ustaw Nr Poz

146 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

147 Dziennik Ustaw Nr Poz

148 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

149 Dziennik Ustaw Nr Poz

150 Dziennik Ustaw Nr Poz

151 Dziennik Ustaw Nr Poz

152 Dziennik Ustaw Nr Poz

153 Dziennik Ustaw Nr Poz

154 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

155 Dziennik Ustaw Nr Poz

156 Dziennik Ustaw Nr Poz

157 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

158 Dziennik Ustaw Nr Poz

159 Dziennik Ustaw Nr Poz

160 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

161 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

162 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

163 Dziennik Ustaw Nr Poz

164 Dziennik Ustaw Nr Poz

165 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

166 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

167 Dziennik Ustaw Nr Poz

168 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

169 Dziennik Ustaw Nr Poz

170 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

171 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

172 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

173 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

174 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

175 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

176 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

177 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

178 Dziennik Ustaw Nr Poz

179 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

180 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

181 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

182 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

183 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

184 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

185 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

186 Dziennik Ustaw Nr Poz

187 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

188 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

189 Dziennik Ustaw Nr Poz

190 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

191 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

192 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 192 Poz. 977

193 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

194 Dziennik Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

195 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

196 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

197 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

198 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 198 Poz. 977

199 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

200 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

201 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

202 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

203 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

204 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

205 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

206 Dziennik Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

207 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 207 Poz. 977

208 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 208 Poz. 977

209 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

210 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 210 Poz. 977

211 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

212 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

213 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

214 Dziennik Ustaw Nr Poz

215 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

216 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

217 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

218 Dziennik Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

219 Dziennik Ustaw Nr Poz

220 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

221 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

222 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

223 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

224 Dziennik Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

225 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

226 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

227 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

228 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

229 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

230 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

231 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

232 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

233 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

234 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

235 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

236 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 236 Poz. 977

237 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

238 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

239 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

240 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

241 Dziennik Ustaw Nr Poz

242 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

243 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

244 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

245 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

246 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

247 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

248 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 248 Poz. 977

249 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 249 Poz. 977

250 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

251 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

252 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

253 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

254 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 254 Poz. 977

255 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

256 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

257 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

258 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

259 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

260 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

261 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

262 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

263 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

264 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

265 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

266 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

267 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

268 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

269 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

270 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 270 Poz. 977

271 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 271 Poz. 977

272 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

273 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

274 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 274 Poz. 977

275 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

276 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

277 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

278 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

279 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

280 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

281 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

282 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

283 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 283 Poz. 977

284 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

285 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

286 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

287 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

288 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

289 Dziennik Ustaw 289 Poz. 977

290 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

291 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

292 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

293 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

294 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

295 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

296 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

297 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

298 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 298 Poz. 977

299 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

300 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

301 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 301 Poz. 977

302 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

303 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 303 Poz. 977

304 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

305 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

306 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

307 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 307 Poz. 977

308 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

309 Dziennik Ustaw Nr Poz

310 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

311 Dziennik Ustaw Nr Poz

312 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 312 Poz. 977

313 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

314 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

315 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

316 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

317 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

318 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

319 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

320 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

321 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

322 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

323 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

324 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

325 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

326 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 326 Poz. 977

327 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓ ZAWODOWYCH

328 Dziennik Ustaw Nr Poz

329 Dziennik Ustaw 329 Poz. 977

330 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

331 Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

332 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

333 Dziennik Dziennik Ustaw Ustaw Nr Poz. Poz

334 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

335 Dziennik Ustaw Nr Poz. Poz

336 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

337 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

338 Dziennik Ustaw Nr Poz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ POLICEALNYCH Za àcznik nr 6

339 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

340 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

341 Dziennik Ustaw Nr Poz

342 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJÑCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPE NOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ ONYMI

343 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

344 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

345 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

346 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

347 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

348 Dziennik Ustaw Nr 4 Dziennik Ustaw Poz. 17 Poz. 977

349 Dziennik Ustaw Nr Poz. 17 Dziennik Ustaw 349 Poz. 977

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1546 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia

Bardziej szczegółowo

I. Świadectwa szkolne i indeksy. 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

I. Świadectwa szkolne i indeksy. 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej Załącznik nr 2 Wykaz wzorów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.02.23 13:22:00 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Wzory świadectw dostępne w poszczególnych wersjach programu, dostępne na dzieo 29.05.2013 r.

Wzory świadectw dostępne w poszczególnych wersjach programu, dostępne na dzieo 29.05.2013 r. Wzory świadectw dostępne w poszczególnych wersjach programu, dostępne na dzieo 29.05.2013 r. Wzory świadectw dla nauczania zintegrowanego (ocena opisowa) Zgodne z rozporządzaniem MEN z dnia 28 maja 2010

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 Regulacje wchodzą w życie 1 września 2012 r. z wyjątkiem: 1) Art. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I. Świadectwa szkolne i indeksy 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r. Poz. 1125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 19 Poz. 170 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

Dziennik Ustaw 19 Poz. 170 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej Dziennik Ustaw 19 Poz. 170 Załącznik nr 2 WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 1 MEN-I/1/2 dla uczniów klas I III szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 82 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2010.05.17 10:43:48 +02'00' 6906 Poz. 537.go v.p l 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Projekt z 9 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Miasto i Gmina Połaniec/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu informuje, że 18 lipca 2013r. wszedł w życie Rządowy program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1613

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1613 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1613 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne L.P OPINIA W SPRAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 2. odroczenia

Bardziej szczegółowo

Radom 10 styczeń 2012

Radom 10 styczeń 2012 Radom 10 styczeń 2012 Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Druk nr 18 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz. 1490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.21 14:23:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla uczniów. na rok szkolny PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Wykaz podręczników.doc

Wykaz podręczników dla uczniów. na rok szkolny PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Wykaz podręczników.doc Wykaz podręczników dla uczniów na rok szkolny 2016-2017 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Wykaz podręczników.doc 1 / 6 PRZEDMIOTY ZAWODOWE: Technik informatyk - TI Technik usług fryzjerskich - TF 2 / 6 Technik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 354

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 354 Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 354 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 30 kwietnia 2015 r. z dnia r.

Projekt z dnia 30 kwietnia 2015 r. z dnia r. Projekt z dnia 30 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó... Strona 1 z 7 Wydruk z 2013.08.01 Dz.U.2013.818 - Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Wersja 2013.07.18 do... Dz.U.2013.818 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). L istopad 2011 Cel zwiększenie skuteczności ci i efektywności systemu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i

Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli. Od czego zacząć?

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 09 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 252 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.11.23 19:03:46 +01'00' 14677 Poz. 1518 1518 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 938 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2019 r. Poz. 1737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W TYM PUBLICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W TYM PUBLICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W TYM PUBLICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1281 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 31 ust. 1 pkt 10 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

z dnia r. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2016r., poz. 35)

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2016r., poz. 35) USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r., poz. 35) od 1.09. 2016r. Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego- art. 14 ust. 3 (nowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przedszkolne i szkolne

Kształcenie przedszkolne i szkolne Kształcenie przedszkolne i szkolne Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1493), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15721 Poz. 1491 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 08 sierpnia 2016 r. z dnia.2016 r.

Projekt z dnia 08 sierpnia 2016 r. z dnia.2016 r. Projekt z dnia 08 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

Materiały zaczerpnięto ze strony MEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty

Materiały zaczerpnięto ze strony MEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty www.reformaedukacji.men.gov.pl Materiały zaczerpnięto ze strony MEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty SPOTKANIE INFORMACYJNE NT.REFORMY EDUKACJI Cel: przedstawienie rodzicom zmian zapowiadanych w oświacie.

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE NT.REFORMY EDUKACJI Cel: przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. O CZYM CHCEMY PAŃSTWU POWIEDZIEĆ? 1.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA SZKOLNE I GILOSZE CENNIK: UWAGA: Pełna oferta świadectw i giloszy na następnych stronach.

ŚWIADECTWA SZKOLNE I GILOSZE CENNIK: UWAGA: Pełna oferta świadectw i giloszy na następnych stronach. ŚWIADECTWA SZKOLNE I GILOSZE sporządzony według: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010r. (Dz. U. Nr 97 z 07.06.2010, poz. 624) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów dla publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 51 ust. 1 pkt 12, art. 110 ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Dz.U.2009.184.1436

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli DN-1 -AD-7012-50/06 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Kuratorzy Oświaty wszyscy W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymagań

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11)

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1655 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział

Bardziej szczegółowo

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Z dniem lipca r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia lipca r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U.

Bardziej szczegółowo