Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212, art.214,art. 215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241z późn.zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala co następuje: 1. Dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4.Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr NadwyŜka budŝetu miasta wynosi zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7.

2 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,poz.150, z późn.zm.): Dochody w wysokości zł Wydatki w wysokości zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2.Rezerwa celowa wynosi: zł na zarządzanie kryzysowe UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŝyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Ponadto upowaŝnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niŝ określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do: - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, Ŝe kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

3 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku Rok budŝetowy 2012 Dochody własne jst Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Budowa kostnicy U.M. 750 Administracja publiczna Zakup środków trwałych, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Dokumentacja techniczna U.M. 926 Kultura fizyczna MOSiR Zakup środków trwałych pieca centralnego ogrzewania i suszarki do łyŝew OGÓŁEM:

4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2012 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 1 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz Wydatki Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku Razem wydatki Rozdz r r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem:

5 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz. wydatki r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

6 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. =========================================================== (w zł) Klasyfikacja Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne OGÓŁEM: Wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku ================================ (w zł) Klasyfikacja Z tego: Dział Rozdział Dotacj e ogółe m Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagro dzenia W tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe x x x x X x x x x x X x R a z e m :

8 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Przychody i rozchody budŝetu w 2012 r. =============================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan 2012 r 1. Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka Deficyt I. FINANSOWANIE Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła(wolne środki) Rozchody ogółem: Spłata kredytu Spłaty poŝyczek PoŜyczki udzielone Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji samorządowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

9 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu jst, realizowanych przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2012 r. L.p. dział rozdział Nazwa zadania/podmiotu Dotacje dla podmiotów naleŝących do sektora finansów publicznych Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej GiŜyckie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkola Niepubliczne gimnazjum Zadania z zakresu ochrony zdrowia: badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, szczepienia profilaktyczne, rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy Zima na lodzie i Lato na wodzie, imprezy popularyzujące zdrowy tryb Ŝycia, inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, Zadania z zakresu opieki społecznej świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,

10 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, obchody Święta flagi 2 Maja, konkurs/plener/wystawa GiŜycko w obiektywie, obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, opracowanie i publikacja materiałów związanych z 400-leciem Miasta GiŜycka, organizacja przedsięwzięć związanych z 400 rocznicą nadania GiŜycku praw miejskich, Zadania z zakresu kultury fizycznej: propagowanie wśród dzieci i młodzieŝy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych towarzyszących EURO 2012, OGÓŁEM:

11 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

12 Uchwała nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 3 w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budŝecie Miasta GiŜycka na 2011 rok uchwalonym Uchwałą nr V/16/10 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2011 rok poprzez: 1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: zł, w tym: wydatki inwestycyjne zł załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr BudŜet Miasta GiŜycka na rok 2011 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budŝetowych zł Plan wydatków budŝetowych zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości zł są: - kredyty i poŝyczki zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych zł. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

13 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku Rok budŝetowy 2011 Dochody własne jst Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 600 Transport i łączność Budowa chodnika przy PasaŜu Portowym U.M. 630 Turystyka Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka U.M Budowa portu pasaŝerskiego Eko- Marina w GiŜycku U.M. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok U.M. 750 Administracja publiczna Dokumentacja techniczna, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Zakup środków trwałych U.M Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Sprawny Urząd U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej U.M Rozbudowa monitoringu w mieście U.M. 801 Oświata i wychowanie Rozbudowa budynku szkolnego o blok Ŝywieniowy ZS nr U.M Radosna szkoła place zabaw MZOSiP Zakup środka trwałego zbiornika ciepłej wody MZOSiP Zakup środków trwałych MZOSiP 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rekultywacja składowiska odpadów U.M Zakup opraw oświetlenia ulicznego U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową a potrzeby MBP w GiŜycku U.M U.M Dokumentacja techniczna U.M Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku U.M.

14 90095 Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr U.M Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin aktualizacja dokumentacji Dokumentacja techniczna analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych U.M U.M. 926 Kultura fizyczna Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku U.M Zakup środka trwałego maszyny do ostrzenia łyŝew MOSiR Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego dla portu Eko- Marina GiŜycko, wykonanie instalacji zewnętrznego monitoringu, wykonanie instalacji sieci komputerowej/ telefonicznej, wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na polu namiotowym Eko Mariny, wykonanie rozdziału systemu grzewczego 3 central wentylacyjnych w budynku Eko Mariny, wykonanie instalacji monitoringu wideo na lodowisku,wykonanie masztu portowego, wykonanie mebli biurowych, Ŝaluzji i rolet, wykonanie opomiarowania systemu grzewczego i poboru zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni i restauracji, wykonanie podziału instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni i restauracji, wykonanie i montaŝ oznakowania, zakup mebli do kawiarni na lodowisku OGÓŁEM: MOSiR

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2011 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 2 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz. Wydatki r Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie 1.3. Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem wydatki Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku 1.4. Razem wydatki Rozdz r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka

16 Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury warunkującej rozwój regionalny Nazwa Budowa portu pasaŝerskiego Eko Marina w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem: Program Partnerski Program Operacyjny Comenius Nazwa W zdrowym ciele, zdrowy duch Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Pomocna dłoń Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość Rozdz

17 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa GiŜycko latem, GiŜycko zimą koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7. promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa Społeczno zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Regionalny Program Operacyjny 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 5. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

19 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budŝetu miasta na 2011 rok 1. W planie dochodów budŝetowych dokonuje się następujących zmian: * w dziale 750 zmniejszamy dochody o kwotę zł - są to dotacje celowe na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko, w dziale 754 zwiększa się dochody o kwotę zł są to środki pochodzące ze sprzedaŝy samochodu StraŜy Miejskiej. 2. W planie wydatków budŝetowych dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę zł na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko realizacja przesuwa się na 2012 rok, w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę zł na zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej, w dziale 757 zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę zł, w dziale 801 dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i grupami poszczególnych wydatków na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, w dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę zł na wniosek dyrektora MOSiR, w dziale 900 kwotę zł przeznaczoną na aktualizację dokumentacji technicznej zadania pn. Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin przenosi się z wydatków inwestycyjnych krajowych na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu unijnego, w dziale 926 dokonuje się zmian na wniosek dyrektora MOSiR - zwiększa się wydatki o kwotę zł przeznaczone na zabezpieczenie powstałych zobowiązań za m-c grudzień.

20 Uchwała Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 4 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej GiŜycka na lata Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej GiŜycka na lata uchwalonej Uchwałą nr V/14/2010 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez: 1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wfp W związku z dokonanymi zmianami budŝetu gminy na 2011 rok, naleŝy aktualizować równieŝ wieloletnią prognozę finansową.

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XVIII/176/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA PLAN BUDśETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA - I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu - psycholog ----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXVI/294/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 192/XX/09 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 192/XX/09 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 30 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR 192/XX/09 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czernice Borowe na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r.

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. -projekt - UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo