Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212, art.214,art. 215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241z późn.zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala co następuje: 1. Dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4.Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr NadwyŜka budŝetu miasta wynosi zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7.

2 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,poz.150, z późn.zm.): Dochody w wysokości zł Wydatki w wysokości zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2.Rezerwa celowa wynosi: zł na zarządzanie kryzysowe UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŝyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Ponadto upowaŝnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niŝ określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do: - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, Ŝe kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

3 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku Rok budŝetowy 2012 Dochody własne jst Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Budowa kostnicy U.M. 750 Administracja publiczna Zakup środków trwałych, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Dokumentacja techniczna U.M. 926 Kultura fizyczna MOSiR Zakup środków trwałych pieca centralnego ogrzewania i suszarki do łyŝew OGÓŁEM:

4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2012 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 1 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz Wydatki Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku Razem wydatki Rozdz r r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem:

5 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz. wydatki r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

6 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. =========================================================== (w zł) Klasyfikacja Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne OGÓŁEM: Wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku ================================ (w zł) Klasyfikacja Z tego: Dział Rozdział Dotacj e ogółe m Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagro dzenia W tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe x x x x X x x x x x X x R a z e m :

8 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Przychody i rozchody budŝetu w 2012 r. =============================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan 2012 r 1. Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka Deficyt I. FINANSOWANIE Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła(wolne środki) Rozchody ogółem: Spłata kredytu Spłaty poŝyczek PoŜyczki udzielone Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji samorządowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

9 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu jst, realizowanych przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2012 r. L.p. dział rozdział Nazwa zadania/podmiotu Dotacje dla podmiotów naleŝących do sektora finansów publicznych Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej GiŜyckie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkola Niepubliczne gimnazjum Zadania z zakresu ochrony zdrowia: badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, szczepienia profilaktyczne, rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy Zima na lodzie i Lato na wodzie, imprezy popularyzujące zdrowy tryb Ŝycia, inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, Zadania z zakresu opieki społecznej świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,

10 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, obchody Święta flagi 2 Maja, konkurs/plener/wystawa GiŜycko w obiektywie, obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, opracowanie i publikacja materiałów związanych z 400-leciem Miasta GiŜycka, organizacja przedsięwzięć związanych z 400 rocznicą nadania GiŜycku praw miejskich, Zadania z zakresu kultury fizycznej: propagowanie wśród dzieci i młodzieŝy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych towarzyszących EURO 2012, OGÓŁEM:

11 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

12 Uchwała nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 3 w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budŝecie Miasta GiŜycka na 2011 rok uchwalonym Uchwałą nr V/16/10 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2011 rok poprzez: 1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: zł, w tym: wydatki inwestycyjne zł załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr BudŜet Miasta GiŜycka na rok 2011 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budŝetowych zł Plan wydatków budŝetowych zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości zł są: - kredyty i poŝyczki zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych zł. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

13 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku Rok budŝetowy 2011 Dochody własne jst Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 600 Transport i łączność Budowa chodnika przy PasaŜu Portowym U.M. 630 Turystyka Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka U.M Budowa portu pasaŝerskiego Eko- Marina w GiŜycku U.M. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok U.M. 750 Administracja publiczna Dokumentacja techniczna, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Zakup środków trwałych U.M Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Sprawny Urząd U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej U.M Rozbudowa monitoringu w mieście U.M. 801 Oświata i wychowanie Rozbudowa budynku szkolnego o blok Ŝywieniowy ZS nr U.M Radosna szkoła place zabaw MZOSiP Zakup środka trwałego zbiornika ciepłej wody MZOSiP Zakup środków trwałych MZOSiP 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rekultywacja składowiska odpadów U.M Zakup opraw oświetlenia ulicznego U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową a potrzeby MBP w GiŜycku U.M U.M Dokumentacja techniczna U.M Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku U.M.

14 90095 Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr U.M Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin aktualizacja dokumentacji Dokumentacja techniczna analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych U.M U.M. 926 Kultura fizyczna Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku U.M Zakup środka trwałego maszyny do ostrzenia łyŝew MOSiR Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego dla portu Eko- Marina GiŜycko, wykonanie instalacji zewnętrznego monitoringu, wykonanie instalacji sieci komputerowej/ telefonicznej, wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na polu namiotowym Eko Mariny, wykonanie rozdziału systemu grzewczego 3 central wentylacyjnych w budynku Eko Mariny, wykonanie instalacji monitoringu wideo na lodowisku,wykonanie masztu portowego, wykonanie mebli biurowych, Ŝaluzji i rolet, wykonanie opomiarowania systemu grzewczego i poboru zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni i restauracji, wykonanie podziału instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni i restauracji, wykonanie i montaŝ oznakowania, zakup mebli do kawiarni na lodowisku OGÓŁEM: MOSiR

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2011 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 2 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz. Wydatki r Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie 1.3. Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem wydatki Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku 1.4. Razem wydatki Rozdz r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka

16 Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury warunkującej rozwój regionalny Nazwa Budowa portu pasaŝerskiego Eko Marina w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem: Program Partnerski Program Operacyjny Comenius Nazwa W zdrowym ciele, zdrowy duch Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Pomocna dłoń Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość Rozdz

17 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa GiŜycko latem, GiŜycko zimą koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7. promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa Społeczno zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Regionalny Program Operacyjny 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 5. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo