20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi"

Transkrypt

1 W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) 20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi 20 lat to bez wàtpienia okres dostateczny, aby dokonaç swoistego rachunku sumienia i przeprowadziç pewne podsumowania. Zmieni si ustrój, wyros o nowe pokolenie, a my zdobyliêmy wi ksze doêwiadczenie. W ciàgu minionych 20 lat nie szukaliêmy atwej drogi. Podejmujàc wa kie decyzje, myêleliêmy tak e o innych ludziach. I opatrznoêç czuwa a nad nami. Mimo ró norodnych o nas opinii i donosów na gór, przetrwaliêmy powiedzia Kurierowi Zygmunt Klonowski, jeden z za o ycieli i w aêcicieli wileƒskiej firmy KLION. Z okazji obchodów jubileuszowych Kurier rozmawia z braçmi, Zygmuntem i Grzegorzem Klonowskimi, w aêcicielami spó ki us ugowo-handlowej KLION oraz seniorem rodu Edwardem Klonowskim, znanym dzia aczem spo ecznym, wspó za o ycielem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich na Litwie oraz Stowarzyszenia Wdów Kombatantów. Jako jeden z pierwszych w Wilnie pan Edward wyczu Êwie e wiatry zbli ajàcej si gorbaczowskiej pieriestrojki i zarejestrowa tzw. Kooperatyw nr. 3, swoisty fundament przysz ej firmy. Z otym funduszem firmy sà ludzie, którzy pracujà tu prawie od poczàtków jej istnienia i na których mo na polegaç. W aênie do takich nale à dwaj kierownicy zmian wydzia u zamówieƒ: Aleksander Obolski oraz Aleksander Waszkiewicz. Spoczywa na nich troska o klienta. DoÊwiadczenie i fachowoêç idà u nich w parze z kulturà obs ugi Fot. Witalis Masenas Pan Edward wynalazca i przedsi biorca Skoro jesteêmy przy dacie zarejestrowania jednej z pierwszych w Wilnie spó dzielni produkcyjnej, prosimy opowiedzieç, jak Pan wpad na ten pomys? Musia y przecie istnieç ku temu jakieê predyspozycje? Kwiecieƒ-maj roku 1987 to rzeczywiêcie pami tny dla mnie czas, bo po zarejestrowaniu kooperatywu, zaczà em pracowaç samodzielnie, jak si wtedy mówi o, na siebie. (Dokoƒczenie na str. 3) Dwie szko y jeden problem Wileƒskie szko y im. Joachima Lelewela oraz im. Antoniego Wiwulskiego majà ambicje obie chcà byç Êrednimi. Obie te majà ten sam problem brak uczniów w klasach starszych. JeÊli nie dziê, to za dwa, kilka lat jedna ze szkó b dzie musia a zniknàç z listy wileƒskich polskich szkó. O tych problemach mówili wczoraj rodzice uczniów Szko y im. Joachima Lelewela podczas roboczego spotkania z doradcà mera Wilna Jaros awem Kamiƒskim. (Dokoƒczenie na str. 4) W NUMERZE Per a Ba tyku Sopot zaprasza turystów 8 W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym Czytelnikom wizyt w przepi knym uzdrowisku, le àcym nad Ba tykiem Sopocie. 80 rocznica koronacji obrazu Ostrobramskiej 9 2 lipca 1927 roku odby a si w Wilnie, na placu przed katedrà, uroczystoêç koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wydarzeniu temu nadano rang paƒstwowà, co podkreêla a obecnoêç najwy szych dostojników Êwieckich z marsza kiem Pi sudskim i prezydentem MoÊcickim na czele. Sentencja Ca e z o tego Êwiata bierze si z myêlenia. Zw aszcza w wykonaniu ludzi ca kiem ku temu nie majàcych predyspozycji. Andrzej Sapkowski

2 2 WYDARZENIA Zdj cie dnia Sprzeda owoców drzewa chlebowego na indyjskim bazarze. Owoce chlebowca sà du e, majà cm d ugoêci i do 20 cm Êrednicy, a wa à oko o 34 kg. Zawierajà du o krochmalu. Niedojrza e gotowane sà jak warzywa, dojrza e zjadane Êwie e, a suszone podawane sà jako s odka zakàska Fot. EPA-ELTA Cytat dnia PostanowiliÊmy, e nie by oby celowe wyznaczaç rent tym parlamentarzystom, którzy odpracowali pó kadencji, poniewa nie uwa amy, i w ciàgu dwóch lat utracili oni jakieê nawyki. Kiedy zaê, np. medyk nie praktykuje cztery lata, jest to ju d ugi okres czasu, traci on kwalifikacje powiedzia przewodniczàcy Komitetu Bud etu i Finansów Jonas Lionginas. Jak przewiduje wst pny projekt poprawek, je eli osoba pracowa a w Sejmie pó jednej czteroletniej kadencji, jej renta wynosi aby 20 proc. pensji cz onka Sejmu, je eli ca à kadencj 40 proc., je eli dwie kadencje 60 proc. miesi cznej pensji, jeêli zaê parlamentarzysta okaza si d ugowiecznym pos em odpracowa trzy i wi cej kadencji, jego renta wynios aby 75 proc. pensji. Trzy pytania do......antoniego Jankowskiego, dyrektora Domu Dziecka w Solecznikach 1. Jakie miejsce w Pana domu zajmuje Kurier Wileƒski? Nie b dzie przesady, jeêli powiem, e jedno z pierwszych miejsc. Gdy jest dzieƒ wolny od pracy, to przy porannej kawie czytamy gazet razem z onà, jeêli jestem w pracy, to równie zaczynam dzieƒ od przewertowania dziennika. Dla mnie gazeta ta budzi sentyment szczególny. W tym samym dniu, gdy wyszed pierwszy numer 1 lipca 1953 roku otrzyma em nominacj na kierownika polskiej szko y w rejonie trockim, we wsi Obale. A by to okres, kiedy masowo powstawa y polskie szko y. Co prawda, z biegiem czasu zacz y zanikaç, ale to ju inny temat. Od tamtego czasu jestem z gazetà stale. Z czego wynika to przywiàzanie do gazety? Przede wszystkim teraz z gazety czerpi wiedz o yciu spo ecznoêci polskiej na Litwie. Piszecie o tym niema o i szeroko. Natomiast kiedyê, gdy zaczyna em prac pedagoga, a materia ów dydaktycznych po polsku nie by o, Czerwony Sztandar by pomocny równie w tym drukowa prace metodyczne, dydaktyczne, a nawet dla szkolnej twórczoêci artystycznej. Ja zresztà równie by em nieetatowym korespondentem gazety i pisywa em o sprawach najbardziej nurtujàcych, dyskusyjnych. Teraz raczej gazeta o mnie pisze. Jestem wdzi czny, e gazeta popiera akcje charytatywne naszego Domu Dziecka, e znajduje nam sponsorów, jak to jest w przypadku rodziny paƒstwa Bortkiewiczów z Warszawy, którzy z kolei popularyzujà nasz Dom wêród swoich przyjació. Jakie yczenia z okazji rocznicy chcia by z o yç Pan gazecie? eby mia a jak najwi cej Czytelników, eby wszystkie zamierzenia uda o si zrealizowaç i aby Czytelnicy Kuriera doczekali jego stuletniego jubileuszu. Rozmawia a Krystyna Adamowicz Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Komentarz tygodnia: O przyjemnoêciach Sezon kàpielowy i wypoczynkowy w Po àdze tego roku rozpoczà si wczeênie. O wiele wczeêniej te fale morskie zacz y wyrzucaç na pla Êmierdzàcy morski mu. O ile w latach poprzednich by a tego garstka gdzieê w sierpniu, to teraz ca e wa y pojawi y si ju w czerwcu. Biolodzy majà swoje zdanie o przyczynach bujnego rozrostu tego paskudztwa. Jest po prostu bardzo dobrze u yêniane nawozem organicznym w postaci oddawanej do morza uryny pla owiczów. Nie adnie si zachowujà, to fakt. Co jednak biedacy majà czyniç? Za czasów sowieckich na czterokilometrowym odcinku po àskiej pla y sta o czternaêcie publicznych toalet. Niep atnych, wi c odwiedzanych tym ch tniej. Wed ug norm higieny, na 100 tysi cy opalajàcych si na pla y jednoczeênie (a jest to liczba dla Po àgi wcale nierekordowa) potrzebnych jest publicznych szaletów prosz zgadnàç, ile? ni mniej, ni wi cej, tylko dwa tysiàce. DziÊ pozosta o ich tylko szeêç sztuk. Reszta zosta a sprywatyzowana i teraz na ich miejscu stojà wille, hotele i restauracje. Przyjemnych snów i smacznego! Pewien rosyjski dyplomata w Wilnie, z attachatu wojskowego, wi c ani chybi szpieg, dokona przewrotu w sztuce wywiadowczej. Dotychczas centrale szpiegowskie paƒstw du ych i ma ych, eby zdobyç haka na obcà szych, podsuwa y jej rozkoszne dziewcz i po cichu robi y zdj cia tego, czemu para gdzieê w hotelowym pokoju z przyjemnoêcià si oddawa a. Czasem pi knych dam u ywano do wyciàgania ÊciÊle strze onych tajemnic, asy wywiadu wiedzia y bowiem od dawna: ka dy m czyzna jest przekonany, e im kobieta pi kniejsza, tym g upsza, wi c przy takiej mo na mówiç o wszystkim. Wspomniany Sto lat Kurierowi! Ciesz si bardzo z Waszych sukcesów, pomys ów, konkursów. Gratuluj, e tak si Wam wszystko uk ada, niczym z p atka. Konkurs za konkursem, sukces za sukcesem. Wiem, e si borykacie z trudnoêciami, które spotykacie w pracy codziennej, ale to nic strasznego ycie bez przeszkód nie by oby takie ciekawe, treêciwe, pe nowartoêciowe, przesiàkni te mi oêcià do Boga, rodziny, bliskich i otaczajàcych Was ludzi, a szczególnie oddanych Czytelników, aby temu towarzyszy y twórcze pomys y, optymistyczny nastrój, dobre ch ci, a one u Was sà. Pelagia JaÊkiewicz dyplomata zrewolucjonizowa stare metody i zaczà dostarczaç m odych i krzepkich m odzieƒców... swojej onie. Mo e by bardzo zaj ty szpiegowaniem i zaniedbywa obowiàzki ma eƒskie, mo e bardzo ma onk kocha i chcia jej w ten sposób sprawiç przyjemnoêç. Kto tam wie. Skoƒczy o si jednak, jak si musia o skoƒczyç: w roli igolaka wystàpi nasz szpieg. Koniec kariery szpiegowskiej dla Rosjanina. Przynajmniej na gruncie wileƒskim. Ale czy Wilno to ostatnie miasto na Êwiecie? Podczas kiedy na Litwie, Bia orusi, w Polsce i paru innych oêciennych krajach Êwi towano Kupa i Êw. Jana (pogaƒstwo i chrzeêcijaƒstwo razem, ale komu to szkodzi?), w metropoliach paƒstw, uwaga: USA, Kanady, Meksyku, Niemiec, Francji, Grecji i Portugalii odby y si (jednoczeênie!) parady gejów, lesbijek i obojniaków. W czasach niezbyt odleg ych wed ug tego samego schematu odbywa y si tak zwane demonstracje pokojowe w krajach Zachodu i tamtejszych okolicach. Miejscowi wychodzili na ulice, eby popieraç inicjatywy rozbrojeniowe Zwiàzku Sowieckiego, pot piaç imperialistów amerykaƒskich, pi tnowaç zachodni militaryzm. Ju wtedy ka dy rozumia, skàd ta ca a przyjemnoêç jest op acana i czyim interesom s u y. DziÊ znane sà nawet imiona cz onków KC i Biura Politycznego w Moskwie odpowiedzialnych za owe akcje. Je eli dziê w kilkunastu najwi kszych paƒstwach Êwiata wy a à jednoczeênie na ulice miast dziesiàtki tysi cy zboczeƒców, to mam chyba prawo zadaç pytanie: kto za tym stoi? Kto za to wszystko p aci? Komu to s u y? I jeszcze jedno: czy kiedykolwiek poznamy imiona tych dyrygentów, jak znamy dziê z imienia owych z KC? CzemuÊ wàtpi. Obserwator 54 lata razem ze swymi Czytelnikami Ka dego 1 lipca ju od 54 lat zwracamy si do swoich Czytelników ze s owami podzi kowania za wiernoêç jedynemu polskiemu dziennikowi, ukazujàcemu si na Litwie, jakim jest Kurier Wileƒski. Dzieƒ narodzin zazwyczaj sk ania do refleksji, zadumy. To, e przetrwaliêmy ró ne okresy czasu, trudniejsze i bardziej radosne, zawdzi czamy przede wszystkim naszemu Czytelnikowi. Zawdzi czamy tym, którzy od pierwszego numeru i do dziê zaczynajà dzieƒ od czytania polskiej gazety. Zawdzi czamy szko om polskim, które w naszym dzienniku majà swojà trybun, mówimy ogromne dzi ki naszym przyjacio om, którzy w gazecie widzà pomocnika w codziennych zmaganiach yciowych. Zresztà dzi kujemy te tym, którzy nas krytykujà, byle yczliwie i konstruktywnie. Wasze uwagi nie sà pomijane w codziennej pracy wydawania dziennika. Bàdê, drogi Czytelniku, nadal z nami. Do spotkania na kolejnym jubileuszu gazety za rok!!. Redakcja Kuriera Wileƒskiego Szwedzi wyciàgajà pomocnà d oƒ pedagogom Wczoraj w Domu Kultury Polskiej odby o si spotkanie kadry kierowniczej polskich szkó z cz onkami spo ecznej organizacji ze Szwecji Team 49. GoÊcie przedstawili ofert wspó pracy w ramach projektu Region Morza Ba tyckiego bez alkoholu i narkotyków. Jednym z problemów trapiàcych instytucje wychowawcze zarówno Litw jak te kraje Unii Europejskiej, jest rosnàce zainteresowanie wêród m odzie y szkolnej ró nego rodzaju napojami alkoholowymi oraz substancjami narkotycznymi. Wi kszoêç rzàdowych programów przeznaczonych do walki z tymi na ogami jest ma o efektywna, poniewa próbuje walczyç ze skutkami problemu. Natomiast Szwedzi proponujà si gnàç do êróde problemu i zach ciç nie tylko pedagogów, ale i rodziców uczniów do zaszczepienia w ÊwiadomoÊci dzieci poj cia, e spo ywanie alkoholu i narkotyków jest niebezpieczne i szkodliwe. Przez wiele lat pracowa em jako inspektor w komendzie policji. I dobrze wiem, e policja nie potrafi sama powstrzymaç demoralizacj dzieci powiedzia podczas rozmowy z Kurierem Steve Olsson-Kruse, kierownik Team 49. Zdaniem goêcia, im wczeêniej rodzice, wychowawcy oraz spo eczeƒstwo rozpocznà prac nad wychowaniem dziecka, tym wi ksze sà szanse, e w przysz oêci b dzie uodpornione na na ogi narkotykowe i alkoholowe. Do uczestnictwa w programie zapraszamy uczniów z klas szóstych. Naszym celem jest stworzenie efektywnego programu prewencji narkotyków i alkoholu nie tylko w krajach regionu ba tyckiego, ale i ca ej UE zaakcentowa Steve. Realizacja programu proponowanego przez Szwedów jest wyjàtkowo atrakcyjna i polega na rywalizacji klas szkolnych pomi dzy sobà w drodze wykonywania ró norodnych zadaƒ. Do spotkania w DKP dosz o dzi ki zaanga owaniu kilku osób. Ze strony szwedzkiej Jacka Jurkowskiego i Steva Olssona-Kruse, a ze strony litewskiej Alfredy Jankowskiej, dyrektora szko y polskiej w Mejszagole. Od dawna znamy si i wspó pracujemy z panem Jackiem. Teraz oferuje nam wspó prac w ramach projektu Region Morza Ba tyckiego bez alkoholu i narkotyków. Nagrodà dla tej klasy, która zwyci y b dzie wycieczka do Niemiec, do parku rozrywki Hyde-Park powiedzia a Alfreda Jankowska. Zgromadzeni nauczyciele nie ukrywali swojej fascynacji propozycjà goêci ze Szwecji. Zdaniem pedagogów, jest to bardzo dobry pomys. Jak najbardziej popieram pomys naszych goêci ze Szwecji i dlatego te zamierzam przystàpiç do uczestnictwa w programie stwierdzi a Jolanta Suszyƒska, dyrektor szko y im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie. Witold Janczys

3 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. WYDARZENIA 20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi Edward Klonowski:,,Dzisiaj, gdy dobiegam osiemdziesiàtki, najwi kszà mojà radoêcià jest to, e mimo wielu trudnoêci moi synowie Grzegorz i Zygmunt nie zmarnowali ca ego dorobku, odwrotnie powi kszyli go (Dokoƒczenie ze str. 1) A predyspozycje, o które pani pyta, by y takie, e podczas pracy w wileƒskich przedsi biorstwach w latach , a ostatnio by o to zjednoczenie produkcji zabawek Neringa, cz sto sk ada em tak zwane wnioski racjonalizatorskie. Tylko nie zawsze kierownictwo chcia o si przys uchiwaç moim propozycjom. Jednak w fabryce Neringa naczelny in ynier zainteresowa si niektórymi pomys ami. Przemys zabawkarski by w owym czasie zacofany, nale a o pilnie go udoskonalaç, wi c moje innowacje cz Êciowo si przyda y. Mnie si powiod o, poniewa uznanie zdoby y unowoczeênione przeze mnie wtryskarki, czyli urzàdzenia do wtryskiwania mas plastycznych do formy. Otrzyma em sporo dyplomów i premii pieni nych. Wkrótce zacz to w naszej fabryce rozmawiaç o tym, e na terenie ca ego Zwiàzku Sowieckiego Gorbaczow pozwala zak adaç spó dzielnie, aby ludzie mogli sami sobie radziç. Sytuacja gospodarcza w ogromnym kraju stawa a si coraz gorsza. Pewien in ynier z Ministerstwa Przemys u Terenowego zapyta, czy nie myêl o za o eniu spó dzielni. Ty masz do tego g ow zach ca. A dlaczego nie, chcia bym spróbowaç! odpowiedzia em nieoczekiwanie dla siebie. Bowiem w wieku prawie 60 lat trudno coê rozpoczynaç od nowa. Ale przecie mia em doros ych wykszta conych synów, na których mog em liczyç. Zygmunt i Grzegorz poparli mnie. Jaki rodzaj dzia alnoêci dominowa w waszej spó dzielni? Nadal robi em wtryskarki, które jeszcze bardziej udoskonali em. Otrzymywa em coraz wi cej zamówieƒ. W gara u, w pobli u w asnego domu na Lipówce, zainstalowa em niezb dne urzàdzenia. Póêniej za o yliêmy oddzia produkcyjny w Kowalczukach. Tam te wielu ludzi potrzebowa o pracy. WykonywaliÊmy ró norodnà bi uteri, inne wyroby z odpadów mas plastycznych. Na poczàtku lat 90. za o yliêmy spó k KLION, a w r kupiliêmy w drodze przetargu u dotkni tej kryzysem fabryki Neringa du y hangar na Lipówce przy ul. Birbyni 4a, znany dziê wielu klientom jako autoserwis, a od siedmiu lat te jako redakcja Kuriera. Dzisiaj, gdy dobiegam osiemdziesiàtki, najwi kszà mojà radoêcià jest to, e mimo wielu trudnoêci moi synowie nie zmarnowali ca ego dorobku, odwrotnie powi kszyli go. Grzegorz Klonowski: Partnerzy nigdy nas nie zawiedli Firma, jak wiadomo, wspó pracuje z licznymi spó kami w Polsce. Wiem, e Pan kieruje dzia kà kontaktów z zagranicà. Prosz opowiedzieç, jak si uk ada i rozwija ta wspó praca. Zaczn z daleka, a mianowicie od tego, e na poczàtku lat 90. w ekonomicznie trudnych czasach, gdy straciliêmy z bratem prac, zmuszeni byliêmy trudniç si drobnym handlem. ZakupywaliÊmy u producenta, na przyk ad w krakowskiej fabryce Wawel oraz warszawskiej Wedel czekolad i rozprowadzaliêmy w Wilnie i nie tylko. Ale ju wtedy zauwa yliêmy, z jak wielkà sympatià jesteêmy tam traktowani. Zawsze mieliêmy jak najsolidniejsze rozliczenia i wszechstronnà pomoc. Nie zaznaliêmy nigdy ze strony Rodaków adnego oszustwa ani obrazy. Poczàtkiem szerszej wspó pracy z zagranicà sta a si firma czeska Avia, na mocy umowy z którà uzyskaliêmy wy àcznoêç na jej cz Êci zmienne i samochody. Jednak e kryzys dotar i tutaj, t firm wykupi obcy kapita. Jednak tak pomyêlnie si z o y o, e od roku 1993 ju nawiàzaliêmy kontakty z firmà oponiarskà D bica. Andrzej Stelmach, dyrektor handlowy, by zainteresowany handlem z Litwà. RzeczywiÊcie na Litwie spotyka o si du o wywieszek z napisem D bica, ale przecie KLION sprowadza te produkcj innych polskich firm. GdzieÊ po roku zaanga owaliêmy si do wspó pracy z olsztyƒskà firmà Stomil, produkujàcà opony do du ych samochodów. Wielkim naszym przyjacielem i or downikiem sta si kierownik dzia u produkcyjnego Stomilu Jerzy Drzewicki, korzeniami powiàzany z Wilnem. Niestety, po pewnym czasie D bica zosta a sprzedana amerykaƒskiemu koncernowi Good year, natomiast Stomil naby francuski Michelin. StraciliÊmy wy àcznoêç na sprowadzanie produkcji tych firm. Co prawda, kontakty pozosta y. KLION nadal uzupe nia swój asortyment oponami Dunlop Michelin i D bica. Zresztà nie tylko przedsi biorstwo, ale te spo ecznoêç miasta D bica zaprzyjaêni a si z Ziemià Wileƒskà. Co roku stamtàd przyje d a do Wilna autokar z darami dla polskich Domów Dziecka. A jadà w nim entuzjaêci, zrzeszeni w folklorystycznym zespole. W ciàgu roku gromadzà te dary, szukajà sponsorów, organizujà wyjazdy wileƒskiej dzieciarni do rodzin mieszkaƒców D bicy. Wiadomo, e zapotrzebowanie na cz Êci zamienne, oleje stale ros o. Wi c kolejnych partnerów znaleêliêmy w S dziszowie, w Ma opolsce. S dziszowskie filtry, amortyzatory oraz inne detale sprowadzamy od d u szego czasu. Wspó pracujemy te ze spó kami w Krosnie, odzi. NawiàzaliÊmy kontakty z firmà ORLEN, której oleje sprzedajemy ju cztery lata. Kierownik dzia u eksportu Mariusz Kubera i jego zast pczyni Danuta Kochel czuwajà nad sprawnoêcià dostaw, pomagajà we wszystkim. Dobrze si wspó pracuje z takimi partnerami. W ciàgu 20 lat du o mog o si zmieniç nie tylko w KLIONIE, ale te yciu osobistym w aêcicieli spó ki. Prosz o tym opowiedzieç. S usznie to pani podkreêli a: w yciu osobistym, na które tak bardzo brakowa o w tamtych latach czasu. W I995 r. o eni em si z Alicjà, która jest nauczycielkà i bardzo wyrozumia ym cz owiekiem. Znosi to, e cz sto nie mog udzielaç si rodzinie. Dba o dom i naszego dziewi cioletniego syna Micha a. Jestem jej niezmiernie wdzi czny za tolerancj i zrozumienie ka dej trudnej sytuacji. Za to urlopy sp dzamy ca à rodzinà. Podobnie jest u Zygmunta. Te jest stale zapracowany. Co prawda, on si o eni znacznie wczeêniej i ma trzech synów, z których najstarszy, Rajmund, absolwent Wileƒskiego Gimnazjum im. Jana Paw a, jest ju studentem. M odsi uczà si w 5 i 7 klasie. Wi c jego ma once Genowefie, pracowniczce s u by zdrowia, równie nie brakuje obowiàzków w domu, ale zawsze jest pogodna, opanowana. Zygmunt Klonowski: Mieç w asnà spó k to odpowiedzialnoêç, ale te satysfakcja Po rozmowie z Pana ojcem, a nast pnie z bratem, zrozumia am, e te 20 lat min y Klonowskim pod znakiem ci kiej pracy, nie mówiàc o wielkim ryzyku, chwilami niepewnej sytuacji. Czy sà one wspó mierne z satysfakcjà, jakà przynosi posiadanie w asnego, nazwijmy to popularnie, biznesu? RzeczywiÊcie, pracujàc w innej pracy te moglibyêmy zarobiç na utrzymanie swoich rodzin. Jednak na swoim cz owiek czuje si wolny, twórczy, mo e zaplanowaç w asnà dzia alnoêç i ma prawo wyboru. A to przynosi wielkà satysfakcj. Wszystko, co osiàgn liêmy, zawdzi czamy naszej Rodzinie, ludziom, którzy w nas uwierzyli, byli z nami w ci kich chwilach i razem tworzyli firm, dbajàc o jej dobre imi. Przynosi radoêç i to, e mogliêmy pomóc polskim szko om, przedszkolom, zespo om artystycznym. W swoim czasie firma zaanga owa a si w rozwijanie w Wilnie sportu automobilowego i sponsorowa a zawody. Nie da si nigdy zapomnieç tak znaczàcego przedsi wzi cia, kiedy to w roku 1993 wysi kiem firmy zosta przebudowany cmentarz wojskowy na Rossie. PostawiliÊmy 85 nowych nagrobków na mogi ach o nierzy AK, poleg ych w 1944 r. podczas wyzwalania Wilna. Na grobach legionistów zosta y te zamienione zniszczone nagrobki, uporzàdkowano ca y teren. Przy okazji chc jeszcze raz wyraziç s owa uznania i podzi kowania ówczesnemu Ambasadorowi RP na Litwie Janowi Widackiemu oraz jego sekretarzowi Wojciechowi Wróblewskiemu, którzy potrafili doêç szybko uzyskaç pozwolenie u w adz litewskich i stworzyç wokó tej sprawy bardziej przyjaznà atmosfer. Przechowuj w swym archiwum teczk dokumentów i pozwoleƒ z departamentu dziedzictwa kultury Litwy, bez których nie moglibyêmy rozpoczàç prac. Wiadomo przecie, e nacjonaliêci 3 z Vilniji tworzyli na poczàtku lat 90. wokó Êladów polskiej kultury i historii w Wilnie negatywne opinie. Wszystko wi c polega o na szybkich dzia aniach. Granit przywieêliêmy spod fiƒskiej granicy, rozpi owaliêmy go na Bia orusi i przy odpowiednio zorganizowanej pracy wszystko, co zosta o zaplanowane z Radà Ochrony Pami ci Walk i M czeƒstwa, uda o si wykonaç. Tak samo yjà w pami ci wydarzenia z okresu, kiedy ksiàdz Staƒczyk zainicjowa w Kowalczukach budow Êwiàtyni Mi osierdzia Bo ego i wielce si przyda a pomoc naszej firmy, której filia by a wtedy czynna w tym miasteczku. Od dziewi ciu lat firma KLION jest wydawcà Kuriera Wileƒskiego. Dlaczego zaanga owa si Pan w t dziedzin dzia alnoêci? Jak zawsze wysz o to troch przypadkowo, ale przecie nale a o ratowaç ten jedyny polski dziennik na Litwie. al by o patrzeç na bezradnoêç zarzàdzania i na to, jak ró ne ugrupowania starajà si rozerwaç go na kawa ki. OczywiÊcie z naszej strony nastàpi y dosyç drastyczne posuni cia, ale innej drogi wówczas nie by o. Dotychczas s yszymy rozmaite oskar enia pod swoim adresem. Majà nasi oponenci racj, czy nie rozsàdzi historia. Dziennik jednak yje i firma KLION w jego utrzymanie w ciàgu tych 9 lat w o y a ponad 3 mln litów. Nadal czynimy wszystko, aby gazeta stawa a si ciekawsza i by a liczàcym si organem medialnym. Dzi ki internetowi sta a si dost pna czytelnikom na ca ym Êwiecie. Na zakoƒczenie tradycyjne pytanie o plany na przysz oêç? Ju czwarty rok jesteêmy w Unii Europejskiej. Musimy wi c przystosowaç swojà dzia alnoêç do wymogów i standardów europejskich. Dotyczy to organizacji pracy, zarzàdzania firmà. Jednak w przysz oêç spoglàdamy optymistycznie. Sàdzimy, e uda si jeszcze sporo uczyniç dla dobra ludzi i kraju, w którym mieszkamy. Rozmawia a Jadwiga Podmostko Fot. Bronis awa Kondratowicz i z archiwum firmy Rok Pierwsze kroki. Sportowy wehiku w asnej konstrukcji. Za kierownicà Zygmunt Klonowski. Sfotografowa Grzegorz Klonowski

4 4 WYDARENIE Mi dzynarodowe çwiczenia wojskowe Wczoraj na poligonie Kairiai pod K ajpedà rozpocz y si mi dzynarodowe çwiczenia wojskowe Amber Hope W odbywajàcych si ósmy raz z rz du çwiczeniach weêmie udzia oko o 1700 o nierzy i cywilów z 10 krajów NATO. W dwutygodniowych çwiczeniach uczestniczà te wojskowi krajów wspó pracujàcych z NATO w ramach programu Partnerstwo dla pokoju. Swoich obserwatorów przys a y równie Gruzja, Ukraina, Bia oruê, Rosja i Mo dowa. Amber Hope jest jednà z najwi kszych wojskowych operacji wojskowych w krajach ba tyckich. o nierze si zbrojnych krajów uczestniczàcych dzielà si doêwiadczeniami z misji pokojowych oraz wypracowujà wspó dzia ania w przysz ych operacjach pokojowych w ramach si mi dzynarodowych. Po raz pierwszy natomiast w historii Amber Hope o nierze b dà çwiczyli wspó prac z organizacjami pozarzàdowymi w operacjach niesienia pomocy humanitarnej. Obserwowaç tegoroczne çwiczenia przyjecha do K ajpedy o nierze si zbrojnych krajów uczestniczàcych wypracowujà wspó dzia ania w przysz ych operacjach pokojowych w ramach si mi dzynarodowych Fot. ELTA prezydent Valdas Adamkus, minister obrony kraju Juozas Olekas oraz jego koledzy z Polski i Finlandii ministrowie Aleksander Szczyg o i Jyri Häkämies. Wczoraj wieczorem ministrowie Polski i Litwy uczestniczyli w ceremonii zamkni cia polsko-litewskiej wspó pracy wojskowej w ramach projektu LITPOLBAT. Od przysz ego roku nasze kraje zamierzajà kontynuowaç t wspó prac w ramach ju trójstronnego projektu z udzia em ukraiƒskich o nierzy. S. T. Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Zast pcy red. nacz.: Krystyna Adamowicz Aleksander Borowik Zygmunt danowicz (tel ), Dziennikarze: Helena G adkowska, Witold Janczys, Witalis Masenas Stanis aw Tarasiewicz Marian Paluszkiewicz fotoreporter Wspó pracownicy: Danuta Kamilewicz, Jadwiga Podmostko, Jan Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk Sekretariat: Daniel Mackiewicz tel ) sekretarz odpowiedzialny, Alina Baniukiewicz amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė projektant graficzny, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umaczka, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbigniew Markowicz promocja (tel ), Dariusz Guszcza, Weronika Wojsznis reklama (tel , Andrzej Podworski kolporta -prenumerata (tel , Nak ad egz. Materia ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji. Segregacja odpadów jest konieczna Na poczàtku 2008 roku mieszkaƒcom rejonu trockiego majà byç ustawione pojemniki, które umo liwià segregacj odpadów. Uwaga na chiƒskie opony Pó miliona opon b dzie musia a wycofaç z amerykaƒskiego rynku chiƒska firma z Hangzhou Zhonge Rubber Co. Zapewniç to ma spó ka zajmujàca si wywozem Êmieci, której us ugi, niestety, nie zawsze spe niajà oczekiwania i zapotrzebowania mieszkaƒców rejonu. Zalewa nas potop Êmieci nietrwa ych produktów, jednorazówek, butelek, plastikowych toreb. Bez sprawnego systemu, powoduje to totalne zaêmiecenie terenu. Administracyjne Êrodki zapobiegania zaêmiecaniu Êrodowiska okazujà si nieskuteczne. Widzimy to ka dego dnia idàc do szko y, pracy, na spacer czy wycieczk. Nawet najlepsze prawo nie zda si na wiele, gdy brak egzekwowania stosowania jego przepisów. Nie mogàc specjalnie liczyç na pomoc innych, mo emy sami zrobiç wiele, aby uniknàç lub przynajmniej zmniejszyç ten problem. Po pierwsze, oczywiêcie, nie wyrzucaç Êmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale te przyzwyczaiç si samym i nauczyç w asne dzieci, aby segregowa y odpady. A. S. Amerykaƒski National Higway Traffic Safety Administration uzna, e majà zbyt cienkà warstw gumy utrudniajàcà rozwarstwianie opon. Importer opon do aut sportowych, furgonetek i ci arówek marki Westlake, Telluride, Compass and YKS Foreign Tire Sales zosta wezwany do wstrzymania sprzeda y opon i wycofania ju sprzedanych. Na rynku litewskim chiƒskie opony równie sà w sprzeda y. Z powodu niskiej ceny najcz Êciej sà montowane do autokarów wycieczkowych. Rz, inf. w. LITPOLBAT zosta rozwiàzany Polsko-litewski batalion LITPOLBAT, powo any przed dziesi ciu laty, ju zosta rozwiàzany. UroczystoÊç sfinalizowania projektu LITPOLBAT odby a si w ramach rozpocz cia mi dzynarodowych çwiczeƒ wojskowych Amber Hope Udzia w uroczystoêciach wzi li m.in. ministrowie obrony Polski i Litwy Aleksander Szczyg o i Juozas Olekas. Jednostka LITPOLBAT spe ni a ju swoje zadanie. W 1997 roku, gdy zosta a powo ana, Polska b dàca ju cz onkiem NATO by a ambasadorem Litwy w jej dà eniach do Sojuszu, nie tylko w aspekcie politycznym, ale te wojskowym. Wspólnie odbywaliêmy szkolenia, wymienialiêmy si doêwiadczeniem. Teraz oba kraje sà ju cz onkami NA- TO i mamy zobowiàzania wynikajàce z cz onkostwa - powiedzia Szczyg o. Jak zaznaczy Olekas, w 2010 roku Polska i Litwa wspólnie ze S owacjà i otwà utworzà grup bojowà Unii Europejskiej w celu uczestnictwa w misjach pokojowych. Inf. w. Dwie szko y jeden problem (Dokoƒczenie ze str. 1) Ich zdaniem, istnienie dwóch polskich szkó Êrednich jedna od drugiej w odleg oêci zaledwie kilkuset metrów grozi tym, e w przysz oêci zabraknie uczniów w klasach starszych, w konsekwencji mo e dojêç do zamkni cia jednej lub drugiej szko y. DziÊ statut Êredniej ma jedynie Szko a im. J. Lelewela, najstarsza wileƒska polska szko a. Natomiast powo ana przed dziesi ciu laty polska Szko a im. A. Wiwulskiego ma dwie 10 klasy i dà y do przychylnoêci sto ecznych w adz, eby pozwolono od wrzeênia kompletowaç klas 11, a za rok 12. Takie te obietnice spo ecznoêç szkolna otrzyma a w ramach przedwyborczych od przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie na poczàtku roku. DziÊ, gdy sà u w adzy, upomnia a si o nie w liêcie otwartym ( Kurier Wileƒski nr 121 (15671) z dnia 28 czerwca 2007 r.) do radnych frakcji AWPL w sto ecznej Radzie. W odpowiedzi prezesa frakcji Micha a Mackiewicza otrzymali potwierdzenie zapewnieƒ. Ta informacja wywo a a z kolei niepokój rodziców uczniów Szko y im. J. Lelewela. Wczoraj ich przedstawiciele z Rady Szko y oraz Komitetu Obrony Szko y spotkali si na roboczo z doradcà mera, eby wy uszczyç swoje racje oraz szukaç wspólnego wyjêcia z groênej dla szkó sytuacji. Piàtka (Szko a im. J. Lelewela przyp. red.) tradycyjnie kompletowa a starsze klasy z uczniów naszej oraz Szko y im. Wiwulskiego, która od jej za o enia zawsze by a podstawowà. JeÊli tam zostanie utworzona 11 klasa, to w przysz oêci mo e zabraknàç uczniów zarówno nam, jak i im t umaczy wczoraj podczas roboczego spotkania Robert Polakowski, prezes Rady Szko y im. J. Lelewela. Doda te, e obie szko y ju dzisiaj ledwo kompletujà klasy poczàtkowe, wobec czego w przysz oêci zabraknie uczniów w klasach starszych. Z kolei rodzice uczniów Szko y im. A. Wiwulskiego w swoim liêcie wyra ajà przekonanie, e szko czeka dobra perspektywa równie jako Êrednià, oraz sugerujà, e przekazywanie uczniów starszych klas szkole w sàsiedztwie nie wchodzi w rachub.... Nasi uczniowie sà niech tnie przyjmowani do i tak przepe nionej Szko y im. W. Syrokomli. Muszà jechaç do odleg ego Gimnazjum im. Mickiewicza. Przecie sztucznie nie dope nisz liczby uczniów w szko ach, e tak powiemy, niepopularnych napisali w swoim liêcie otwartym rodzice uczniów Szko y im. Wiwulskiego. Jaros aw Kamiƒski zapewnia rodziców z Lelewela, e zamkni cia którejkolwiek szko y nie nale y braç pod uwag nawet w perspektywie. Wyrazi te nadziej, e w ramach zmian systemu nauczania b dzie pozwolono szko om mniejszoêci narodowych kompletowaç klasy mniej liczebne ni obecnie. Jednak wobec tego, czy tak b dzie w perspektywie (?) postanowiono 9 lipca zwo aç trójstronnà narad przedstawicieli rodziców i nauczycieli szkó z udzia em radnych AWPL i kierownictwa Macierzy Szkolnej. Ze strony rodziców uczniów Szko y im. Lelewela pad a te konkretna propozycja by jednym z podstawowych tematów przysz ego spotkania by a kwestia po àczenia dwóch szkó w jednà. Zdaniem rodziców pozwoli oby to na utworzenie w tym rejonie Wilna silnej konkurencyjnie oraz z perspektywà rozwoju polskiej placówki oêwiatowej. Stanis aw Tarasiewicz Reklama - og oszenia do 10 s ów bez ramki - 10 Lt, w ramce (10 cm/kw) - 20 Lt - pozdrowienia, kondolencje (do 50 cm/kw) - 30 Lt Reklama modu owa od 2 Lt za 1 cm/kw - zni ki stosuje si od wielkoêci lub iloêci reklam. Prenumerata Prenumeraty na Litwie mo na dokonaç w ka dym urz dzie pocztowym. Indeks pocztowy wydania codziennego Lt (1 mies.). Indeks wydania codziennego dla emerytów i inwalidów I, II grupy Lt (1 mies.). Indeks wydania magazynowego Lt (1 mies.). Prenumeraty te mo na dokonaç: w ksi garniach Elephas, Oland 11, Ksi garnia na Rudnickiej, Rudnink 20, w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76 oraz w szko ach w cenie - 14 Lt (1 mies.). Prenumerata w Polsce Wydanie codzienne - 60 PLN (1 mies.), wydanie magazynowe - 20 PLN (1 mies.). Przelewu w Polsce za reklam i prenumerat mo na dokonaç w z otówkach na konto: V.Ø. Vilnijos Ïodis, nr Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddzia w Suwa kach, z dopiskiem,,reklama lub prenumerata. O prenumeracie w Polsce prosimy redakcj poinformowaç tel./faks , p.el. DZIENNIK NALE Y DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOÂCI NARODOWYCH Wydawca Vš Į,,Kurier Wilenski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja,,Pomoc Polakom na Wschodzie

5 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. WYWIAD Tworzyç radio dla s uchaczy 5 Z okazji Jubileuszu 15-lecia Radia Znad Wilii, który przypada 1 lipca, proponujemy naszym Czytelnikom rozmow z Miros awem Juchniewiczem, dyrektorem generalnym Radia Znad Wilii, a tak e wypowiedzi innych pracowników radia. Przypomnijmy w jakich okolicznoêciach powstawa o Radio Znad Wilii. Za o ycielem radia jest Czes aw Okiƒczyc, który b dàc w Warszawie us ysza Radio Zet. PomyÊla wówczas, dlaczego podobna rozg oênia nie mo e funkcjonowaç na podobnych zasadach w Wilnie? Tak wi c by to jego pomys i on to wszystko tworzy. Poczàtki rok 1992 by y bardzo trudne, poniewa ani sprz towo, ani kadrowo nie byliêmy w gruncie rzeczy przygotowani, wielu z nas nie wiedzia o, jak si tworzy radio. Zas uga Czes awa Okiƒczyca jest równie w tym, e w bardzo krótkim czasie potrafi zebraç najlepszych dziennikarzy i zainteresowaç ich radiem. Poczàtki by y trudne, ale on da dawk optymizmu, zastrzyk energii. Poprzez wyjazdy na szkolenia do Polski, do ogólnopaƒstwowych stacji komercyjnych, jak te do paƒstwowego radia. W ciàgu tych lat wiele osób poznawa o, czym w aêciwie jest radio, jak si tworzy audycje, jak si zbiera informacje. Pojawi o si mnóstwo innych rozg oêni komercyjnych na Litwie, ale zaj liêmy polskà nisz i wszystkie nasze programy informacyjne, gospodarcze, polityczne, muzyczne sà skierowane do mniejszoêci polskiej. Jak du e audytorium liczy dziê grono s uchaczy radia? Wed ug badaƒ TNS Gallup Media, audytorium naszej rozg oêni liczy 120 tys. s uchaczy tygodniowo, 60 tys. dziennie. W latach 90. pojawi o si nowe poj cie format. Jak dziê mo na okreêliç format Radia Znad Wilii? W naszym przypadku z formatem by o trudniej, poniewa jako radio dla mniejszoêci narodowej musieliêmy ogarnàç i m odzie, i ludzi w wieku Êrednim oraz starszym, co nie jest atwe. MusieliÊmy zarówno programowo, jak te muzycznie porozk adaç audycje w ró ne pory dnia i roku tak, eby przyciàgnàç i zach ciç s uchaczy, poniewa na rynku jest du a konkurencja. W tym momencie format to styl, w jakim radio nadaje. Nadajemy 50 procent polskiej muzyki, 50 procent zachodniej. DziÊ otrzymujemy najnowszà muzyk zarówno z Polski, jak te z Londynu. Jest redaktor muzyczny, który to wszystko filtruje, wybiera to, co jego zdaniem jest potrzebne dla naszego s uchacza. Zresztà podobne rozg oênie radiowe dzia ajà dziê w Londynie oraz w Nowym Jorku. Ale byliêmy pierwszym radiem o takim formacie jak nasz, czyli dla mniejszoêci polskiej, informujàcym o tym, co si dzieje w stolicy. Co by o najtrudniejsze i najprzyjemniejsze w ciàgu minionych 15 lat? Najtrudniejszym by o, oczywiêcie, utrzymanie si na rynku, poniewa jest to niszowe radio. Poczàtek by trudny, nast pnie kryzys w Rosji w latach , gdy za ama si rynek reklamowy. Wiele firm i spó ek wówczas zosta o zamkni tych. By to trudny okres, poniewa trzeba by o inwestowaç w sprz t, w ludzi. Przez dwa lata musieliêmy ciàç swoje wydatki, planowaç inwestycje, wi c kryzys ten by odczuwalny równie dla nas. Z kolei przyjemnym jest to, e przez radio przewin o si mnóstwo osób. Trzon tworzà ludzie, którzy sà od samego poczàtku, z pierwszego s owa wiedzà co i jak ma byç, ale ciàgle poszukujemy twórczych osób, by urozmaiciç program nowymi pomys ami. Mogà to byç ludzie m odzi, osoby niezwiàzane z radiem, ale majàce ciekawe pomys y, które mo na tu zrealizowaç. Chcemy razem ze s uchaczami tworzyç radio.,,wa nym jest tak e kszta towanie Polaka jako obywatela Litwy, nie zapominajàc o tym, e jesteêmy obywatelami Litwy, ale przede wszystkim Polakami" Fot. Marian Paluszkiewicz Radio Znad Wilii jest tak e organizatorem znakomitych koncertów... Radio od samego poczàtku organizowa o koncerty. StaraliÊmy si przedstawiaç s uchaczowi to, co jest najlepsze, z najwy szej pó ki. Zale a o nam na jakoêci i na tym, by nie zawieêç s uchaczy. Dzi kujemy wszystkim s uchaczom, którzy przybyli na jubileuszowy koncert radia 9 czerwca w Siemens Arenie. Sàdz, e ka dy wyniós z niego pozytywne wra enia. DziÊ radio równie nie przesta o si rozwijaç. Jakie kwestie sà dla was najbardziej aktualne? Jako radio jesteêmy ju na takim etapie, e musimy zwracaç uwag przede wszystkim na jakoêç. Planujemy inwestycje w technik i przede wszystkim w ludzi. Od dwóch lat poszukujemy nowych g osów, nowych ludzi, nowych pomys ów. Nasz kierunek nie zmienia si jest to promocja polskiej kultury, s u enie organizacjom spo ecznym w informowaniu o tym, co si dzieje w Wilnie i nie tylko. Wa nym jest tak e kszta towanie Polaka jako obywatela Litwy, nie zapominajàc o tym, e jesteêmy obywatelami Litwy, ale przede wszystkim Polakami. Poza tym, jako radio jesteêmy w projekcie europejskim i nadajemy program radia Racja z Bia egostoku w j zyku bia oruskim, skierowany przede wszystkim na Bia oruê, ale nie tylko, bowiem na Litwie najwi ksze skupisko Bia orusinów oko o 50 tysi cy mieszka w Wilnie. Z kolei na terytorium Bia orusi docieramy do s uchaczy w promieniu oko o 100 kilometrów. Zrobi Pan znakomità karier w amerykaƒskim stylu zaczynajàc od funkcji realizatora, poprzez prezentera, a po stanowisko dyrektora generalnego. Jakie audycje w asnego radia dziê lubi Pan najbardziej jako s uchacz? Jestem w radiu od pierwszego dnia. By to bardzo interesujàcy okres i naprawd mile go wspominam. Przez wiele lat pracowa em w studiu, a nast pnie w innych dzia ach. MyÊl, e trzeba po knàç bakcyla radia. W tym momencie sà pewne programy, które z przyjemnoêcià s ucham na przyk ad ycie z pasjà Sabiny Gie wanowskiej. Tym bardziej, e ukazuje si w sobot, gdy mo na sobie w tym czasie na przyk ad sprzàtaç czy gotowaç. Na czym polega sekret sukcesu zarzàdzania? Dyplomacja czy twarda r ka? Sàdz, e zale y to od sytuacji. Musi byç i twarda r ka, ale w drodze dyskusji zawsze mo na dojêç do wspólnego mianownika. Wa ne jest przede wszystkim zdanie innych pracowników, którzy te pracujà przez wiele lat i nieraz widzà to pod innym kàtem. Moim zdaniem, najwa niejsza jest dyskusja, rozmowa i us yszenie drugiej strony s uchacza albo pracownika. JeÊli zamknàç oczy i drzwi, nie da si tworzyç radia. Jakie sà najbli sze perspektywy rozwoju rozg oêni? Wkrótce b dziemy nadawali równie w internecie. Wymaga o to sporo czasu, ale naszym zadaniem jest zaoferowanie dobrej jakoêci sygna u w internecie, a tak e otwarcie kana u dla 5 tysi cy odbiorców, co jest nieco skomplikowane pod wzgl dem technicznym, ale do tego dà ymy. Poza tym jesteêmy na takim etapie, e musimy jeszcze bardziej uwzgl dniaç proêby s uchaczy, wi c nale y przejrzeç pewne programy, b dzie nieco zmienia a si ramówka. Wa ne jest to, by do tworzenia radia do àczy a m odzie. Jak by tam nie by o stawiamy na m odych, chcemy, by by o wi cej programów dla m odzie y. JesteÊmy bardzo otwarci, czekamy na pomys y. Co dla Pana jest w pracy najcenniejsze? Przede wszystkim cieszy mnie fakt, e przez 15 lat wi kszoêç zespo u nie zmienia si. Mo e to jest dobrze, mo e êle, ale czuj si tutaj na swoim miejscu. Stanowimy zgranà grup, która potrafi zebraç si w ka dym momencie. Atmosfera jest przyjazna, ka dy przychodzi z uêmiechem, z dobrym humorem, poniewa wie, e ma tu znakomite miejsce dla samorealizacji. Mo liwoêci wszak sà du e, ale wiele zale y te od pracownika czy chce doskonaliç si, iêç w gór, czy te osiàga jakiê poziom i na tym poprzestaje. Pracuj z ludêmi przez tyle lat i sàdz, e nie jestem dla nich kimê, kogo si bojà. Zawsze dà do tego, by atmosfera by a przyjazna. Witalis Masenas Czy radiowiec mo e byç gwiazdà? Sabina Gie wanowska (prezenterka) Gwiazdà? Nie do mnie z tym! Jak si wstaje o godzinie 5 rano! I n f o r m a c j e muszà byç ciàgle aktualizowane, trzeba ca y czas apaç goêci, aktualne tematy, trzeba namawiaç, bo to jest równie wielka praca zach ciç kogoê mówiç do mikrofonu. Nie wiem, gdzie jest tu miejsce na zastanowienie si nad gwiazdorstwem. Ale jest du y plus yczliwoêç ludzka, która wszystko rekompensuje. Gdy s uchacze mówià, e to, co by o w radiu, by o dobre, potrzebne akurat w tym momencie, e by o bardzo przydatne czy poprawi o nastrój, to jest bardzo wa ne. Wtedy mam odczucie, e to, co robi, jest potrzebne i to jest najwa niejsze. Moja bezgraniczna wdzi cznoêç jest kierowana przede wszystkim do goêci mojego programu ycie z pasjà, którzy tak otwarcie i szczerze mówià o tym, co w yciu nie uda o si, a co na szcz Êcie si uda o. Jest to wzór dla innych wbrew trudnoêciom yç dalej, dzia aç. I to wzbudza mój najwi kszy podziw. Radio to bardzo dobre miejsce, wspaniali ludzie. Niezale nie od metryki wszyscy sà bardzo m odzi, zaanga owani, nieoboj tni. Zupe nie nie odczuwam, e min o ju 15 lat. Codziennie sà nowe wydarzenia, nowi ludzie, nowa informacja, nowa muzyka i ka dy dzieƒ jest nowy. Marius Pileckis (redaktor muzyczny) J z y k a p o l s k i e g o nauczy em si w ciàgu lat sp d z onyc h w radiu. Przychodz àc tu 8 lat temu umia em zaledwo kilka s ów po polsku. W pracy natomiast niewa ne, w jakim j zyku jest wykonywana piosenka po angielsku, francusku czy po polsku. Powiedzia bym tak: litewska muzyka rozrywkowa jest bardziej popowa, a polska bardziej w kierunku rocka. Jest to najwi ksza ró nica. DziÊ na bie àco otrzymujemy najnowszà muzyk zarówno z Polski, jak te z Londynu. Teraz w zasadzie ka dych 10 minut brzmi polska muzyka i tak powinno byç. W radiu jest naprawd bardzo dobrze. Przychodz tu jak do osobnej republiki (Êmieje si ). Zapominam, e jestem Litwinem, gdy w drzwiach spotyka mnie nasza sympatyczna sekretarka i mówimy sobie czeêç. W ogóle nie czuj tych oêmiu lat, sp dzonych w radiu. Aleksandra Akiƒczo (kierownik dzia u informacyjnego) J e s z c z e radia nie by o, a ja ju tu by am. W tym roku mija 15 lat w radiu i 20 lat w dzienn i k a r s t w i e. Zaczynam dzieƒ od s uchania wiadomoêci litewskich, koƒcz zaê na oglàdaniu wiadomoêci telewizyjnych. Jest to praca na okràg o, ale ja to lubi. Lubi Êcis à, zwi z à informacj i mam wra enie, e jestem na miejscu. Jestem Êwiadoma odpowiedzialnoêci i uwa am, e najwa niejsza jest rzetelnoêç i obiektywnoêç. I tak staram si robiç. Pracujemy z ogromnym zapa em i chyba nie dla pieni dzy przede wszystkim czerpiemy z tego ogromnà przyjemnoêç. Czuj dum i satysfakcj z tego, e uda o nam si stworzyç nie tylko radio, które jest lubiane, ale tak e Êwietny zespó. Wspólnie obchodzimy Êwi ta, sp dzamy weekendy, a nawet jeêdzimy wspólnie na wakacje. Uwa am, e stworzenie takiego zespo u, w którym cudownie si pracuje i czerpie si ogromnà radoêç ycia to najwi kszy sukces. W. M.

6 6 SMACZNEGO! Kulinarne trio Przys owie mówi, e gdzie gospodyƒ szeêç, tam nie ma co jeêç. Pomimo e màdroêç ludowa zwykle ma racj, to wyjàtki zdarzajà si w ka dej sytuacji. Zresztà, dobre przyj cie przygotowuje zawsze kilku kucharzy. Tym razem tak w aênie jest. Swieta, Aurelia i Diana same mogà przyszykowaç ka de przyj cie Fot. Zbigniew Markowicz Trzy urocze dziewczyny: Diana Biajgo, Aurelia okietczenko i Swieta Ko obowa zrzàdzeniem losu znalaz y si w Solecznickim Domu Dziecka. Niestety, z rodzinnych domów raczej nie wynios y pozytywnych wra eƒ i tradycji. Nie najlepiej tam bowiem si dzia o skoro musia y odejêç. Poczàtkowo trudno by o si z tym pogodziç, zaadoptowaç w nowym miejscu i nowym towarzystwie. Ponoç tego rodzaju bariery do koƒca nigdy nie da si pokonaç i nie da si do koƒca z tym pogodziç. Jednak dzi ki mi ej atmosferze, która w tym ich nowym domu panuje, dziewczynki czujà si tu dziê ca kiem dobrze. Sà uêmiechni te, aktywnie uczestniczà we wszystkich imprezach Domu Dziecka, wykazujà si w asnà inicjatywà. Swoje zainteresowania skierowa y w stron kuchni i faktycznie bardzo adnie podzieli y si rolami. Swieta bardzo lubi gotowaç takie zupy jak ogórkowa i pomidorowa. Najbardziej jednak lubi przygotowywaç ró nego rodzaju koktajle, piec ciasteczka i ciastka, szczególnie z owocami oraz torty. Aurelia przyrzàdza wszystkie potrawy mi sne: z wo owiny, wieprzowiny, drobiu. Pieczone ca e sztuki, bitki, kotlety, ga ki. Odpowiednio doprawione dania za ka dym razem mogà mieç inny smak. Diana zaê specjalizuje si w wymyêlaniu ró nych koktajli. Najlepiej si jej udajà owocowe. Poniewa las jest blisko, to sama zbiera jagody, sama te z nich wymyêla ró ne cudeƒka. Niektóre z nich sà bardzo proste i szybkie w przygotowaniu, bo wystarczy np. szklank Êwie ych poziomek zmiksowaç z kefirem, dodaç cukru i troch wanilii, a ju jest wspania e drugie Êniadanie lub kolacja z bu eczkà dro d owà. S owem, jeêli w Domu Dziecka jest jakaê uroczystoêç czy wi ksze Êwi to to z przygotowaniem przyj cia nie ma adnych k opotów. KtoÊ przyrzàdzi mi so, ktoê zrobi sa atk, a ktoê upiecze tort i przygotuje koktajle. Julitta Tryk Odrobina ostroêci i pikanterii Pikantna kuchnia ma wielu zwolenników na ca ym Êwiecie. Ogniste potrawy pobudzajà krà enie, ale i apetyt. Jedna szczypta agodnà potraw zmienia w ostrà i pe nà charakteru. Dlatego, by palàce przyprawy wysz y nam na zdrowie warto pami taç o kilku zasadach: Unikaç ich kontaktów ze skórà i oczami. Wywo ujà bowiem podra nienie, a nawet ból. Nie przesadzaç z ich dodawaniem, bo nadmiar chili czy imbiru mo e zabiç smak potrawy i podra niç przewód pokarmowy. Im Êwie sze, tym ostrzejsze. Suszone potrawy sà nieco agodniejsze w smaku. Dodatkowo wietrzejà w czasie przechowywania. Najbardziej ogniste przyprawy Oto najpikantniejsze z pikantnych. Doprawia si nimi przeró ne potrawy albo przyrzàdza z nich mniej lub bardziej palàce sosy i pasty. Gorczyca Wyst puje w dwóch podstawowych odmianach: bia ej, doêç agodnej w smaku oraz czarnej palàcej. Gorczyca stanowi g ówny sk adnik musztardy. Gorczyc dodaje si do marynat warzywnych (zwi ksza trwa oêç i poprawia smak). Musztard zaê serwuje si do mi s zimnych i grillowanych, jak te do pieczonych kie basek. Imbir Egzotyczny napój z mi tà Lato jest okresem kiedy cz sto i du o pijemy. Wiele osób pije ró nego rodzaju s odziki i oran ady. Tymczasem one ani orzeêwiajà, ani nie kojà pragnienia. Proponujemy coê, co nie tylko adnie si prezentuje, jest smaczne, ale i bardzo skutecznie koi letnie pragnienie. pó dobrze dojrza ej papai pó banana szklanka soku z ananasa szklanka wody mineralnej gazowanej cytryna listki Êwie ej mi ty Papaj umyç, obraç, usunàç pestki, pokroiç w kostk. Banan obraç, pokroiç i zmiksowaç razem z papajà. Dodaç sok z ananasa i wycisnàç sok z cytryny. Dok adnie wymieszaç. Je eli chcemy, by napój by mniej Jest bardzo popularny w kuchni azjatyckiej, gdzie u ywa si jego Êwie ych k àczy. Najlepiej przechowuje si w lodówce, zawini ty w papier. Âwie y imbir mo na dodawaç do zup, krótko sma onych potraw mi snych i warzywnych. Suszonym i sproszkowanym mo na doprawiaç flaki, ciasto piernikowe (miodowe) oraz koktajle. Imbir agodzi stany zapalne i nudnoêci, a tak e niszczy komórki rakowe. Chili To ma e, niezwykle pikantne papryczki o palàcych nasionkach. Roztarte z octem dajà popularny w Meksyku sos tabasco. Z papryczek chili robi si te hariss pikantnà past u ywanà w kuchni arabskiej. Chili dodaje si mi s, drobiu, ryb, sma onych i duszonych daƒ warzywnych, zup, sosów. Chili zmniejsza krzepliwoêci krwi, pomaga obni yç ciênienie t tniczne i poziom cholesterolu. Chrzan W polskiej kuchni kawa ki chrzanu dodaje si do kiszonych ogórków, a starty podaje jako sos. W Japonii du à popularnoêcià cieszy si chrzan zielony, który charakteryzuje si palàcym smakiem. To w aênie z niego robi si s ynnà past wasabi. Chrzan podaje si do w dlin i zimnych mi s, past wasabi do susshi. kaloryczny, rozcieƒczyç go wodà mineralnà. Rozlaç do szklaneczek. Do ka dej wrzuciç 3-4 kostki lodu. Podawaç ozdobiony ca ymi listkami mi ty. Mo na te mi t drobno pokrajaç i zmieszaç z napojem. Jest to wspania y deser zarówno dla dzieci jak i doros ych na letnie upa y. Uwaga: W podobny sposób mo na przygotowaç po ywny koktail, np. na Êniadanie. Wystarczy tylko wod mineralnà zamieniç jogurtem naturalnym lub kefirem. Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Jak uk adaç posi ki Komponowanie posi ków wed ug diety Kodu nie jest trudne. Uk adajàc codzienny jad ospis przestrzegaj nast pujàcych regu : W ka dym posi ku powinny si zaleêç produkty z w glowodanami wyroby zbo owe, warzywa, owoce. W dwóch posi kach muszà byç t uszcze (pami tajmy, e t uszcz ju jest w niektórych produktach, np. orzechach). W dwóch posi kach powinno byç bia ko (mi so, nabia ). Podajemy ca odzienny jad ospis z uwzgl dnieniem, ile procent kalorii dostarczà zawarte w nim w glowodany, t uszcze i bia ka. Âniadanie P atki z jogurtem 15 proc. w glowodany, 2 proc. t uszcze, 8 proc. bia ko. Sk adniki na jednà porcj : ma y kubek jogurtu naturalnego lub szklanka mleka sojowego 4 y ki p atków pszennych pe noziarnistych pó brzoskwini 2-3 orzechy w oskie 1 y eczka miodu Wymieszaj p atki z jogurtem lub mlekiem. Dodaj umytà i pokrojonà w plasterki brzoskwini ze skórkà. Pos ódê miodem, posyp orzechami. II Êniadanie Bu ka z nadzieniem warzywnym 15 proc. w glowodany, 10 proc. t uszcze, 5 proc. bia ko. Sk adniki na jednà porcj : 1 pe noziarnista bu ka 2-3 liêcie sa aty 1 pomidor pó papryki kilka krà ków cebuli 2 cienkie plasterki chudej w dliny pó y eczki oliwy Bu k lekko podgrzej w piekarniku lub tosterze. Ciep à przekrój i wype nij kieszonk listkami sa aty, w dlinà i pokrojonymi w cienkie plasterki warzywami. Skrop nadzienie oliwà. Podawaç mo na zarówno na ciep o, jak i na ch odno, choç na ciep o znaczniej lepiej smakuje. Stron przygotowa a Julitta Tryk Przekàska Gruszka z pistacjami 10 proc. w glowodany, 6 proc. t uszcze, 2 proc. bia ko. Sk adniki na jednà porcj : 1 gruszka garstka pistacji y ka soku z cytryny 2 y eczki niskoprocentowej Êmietany Gruszk umyj, nie obieraj. Przekrój jà na po ow i wydrà gniazda nasienne. Skrop sokiem z cytryny. Pistacje oczyêç i rozdrobnij. Posyp pistacjami gruszk. Miejsca po gniazdku nasiennym udekoruj Êmietankà. Obiadokolacja Makaron z serem 12 proc. w glowodany, 10 proc. t uszcze, 5 proc. bia ko. Sk adniki na jednà porcj : 1 szklanka ugotowanego makaronu 1 y eczka oliwy pó szklanki bulionu warzywnego 3 pieczarki 2 y eczki sera parmezanu 1 pomidor kilka listków bazylii Obierz pieczarki, pokrój. Podsma na oliwie. Zalej bulionem i podduê 5 minut. Dodaj po ow sera. PodduÊ chwil. Ugotuj makaron na pó twardo. Wymieszaj z sosem. Posyp resztà parmezanu i bazylià. Udekoruj pomidorem. Sa atka drobiowa z truskawkami Dzieƒ staje si krótszy, a wi c i lato powoli ucieka. Musimy Êpieszyç korzystaç z darów lata, by na zim zaopatrzyç swój organizm we wszystkie potrzebne witaminy, no i by troch w asne podniebienie smako ykami popieêciç. Tym razem proponujemy sa atk z truskawkami. 250 g zielonych szparagów 1 ó ta papryka 1 cebula 500 g piersi kurczaka 4 y ki oleju p czek koperku p czek szczypiorku kilka liêci sa aty 3 y ki octu estragonowego 250 g truskawek sól, pieprz do smaku Szparagi oczyêciç, odciàç twarde koƒce i pokroiç w kostk. Wrzuciç do posolonego wrzàtku i gotowaç 10 minut. Nast pnie osàczyç i ostudziç. Papryk pokroiç w wi kszà kostk, cebul w drobnà kostk. Mi so pokrajaç w plasterki i usma yç na z oty kolor, nast pnie posypaç solà i pieprzem. T uszcz ze sma enia zmieszaç z pozosta ym olejem, octem oraz 3 y kami wody. Sos doprawiç solà i pieprzem. Koperek, szczypiorek i zio a posiekaç drobno, sa at porwaç na wi ksze kawa ki. Umyte truskawki podzieliç na çwiartki. Na pó misku u o yç liêcie sa aty, a na nich umieêciç przygotowane warzywa i owoce. Na wierzchu u o yç kawa ki mi sa oraz polaç przygotowanym sosem. Wszystko wyglàda bardzo kolorowo i pysznie smakuje. Jak najbardziej pasuje na letni piknik na dzia ce pod gruszà. A jak ktoê nie ma dzia ki bàdê gruszy, mo e sobie urzàdziç taki podwieczorek z rodzinà lub kilkoma przyjació mi na leênej polanie (uprzednio wszystko w domu przygotowaç) lub na w asnym balkonie w mieszkaniu w bloku.

7 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. OPINIE Komu przychylna jest Joanina? 7 P a r a f r a - zujàc wieszcza: o Unii Europejskiej dalibóg mniej wiem ni o Chinach. Z r kà na sercu, o Chinach te niewiele, choç je tydzieƒ oglàda em i czyta em te co nieco. Je eli jednak wiedza o Paƒstwie Ârodka to rzecz osobistych upodobaƒ, to o Unii, jako jej obywatelowi, wiedzieç troch nale a oby. Chyba. Spróbowa em swojà skromnà wiedz nieco poszerzyç na przyk adzie ostatnich, z koƒca minionego tygodnia, unijnych wydarzeƒ. Tym bardziej, e Polacy odegrali w nich istotnà rol. Szefowa polskiego MSZ okreêli a nawet te wydarzenia jako gra jednego aktora, a jego rol nazwa a oskarowà. Mówi a tak o swoim prze o onym, prezydencie Lechu Kaczyƒskim, ale chyba to nie znaczy, e mu si tylko podlizywa a. Lech i Jaros aw Kaczyƒscy twierdzili zgodnie, e z tej batalii Polska wysz a wzmocniona, zosta a liczàcym si cz onkiem wspólnoty, a osiàgni ty w Brukseli kompromis by zdecydowanie zwyci stwem Polski. Mniej wi cej w tym samym tonie wypowiadali si inni politycy z obozu rzàdzàcego. Zanim przejd do dalszych opinii, krótko o istocie sprawy. Od czasu, kiedy w Polsce rzàdzà Kaczyƒscy, stosunki Polski z Niemcami stajà si coraz bardziej nieprzyjemne. Znamienne, e z Rosjà tak samo. W Brukseli Polska te, si à okolicznoêci, musia a Êciàç si z Niemcami: Niemcy forsowa y system g osowania w Unii korzystny dla najwi kszych paƒstw cz onkowskich, przy którym nawet Polska mia aby bardzo ma y wp yw na podejmowane decyzje. Nie mówiàc o Litwie i innym unijnym Wakacje nie dla wszystkich drobiazgu. Propozycjà Polski by y zmiany korzystne w aênie dla krajów ma ych i Êrednich. Skoƒczy o si na kompromisie, czyli na pozostawieniu a na 10 najbli szych lat aktualnego systemu ustalania wartoêci g osów. Czyli osiàgni to kompromis. O ile w Polsce politycy rzàdzàcy oceniajà ten kompromis jako sukces, bezstronni eksperci jako sukces umiarkowany, a opozycja, tak jak jej przystoi, krzyczy, e mo na by o osiàgnàç o wiele wi cej, to w Niemczech ton wypowiedzi jest troch inny. Owszem, kanclerz Merkel zapewnia, e stosunki z Polskà nie ulegnà pogorszeniu, ale mówi a to samo za ka dym razem, kiedy akurat si pogarsza y. Inni za to politycy i eksperci nie zostawiajà na Polsce suchej nitki: izoluje i dyskredytuje Niemcy w UE! Sposób argumentacji i negocjacji przez Lecha Kaczyƒskiego okreêlony zosta jako paranoidalna mieszanina, sk adajàca si z manii przeêladowczej, kompleksu ni szoêci, ksenofobii i niezrozumienia rzeczywistoêci. Mimo dwóch wojen Êwiatowych, Niemcy ciàgle nie potrafià nauczyç si przegrywaç. Gratulowa y Polsce hiszpaƒska prawica i w adze Czech. A Litwa? Przed szczytem brukselskim jeden z litewskich, jeêli nie czo owych, to najd u ej zasiedzia ych w polityce dzia aczy oêwiadczy jednoznacznie: àdania Polski sà nierealne, a Litwa zawsze mierzy zamiary wed ug si, wi c Polski nie poprze. Nie pierwszy ju raz w sporze Polski z Niemcami Litwa albo stoi na uboczu, albo jest po tamtej stronie. I nagle w mediach litewskich kardynalny zwrot: to nie polski, lecz litewski prezydent sta si w Brukseli architektem nowej Europy! Adamkus tak skutecznie poêredniczy mi dzy Lechem i Angelà, e wszystko skoƒczy o si dobrze, a eby nie on, to skoƒczy oby si bardzo êle. Media podkreêlajà przy tym doskona e opanowanie przez prezydenta j zyków obcych jako g ówny instrument tego architekta. Je eli chodzi o angielski, mog zar czyç, e by a to pochwa a sporo na wyrost. Jak jest z litewskim, ka dy s yszy. Zwrot od braku zainteresowania do g bokiego zaanga owania Litwy w negocjacje zaszed w jednej chwili tej, w której kanclerz Merkel przywo ujàco kiwn a na naszego prezydenta palcem. Jaki z powy szego wniosek? A taki, e gdybym czyta tylko pras jednego paƒstwa albo jednej partii, albo przynajmniej w jednym j zyku, moja wiedza by aby nie do skruszenia. A tak, kiedy ka dy mówi swoje i ka dy krzyczy, e tylko on ma racj im wi cej o Unii wiem, tym mniej rozumiem. Jednego tylko dowiedzia em si na pewno: Joanina w kontekêcie unijnym to wcale nie dziewczyna, tylko grecka miejscowoêç. Gdzie Unia te dogadywa a si o g osowaniu. Jan Sienkiewicz R o z p o - cz y si tak d ugo oczekiwane wakacje, czas laby i odpoczynku od wk uwa n i a matematycznych, chemicznych i fizycznych wzorów, czytania s usznych lub nies usznych lektur, wys uchiwania uwag nauczycieli i rodziców. Za czasów komunistycznych by y obozy harcerskie i m odzie owe, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. W adza dba a o w aêciwy kr gos up swoich nast pców. DziÊ jest inaczej. Jest wolnoêç s owa, wyznania, wolny rynek. Kto nie ma miedzi ten w domu siedzi. W istocie tak jest. Biedne dzieciaki siedzà wokó bloków na miejskich osiedlach, starszaki w drujà od pubu do pubu, we wsiach okupowane sà przystanki autobusowe, bo to takie naturalne centra folkloru i kultury i miejsce z którego mo na wyjechaç, marzeniami. Prawie 60 procent dzieci i m odzie y w Polsce tegoroczne wakacje sp dzi w domu. Dlaczego? Proste. Bieda. Rodziców nie staç na wys anie swoich pociech w góry czy nad morze, gdzieê na letnisko. Rodziny Êrednio zamo ne organizujà jakieê biwaki, pikniki, a jak si uda o coê zaoszcz dziç przez ca y rok to mo e i wypad do rodziny si zaliczy. Nie takich wakacji oczekujà dzieci i ich rodzice, szczególnie ci, którzy najg oêniej krzyczeli SolidarnoÊç i mieli najwi cej wiary w s usznoêç swoich idei. Wszystko, no prawie wszystko si rozmy o. Klasa polityczna, ta nowa, opiera si jeszcze na masie ludu, ale oparcie coraz bardziej kruche. Ci, którym wiara w lepsze jutro kraju nad Wis à usz a jak powietrze z balonika, uciekli za pracà do innych krajów albo ca kowicie odci li si od ycia publicznego i spo ecznego. Ci, którym uda o si za apaç gdzieê na jakiê szczebel w adzy majà si dobrze. Tymczasem pod gmachem Urz du Rady Moje trzy grosze o Lewatyw prosz Ministrów mamusie i tatusiowie z bran y medycznej walczà o polepszenie warunków pracy i p acy, walczà o zdrowy, dos ownie zdrowy kraj. Do nich do àczajà górnicy i przedstawiciele innych zawodów. CoÊ si nam poprzestawia o w zegarach ycia spo ecznego. W okresie, kiedy nale y korzystaç z uroków lata, z wakacji i urlopów dzieci pilnujà domostw, a rodzice walczà o godnoêç swojà i swoich pociech. Kiedy si skoƒczy ten chocholi taniec pytajà mieszkaƒcy Warszawy, kiedy zacznie byç u nas normalnie. OczywiÊcie, rzecz nie w tak zwanym dodrukowaniu pieni dzy. Do dobrobytu trzeba dochodziç wysokimi kwalifikacjami, wysokimi technologiami, wysokà dyscyplinà spo ecznà i oczywiêcie wiarà w te inwestycje. Gdy s ucham naszego prezydenta czy premiera, zdaje si, e rozumiem ich intencje. Mówià poprawnie, czytelnie. Niestety, ludzie majà w pami ci poprzednie ekipy i poprzednich retoryków. Tyle lat min o i ciàgle jesteêmy w tym samym miejscu. Naturalne sito przesiewa polskie oczekiwania. Ludzie odchodzà na drugà stron ycia, co odwa niejsi jak wspomnia em, szukajà lepszego bytu na obczyênie. I jakby na to wszystko nie patrzeç to nasuwa si wniosek tylko jeden. W Polsce zostajà nieudacznicy albo ci, których wiara jeszcze nie opuszcza. Ja, tak od siebie dodam. Zostajà ci, którzy mimo wszystko wierzà w te lepsze jutro, w Polsk bez cwaniaków, szulerów politycznych, kapusiów, malwersantów. Jest na to szansa. Trzeba jà sobie daç. Ostatnio by em na odpuêcie w jednej z parafii gdzieê na Pomorzu. MiejscowoÊç ot taka sobie. Bieda a piszczy, ale na rzut oka nie robi wra enia Êredniowiecza. Ludzie skupili si wokó swego proboszcza. Domy odnowione, uliczki czyêciutkie i te Êpiewy litanii do NajÊwi tszego Serca Pana Jezusa. Mo na, naprawd mo na prze yç te chude lata w poczuciu godnoêci, ale pod jednym warunkiem, z Panem Bogiem pod r k. W tej miejscowoêci, ci którym szumia o w g owie, wyjechali w poszukiwaniu swojej przygody, gdzieê w nieznane. Ta miejscowoêç jest cicha i spokojna, ufna i zawierzona. Tu nikt nikomu w pysk nie przy o y, a wr cz przeciwnie, podzieli si chlebem, talerzem zupy, dobrym s owem. Nie ma tu te religijnego fanatyzmu. Jest normalnie, chocia sàsiedzi mówià, e tu si czas zatrzyma. Mo e i dobrze. Niech si zatrzyma, na przeczekanie. Lepiej tak ni ma si to wszystko rozwaliç rozwodami, upojeniem alkoholowym, szarpaninà pod p otami i wyzwiskami na w adze, ksi y, radnych, wójta itd. Ta miejscowoêç doprawdy zas uguje na wi kszà publikacj. Zrobi to, gdy proboszcz i grupa mieszkaƒców powrócà z tylko co rozpocz tej pielgrzymki do Maryjnych Sanktuariów na Mazury i do Wilna. Wierz w to, e mieszkaƒcy tej miejscowoêci przyjadà bardziej radoêni, ufni, s oneczni, e tà w aênie radoêcià ycia zara à swoich sàsiadów i daj Bóg nas wszystkich. Tym, komu uda o si pojechaç gdzieê na Rivier lub w inne urocze zakàtki Europy te ycz radoêci, tej wewn trznej, duchowej. Pieniàdze rzecz ulotna i przechodnia. Spokój duszy potrzebny jest 24 godziny na dob. Krzysztof Subocz Mam 52 lata, jestem lekarzem i pracuj w zawodzie od 1980 roku. Posiadam specjalizacj drugiego stopnia z chorób dzieci cych oraz alergologii. Od 4 lat jestem ordynatorem ma ego oddzia u dzieci cego szpitala w Âwidniku. Dzi ki kole ance z pracy, która zwiedza a pi knà stolic Litwy i kupi a Kurier, mia em okazj przeczytaç artyku autorstwa Krzysztofa Subocza pt. Lewatyw, prosz, z którym chcia bym podyskutowaç. Od pierwszego zdania, w artykule a roi si od nieêcis oêci (mam nadziej, wynikajàcej z braku orientacji, niewiedzy co to jest centrala zwiàzkowa np. nieistniejàca CRZZ, a co jest korporacja lekarska Naczelna Izba Lekarska). Nast pne zdanie, (cyt: Panie piel gniarki chcà dla... lekarzy obaliç rzàd). To ju nie tylko niewiedza. aden protest grupy zawodowej, prowadzàcy przed URM nie doprowadzi do obalenia jakiegokolwiek rzàdu. Ale ka dy z tych protestów zmusza rzàdzàcych do szybkiej reakcji rozmów, przekazania postulatów, zawarcia umowy spo ecznej itp. R ce opadajà, sugerowana odpowiedê lekarz w szpitalu, przychodni, pogotowiu nie jest autorowi potrzebny. B dà Go diagnozowaç, leczyç, dokumentowaç jego aktualny stan w historii choroby salowe, sanitariusze, piel gniarki, kierowcy (przy ca ym szacunku do tych osób) czy te menager szef szpitala, coraz cz Êciej nie lekarz z wykszta cenia. Zdanie o zarobkach bliskie prawdy, takie sà stawki. Nast pne zdanie, e piel gniarka po pracy na etacie idzie do domu w realiach polskiej s u by zdrowia mija si z prawdà. Coraz cz Êciej piel gniarka idzie do pracy dodatkowej, przynoszàcej dodatkowy pieniàdz. Tylko czy to normalne, e lekarz, piel gniarka, laborant, muszà biegaç na prywat, na inne po ówki etatu, aby dorobiç? Co z rodzinà, wychowaniem dzieci, racjonalnym wypoczynkiem? Pieniàdz to nie wszystko! Nikt nam nie zwróci czasu, który sp dziliêmy na dy urach i innych szpitalnych obowiàzkach (przez 25 lat dy urowania to jak wyrok 6,5 roku odsiadki). Autor pisze: Polska jest na ciàg ym dorobku. To prawda. Ale pieniàdze wypracowane przez wszystkich, przeciekajà mi dzy palcami, za wiedzà i przyzwoleniem wszystkich poprzednich i tego rzàdu. Przyk ady prosz, afera alkoholowa, w glowa, paliwowa, nieszczelny system podatkowy, mo liwoêç obejêcia ustaw podatkowych przez mo nych tego Êwiata. Po co nam Afganistan, po co Irak? Po co w tej sytuacji Euro 2012? Pan K. Subocz pisze, e Polacy (kilka milionów) wyje d ajà za granic. e to sprytni, odwa ni, zdeterminowani, ambitni ludzie. To ludzie przede wszystkim zdesperowani, zrezygnowani, równie lekarze i piel gniarki. Bo tu w Polsce znowu ktoê ich oszuka. KtoÊ komu wreszcie zaufali i oddali na nich g os w wyborach. Ci leniwi àdacze podwy ek myêlà troch inaczej ni autor artyku u. Oni chcà yç, zak adaç rodziny, pracowaç i zarabiaç godziwe pieniàdze tu, w Polsce, gdzie yjà ich rodzice, rodzeƒstwo, przyjaciele. Tu w Polsce powinno byç dla nich miejsce, gdzie si da za uczciwie zapracowane pieniàdze yç i bawiç, a za granic wyje d aliby na urlop, stypendia, kursy dokszta cajàce i swojà wiedz wykorzystywaliby tu w Polsce, ku po ytkowi nas wszystkich tak robià wszystkie màdre kraje na Êwiecie. W ka dym cywilizowanym kraju na rzàdzie spoczywa obowiàzek ws uchiwania si w potrzeby spo eczeƒstwa. Rzàd jest od rozwiàzywania problemów spo ecznych. To rzàdowi przypisana jest pokora i uczciwoêç w kontaktach ze spo eczeƒstwem, a nie odwrotnie. Lekarz Rados aw Skiba Polska

8 8 PODRÓ E Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Per a Ba tyku Sopot zaprasza turystów W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym Czytelnikom wizyt w przepi knym uzdrowisku, le àcym nad Ba tykiem Sopocie. Pla a i woda to g ówne atrakcje Sopotu, majàce znaczenie wr cz strategiczne, najsilniejszy magnes przyciàgajàcy turystów. Chcàc uniknàç miejskiego gwaru wystarczy skr ciç w jednà z bocznych uliczek, by znaleêç si w Êwiecie zabytkowych parków oraz pi knych i zadbanych ogrodów. Mo na tutaj uprawiaç praktycznie wszystkie dyscypliny sportu korzystajàc z kompleksu kortów tenisowych, trzech stadionów sportowych: do rugby, lekkoatletycznego i pi karskiego, Êcie ki zdrowia idealnej do uprawiania joggingu czy te z toru wyêcigowego. Znajduje si tam te szkó ka jeêdziecka. Narciarze majà z kolei do dyspozycji leêne wyciàgi na ysà Gór. Sà to doskona e tereny spacerowe na ka à por roku wraz z 4,5 kilometrowà pla à, morzem, krytà p ywalnià i Centrum Sportowym, usytuowanym w dzielnicy willowej pod lasem, co stwarza nieograniczone mo liwoêci dla zwolenników aktywnego wypoczynku. Na amatorów sportów wodnych czeka dobrze zaopatrzona wypo yczalnia sprz tu obs ugiwana przez Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji. Co dusza turysty zapragnie W Aqua Parku, w Sopocie mo na skorzystaç z pi ciu basenów, brodzików, wodospadu, sauny, kr gielni, baru i restauracji, wszystko jest po àczone kana ami i mostami. Ca y obiekt zajmuje 11 tysi cy metrów kwadratowych. Najwi kszy basen kryty ma 25 metrów d ugoêci, jest te mniejszy basen zewn trzny. Nie zabrak o w Aqua Parku oczek wodnych, wodospadów, sztucznej rzeki i gejzerów. Wybudowano te dzikà rzek o d ugoêci 71 metrów, gdzie przez sekund przep ywa 600 litrów wody oraz dwie zje d alnie rur o d ugoêci 110 i 50 metrów zawieszonych na wysokoêci 12 metrów. Niewàtpliwà atrakcjà dla turystów w Sopocie sà korty tenisowe, otwarte po raz pierwszy w 1897 roku. Pod koniec lat 90. XX wieku rozbudowano kompleks kortów o dodatkowe boiska przy zbiegu ulic Haffnera i Powstaƒców Warszawy. Rozgrywane tu sà liczne regionalne, krajowe i mi dzynarodowe imprezy. Dla amatorów w drówek pieszych Tradycja szlaków spacerowych si ga czasów kurortu Jana Jerzego Haffnera, poczàtku roku Kuracjuszom obok kàpieli zalecano przeja d ki odziami po Zatoce Gdaƒskiej (wdychanie jodu) i spacery w lasach okalajàcych Sopot od zachodu. Znakowane szlaki spacerowe w lasach sopockich pojawi y si ponownie w latach 60. XX wieku. Zachowujàc tradycj w nazewnictwie oraz sposobie ich znakowania, przygotowano i wyznaczono sieç szeêciu takich szlaków pi ç na terenie lasów graniczàcych z miastem od zachodu i jeden biegnàcy wzd u morskiego brzegu pozwalajàcych poznaç, to co najciekawsze w Sopocie i jego bliskim otoczeniu. Sopockie Szlaki Spacerowe w obecnej wersji uzupe niajà sieç szlaków turystycznych na obrze ach miasta. Opera LeÊna zaprasza na festiwal Piracki statek-restauracja zaprasza na rejs dooko a Zatoki Gdaƒskiej W wakacyjnym okresie na pla e w Sopocie Êciàgajà rzesze turystów Teatr na wolnym powietrzu, a zarazem Opera LeÊna (ul. Stanis awa Moniuszki 12) przyciàgajàca artystów z ca ego Êwiata. Koniec sierpnia to data rozpocz cia s awnego Sopockiego Festiwalu Piosenki o mi dzynarodowym znaczeniu. Mo na tu obejrzeç koncerty, imprezy, przedstawienia, pokazy mody. Czynny w okresie letnim od czerwca do wrzeênia. Jest to miejsce, w którym goszczà najs awniejsi artyêci z ca ego Êwiata. Obiekt po o ony jest niezwykle malowniczo w lesie i charakteryzuje si wspania à akustykà. Opera powsta a w 1909 r. W latach 20. odbywa si tu regularnie Festiwal Wagnerowski, rozs awiajàc to miejsce jako drugie Bayreuth. Obiekt zajmuje powierzchni 4 hektarów, sama widownia jest w stanie pomieêciç 4500 widzów. Wyjàtkowo du a scena o d ugoêci 50 m i powierzchni 536 m 2 jest w stanie zapewniç miejsce nawet 100 lub wi cej osobowej orkiestrze. Szacuje si, e festiwal w Sopocie jest oglàdany przez co najmniej 12 milionów widzów w kraju i za granicà, którego transmisja odbywa si zawsze na ywo. Parki oraz aleje darujà ukojenie Pierwszy park, tzn. park po udniowy zosta za o ony przez Haffnera w 1823 roku, budowniczego uzdrowiska. W 1996 zacz to modernizowaç alejk spacerowà prowadzàcà do Jelitkowa. Wybudowano tu nowy murek z p otem dzielàcym pla e, pokryto ca à alejk kostkà i wydzielono dodatkowy pas dla rowerzystów, który w adze miasta Gdaƒska dalej przed u y y. Po stronie pó nocnej ciàgnie si ku Gdyni przez 2 km park pó nocny, za o ony w du ej cz Êci na osuszonym w latach siedemdziesiàtych XX wieku bagnisku. Znajduje si tutaj pawilon sztuki z 1913 roku, obecnie siedziba Sfinksa, sopockiego Forum Integracji Nauki Kultury i Sztuki. Nieco dalej wybudowane w latach azienki pó nocne na miejscu nieistniejàcych starych azienek pó nocnych. Naprzeciwko stoi pomnik polskich marynarzy poleg ych w latach Nadmorska alejka spacerowa ciàgnàca si na d ugoêci ca ego miasta ma swój niepowtarzalny urok. Wielokrotnie rozbudowywana i poszerzana jest miejscem, gdzie widzi si zawsze du o spacerowiczów i jest ulubionym miejscem spotkaƒ. Alejk zacz to zagospodarowywaç ma prze omie XIX i XX wieku. Idàc w kierunku Gdyni alejka rozszerza si w niewielki park, który sta si równie centrum rozrywkowym z dyskotekami i licznymi punktami gastronomicznymi po drodze. S ynny sopocki deptak Ulica Bohaterów Monte Cassino, jest g ównà ulicà miasta a zarazem jego centrum handlowym z licznymi lokalami gastronomicznymi, sklepami, kawiarniami. Znajdujà si tu dwa sopockie kina Polonia i Ba tyk. Jej zarys zaczà si kszta towaç wraz z budowà kàpieliska morskiego w 1923 roku, a jej przed u eniem jest molo. Na poczàtku XVII wieku by a to droga gruntowa àczàca sopockà wieê z osadà rybackà, która istnia a do czasu powstania kàpieliska. Ulica ta ma oko o 635 m d ugoêci i jest zamkni ta dla ruchu samochodowego. W przewa ajàcej cz Êci jest zabudowana kamieniczkami pochodzàcymi z XIX i XX wieku. W dolnej cz Êci rozszerza si w niewielki plac, gdzie stoi wybudowana w 1998 roku fontanna upami tniajàca osad rybacka, która znajdowa a si w tym miejscu. Pla a oraz molo oczarowujà turystów Jednà z najstarszych atrakcji Sopotu jest oczywiêcie s awne molo oraz przepi kna pla a. Molo zalicza si do najd u szych drewnianych mól w Europie, jego d ugoêç wynosi 511,5 m, a szerokoêç -10 m. Historia mola si ga roku 1827, kiedy powsta pierwszy drewniany pomost, który by atrakcjà do powsta ego w tym czasie zak adu kàpielowego, budowanego przez Jeana Haffnera. Obecny kszta t mola pochodzi z 1927 roku. Od tego czasu w wyglàdzie cz Êci spacerowej nastàpi y niewielkie zmiany, poza licznymi remontami. Na podejêciu do mola znajduje si fontanna, muszla koncertowa, wie a widokowa, restauracja i bar Fregata, a wszystko otoczone mnóstwem zieleni. Ca e molo w okresie letnim jest miejscem intensywnego handlu, imprez muzycznych, sportowych i promocyjnych. Cz Êç spacerowa samego mola obejmuje, oprócz g ównego pomostu, pok ady dolne oraz pok ad boczny, gdzie przybijà statki pasa erskie i jachty. Sopocka pla a ciàgnie si na ca ej d ugoêci miasta, osiàgajàc d ugoêç 4,3 km w obr bie administracyjnym Sopotu i zajmuje powierzchni 26 ha. Pla a jest przedzielona w po owie sopockim molem i od miasta odgradza jà wa piasków wydmowych dochodzàcych miejscami do 4 m n. p. m. Wydmy sà naturalnym zjawiskiem powsta ym na wskutek wiejàcych wiatrów i sà miejscem rzadkiej fauny morskiej, która jest pod ochronà. Dawka adrenaliny na Hipodromie Mi oênicy wyêcigów konnych mogà i zapewne muszà odwiedziç hipodrom w Sopocie. Od roku 1898 rozpocz to rozgrywanie regularnych gonitw konnych p askich i przeszkodowych na hipodromie (Hipodrom Sopot ul. Polna 1; Tel ). Wtedy te powsta y, istniejàce i funkcjonujàce do dziê dwie trybuny dla publicznoêci, hala totalizatora i p yta toru w istniejàcym do dzisiaj kszta cie. W ostatnich latach ponownie rozpocz to organizacj wyêcigów konnych. Powróci y równie na sopocki hipodrom Mi dzynarodowe Zawody w Skokach CSI-A. Opr. Witold Janczys Fot. archiwum Kempingi czekajà na goêci Kemping Przy Pla y (ul. Bitwy pod P owcami 73; tel ), posiada 600 miejsc, w tym na przyczepy i namioty, ponad 200 gniazdek elektrycznych, pola namiotowe. Kemping Zamkowa Góra (ul. Zamkowa Góra 25; tel ) z 650 miejscami, w tym na przyczepy i namioty, ponad 300 gniazdek elektrycznych. Ceny typowe jak dla kempingu plus podobne op aty za namiot i przyczep. Jest te 9 domków kempingowych.

9 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. ARCHIWUM WILE SKIE 9 80 rocznica koronacji obrazu Ostrobramskiej 2 lipca 1927 roku odby a si w Wilnie, na placu przed katedrà, uroczystoêç koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wydarzeniu temu nadano rang paƒstwowà, co podkreêla a obecnoêç najwy szych dostojników Êwieckich z marsza kiem Pi sudskim i prezydentem MoÊcickim na czele. Z proêbà o dokonanie aktu koronacji wystàpi uprzednio arcybiskup wileƒski Romuald Ja brzykowski, uzyskujàc zgod Kapitu y Watykaƒskiej i odpowiedni dekret papieski z dnia 9 lutego 1927 roku. Przed koronacjà obraz wyj to z o tarza, przeprowadzono prace konserwacyjne i wykonano kilka kopii, nast pnie procesjonalnie przeniesiony do katedry w specjalnie wykonanym feretronie. Jego projekt, formà nawiàzujàcy do tronu królewskiego, wykona Ferdynand Ruszczyc. Tron-feretron przybrany zosta w atrybuty Królowej Korony Polskiej. W dokumencie Stolicy Apostolskiej, czyli w tytulaturze oficjalnej, Matka Boska Ostrobramska zosta a nazwana Matkà Mi osierdzia, dopiero na dalszych miejscach wymieniono kolejne tytu y: szczególna patronka Wilna, Królowa Polski i najmocniejsza Obrona wiary katolickiej. Jednak w odczuciu spo eczeƒstwa polskiego kult dla Ostrobramskiej uznawany by za narodowy, a wi c w istocie swej polski. Taki te charakter mia a uroczystoêç koronacyjna. Litwini z Litwy Kowieƒskiej w uroczystoêci udzia u nie wzi li. ELTA pisa a: Katolicy litewscy z oburzeniem patrzà na te uroczystoêci, w czasie których Matka Boska Ostrobramska ma byç koronowana Królowà Polski. W przededniu i w dniu uroczystoêci rzàd litewski wyda zakaz przekraczania granicy litewsko-polskiej. Opracowa te not protestu, która mia a byç wr czona w Watykanie. Zaznaczono w niej, e uroczystoêci UroczystoÊç koronacyjna 2 lipca 1927 r. w Wilnie sta a si manifestacjà oddania wiernych Polaków kultowi Matki Boskiej Ostrobramskiej koronacyjne sà dalszym ciàgiem polonizacji Litwy i Bia orusi za poêrednictwem KoÊcio a. Urz dowy organ rzàdu litewskiego Lietuva nazwa uroczystoêci nowà unià Polski z Litwà, gdy Or downiczka i Opiekunka Litwy i Bia orusi przyjmujàc koron polskà sta a si Królowà Polski. DziÊ, 80 lat póêniej, emocje narodowe przed o tarzem Ostrobramskiej ucich y i jednakowo arliwie brzmià tu modlitwy po polsku, jak i po litewsku. Nieco dalej od o tarza sà jednak ywe. Opr. Jan Sienkiewicz Tekst na podstawie: M. Ka amajska-saeed Ostra Brama w Wilnie. Zdj cia autorstwa Jana Bu haka przekaza do Archiwum Wileƒskiego Czes aw Malewski. Konserwator prof. Jan Rutkowski Jan Bu hak fotografuje wyj ty z o tarza obraz W deszczu procesja z obrazem dotar a ulicami Wielkà i Zamkowà do katedry Bernardynka Franciszka Wierzbicka wykona a co najmniej dwie kopie obrazu

10 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Pora ka litewskich koszykarzy Od pora ki turniej z udzia em czterech dru yn w S owenii rozpocz li kadrowicze koszykarskiej reprezentacji Litwy do lat 20, którzy w pierwszym spotkaniu 60: 64 (13:17, 13:11, 13:15, 21:21) ulegli swym rówieênikom z Polski. Pierwszy mecz naszej m odzie- owej reprezentacji przygotowujàcej si do mistrzostw Europy we W oszech i S owenii by niezwykle trudny i napi ty. Nieoczekiwanie Polacy okazali si niezwykle wymagajàcym przeciwnikiem. Spotkanie nosi o wyrównany charakter i adna z dru yn nie zamierza a ustàpiç. W pierwszej kwarcie czteropunktowà przewag uzyskali Polacy. W drugiej minimalnie lepsi byli Litwini, którym uda o si skróciç ró nic do dwóch punktów. W trzeciej tym samym odpowiedzieli rywale, którzy dzi ki dobrej grze swego lidera Damiana Kubota, Vaiãikonis w finale kajakarskich mistrzostw Europy Na kajakarskich mistrzostwach Europy, które odbywajà si w Hiszpanii, awans do fina u na 500 m w K-1 wywalczy litewski kajakarz Vytautas Vaiãikonis. Miejsca w finale zapewni o sobie te siedem polskich osad. Vaiãikonis bardzo pewnie pop ynà w eliminacjach i tras 500 m pokona z wynikiem 1 min 41,414 sek. To by najlepszy czas uzyskany przez zawodników startujàcych w tej kategorii i dlatego Litwin od razu uzyska awans do Êcis ego fina u, gdzie w niedziel b dzie walczy o medal. Vaiãikonis wyprzedzi Portugalczyka Emanuela Silv (1:41,940) oraz Norwega Eirika Veraasa Larsena (1:42,784). Inni litewscy sportowcy rywalizowali nie tak udanie, tym niemniej b dà walczyli jeszcze w zdo ali przywróciç status quo, czyli znów wyjêç na prowadzenie czteroma punktami. Mimo podejmowanych prób zmienienia przebiegu meczu i niekorzystnego wyniku w ostatniej kwarcie nie uda o si koszykarzom litewskim zniwelowaç ró nicy. Na ka de trafienie koszykarzy znad Wilii i Niemna Polacy odpowiadali równie skutecznym atakiem i nie dali sobie wydrzeç zwyci stwa, zachowujàc przewag czterech punktów do koƒcowego gwizdka s dziego. Najwi cej punktów 13 dla reprezentacji Litwy zdoby Edvinas Ruzgys, po 10 punktów do kosza Polaków wrzucili Povilas Butkeviãius oraz Ernestas EÏerskis. W szeregach bia o-czerwonych najskuteczniejsi byli: Damian Kubot (15) Micha Gabiƒski (10) oraz Kamil Pietras (9). W piàtek wieczorem rywalami koszykarzy litewskich by a dru yna gospodarzy, która w pierwszym swym wyst pie 84:71 pokona a ekip Hiszpanii. Z.. pó fina ach, które odbywa y si w piàtek. Tymczasem a siedem polskich osad wywalczy o bezpoêredni awans do fina owych wyêcigów i w niedziel b dzie walczy o o medale. WÊród kobiecych osad do fina u na 1000 metrów awansowa y reprezentantki Polski w C-4, K-4 oraz K-2. Na 500 metrów w finale wystàpià zawodniczki w K-4, K-2 i C-4. Wi ksza konkurencja jest wêród m czyzn. Udzia w finale wywalczy Mariusz Kruk w C-1 na 500 metrów. Bliski bezpoêredniego awansu by mistrz Êwiata w K-1 na 500 metrów Marek Twardowski. Ostatecznie b dzie jednak musia p ynàç w pó finale powiedzia szef szkolenia kajakarzy Witold Pawelec. Na sobot zaplanowano fina y na 1000 m i eliminacje na 200 m. W niedziel rozegrane zostanà decydujàce wyêcigi na dystansie 200 i 500 m. Z.. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ecznych uprzejmie zaprasza na XIX Turystyczny Zlot Polaków na Litwie w dniach 29 czerwca 1 lipca 2007 r. Pe noletni zlot tradycyjnie kusi zabawami i konkursami turystycznosportowo-artystycznymi, które odb dà si w okolicach gminy jaszuƒskiej w rejonie solecznickim. Na zlot prosimy przyje d aç w dru ynach zorganizowanych (minimalny sk ad dru yny 4 panie i 4 panowie plus rezerwa i sympatycy). Dru yna powinna posiadaç niezb dny sprz t turystyczny (namioty, Êpiwory, itd.) oraz prowiant i wod pitnà. Ponadto uczestnicy powinni po przybyciu na miejsce przedstawiç organizatorom zlotu list uczestników z zaêwiadczeniem lekarskim. Miejsce imprezy, termin i czas: XIX Turystyczny Zlot Polaków na Litwie odb dzie si lipca 2007 r. w rejonie solecznickim, gmina Jaszuny, wieê Âli uny. Uroczyste otwarcie zlotu odb dzie si 29 czerwca 2007 r. o godz Dok adnej informacji mo na uzyskaç: W adys aw Wojnicz, tel ; oraz na stronie internetowej Partnerzy medialni Kurier Wileƒski, Radio Znad Wilii. Sponsorzy: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Samorzàd rejonu solecznickiego, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie,Konsulat RP, Departament MniejszoÊci Narodowych i Wychodêstwa, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszamy!!! Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ecznych SPORT Poczàtek tradycyjnego naboru do ligi koszykówki NBA przebieg zgodnie z przewidywaniami z numerem pierwszym Portland Trail Blazers wybrali Grega Odena (na zdj ciu od prawej), a z drugim Seattle SuperSonics wzi li Kevina Duranta. Kierownictwo ekipy z Portland postanowi o nie ryzykowaç Oden by typowany jako numer jeden od lipca ubieg ego roku. M ody Êrodkowy stworzy sk ad z wybranym przed dwoma laty LaMarcusem Aldridgem oraz najlepszym debiutantem poprzedniego sezonu Brandonem Royem Fot. EPA-ELTA Polacy znowu zagrajà w fina ach mistrzostw Êwiata Po raz pierwszy od 24 lat Polska zagra w fina ach pi karskich mistrzostw Êwiata dru yn do lat 20. Turniej z udzia em 24 dru yn rozpocznie si w sobot w Kanadzie. Polacy w grupie D zagrajà z Brazylià, Koreà P d. i USA. Pierwsze mistrzostwa Êwiata U- 20 rozegrane zosta y w 1977 roku w Tunezji. Gra o w nich 16 dru yn, a tytu mistrzowski zdobyli reprezentanci Zwiàzku Radzieckiego, którzy w finale wygrali z Meksykiem w rzutach karnych 9:8. Potem turniej rozgrywany by regularnie co dwa lata, a od 1997 roku grajà w nim 24 zespo y. Najbardziej utytu owanym krajem w MÂ do lat 20 jest Argentyna, która pi ciokrotnie wygrywa a turniej fina owy. Po raz pierwszy w 1979 roku, a nast pnie w latach 1995, 1997, 2001 i Przed dwoma laty Argentyƒczycy w finale rozgrywek w Holandii wygrali 2:1 z Nigerià. Cztery tytu y ma w dorobku Brazylia (1983, 1985, 1993, 2003), a dwa Portugalia (1989, 1991). Po jednym ZSRR, RFN, Jugos awia i Hiszpania. Polacy ostatni raz w fina ach MÂ U-20 zagrali w 1983 roku w Meksyku, gdzie pod wodzà Mieczys awa Broniszewskiego odnieêli du y sukces, zajmujàc trzecie miejsce. Polacy grali tak e w fina ach MÂ dwa lata wczeêniej w Australii. Polski zespó zajà wówczas trzecie miejsce w grupie A i odpad z dalszych rozgrywek. Tym razem Polacy zmierzà si w grupie D z Brazylià, Koreà P d. i Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy mecz, z Canarinhos, podopieczni Micha a Globisza rozegrajà w sobot w Montrealu. B dzie to jednoczeênie mecz otwarcia mistrzostw. 3 lipca zmierzà si z Amerykanami, a trzy dni póêniej zagrajà z Koreaƒczykami. Reprezentacja Litwy w finale mistrzostw Êwiata Bardzo dobrze na koszykarskich mistrzostwach Êwiata g uchych spisuje si reprezentacja Litwy. W czwartek wieczorem 87:76 pokona a ona dru yn USA i jako pierwsza awansowa a do fina u, gdzie jej przeciwnikiem b dzie kadra Grecji. Na pierwszych koszykarskich mistrzostwach Êwiata g uchych, które odby y si w 2002 roku w Grecji, litewscy koszykarze byli o krok od podium i zaj li ostatecznie czwarte miejsce. Tym razem w Chinach nasi koszykarze zapewnili sobie co najmniej medale srebrne. O wszystkim zadecyduje sobotnie spotkanie, w którym przeciwnikiem reprezentacji Litwy b dzie niezwykle silny zespó koszykarzy greckich. Grecy w pó finale nie dali adnych szans S oweƒcom, gromiàc ich 98:76. S oweƒcy i Amerykanie wyjaênià równie w sobot, komu w udziale przypadnà medale bràzowe. Inf. w. Sprintem 11 Ferrari najszybsze Kierowcy Ferrari: Fin Kimi Raikkonen i Brazylijczyk Felipe Massa zaj li dwa pierwsze miejsca podczas treningu otwierajàcego weekend Formu y 1 o Grand Prix Francji na torze Magny-Cours. Powracajàcy do rywalizacji po wypadku Robert Kubica z teamu BMW-Sauber, uzyska w piàtek dziewiàty rezultat. Raikkonen odnotowa czas 1.15,382 i wyprzedzi swojego partnera z zespo u o 0,650 s. Na trzecim miejscu, ze stratà 0,772 s do Fina, zosta sklasyfikowany Hiszpan Fernando Alonso z MacLaren-Mercedes, mistrz Êwiata z ostatnich dwóch sezonów. Polak zapewni sobie medal Marcin Siwy (86 kg) zapewni sobie bràzowy medal rozgrywanych w w gierskim Siofok mistrzostw Europy kadetów w boksie. W walce çwierçfina owej pokona przed czasem (rsc w 1. rundzie) reprezentanta Izraela Romana Dyshko. Do pó fina ów nie awansowa Kamil aszczyk (48 kg), który przegra z Anglikiem Jamesem Dickensem 11:27. Radwaƒska w trzeciej rundzie 18-letnia Agnieszka Radwaƒska wystàpi w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie (z pulà nagród 11,282 mln funtów). W czwartek polska tenisistka awansowa a do 1/16 fina u po wygranej 6:1, 4:0 z Niemkà Martinà Mueller. Do trzeciej rundy awansowa a tak e ubieg oroczna triumfatorka wimbledoƒskiego turnieju Francuzka Amelie Mauresmo, która wygra a z Austriaczkà Yvonne Meusurger 6: 1, 6:2. Wi kszych problemów z awansem nie mia a równie rozstawiona z nr 2. Rosjanka Maria Szarapowa, która pokona a Francuzk Severine Bremond 6:0, 6:3. Rekord Polski w skoku o tyczce Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski juniorów w Bia ej Podlaskiej 19-letni ukasz Michalski wynikiem 5,50 ustanowi rekord kraju juniorów. Poprzedni, od lat nale a do Ryszarda Kolasy, który 13 wrzeênia 1983 roku pokona w Gdyni wysokoêç 5,45. ukasza Michalskiego trenuje ojciec, W odzimierz wraz z Romanem Dakiniewiczem, który doprowadzi Miros awa Chmar w 1988 roku do wysokoêci 5,90 na stadionie. Wygrana faworytów Pi karze Paragwaju wygrali 5:0 (1:0) z reprezentacjà Kolumbii, natomiast Argentyna pokona a 4:1 (1:1) dru yn USA w pierwszych meczach grupy C w 42. edycji turnieju Copa America pi karskich mistrzostwach Ameryki Po udniowej. Pi karze USA byli bliscy sprawienia niespodzianki bowiem pierwsi strzelili gola w spotkaniu z uchodzàcymi za faworytów Argentyƒczykami. Potem bramki zdobywali tylko rodacy Maradony.

11 12 ROZRYWKA Czy jesteê,,energetycznym wampirem? Zdà y aê/ zdà y eê ju zapewne zauwa yç, e ludzie dzielà si na osoby, które w swoim yciu wydatkujà du à iloêç energii, oraz te, które korzystajà z nadmiaru energii tych pierwszych. S yszysz te czasami, e ktoê jest dawcà, a ktoê inny biorcà energii. Do której z tych grup si zaliczasz? 1. Wracajàc do domu w zimowy, ch odny wieczór, spotykasz osob z którà serdecznie si witasz. Ze zdziwieniem zauwa asz, e: A) Odczuwasz du à przyjemnoêç z kontaktu z d onià towarzysza/ towarzyszki B) Twoje r ce sà lodowato zimne w porównaniu z jej d oƒmi C) Twoje r ce sà du o cieplejsze 2. JesteÊ osobà, która: A) zdecydowanie nale y do wiecznych zmarzlochów B) ch odniejsze wieczory sp dza najch tniej pod kocykiem, przytulona do kogoê bliskiego C) bardzo rzadko odczuwa ch ód i zimno 3. Czujesz si dzisiaj niebezpiecznie rozdra niona/ rozdra niony: A) wybierasz si do kogoê, kto zawsze kipi od nadmiaru energii B) wypijasz coê dobrego i zastanawiasz si do kogo ze znajomych mog abyê/ móg byê zadzwoniç C) postanawiasz odpoczàç w domu, bo nie chcesz nikogo dra niç 4. Czujesz si osobà, która: A) cierpi na niedostatek energii B) jest energiczna, choç czasami odczuwa wyraêne zm czenie C) jest pe na wigoru i energii 5. Pasjonujà Ci filmy, które: A) dotykajà Êwiata magicznego, mo e coê w rodzaju,,miasteczka Twin Peaks B) sà na pograniczu fantazji i rzeczywistoêci w rodzaju,,z Archiwum X C) pozwalajà wypoczàç i nabraç energii do dalszego ycia 6. W swojej pracy zawodowej masz zwyczaj: A) podpatrywaç i wykorzystywaç udane pomys y innych ludzi B) bazowaç g ównie na swoich mo liwoêciach C) dzieliç si swoimi umiej tnoêciami z ca ym zespo em 7. Do oddania wa nej pracy zosta o Ci jeszcze kilka dni: A) zastanawiasz si z czyjej pomocy mog abyê/ móg byê skorzystaç, obawiajàc si, e nie wystarczy Ci energii B) prosisz o pomoc kogoê kto si na tym zna C) postanawiasz wykorzystaç ten czas w maksymalnym stopniu 8. Wybierajàc swojego partnera kierujesz si przede wszystkim: A) jej wiedzà i charakterem B) walorami tej osoby C) tym, co sama/ sam mog abyê/ móg byê jej/ mu zaoferowaç 9. To dziwne, ale zdarza Ci si : A) przywo ywaç kogoê swoimi myêlami B) odczytywaç czyjeê myêli jak g ówny bohater filmu O czym marzà kobiety C) doskonale wyczuwaç nastroje bliskich Ci osób 10. Ludzie uwa ajà Ci za: A) dziwaka i samotnika B) dobrego kompana C) cz owieka obdarzonego niezwyk à energià i urokiem osobistym A) Masz tak ma o energii do ycia, e aby istnieç potrzebujesz innych ludzi. Nie obce Ci sà wahania nastrojów i stany depresyjne. Gdzie si w aêciwie podzia a Twoja dawna si a i wola walki? Teraz zamiast wykorzystywaç swoje mo liwoêci, próbujesz yç na koszt innych ludzi. Podpatrujesz innych, wykorzystujesz ich pomys y, przejmujesz ich energi i twórczy potencja. A co si sta o z twojà energià? Emocji nie mo na przecie lekcewa yç! Obudê siebie i przestaƒ liczyç tylko na innych. Przecie sama/ sam tak e mo esz zaczàç dawaç innym. Tajemnica szcz Êcia tkwi przecie w z otym Êrodku. B) Z regu y jesteê osobà, która wi cej daje ni bierze. Nie boisz si dzieliç tym co masz, a posiadasz przecie wiele. To mo e dotyczyç spraw przyziemnych jak pieniàdze, ale podobnie jest jeêli chodzi o uczucia oraz czas poêwi cany dla innych. JesteÊ przez to osobà cenionà przez innych ludzi, którzy w jakiê magiczny sposób lgnà do Ciebie. Masz chyba wielu przyjació. Cz sto inwestujesz w nowe przyjaênie, nie stronisz od nowych znajomoêci. Bywajà chwile, e zapominasz o sobie. Czasem jednak robisz sobie przerw i zaczynasz dbaç tak e o siebie. Z ca à pewnoêcià zas u y aê/ zas u y eê sobie na to. C) Kipisz od nadmiaru energii. Masz jej na tyle du o, e czujesz nieodpartà potrzeb dzielenia si nià z innymi ludêmi. Potrafisz dawaç wiele z siebie, niczego nie oczekujàc w zamian, mo na by powiedzieç, e dzielenie si to Twoja specjalnoêç. Los obdarzy Ci pod wieloma wzgl dami. Masz zwyczaj obserwowania innych ludzi, i zwykle jesteê do ich dyspozycji. Zrobiç zakupy, naprawiç radio, wyprowadziç psa, pomóc chorej czy niepe nosprawnej osobie to wszystko dla Ciebie aden problem. Wystarczy tylko znaleêç na to czas. Twoja szczera ch ç pomagania bywa jednak nadu ywana przez inne osoby, które wywierajà na Ciebie presj. Warto to zauwa aç i trzymaç si od nich z daleka. Nie jest to atwe dla Ciebie, bo przecie chcia abyê/ chcia byê byç przyjacielem wszystkich. Ludzie mówià, e,,chodzisz z sercem na d oni i jest w tym wiele prawdy. Sponsor nagród UAB Lisenas : produkcja cukierków Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzà rozwiàzanie dokoƒczenie humoru U o y Kazimierz Wo odko FOTODOWCIP Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Cotygodniowe losowanie nagród za rozwiàzanie krzy ówki. Kupon z rozwiàzaniem powy szej krzy ówki mo na nadsy aç do 4 lipca (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki zamieêcimy 7 lipca. Rozwiàzanie krzy ówki z 23 czerwca Poziomo: kawa, balas, war, Iwko, kastrat, karotenoid, samolot, Luna, tabela, Ikar, kraton, mak, agitatka, arni, gnoma, atara, adres, mur, piasta, etaty, kamaz, tas. Pionowo: aba, makatka, gaik, wari, Samarkanda, bal, wàtroba, Orsk, ask, roleta, Asam, trapez, olifant, Ziuk, Tiamat, dna, ruta, arba, Arys. Has o:... trzeba, by w wiek posz o. (Dokoƒczenie wiersza) WÊród Czytelników, którzy nades ali prawid owe rozwiàzanie krzy ówki z 23 czerwca zosta y rozlosowane nagrody. Tym razem ufundowa a je spó ka akcyjna Lisenas, produkujàca cukierki. Zwyci zcami zostali: Irena Pukienë (Wilno), Andrzej Niemiec (Wilno). Nagrody prosimy odebraç w redakcji do 6 lipca. Uwaga, osoby przysy ajàce rozwiàzania krzy ówek, prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, a tak e w miar mo liwoêci numeru telefonu. W losowaniu nagród za rozwiàzanie krzy ówki nie mogà uczestniczyç pracownicy redakcji oraz cz onkowie ich rodzin.

12 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Przewodnik kinomana W tym roku walka o najlepszy, a zarazem najbardziej kasowy film b dzie chyba tak zajad a jak nigdy wczeêniej. Ju od dwóch miesi cy na ekranach startujà superprodukcje bijàce rekordy popularnoêci i zgarniajàce coraz wi cej pieni dzy od prawdziwych kinomanów. Podczas tego weekendu premier ma kolejny ju kultowy film Die hard 4, a za tydzieƒ superprodukcja od Michaela Baya Transformers. Bruce Willis w aênie dzi ki serii o twardym gliniarzu zyska popularnoêç i sta si jednym z najlepiej zarabiajàcych aktorów filmów akcji. Przyzna te, e bardzo t skni za rolà Johna McClanea i byç mo e cz Êç piàta równie niebawem powstanie. Niestety, obecnie wyêwietlany Die hard 4 nie b dzie ju tym samym starym i dobrym filmem ze swoim niepowtarzalnym klimatem. Obni ona kategoria wiekowa sequela wzbudza sporo dyskusji na temat obowiàzkowych cenzur w filmie. Zobaczymy wi c jakby nawróconego McClanea, który przesta u ywaç niecenzurowanych s ów oraz skoƒczy z paleniem i alkoholizmem. Jak twierdzà twórcy, jest to obowiàzkowy krok, poniewa m odzie i tak widzi zbyt du o reklamy ró nych u ywek. TEATRY Podwórze Zamku Trockiego 30. VI. godz opera Pilònai. MUZEA Nacionalinis Arsenalo 1 Litewska kultura etniczna, Paƒstwowe odznaczenia otwy. Najnowszy pokaz herbów miast i miasteczek Litwy. Taikomosios dailòs Arsenalo 3a Ekspozycja eksponatów nabytych, jak te darowanych z myêlà o budowanym Pa acu W adców. Rotu ò DidÏioji 31 Pokaz fotograficzny S. Pa keviãiusa. Pa ac Umiastowskich Trak 2/24 Wizje. Agnus Elegro Peãiukonis. Radvil rapplemai Vilniaus 22 Jubileuszowy pokaz V. Jonynasa. Nacionaline filharmonija Au ros Vart 5 Pokaz fotograficzny pt. Afganistan oczyma miejscowych dzieci. iuolaikinis meno centras Vokieãi âiurlionis z cyklu ó ta linia. GALERIE Dom Kultury Polskiej Naugarduko 76 Wystawa fotografii Józefa Ambrozowicza Rzeszów. PGA Znad Wilii I ganytojo 2/4 Wystawa zbiorowa prac artystów zrzeszonych przy galerii. Paveiksl DidÏioji 4 Stara Litwa, twórczoêç M. Dobu yƒskiego. Arka Au ros Vart 7 V mi dzynarodowe biennale tekstyliów. Pokaz plastyków w gierskich pt. Iluzje. Fotografijos DidÏioji 19 Wystawa prac znanego fotografika litewskiego Stasysa ÎvirgÏdasa. Prospekto Gedimino 43 Prace m odych fotografików kraju. I jeszcze jeden pokaz fotograficzny àczyç dzieliç autora L. Nickela. Akademija Latako 2 Rysunki i sztychy E. Kairiuk tytò. Lietuvos Aido Îemaitijos Fotografie S. Grigorjewej. INFORMATOR W kultowym filmie Die hard 4 (Kietas resutòlis) znów zobaczymy Bruce Willisa w roli g ównej Fot. archiwum Czy warto jednak z tego powodu zmieniaç poglàdy kultowego bohatera? Kontynuacje Die hard obejrzeç mo na w kinie Coca-Cola Plaza do 5 lipca o: 11.00, 13.40, 16.30, i W kinie Akropolis film wyêwietlany b dzie równie do 5 lipca o: 10.00, 12.50, 15.50, i Od nast pnego tygodnia b dziemy mieli okazj obejrzeç kolejny dobrze zapowiadajàcy si film akcji w re yserii mistrza gatunku Michaela Baya. Transformers jest filmowà ekranizacjà popularnego, animowanego serialu TV, opowiadajàcego o robotach potrafiàcych transformowaç si w ró ne pojazdy i urzàdzenia nazywane Autobotami oraz Deceptikonami. Teraz po dotarciu na ziemi, oprócz wiecznej walki mi dzy sobà, b dà musia y si zmierzyç te z pokojowo nastawionymi ludêmi. Walka o przetrwanie, pojedynek z nadprzyrodzonymi si ami oraz wspania a oprawa graficzna jest zapewniona w trwajàcym ponad dwie godzinie fantastycznym filmie akcji. Przedpremierowy pokaz odb dzie si w kinie Coca-Cola Plaza o ju w tà niedziel. Oficjalna premiera jest zapowiedziana na 5 lipca o oraz w kinie Coca-Cola Plaza, oraz o w kinie Akropolis. E. J. Zdro eje przejazd sto ecznà komunikacjà W najbli szym czasie ma zdro eç przejazd sto ecznà komunikacjà. Jednorazowy bilet mia by kosztowaç 1,50 Lt, zaê bilet miesi czny mo e zdro eç nawet o 20 Lt. Wzrosnà równie ceny biletów ulgowych. Kwesti podniesienia cen za przejazd komunikacjà miejskà w przysz ym tygodniu ma omawiaç sto eczna Rada. Wówczas si wyjaêni, od kiedy mieszkaƒcy stolicy b dà p acili dro ej za przejazd trolejbusami i autobusami. Na posiedzeniu Rady ma byç równie omawiana kwestia zwi kszenia ceny za przejazd mikrobusami ma wzrosnàç o 50 centów. Za przejazd mikrobusami, kursujàcymi przez centrum miasta trzeba b dzie wówczas p aciç 3,50 Lt, za przejazd kursujàcymi na innych trasach 2,50 Lt. Sostinò Meno ni a Basanaviãiaus 1/12 Pierwszy pokaz autorki DÏiny Jasiunienò Dekoracje (malarstwo na tkaninie). Kairò de inò Latako 3 Prace i papier S. Auk tuolisa. I jeszcze pokaz autorski E. altytò Lisauskienò. Centrum Karolina Sausio 13-2 Malarstwo J. Ânie ki. Rotunda Rotundo 3 Malarstwo V. atasa. Aukso avilis Saviãiaus 10 Pokaz lamp oêwietleniowych Rasy Labinaitò. Gintaro v. Mykolo 8 Pokaz prac wspó czesnych twórców. UÏupio UÏupio 3 1 Ekspozycja prac jubilerskich K. Bari auskasa. KONCERTY Podwórze Uniwersytetu Wileƒskiego 1. VII. godz inauguracja Festiwalu Êw. Krzysztofa. KoÊció Êw. Kazimierza 1. VII. godz godzina muzyki sakralnej. Na flecie gra A. Grot. KoÊció Êw. Janów 30. VI. godz godzina muzyki sakralnej. Niedzielne Msze Êw. w j zyku polskim W koêcio ach wileƒskich 13 KoÊció pw. Êw. Bart omieja, UÏupio 17a (Zarzecze), godz ; KoÊció pw. Chrystusa Króla, ul. varioji 3 (Kolonia Wileƒska), tel. (8-5) , godz. 9.00; KoÊció pw. Ducha Âwi tego (podominikaƒski), ul. Dominikon 8 (Starówka), tel. (8-5) , godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00; KoÊció pw. b. Jerzego Matulewicza, pl. Matuleviãiaus (Wirszuliszki), tel. (8-5) , godz. 8.00, 14.00; KoÊció pw. Êw. Jana Bosko, ul. Erfurto 3 (Lazdynai), tel. (8-5) , godz. 9.30, 13.00; KoÊció pw. Êw. Józefa, ul. Tolmienkiemio 4 (Zameczek), tel. (8-5) , godz. 10, 13, KoÊció pw. Êw. Êw. Jakuba i Filipa, Luki ki 10 a, (Centrum) tel , godz ; KoÊció pw. Êw. Kazimierza, ul. Palydovo 15 (Nowa Wilejka), tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.00; KoÊció pw. Królowej Pokoju, ul. Parko 15 (Nowa Wilejka), godz. 8.00, 10.00, godz ; KoÊció pw. Mi osierdzia Bo ego, ul. Dominikon 12 (Starówka), godz ; KoÊció pw. Niepokalanego Pocz cia NMP, ul. Seli 17 (Zwierzyniec), (8-5) , godz. 8.30, 13.00; KoÊció pw. Odnalezienia Krzy a Êw., ul. Kalvarij 225 (Jerozolimka) tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.30; KoÊció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, ul. Antakalnio 1 (Antokol), tel. (8-5) , godz. 8.30, 13.00; KoÊció pw. Êw. Rafa a, ul. Upòs 1 (Ânipiszki), tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.00, 19.00; KoÊció pw. Serca Jezusowego, ul. Gerosios Vilties 17 (Dobra Rada), tel. (8-5) , godz ; KoÊció pw. Êw. Teresy (Ostra Brama), ul. Au ros Vart 14 (Starówka), tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.00, 17.30; KoÊció pw. Wniebowzi cia NMP, ul. Trak 9 (Starówka), godz , 13.00; KoÊció pw. Wszystkich Âwi tych, ul. Rudnink 20 (Starówka), tel. (8-5) , godz W koêcio ach Wileƒszczyzny Bezdany koêció pw. NajÊwi tszej Maryi Matki Mi osiernej Ostrobramskiej, godz ; Bujwidze koêció pw. Êw. Jerzego, godz ; Butrymaƒce koêció pw. Êw. Micha a, godz i 13.00; Dukszty koêció pw. Êw. Anny, godz. 9.30; Dziewieniszki koêció pw. MB. Ró aƒcowej tel. ( 8380) godz ; Ejszyszki koêció pw. Wniebowstàpienia Paƒskiego, tel. (8 380) , godz. 8.30, 12.00, 18.00; Grzegorzewo kaplica pw. Ducha Âwi tego, godz ; Jaszuny koêció pw. Êw. Anny, tel , godz ; J czmieniszki koêció pw. Êw. Antoniego, godz. 9.00; Kamionka koêció pw. Êw. Teresy, godz ; Kiena koêció pw. Matki Bo ej Mi osierdzia; godz ; KoleÊniki koêció pw. Niepokalanego Pocz cia NMP, tel. (8-380) , godz ; Korko yszki koêció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, godz ; Korwie koêció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, godz ; Kowalczuki koêció pw. Mi osierdzia Bo ego, godz ; Landwarów koêció pw. Zwiastowania NMP, tel. (8-528) , godz ; awaryszki koêció pw. Êw. Jana Chrzciciela, godz. 7.30, 12.00; Mejszago a koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-5) , godz ; Mickuny koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-5) , godz. 9.00, 11.00; Miedniki koêció pw. Trójcy Êw., tel. (8-5) , godz. 9.00, 12.15, 16.00; MoÊciszki kaplica pw. Matki Bo ej Królowej Rodzin, godz. 9.00; Niemenczyn koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 9.00, 10.30; Narwiliszki koêció pw. Matki Boskiej Mi osiernej, godz ; Olany koêció pw. Niepokolanego Pocz cia NMP, godz 10.45; Podborze koêció pw. Wniebowzi cia NMP, godz 11.00; Podbrzezie koêció pw. Serca Jezusowego, tel. (8-5) , godz ; Po uknie koêció pw. Êw. Jana, godz. 9.00; Porudomino koêció pw. Przemienienia Paƒskiego, godz 10.30; Podbrodzie koêció pw. Êw. Józefa, tel. (8-387) , godz ; Powiewiórka koêció pw. Êw. Kazimierza, godz. 9.00; Rudomino koêció pw. M. B. Dobrej Rady, tel. (8-5) , godz. 8.00, 12.00; Rudniki koêció pw. Trójcy Êw., tel. (8-380) , godz ; Rudziszki koêció pw. NajÊwi tszego Serca Jezusa, tel. (8-528) , godz ; Rukojnie koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 9.00, 11.30; Rzesza koêció pw. Êw. Stanis awa, tel. (8-5) , godz., 11.30; Skojdziszki kaplica pw. Êw. Faustyny, tel. (8-5) , godz ; Soleczniki koêció pw. Êw. Piotra Aposto a, godz. 7.30, 10.30, 12.00, 17.00; Ma e Soleczniki koêció pw. Êw. Jerzego, godz. 9.00, Su any koêció pw. Êw. Feliksa, tel. (8-5) , godz. 9.00; 11.00; Suderwa koêció pw. Trójcy Âwi tej, tel. (8-5) , godz ; Szumsk koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 8.00, 12.00; Szy any koêció pw. Wniebowzi cia MP. godz ; Âwi ciany koêció pw. Wszystkich Âwi tych. godz. 9.00; Nowe Âwi ciany koêció pw. Êw. Edwarda. godz. 9.30; Turgiele koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-380) , godz. 9.00; Taboryszki koêció pw. Êw. Micha a, tel. (8-380) , godz Troki koêció pw. Nawiedzenia NMP, tel. (8-528) , godz ; Stare Troki koêció pw. Zwiastowania Paƒskiego i Êw. Benedykta, tel. (8-528) , godz ; Wojdaty koêció pw. Nawrócenia Êw. Paw a, tel. (8-5) , godz W koêcio ach Auksztoty Gajdy koêció pw. Jezusa Ukrzy owanego, godz ; Turmonty koêció pw. Serca Jezusowego, godz. 8.45; Wisaginas koêció pw. Êw. Paw a Aposto a, 10.00; Kowno koêció pw. Êw. Krzy a, ul. Giedymina 1, (tel ), godz W koêcio ach Dzukii Druskienniki koêció pw. Matki Bo ej Szkaplernej, godz ; W koêcio ach na mudzi K ajpeda koêció pw. Êw. Józefa Robotnika, ul. Smiltelòs 27, tel. (8-46) , godz Uprzejmie prosimy zarówno ksi y, jak i parafian o zawiadawanie redakcji o zmianach w rozk adzie nabo eƒstw. J. T.

13 14 REKLAMA Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Szko a-przedszkole Šaltinėlis ( èróde ko ) w Wilnie zaprasza dzieci do klasy pierwszej UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt styropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk ( KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) DoÊwiadczona kadra pedagogiczna o odpowiednich kwalifikacjach zapewni: * wysoki poziom nauczania wg najnowszych metod (kszta cenie zintegrowane, metody aktywizujàce, pedagogika zabawy); * nale yte wychowanie i opiek w przyjaznej atmosferze. Oferujemy: * nauk j z. litewskiego od klasy pierwszej; * nauk j z. angielskiego od klasy drugiej; * udzia w projektach krajowych i mi dzynarodowych; * korzystanie z biblioteki, czytelni, sali komputerowej z dost pem do Internetu oraz sto ówki; * Êwietlic edukacyjnà. Swoje zdolnoêci dzieci mogà rozwijaç równie w czasie zaj ç pozalekcyjnych. W szkole dzia ajà: * chór èróde ko ; * zespó wokalny Gwiazdki ; * dzieci cy zespó taƒca 100 UÊmiechów (grupa m odsza i najm odsza); * kó ka sportowe, m.in. Niat-Nam ; * teatrzyk szkolny; * kó ko plastyczne; * kó ko matematyczne. Serdecznie zapraszamy! Adres: ul. altkalvi 13 (Naujininkai), tel

14 Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. OG OSZENIA 15 KUPNO Skupujemy samochodowe akumulatory (o ów), metale kolorowe i czarne, silniki elektryczne. Demontujemy, wywozimy. Vilnius, tel Kupi narz dzia: tokarskie, frezerskie, wiertnicze, Êlusarskie, miernicze. Twardy stop. Vilnius, tel , Kupi dawne: pocztówki, fotografie i banknoty. Tel Kupujemy w dowolnych iloêciach pierwotny i wtórny surowiec mas plastycznych. Vilnius, tel , Las. Ziemia nad wodà. Kupujemy, konsultujemy, wywozimy. Pomoc w realizacji lasu lub wymiana na europejskie i amerykaƒskie auta. Vilnius, tel (Zam. 1130) Kupi wnioski o zwrocie ziemi. Vilnius, tel (Zam. 1297) SPRZEDA Drzwi (sosnowe, wewn trzne) od 270 Lt. Fornirowane od 390 Lt. Dostawa i monta. Tel Sklep Drzwi Domas. Drzwi wewn trzne. Wszystkie us ugi. Vilnius, pl. Matulaiãio 5, tel , Drzwi wewn trzne w cenie od 169 Lt. Modeli 31. Ró ne rozmiary. Malowanie, lakierowanie, wstawianie. Dostarczenie. Vilnius, ul. Vytenio 20a, tel , Sprzedam ceg y szamotowe do kominków. Tel Sprzedam instrumenty d te radzieckiej produkcji. Tel Pomniki, nagrobki, ogrodzenia po cenie producenta. Udzielamy zni ek. Vilnius, Kauno 28, tel Sprzedam dom o powierzchni 200 m kw. wraz z gara em na 2 samochody na terenie ogródków dzia kowych Ateitys w Nowej Wilejce. Cena Lt. Vilnius, tel Sprzedam szczeni ta rasy Yorkshire Terier. Cena od 1300 Lt, bez rodowodu. Tel , Sprzedam par rodzin pszczó, mo na z domkami. Tel , prosiç Edwarda Sprzedam ziemi 1,25 ha nad jeziorem (12 km od Trok). Sà stare fundamenty. Cena 1a 5000 Lt. Tel Sprzedam dom w okolicach Trok (2 p., 192 m2) z zabudowaniami gospodarczymi, ziemià (4 ha), bez poêredników. adne miejsce, 200 m od jeziora Galvò. Troki, tel , Sprzedam starodawne kafle, kuchenk gazowà z 50 l butlà. Tel Sprzedam w Rudominie (rej. wileƒski) dwa domy, w jednym miejscu (160 m2 i 170 m2). Wszystkie wygody. Przy ka dym 12,5 arów ziemi. Cena ka dego domu Lt. Tel , Zbudujemy aêni wed ug rozmiarów podanych przez klienta. Sprzedamy aêni (5,5x5,5). Vilnius, tel , Produkujemy i wstawiamy drzwi p ycinowe, schody. Vilnius, tel , Sprzedam drwa ràbane i w k odach. Skupuj las na drwa. aênie z bierwion. Vilnius, tel , Opony do traktorów, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych. D tki. Vilnius, tel (Zam. 1261) US UGI Niedrogo przewozimy adunki i meble, materia y budowlane i in. Us ugi adowaczy. Pracujemy bez dni wolnych. Tel Wykwalifikowany mistrz naprawia wszystkie rodzaje lodówek w domu klienta i w rejonach. Gwarancja 1,5 r. Tel. 8 (5) , Weso a muzyka na weselach i innych uroczystoêciach. Vilnius, tel Obs uga imprez weselnych i innych uroczystoêci. Muzyka, foto, wideo, sale do 150 osób, pawilony, weselny domek. Vilnius, tel , , Poradnictwo w sprawach nieruchomoêci, zwrotu ziemi, reprywatyzacji, wynajmu. Vilnius, tel (od 10 do 17 godz.) Fachowy masa z olejkami leczniczymi przy osteochondrozie itp. Program antycellulitisowy. Porady homeopaty. Vilnius, tel Projektowanie i produkcja niestandardowych mebli. Cena adekwatna do jakoêci. Vilnius, tel Wozimy wesela ekskluzywnym samochodem BMW 7 (E 38). Us ugi fotografa. Vilnius, tel , Naprawiamy mi kkie meble w domu klienta. Gwarancja. Emerytom zni ki. Vilnius, tel , Efektywne nauczanie j z. angielskiego, litewskiego, rosyjskiego. Podarujcie sobie radoêç obcowania. Vilnius, tel , Naprawiamy kuchenki elektryczne, mikrofalowe, pralki automatyczne, bojlery, zmywarki do naczyƒ. Bez dni wolnych. Vilnius, tel , Szko a jazdy Automotoket zaprasza na kursy kategorii A, B, BE, C, CE. Pracujemy równie w soboty. Vilnius, ul. Konarskio 1, tel , , , ul. Ukmergòs 305A, tel Kominki. Instalujemy wk ady ze stali nierdzewnej. S u ymy radà. Vilnius, tel Odnawianie starych mebli kredensy, segmenty, sto y, krzes a, szafy i inne. Tel , W adys aw Firma przewozi: wir t uczeƒ piasek inne sypkie materia y budowlane. Vilnius, tel (Zam. 1001) Betonujemy posadzki, u ywamy profesjonalnego sprz tu. Vilnius, tel , (Zam. 1216) Oferuj us ugi masa u: * Masa miodowy (oczyszczajàcy) * Masa antycellulitisowy (z naturalnymi olejkami eterycznymi) * Masa wyszczuplajàcy (chiƒskimi baƒkami). Dla wszystkich ch tnych jeden dowolny masa za darmo! Zapisy/rezerwacja: (Zam. 1246) Kawiarnia organizuje przyj cia weselne do 100 osób, obiady a obne oraz inne uroczystoêci. Bankiety na wyjazd. Wynaj cie gospodyni na ka dà okazj. Tel , prosiç Natali. (Zam. 1247) PRACA Wileƒska Szko a Ârednia im. J. I. Kraszewskiego od 1 wrzeênia zatrudni nauczycieli: j zyka litewskiego, angielskiego, technologii, informatyki, psychologa i logoped. Tel. (8 5) Gimnazjum im. J. Âniadeckiego w Solecznikach zatrudni specjalist naucza- nia poczàtkowego. Mo emy zapewniç dobre warunki mieszkaniowe w bursie. Soleczniki, ul. Mokyklos 22, tel (dyrekcja) Firma zatrudni specjalistów obróbki metali: Êlusarzy, tokarzy, frezerów. Tel Zatrudnimy kierowców dla mi dzynarodowych przewozów adunków. Wynagrodzenie wyp acane w czas. Tel Starszy nauczyciel, magister nauczania poczàtkowego z 9- letnim sta em poszukuje pracy. Tel Poszukujemy dwie panie do pomocy przy stole weselnym. Praca dorywcza. Tel Oddzia krawiecki w Nowej Wilejce zatrudni na sta e krawcowe, prasowaczk z doêwiadczeniem pracy, specjalistk od p telek i guzików, robotnic do obcinania nitek i zapewni dobry zarobek oraz warunki pracy. Vilnius, tel , Przedsi biorstwo wileƒskie zatrudni: robotników oddzia u do produkcji folii polietylenowej, elektryka do obs ugi urzàdzeƒ. Informacja tel: (Zam. 1258) Turystyczna firma ISTERE A zatrudni mened era do sta ej pracy. Wymagania: dobra znajomoêç j zyków polskiego, litewskiego, rosyjskiego; obs uga komputera. Vilnius, tel (Zam. 1293) Spó ka budowlana poszukuje pracowników do ró nych prac. Gwarantujemy wysokie zarobki. Vilnius, tel (Zam. 1301) Zak ad przetwórni mi sa CESTA w rejonie wileƒskim w Rzeszy (Rie ò) zatrudni pracowników na stanowiska: rzeênika, masarza (pracowników do robienia kie bas), w dliniarza (pracowników do w dzenia mi sa) oraz kierowc -spedytora kategorii C. Zwracaç si nr tel.: (8 5) , , (Zam. 1259) Pralnia chemiczna Adesoma zatrudni sprzàtaczk (-cza). DoÊwiadczenie niekonieczne, a tak e stró a (sprzàtacz terytorium). Vilnius, Ateities 10, tel (Zam. 1022) RÓ NE Oddamy w dobre r ce ma à, Êlicznà, bia à kotk. Vilnius, tel

15 16 A PROPOS... Kalendarium * Sobota (30. VI) jest 181 dniem 2007 roku. Do koƒca 2007 roku pozosta o 184 dni. * Znak Zodiaku Rak. * Imieniny: Emilii, Lucyny, Rajmunda. * Wschód S oƒca 04.45, zachód D ugoêç dnia 17 godz. 14 min. * Ksi yc. Pe nia od 29 czerwca powróci do Wilna z zes ania na Syberi Józef Pi sudski zmar Jan Bystroƒ (ur. 1860), j zykoznawca i filolog, autor opracowaƒ staropolskich zabytków j zykowych. * Niedziela (1. VII) jest 182 dniem 2007 roku. Do koƒca 2007 roku pozosta o 183 dni. * Znak Zodiaku Rak. * Imieniny: Haliny, Klarysy, Juliana, Mariana. * Wschód S oƒca 04.46, zachód D ugoêç dnia 17 godz. 13 min. * Ksi yc. Pe nia od 29 czerwca Unia Lubelska Napoleon utworzy w Wilnie Komisj Rzàdu Tymczasowego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego urodzi si Louis Bleriot (zm. 1936), francuski pionier lotnictwa w Wilnie rozpocz a nadawanie audycji rozg oênia Znad Wilii. * Poniedzia ek (2. VII) jest 183 dniem 2007 roku. Do koƒca 2007 roku pozosta o 182 dni. * Znak Zodiaku Rak. * Imieniny: Marii, Kariny, Urbana. * Wschód S oƒca 04.46, zachód D ugoêç dnia 17 godz. 13 min. * Ksi yc. Pe nia od 29 czerwca na mocy dekretu papie a Piusa XI odby a si koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej jako Królowej Korony Polskiej zmar Jan D ugosz (ur. 1929), jeden z czo owych polskich taterników i alpinistów zosta o powo ane Zgromadzenie Poselskie Sejmu RP i Sejmu RL. Miss Moskwa 2007 zosta a 23-letnia Natalia Andriejewa Fot. EPA-ELTA Zdesperowana rodzina chce wydziedziczyç ó wia Zmar y 9 lat temu Kalifornijczyk Leonard Wilkenson zostawi pó miliona dolarów swoim ukochanym zwierz tom: dwóm psom, dwóm kotom i ó wiowi Harry emu. Zgodnie z testamentem, pieniàdze majà byç przeznaczane na utrzymanie zwierzàt i dopiero po Êmierci ostatniego z nich mogà zostaç przekazane dalszej rodzinie zmar ego. W ostatnich latach zmar y ju oba koty i psy, jednak Harry czuje si doskonale, wi c zdesperowani siostrzeƒcy postanowili wystàpiç do sàdu o wydziedziczenie ó wia. Takie ó wie jak Harry mogà yç nawet 100 lat. Do tej pory wszyscy umrzemy! ali si siostrzenica Wilkensona. UÊmiechnij si! S dzia prowadzi pierwszà w swoim yciu rozpraw. Oskar onym jest m czyzna, który p dzi bimber. S dzia waha si, jaki wydaç wyrok, og asza przerw i dzwoni do Zdzicha, doêwiadczonego kolegi: S uchaj Zdzisiu, mam tu goêcia, który p dzi bimber. Jak myêlisz, ile mam mu daç? Hmmm litów za litr i ani centa wi cej! *** Ma a ma pka pyta si mamy: Dlaczego jesteêmy takie brzydkie? To nic, synu, ty nie widzia eê tej ma py, co czyta ten kawa... *** Rozmowa dwóch kumpli: S ysza eê, e Stefana wczoraj dresiarze dwa razy pobili? Nie, a dlaczego? Pierwszy raz dosta, bo nie chcia oddaç komórki. Ale w koƒcu odda. A drugi raz? To by Phillips Diga Problemy murzyna z bia oruskà armià Bia oruskie media zainteresowa y si perypetiami pewnego czarnoskórego obywatela tego kraju. Bia oruski murzyn nie zosta przyj ty do armii, poniewa s u y ju w armii amerykaƒskiej. M ody m czyzna posiadajàcy afrykaƒskie korzenie dowiedzia si o perspektywie zdobycia amerykaƒskiego obywatelstwa i mo liwoêci s u enia w armii amerykaƒskiej. Wyjecha wi c do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy turystycznej i wstàpi do armii USA. Po szkoleniu zosta skierowany do s u by w Iraku. Po kilku miesiàcach ów pobyt nie spodoba si o nierzowi i powróci on na Bia oruê. Po przyjeêdzie m czyzna chcia odbyç s u b wojskowà tym razem w armii bia oruskiej. Jednak do miejscowego wojska nie zosta przyj ty w aênie ze wzgl du na pobyt w armii innego paƒstwa. Chrupki i chipsy to... warzywa Co szóste szkockie dziecko wierzy, e chrupki i chipsy mo na wliczaç do zalecanych pi ciu porcji warzyw i owoców dziennie, zaê a 13 proc. ankietowanych dzieci zalicza do warzyw równie chleb. JednoczeÊnie wed ug sporej grupy dzieci do grupy zdrowych warzyw i owoców nie mo na zaliczyç takich produktów jak mro ony zielony groszek, pomidory w puszce, czy rabarbar. Na Wyspach Brytyjskich, gdzie prawie 25 proc. wszystkich dzieci cierpi na nadwag lub oty oêç, co dziesiàte dziecko zalicza do warzyw mi dzy innymi... makaron. Inf. agencyjne Sobota, 30 czerwca poniedzia ek, 2 lipca 2007 r. Pogoda W najb l i s z y c h dniach nie b dzie upa u, m o l i w e krótkotrwa e deszcze. W sobot w nocy zachmurzenie zmienne, bez wi kszych opadów, wiatr s aby. Najni sza temperatura 7-12, na wybrze u stopni. W dzieƒ zachmurzenie z przejaênieniami. W zachodnich rejonach opady, mo liwe burze. Wiatr po udniowo-zachodni, 5-10 m/sek. Najwy sza temperatura stopnie. W niedziel w wielu miejscach krótkie deszcze, czasem z piorunami. Temperatura w nocy 8-13, w dzieƒ stopni ciep a. W poniedzia ek miejscami niedu e opady. Temperatura w nocy 8-13, w dzieƒ stopni ciep a. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 2 lipca 2007 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,5668 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,1961 Dolar kanadyjski 2,4278 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 5, forintów w gierskich 1, islandzkich koron 4, japoƒskich jenów 2, juani chiƒskich 3,3697 at otewski 4, mo dawskich lei 2, koron norweskich 4, z otych polskich 9, rubli rosyjskich 9, koron szwedzkich 3,7360 Lira turecka 1, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 10,2294 Konkurs Mój pupil Imi, nazwisko... Data urodzenia... Adres, telefon... Krótki podpis pod zdj cie Wype nione kupony nale y nadsy aç do 15 wrzeênia na adres redakcji: Birbyni g. 4a, Vilnius, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny Mój pupil.

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu 122 123 rzeka pomysłów W lecie w domu bywa nudno. Wyciągajmy dzieciaki do gorącego miasta. Tam rozgrzane głowy ostudzą wspólne zabawy w tropienie i wymyślanie wodnych motywów artystycznych! zdjęcia:???

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Źródło: www.pmnr7.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka Studia Podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 16.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2015

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Seria Czytam i piszę dla klasy drugiej szkoły podstawowej Zestaw podstawowy część Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej Ćwiczenia do edukacji matematycznej Zestaw sześciu zeszytów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NUMER 3 IM.LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

GIMNAZJUM NUMER 3 IM.LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ GIMNAZJUM NUMER 3 IM.LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIOT EWALAUACJI Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się- wymaganie 2 CEL EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo