ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3"

Transkrypt

1

2 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WALORY KULTUROWE DOSTPNO KOMUNIKACYJNA ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA SZLAKI TURYSTYCZNE REGIONU BAZA UZUPEŁNIAJCA ANALIZA WIODCYCH FORMY TURYSTYKI W REGIONIE IDENTYFIKACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WIODCYCH FORM TURYSTYKI W REGIONIE ISTOTNE ORODKI CENTRA TURYSTYCZNE REGIONU W PODZIALE NA WIODCE FORMY TURYSTYKI PERSPEKTYWY I MOLIWOCI ROZWOJU FORM TURYSTYKI W REGIONIE CHARAKTERYSTYKA ZAPLECZA WYBRANYCH FORM TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA ZAPLECZE INSTYTUCJONALNO-ORGANIZACYJNE SAMORZDY BRANY TURYSTYCZNEJ, ORGANIZACJE POZARZDOWE PRZEDSIBIORSTWA TURYSTYCZNE I INNE JEDNOSTKI ZATRUDNIENIE, KWALIFIKACJE I KSZTAŁCENIE KADR DLA TURYSTYKI AKTYWNO MARKETINGOWA I INFORMACYJNA PRODUKTY IDENTYFIKACJA OBECNYCH ORAZ POTENCJALNYCH OBECNE PRODUKTY PRODUKTY POTENCJALNE ANALIZA SWOT...108

3 " # #$% &"# " %# ' %# # ( ) % &)* ) + " + ( &, $ $ $' * )$'% " - $* *. #/ 0") + ) ) * &* * $# 1 2 ' % % # + " # $" + &1 %# & 3 4 % ' %, ' * &% * $ ' $ ) ") * + & * & /5#*$+*)#* # #* ' + - $ # 6. # 0 )# " % ' ) *) % + "* " % $ $ + "7$$38 9:; #' ;*;<=&%# 0#" %/%5 & 39 -;8*>=&% &#1. $ $ #*&5 %*#5 % &"$#3"# "

4 Tabela 1 Zestawienie powiatów oraz gmin Regionu wg powierzchni oraz liczby mieszkaców / B" ' '1 &$ 1-1. $1 A1 -/. #-². 83: 3<;< ($-/. 83> <;8; (-/. ; 3<<9 A-. <<*: ;89; *93 ;;38 ; 3<38 -/. <: 39:> 7$-. >::8 A&-. ;; : -. 3>: <;;3 (-. 3>: <3>;?-. 33 >;9 :> 3<: C ' /. 3<; >:; -/. : 38<<?-. ;: ;:> -. 3:;* 9;3 -. 3<: ;8 '-/. 8 3><: -/. 8< ;8>; 7$-/ A-. 39;* ; & ;9>9 &$-/. 3:*; :> D$-. <9*< ><<9 -/. 393*3 3 39: >8 8 B"-. 3;* ;38 -/. B$-. 3 8: -3 B$. 39<: <>3?$-. 3: 88 C <?-. 9 > (%$-. 3< 3;; E$-/. <*8> $%-/. 9; :>< *9 899:

5 " 0B" # )1 ) #-². 7$-. 3*8 88 F"-. 399* %-. 3: 33 0B"-. 3;:< 4"?$1 -/. 9 98; E-. 3> *: ; D1-/. 39> 98<: 0$" :;?& ; $#"-. :3 8<< #"-/. 8> >8;9?$-/. 9*< >8:8 A-/. 3: >: : 339 #-/. 39:*8 3::> &-/. 8< 3 3 #-/. 99*<; 3> A)#"-/. 3<9 3> 4C -. << -/. *; 88 4"-. ; : 4"-. 3<> > 9 99; A-. :3 8;9 B-. ; 8: ; -. >8 > 6&-. 38 <8: G1-. ; 8 C &-/. <9* > 38 -/. 8*83 4&-. 38> ;>;:?H ; G-. 88*; 89 ;8 G-. 9; 33; 21-/. 3< <: 7$-/. 3:8 39:<?-. ; 8<< -. >*9 88<8 7F)-. ::* 8;

6 #-². $-. 3>< > 38 F'-. 3>*; :> "-. 3<: 8883 " # $% & ' ( ( &" " $ 0 B"* $% % "* B" * ' % I% "' * ( $ %* % ) "& ' -+ &% '4.*%""& " Rysunek 1 Mapka województwa lubuskiego z podziałem na powiaty (ziemskie i grodzkie) ródło:

7 ) "*"%%'& ("#)%,, & )* * $%* $#* * * & # $#/, )$* -*$'.* $ ', &* &%* )-*.* (% ' " %# & " + & * " " # &# '&$$' ) " % # + # ) ( &, $# $#)$'#+)# # 2 )%$ ) $ $ $"* " '% "$

8 Tabela 2 Struktura uytkowania gruntów na analizowanym obszarze 7 J) & F% # = # = # = # ;8<< ;;*: 39< ;*:8 3;9: 3* :8 >3*8< ; >>3 9*> *8< 38:993 ' <;89> 8*>3 33 8>*:8 38>< 9*> 38:<:8 8 > 8:*9; 8989< 3*38 <> 9*98 << : &$ ;<8: ;<* ;3>: ;3*>9 3 <; 3 *<> 999<< '1 >89: ;*8 8> 83* 3<88 3;*>8 33<<;8 / >8;3 *: ;: 98 8:*8 388< 3 *>< 3;:8 $1 ; 8 < ;8 ;>3>> ;9* << <*< 98<; # ;> 89*;3 8 :; 3*8 <<8 9*; >;: " : >; 3*3 >3<>> 89*88 3 8; 9*< 3< >; )1 393; ;*:9 ;:9>8 ;8*: 3 3 *: ) <3 9; 3 ;9:<<*8 8*<: 3:;:*>: 38* 389; 0KC >93<8 ;9*>9= ; 3; 89*> = 3;9<88 3 *< = 389:9 ) ' ( * 0 ) * ) ) % ) "'% ' -3 =/ " #. ) " " $ ( $ # " )% %% $% # -&/ # ' ".L ' " " # '1 -"& '. 5 ;= &% # 4""*$ ' # $ %$& #? $" # ) + #$"5&"-.* " * &) -.* ) "$ %# & ) "% ' % #* % $###+ 4 # $ +* % % % ' ) $ $ ' * &# &" ) # '* & #+6)") $

9 - '&. * $ ' # A $&$"* ' J & "7$)4)E ' K 0# J $ 0 7$ & & ' 1 1# 4 '% ' $ " & & $&* " && &* A' B%* 1 0"# (% + H$ % " * " B 5 "& B * & * " "# ")% ' -($* F*&.-&0"."&%' 07$ #1/K$-*4.* ' % $ 4 & 0 B" %% ' 5 G* " ( ' ()* +,,-. / $ $01# B$, % & ' $ $ " $ $& ( ) $;= " # " # % $ &$&$, " " # )% )* &? % ) '&")'$*+2) #"#*$'% '&% A A+&*& 4 " $ )% & % * %& EM:NDL"%& ' ' # ) &)# > # #(& - 8. & " * &$ '%# $ A & & $ ) ) * " ' $# # # ()&%#5# * ) " $ # ' &"# " )% ' - "&. " # $ %& ' ( )" & %*+, # ' *%- %...

10 Tabela 3 Zestawienie najwaniejszych rzek województwa 4 A"# &'01L& :;*8*"5 :*> > D#*4* '"- ))/ H"&)A/D'#L# & : :*-"$538<.L' *A&* A&A&C "'" )- 3. *2L$$& &&- 3. &L&- A.L& &8::*;L&"&5(* C &*A&$1# 3*4 '" +, ( % ) ) / ) % 0 1) 2 3 ) 45 2) 1) -- 3 ) 6 *247 *' -% 0 ) * ) ' " "& ' % $ & $?"$ 4 F)&2)1 2 + # " " 2 $'&%%"*) $'#')#"# 2 3# & 4 $, % 1 " >P*&', $$$ #" '"# " ' )"%

11 $* *) 1& 8 % " # $ $' * ) " ' ' * " % $% % "$'> ()#)%, 7$ F* &* 4*A$ 7$ 5 &) ' "* $ %L & #% 5 @1 ) %? 0$%1L $ $1* '1 &$L ##*#' L ' % *$'$&"$"## & 5 ") ' $ # L #% ' $ - #. 4' 2 & -:> #.* ) '# " (' % $ + &&C '"2%* ""#)%$ % %% &" " # *" " < )# " " ) F* D* 7$* 7$* A" # #&)$ Tabela 4 Zestawienie wybranych jezior województwa wraz z krótk charakterystyk 4 A"# 5 &" $ F A$L #' 3:8# &'$ " $/ &'$ :*: - 3.L $ 2 " ) 5 "? -<. 2 ") ' 6 % "* $ $ $ 6+ "& " #* ' -"& #. 5 ' 2 -$ &.L#':;*;# &'$ 38* 2 "'&* $ % +% &" '-* *)&#. 5 &) $) 4 ( '#"$L#' 9#%&'$ * $ $* % & $-%* )* ) '. ' / 0 ' ' 2 ' - % '

12 4 A"# 5 # &'$# -&'$ / 8. &) 7$L ' " &"L ") ' $ #+ -$.L &%'" &$ ->*#*&'$. 5 $ $ $& '% C ' J "# 5 &) 7$L ) '#* '##7$-;:>* #* &'$ 8;*<. & )* &%$"# 5 '% A$L 8 : # % &'$ 8 4)% $" ) "*&$)*+ &*"* +* ' 4 # "& '")%'), $"-:>#. % -89#.&*#&&%%' $"% ( # ) 7$1 A 5 7 $ $# # 7 % &' $ " $*&% >9 #() &&%' ") ' ; &" 5 ' 4%* ' B%* ' (% 7$%* $, 0"* 1/ '1(%'%&#$- >.L"&'%)$ 4 5 $ ' 1/ L %% ' & 3 H*&%$38 #-"$$#% ' 4. ' A-(.'# &4#*"#8, -2F%.5#+$ #/ $ #% + '4 &+/$' &)# 2 7$" ' % / '$/%'$ "/$&#)# #% $' + $4*%$*$L "&* " % ' ) #*)&$' (%'%7$J5$/ + $% #% 2 7$"* $* /$& )* H" % % &* ' H$ D# "& ' 4

13 $% ) + ## $ " )#* $& ) ") + # * D# A$ O 4P* ' $ O( 4P* 0"& A$/O(JP B 5 $ # % &% '%?/ B A$L ' # #4$B")%', '& 5 # & +%L ( #"&) 5 $ $ 8#* 3* L % ' & 8* 2 &') &) &' D # + -6.* $)# "*)$&# * 5 $ + % $ #$ L"$ % '$%%* ++,"#-5:#+"&# ##'))$ ( (4. -(4.5$(* & ) " $ % 399 (4$&##"(#><² D& $ 333 <*:#* :8= % )* # % )# #* $ % ) &% H". D#) 1 & $ *'%'Q&Q/' ## # $ ) K D* # #'%# 3 ²9 "#*&3 " "* ")# &" # ") ' C ' ' $ ( # $ " "&/ # ' $" +# (4 ") ' % ' $ #+ $ $ "$5&*(*DA%% )#",*&*' " $ $ 4 $ ) # " " &"* ' %* #' "' )"& $&(1 4 ") ' ) ' ")# " "- 3> " ) # " 5 * /$&* )*.0$1*)$& = " " $%# " ) " )# # " " ") ' $"$*(4 4$(*%)# # $ & # " #* $ % &' 4' 4 & "* # &"-*# &.* $# "* # 4 $ (4* )% $ : $" # & -"."#,

14 $,5$# &3*<#L## ( $ * % $ (L, 5$38*><#$+#$(L #% $' $ % $ %&+-.L # 5 $ # * $ 83 # # # 1L ' ") $-*H"&'**.L 7$ 5 #. #/#, # * $ $ 8 <; # & % 4 7$ 7$)4F)&"*'%7$ # ' )# H" =#%$#$## #"#%'),OE"P* O P* O? $ AP + # ) '$&$?* " ) $ % ' + -* ) * ) * $. %% A '% $' " 6 " # % $ C % # * "$ 407$"$#,A* #)#0 A*. 0A*A1 )*A*, 2 AA 3/ #/ 34J Tabela 5 Zestawienie parków krajobrazowych województwa lubuskiego 4 F A$ B)1 A$ A1 A$ A" & 39: # %# " # ' 7$ # ; 99#* +% #%5>>3#)"#,F"'+#$ 5F-&'$.)%#" #)"$#B&"$+& #*%"$)')0 7$5?-<. F A$ ") ' $ * %$4%'8, +,#--33>*>8#.5##"$# + --;9*<3#.5#$' +--8#.5#+# 4)* & 399> $ <#* %% ' B) 2 2* &) B)1 ( &"# " )%, ") H$ *$*9;H"&$3<+% $ % 5 ) $ '% -& $*'&*.*&%$$*##%* "&'+<*) &)399:2#:;>#4F) " "* ) # # 4 $#$$& $%

15 4 A$ FC ) A$?/B A$ A" & $ " $ 5 & 3 ' &%'&%&-$1#" ". D % $ % #% ' 'L)$3;>"" %%'R6R/$C )-ü. # F'* ) / $#%' #R6R ;& 39:> * ' $ 0 7$ 5 #;#) '-). $+A-C '#. ")'")%&5'%8+# "#, * ' L $)#'&+ 5 & &% % & $$"* )"L O$P # + L 2 ' # ') ' & 3; " " $*%%'&)#?&D#&L ##'&#%# 4' 2 7$* ")% ' "% % % &' )"$-/.L$*""#")8,O('$P*O"PO&')P 4+3/ #-5&&0&" A$# " 7$* % C " 4 +3/ #- $ &1#%' A$OJP5 &% <9> # -3 ;; # * & # 8 + & &" 4 5 #'# # " " #$&# (&& ) & " $ &'& ' " & % &' -/$ /. 4 # & # $ &%* &' " % '% # E % 4 +3/ #- #*K*' $ ") ) 89 " " # D A' 0% - " )#. % #* * $%* $* * & $ $ ' $) / "H% % % ' &# # 2 ) $"$ ' 89 " "* " #, * $$* )* 1* # 4 $* % ")% ' $$0'#"5 * * & * * * ) # $'# #% 5

16 ")* * 41 % $&"(#'9"*"# # # " # 0 ' & " 5, # & 4 +3/ #- + &)* #& O %P % * "* ' 0' % "# # 5 D# & 8 4 &% ) % -A$ " "& &1 OJ S$P & $OP. $'$ A$ +3/ #-4 " ' 4 +3/ #-*#", Rysunek 2 + #- 5 8*8# $% + * % $ L % '$ $L &R6R/$L E& + &- 5 $ $*>#L&39<#&$ +$"0-5 # # " L $ ;;; # &# * $ #% : = # A1 0$ B&" #"#$&# 4 "%' ' # & C ' J* " % # "& ' #%$'")' &%C J/''?1% 2 $ $ $*$ $ +1' 7 / + / + / &# %# $' & O P 5 $ + $ + "4OJP Najciekawsze miejsca w Regionie zwizane z walorami awifauny oraz skupiskiem nietoperzy

17 D $ % & # ( 7" 1# 0 B"* $ " " $ ' 9 "* ' -<.(#)%, %$ & + #- 5 % $ 2 $< %$9*$99-3*8. %$&+ -5$'$5$ 3 ;8 8 #"0$ % & 5 ' A* B$ 4$ -))K.2$"::<*5 ;;: + * - 5 % ) O( "P2')1$> $/3$< L < L&7$ " % ' ) ) 5 &" # -D B&?.* ; -.* 3 " ##* #*"+"" % &' $ " $* # K +,***+ "$',3"*<" $# $#'% ' ' # #* ) ##*%-)****+. ") % " $ "+

18

19 " 6 &% % $ % $ * $* " & & & 0 ' # ' # #* " % '% ' # &% " # " $ $ ' ', &*$"*" B&" ") ) 5 & " # * ' '"# D#')#"&# B&"#*#"# &"#*%& % # K % &" "#4&%'$%% "- &. % ))*4' "#%'*$ $#*&&** $* "# ) + # $ " %# "# '%+'* ")#' $"* * % * * 5 % %) % -%%'". 4 ) ) "& O)P #6"#" '-$'.'*)# *) # " # " #* " "& $ &)# #$"*'$"+&% + + * % #) $* ) )"&**** 5 " #$%& # '# ' ("$) " #' " "

20 D#&"#07$ " &"# " # ") ' $ & $" # ")# "$& % $ +%# " " # Tabela 6 Zestawienie potencjału zabytków oraz muzeów województwa lubuskiego 0$ ; 0$5$# $ 0$5$# 7$$" 8<88$# 8<&"$"## -3<>$". = $ $ D 39 $ 3<> $ # 38 $ C 5 3;-;8;*3". *3= " 3 C " ; 6"* * -* -$&##. *3= T"&, A 7$ OA #P 6 ; ) *)&', ;;;>;$#$ 3<< 38 ## )"#% $ '# %# " $ &&''%- 8., 38*-<&#. 38<%#*>#-¾&). ) H % ) " # & # " $* # &) " %# " 5# * % %' '* % %) % )# $") #") #%* % $# " # "07$-&7$.?#&& $)#*") %' " ' # # # $" $" R6R/RR * ) &$#$"#$* - ) #. #& ' * &$"%#1-"$* $ 3 4 % ' %

21 . ") & & - #. #-&.&-#*. Rysunek 3 Pejza architektoniczny województwa lubuskiego zestawienie przykładów V A6 U7K R6R/RR # * # & $ # &% A"& G A& &$ (1? B$ G# A"&5 B * 6 &?)* * D#$* 0 I+/ A & G*?* 0$ 0& )* G1 0 2" F A 1 0 B"* E$* & 0B" A"& A' A"& D# # $ * #4 "*4 *4 # #4 #* #4 ) *) 5 # #* # # " $# ") ) # $" $/#* & C J -C ' J.* & % A &) # $ A)# # $" '%*# $# ")+"*& # Tabela 7 Najwaniejsze grupy zabytków architektonicznych Regionu wraz z przykładowymi lokalizacjami $ 0* 2**G* 75 A%)'' A#"* #"* 7$* B&"* #**&1*G1*"2 " C '*A F"*A*D# & "* 0$"* * * C '* (* (%$* ("* E* &* 6&*?"* "* &* 2'#* 7$*?* D#"* 7*C "*(%$" ** *4*2*A*C & (-&. 2"+"*7$'*&*($" 0& B/)*G1*# 0$ 0 B"* C 7$* 0$& $-&. $ -&. '* 0 G1* (* *(* F'*(%$* &* 0$"* "*?*7*C "*4*2

22 Rysunek :$ 3; 392 3< 3= 39

23 &"$" " & " $" -$ $ * ".* # $" " " # ) $###5# #)2 4, 6* 74 8 * 4"#"91 &474 /4, C ) )% ' $" 4% '# $## ) ) ) C ' J -O7$1 I+P. ' $ ## # * #" # $" " 2 %) * )% # $"#66$%' % 5 ') B"# #* OPB&) $ C J* & $ +/$# ) & A* " RS6 * )& ')# # # 4"%'&%)$&*, & A'* D#* 1 "& G* %* # "& B " $" & & & % $ # B *-$ $. $ Rysunek 5 Przykładowe zabytkowe obiekty poprzemysłowe Regionu

24 " # % ) # $" + * " % "%*-#. &$", C ) '- ) & 5 0 B"*"* ) & #A1#.?-#. ($%%% 1 0 $ & $ 1 & $ $ ( +4 >/?$ & " " # #* $ F"7$-02"*$*$$"&&". 7$-*$"&$. A)#"-$*. G-***&. G1-"&*&*. ). &-&. (-$&*&*&$#. 0B"-$**$&. #-**&*"&*. 5- " * O )% A" P 5 $"C B*#. 4 # " & # & ' ) * O% &%P* % &/% % & # "# " ) # % #"* C '* B"A1

25 @ 3 # $& ( " Wykres 1 ( 1 " $ & $ $$ $ $ " C "$$$%%' * $ #*""* #* + 7 " " # % - %#* %' %#%"* ) $ &" # # " &" * &$ %* & O ' P $ "* $ #"&$#"% '"$%#"# -).*#'* % ")' + %#* %% " $ " E $ # $"* #* $" 5 #* ) & & # C J* A Zestawienie porównawcze liczby odwiedzajcych wiodce muzea województwa lubuskiego oraz wybrane placówki muzealne w kraju o istotnym potencjale i znaczeniu (dane za 2003 rok wg IT) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 259,5 Muzum-Zamek w Łacucie 367,7 Muzeum Zamkowe w Malborku (+ jeden oddział w Kwidzynie) 461,9 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 22,5 Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 56,4 Muzeum Etnograficzne w Ochli 27, [w tys.]

26 $ 4B> 3 0 " : 4> & 4 > $ ( $ 2 & +$$/ : B $ : 9 & " & $" # " &# "*) "$# % + / - * #* + +*.* &1 %# * $ " -) + * + +* "&*"*.%"C 0 7$0B" C 7$ 2(B 0 ") 7$ C ( - + "* $# * &"5C J. D $ # " C C ' 5 $" #* $ ) C # E 4 E? )% ' + &% + 6# *# 1 & %# $ +% ') " ( *A?#*)%'&%"$ " * + ) % & $* ) $ $ #(&) % %* % * " #* ' %# " * ) $ & % $ -. OC??&P A&* OC 4P 4* OC # # (*C ###K' &##"*%# ")$%%%%%* '#$1

27 Tabela 8 ' '&% &% 8 */*:/ : I*+ %" -'$ $%#. * + C *" C 07$ 0B"*$$ 8&#,"&*(*W B$4 C 7$ 2( B 5 $ ' # #* &" $ RS66/RR * $ + #*" 7$C 0B"$%(5 $')'% '% C C ' 5 $" $#- * * $* &) * & * +. # " " # C K+ 0 B" - ;3 $" $# # 3< * RS666 $ ). C A #?1 -& C 7$B. C # C # E 4 0 B" $% E 5 $ &" # C B-&C 7$. C C #21"#G &* 4' "& C * $5 # C C 4 * E$* #* # A1#*&1*-0. #B5$"*$"*+O' &P-'C 7$.?0B" C O??&PA&* C 44* C C A C (4( C & D# O(P & " " # $ )% ' % &* " $ * % ' * % + #* %# )% # $ D#% " &# " 1 ## +#*"&#1" 4''&, 7

28 )&% 0&-*&*$. "*&* * 6* C *H$*" 0#*"&* " $* ' % %* "%'&%%""&#, &D#$-3 ". 3 * % " 5%)' %)' %)' 5 # 5 " * A 5 $ #* C ' / " %)' 2 5 * " $ #& ' &" # "&/0# - (#.*'$*$ )# D 5 # & ) * $ B/)* & & D ) H ) %# "# # A&$ % 5%1) &$ $ E25$2&66*)W?*$% &#-"*%)'.5C C &B &B5&&5&# ( & 5 -# B* * E* G* 0 B"* %% B&.*#B*E*0B" D 5 $ 0 B" % ' *$%) '#% OAA&POA&P5*"% '*& K#5&-'. 5 $ * & " & &'$ * %") 5'%-0B". 5$"*$*+ *? A 5 "* & 1 * % * '* " -&"')H.$%?5&#*#*#$** $')1*' $+#*?0B"* 07$*0C ' K"&,

29 ' '&% &% # 1" 5 O0" &'$ $P "&&0B"*&$OP #' &" 5 " " # # 5 $ % ' &%H & /)* % ) " &#*#*)''+"$ ) $$% 0 B" B 5 * % % &% +"*)"1"* "* # % ' & " J7$ $ 5%*# +& %& ' $ && + &/ 66 * ' " 0 7$ $'# 5 &" ))* * L &$"-0B"B".* #-.*-A#. &'$ 5 " $ -&" $. ' * ) $ & ) ) ") +# # -. B"5##* #* " 66 * * A$ C 6 * 5 7$ 7 I F 7$* $ A G#-'8 ".* $ 0 B"* O 4%P B$* C ' 0&" 1# O(XP B* O4 4+"P 7$ % #* # $ % % # % & 5 1" K+, A&)5")+* &) $ #* "#O"" P* C & $&)* F)?* % "& 4 '&) 7$ " 66 * $ + &" +# "* %%# # # " "-1* &*1. B&"#"#,? $" $ $# #* % " ""#*%)'#*#***$*O'$P* * C ) %* $" # - * &*. $%'5% &%") &%")%E%-G1* G.*5-F"*A1.%-B".* D & $" & 5 )?* $ 0&0B"**#B*

30 & F C )- '. 0 & A B *? 5 "& + " R666 B$* "& D" B5)* "& A'* & & B* " *- &# 4&* &C C 4C.? ) # - $" 1#* * * $***'**)"&.? ") $ # & &" *$**&* $ * * $*$* &")#"*&1$ &$ * "& #* ) O&P B * $ $ 0B"*"&+)0B"% ( # " # # ) & %# $" - %#* %# $ & %#. & # $ * ' + " /+# 0& ' $ & #* %) ' $*$ ' 1 / D' '#$")' $# 1 &" ' $' +% '# H"& + -.* 0A"# 4 $) % ' # $# $" $ & #* $ $* # $" #* " #* $" & -#* &* * +$.* %# ' ' " "-. B&" * " $ %, "O%#"P*&"#"#*$% *'&%%%#$"# &# % ) + "& # F"5O7$7IP*C * 0 B"* A 5 O P* 7$ 5 O4 4+"P *&" )#$" D' &*$#$"' # &$ & &%* $" # #+*#"# $ %" ) " #* &"#-*$"*" )"#. "&5 - A ".* &% % ' &1 '$"JK

31 5 % ' " # " $ K &Z" J 4#K$ &"# ) J " ") #*" %'#%* %)%% 5% 2 5* + #$" # %' C * * (' 4%$' $"#&"*"* $"&#& ' " 6+ #%' * ' $"$& # $"% * 6+ 0% $#1 %%*)# %*&"5 ")" C -" #. &$) #6% *$ -. '&5 " 4%&%* *# *)) *. $#*$)%# 1*) + C ) % 6 -*+ "*+. )* &*" '* # '# -07$. 6 D+*#

32 )% $ % # # " %# % " $? # "#*'$ " #* " # 0 &% % $%$#*#" #" ")" #* )# + " # * * $ " "*1#*%" +? 5&* % ) * % +' % - +* * &"+#*#. $" # "# #* * "$ " # + *%'%%$%#"** D ' # # ' * '#$*'*$)%# $"* ) ) ' ) ' " # # &- %'. &$ - O $ P. "& %# " # 2 % "-""##5 D*2"*1*I+4$&#.? % % $#* "# #* *)$&* *& #$" # " $ ") ) &" $#"$%%#"% 6 $ * - %#* "# #.*)"#%%$+* *%% ' ## -& * &&'*.? 1 % * ) "/# 0' $ ' ' # + + " # #5; < )4 : #; 8 5[.*+'%'## #? # + # %# $% ' " # -.* " " #* # 4 & " # &# ## -$*$#*."#"$# 0$ &$ &"# #- $ Z$. 4%$1*"$&# #-*$.? &$ "& " *# D'$#"")"#* %%*%+'**% 4 & ) &1 %# & # &"* &%# '

33 " # "* $* - "# #* #* &# 5 # * &5H'*#*"*1##* * " * $" # ) ". " # $# " # 5 & $" # # # " #* # D* 1* W B C 41* 7$# ("*0"&"*7$I+ 0$ 5 $# "* $ +% /%* # "& $# " #* #* &#* ) " $" 5 " + # "& $# " # # #- $# &"* #%1. 45%#)&%+ **%%*% OG#P5&&' #* " #* 1 ## #$"*'%#& O#MP5$%#% & ' ") '' #* " * "*#"**&) 6 5 ' * ) $ / # + ' * " $" $"$" + 5 # * " *%%**''# C $# -# %. 5 &# %# # " /## - * * O) P* O#P*+. 5 $ *-). &%%$)*%" & & &* *)&)5# & &# " # # ") C )++*1*%#' $ $ * $" %# C & 5 &#* +# "* " "#* # " $

34 # $% 6%'** ' D)&$' * ) # * ) #*)O P-. " 7$ $ 38*9: # ' * % & & ' % $% I% 4-&% 39."$)##&(# % '% # #* ' % '4)%#, 66-.,?/1/-5C 4)4". 666,?Z(/&-,7"A". &"#)%, "&/&,/B"/0B"-$D. #"/#", A/B"/B1 Rysunek 6 Drogowe Paneuropejskie Korytarze Transportowe % -% 7 ' 2/ : : : )

35 D& J K $% " # # # ( # " & 8 ' 5 %%%%% *$%&'### 7 " $ $ ' " &) 2 % '% "# &"# #"5B0B"*$ %%% "$# $ % * " &% &>>3:, & ::: /9 3:8 ;:9 J& & " *7 ) 27 ', 2% --6 *246 ; 7 ' 5 2) 6 *24; ---6 *2 ($%"$,, 1/E//1//// 1 8, E//B" /0 B"/7/2 B"/ 2/ 1 3, 1/F'/G/G1/" * B&"* (#*1 3:, <, 1/"/G/0B" 8, 1/B$/&/0B"/#"//'

36 Rysunek 7 Główne arterie komunikacyjne woj. lubuskiego --*27 ) 27 ', 2% --6 *2 #"#"#$$5 ' " % #' % C % & ' %% ' '-. # * &%'')4 " # % *#$* #& - $* '* #. 3:= " ##'%*%%'## 4#&&'9;>""* ; > # 4 4 +: # #$#$&)+ A/" A' % * % $ # #A0B"&3&%1*% #"#*)"#-1*A* &.%)&%?-&. $ A B" % 9 #* *F* 2)&%? (' ) $ &%1 % * & '% 5 " " '# # ") " $ # -*.

37 4 % " $ & ' 8> # 6# &%& 38;*:-.*><9 ' # " # ) D' # & &% *, #"/#"*8,?/?//C "&/&*<8, -) 66. 8<3, 4"/G1/'/ #)9#F%" ';3# " Tabela 9 Wykaz wikszych stacji PKP w Regionie i waniejszych połcze 0B" B" A E$ &% E A?/?& 1 B & %-. 1 ' &%1%# E A&$ 7$ & A?/?& % E A&$ 1 & A 1

38 # 0$% G1 G &%?-. ' %# &% % -B&"*A*7. 1? B % A" % & A A" % -% --', 0 * G G ) %" # ' -'#.,?*W$*?*C *A" 2*%*$&%' * ) &% % $ ' " )#"$4# % &* " & C ) % & &)"$)+") #" $$& 70B"5?$&) $%' &% -3 'K/>5 &*3 )'& 0$%*80B". '3 )" <::)" '$ "$%# 5 3 "& )" < =>> )< > %>> > > < ' % # * $ )#* # -"'.*)$

39 % ' # #* +%# # # # " # &%1 " # ' $ # $ ) O $P ) &% # &%1 JK &: 0 B"* * % ' $ 0 % $'$" 1 $' ) * -. $' $ /$ 4 1 " &-#*&.*$+)& #/ & 5 4% F)%* % #% ' " $* $'% #% % 1 )* % $ 4 # -$ $ $ "* * &. %* "# # ) ) ( ) " "% " $ ) " >P* > " # H"&")#))" # " )#* " # $&%) 1 $ ' "& " $#* & " #%, B&"* 4 "* D* J*&$A 5 %JK*#&%# ' & * &) "$&""# #-*. *)##'$ -.#L $' "#&-). $ # ' * " ##-*. ) $ &%1 $# # $ & 1 # "L ) -.#5&' /: #; $# #L&$# >P)' -) )* " #* # * #&". # " $'%#& # )*"&%+ #L1 % ' -$ # &%1 # #.

40 " "*)$*"*) ($ ' + & ) # %# " $ &% ' # " * ) &# $" # 6+ +# " # " * "# ) $ -$. % +' &%% +' &%% %,*$/*" & $' ', & $" # $ $ # $ -"*. "%#" *" " + '" " $,"+ ") "" " ""- "&. 4 & $ " $ %8*=1"*" ; & *8#*&&8*="$ # -;*;=& $% $" #. 4) *)&%'&$ 2 % 6 BJ/* 3Z ; & " $ # "& 8= 8*=* # "&* <= )& )# ' $ "* ' $" $ * ) $ ")% %) & % +% &" - =.*%#%$"#" # -%# $.* # & # -3=.* + &" $ # 4 $ % ) % " $#* ) # # # $#&"#/+

41 4 $ & $ * # \ \\ #* + # $ $ % ' " # " #$#+#) > 74 $' 3 $ $ #* ) D## #* )% # " $ &% % #% *$ Tabela 10 Struktura bzy noclegowej wg rodzaju obiektów Tabela 11 Struktura bazy hotelowej Regionu wg kategorii Pozostałe; 16% Hotele, motele i pensjon.; 24% miejsca 6% 25% 38% 25% 6% Campingi, domki oraz pola biwakowe; 20% Schroniska i domy wycieczkowe; 8% w trakcie kat. hotele* hotele ** hotele *** hotele **** obiekty 9% 23% 43% 21% 4% Orodki wczasowe oraz szkolnowypoczyn.; 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% " # & ' $" # $) * ' C # -& *.)###B1*A"*&-$.& )$ #* $ # # " #* &%%# $+'## 0 $ " $ % % $ #* ' $ * ) "#*"# ' $"##* 3Z ; " $ &# * % # " $& >*:= # * ' " -333>.%&&H &)$ $" $ " $ %,. $ #5&# $. "#$" "**'# #. $$5$#%'#'#* %#*# 4) *) " * C & ( E%* " $ ' % $ ' " #* $# ## % %* % ) '% $% # % * "# ' ' # " # -/#. $ '% ' * '% $% # % &" " $#-).

42 Tabela 12 Koncentracja bazy noclegowej wg powiatów Tabela 13 Najwiksze orodki koncentracji bazy turystycznej wschowski wiebodziski zielonogórski + miasto midzyrzecki sulciski gorzowski + miasto słubicki w tym miejsca w hotelach liczba miejsc noclegowych w powiatach Strzelce Krajeskie wiebodzin 4' $ ' $# " # $1* # # 5 & 7$ % ' % ) '1 '-. D#% $ # $" $ * ' % & $ * % &" * ) * " #+#*&:=# & / #/")## )# # # #" # # /4 #/ & & 5#$ -&% $# #.* %% )# H" $&)->/< =. 4'&$#-$.'$# "-.* - &%. &$ "# # $"%%'%' "*B"0B"&$' ) $ # 4 -$.%)1-8<99. $"$ 1#$"& 8)$-. =-).;=- 51.* % & 83= 8 * " $" # ' $&) & =* ) # # 5 & := # J 0 B" $# $ *)H##5;9*8=* * &% ' * & ' # H ;8*>= 0 ) H ##"-3*<=3 *=. 6 & $&) C % %*1?$ % % * 1 4) * ) ) & & " ## "&# OP & &" % 1* 1 # # " & := " - 8. * ) $ # % Sława Zielona Góra Lubniewice Łagów Gorzów Wlk. Drezdenko Słubice Skpe Pszczew w tym hotele ogółem

43 ) ) & $ # " # " ) Tabela 14 Sezonowo wykorzystania bazy turystycznej, mierzona liczb turystów korzystajcych z obiektów noclegowych w województwie lubuskim (dane US w Zielonej Górze) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w tym hotele ogółem "$$#$# #$# " H &*"$( $ " $# "* %% " %* ) &) * $ # # - $. $ ' $ % $ # " # 5 &" $ '&$$"# $ "# " & $* # # # # 7$ ) # ' )% % % 3Z ; ' $ # $ " %# $ " - "# ". 0 "$#"&)$ Tabela 15 Porównanie woj. lubuskiego do czterech wybranych regionów w Polsce (dane GUS 2004 roku, opracowanie własne) Region Wielkopolska Podlasie Lubelszczyzna Dolny lsk Ziemia Oceniany parametr Lubuska $$" $ 38,1 12,6 21,9 47,7 20,3 E$&)"&= ,3 27,8 29, ,7 E$&)#= ,5 27,3 29,9 29,9 27,2 $Z3 1" 13,2 10, ,5 20,1 $## 3 * 2,1 2,5 14 3,6 ##Z3 8* 3*< 3*3 ;*: 8*> \ 0,9 0,1 0,1 1,2 0,9 \\ 3,2 0,6 0,6 3,1 1,4 \\\ 5,1 0,4 1 5,6 0,9 \\\\' 0,7 0,5 0,1 2,8 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 0,3

44 $ 3Z ; /:*= /<*;= *= /3;*3= >*:= ""'$'"%#$ ;' 3Z ; ; Rysunek 8 Zestawienie regionów ze wzgldu na liczb turystów korzystajcych z ich bazy noclegowej w 2004 roku wielkopolskie ,6 podlaskie lubuskie ,6 krajowi zagraniczni lubelskie ,7 dolnolskie , Rysunek 9 Dynamika zmian w korzystaniu przez turystów z bazy noclegowej w analizowanych regionach 40% 30% krajowi zagraniczni ogółem $ $ 20% 10% 0% -10% -20% & 1 " 6 B # $# $-**H"&". 2 1 " 6 5# $" # -$. 0:8 $# $"##-#* * * *. ; * ' $ $# $# $& ' * $" %& *) $# & "'* #%1 ' $" $4)#$1) &# ' ) + '$% *%3 0"##" # 4 3 $ ;<-89=. & ' %* ; $-=. ' &% $" $ $ % ' 5# 4 ; %& 3 $# # #* ; # -12,6% -13,8% 1,9% -17,2% -6,3% dolnolskie lubelskie lubuskie podlaskie wielkopolskie

45 '*>;")#& ; / # "* 1 #* %" # $$$&)#*'"' $&$)%%%&%' Rysunek 10 orodki wczasowe dostateczna 39% 8 2 * # /* = 9 $ 9 zła 5% bardzo dobra 3% dobra 53% #/ $" ) $ & # $ $" # # ( ) # &1 1* #$)%%#$"""*" )% '%, 2 5- '"*&*. 6 $ -#* #* +* " 5 + #-* * * +. $"-)*$& *. ('+#& A$*-*%$). I& ($&# Baza hotelowa dostateczna 25%?15+*#&$$*)*$' +#&# J $# " 5 $ %# " * $ " # ) $* * )# " & 1 & $#"*) * ) $ $ $ % &$ 1 $ +# " 4 # " * * % #-+ $ ".* ) $ # " -$; $".3 =#& $ $ H ) " ##- '%.* # ) < = $# $" +* 1 $# ) ¾ $# $"* % zła 0% bardzo dobra 14% dobra 61%

46 ' "$ ")%# # $# ) # # Tabela 16 Wystpowanie wybranych grup udogodnie w obiektach województwa lubuskiego (badania własne PART S.A.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 70% 75% 20% 10% 0% 10% Pokoik zabaw Przechowalnia rowerów Sale konferencyjne %*$$"$" ) 4$%$ "% )*$'%"#-& C ''. 0 % " #* "# $ % ' # $" "*% $" % ' " %# " * % # " &" % %? $* ' + - * $ #$* $*$.' "$#+#* " # 4) " '* ) + $# # " $ ##"*&)" 6% % " #* %# +* % + * *"&%*)#" $ %'%$%$%'##*$# $# $ %# # 6% %* ' %*%## #$4$-.* '* 11* ) & "&* & + " $$H & $" ## * ) $# " # "&?' % * # $ # $1* * 4 #$ $ $ : $% - ###

47 #"& & #/: # %&#+" Tabela 17 #"##//* 4$ A"# # &C '' 0#&C '' $"'&& $*")$* $+/$?(" 4$$"*&" $+-*.0&)*& %$ W]$ #&"0#0#/& B". *&"4-$ 0#&*'"). WOSP B4 B4 &%'"&)' **) W&)&/* %)#$/ $ WE" J** 0B" $*") &%$#* $* ")+'$1 0#$*?'#$# ")#0*$ /*** &#"&$? 0% ' $ % %+%'5&%+ #* $ & * &% 7$ * - 3; #. * 8 *&"#$"#-'&. " # ' ") ' $ 1 + ; #* #& &$ 0 &) " $ + " # K 0#* ) " "%' " $ "* ) " '"%#'? 5$ $? % ' * &% $" * ""#2 #

48 $ % ) % " # ( $ ) ) ") + $1"$* * & & " ' " # * $ % " )* * % # # Z +%##'")#%# 4&$"&', 39 ""&-.*, 3;9* >* <8 9 ;*$"$"# "39 "3=#+&$#$* >9*> &"*::$" Rysunek 11 Struktura bazy gastronomicznej w Regionie (dane Sanepid 2005) Pozostałe 46% Kawiarnie i cukiernie 5% Restauracje 9% Karczmy i gospody 2% Pizzerie 4% Piwiarnie, puby, nightcluby 34% Restauracje Pizzerie Piwiarnie, puby, nightcluby Karczmy i gospody Kawiarnie i cukiernie Pozostałe $ '$ &$+ 1 &# #* $## # ' # $"' $# "* *+% # $ & # # # # ' " % # #* ) &#* %% # &$ $ ' +' % &) &"# " 5 " # " 4 % ) $ $ # ## ' &# * & ) $"* ' &$ $ +% * #$ * 4 &$ + # #* "# # # &" ' ) 0 ''##*0B" B $" * $"* $" # $)##) % + * )% +% # %* %* %* +%* &%* % 1% 0$ & $ $" # #' % -*. % &$% % "

49 Tabela 18 $ " G$ OP # " $'##? 3),55 $ "). # + /. $ C1 ($& 1 $ 3) Przykłady obiektów gastronomicznych w Regionie 4$ A"# $-*)*''. $?K^0 $%+%%-).6)* B" ' D"+"# 5&)" OJ2P0?5$*&"+_D' B" )*+ B5$ $OD OD") $5**'% 7P P0B" O)P O+P5B" A$*$%' )C %"#' $W $W50B" $*'% B" 5 A5$*$* 0B" '& % #%'% #%'% I I 7%**# 0B" *# )1# (S*B" %&"#&*? C +B OPB*$ * *" OPB O 0B" #%O+P+%#&" #'$/%"*&$&* $ +#1 * *$$ 0B" +4& **$"1$# 0B"* +%#'#1%J* #B ' B +%#'% $ 0B"B B 25$&& B" *$ A**$ *$5#* BD#& A#$'## 0B" 5O OD# D#P/ 0B" $*"*&%$&' ' #B OW WP$$ $$5 $5&$* ##$*

50 4$ A"# &)O)P&*# OAP5& $#*+ $ # ## W]$%%$)%'+ ]$-B"0 **# B". )%# ($ 1*")*# O?("P P SB #* #&A#$ "$*&)#O#P *%"$#5 A$ 5 OPOA&P 4$$&)55 0B" 0B" C?C *C * %$B?*C * 0B"*B" C (Y 0B"*B"5$ D#+ + A# + ' # * # "# # -#1* 1*. D ' +*)*# + % % # $" # %%# #* " $& 39; * # 1* 1 % ) ) "&* % &# +# + # $- 5 / $&* ") * $". ' %) + $ ) $ " 4 1 ) *) " +* "% ) $&$ O #% $%P 4% $ " &* " $ "% %* " ' * &* && + D 1 ")% ' # #* # ' ' $ $" $ " $ +* &" $" " $# ($##), 05/$& # O P 5 O4P5JFZA& -5C D?&*O( '1P51##?$Z7B"5") O4(AP. '%#$&#-1*. 6%&-5&'$ ". # - " * $* $$ * *.

51 Tabela 19 ")"# ), $#5'+)## ## *) BA-*)#" $&.*?& ($ A)#* C? ($ *$*)5$ C 5 "*") "L 1( '-O& ;P. OC " * 5&% P* 8 ' $& " &%O(P' ' * O ' % %P-1?1 D$.* &$ OAP-B) AH.* & O&P 0 A&* ") % "+*$?-'#.* 4C 5' 4"0B"*')5B7$* (#*7$ 1 $ " 0% $ < ( & "$ D Ocena wybranych parametrów konkurencyjnoci bazy 0")$ & J H*# &$+"& )% )# K 0L)** * *'.?")$&*# % %& A -.?*&#*#* #'%' $+ ($ $ Z" A&"3/ ##$#?%) 1"#** &# 5 4%&' &"?#" ##*"&$% '%

52 @ ($+ J D' $"&%# *%) 6+ H"* %*4 %)# OP** ' 4 $"$+$ * C ##*$ &7 # D' $"%*$ +'%") ) *#'O&%P 0' $" * $ '&$%*'%*? * ) " $ %& +* #% + 5 $" &" # +#* * ' # #* + * " $ '$'%"**) ")'* + $* + &* ) " # $)1 $ # )# Rysunek 12 Proces transformacji i rozwoju rynku usług hotelowych oraz gastronomicznych w Regionie ($ $)* $ * *&$ $)*# #* * I&## * % %*% $*$ +

53 5$ # ## (##/ +$'%*OP* *OP*$ $* & % ) $* ) )# "*+"&$ 6"#$'% 2 % ' > ) %# ## " % & & ###"# % $ +* $'% & % ' $ $ " $ +*" ' $ % & # # * * 1* $/ '* &* * +* "#*#-*H$*& 1*#*. " + & $ * % +' %"-' JK * $"*. '#-. C " )# / C % % $ # * $ % " %# " ##* " # &$ # * $ + & %# " 6 &% $' % '% -"&JJ. ### #"## +# $* +- K*.* $ $' & & "$ &-$*&*#*#". -&"#*#*&$&$ $. A$"$#-0B"*B".* #* # 5# - 7$* F"* &. ##-&$. $ ") + $ * # $ + # # )* $ $/

54 (%$*&##*# '#? $" # 5 )% $ ' ")%* &%' " + $ $# - ` #.*%$$)+ 4 $# " ' +%-&" # # # & C ''.* )% $ 3/ # " $## $* # % $ K % $ # # # -# #. $'$#")#* #$&' $+/$"1# 0&#'"## #" 4 $$*$#"*#* ) % ") $ +& 5?+$X? $5* % $ %& 5#$* $ $" '%# -*. 5 S * # $"* $ $% &" +* &## &$%%+%"*+$* ) &$+)#-$\\\\\\\\\. $ $ * " " #* #$&'" &$"&'$ $ / ) # O#P* $/ 0 B"* $ * &$$" 4 &$ "& ' * & %* $)% % &$ ' + $ + $ & "* + # ##"#$# &$ " #-) "* * # $).? " # # # -$* $. $ % + %##$"$*- *)*#*.

55 4)"$ "# $*%#1-* C.**)' "#'# '$)*DX?* 4) $#$## $% $"$ '$" +%&) 4) "" )%'"$#& + ' $&)#* '$-+. "$* "*"&*$"*)#

56 "" & /:;*8 - # <;3*9.(' % "%% % % (& $'$ "7$ L )3 /3; B&" % ' &$#* +"%* % 4 '"7$' & - ' I A* % "% &% ' K 0# K #&*4((-&%9;.& '",?53;* A&?5* 4 538:* 4 &'$ ) 4 &% % :3 /3 *5< 3 0 ' ' ) 66 * ' $ & 3* / 3*> % "% - *. 4 +' #% " & ' )# " $) &#, A) * B ) (* * B / % % B $OAP%*+ ' O0P-; #./ "*"#&3 "$ *) # $" ### - ". $ $* % A ) 4$&%-#. E2 ' $ &

57 & " $ $* ) 4' * 4. % -*.* "%&"#2) " # " $))%"$##&"# 4'% +% % # # " # % ") 4 * A A%'$ A-*&). -*&). 6-*&). C?H?"$-**. C ' ( 7$ #' ") 7$ +% ##&)&*$"&%#$% % $"7$&'%, 7$& - *.* A% 0$%* * C '*?*'*1'BD $%'&7$3 O7$ C P 5 $ $ / L & & < * &,(&/ 2 7/2&/2C '/2/($/ C ' /4C & / C ' / 2 F' / ( /$/ A) 54 2&66(/(&$ # " & (1 4* ' K((#4)A) &)4 /& $ ( -?. (* B 7 C &* 5 3 $,0$%1/ ")#*)%'&"" %%## (& 9<,C '#"/// B" /7 7(& >A&L,/2C /2C /27$/7$57 ") $/D#& D#&/A$ $ D#&* '

58 7$/2 2/B B,7$'/7$C &/&//4(/ / 25B D & 3 7$ ) ) "%*$*A A$ 4 * 7$ A$ A OP % &" # " $* ' %', J & D C ' 5 * 6?O(P&15&" 4OJP,*C & A O7$ P )'+%C '*7$F C * " &% 4 * % $ (* &$* C '* * D* 4 4* "*' %" ) ' " J # " 4 ) # 4 OJ P 5 % " $? ##"$# $ '&" # 5$ ' $ ) $ "$ $"&%" # %#" &)' ' # " " $ $ ' ")% ' % $ % #*### ($&, 0&)4"&# "# K" " $ $%%"# % # # 0 7$-. %&" ( " $ 5 0 B" B" %&"#& $$%") " ) $" #C 'J

59 " $ & &" % '# #"#$% ##07$* + "& # "# K",KS/4/?"$7$ ( )% " ' " # $"$C 'K/3* " $ " % D I,?'* W'*4*'*'*7'*F'*K' $(& ' #"/2"/7$/ (%$/ / / C '/?/ / / /(/B1/C '#"/B"/(/A/?. //// (& " # K K S- " $.3>>>*,, A 5($ ($ & 3<*: (%$* 7$* A&*A1 &$/ 01*C ', 65A5%5J5&$5B"5A55($5 0,& 39* 665"5?$"5'5A5E5457$ 57$5E%,& 9;* B 5 C ' 5? 5? 5 5 B" 5 A&5F5?,& 33<*9 6S 5 7 C $" 5( 5 3;;*3 $, K B$/ 7$/?/ 0/ / $/ "/ 7/ B"/ G D A)* $ 0 7 G/ 4"?$1/B$ "& B B" / / O('$P/ F/ 7/ / / B" (& / >*; % &"?/B* ) '?/B A$ # &* $ &)$ *7#$ ' "& ', ', ' 7$/ & )&%%# * )%# $ ) $# $ # # $ ' F/$7$*F"7$* C &" 'L & $ &) 7$* &1 A* O&1P

Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa

Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa Opracowanie zostało przygotowane przez zespół Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej w składzie: 1. Sylwester Pruchniewski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r.

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. imię i nazwisko projektanta rodzaj uprawnień mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 Juliet D. Golden czerwiec 2008 Projekt finansowany ze środków unijnych, działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +, Sektorowy Program

Bardziej szczegółowo

1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10

1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10 0 Spis treści: 1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10 4.1 Walory przyrodnicze (w kontekście rozwoju oferty turystycznej)..10

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Janów Lubelski, grudzień 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska Audyt turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen (Pojezierze Suwalsko- Augustowskie i Ziemia Sejneńska) Opracowanie dofinansowane ze środków Departamentu Turystyki MINISTERSTWA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo