ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3"

Transkrypt

1

2 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WALORY KULTUROWE DOSTPNO KOMUNIKACYJNA ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA SZLAKI TURYSTYCZNE REGIONU BAZA UZUPEŁNIAJCA ANALIZA WIODCYCH FORMY TURYSTYKI W REGIONIE IDENTYFIKACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WIODCYCH FORM TURYSTYKI W REGIONIE ISTOTNE ORODKI CENTRA TURYSTYCZNE REGIONU W PODZIALE NA WIODCE FORMY TURYSTYKI PERSPEKTYWY I MOLIWOCI ROZWOJU FORM TURYSTYKI W REGIONIE CHARAKTERYSTYKA ZAPLECZA WYBRANYCH FORM TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA ZAPLECZE INSTYTUCJONALNO-ORGANIZACYJNE SAMORZDY BRANY TURYSTYCZNEJ, ORGANIZACJE POZARZDOWE PRZEDSIBIORSTWA TURYSTYCZNE I INNE JEDNOSTKI ZATRUDNIENIE, KWALIFIKACJE I KSZTAŁCENIE KADR DLA TURYSTYKI AKTYWNO MARKETINGOWA I INFORMACYJNA PRODUKTY IDENTYFIKACJA OBECNYCH ORAZ POTENCJALNYCH OBECNE PRODUKTY PRODUKTY POTENCJALNE ANALIZA SWOT...108

3 " # #$% &"# " %# ' %# # ( ) % &)* ) + " + ( &, $ $ $' * )$'% " - $* *. #/ 0") + ) ) * &* * $# 1 2 ' % % # + " # $" + &1 %# & 3 4 % ' %, ' * &% * $ ' $ ) ") * + & * & /5#*$+*)#* # #* ' + - $ # 6. # 0 )# " % ' ) *) % + "* " % $ $ + "7$$38 9:; #' ;*;<=&%# 0#" %/%5 & 39 -;8*>=&% &#1. $ $ #*&5 %*#5 % &"$#3"# "

4 Tabela 1 Zestawienie powiatów oraz gmin Regionu wg powierzchni oraz liczby mieszkaców / B" ' '1 &$ 1-1. $1 A1 -/. #-². 83: 3<;< ($-/. 83> <;8; (-/. ; 3<<9 A-. <<*: ;89; *93 ;;38 ; 3<38 -/. <: 39:> 7$-. >::8 A&-. ;; : -. 3>: <;;3 (-. 3>: <3>;?-. 33 >;9 :> 3<: C ' /. 3<; >:; -/. : 38<<?-. ;: ;:> -. 3:;* 9;3 -. 3<: ;8 '-/. 8 3><: -/. 8< ;8>; 7$-/ A-. 39;* ; & ;9>9 &$-/. 3:*; :> D$-. <9*< ><<9 -/. 393*3 3 39: >8 8 B"-. 3;* ;38 -/. B$-. 3 8: -3 B$. 39<: <>3?$-. 3: 88 C <?-. 9 > (%$-. 3< 3;; E$-/. <*8> $%-/. 9; :>< *9 899:

5 " 0B" # )1 ) #-². 7$-. 3*8 88 F"-. 399* %-. 3: 33 0B"-. 3;:< 4"?$1 -/. 9 98; E-. 3> *: ; D1-/. 39> 98<: 0$" :;?& ; $#"-. :3 8<< #"-/. 8> >8;9?$-/. 9*< >8:8 A-/. 3: >: : 339 #-/. 39:*8 3::> &-/. 8< 3 3 #-/. 99*<; 3> A)#"-/. 3<9 3> 4C -. << -/. *; 88 4"-. ; : 4"-. 3<> > 9 99; A-. :3 8;9 B-. ; 8: ; -. >8 > 6&-. 38 <8: G1-. ; 8 C &-/. <9* > 38 -/. 8*83 4&-. 38> ;>;:?H ; G-. 88*; 89 ;8 G-. 9; 33; 21-/. 3< <: 7$-/. 3:8 39:<?-. ; 8<< -. >*9 88<8 7F)-. ::* 8;

6 #-². $-. 3>< > 38 F'-. 3>*; :> "-. 3<: 8883 " # $% & ' ( ( &" " $ 0 B"* $% % "* B" * ' % I% "' * ( $ %* % ) "& ' -+ &% '4.*%""& " Rysunek 1 Mapka województwa lubuskiego z podziałem na powiaty (ziemskie i grodzkie) ródło:

7 ) "*"%%'& ("#)%,, & )* * $%* $#* * * & # $#/, )$* -*$'.* $ ', &* &%* )-*.* (% ' " %# & " + & * " " # &# '&$$' ) " % # + # ) ( &, $# $#)$'#+)# # 2 )%$ ) $ $ $"* " '% "$

8 Tabela 2 Struktura uytkowania gruntów na analizowanym obszarze 7 J) & F% # = # = # = # ;8<< ;;*: 39< ;*:8 3;9: 3* :8 >3*8< ; >>3 9*> *8< 38:993 ' <;89> 8*>3 33 8>*:8 38>< 9*> 38:<:8 8 > 8:*9; 8989< 3*38 <> 9*98 << : &$ ;<8: ;<* ;3>: ;3*>9 3 <; 3 *<> 999<< '1 >89: ;*8 8> 83* 3<88 3;*>8 33<<;8 / >8;3 *: ;: 98 8:*8 388< 3 *>< 3;:8 $1 ; 8 < ;8 ;>3>> ;9* << <*< 98<; # ;> 89*;3 8 :; 3*8 <<8 9*; >;: " : >; 3*3 >3<>> 89*88 3 8; 9*< 3< >; )1 393; ;*:9 ;:9>8 ;8*: 3 3 *: ) <3 9; 3 ;9:<<*8 8*<: 3:;:*>: 38* 389; 0KC >93<8 ;9*>9= ; 3; 89*> = 3;9<88 3 *< = 389:9 ) ' ( * 0 ) * ) ) % ) "'% ' -3 =/ " #. ) " " $ ( $ # " )% %% $% # -&/ # ' ".L ' " " # '1 -"& '. 5 ;= &% # 4""*$ ' # $ %$& #? $" # ) + #$"5&"-.* " * &) -.* ) "$ %# & ) "% ' % #* % $###+ 4 # $ +* % % % ' ) $ $ ' * &# &" ) # '* & #+6)") $

9 - '&. * $ ' # A $&$"* ' J & "7$)4)E ' K 0# J $ 0 7$ & & ' 1 1# 4 '% ' $ " & & $&* " && &* A' B%* 1 0"# (% + H$ % " * " B 5 "& B * & * " "# ")% ' -($* F*&.-&0"."&%' 07$ #1/K$-*4.* ' % $ 4 & 0 B" %% ' 5 G* " ( ' ()* +,,-. / $ $01# B$, % & ' $ $ " $ $& ( ) $;= " # " # % $ &$&$, " " # )% )* &? % ) '&")'$*+2) #"#*$'% '&% A A+&*& 4 " $ )% & % * %& EM:NDL"%& ' ' # ) &)# > # #(& - 8. & " * &$ '%# $ A & & $ ) ) * " ' $# # # ()&%#5# * ) " $ # ' &"# " )% ' - "&. " # $ %& ' ( )" & %*+, # ' *%- %...

10 Tabela 3 Zestawienie najwaniejszych rzek województwa 4 A"# &'01L& :;*8*"5 :*> > D#*4* '"- ))/ H"&)A/D'#L# & : :*-"$538<.L' *A&* A&A&C "'" )- 3. *2L$$& &&- 3. &L&- A.L& &8::*;L&"&5(* C &*A&$1# 3*4 '" +, ( % ) ) / ) % 0 1) 2 3 ) 45 2) 1) -- 3 ) 6 *247 *' -% 0 ) * ) ' " "& ' % $ & $?"$ 4 F)&2)1 2 + # " " 2 $'&%%"*) $'#')#"# 2 3# & 4 $, % 1 " >P*&', $$$ #" '"# " ' )"%

11 $* *) 1& 8 % " # $ $' * ) " ' ' * " % $% % "$'> ()#)%, 7$ F* &* 4*A$ 7$ 5 &) ' "* $ %L & #% 5 @1 ) %? 0$%1L $ $1* '1 &$L ##*#' L ' % *$'$&"$"## & 5 ") ' $ # L #% ' $ - #. 4' 2 & -:> #.* ) '# " (' % $ + &&C '"2%* ""#)%$ % %% &" " # *" " < )# " " ) F* D* 7$* 7$* A" # #&)$ Tabela 4 Zestawienie wybranych jezior województwa wraz z krótk charakterystyk 4 A"# 5 &" $ F A$L #' 3:8# &'$ " $/ &'$ :*: - 3.L $ 2 " ) 5 "? -<. 2 ") ' 6 % "* $ $ $ 6+ "& " #* ' -"& #. 5 ' 2 -$ &.L#':;*;# &'$ 38* 2 "'&* $ % +% &" '-* *)&#. 5 &) $) 4 ( '#"$L#' 9#%&'$ * $ $* % & $-%* )* ) '. ' / 0 ' ' 2 ' - % '

12 4 A"# 5 # &'$# -&'$ / 8. &) 7$L ' " &"L ") ' $ #+ -$.L &%'" &$ ->*#*&'$. 5 $ $ $& '% C ' J "# 5 &) 7$L ) '#* '##7$-;:>* #* &'$ 8;*<. & )* &%$"# 5 '% A$L 8 : # % &'$ 8 4)% $" ) "*&$)*+ &*"* +* ' 4 # "& '")%'), $"-:>#. % -89#.&*#&&%%' $"% ( # ) 7$1 A 5 7 $ $# # 7 % &' $ " $*&% >9 #() &&%' ") ' ; &" 5 ' 4%* ' B%* ' (% 7$%* $, 0"* 1/ '1(%'%&#$- >.L"&'%)$ 4 5 $ ' 1/ L %% ' & 3 H*&%$38 #-"$$#% ' 4. ' A-(.'# &4#*"#8, -2F%.5#+$ #/ $ #% + '4 &+/$' &)# 2 7$" ' % / '$/%'$ "/$&#)# #% $' + $4*%$*$L "&* " % ' ) #*)&$' (%'%7$J5$/ + $% #% 2 7$"* $* /$& )* H" % % &* ' H$ D# "& ' 4

13 $% ) + ## $ " )#* $& ) ") + # * D# A$ O 4P* ' $ O( 4P* 0"& A$/O(JP B 5 $ # % &% '%?/ B A$L ' # #4$B")%', '& 5 # & +%L ( #"&) 5 $ $ 8#* 3* L % ' & 8* 2 &') &) &' D # + -6.* $)# "*)$&# * 5 $ + % $ #$ L"$ % '$%%* ++,"#-5:#+"&# ##'))$ ( (4. -(4.5$(* & ) " $ % 399 (4$&##"(#><² D& $ 333 <*:#* :8= % )* # % )# #* $ % ) &% H". D#) 1 & $ *'%'Q&Q/' ## # $ ) K D* # #'%# 3 ²9 "#*&3 " "* ")# &" # ") ' C ' ' $ ( # $ " "&/ # ' $" +# (4 ") ' % ' $ #+ $ $ "$5&*(*DA%% )#",*&*' " $ $ 4 $ ) # " " &"* ' %* #' "' )"& $&(1 4 ") ' ) ' ")# " "- 3> " ) # " 5 * /$&* )*.0$1*)$& = " " $%# " ) " )# # " " ") ' $"$*(4 4$(*%)# # $ & # " #* $ % &' 4' 4 & "* # &"-*# &.* $# "* # 4 $ (4* )% $ : $" # & -"."#,

14 $,5$# &3*<#L## ( $ * % $ (L, 5$38*><#$+#$(L #% $' $ % $ %&+-.L # 5 $ # * $ 83 # # # 1L ' ") $-*H"&'**.L 7$ 5 #. #/#, # * $ $ 8 <; # & % 4 7$ 7$)4F)&"*'%7$ # ' )# H" =#%$#$## #"#%'),OE"P* O P* O? $ AP + # ) '$&$?* " ) $ % ' + -* ) * ) * $. %% A '% $' " 6 " # % $ C % # * "$ 407$"$#,A* #)#0 A*. 0A*A1 )*A*, 2 AA 3/ #/ 34J Tabela 5 Zestawienie parków krajobrazowych województwa lubuskiego 4 F A$ B)1 A$ A1 A$ A" & 39: # %# " # ' 7$ # ; 99#* +% #%5>>3#)"#,F"'+#$ 5F-&'$.)%#" #)"$#B&"$+& #*%"$)')0 7$5?-<. F A$ ") ' $ * %$4%'8, +,#--33>*>8#.5##"$# + --;9*<3#.5#$' +--8#.5#+# 4)* & 399> $ <#* %% ' B) 2 2* &) B)1 ( &"# " )%, ") H$ *$*9;H"&$3<+% $ % 5 ) $ '% -& $*'&*.*&%$$*##%* "&'+<*) &)399:2#:;>#4F) " "* ) # # 4 $#$$& $%

15 4 A$ FC ) A$?/B A$ A" & $ " $ 5 & 3 ' &%'&%&-$1#" ". D % $ % #% ' 'L)$3;>"" %%'R6R/$C )-ü. # F'* ) / $#%' #R6R ;& 39:> * ' $ 0 7$ 5 #;#) '-). $+A-C '#. ")'")%&5'%8+# "#, * ' L $)#'&+ 5 & &% % & $$"* )"L O$P # + L 2 ' # ') ' & 3; " " $*%%'&)#?&D#&L ##'&#%# 4' 2 7$* ")% ' "% % % &' )"$-/.L$*""#")8,O('$P*O"PO&')P 4+3/ #-5&&0&" A$# " 7$* % C " 4 +3/ #- $ &1#%' A$OJP5 &% <9> # -3 ;; # * & # 8 + & &" 4 5 #'# # " " #$&# (&& ) & " $ &'& ' " & % &' -/$ /. 4 # & # $ &%* &' " % '% # E % 4 +3/ #- #*K*' $ ") ) 89 " " # D A' 0% - " )#. % #* * $%* $* * & $ $ ' $) / "H% % % ' &# # 2 ) $"$ ' 89 " "* " #, * $$* )* 1* # 4 $* % ")% ' $$0'#"5 * * & * * * ) # $'# #% 5

16 ")* * 41 % $&"(#'9"*"# # # " # 0 ' & " 5, # & 4 +3/ #- + &)* #& O %P % * "* ' 0' % "# # 5 D# & 8 4 &% ) % -A$ " "& &1 OJ S$P & $OP. $'$ A$ +3/ #-4 " ' 4 +3/ #-*#", Rysunek 2 + #- 5 8*8# $% + * % $ L % '$ $L &R6R/$L E& + &- 5 $ $*>#L&39<#&$ +$"0-5 # # " L $ ;;; # &# * $ #% : = # A1 0$ B&" #"#$&# 4 "%' ' # & C ' J* " % # "& ' #%$'")' &%C J/''?1% 2 $ $ $*$ $ +1' 7 / + / + / &# %# $' & O P 5 $ + $ + "4OJP Najciekawsze miejsca w Regionie zwizane z walorami awifauny oraz skupiskiem nietoperzy

17 D $ % & # ( 7" 1# 0 B"* $ " " $ ' 9 "* ' -<.(#)%, %$ & + #- 5 % $ 2 $< %$9*$99-3*8. %$&+ -5$'$5$ 3 ;8 8 #"0$ % & 5 ' A* B$ 4$ -))K.2$"::<*5 ;;: + * - 5 % ) O( "P2')1$> $/3$< L < L&7$ " % ' ) ) 5 &" # -D B&?.* ; -.* 3 " ##* #*"+"" % &' $ " $* # K +,***+ "$',3"*<" $# $#'% ' ' # #* ) ##*%-)****+. ") % " $ "+

18

19 " 6 &% % $ % $ * $* " & & & 0 ' # ' # #* " % '% ' # &% " # " $ $ ' ', &*$"*" B&" ") ) 5 & " # * ' '"# D#')#"&# B&"#*#"# &"#*%& % # K % &" "#4&%'$%% "- &. % ))*4' "#%'*$ $#*&&** $* "# ) + # $ " %# "# '%+'* ")#' $"* * % * * 5 % %) % -%%'". 4 ) ) "& O)P #6"#" '-$'.'*)# *) # " # " #* " "& $ &)# #$"*'$"+&% + + * % #) $* ) )"&**** 5 " #$%& # '# ' ("$) " #' " "

20 D#&"#07$ " &"# " # ") ' $ & $" # ")# "$& % $ +%# " " # Tabela 6 Zestawienie potencjału zabytków oraz muzeów województwa lubuskiego 0$ ; 0$5$# $ 0$5$# 7$$" 8<88$# 8<&"$"## -3<>$". = $ $ D 39 $ 3<> $ # 38 $ C 5 3;-;8;*3". *3= " 3 C " ; 6"* * -* -$&##. *3= T"&, A 7$ OA #P 6 ; ) *)&', ;;;>;$#$ 3<< 38 ## )"#% $ '# %# " $ &&''%- 8., 38*-<&#. 38<%#*>#-¾&). ) H % ) " # & # " $* # &) " %# " 5# * % %' '* % %) % )# $") #") #%* % $# " # "07$-&7$.?#&& $)#*") %' " ' # # # $" $" R6R/RR * ) &$#$"#$* - ) #. #& ' * &$"%#1-"$* $ 3 4 % ' %

21 . ") & & - #. #-&.&-#*. Rysunek 3 Pejza architektoniczny województwa lubuskiego zestawienie przykładów V A6 U7K R6R/RR # * # & $ # &% A"& G A& &$ (1? B$ G# A"&5 B * 6 &?)* * D#$* 0 I+/ A & G*?* 0$ 0& )* G1 0 2" F A 1 0 B"* E$* & 0B" A"& A' A"& D# # $ * #4 "*4 *4 # #4 #* #4 ) *) 5 # #* # # " $# ") ) # $" $/#* & C J -C ' J.* & % A &) # $ A)# # $" '%*# $# ")+"*& # Tabela 7 Najwaniejsze grupy zabytków architektonicznych Regionu wraz z przykładowymi lokalizacjami $ 0* 2**G* 75 A%)'' A#"* #"* 7$* B&"* #**&1*G1*"2 " C '*A F"*A*D# & "* 0$"* * * C '* (* (%$* ("* E* &* 6&*?"* "* &* 2'#* 7$*?* D#"* 7*C "*(%$" ** *4*2*A*C & (-&. 2"+"*7$'*&*($" 0& B/)*G1*# 0$ 0 B"* C 7$* 0$& $-&. $ -&. '* 0 G1* (* *(* F'*(%$* &* 0$"* "*?*7*C "*4*2

22 Rysunek :$ 3; 392 3< 3= 39

23 &"$" " & " $" -$ $ * ".* # $" " " # ) $###5# #)2 4, 6* 74 8 * 4"#"91 &474 /4, C ) )% ' $" 4% '# $## ) ) ) C ' J -O7$1 I+P. ' $ ## # * #" # $" " 2 %) * )% # $"#66$%' % 5 ') B"# #* OPB&) $ C J* & $ +/$# ) & A* " RS6 * )& ')# # # 4"%'&%)$&*, & A'* D#* 1 "& G* %* # "& B " $" & & & % $ # B *-$ $. $ Rysunek 5 Przykładowe zabytkowe obiekty poprzemysłowe Regionu

24 " # % ) # $" + * " % "%*-#. &$", C ) '- ) & 5 0 B"*"* ) & #A1#.?-#. ($%%% 1 0 $ & $ 1 & $ $ ( +4 >/?$ & " " # #* $ F"7$-02"*$*$$"&&". 7$-*$"&$. A)#"-$*. G-***&. G1-"&*&*. ). &-&. (-$&*&*&$#. 0B"-$**$&. #-**&*"&*. 5- " * O )% A" P 5 $"C B*#. 4 # " & # & ' ) * O% &%P* % &/% % & # "# " ) # % #"* C '* B"A1

25 @ 3 # $& ( " Wykres 1 ( 1 " $ & $ $$ $ $ " C "$$$%%' * $ #*""* #* + 7 " " # % - %#* %' %#%"* ) $ &" # # " &" * &$ %* & O ' P $ "* $ #"&$#"% '"$%#"# -).*#'* % ")' + %#* %% " $ " E $ # $"* #* $" 5 #* ) & & # C J* A Zestawienie porównawcze liczby odwiedzajcych wiodce muzea województwa lubuskiego oraz wybrane placówki muzealne w kraju o istotnym potencjale i znaczeniu (dane za 2003 rok wg IT) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 259,5 Muzum-Zamek w Łacucie 367,7 Muzeum Zamkowe w Malborku (+ jeden oddział w Kwidzynie) 461,9 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 22,5 Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 56,4 Muzeum Etnograficzne w Ochli 27, [w tys.]

26 $ 4B> 3 0 " : 4> & 4 > $ ( $ 2 & +$$/ : B $ : 9 & " & $" # " &# "*) "$# % + / - * #* + +*.* &1 %# * $ " -) + * + +* "&*"*.%"C 0 7$0B" C 7$ 2(B 0 ") 7$ C ( - + "* $# * &"5C J. D $ # " C C ' 5 $" #* $ ) C # E 4 E? )% ' + &% + 6# *# 1 & %# $ +% ') " ( *A?#*)%'&%"$ " * + ) % & $* ) $ $ #(&) % %* % * " #* ' %# " * ) $ & % $ -. OC??&P A&* OC 4P 4* OC # # (*C ###K' &##"*%# ")$%%%%%* '#$1

27 Tabela 8 ' '&% &% 8 */*:/ : I*+ %" -'$ $%#. * + C *" C 07$ 0B"*$$ 8&#,"&*(*W B$4 C 7$ 2( B 5 $ ' # #* &" $ RS66/RR * $ + #*" 7$C 0B"$%(5 $')'% '% C C ' 5 $" $#- * * $* &) * & * +. # " " # C K+ 0 B" - ;3 $" $# # 3< * RS666 $ ). C A #?1 -& C 7$B. C # C # E 4 0 B" $% E 5 $ &" # C B-&C 7$. C C #21"#G &* 4' "& C * $5 # C C 4 * E$* #* # A1#*&1*-0. #B5$"*$"*+O' &P-'C 7$.?0B" C O??&PA&* C 44* C C A C (4( C & D# O(P & " " # $ )% ' % &* " $ * % ' * % + #* %# )% # $ D#% " &# " 1 ## +#*"&#1" 4''&, 7

28 )&% 0&-*&*$. "*&* * 6* C *H$*" 0#*"&* " $* ' % %* "%'&%%""&#, &D#$-3 ". 3 * % " 5%)' %)' %)' 5 # 5 " * A 5 $ #* C ' / " %)' 2 5 * " $ #& ' &" # "&/0# - (#.*'$*$ )# D 5 # & ) * $ B/)* & & D ) H ) %# "# # A&$ % 5%1) &$ $ E25$2&66*)W?*$% &#-"*%)'.5C C &B &B5&&5&# ( & 5 -# B* * E* G* 0 B"* %% B&.*#B*E*0B" D 5 $ 0 B" % ' *$%) '#% OAA&POA&P5*"% '*& K#5&-'. 5 $ * & " & &'$ * %") 5'%-0B". 5$"*$*+ *? A 5 "* & 1 * % * '* " -&"')H.$%?5&#*#*#$** $')1*' $+#*?0B"* 07$*0C ' K"&,

29 ' '&% &% # 1" 5 O0" &'$ $P "&&0B"*&$OP #' &" 5 " " # # 5 $ % ' &%H & /)* % ) " &#*#*)''+"$ ) $$% 0 B" B 5 * % % &% +"*)"1"* "* # % ' & " J7$ $ 5%*# +& %& ' $ && + &/ 66 * ' " 0 7$ $'# 5 &" ))* * L &$"-0B"B".* #-.*-A#. &'$ 5 " $ -&" $. ' * ) $ & ) ) ") +# # -. B"5##* #* " 66 * * A$ C 6 * 5 7$ 7 I F 7$* $ A G#-'8 ".* $ 0 B"* O 4%P B$* C ' 0&" 1# O(XP B* O4 4+"P 7$ % #* # $ % % # % & 5 1" K+, A&)5")+* &) $ #* "#O"" P* C & $&)* F)?* % "& 4 '&) 7$ " 66 * $ + &" +# "* %%# # # " "-1* &*1. B&"#"#,? $" $ $# #* % " ""#*%)'#*#***$*O'$P* * C ) %* $" # - * &*. $%'5% &%") &%")%E%-G1* G.*5-F"*A1.%-B".* D & $" & 5 )?* $ 0&0B"**#B*

30 & F C )- '. 0 & A B *? 5 "& + " R666 B$* "& D" B5)* "& A'* & & B* " *- &# 4&* &C C 4C.? ) # - $" 1#* * * $***'**)"&.? ") $ # & &" *$**&* $ * * $*$* &")#"*&1$ &$ * "& #* ) O&P B * $ $ 0B"*"&+)0B"% ( # " # # ) & %# $" - %#* %# $ & %#. & # $ * ' + " /+# 0& ' $ & #* %) ' $*$ ' 1 / D' '#$")' $# 1 &" ' $' +% '# H"& + -.* 0A"# 4 $) % ' # $# $" $ & #* $ $* # $" #* " #* $" & -#* &* * +$.* %# ' ' " "-. B&" * " $ %, "O%#"P*&"#"#*$% *'&%%%#$"# &# % ) + "& # F"5O7$7IP*C * 0 B"* A 5 O P* 7$ 5 O4 4+"P *&" )#$" D' &*$#$"' # &$ & &%* $" # #+*#"# $ %" ) " #* &"#-*$"*" )"#. "&5 - A ".* &% % ' &1 '$"JK

31 5 % ' " # " $ K &Z" J 4#K$ &"# ) J " ") #*" %'#%* %)%% 5% 2 5* + #$" # %' C * * (' 4%$' $"#&"*"* $"&#& ' " 6+ #%' * ' $"$& # $"% * 6+ 0% $#1 %%*)# %*&"5 ")" C -" #. &$) #6% *$ -. '&5 " 4%&%* *# *)) *. $#*$)%# 1*) + C ) % 6 -*+ "*+. )* &*" '* # '# -07$. 6 D+*#

32 )% $ % # # " %# % " $? # "#*'$ " #* " # 0 &% % $%$#*#" #" ")" #* )# + " # * * $ " "*1#*%" +? 5&* % ) * % +' % - +* * &"+#*#. $" # "# #* * "$ " # + *%'%%$%#"** D ' # # ' * '#$*'*$)%# $"* ) ) ' ) ' " # # &- %'. &$ - O $ P. "& %# " # 2 % "-""##5 D*2"*1*I+4$&#.? % % $#* "# #* *)$&* *& #$" # " $ ") ) &" $#"$%%#"% 6 $ * - %#* "# #.*)"#%%$+* *%% ' ## -& * &&'*.? 1 % * ) "/# 0' $ ' ' # + + " # #5; < )4 : #; 8 5[.*+'%'## #? # + # %# $% ' " # -.* " " #* # 4 & " # &# ## -$*$#*."#"$# 0$ &$ &"# #- $ Z$. 4%$1*"$&# #-*$.? &$ "& " *# D'$#"")"#* %%*%+'**% 4 & ) &1 %# & # &"* &%# '

33 " # "* $* - "# #* #* &# 5 # * &5H'*#*"*1##* * " * $" # ) ". " # $# " # 5 & $" # # # " #* # D* 1* W B C 41* 7$# ("*0"&"*7$I+ 0$ 5 $# "* $ +% /%* # "& $# " #* #* &#* ) " $" 5 " + # "& $# " # # #- $# &"* #%1. 45%#)&%+ **%%*% OG#P5&&' #* " #* 1 ## #$"*'%#& O#MP5$%#% & ' ") '' #* " * "*#"**&) 6 5 ' * ) $ / # + ' * " $" $"$" + 5 # * " *%%**''# C $# -# %. 5 &# %# # " /## - * * O) P* O#P*+. 5 $ *-). &%%$)*%" & & &* *)&)5# & &# " # # ") C )++*1*%#' $ $ * $" %# C & 5 &#* +# "* " "#* # " $

34 # $% 6%'** ' D)&$' * ) # * ) #*)O P-. " 7$ $ 38*9: # ' * % & & ' % $% I% 4-&% 39."$)##&(# % '% # #* ' % '4)%#, 66-.,?/1/-5C 4)4". 666,?Z(/&-,7"A". &"#)%, "&/&,/B"/0B"-$D. #"/#", A/B"/B1 Rysunek 6 Drogowe Paneuropejskie Korytarze Transportowe % -% 7 ' 2/ : : : )

35 D& J K $% " # # # ( # " & 8 ' 5 %%%%% *$%&'### 7 " $ $ ' " &) 2 % '% "# &"# #"5B0B"*$ %%% "$# $ % * " &% &>>3:, & ::: /9 3:8 ;:9 J& & " *7 ) 27 ', 2% --6 *246 ; 7 ' 5 2) 6 *24; ---6 *2 ($%"$,, 1/E//1//// 1 8, E//B" /0 B"/7/2 B"/ 2/ 1 3, 1/F'/G/G1/" * B&"* (#*1 3:, <, 1/"/G/0B" 8, 1/B$/&/0B"/#"//'

36 Rysunek 7 Główne arterie komunikacyjne woj. lubuskiego --*27 ) 27 ', 2% --6 *2 #"#"#$$5 ' " % #' % C % & ' %% ' '-. # * &%'')4 " # % *#$* #& - $* '* #. 3:= " ##'%*%%'## 4#&&'9;>""* ; > # 4 4 +: # #$#$&)+ A/" A' % * % $ # #A0B"&3&%1*% #"#*)"#-1*A* &.%)&%?-&. $ A B" % 9 #* *F* 2)&%? (' ) $ &%1 % * & '% 5 " " '# # ") " $ # -*.

37 4 % " $ & ' 8> # 6# &%& 38;*:-.*><9 ' # " # ) D' # & &% *, #"/#"*8,?/?//C "&/&*<8, -) 66. 8<3, 4"/G1/'/ #)9#F%" ';3# " Tabela 9 Wykaz wikszych stacji PKP w Regionie i waniejszych połcze 0B" B" A E$ &% E A?/?& 1 B & %-. 1 ' &%1%# E A&$ 7$ & A?/?& % E A&$ 1 & A 1

38 # 0$% G1 G &%?-. ' %# &% % -B&"*A*7. 1? B % A" % & A A" % -% --', 0 * G G ) %" # ' -'#.,?*W$*?*C *A" 2*%*$&%' * ) &% % $ ' " )#"$4# % &* " & C ) % & &)"$)+") #" $$& 70B"5?$&) $%' &% -3 'K/>5 &*3 )'& 0$%*80B". '3 )" <::)" '$ "$%# 5 3 "& )" < =>> )< > %>> > > < ' % # * $ )#* # -"'.*)$

39 % ' # #* +%# # # # " # &%1 " # ' $ # $ ) O $P ) &% # &%1 JK &: 0 B"* * % ' $ 0 % $'$" 1 $' ) * -. $' $ /$ 4 1 " &-#*&.*$+)& #/ & 5 4% F)%* % #% ' " $* $'% #% % 1 )* % $ 4 # -$ $ $ "* * &. %* "# # ) ) ( ) " "% " $ ) " >P* > " # H"&")#))" # " )#* " # $&%) 1 $ ' "& " $#* & " #%, B&"* 4 "* D* J*&$A 5 %JK*#&%# ' & * &) "$&""# #-*. *)##'$ -.#L $' "#&-). $ # ' * " ##-*. ) $ &%1 $# # $ & 1 # "L ) -.#5&' /: #; $# #L&$# >P)' -) )* " #* # * #&". # " $'%#& # )*"&%+ #L1 % ' -$ # &%1 # #.

40 " "*)$*"*) ($ ' + & ) # %# " $ &% ' # " * ) &# $" # 6+ +# " # " * "# ) $ -$. % +' &%% +' &%% %,*$/*" & $' ', & $" # $ $ # $ -"*. "%#" *" " + '" " $,"+ ") "" " ""- "&. 4 & $ " $ %8*=1"*" ; & *8#*&&8*="$ # -;*;=& $% $" #. 4) *)&%'&$ 2 % 6 BJ/* 3Z ; & " $ # "& 8= 8*=* # "&* <= )& )# ' $ "* ' $" $ * ) $ ")% %) & % +% &" - =.*%#%$"#" # -%# $.* # & # -3=.* + &" $ # 4 $ % ) % " $#* ) # # # $#&"#/+

41 4 $ & $ * # \ \\ #* + # $ $ % ' " # " #$#+#) > 74 $' 3 $ $ #* ) D## #* )% # " $ &% % #% *$ Tabela 10 Struktura bzy noclegowej wg rodzaju obiektów Tabela 11 Struktura bazy hotelowej Regionu wg kategorii Pozostałe; 16% Hotele, motele i pensjon.; 24% miejsca 6% 25% 38% 25% 6% Campingi, domki oraz pola biwakowe; 20% Schroniska i domy wycieczkowe; 8% w trakcie kat. hotele* hotele ** hotele *** hotele **** obiekty 9% 23% 43% 21% 4% Orodki wczasowe oraz szkolnowypoczyn.; 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% " # & ' $" # $) * ' C # -& *.)###B1*A"*&-$.& )$ #* $ # # " #* &%%# $+'## 0 $ " $ % % $ #* ' $ * ) "#*"# ' $"##* 3Z ; " $ &# * % # " $& >*:= # * ' " -333>.%&&H &)$ $" $ " $ %,. $ #5&# $. "#$" "**'# #. $$5$#%'#'#* %#*# 4) *) " * C & ( E%* " $ ' % $ ' " #* $# ## % %* % ) '% $% # % * "# ' ' # " # -/#. $ '% ' * '% $% # % &" " $#-).

42 Tabela 12 Koncentracja bazy noclegowej wg powiatów Tabela 13 Najwiksze orodki koncentracji bazy turystycznej wschowski wiebodziski zielonogórski + miasto midzyrzecki sulciski gorzowski + miasto słubicki w tym miejsca w hotelach liczba miejsc noclegowych w powiatach Strzelce Krajeskie wiebodzin 4' $ ' $# " # $1* # # 5 & 7$ % ' % ) '1 '-. D#% $ # $" $ * ' % & $ * % &" * ) * " #+#*&:=# & / #/")## )# # # #" # # /4 #/ & & 5#$ -&% $# #.* %% )# H" $&)->/< =. 4'&$#-$.'$# "-.* - &%. &$ "# # $"%%'%' "*B"0B"&$' ) $ # 4 -$.%)1-8<99. $"$ 1#$"& 8)$-. =-).;=- 51.* % & 83= 8 * " $" # ' $&) & =* ) # # 5 & := # J 0 B" $# $ *)H##5;9*8=* * &% ' * & ' # H ;8*>= 0 ) H ##"-3*<=3 *=. 6 & $&) C % %*1?$ % % * 1 4) * ) ) & & " ## "&# OP & &" % 1* 1 # # " & := " - 8. * ) $ # % Sława Zielona Góra Lubniewice Łagów Gorzów Wlk. Drezdenko Słubice Skpe Pszczew w tym hotele ogółem

43 ) ) & $ # " # " ) Tabela 14 Sezonowo wykorzystania bazy turystycznej, mierzona liczb turystów korzystajcych z obiektów noclegowych w województwie lubuskim (dane US w Zielonej Górze) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w tym hotele ogółem "$$#$# #$# " H &*"$( $ " $# "* %% " %* ) &) * $ # # - $. $ ' $ % $ # " # 5 &" $ '&$$"# $ "# " & $* # # # # 7$ ) # ' )% % % 3Z ; ' $ # $ " %# $ " - "# ". 0 "$#"&)$ Tabela 15 Porównanie woj. lubuskiego do czterech wybranych regionów w Polsce (dane GUS 2004 roku, opracowanie własne) Region Wielkopolska Podlasie Lubelszczyzna Dolny lsk Ziemia Oceniany parametr Lubuska $$" $ 38,1 12,6 21,9 47,7 20,3 E$&)"&= ,3 27,8 29, ,7 E$&)#= ,5 27,3 29,9 29,9 27,2 $Z3 1" 13,2 10, ,5 20,1 $## 3 * 2,1 2,5 14 3,6 ##Z3 8* 3*< 3*3 ;*: 8*> \ 0,9 0,1 0,1 1,2 0,9 \\ 3,2 0,6 0,6 3,1 1,4 \\\ 5,1 0,4 1 5,6 0,9 \\\\' 0,7 0,5 0,1 2,8 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 0,3

44 $ 3Z ; /:*= /<*;= *= /3;*3= >*:= ""'$'"%#$ ;' 3Z ; ; Rysunek 8 Zestawienie regionów ze wzgldu na liczb turystów korzystajcych z ich bazy noclegowej w 2004 roku wielkopolskie ,6 podlaskie lubuskie ,6 krajowi zagraniczni lubelskie ,7 dolnolskie , Rysunek 9 Dynamika zmian w korzystaniu przez turystów z bazy noclegowej w analizowanych regionach 40% 30% krajowi zagraniczni ogółem $ $ 20% 10% 0% -10% -20% & 1 " 6 B # $# $-**H"&". 2 1 " 6 5# $" # -$. 0:8 $# $"##-#* * * *. ; * ' $ $# $# $& ' * $" %& *) $# & "'* #%1 ' $" $4)#$1) &# ' ) + '$% *%3 0"##" # 4 3 $ ;<-89=. & ' %* ; $-=. ' &% $" $ $ % ' 5# 4 ; %& 3 $# # #* ; # -12,6% -13,8% 1,9% -17,2% -6,3% dolnolskie lubelskie lubuskie podlaskie wielkopolskie

45 '*>;")#& ; / # "* 1 #* %" # $$$&)#*'"' $&$)%%%&%' Rysunek 10 orodki wczasowe dostateczna 39% 8 2 * # /* = 9 $ 9 zła 5% bardzo dobra 3% dobra 53% #/ $" ) $ & # $ $" # # ( ) # &1 1* #$)%%#$"""*" )% '%, 2 5- '"*&*. 6 $ -#* #* +* " 5 + #-* * * +. $"-)*$& *. ('+#& A$*-*%$). I& ($&# Baza hotelowa dostateczna 25%?15+*#&$$*)*$' +#&# J $# " 5 $ %# " * $ " # ) $* * )# " & 1 & $#"*) * ) $ $ $ % &$ 1 $ +# " 4 # " * * % #-+ $ ".* ) $ # " -$; $".3 =#& $ $ H ) " ##- '%.* # ) < = $# $" +* 1 $# ) ¾ $# $"* % zła 0% bardzo dobra 14% dobra 61%

46 ' "$ ")%# # $# ) # # Tabela 16 Wystpowanie wybranych grup udogodnie w obiektach województwa lubuskiego (badania własne PART S.A.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 70% 75% 20% 10% 0% 10% Pokoik zabaw Przechowalnia rowerów Sale konferencyjne %*$$"$" ) 4$%$ "% )*$'%"#-& C ''. 0 % " #* "# $ % ' # $" "*% $" % ' " %# " * % # " &" % %? $* ' + - * $ #$* $*$.' "$#+#* " # 4) " '* ) + $# # " $ ##"*&)" 6% % " #* %# +* % + * *"&%*)#" $ %'%$%$%'##*$# $# $ %# # 6% %* ' %*%## #$4$-.* '* 11* ) & "&* & + " $$H & $" ## * ) $# " # "&?' % * # $ # $1* * 4 #$ $ $ : $% - ###

47 #"& & #/: # %&#+" Tabela 17 #"##//* 4$ A"# # &C '' 0#&C '' $"'&& $*")$* $+/$?(" 4$$"*&" $+-*.0&)*& %$ W]$ #&"0#0#/& B". *&"4-$ 0#&*'"). WOSP B4 B4 &%'"&)' **) W&)&/* %)#$/ $ WE" J** 0B" $*") &%$#* $* ")+'$1 0#$*?'#$# ")#0*$ /*** &#"&$? 0% ' $ % %+%'5&%+ #* $ & * &% 7$ * - 3; #. * 8 *&"#$"#-'&. " # ' ") ' $ 1 + ; #* #& &$ 0 &) " $ + " # K 0#* ) " "%' " $ "* ) " '"%#'? 5$ $? % ' * &% $" * ""#2 #

48 $ % ) % " # ( $ ) ) ") + $1"$* * & & " ' " # * $ % " )* * % # # Z +%##'")#%# 4&$"&', 39 ""&-.*, 3;9* >* <8 9 ;*$"$"# "39 "3=#+&$#$* >9*> &"*::$" Rysunek 11 Struktura bazy gastronomicznej w Regionie (dane Sanepid 2005) Pozostałe 46% Kawiarnie i cukiernie 5% Restauracje 9% Karczmy i gospody 2% Pizzerie 4% Piwiarnie, puby, nightcluby 34% Restauracje Pizzerie Piwiarnie, puby, nightcluby Karczmy i gospody Kawiarnie i cukiernie Pozostałe $ '$ &$+ 1 &# #* $## # ' # $"' $# "* *+% # $ & # # # # ' " % # #* ) &#* %% # &$ $ ' +' % &) &"# " 5 " # " 4 % ) $ $ # ## ' &# * & ) $"* ' &$ $ +% * #$ * 4 &$ + # #* "# # # &" ' ) 0 ''##*0B" B $" * $"* $" # $)##) % + * )% +% # %* %* %* +%* &%* % 1% 0$ & $ $" # #' % -*. % &$% % "

49 Tabela 18 $ " G$ OP # " $'##? 3),55 $ "). # + /. $ C1 ($& 1 $ 3) Przykłady obiektów gastronomicznych w Regionie 4$ A"# $-*)*''. $?K^0 $%+%%-).6)* B" ' D"+"# 5&)" OJ2P0?5$*&"+_D' B" )*+ B5$ $OD OD") $5**'% 7P P0B" O)P O+P5B" A$*$%' )C %"#' $W $W50B" $*'% B" 5 A5$*$* 0B" '& % #%'% #%'% I I 7%**# 0B" *# )1# (S*B" %&"#&*? C +B OPB*$ * *" OPB O 0B" #%O+P+%#&" #'$/%"*&$&* $ +#1 * *$$ 0B" +4& **$"1$# 0B"* +%#'#1%J* #B ' B +%#'% $ 0B"B B 25$&& B" *$ A**$ *$5#* BD#& A#$'## 0B" 5O OD# D#P/ 0B" $*"*&%$&' ' #B OW WP$$ $$5 $5&$* ##$*

50 4$ A"# &)O)P&*# OAP5& $#*+ $ # ## W]$%%$)%'+ ]$-B"0 **# B". )%# ($ 1*")*# O?("P P SB #* #&A#$ "$*&)#O#P *%"$#5 A$ 5 OPOA&P 4$$&)55 0B" 0B" C?C *C * %$B?*C * 0B"*B" C (Y 0B"*B"5$ D#+ + A# + ' # * # "# # -#1* 1*. D ' +*)*# + % % # $" # %%# #* " $& 39; * # 1* 1 % ) ) "&* % &# +# + # $- 5 / $&* ") * $". ' %) + $ ) $ " 4 1 ) *) " +* "% ) $&$ O #% $%P 4% $ " &* " $ "% %* " ' * &* && + D 1 ")% ' # #* # ' ' $ $" $ " $ +* &" $" " $# ($##), 05/$& # O P 5 O4P5JFZA& -5C D?&*O( '1P51##?$Z7B"5") O4(AP. '%#$&#-1*. 6%&-5&'$ ". # - " * $* $$ * *.

51 Tabela 19 ")"# ), $#5'+)## ## *) BA-*)#" $&.*?& ($ A)#* C? ($ *$*)5$ C 5 "*") "L 1( '-O& ;P. OC " * 5&% P* 8 ' $& " &%O(P' ' * O ' % %P-1?1 D$.* &$ OAP-B) AH.* & O&P 0 A&* ") % "+*$?-'#.* 4C 5' 4"0B"*')5B7$* (#*7$ 1 $ " 0% $ < ( & "$ D Ocena wybranych parametrów konkurencyjnoci bazy 0")$ & J H*# &$+"& )% )# K 0L)** * *'.?")$&*# % %& A -.?*&#*#* #'%' $+ ($ $ Z" A&"3/ ##$#?%) 1"#** &# 5 4%&' &"?#" ##*"&$% '%

52 @ ($+ J D' $"&%# *%) 6+ H"* %*4 %)# OP** ' 4 $"$+$ * C ##*$ &7 # D' $"%*$ +'%") ) *#'O&%P 0' $" * $ '&$%*'%*? * ) " $ %& +* #% + 5 $" &" # +#* * ' # #* + * " $ '$'%"**) ")'* + $* + &* ) " # $)1 $ # )# Rysunek 12 Proces transformacji i rozwoju rynku usług hotelowych oraz gastronomicznych w Regionie ($ $)* $ * *&$ $)*# #* * I&## * % %*% $*$ +

53 5$ # ## (##/ +$'%*OP* *OP*$ $* & % ) $* ) )# "*+"&$ 6"#$'% 2 % ' > ) %# ## " % & & ###"# % $ +* $'% & % ' $ $ " $ +*" ' $ % & # # * * 1* $/ '* &* * +* "#*#-*H$*& 1*#*. " + & $ * % +' %"-' JK * $"*. '#-. C " )# / C % % $ # * $ % " %# " ##* " # &$ # * $ + & %# " 6 &% $' % '% -"&JJ. ### #"## +# $* +- K*.* $ $' & & "$ &-$*&*#*#". -&"#*#*&$&$ $. A$"$#-0B"*B".* #* # 5# - 7$* F"* &. ##-&$. $ ") + $ * # $ + # # )* $ $/

54 (%$*&##*# '#? $" # 5 )% $ ' ")%* &%' " + $ $# - ` #.*%$$)+ 4 $# " ' +%-&" # # # & C ''.* )% $ 3/ # " $## $* # % $ K % $ # # # -# #. $'$#")#* #$&' $+/$"1# 0&#'"## #" 4 $$*$#"*#* ) % ") $ +& 5?+$X? $5* % $ %& 5#$* $ $" '%# -*. 5 S * # $"* $ $% &" +* &## &$%%+%"*+$* ) &$+)#-$\\\\\\\\\. $ $ * " " #* #$&'" &$"&'$ $ / ) # O#P* $/ 0 B"* $ * &$$" 4 &$ "& ' * & %* $)% % &$ ' + $ + $ & "* + # ##"#$# &$ " #-) "* * # $).? " # # # -$* $. $ % + %##$"$*- *)*#*.

55 4)"$ "# $*%#1-* C.**)' "#'# '$)*DX?* 4) $#$## $% $"$ '$" +%&) 4) "" )%'"$#& + ' $&)#* '$-+. "$* "*"&*$"*)#

56 "" & /:;*8 - # <;3*9.(' % "%% % % (& $'$ "7$ L )3 /3; B&" % ' &$#* +"%* % 4 '"7$' & - ' I A* % "% &% ' K 0# K #&*4((-&%9;.& '",?53;* A&?5* 4 538:* 4 &'$ ) 4 &% % :3 /3 *5< 3 0 ' ' ) 66 * ' $ & 3* / 3*> % "% - *. 4 +' #% " & ' )# " $) &#, A) * B ) (* * B / % % B $OAP%*+ ' O0P-; #./ "*"#&3 "$ *) # $" ### - ". $ $* % A ) 4$&%-#. E2 ' $ &

57 & " $ $* ) 4' * 4. % -*.* "%&"#2) " # " $))%"$##&"# 4'% +% % # # " # % ") 4 * A A%'$ A-*&). -*&). 6-*&). C?H?"$-**. C ' ( 7$ #' ") 7$ +% ##&)&*$"&%#$% % $"7$&'%, 7$& - *.* A% 0$%* * C '*?*'*1'BD $%'&7$3 O7$ C P 5 $ $ / L & & < * &,(&/ 2 7/2&/2C '/2/($/ C ' /4C & / C ' / 2 F' / ( /$/ A) 54 2&66(/(&$ # " & (1 4* ' K((#4)A) &)4 /& $ ( -?. (* B 7 C &* 5 3 $,0$%1/ ")#*)%'&"" %%## (& 9<,C '#"/// B" /7 7(& >A&L,/2C /2C /27$/7$57 ") $/D#& D#&/A$ $ D#&* '

58 7$/2 2/B B,7$'/7$C &/&//4(/ / 25B D & 3 7$ ) ) "%*$*A A$ 4 * 7$ A$ A OP % &" # " $* ' %', J & D C ' 5 * 6?O(P&15&" 4OJP,*C & A O7$ P )'+%C '*7$F C * " &% 4 * % $ (* &$* C '* * D* 4 4* "*' %" ) ' " J # " 4 ) # 4 OJ P 5 % " $? ##"$# $ '&" # 5$ ' $ ) $ "$ $"&%" # %#" &)' ' # " " $ $ ' ")% ' % $ % #*### ($&, 0&)4"&# "# K" " $ $%%"# % # # 0 7$-. %&" ( " $ 5 0 B" B" %&"#& $$%") " ) $" #C 'J

59 " $ & &" % '# #"#$% ##07$* + "& # "# K",KS/4/?"$7$ ( )% " ' " # $"$C 'K/3* " $ " % D I,?'* W'*4*'*'*7'*F'*K' $(& ' #"/2"/7$/ (%$/ / / C '/?/ / / /(/B1/C '#"/B"/(/A/?. //// (& " # K K S- " $.3>>>*,, A 5($ ($ & 3<*: (%$* 7$* A&*A1 &$/ 01*C ', 65A5%5J5&$5B"5A55($5 0,& 39* 665"5?$"5'5A5E5457$ 57$5E%,& 9;* B 5 C ' 5? 5? 5 5 B" 5 A&5F5?,& 33<*9 6S 5 7 C $" 5( 5 3;;*3 $, K B$/ 7$/?/ 0/ / $/ "/ 7/ B"/ G D A)* $ 0 7 G/ 4"?$1/B$ "& B B" / / O('$P/ F/ 7/ / / B" (& / >*; % &"?/B* ) '?/B A$ # &* $ &)$ *7#$ ' "& ', ', ' 7$/ & )&%%# * )%# $ ) $# $ # # $ ' F/$7$*F"7$* C &" 'L & $ &) 7$* &1 A* O&1P

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Etap MDW E 70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 kilometry: Odcinek Warty - 70 km Odcinek Noteci - 47 km Odcinek Odry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku landbrand wyróżniamy miejsca Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Zielona Góra, 4 lutego 2014 Agenda prezentacji 1. Jak powstawał Program? Liczne spotkania z branżą i ekspertami. 2. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Wstępna specyfikacja dla nowej wersji strony Portalu TurystycznegoWojewództwa Łódzkiego www.ziemialodzka.pl, www.lodzkie.travel

Wstępna specyfikacja dla nowej wersji strony Portalu TurystycznegoWojewództwa Łódzkiego www.ziemialodzka.pl, www.lodzkie.travel Wstępna specyfikacja dla nowej wersji strony Portalu TurystycznegoWojewództwa Łódzkiego www.ziemialodzka.pl, www.lodzkie.travel Główni adresaci strony: indywidualni turyści, przedstawiciele branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny 1 GORZÓW WLKP. grafika znaków nr 1-5 ZNAK E22b-duży o wymiarach (szerokość x wysokość) 300x220 cm ZNAK E22b-średni o wymiarach (szerokość x wysokość) 225x180 cm Katedra Gorzów Wielkopolski 9 km na rysunku

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. Nr referencyjny 0002/15 Nazwa Beneficjenta Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285 706,03 2.

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie szanse i bariery

Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie szanse i bariery Perspektywyrozwojuagroturystyki wwojewództwie dztwiewitokrzyskim szanseibariery Atrakcyjno turystyczna regionuwi witokrzyskiego Wybranewalory pooenieregionubliskoduychaglomeracjimiejskich:krakowskiej,katowickiej,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1 1. 2. 3. 0002/15 0003/15 0004/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

danych przez naturę, historię lub działalność ludzi, na które występuje popyt ze strony turystów. W strukturze dóbr turystycznych wyodrębnia się:

danych przez naturę, historię lub działalność ludzi, na które występuje popyt ze strony turystów. W strukturze dóbr turystycznych wyodrębnia się: Wykład 4. WALORY I ZAGOSPODA- ROWANIE TURYSTYCZNE 1 1. Dobra i walory turystyczne: Dobrami turystycznymi określa się zespół dóbr danych przez naturę, historię lub działalność ludzi, na które występuje

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 2 Czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i uprawiania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

Rzeczywiste wpływy z turystyki na poziomie gminy

Rzeczywiste wpływy z turystyki na poziomie gminy Rzeczywiste wpływy z turystyki na poziomie gminy Rozwój gospodarczy obszarów położonych w otoczeniu Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na terenie Polski skłania także do poszukiwania instrumentów obrazujących

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY

ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY (w ramach projektu pt. "Sektorowa strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie") Lista dokumentów

Bardziej szczegółowo

BAZA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

BAZA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU BAZA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO BIBLIOTEKA Q WROCŁAW MARZEC 1976 UWAGI METODOLOGICZNE Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą turystycznych

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo