ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE"

Transkrypt

1 NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu r. nast¹pi³a zmiana karetki w zespole wyjazdowym Cieszyñskiego Pogotowia Ratunkowego w Zebrzydowicach. Czteroletniego Poloneza zast¹pi³ nowy ambulans marki Mercedes Sprinter, który jest wyposa ony w najnowszej generacji defibrylator s³u ¹cy do monitorowania oraz wykonywania elektrowstrz¹sów w przypadku zatrzymania akcji serca. Na wyposa eniu jest równie aparat do EKG, który pozwala wykonaæ na miejscu u pacjenta badanie serca oraz aparat do pomiaru poziomu cukru - glukometr. Kiedyœ na takie badanie by³o trzeba jechaæ do szpitala. Samochód ten posiada jako standartowe wyposa- enie sprzêt ortopedyczny s³u ¹cy przy wypadkach drogowych, jest to: deska ortopedyczna do unieruchamiania przy urazach krêgos³upa oraz podbieraki s³u ¹ce do przenoszenia poszkodowanych z miejsc wypadku podejrzanych o uraz krêgos³upa jak równie fotel do transportu chorych w pozycji siedz¹cej. Na wyposa eniu tego pojazdu znajduje siê ssak pró niowy s³u ¹cy do oczyszczania górnych dróg oddechowych oraz jamy ustnej. W przysz³oœci przyda³by siê pulsoksymetr oraz respirator i przenoœny ssak. Dziêki temu sprzêtowi bêdzie mo na lepiej ratowaæ zdrowie i ycie ludzi. Sprzêt ten zosta³ czêœciowo zakupiony dziêki sponsorom, wœród ofiarodawców byli: Bank Spó³dzielczy Jastrzêbie Zdrój, PH Helenka Pani Waligóra, Firma Pana Bartasa, FH - Domasiewicz- Zaj¹c, restauracja La Mirage - Pana Henryka Czaji, Stacja Paliw Ciek³ych Wygoda - Panowie bel i urek. Adaptacjê gara u pod potrzeby nowej karetki przeprowadzi³ Urz¹d Gminy. Dyrekcja Cieszyñskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Zespó³ Wyjazdowy w Zebrzydowicach serdecznie dziêkuj¹ ofiarodawcom za wsparcie finansowe na rzecz naszego pogotowia oraz ma nadziejê na dalsz¹ pomoc. Od Redakcji: Jak dowiedzieliœmy siê z zestawienia wyjazdów pogotowia, zapotrzebowanie na pomoc udzielan¹ przez Punkt Wyjazdowy w Zebrzydowicach systematycznie wzrasta. Pod koniec 2001 roku udzielano pomocy œrednio 4 razy dziennie, a w ostatnim miesi¹cu wzros³a do 7 razy dziennie - w sumie karetka wyje dza³a w maju ponad 220 razy. Tygodnik samorz¹dowy Wspólnota og³osi³ w czerwcowym wydaniu ogólnopolski ranking gmin w zakresie ich wydatków na inwestycje oœwiatowe. Nasza gmina znalaz³a siê w nim (w kategorii gmin wiejskich) odpowiednio: na 24 miejscu (wg udzia³u procentowego wydatków na inwestycje oœwiatowe w bud ecie gminy) oraz na 45 miejscu (wg tej kategorii wydatków w z³ przypadaj¹cych na mieszkañca) poœród 120 najlepszych gmin w kraju. W tej drugiej kategorii na miejscu 61 znalaz³a siê s¹siaduj¹ca z nami gmina Ha lach. Na stronie pi¹tej zamieszczamy fragmenty artyku³u zamieszczonego we Wspólnocie. Z OTA MIEJSCOWOŒÆ RADIA KATOWICE Amfiteatr przy Zamku w Zebrzydowicach 20 lipca (sobota, godz ) - Zapraszamy! Zebrzydowice - nasza goœcinna miejscowoœæ zg³asza w konkursie swoj¹ gotowoœæ - inf. str. 13 FHU STAÑCZYK ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE - sk³ad opa³u - str. 14 METARIA Y BUDOWLANE - STR. 12 WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 1

2 US UGI ŒLUSARSKIE Krzysztof Kubica Zebrzydowice, ul. Sadowa 14 tel ; tel. kom BETONIARKI - PIECE CO - KOWALSTWO - BALUSTRADY - BRAMY - P OTY - OSPRZÊT KOMINKOWY SPRZEDA KUREK ODCHOWANYCH, INDYKÓW 8 i 6 TYG. (rasy brojler) W KA D SOBOTÊ OD GODZ DO NA TARGOWISKU W ZEBRZYDOWICACH GABINET STOMATOLOGICZNY Zespó³ Szkó³ w Zebrzydowicach pi¹tek od INFORMACJA POD NR TELEFONU PE NE LECZENIE PROTETYCZNE - BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW - NAJLEPSZE UZUPE NIENIA ŒWIAT OUTWARDZALNE ROK GWARANCJI NA WYKONANE US UGI Serdecznie zapraszamy Mechanika Pojazdowa AUTO CZÊŒCI Naprawy g³ówne i bie ¹ce - ZAWIESZENIA - UK ADU JEZDNEGO - SILNIKA - UK ADU HAMULCOWEGO W SPRZEDA Y - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY ZAWIESZENIA - OLEJE I FILTRY (WYMIANA OLEJÓW GRATIS) Franciszek i Tomasz Przywara Koñczyce Ma³e, Staffa 50; tel ; * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

3 Zwyczaje Œwi¹teczne Czêœæ 3 W poprzednich dwu odcinkach podaliœmy zwyczaje, jakie kiedyœ panowa³y w naszych wioskach. Szczególnie interesowa- ³y nas zwyczaje zwi¹zane ze œwiêtami Bo ego Narodzenia i Wielkanocy. S¹ jednak i inne œwiêta bogate w ludow¹ tradycjê, np. Zielone Œwiêta. Zielone Œwiêta Œwiêta te podobnie jak Wielkanoc s¹ œwiêtami ruchomymi i przypadaj¹ w 50 dni po Zmartwychwstaniu Pañskim, a w 10 dni po Wniebowst¹pieniu, W koœciele katolickim Zielone Œwiêta zajmuj¹ trzecie miejsce w hierarchii kalendarza liturgicznego. S¹ one tak jak i ka de inne œwiêta nacechowane lokaln¹ tradycj¹ ludow¹ i kulturow¹, inn¹ dla terenów naszego Œl¹ska Cieszyñskiego. By³y one u nas najpierw œwiêtami trzydniowymi, jeszcze po drugiej wojnie do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych - dwudniowymi, a od tego okresu ju tylko jednodniowymi. Zawsze jednak w naszej tradycji ludowej by³y œwiêtami barwnymi, zwi¹zanymi tradycj¹ z praktykami o charakterze czêsto magicznym czêsto pochodzenia pogañskiego, dotycz¹cymi przede wszystkim rolnictwa. Mia³y one charakter rolniczo - pasterski czyli w ogóle ch³opski. Niemniej jednak obchodzone by³y bardzo uroczyœcie. W ostatnich latach zatraci³y siê jednak prawie ca³kiem dawne tradycje i wiele z tym zwi¹zanego uroku. Pod wp³ywem czynników politycznych, a tak e i spo³ecznych przerodzi³y siê w œwiêto czysto œwieckie, a ostatnio u nas i z politycznych wzglêdów tradycje ludowe zanikaj¹ ca³kowicie. Nale y jednak podkreœliæ, e tradycje te tkwi¹ jeszcze w pamiêci ludzi starszych, a za ich spraw¹ w podœwiadomoœci m³odszych pokoleñ. O tradycjach tych œwiadcz¹ znane przys³owia, a te jak powszechnie wiadomo zawsze oparte s¹ na wieloletnich tradycjach i doœwiadczeniach: Na Œwiêty Duch - do wody buch. Podobne do niego, dotycz¹ce takiej sennej tradycji to : Na Bo e Cia³o - skocz do wody œmia³o. Obydwa te przys³owia oznaczaj¹, e od tego okresu mo na by³o za ywaæ swobodnie k¹pieli w rzekach czy stawach, co oznacza jednoznacznie, e od tego czasu rozpoczyna siê w pe³ni lato. W pierwszy dzieñ zielonych œwi¹t gospodarze nie odwiedzali siê wzajemnie, a tylko spacerowali po polach i ³¹kach ogl¹daj¹c urodzaje. Z drugim dniem zielonych œwi¹t w naszych wsiach wi¹za³o siê wiele tradycji zwi¹zanych z wypasaniem byd³a, by³o to w³aœciwie pasterskie œwiêto, na które osoby pas¹ce byd³o ubiera³y siê odœwiêtnie, przystrajano nawet pasterskie bicze we wst¹ ki i kuæki. W tym te dniu w ustronnych miejscach zbiera³y siê ca³e rodziny czêsto z krewnymi i s¹siadami na weso³¹ biesiadê przy ognisku, w czasie której sma ono wajeczynê czyli jajecznicê na wêdzonej s³oninie nad ogniskiem, któr¹ ka dy z uczestników takiej biesiady dostawa³ na kromce chleba. Wajeczyna doprawiana by³a obowi¹zkowo sznytlochym czyli szczypiorkiem, zapijano j¹ herbat¹ z jab³kowych ³upin lub herbat¹ z rojownika czyli melisy. Starsi podczas tej biesiady czêstowali siê tak zwan¹ tatarczówk¹ czyli nalewk¹ sporz¹dzon¹ z k³¹cza tataraku, lub fefermynck¹ czyli nalewk¹ przyrz¹dzon¹ z owoców ja³owca i miêty pieprzowej. Przy tych ogniskach œpiewano ró ne weso³e pieœni. Podczas gdy starsi bawili siê we w³asnym gronie, dzieci bawi³y siê w oddali tak e we w³asnym gronie graj¹c w ciuciubabkê, lajdy czy trzeciaka. W czasach obecnych zwyczaj sma enia przy ognisku Jajecznicy prawie ca³kowicie ju zanika i jest kultywowany tylko w zespo³ach ludowych, a tak e przez zebrzydowicki chór Echo. Dzisiaj ludzie w ogrodach sma ¹ kie³baski na grillach i to niekoniecznie z okazji Zielonych Œwi¹t bo o starych tradycjach ju prawie ca³kowicie zapomniano i niewielu jest te jeszcze yj¹cych, którzy by o tych tradycjach m³odym przypominali. Bo e Cia³o Jest ono tak e g³êboko zakorzenione w tradycji ludowej Œl¹ska Cieszyñskiego. Mimo i jest ono œwiêtem wybitnie koœcielnym i przypada zawsze w 11 dzieñ po Zielonych Œwiêtach, jest zatem œwiêtem ruchomym. Uroczystoœæ ta w ludowej tradycji naszego Œl¹ska wi¹ e siê z letnim przesileniem dnia i nocy. Dawniej w naszych wioskach istnia³ zwyczaj, e w tym dniu na nieszporach œwiêcono wianki uplecione z ró nych roœlin. Wianki poœwiêcone w koœciele wieszano potem w domach, na zewn¹trz pod okapem domów, a tak e w izbach domowych. Do dnia dzisiejszego mo na jeszcze zaobserwowaæ, e ludzie po skoñczonej procesji obrywaj¹ ga³¹zki brzozy, którymi przystrojone s¹ o³tarze procesyjne i zabieraj¹ razem z tatarakiem do domów umieszczaj¹c je czêsto za obrazkami œwiêtych. Ga³¹zki te maj¹ chroniæ domy przed uderzeniem pioruna. Maj¹ one w ludowej tradycji magiczn¹ moc. Noc Œwiêtojañska Zwyczaje te nazywane s¹ u nas obchodami œwiêtojañskimi (sobótkami) lub te wiankami. Zwyczaj puszczania wianków zachowany jest do dnia dzisiejszego chocia nieraz w zmienionej formie i nie zawsze obchodzony w noc œw. Jana. W czasach dzisiejszych oprócz symbolicznego puszczania wianków odbywa siê organizowana przez GOK zabawa taneczna. W niektórych miejscowoœciach Œl¹ska Cieszyñskiego istnia³ zwyczaj, aby w tym dniu wyk¹paæ siê w stawie lub rzece poniewa taka k¹piel uwalnia od z³a i zapewni takiej osobie zdrowie, bo dopiero pocz¹wszy od œw. Jana woda jest ochrzczona i ludziom nie zaszkodzi. Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny ( 15. VIII) To dzieñ zebrzydowickiego odpustu, dzieñ ten przez ludnoœæ nazywany by³ dniem Matki Boskiej Zielnej. Œwiêcono wtedy w koœcio³ach ró ne dziko rosn¹ce zio³a, które musia³y byæ zebrane podczas s³onecznej pogody, o któr¹ niestety czêsto w tym dniu by³o trudno. Poœwiêcone zio³a wraz z innymi zio³ami przechowywano w domach i w razie jakichœ ciê kich chorób podawano chorym poniewa wierzono, e posiadaj¹ one cudown¹ moc uzdrawiania. Rolnicy dawniej starali siê aby do œwiêta Matki Boskiej Zielnej, które uwa ano za koniec tak zwanego okresu zielonego, niwa by³y zakoñczone lub przynajmniej doprowadzone do po³owy. Na ten dzieñ zawsze udawa³a siê ze Œl¹ska Cieszyñskiego wielka pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wielu m³odzieñców i panien z tej pielgrzymki bra³o aktywny udzia³ w misteriach tzw. Pogrzebu Matki Bo ej" 13 VIII oraz Triumfu Matki Bo ej" 15 VIII, jako tzw. Cieszyñska Asysta, której od 1740 roku przys³uguje tzw. prawo pierwszeñstwa i do dnia dzisiejszego czyli ju przez ponad 260 lat zwyczaj ten jest podtrzymywany. Wielu starszych mieszkañców pamiêta jeszcze czasy, kiedy w tych pielgrzymkach m³odzie z naszych miejscowoœci bra³a czynny i liczny udzia³- Zwyczaj ten w latach siedemdziesi¹tych straci³ na popularnoœci, chocia nie zanikn¹³ zupe³nie. W tych kilku artyku³ach podaliœmy garœæ wa nych zwyczajów, jakie w naszych miejscowoœciach istnia³y kiedyœ i które czêsto ju zaginê³y; na szczêœcie nie wszêdzie i nie we wszystkich domach. Jesteœmy przekonani, e nie s¹ to wszystkie zwyczaje naszych miejscowoœci, ale przecie nie mo emy siê uwa aæ za kogoœ kto wie wszystko na ten temat, o wielu z nich s³yszeliœmy tylko od starszych mieszkañców, niektóre pamiêtamy z dzieciñstwa i z domu rodzinnego. Poniewa spotkaliœmy siê z wieloma przychylnymi s³owami o naszych artyku³ach o miejscowych zwyczajach postanowiliœmy dokoñczyæ ten cykl mniejszym artyku³em. Chêtnie przyjmiemy uwagi na ten temat, byæ mo e jest jeszcze coœ, o czym warto pamiêtaæ i przekazaæ to innym. Zebrzydowice, maj roku 2002, Helena i Ludwik Bartoszkowie WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 3

4 K O N S E K RYBNIK ul. Prosta 100 (Przy hali Makro) tel. (032) fax (032) STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T WYS. 4 M ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM I MOTOCYKLI UWAGA! Wielka sezonowa obni ka cen w salonie Toyota-Konsek w Rybniku NOWA COROLLA VVT-I (Niewielu j¹ widzia³o, ale ju wiadomo, e bêdzie przebojem) YARIS - OD ,- - klimatyzacja w cenie promocyjnej AVENSIS ,- z klimatyzacj¹ Przyjmujemy w rozliczeniu samochody u ywane wszystkich marek. SALON SPRZEDA Y Pn-Pt ; Sob Niedz tel. (032) KOMIS Pn.-Pt ; Sob Niedz tel. (032) SERWIS Pn.-Pt ; Sob tel. (032) STRUSIOLAND Obiekt Mini ZOO Strusioland, Koñczyce Ma³e Zaprasza codziennie od DO OGL DANIA ZWIERZ T: STRUSIE, PTACTWO OZDOBNE, WÊ E, GADY, PAJ KI, JASZCZURKI, SZYNSZYLE Organizujemy pikniki - ogniska PRZEJAZDY WOZEM DRZYMA Y, PRZEJA D KI BRYCZKAMI WSTÊP WOLNY TEL. 032/ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOÑCZYCE WIELKIE, UL. D UGA 8 TEL POLE NAMIOTOWE - KAMPINGI - OWISKO WÊDKARSKIE, KARP, PSTR G, SUM, OSOŒ, JESIOTR - ORGANIZACJA FESTYNÓW, OGNISK I GRILLÓW - HODOWLA STRUSI AFRYKAÑSKICH, AUSTRALIJSKICH, AMERYKAÑSKICH VEKA - niemiecki profil, wybra³eœ to co najlepsze * gwarantujemy najwy sz¹ jakoœæ PSZCZYNA Rynek 19 tel./fax GLIWICE ul. Bytomska 7 tel PPHU "KONSEK" sp. j. KONSEK JANUSZ KONSEK EWA PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV ORY ul. Moniuszki 5 tel tel./fax WODZIS AW ŒL. ul. Targowa 12A tel w RYBNIK Pl. Wolnoœci 15 tel tel./fax RACIBÓRZ ul. Browarna 16 tel./fax JASTRZÊBIE ZDRÓJ ul. Arki Bo ka 24B (stary targ) tel./fax SPRZEDAM MINI-WIE Ê PHILIPS (NOWA, NA GWARANCJI, ODTWARZACZ 3 CD, MAGENTOFON 2 KASETOWY) CENA DO UZGODNIENIA WIADOMOŒÆ - TEL wrzeœnia 2002 PRAKTYKA LEKARZA DOMOWEGO Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 66 BADANIE OSTEOPOROZY Rejestracja: tel * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

5 GÓRNICTWO ZA OLZ Realizuj¹c wniosek z zebrania wiejskiego w Kaczycach w /s regularnego informowania mieszkañców o pracach dwustronnej Miêdzyrz¹dowej Komisji, w zakresie prowadzonej eksploatacji w Górniczej Strefie Ochronnej (GSO) po stronie czeskiej, jak równie wszystkich sprawach dotycz¹cych by³ego terenu górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek informujê, e ostatnie 14 posiedzenie DMK odby³o siê w dniach 14 i 15 maja 2000r. w Hawierzowie w Republice Czeskiej. Przypomnieæ nale y, e na tym spotkaniu zosta³a zatwierdzona eksploatacja trzech œcian w GSO po stronie czeskiej, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiêdzy kopalni¹ CSM Stonawa i Zarz¹dami Gmin Zebrzydowice i Ha lach, umo liwiaj¹ca eksploatacjê wy ej wymienionych œcian w okresie od 2001 do koñca 2002 roku. Ponadto, zosta³ szczegó³owo omówiony i zatwierdzony sposób postêpowania przy usuwaniu szkód górniczych po zakoñczeniu dzia³alnoœci górniczej kopalni Morcinek. W okresie od maja 2000 r. do chwili obecnej w ramach DMK dzia³a³y Sta³e Zespo³y Robocze ds. Szkód Górniczych, które odby- ³y 4 wspólne posiedzenia. Pierwsze posiedzenie mia³o miejsce 15 wrzeœnia 2000r. w Zebrzydowicach. Dotyczy³o ono aktualnego stanu opracowania dokumentacji oceniaj¹cej prognozy wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na terytorium Polski i by³o realizacj¹ punktu 9.2 protoko³u posiedzenia DMK. Ponadto omówiono zagadnienia szkód górniczych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie likwidowanej wówczas kopalni Morcinek. Na tym spotkaniu zosta³ przekazany stornie czeskiej wniosek mieszkañca Kaczyc dotycz¹cy szkód górniczych spowodowany wstrz¹sem w kopalni Darkov w dniu r. Wniosek ten zosta³ pozytywnie za³atwiony, a informacje na ten temat przekazywaliœmy na zebraniu wiejskim jesieni¹ 2000r. Drugie spotkanie Sta³ych Zespo³ów Roboczych ds. Szkód Górniczych odby³o siê 20 lutego 2001 r. w Stonawie i by³o poœwiêcone bie- ¹cej kontroli prowadzonych robót górniczych w GSO po stronie czeskiej oraz przestrzeganiu i realizacji zapisów zawartego porozumienia pomiêdzy gminami a kopalni¹ CSM Stonawa. Trzecie spotkanie SZSzG odby³o siê w dniu 29 marca 2001r. w Zebrzydowicach i zosta³y na nim omówione sprawy bie ¹cej kontroli zaleceñ zapisanych w protokole z 14 posiedzenia DMK oraz informacji dotycz¹cej stanu zaawansowania prac nad dokumentacj¹ przewidywanych wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na terytorium Polski. Omówiono równie sprawy dotycz¹ce obszaru górniczego i terenu górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek w aspekcie koniecznoœci przyst¹pienia gminy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwrócono te uwagê, na koniecznoœæ przedstawienia gminom planów eksploatacyjnych przez kopalniê CSM oraz projekttstosownego porozumienia na lata Ostatnie czwarte posiedzenie Sta³ych Zespo³ów Roboczych mia³o miejsce w dniu 5 grudnia 2001r. w Stonawie i poœwiêcone by³o przekazaniu bie ¹cej informacji o prowadzonej eksploatacji w GSO po stronie czeskiej oraz omówieniu pomiarów geodezyjnych prowadzonych na liniach pomiarowych po obu stronach granicy. Ponadto przyjêto informacjê o uchwaleniu w dniu 25 paÿdziernika 2001r- przez Radê Gminy Zebrzydowice treœci porozumienia w sprawie rekompensaty z tytu³u eksploatacji górniczej kopalni CSM w górniczej strefie ochronnej po stronie czeskiej na lata (Analogiczna informacja zosta³a przekazana przez przedstawiciela Zarz¹du Gminy Ha lach). W ten sposób w ramach poszczególnych posiedzeñ Sta³ych Zespo- ³ów Roboczych, zosta³ przygotowany materia³ umo liwiaj¹cy odbycie kolejnego 15 posiedzenia DMK, które planowane by³o w dniach grudnia 2001r. Posiedzenie to, jednak do tej pory nie odby³o siê z uwagi na brak decyzji Ministra Gospodarki oraz Ministra Ochrony Œrodowiska o zatwierdzeniu zmian sk³adu osobowego polskiej czêœci komisji, o któr¹ wyst¹pi³a Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa. Jednoczeœnie informujê, e w Urzêdzie Wojewódzkim toczy siê postêpowanie wszczête na wniosek Ministra Gospodarki Republiki Czeskiej, dotycz¹ce wp³ywu oddzia³ywania na œrodowisko wszystkich kopalñ czeskich po³o onych w pobli u granicy pañstwowej. in. Karol Sitek, Z-ca Wójta W KRAJOWEJ CZO ÓWCE - dok. ze str. 1 Wydatki na szko³y podstawowe i gimnazja stanowi¹ czêsto ponad po³owê bud etu ma³ych gmin. Ranking pokazuje, które gminy intensywnie inwestowa³y w oœwiatê. Ranking jest oparty na dwóch wskaÿnikach. Po pierwsze, mierzymy wydatki maj¹tkowe gmin na oœwiatê i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Ten wskaÿnik pod Warszaw¹ mo e jednak oznaczaæ inn¹ skalê przedsiêwziêcia ni na Podlasiu czy Podkarpaciu. Dlatego drugim wskaÿnikiem jest udzia³ inwestycji oœwiatowych w ca³kowitych wydatkach gmin, bêd¹cy odzwierciedleniem realnego wysi³ku samorz¹dów. Oba wskaÿniki policzono w czteroletnim okresie Dziêki temu unikniemy przypadkowych obserwacji zwi¹zanych np. z przerwami w realizacji inwestycji lub nasileniem wydatków. Tak wiêc pierwszy wskaÿnik to suma czteroletnich wydatków maj¹tkowych na oœwiatê i wychowanie podzielona przez sumê liczb mieszkañców gminy w ka dym z tych czterech lat. Natomiast drugi stanowi suma czteroletnich wydatków maj¹tkowych na oœwiatê i wychowanie podzielon¹ przez sumê czteroletnich wydatków bud etowych ogó³em. Miko³aj Herbst, Przedruk ze Wspólnoty" - nr Gminne inwestycje l Zakoñczono remont zaplecza kuchennego i wymianê pokrycia dachowego na sali widowiskowej w Koñczycach Ma³ych. Roboty wykona³a firma ARKOM. l Zakoñczono prace zwi¹zane z regulacj¹ rowu R-2 wzd³u ul. S³owackiego w Zebrzydowicach. Tym samym zrealizowany zosta³ ostatni etap regulacji tego rowu, który w sumie obejmowa³ odcinek o d³ugoœci 1,8 km. l Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ chodników przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, ul. Staropolskiej w Koñczycach Ma- ³ych. Przekazano wykonawcy front robót przy OSP w Koñczycach Ma³ych, gdzie do wykonania jest plac manewrowy oraz parking przy szkole w Marklowicach Górnych. l Przy ul. Zamkowej w Zebrzydowicach pracuje firma melioracyjna przy robotach zwi¹zanych z regulacj¹ cieku M³ynówka. Zakres prac obejmuje odcinek od ujœcia M³ynówki do Piotrówki a po przepust ze stawu M³yñszczok przy ul. Zamkowej. l Sala gimnastyczna przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach. Zakoñczono prace fundamentowe zaplecza socjalnego i areny. Wykonano œciany i strop nad zapleczem. Obecnie trwaj¹ roboty murowe areny sali gimnastycznej. l Kaczyce kanalizacja sanitarna wzd³u ul. Konopnickiej i Œwitezianki. Ukoñczono w 95% prace zwi¹zane z uk³adaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Realizowany jest odcinek ruroci¹gu t³ocznego -Pod koniec miesi¹ca wykonany zostanie przecisk pod torami kolejowym PKP w rejonie ulicy Zagrodowej. Przypominamy tym samym o koniecznoœci dokonania wp³aty na cele projektowe. Dotyczy to mieszkañców w/w ulic, którzy zawarli z Zarz¹dem Gminy stosowne umowy na realizacjê prac projektowych zwi¹zanych z przy³¹czem kanalizacyjnym. Nie wp³acenie nale noœci bêdzie skutkowaæ zerwaniem umowy i koniecznoœci¹ indywidualnego opracowania dokumentacji projektowej. l W Kaczycach na ul. Otrêbowskiej trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹ starej sieci wodoci¹gowej. l W trakcie s¹ tak e roboty remontowo-modernizacyjne na drogach gminnych zaplanowane w tegorocznym bud ecie. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 5

6 Najtañsze oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC, Zielone karty Ubezpieczenia maj¹tkowe ZIELONA KARTA GRATIS DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA JÓZEF KROCZEK ZEBRZYDOWICE, ul. PCK 33a (tel ) tel. kom Firma Remontowo-Budowlana Aleksander Przywara Œwiadczenie us³ug w zakresie: kafelkowanie monta p³yt kartonowo gipsowych (œciany dzia³owe) monta sufitów podwieszanych monta paneli œciennych g³adzie gipsowe, docieplanie budynków, tynki Kaczyce, ul. J. Matejki 8, tel. (032) , tel. kom GEO-PEL Firma Us³ug Geodezyjnych Erhard & Micha³ Pelucha Cieszyn, ul. Sienkiewicza 9 ( (033) ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SK ADANIA ZLECEÑ W BIURZE PRZYJÊÆ URZ D GMINY ZEBRZYDOWICE ( (032) wtorek i pi¹tek od þ Podzia³y nieruchomoœci þ Wznawianie granic þ Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe þ Pomiary powykonawcze budynków wraz z przy³¹czami þ Pomiary do celów projektowych Z TYM KUPONEM RABAT 5% ZEBRZYDOWICE KOCHANOWSKIEGO 32A TEL. 032/ ZAPRASZAMY DO SI OWNI I ZAJAZDU GASTRONOMICZNEGO ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE DO 30 OSÓB czynne pn.-pt , sob., niedz. i œwiêta ŒLUSARNIA ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 17 (OBOK BARU ZACISZE") KONTAKT TEL najlepiej po Wykonuje: - WSZELKIE US UGI KONSTRUKCYJNE - TOKARSTWO - OGRODZENIA, KRATY, BRAMY - równie z elementów kutych - SCHODY, DRABINY KOMINIARSKIE z monta em i gwarancj¹ bezpieczeñstwa SPOSÓB WYKONANIA I CENY DO UZGODNIENIA Zamówienia najlepiej sk³adaæ w pon., œr., czw. w godz na terenie œlusarni PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE Jastrzêbie Zdrój ul. Wêglowa 4, tel./fax (032) (po godz ) oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie: PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH WYKONYWANIA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH SZYLDY, DEKORACJE, TRANSPARENTY Gwarantujemy szybkie, estetyczne i profesjonalne wykonawstwo w/w prac. ZAPRASZAMY DO SKLEPU W PAWILONIE GS W ZEBRZYDOWICACH POLECAMY W ATRAKCYJNYCH CENACH: Artyku³y papiernicze, sportowe, gospodarstwa domowego, chemiê gospodarcz¹, zabawki, kosmetyki. Przedstawicielstwa: * Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4, (032) * Jastrzêbie Zdrój, ul. Wêglowa 4, tel. (032) * ory, ul. Fabryczna 1, (032) * Paw³owice, ul. Zjednoczenia 37, * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

7 Poni ej publikujemy odpowiedÿ, jak¹ na zapytanie gminy w/s taryfy za energiê elektryczn¹ udzieli³ Rejon Energetyczny. REJON ENERGETYCZNY INFORMUJE Rejon Energetyczny Wodzis³aw informuje, e z rozwi¹zaniem problemu Ÿród³a sk³adnika sta³ego w op³acie za energiê elektryczn¹ zwróci³ siê o informacjê do autorów taryfy. W za³¹czeniu przesy³amy otrzyman¹ odpowiedÿ. Przerwy w zasilaniu energi¹ elektryczn¹ na terenie Gminy Zebrzydowice wynik³y w ostatnim czasie z przeprowadzanych prac eksploatacyjnych polegaj¹cych na wydrzewianu sieci 20kV i nn. Prace te powinny wydatnie wp³yn¹æ na zmniejszenie iloœci przerw w dostawie energii elektrycznej. Zasady stosowania op³at przesy³owych Op³aty przesy³owe zosta³y skalkulowane w oparciu o uzasadnione koszty prowadzenia dzia³alnoœci sieciowej dla okreœlonego poziomu napiêcia. Znacz¹cy udzia³ w koszcie jednostkowym dystrybucji ma koszt us³ugi przesy³owej z PSE S.A. - ca³kowicie niezale ny od spó³ki dystrybucyjnej. Pozosta³e koszty podlegaj¹ weryfikacji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, który ocenia, które z nich s¹ uzasadnione. W decyzji nr DTA-821/2689-C/3/2001/AG Prezes URE stwierdza, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 rok w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji tar yfy oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ 17.1., stawki op³at przesy³owych kalkuluje siê z uwzglêdnieniem podzia³u na stawki: sieciowe, systemowe, rozliczeniowe. W ramach tego podzia³u stawki sieciowe kalkuluje siê dodatkowo jako stawki dwusk³adnikowe z podzia³em na sk³adnik: sta³y stawki sieciowej - obliczany na jednostkê mocy umownej, zmienny stawki sieciowej - obliczany na jednostkê energii elektrycznej pobieranej z sieci w miejscu dostarczania. Sk³adnik sta³y stawki sieciowej kalkuluje siê dla odbiorców przy³¹czonych do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, na podstawie uzasadnionych kosztów ( 19pkt. 1 Rozp.): eksploatacji sieci danego poziomu napiêæ znamionowych; wynikaj¹cych z nak³adów na odtworzenie, modernizacjê i rozwój sieci, s³u ¹cych do realizacji us³ugi przesy³owej; sta³ych przesy³ania energii elektrycznej sieciami innych poziomów napiêæ znamionowych i sieciami nale ¹cymi do innych operatorów; zakupu rezerw w zdolnoœciach przesy³owych w sieciach nale ¹cych do innych operatorów; wynikaj¹cych z nak³adów na budowê odcinków sieci s³u ¹cych do przy³¹czenia podmiotów do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych. Sk³adnik zmienny stawki sieciowej kalkuluje siê dla odbiorców przy³¹czonych do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, na podstawie uzasadnionych kosztów ( 19 pkt. 2 Rozp.): zakupu energii elektrycznej w iloœci niezbêdnej do pokrycia ró nicy miêdzy iloœci¹ energii wprowadzonej do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, a iloœci¹ energii pobranej z tej sieci przez odbiorców i przes³anej do sieci innych poziomów napiêæ znamionowych; zmiennych za przesy³anie energii elektrycznej sieciami innych poziomów napiêæ znamionowych i sieciami nale ¹cymi do innych operatorów; sta³ych za przesy³anie energii elektrycznej, w czêœci nie uwzglêdnionej w sk³adniku sta³ym. Odbiorcy energii elektrycznej w zale noœci od poziomu napiêcia zasilaj¹cego w miejscu dostarczenia energii, wartoœci mocy umownej, zu ycia rocznego energii, liczby stref czasowych podzieleni s¹ na 22 grupy taryfowe. Kier. Dzia³u Cenotwórstwa, Marek Kleszczewski Od Redakcji: Tyle odpowiedÿ Rejonu Energetycznego. Pytanie tylko czy wnosi ona coœ nowego w sprawê. Naszym zdaniem... nie! Jedno jest pewne - p³acimy coraz wiêcej i za bardzo nie wiemy za co!!! LIPCOWA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH W dniu 29 lipca 2002 r. (poniedzia³ek) zostanie przeprowadzona zbiórka papieru, plastiku i szk³a w systemie workowym w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne. W dniu 31 lipca 2002 r. (œroda) ta sama zbiórka zostanie przeprowadzona w so³ectwie Zebrzydowice Dolne, a w dniu 26 lipca 2002 r. (pi¹tek) w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce. Worki nale y zabezpieczyæ (zawi¹zaæ) i wystawiæ przed posesje w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê. Zbiórka surowców wtórnych W ostatnim tygodniu maja przeprowadzona zosta³a kolejna zbiórka surowców wtórnych w systemie workowym. Mieszkañcy naszej Gminy coraz chêtniej przy³¹czaj¹ siê do tej akcji. Jest to o tyle wa ne, i przez to dbamy nie tylko o porz¹dek wokó³ naszej posesji ale równie o œrodowisko naturalne. Segreguj¹c surowce przyczyniamy siê m. in. do zmniejszenia iloœci odpadów na sk³adowiskach a w przypadku makulatury do zmniejszenia iloœci wycinanych drzew. Zamiast wrzucaæ wszystkie odpady do kosza na œmieci posegregujmy je i wrzuæmy do odpowiednich worków. Bêd¹ one przetworzone i ponownie wykorzystane. Wielu mieszkañców chcia³oby segregowaæ odpady dlatego zamieszczamy kilka wskazówek. Worki na surowce wtórne rozdawane s¹ podczas zbiórek. Dodatkowo mo na siê po nie zg³osiæ do Urzêdu Gminy (pokój nr 41) lub do biura P.P.U.H. ARKOM, który od stycznia 2002 r. zajmuje siê gospodark¹ odpadami na naszym terenie. Prosimy o zbieranie surowców do odpowiednich worków, u³atwia to bowiem transport, magazynowanie oraz dalsz¹ ich obróbkê. Worki nale y wystawiæ w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê w widocznym miejscu (najlepiej obok kosza na œmieci), przy posesji. Skraca to w znacznym stopniu czas zbiórki. Wa ne jest, aby wiadomo by³o z której posesji jest dany worek (umo liwia to prowadzenie statystyki). Szybkoœæ i sprawnoœæ przeprowadzenia zbiórki zale y, w du ej mierze od mieszkañców naszej Gminy. WAKACYJNE REMONTY Czas wakacji to czas remontów na obiektach szkolnych. W Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych przeprowadzony zostanie: remont posadzki w sali gimnastycznej, udro nienie wentylacji w pomieszczeniach WC (przebudowa przewodów kominowych) oraz wymiana oœwietlenia w sali komputerowej. W Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach jest zaplanowane malowanie pod³ogi sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem, przewiduje siê te naprawê wyk³adziny PCV w kilku salach lekcyjnych oraz wymienione oœwietlenie w salach komputerowych. Natomiast w Szkole Podstawowej w Koñczycach Ma³ych zostanie poddany konserwacji dach wraz z napraw¹ kominów oraz wymienione oœwietlenie w sali komputerowej. W budynkach Zespo³u Szkó³ w Kaczycach wymienione zostan¹ 4 okna (w budynku Starej Szko³y"), wyremontowany te zostanie hol szatniowy oraz wymienione oœwietlenie w sali komputerowej. Ponadto zostan¹ zrealizowane zaplanowane w bud ecie remonty w naszych przedszkolach. DO LEKARZA Z DYSKIETK Zgodnie z Zarz¹dzeniem Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w myœl art. 51 ust. 1 od 2 wrzeœnia 2002 r. pacjenci zg³aszaj¹cy siê w przychodni do lekarza obowi¹zani s¹ przedstawiæ kartê ubezpieczeniow¹ czyli dyskietkê. W razie nie przedstawienia karty œwiadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 7

8 PRZEDSIÊBIORSTWO US UG MIERNICZYCH "GEOPLAN" - Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel. (0-33) PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH STRONY PRZYJMOWANE S W ŒRODY OD GODZ DO W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY. OFERUJEMY PE NY ZAKRES US UG GEODEZYJNYCH ZAPEWNIAMY SOLIDNOŒÆ I TERMINOWOŒÆ WYKONYWANYCH US UG 8 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

9 3640 pkt. w sk³adzie: Marcin Szymañski, Damian Z¹bek, Miko- ³aj Pogorzelski; II miejsce - Gimnazjum Zebrzydowice pkt. w sk³adzie: ukasz Salamon, Kamil Pigu³a, Piotr Ptaszyñski; III miejsce - GOK Zebrzydowice pkt. w sk³adzie: Monika Króliczek, Kasia elazowska, Radek Fudala. Kolejne miejsca zajêli: SP Koñczyce Ma³e - Krzysztof Czy, Szymon S³owik, Dawid Œwie- y pkt. Gimnazjum Kaczyce - S³awek Owczarzy, ukasz Grzeszczak, Rafa³ Tomosz pkt.; SP Zebrzydowice: Maciek Kondzio³ka, Tomek Pluta, Krystian Damasiewicz pkt.; SP Marklowice Górne - Agnieszka Gajda, Konrad Sztymon, Adam P³onka pkt. Indywidualnie najwiêcej punktów zdoby³ Marcin Szymañski (SP Kaczyce) pkt.; II miejsce Miko³aj Pogorzelski (SP Kaczyce) pkt.; III miejsce Kamil Pigu³a (Gimnazjum Zebrzydowice) pkt. Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Kamil Pigu³a - amura 51 cm. Wszystkie dru yny wyró nione zosta³y dyplomami, pucharami. Równie zwyciêzcy w klasyfikacji indywidualnej i za najwiêksz¹ rybê. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i medale, wyró niono równie najm³odszego zawodnika i najm³odszego kibica. Pogoda dopisa³a, rywalizacja przebieg³a w mi³ej, sportowej atmosferze i przy sporej grupie kibiców, wœród których byli rodzice, nauczyciele, kole anki i koledzy zawodników. Fundatorami nagród, pucharów, medali i poczêstunku by³ Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Pan Eugeniusz Lose i Zarz¹d Ko³a PZW. Serdecznie dziêkujemy sponsorom. W dniu r. na stawie M³yñszczok odby³y siê zawody wêdkarskie, sp³awikowo-gruntowe o Puchar Wójta. Zbiórka zawodników odby³a siê o godz , start o godz , zakoñczenie zawodów o godz Zawody otworzy³ Prezes Ko³a kol. Fryderyk Kie³basa, odprawê przeprowadzi³ kapitan sportowy kol. Krzysztof K³opeæ. Fundator pucharu, Wójt Gminy podziêkowa³ Zarz¹dowi za przeprowadzenie zawodów z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2002 r., oraz yczy³ startuj¹cym zawodnikom dobrych wyników. W zawodach startowa³o 56 zawodników. Kolejnoœæ zajêtych miejsc: I miejsce kol. W³adys³aw Peroutka pkt.; II miejsce kol. W³adys³aw y³ka pkt.; III miejsce kol. Janusz Koch pkt. Zwyciêzca otrzyma³ z r¹k Wójta Puchar Przechodni, miniaturê pucharu na w³asnoœæ oraz wêdkê, za II miejsce nagrod¹ by³ ko³owrotek, za III miejsce pokrowiec na wêdki. Nastêpne zawody sp³awikowe odbêd¹ siê w dniu r. o godz , na stawie M³yñszczok o Puchar im. Jana abêdzkiego. Sekretarz Ko³a, W³adys³aw y³ka Podziêkowanie Ksi¹dz Grzegorz Lach i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Koñczycach Ma³ych dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania i uœwietnienia uroczystoœci prymicyjnej. Wszystkim sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ! WÊDKARSKIE WIADOMOŒCI W 2002 roku Zarz¹d Ko³a PZW w Zebrzydowicach zaplanowa³ zorganizowanie 12 zawodów wêdkarskich, w tym o Mistrza Ko³a, pucharowe i towarzyskie. W ostatnim okresie czasu odby³y siê w dniu r. na stawie Zamkowym zawody sp³awikowo-gruntowe dla aktywu. W zawodach startowa³o 15 zawodników (Zarz¹d oraz najaktywniejsi w dzia³alnoœci cz³onkowie): 1 miejsce zaj¹³ kol. Stanis³aw Kulawiec (gospodarz Ko³a) pkt.; II miejsce kol. Stanis³aw Szymczyk (Przewodnicz¹cy S¹du Kole eñskiego) pkt. III miejsce kol. Janusz Grzonka (cz³onek Zarz¹du) pkt. Nagrodami dla zwyciêzców by³a wêdka, ko³owrotek i pokrowiec na wêdki. Po zawodach uczestnicy przy ognisku, kie³baskach i piwie dzielili siê wra eniami, opowiadali w swoich sukcesach i pora kach wêdkarskich. Dziêkujemy sponsorowi poczêstunku kol. Eugeniuszowi Lose. W dniu 1 czerwca 2002 r. odby³y siê dru ynowe zawody wêdkarskie sp³awikowo-gruntowe dla dzieci i m³odzie y szkó³ podstawowych, gimnazjów i zrzeszonych w organizacjach dzia- ³aj¹cych w naszej gminie, z okazji Dnia Dziecka. Na wys³ane zaproszenia do zawodów zg³osi³o siê 7 dru yn. Zawody odby³y siê na stawie M³yñszczok w Zebrzydowicach. Zbiórka nast¹pi³a o godz , Prezes Ko³a kol. Fryderyk Kie³basa przywita³ zawodników, a nastêpnie odby³a siê rejestracja dru yn i losowanie stanowisk. O godz kapitan sportowy kol. Krzysztof K³opeæ przeprowadzi³ odprawê, po czym dla ka dej dru yny wylosowany zosta³ opiekun (cz³onek Zarz¹du), który swojej dru- ynie s³u y³ fachow¹ pomoc¹, rad¹ i czuwa³ nad bezpieczeñstwem zawodników. Zawody trwa³y do godz po czym wszyscy przewiezieni zostali do parku przy muszli koncertowej, gdzie ka dy zawodnik poczêstowany zosta³ gor¹c¹ kie³bas¹, napojami i s³odyczami, a komisja uda³a siê na podliczenie punktów (za ka dy 1 cm z³owionej ryby zawodnik otrzyma³ 10 punktów). Po podliczeniu wyników nast¹pi³o ich oficjalne og³oszenie. Punktacja dru ynowa przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1 miejsce - dru yna z SP Kaczyce - UWAGA KOMBATANCI Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zebrzydowice, zawiadamia Cz³onków, e miesiêczne zebranie oddzia³u odbêdzie siê w dniu 20 sierpnia br. (wtorek) w Zamku. Temat wiod¹cy: obchody DNIA WETERANA. Prosimy o przybycie. Prezes J. y³ka WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 9

10 ZARZ D GMINNEJ SPÓ DZIELNI SCH" W ZEBRZYDOWICACH OFERUJE DO WYDZIER AWIENIA: - pomieszczenie o pow. 100 m 2 przeznaczone pod dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ mieszcz¹ce siê na piêtrze w Domu Handlowym w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 4 (w s¹siedztwie prowadzona jest sprzeda mebli, art. przemys³.) - pomieszczenie o pow. 40 m 2 przeznaczony pod dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ mieszcz¹ce siê na parterze w budynku Pawilonu Spo ywczego w Marklowicach Górnych, ul. Dêbowa 2a, - pomieszczeñ magazynowych przy Piekarni w Zebrzydowicach ul. Orzeszkowej 59 ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT W ZARZ DZIE GS SCH" ZE- BRZYDOWICE NR TELEFONU mgr in. Marian Matusiak Bielsko-Bia³a, ul. Aleksandrowicka 38A tel./fax (033) PRZYJMOWANIE STRON (ZLECEÑ) W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY W ZEBRZYDOWICACH W KA DY PONIEDZIA EK OD ³US UGI GEODEZYJNE - Podzia³y nieruchomoœci - Rozgraniczenia - Tyczenia budynków - Pomiary inwentaryzacyjne ci¹gów i przy³¹czy: - gazu - wody - kabli enn - kanalizacji. - Aktualizacja map do celów projektowych - Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe. ZAK AD FRYZJERSKI Damsko-Mêski Zebrzydowice, ks. A. Janusza 15, tel KO O KOŒCIO A - W AGENCJI PKO zapraszamy do SOLARIUM - tuba stoj¹ca TURBO! minuta tylko 90 groszy BALSAM DO OPALANIA GRATIS! BEZBOLESNE PRZEK UWANIE USZU Zapraszamy! OPONY SERWIS EXPRES W sprzeda y opony nowe i bie nikowane do samochodów osobowych i dostawczych. Na zamówienie do wszystkich innych pojazdów - w ofercie opony i dentki rowerowe i motorowe. MONTA, NAPRAWA, WYWA ANIE, SERWIS ZAPRASZAMY KACZYCE KONOPNICKIEJ 10 PON-PT: (SOB: 8-13) tel PRUCHNA Katowicka 111 tel Pon-Pt: 9-17 (Sob: 9-14) 10 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

11 KRONIKA POLICYJNA Niektóre problemy kryminalne wraz ze zmian¹ pory roku wracaj¹ jak bumerang. Tak te jest i tego roku, e wraz z nadejœciem lata po krótkiej przerwie pojawili siê na naszym terenie amatorzy pokryw studzienkowych, napowietrznych linii energetycznych czy elementów trakcji elektrycznej PKP. Poniewa jest to zmora nie tylko naszego rejonu, a generalnie ca³ego kraju, ponownie zwracamy siê do pañstwa o pomoc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawców kradzie y. Nawet, z pozoru nie maj¹ce znaczenia fakty, o których nas Pañstwo powiadamiacie mog¹ mieæ kluczowe znaczenie i przyczyniæ siê, je eli nie do zatrzymania sprawcy to do jego ustalenia. Nie musicie siê Pañstwo obawiaæ, gdy zapewniamy ca³kowit¹ anonimowoœæ. Nie musicie równie Pañstwo rozwa aæ, czy Wasze obserwacje maj¹ jak¹œ wartoœæ dowodow¹. Prosimy o przekazanie wszelkich informacji, choæby typu, e przy ulicy x stoi samochód o nr rej. y, który jest Wam nieznany. Rol¹ policjantów bêdzie sprawdzenie tych informacji. Równie powraca na nasz teren problem po arów. Szczególnie bulwersuj¹cy by³ po ar budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach, który móg³ skoñczyæ siê bardzo tragicznie. Szczêœcie w nieszczêœciu, e skoñczy³o siê na stratach materialnych, a nie utrat¹ ycia. W adnej sprawie nie mo emy ignorowaæ zachowañ ludzi wskazuj¹cych na ich pod³o e chorobowe, psychiczne czy te kryminalne. Od nas wszystkich zale y czy bêdziemy siê czuli bezpiecznie czy te bêd¹ nami rz¹dziæ chuligani niszcz¹cy znaki drogowe, zaczepiaj¹cy ludzi na ulicach czy przestêpcy kradn¹cy mienie komunalne, na które wszyscy ³o ymy pieni¹dze. Nie siedÿmy bezczynnie, z za³o onymi rêkoma kiedy ktoœ narusza prawo. Faktem jest, e do œcigania jest powo³ana Policja, ale czy jakakolwiek Policja na œwiecie jest w stanie pracowaæ efektywnie bez pomocy obywateli? Co prawda nie na terenie naszej gminy ale s¹siedniej - obs³ugiwanej, tak e przez nasz Komisariat - gminy Ha lach mia³ miejsce rozbój, którego ofiar¹ pad³a starsza kobieta, dos³ownie przed drzwiami w³asnego domu zaatakowana przez trzy kobiety, najprawdopodobniej narodowoœci cygañskiej, które dokona³y kradzie y pieniêdzy. Kobiety te porusza³y siê samochodem o nr rej. niemieckich lub nowych polskich o zestawie liter EL. kom. Waldemar Tamborowski NA POCZTÊ RÓWNIE W SOBOTÊ Uprzejmie informujê, e z dniem r. w Urzêdzie Pocztowym Zebrzydowice wprowadzam pracê we wszystkie soboty w godz. od 8.00 do Jednoczeœnie zamieniam godziny urzêdowania w dni robocze i po zmianie w/w urz¹d bêdzie czynny od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do Dyr. Rej. Urzêdu Poczty w Bielsku-Bia³ej, in. Marian Wicha Ko³o SLD w Kaczycach Z inicjatywy Rady Gminnej Organizacji Partyjnej w Zebrzydowicach w miesi¹cu maju br. odby³y siê spotkania z cz³onkami oraz sympatykami SLD w Koñczycach Ma³ych, Marklowicach Górnych i Kaczycach. Na spotkaniu w Kaczycach zosta- ³o zawi¹zane ko³o SLD. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodnicz¹cym ko³a zosta³ wybrany Marian Klorczyk, a funkcjê sekretarza cz³onkowie powierzyli Helenie Wawrzyczek. Obecnie we wszystkich so³ectwach gminy dzia³aj¹ ko³a Sojuszu Lewicy Demokratycznej. INFORMACJA WYBORCZA Wojewoda Œl¹ski zarz¹dzeniem nr 172/2002 z 14 maja 2002 roku ustali³ dla gminy Zebrzydowice now¹ liczbê radnych Równoczeœnie, zarz¹dzeniem nr 173/2002 z 14 maja 2002 roku dla powiatu cieszyñskiego ustalono iloœæ radnych w liczbie 29, zaœ, zarz¹dzeniem nr 174/2002 z 14 maja 2002 roku dla województwa œl¹skiego ustalono iloœæ radnych w Sejmiku na 48. OWIECKIE WYRÓ NIENIE W marcu tego roku nasza gmina zosta³a odznaczona Odznak¹ za zas³ugi dla owiectwa. Odznaczenie zosta³o przyznane przez Kapitu³ê Odznaczeñ owieckich Polskiego Zwi¹zku owieckiego. Wyró nienie to nale y traktowaæ jako nagrodê za sta³¹ wspó³pracê urzêdu z myœliwymi w zakresie ochrony przyrody na naszym terenie. Warto zaznaczyæ, e to zaszczytne wyró nienie nasza gmina otrzyma³a jako jedyna w powiecie cieszyñskim. Podziêkowania l Komitet Organizacyjny przy Publicznym Przedszkolu w Koñczycach Ma³ych, sk³ada gor¹ce podziêkowania za pomoc finansow¹ i rzeczow¹: Zarz¹dowi Gminy Zebrzydowice oraz Wójtowi p. A. Kondzio³ce, p. J. i M. Lose, p. A. i M. Szopa, p. J. Koterbickiemu, p. J. i T. y³a, p. J. B. Biernat, p.. Parchañskiej, p. R. J. Andrukiewicz, firmie,,arkom" przy zorganizowaniu Dnia Dziecka oraz wrêczenia Orderu Uœmiechu p. Joannie Nowak. Serdecznie dziêkujemy dyrektorowi p. A. Czakon i nauczycielom SP Koñczyce Ma³e, a przede wszystkim p. M. Czakon, J. Bajgier, D. Tomica, oraz dyrektorce PP w Koñczycach Ma³ych W. Kuœ i wychowawczyni p. W. Wolak. Uroczystoœci te odby³y siê dn r. w Zamku w Koñczycach Ma³ych. Komitet Organizacyjny l W sobotê 15 czerwca 2002 r. przy OSP w Zebrzydowicach odby³ siê festyn dla dzieci przedszkolnych. Dziêki pomocy rodziców i sponsorów festyn nale a³ do udanych, a dochód przeznaczony zostanie na potrzeby przedszkola.organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za przekazane wsparcie finansowo-rzeczowe: PAK-FOL Grzegorz Bieniak, AN-MAR Anna i Mariusz Szopa, F.H.U. ARKA Adam Gruszczyk, KLON Stanis³awa Ondrucha, Sklep spo ywczy Krzysztof WALICA, KOÑCZANKA, FIGLOLANDIA - Jastrzêbie Zdrój, Hurtownia CORRADO, GS SCH Zebrzydowice, PIEKAR- NIA ZEBRZYDOWICE R. Somerlik, F.H. AGA Z. Pawlik, PZU S.A. Jastrzêbie Zdrój, Pani Marii Boruta, Panu Mariuszowi Szczêsny, Iwonie i Rados³awowi Makowskim, Pani Katarzynie Brzóska. Zaplecze gastronomiczne bezinteresownie przygotowali rodzice. Rada Rodziców przy Przedszkolu w Zebrzydowicach dziêkuje wszystkim zaanga owanym w organizacjê festynu rodzicom, sponsorom, gronu pedagogicznemu, personelowi przedszkola, Panu Edwardowi Kopiec, stra- akom z OSP Zebrzydowice, a w szczególnoœci Panu Mariuszowi Szopa oraz nauczycielkom: Halinie Cebula, Mariannie Gorgol i Bognie Canibo³ za zorganizowanie oprawy artystycznej festynu. Rada Rodziców SERWIS OGUMIENIA W. KOPIEC ZEBRZYDOWICE UL. GO DZIKOWA (obok CPN) tel. 032/ þ opony nowe - zimowe - letnie (monta gratis) þ opony u ywane i bie nikowane þ obrêcze kó³ - felgi: nowe, u ywane pe³nowartoœciowe do samochodów osobowych i dostawczych. þ komputerowe wywa anie kó³. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 11

12 Jalum - Janusz Mokry Ubezpieczenia: domów, firm, na ycie, OC rolne, Zielona Karta i inne; OC samochodów wed³ug pojemnoœci silnika cm 3 : do 900 od 120,00 z³ od od 180,00 z³ od od 240,00 z³ od od 321,00 z³ pow od 345,00 z³ przy zni ce 60% za bezszkodow¹ jazdê Pakiety AC, OC, NW od 4% wartoœci samochodu. Zapraszamy do naszych biur: Zebrzydowice Cieszyn ul. Janusza 6 (budynek Gminy) ul. Hajduka 17 tel tel Kom SPRZEDA ODCHOWANYCH M ODYCH KUREK TARGOWISKO W ZEBRZYDOWICACH KO O STAREJ SZKO Y" KA DY PI TEK INFORMACJA - TEL ZEBRZYDOWICE ul. Kochanowskiego 61 tel ZAPRASZAMY DO NOWEGO SK ADU MATERIA ÓW BUDOWLANYCH - szeroki wybór materia³ów budowlanych od fundamentów po dach - transport towarów do klienta - zakupy na telefon Zapraszamy tak e do naszych pozosta³ych punktów JASTRZÊBIE (CISÓWKA), ul. Cieszyñska 197 tel , fax WODZIS AW ŒL SKI ul. Kopernika 20 tel./fax ODWIED NASZ STRONÊ INTERNETOW 12 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

13 Program imprez Lato w GOK 2002 Konkurs Radia Katowice o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Amfiteatr Zamek Zebrzydowice 20 lipca Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora GOK Audycja plenerowa Radia Katowice. W programie: wystêpy zespo³ów dzieciêcych i m³odzie owych, pokazy wysokoœciowe Stra y Po arnej, Wyœcigi tragarzy", pokazy Kung-Fu, wystêpy zespo³ów Ma³okoñczanie", Nadolzianie", Kwartetu Harmonijek Ustnych z Mys³owic oraz zespo³ów z Mszanej, Ogrodzieñca i Psar, koncert Chóru Echo" z Zebrzydowic. Ponadto zawody sportowe i pokazy tañca towarzyskiego. Imprezê zakoñczymy zabaw¹ taneczn¹. Zapraszamy wszystkich mieszkañców i goœci do licznego udzia³u w imprezie! W tym dniu warto byæ z nami w zebrzydowickim amfiteatrze! Od 6 lipca w Dzienniku Zachodnim bêd¹ zamieszczane kupony, na których mo na g³osowaæ na Zebrzydowice. ZACHÊCAMY DO ODDANIA G OSU NA NASZ GMINÊ LIPIEC 6-7 lipca - Wianki Zebrzydowice 13 lipca - Festyn Stra acki - Marklowice Górne 20 lipca - Konkurs o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Radia Katowice - Zebrzydowice 27 lipca - 30-lecie Ko³a Pszczelarskiego - Koñczyce Ma³e SIERPIEÑ 3 sierpnia - Festyn Sportowy Klubu Sokó³ - Marklowice Górne 20 sierpnia - Koncert zespo³u rockowego Poziom Z-ce 18 sierpnia lecie Stra y Po arnej - Zebrzydowice 24 sierpnia - Viva il Canto - Zamek w Koñczycach Ma³ych 25 sierpnia - So³eckie Do ynki w Kaczycach 31 sierpnia - Podsumowanie konkursu o tytu³ Z³otej Miejscowoœci w Czechowicach-Dziedzicach (impreza wyjazdowa - zapraszamy do udzia³u!). WRZESIEÑ 1 wrzesieñ - Gminne Do ynki w Koñczycach Ma³ych NIEOBOZOWA AKCJA LATO 2002 GOK ZEBRZYDOWICE od r. 1. Ko³o plastyczne - wakacje z pêdzlem ka dy wtorek i pi¹tek od godz Konkurs ekologiczny Malowanie z maluchami, Co widzi biedronka?, Gdzie s¹ motyle?, Nad wod¹ i pod wod¹, Las jest tylko jeden" 2. Zajêcia w grupach: Prace rêczne Zrób coœ z niczego 3. Wakacje na sportowo codziennie od godz do zajêcia sportowe na Amfiteatrze (tenis sto³owy) oraz w dwóch grupach wiekowych, w wyznaczone dni zajêcia sportowe. Ponadto w programie: zajêcia œwietlicowe, kulinarne, konkursy plastyczne, ogniska, wycieczki, turnieje, zajêcia sportowe warsztaty Kulturalno-Sportowe w D¹bkach, Organizator GOK Zebrzydowice. ŒWIETLICA KACZYCE od r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od do Dom Ludowy Kaczyce. G³ównym has³em nieobozowej akcji letniej bêdzie znane przys³owie Cudze chwalicie, swego nie znacie... W programie: zabawy œwietlicowe, zajêcia sportowe, wycieczki, zajêcia kulinarne i ogniska, konkursy rysunkowe, turnieje wiedzy, konkursy recytatorskie, wyjazdy na basen (na koszt w³asny dzieci), spotkania z ciekawymi ludÿmi, dyskoteki, konkursy tañca disco, spotkanie z piosenk¹ ŒWIETLICA MARKLOWICE GÓRNE od r. od godz do od poniedzia³ku do pi¹tku zajêcia z dzieæmi w zale noœci od pogody W programie: konkursy plastyczne, turnieje szachowe, wycieczki, zajêcia sportowe, ogniska, grill, mecz pi³ki no nej. ŒWIETLICA KOÑCZYCE MA E od r. od poniedzia³ku do pi¹tku od godz do zajêcia œwietlicowe W programie: konkursy plastyczne, zajêcia sportowe, wycieczki, ogniska, dyskoteki. IZBA REGIONALNA W KOÑCZYCACH MA YCH w ka - d¹ œrodê i pi¹tek od godz do WAKACJE NA SPORTOWO Ludowy Klub Sportowy Koñczyce Ma³e informuje, e w okresie letnim - lipiec i sierpieñ - organizuje dla dzieci i m³odzie y cykl masowych imprez profilaktyczno-sportowych pn. Wakacje na sportowo. Na powy sze imprezy bêd¹ siê sk³adaæ nastêpuj¹ce turnieje: 1. Mini pi³ka no na tzw. dzikich dru yn 5 osobowych - poniedzia³ki godz Mini koszykówka - dru yn 3 osobowych - œrody godz Pi³ka pla owa dru yn 2 osobowych - pi¹tki godz Na wszystkie imprezy zapraszamy zarówno dziewczêta jak i ch³opców. Dla ka dego uczestnika zapewniamy napoje i poczêstunek, a dla najwytrwalszych i najwszechstronniejszych przewidzane s¹ nagrody i dyplomy, które zostan¹ wrêczone w fina³owych turniejach na zakoñczenie wakacji. Informacji o imprezach udzielamy i przyjmujemy zg³oszenia w œrody w godz pod nr telefonu i w dniach imprez na obiektach klubu. Zarz¹d LKS Koñczyce Ma³e M ODZI MISTRZOWIE Z przyjemnoœci¹ mo emy poinformowaæ, e tegoroczny absolwent Zespo³u Szkó³ Górniczo-Elektrycznych w Jastrzêbiu Zdroju, mieszkaniec Marklowic Górnych, Grzegorz Waligóra odniós³ du e sukcesy w wojewódzkich konkursach prac dyplomowych. Grzegorz wraz ze swymi kolegami z klasy, wykona³ pracê dyplomow¹ pod tytu³em: Stanowisko dydaktyczno-badawcze sterowników programowych Zelio Logic. Praca ta reprezentowa³a Zespó³ Szkó³ Górniczo-Elektrycznych w wojewódzkim Turnieju M³odych Mistrzów Techniki, organizowanym przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach, zdobywaj¹c wyró - nienie a uczniowie certyfikaty M³odych Mistrzów Techniki. Natomiast w wojewódzkim konkursie prac dyplomowych organizowanym w ramach VI Forum Myœli Technicznej M³odzie y Szkó³ Œrednich w Katowicach praca zajê³a II miejsce w kategorii elektrotechnika. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów! Krzysztof Smyczek WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 13

14 F.H.U. STAÑCZYK Zbigniew Stañczyk Punkt Sprzeda y: Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 61 - tartak" tel TRANSPORT I ZA ADUNEK KA DEJ ILOŒCI ZAPEWNIONY SK AD OPA U - by³y plac GS Zebrzydowice WZNOWIONA ZOSTAJE SPRZEDA : ELAZA, PROFILI ZAMKNIÊTYCH, K TOWNIKÓW, BLACHY CZARNEJ, RUR - WÊGIEL groszek", orzech" - PIASEK do tynku wewnêtrznego SZCZAKOWA - PIASEK do tynku zewnêtrznego KOTLARNIA, pospó³ka BUKÓW - KAMIEÑ CZERWONY - ró ne granulacje (do utwardzania placów i dróg) - NAWOZY SZTUCZNE, GAZY TECHNICZNE W DALSZYM CI GU ŒWIADCZYMY US UGI TRASPORTOWE DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH - np. transport opa³u z wskazanej kopalni KAMAZ 13 t - wywrotka AWIA do 4 t - wywrotka tel. dom , kom Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty od Zak³ad Elektro-Instalacyjny LESZEK KOWALSKI Kaczyce, ul. Czereœniowa 14a, tel. (032) , wykonuje us³ugi w zakresie: - monta, naprawa instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy - monta instalacji domofonowych i odgromowych - pomiary elektryczne - pomiary natê enia oœwietlenia GAZ ZIEMNY - NA CZTERY PORY ROKU PROMOCJA 2002 MARZEC - MAJ PRZED U ONA DO KOÑCA SIERPNIA! ** wykorzystaj istniej¹ce przy³¹cze Bezp³atnie: REDUKTOR, MONTA REDUKTORA I GAZOMIERZA* SKRZYNKA NA GAZOMIERZ Rozdzielnia gazu: Jastrzêbie, Jastrzêbie Zdrój ul. GoŸdzików 1 tel * Iloœæ reduktorów ograniczona! ** w tym terminie instalacja gazu powinna byæ zg³oszona do u yt - kowania w gminie AUTO-DIAGNOSTYKA - SERWIS in. Waldemar Torbicki þ GEOMETRIA KÓ þ SERWIS OGUMIENIA þ REGULACJA ŒWIATE þ ELEKTROMECHANIKA þ NAPRAWY BIE CE Koñczyce Ma³e ul. Botaniczna 10a ( (032) tel. kom AUTO TEST A. KOPIEC Zebrzydowice, ul. S³owackiego 59 (na granicy z Jastrzêbiem) geometria kó³ regulacja œwiate³ serwis ogumienia sprzeda opon: - opony nowe i bie nikowane obrêcze kó³ nowe 14 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

15 Nagroda im. Stanis³awa Moniuszki za wybitne zas³ugi dla spo³ecznego ruchu muzycznego w kszta³towaniu kultury muzycznej i trwa³ych wartoœci etycznych p³yn¹cych z upowszechniania piêkna pieœni i muzykowania na Œl¹sku. Przyznawana jest od 1996 roku wybitnym dyrygentom, kompozytorom, dzia³aczom spo³ecznego ruchu muzycznego i chórom w postaci statuetki, pomnika Stanis³awa Moniuszki (wzniesionego w Katowicach w 1930 r.) i dyplomu honorowego, corocznie podczas Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski, integruj¹cego polski, czeski i s³owacki ruch œpiewaczy. Kandydatów do Nagrody wy³aniaj¹ wspó³partnerzy Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski", Oddzia³y Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr: Bielski i Œl¹ski, Zrzeszenie Œpiewaczo-Muzyczne Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Republice Czeskiej i Unia Chórów Czeskich Okrêgu Ostrawskiego. Kapitu³a Nagrody, pod przewodnictwem ks. dr Antoniego Reginka, kapelana œpiewaków i muzyków amatorów Oddzia³u Œl¹skiego PZCHiO, w bie ¹cycm roku przyzna³a cztery indywidualne nagrody im. St. Moniuszki, ufundowane przez Marsza³ka Województwa Œl¹skiego dr. Jana Olbrychta. Otrzymali je: adi. Jadwiga Sikora, mgr Rajmund Hanke (Polska), prof. Brunon Rygiel i mgr Pawe³ Rusek (Czechy). Nagrody laureatom zosta³y wrêczone przez ks. kan. dr A. Reginka na koncercie galowym X edycji Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski w Górnoœl¹skim Centrum Kultury w Katowicach w niedzielê 2 czerwca 2002 roku. Gratulacje dla wszystkich laureatów! Jadwiga Sikora Od Redakcji: My, ze swej strony, gratulujemy kolejnego wyró nienia dyrygentowi Chóru ECHO" p. J. Sikorze TROJOK ŒL SKI Œwiêto Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski: jest imprez¹ artystyczn¹ maj¹c¹ na celu upowszechnianie piêkna œl¹skiej pieœni chóralnej, konfrontowanie jej z folklorem i osi¹gniêciami w sferze chóralistyki ró nych regionów w Europie, a zw³aszcza w Polsce, Czechach i S³owacji. Pragnie zapewniæ dalszy rozwój twórczoœci muzycznej i œpiewu chóralnego. Trojok Œl¹ski jest imprez¹ otwart¹ dla wszystkich zespo³ów chóralnych. Zamierza s³u yæ modelowaniu ycia w Europie ludzi lepiej rozumiej¹cych i urzeczywistnieniu wizji Europy rozœpiewanej. (Z regulaminu Trojaka Œl¹skiego 1993) Impreza œpiewacza odbywa siê corocznie od 1993 roku przemiennie w Polsce i w Czechach. Tegoroczna jubileuszowa dziesi¹ta edycja Trojaka Œl¹skiego odby³a siê 2 czerwca 2002 r. w Katowicach. Wziê³y w niej udzia³ 33 chóry z Polski, Czech i S³owacji, oraz 2 orkiestry. G³ówne uroczystoœci odbywa³y siê w Górnoœl¹skim Centrum Kultury, a koncerty popo³udniowe tak e w innych miastach woj. œl¹skiego. Chór mieszany Echo z Zebrzydowic piêknie zaprezentowa³ siê w koncercie galowym w Górnoœl¹skim Centrum Kultury przed miêdzynarodow¹ publicznoœci¹ œpiewacz¹ z Polski, Czech i S³owacji. Po mszy œw. w Archikatedrze pw. Chrystusa Króla w intencji œpiewaków czeskich, polskich i s³owackich oraz po uroczystoœci z³o enia kwiatów u stóp pomnika Stanis³awa Moniuszki, odby³y siê popo³udniowe koncerty plenerowe i koncerty pieœni religijnej w Katowicach i oœciennych miastach. Chór Echo wspólnie z 2 chórami koncertowa³ w Koœciele pw. Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa w Katowicach - Piotrowicach. Dobra organizacja, przyjazna atmosfera i radoœæ p³yn¹ca ze wspólnego œpiewania cechowa³y tegoroczny dziesi¹ty ju Trojok Œl¹ski. Chór Echo dziêki udanym koncertom pozostawi³ na Górnoœl¹skiej Ziemi pozytywny i trwa³y œlad estetyczny. Jadwiga Sikora Mistrzostwa Szachowe w Strumieniu Dnia r. odby³y siê w Strumieniu Mistrzostwa Szachowe Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Ziemi Cieszyñskiej. Uroczystego otwarcia dokona³ Burmistrz Cieszyna dr Bogdan Ficek. W zawodach uczestniczy³a reprezentacja naszej Gminy, która w ogólnej klasyfikacji dru ynowej zajê³a V miejsce. W klasyfikacji indywidualnej, w swoich grupach wiekowych, II miejsce zaj¹³ Piotr Gaszczyk, III miejsce zdobyli Przemys³aw i Anita Gaszczyk. Barw naszej dru yny poza wspomnianymi bronili: Barbara Paw- ³owska, Paulina Olszok i Rafa³ Olszok. BRAÆ PRZYK AD! Dnia 16 czerwca na murawie stadionu w Kaczycach rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no nej pomiêdzy oldbojami z Kaczyc i Marklowic Górnych. Wprawdzie oldboje z Marklowic prawdziwymi oldbojami do koñca nie byli, to jednak goœcinni gospodarze tego meczu nie przyk³adali wiêkszej wagi co do wieku poszczególnych zawodników gdy najwa niejsz¹ spraw¹ by³o rozegranie samego meczu. Wynik tego spotkania równie nie by³ a tak istotny ale oba zespo³y mog¹ go uznaæ za honorowy gdy by³o 1:1. Tadeusz Guz Spotkanie z Folklorem Œl¹skim W ramach programu edukacji regionalnej, w Pa³acu M³odzie y w Katowicach zorganizowano w kwietniu Spotkanie z folklorem. Uczestniczyli w nim uczniowie szkó³ z Katowic. Folklor Œl¹ska Cieszyñskiego zaprezentowa³ p. Tadeusz Wojacki - laureat zesz³orocznego konkursu Po Naszymu, czyli po Œl¹sku. Hildegarda Szkatu³a - wiceœl¹zaczka 2002 roku, Hanka Ko³ek - m³odzie owa œl¹zaczka 2001 roku, Tadeusz Wojacki oraz Bo ena Czy - kier. zespo³u Œl¹zaczek dzia³aj¹cego przy Pa³acu M³odzie y. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 15

16 B D MY RAZEM Zajêcia w œwietlicy œrodowiskowo - socjoterapeutycznej przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach sprzyja³y odreagowaniu napiêæ emocjonalnych oraz nabywaniu nowych umiejêtnoœci psychologicznych. Podstawowym celem pracy z grup¹ by³a poprawa spo³ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci nieœmia³ych, zmniejszenie napiêæ i niepokojów zwi¹zanych z ukszta³towaniem siê obrazu w³asnej osoby oraz rozwijanie umiejêtnoœci komunikowania siê. S³u y³y temu zajêcia socjoterapeutyczne, sportowe i plastyczne. Wa nym zadaniem zajêæ sportowych by³o wyrobienie wiary we w³asne si³y, poszanowanie przepisów, wspó³dzia³anie w zespole, rozwijanie silnej woli. Praca Beaty Szczêsnej i Marcina Koryckiego - II nagroda w konkursie Z uœmiechem i humorem promuj zdrowy styl ycia. Prace plastyczne wychowanków naszej œwietlicy zosta³y zaprezentowane na trzech ró norodnych pod wzglêdem tematycznym wystawach w Gminnym Oœrodku Kultury w Zebrzydowicach. Ca³a grupa bra³a udzia³ w uroczystym podsumowaniu konkursu na plakat i wierszyk pt.: Z uœmiechem i humorem promuj zdrowy styl ycia, kolejnej edycji cyklu - yj dzisiaj z myœl¹ o jutrze, organizowanego przez Wydzia³ Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jedna z prac naszych wychowanków zajê³a drugie miejsce w kategorii plakat - szko³a podstawowa. Wrêczenie dyplomów i nagród po³¹czone by³o z niespodziank¹ dla wszystkich uczestników konkursu - emisj¹ amerykañskiego filmu przygodowego pt.: Mali agenci. Bo ena Kozikowska Wiadomoœci z Koñczyc Ma³ych l Mi³o nam donieœæ, i nasz uczeñ - Bart³omiej Górczyñski - zdoby³ II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy w Jêzyku Szekspira. Bartek œpiewa³ w jêzyku angielskim przebój Luisa Amstronga Wonderful world, a w jêzyku polskim mówi³ fragment prozy Bo Carpelana pt. Marwin i mewa. Do konkursu przygotowywa³y Bartka anglistka- mgr Aleksandra Brawañska i polonistka - mgr Ma³gorzata Czakon. l Dnia r. w naszej szkole odby³ siê I Miêdzyszkolny Konkurs Matematyczny klas trzecich. Do konkursu przyst¹pi³o 8 szkó³: SP Zebrzydowice, SP Pruchna, SP Kaczyce, SP Markiowice, SP Drogomyœl, SP Koñczyce Wielkie, SP Pogwizdów, SP Koñczyce Ma³e. I miejsce zajê³a Julianna Kie³kowska - uczennica szko³y w Zebrzydowicach, II miejsce zaj¹³ Maciej Sabiniok - uczeñ szko³y w Pruchnej, III miejsce - uczennica naszej szko³y - 16 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Agnieszka Kucharczyk. Identycznie miejsca zajê³y dru yny szkolne. Nasza szko³a zdoby³a tak e I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Przyjaciel przyrody organizowanym przez SP Marklowice. l 17 czerwca 2002 r.w ramach edukacji europejskiej i nauczania blokowego zosta³ zorganizowany Dzieñ Europy. Ka da klasa mia³a zamieniæ sw¹ salê w wybrane przez siebie pañstwo europejskie, a nastêpnie zaprezentowaæ je przed komisj¹ konkursow¹. Mieliœmy wiêc w szkole przez jeden dzieñ 3 Wielkie Brytanie, 3 Francje, 2 Grecje, W³ochy, Holandiê i Czechy. Komisja nie mog³a nadziwiæ siê pomys³owoœci dzieci, które zaprezentowa³y nie tylko krajobrazy czy zabytki danych pañstw, ale tak e zwyczaje, kuchniê, stroje, muzykê - odtañczona zosta³a nawet zorba, a uczennice kl.ii przedzierzgnê³y siê w damy francuskiego dworu. Serwowano pizze (wspania³y kucharz z kl.iii robi³ j¹ na naszych oczach), rybê po grecku, sery francuskie, holenderskie, fili ankê herbaty ze œmietank¹ (po angielsku). Na koniec Dnia Europejskiego odby³ siê konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Dzieñ Europejski i jego przebieg pokaza³ jak wiele mo na nauczyæ bawi¹c siê przy tym znakomicie i jak bardzo dzieci spragnione s¹ tego typu form edukacji. PIERWSZY MIÊDZYSZKOLNY 18 czerwca 2002 r. odby³ siê w Szkole Podstawowej w Koñczycach Ma³ych I Miêdzyszkolny Turniej siatkówki pla owej dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych, którego wspó³organizatorami byli Ludowy Klub Sportowy Koñczyce Ma³e oraz Szko³a Podstawowa w Koñczycach Ma³ych w osobie Pani mgr Jadwigi Wanat i sêdziego zawodów Pana mgr Grzegorza Wanata. Szkoda tylko, e zawiod³y szko³y z naszej Gminy, nie stawiaj¹c siê na zawody. W rywalizacji sportowej zwyciê y³y dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych Angelika Demczak i Agnieszka Foltyn - wybrana najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju. 2 i 3 miejsca zajê³y równie dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych. Wœród ch³opców zwyciê yli uczniowie Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych Dominik Konieczny i Rafa³ Górczyñski - wybrany najlepszym zawodnikiem. 2 miejsce zajê³a równie dru yna z Koñczyc Ma³ych a 3 dru yna Szko³y Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Zorganizowano tak e konkurs na najsympatyczniejsz¹ grupê dopinguj¹c¹ zawodniczki i zawodników, w którym zwyciê y³a klasa Va - wychowawczyni pani mgr Jadwiga Hanzel. Mirza SZKOLNA PAMI TKA Ju od trzech lat Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych jest szko³¹ pe³noodzia³ow¹. Tradycj¹ szko³y sta³o siê, e absolwenci pozostawiaj¹ po sobie pami¹tkê w formie tablo. Projektantk¹ i autork¹ tych prac jest mgr Jadwiga Lach-Fujcik. Tablo zawsze sk³ania do wspomnieñ, zarówno nauczycieli jak i absolwentów odwiedzaj¹cych po latach swoj¹ szko³ê. Od Redakcji: Zapraszamy absowentów naszych szkó³ do zaprezentowania swoich tablów" w WzP. W TROSCE O ZDROWIE W dniu 19 czerwca 2002 roku Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych zorganizowa³a dla uczniów Szkolny Dzieñ Sportu. Zamiast codziennych lekcji uczniowie mieli mo liwoœæ sprawdzenia siê w ró nych rozgrywkach zarówno sportowych jak i edukacyjnych. Poniewa pogoda tego dnia by³a wprost wymarzona wszystko odby³o siê na œwie ym powietrzu. Impreza zakoñczy³a siê wspólnym pieczeniem kie³basy, co wprowadzi³o wszystkich w wakacyjny ju nastrój.

17 III EDYCJA LIGI SZKOLNEJ Turnieje rozgrywane by³y na boiskach klubowych: KKS Spójnia Zebrzydowice, LKS Koñczyce Ma³e, GKS Morcinek" Kaczyce i po raz pierwszy po d³ugiej przerwie na boisku w Marklowicach. Ostatni turniej odby³ siê w Kaczycach, gdzie na zakoñczenie rozegrany zosta³ mecz Gimnazjum Zebrzydowice: Kaczyce (wygra³y Kaczyce 1:0), tam te rozdano dyplomy i nagrody. Poni ej podajemy wyniki tegorocznej rywalizacji. LIGA SZKOLNA KLASYFIKACJA PO 4 TURNIEJACH I miejsce SP Zebrzydowice 27 pkt. 24:3 II miejsce SP Koñczyce Ma³e 23 pkt. 13:1 III miejsce SP Kaczyce 15 pkt 20:7 IV miejsce SP Marklowice Górne 1 pkt 2:46 Królem strzelców zosta³ Marcin Kapusta z SP Zebrzydowice 15 bramek. TURNIEJ COCA-COLI W turnieju Coca-Cola 2002 uczniowie Szko³y Podstawowej z Zebrzydowic doszli do Fina³u Wojewódzkiego, który zosta³ rozegrany w Dankowicach. Ostatecznie zajêli 7 miejsce ulegaj¹c mistrzom województwa - szkole z Chorzowa (w eliminacjach 5:4). Najlepszym strzelcem dru yny okaza³ siê Marcin Kapusta strzelec 13 bramek w pó³finale i finale. I... DANONE 2002 Fina³ wojewódzki turnieju rozegrany zosta³ w Siemianowicach Œl¹skich. Dru yna z SP Zebrzydowice wzmocniona zawodnikami SP Koñczyce Ma³e odpad³a w eliminacjach przegrywaj¹c, po dramatycznym meczu, z KS Ruch Chorzów 2:0 w rzutach karnych (w normalnym czasie wynik 0:0). Ka dy zawodnik od organizatorów otrzyma³ koszulkê i pi³kê a tak e zestaw gad etów. SZKOLNE PODSUMOWANIA - KACZYCE W mijaj¹cym roku szkolnym 2001/2002 uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kaczycach brali udzia³ w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywaj¹c nagrody i wyró nienia. M³odsi uczniowie zajêli II i III miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki Dzieciêcej w Zebrzydowicach. Ich starsi koledzy wykazali siê talentem literackim zdobywaj¹c wyró nienia w Ogólnopolskim Konkursie na Pracê Literack¹ (Grzegorz Janko 6a, Aleksandra Spandel 1a gim., Jakub Hojka 2a gim.) Gimnazjaliœci: Artur Wija, Karolina Ambroziak, Magdalena Oczad³y, Monika Kozyra, Magdalena Kargula uczestniczyli w olimpiadzie z jêzyka polskiego na szczeblu powiatowym. Ponadto uczniowie wziêli udzia³ w IX Polskich Spotkaniach Europejskich w Katowicach i zajêli III miejsce w grze terenowej: Eurocross (Magdalena Oczad³y, Monika Jasiñska, Karolina Ambroziak, Sylwia Wenglorz, Anita Kargula). Nie zabrak³o tak e sukcesów w konkursach plastycznych: II miejsce: T. Zogata i B. Grycz z kl. 6a) w miêdzyszkolnym konkursie plastycznym Gwiazdka kolêdnicza ; I miejsce Natalii Wiji z kl. 5b w miêdzyszkonym konkursie plastycznym Ozdoba wielkanocna. Nasi uczniowie zdobywali równie trofea sportowe: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyñskiego w mini-pi³ce no nej, I miejsce w Turnieju Rejonowym mini-pi³ce no nej i udzia³ w po³fina³ach województwa œl¹skiego w Chorzowie, VIII miejsce Anity Gaszczyk z 1c w Podbeskidzkim Turnieju Szachowym. Odnotowaæ nale y tak e osi¹gniêcia naszych wybitnych matematyków: V miejsce Dagmary Rosiñskiej z 3b w Miêdzyszkolnym Konkursie Matematycznym i wyró nienie dla Dawida Deperasa uczestnika Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Od Redakcji: W nastêpnych, wakacyjnych numerach bêdziemy prezentowaæ osi¹gniêcia kolejnych szkó³ z naszej gminy w zakoñczonym ju roku szkolnym. Podziêkowanie W imieniu wszystkich Parafian sk³adamy serdeczne podziêkowania Policji w Zebrzydowicach za zabezpieczenie organizacji ruchu w czasie procesji Bo ego Cia³a w Kaczycach, Koñczycach Ma³ych, Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach. Wszyscy parafianie mówili zgodnie: Policja spisa³a siê na medal". Dziêkujemy równie Gminie Zebrzydowice za uporz¹dkowanie tras procesji Bo ego Cia³a. ks. E. Warzecha, ks. K. Osiñski, ks. H. Wicik, ks. J. Hermais Dru yna w sk³adzie z góry od lewej: trener: Jaros³aw Utikal (nauczyciel ZS w Z-cach), B. Kukuczka, M. Pszczó³ka, R. Górczyñski, M. Hanzel, H. Konieczny, P. Dudek, trener: Les³aw Æmikiewicz - goœæ specjalny turnieju ni szy szereg od lewej: R. Konieczny, W. Bednarczyk, T. Brzezina, A. Michnik, M. Badura, bramkarz: J. Kempczyñski. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 17

18 Dom Handlowy GS Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4 tel. (032) OFERUJEMY: Du y wybór firan oraz materia³ów zas³onowych Szeroki asortyment mebli: - komplety wypoczynkowe, mebloœcianki - kuchnie na wymiar, wyroby z wikliny Transport na terenie Zebrzydowic gratis! Sprzeda ratalna Z A P R A S Z A M Y Wydawca - Gminna Biblioteka Publiczna, Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. (0-32) , fax (0-32) Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) , fax (0-33) ISSN W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. 18 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE. z dnia 3 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE. z dnia 3 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Ogólnopolskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP Nekla, 17 maja 2014r. Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasech MX1, MX2, MX Open, MX Masters miejsce 1-350zł miejsce 2-200zł

Bardziej szczegółowo