ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE"

Transkrypt

1 NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu r. nast¹pi³a zmiana karetki w zespole wyjazdowym Cieszyñskiego Pogotowia Ratunkowego w Zebrzydowicach. Czteroletniego Poloneza zast¹pi³ nowy ambulans marki Mercedes Sprinter, który jest wyposa ony w najnowszej generacji defibrylator s³u ¹cy do monitorowania oraz wykonywania elektrowstrz¹sów w przypadku zatrzymania akcji serca. Na wyposa eniu jest równie aparat do EKG, który pozwala wykonaæ na miejscu u pacjenta badanie serca oraz aparat do pomiaru poziomu cukru - glukometr. Kiedyœ na takie badanie by³o trzeba jechaæ do szpitala. Samochód ten posiada jako standartowe wyposa- enie sprzêt ortopedyczny s³u ¹cy przy wypadkach drogowych, jest to: deska ortopedyczna do unieruchamiania przy urazach krêgos³upa oraz podbieraki s³u ¹ce do przenoszenia poszkodowanych z miejsc wypadku podejrzanych o uraz krêgos³upa jak równie fotel do transportu chorych w pozycji siedz¹cej. Na wyposa eniu tego pojazdu znajduje siê ssak pró niowy s³u ¹cy do oczyszczania górnych dróg oddechowych oraz jamy ustnej. W przysz³oœci przyda³by siê pulsoksymetr oraz respirator i przenoœny ssak. Dziêki temu sprzêtowi bêdzie mo na lepiej ratowaæ zdrowie i ycie ludzi. Sprzêt ten zosta³ czêœciowo zakupiony dziêki sponsorom, wœród ofiarodawców byli: Bank Spó³dzielczy Jastrzêbie Zdrój, PH Helenka Pani Waligóra, Firma Pana Bartasa, FH - Domasiewicz- Zaj¹c, restauracja La Mirage - Pana Henryka Czaji, Stacja Paliw Ciek³ych Wygoda - Panowie bel i urek. Adaptacjê gara u pod potrzeby nowej karetki przeprowadzi³ Urz¹d Gminy. Dyrekcja Cieszyñskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Zespó³ Wyjazdowy w Zebrzydowicach serdecznie dziêkuj¹ ofiarodawcom za wsparcie finansowe na rzecz naszego pogotowia oraz ma nadziejê na dalsz¹ pomoc. Od Redakcji: Jak dowiedzieliœmy siê z zestawienia wyjazdów pogotowia, zapotrzebowanie na pomoc udzielan¹ przez Punkt Wyjazdowy w Zebrzydowicach systematycznie wzrasta. Pod koniec 2001 roku udzielano pomocy œrednio 4 razy dziennie, a w ostatnim miesi¹cu wzros³a do 7 razy dziennie - w sumie karetka wyje dza³a w maju ponad 220 razy. Tygodnik samorz¹dowy Wspólnota og³osi³ w czerwcowym wydaniu ogólnopolski ranking gmin w zakresie ich wydatków na inwestycje oœwiatowe. Nasza gmina znalaz³a siê w nim (w kategorii gmin wiejskich) odpowiednio: na 24 miejscu (wg udzia³u procentowego wydatków na inwestycje oœwiatowe w bud ecie gminy) oraz na 45 miejscu (wg tej kategorii wydatków w z³ przypadaj¹cych na mieszkañca) poœród 120 najlepszych gmin w kraju. W tej drugiej kategorii na miejscu 61 znalaz³a siê s¹siaduj¹ca z nami gmina Ha lach. Na stronie pi¹tej zamieszczamy fragmenty artyku³u zamieszczonego we Wspólnocie. Z OTA MIEJSCOWOŒÆ RADIA KATOWICE Amfiteatr przy Zamku w Zebrzydowicach 20 lipca (sobota, godz ) - Zapraszamy! Zebrzydowice - nasza goœcinna miejscowoœæ zg³asza w konkursie swoj¹ gotowoœæ - inf. str. 13 FHU STAÑCZYK ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE - sk³ad opa³u - str. 14 METARIA Y BUDOWLANE - STR. 12 WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 1

2 US UGI ŒLUSARSKIE Krzysztof Kubica Zebrzydowice, ul. Sadowa 14 tel ; tel. kom BETONIARKI - PIECE CO - KOWALSTWO - BALUSTRADY - BRAMY - P OTY - OSPRZÊT KOMINKOWY SPRZEDA KUREK ODCHOWANYCH, INDYKÓW 8 i 6 TYG. (rasy brojler) W KA D SOBOTÊ OD GODZ DO NA TARGOWISKU W ZEBRZYDOWICACH GABINET STOMATOLOGICZNY Zespó³ Szkó³ w Zebrzydowicach pi¹tek od INFORMACJA POD NR TELEFONU PE NE LECZENIE PROTETYCZNE - BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW - NAJLEPSZE UZUPE NIENIA ŒWIAT OUTWARDZALNE ROK GWARANCJI NA WYKONANE US UGI Serdecznie zapraszamy Mechanika Pojazdowa AUTO CZÊŒCI Naprawy g³ówne i bie ¹ce - ZAWIESZENIA - UK ADU JEZDNEGO - SILNIKA - UK ADU HAMULCOWEGO W SPRZEDA Y - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY ZAWIESZENIA - OLEJE I FILTRY (WYMIANA OLEJÓW GRATIS) Franciszek i Tomasz Przywara Koñczyce Ma³e, Staffa 50; tel ; * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

3 Zwyczaje Œwi¹teczne Czêœæ 3 W poprzednich dwu odcinkach podaliœmy zwyczaje, jakie kiedyœ panowa³y w naszych wioskach. Szczególnie interesowa- ³y nas zwyczaje zwi¹zane ze œwiêtami Bo ego Narodzenia i Wielkanocy. S¹ jednak i inne œwiêta bogate w ludow¹ tradycjê, np. Zielone Œwiêta. Zielone Œwiêta Œwiêta te podobnie jak Wielkanoc s¹ œwiêtami ruchomymi i przypadaj¹ w 50 dni po Zmartwychwstaniu Pañskim, a w 10 dni po Wniebowst¹pieniu, W koœciele katolickim Zielone Œwiêta zajmuj¹ trzecie miejsce w hierarchii kalendarza liturgicznego. S¹ one tak jak i ka de inne œwiêta nacechowane lokaln¹ tradycj¹ ludow¹ i kulturow¹, inn¹ dla terenów naszego Œl¹ska Cieszyñskiego. By³y one u nas najpierw œwiêtami trzydniowymi, jeszcze po drugiej wojnie do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych - dwudniowymi, a od tego okresu ju tylko jednodniowymi. Zawsze jednak w naszej tradycji ludowej by³y œwiêtami barwnymi, zwi¹zanymi tradycj¹ z praktykami o charakterze czêsto magicznym czêsto pochodzenia pogañskiego, dotycz¹cymi przede wszystkim rolnictwa. Mia³y one charakter rolniczo - pasterski czyli w ogóle ch³opski. Niemniej jednak obchodzone by³y bardzo uroczyœcie. W ostatnich latach zatraci³y siê jednak prawie ca³kiem dawne tradycje i wiele z tym zwi¹zanego uroku. Pod wp³ywem czynników politycznych, a tak e i spo³ecznych przerodzi³y siê w œwiêto czysto œwieckie, a ostatnio u nas i z politycznych wzglêdów tradycje ludowe zanikaj¹ ca³kowicie. Nale y jednak podkreœliæ, e tradycje te tkwi¹ jeszcze w pamiêci ludzi starszych, a za ich spraw¹ w podœwiadomoœci m³odszych pokoleñ. O tradycjach tych œwiadcz¹ znane przys³owia, a te jak powszechnie wiadomo zawsze oparte s¹ na wieloletnich tradycjach i doœwiadczeniach: Na Œwiêty Duch - do wody buch. Podobne do niego, dotycz¹ce takiej sennej tradycji to : Na Bo e Cia³o - skocz do wody œmia³o. Obydwa te przys³owia oznaczaj¹, e od tego okresu mo na by³o za ywaæ swobodnie k¹pieli w rzekach czy stawach, co oznacza jednoznacznie, e od tego czasu rozpoczyna siê w pe³ni lato. W pierwszy dzieñ zielonych œwi¹t gospodarze nie odwiedzali siê wzajemnie, a tylko spacerowali po polach i ³¹kach ogl¹daj¹c urodzaje. Z drugim dniem zielonych œwi¹t w naszych wsiach wi¹za³o siê wiele tradycji zwi¹zanych z wypasaniem byd³a, by³o to w³aœciwie pasterskie œwiêto, na które osoby pas¹ce byd³o ubiera³y siê odœwiêtnie, przystrajano nawet pasterskie bicze we wst¹ ki i kuæki. W tym te dniu w ustronnych miejscach zbiera³y siê ca³e rodziny czêsto z krewnymi i s¹siadami na weso³¹ biesiadê przy ognisku, w czasie której sma ono wajeczynê czyli jajecznicê na wêdzonej s³oninie nad ogniskiem, któr¹ ka dy z uczestników takiej biesiady dostawa³ na kromce chleba. Wajeczyna doprawiana by³a obowi¹zkowo sznytlochym czyli szczypiorkiem, zapijano j¹ herbat¹ z jab³kowych ³upin lub herbat¹ z rojownika czyli melisy. Starsi podczas tej biesiady czêstowali siê tak zwan¹ tatarczówk¹ czyli nalewk¹ sporz¹dzon¹ z k³¹cza tataraku, lub fefermynck¹ czyli nalewk¹ przyrz¹dzon¹ z owoców ja³owca i miêty pieprzowej. Przy tych ogniskach œpiewano ró ne weso³e pieœni. Podczas gdy starsi bawili siê we w³asnym gronie, dzieci bawi³y siê w oddali tak e we w³asnym gronie graj¹c w ciuciubabkê, lajdy czy trzeciaka. W czasach obecnych zwyczaj sma enia przy ognisku Jajecznicy prawie ca³kowicie ju zanika i jest kultywowany tylko w zespo³ach ludowych, a tak e przez zebrzydowicki chór Echo. Dzisiaj ludzie w ogrodach sma ¹ kie³baski na grillach i to niekoniecznie z okazji Zielonych Œwi¹t bo o starych tradycjach ju prawie ca³kowicie zapomniano i niewielu jest te jeszcze yj¹cych, którzy by o tych tradycjach m³odym przypominali. Bo e Cia³o Jest ono tak e g³êboko zakorzenione w tradycji ludowej Œl¹ska Cieszyñskiego. Mimo i jest ono œwiêtem wybitnie koœcielnym i przypada zawsze w 11 dzieñ po Zielonych Œwiêtach, jest zatem œwiêtem ruchomym. Uroczystoœæ ta w ludowej tradycji naszego Œl¹ska wi¹ e siê z letnim przesileniem dnia i nocy. Dawniej w naszych wioskach istnia³ zwyczaj, e w tym dniu na nieszporach œwiêcono wianki uplecione z ró nych roœlin. Wianki poœwiêcone w koœciele wieszano potem w domach, na zewn¹trz pod okapem domów, a tak e w izbach domowych. Do dnia dzisiejszego mo na jeszcze zaobserwowaæ, e ludzie po skoñczonej procesji obrywaj¹ ga³¹zki brzozy, którymi przystrojone s¹ o³tarze procesyjne i zabieraj¹ razem z tatarakiem do domów umieszczaj¹c je czêsto za obrazkami œwiêtych. Ga³¹zki te maj¹ chroniæ domy przed uderzeniem pioruna. Maj¹ one w ludowej tradycji magiczn¹ moc. Noc Œwiêtojañska Zwyczaje te nazywane s¹ u nas obchodami œwiêtojañskimi (sobótkami) lub te wiankami. Zwyczaj puszczania wianków zachowany jest do dnia dzisiejszego chocia nieraz w zmienionej formie i nie zawsze obchodzony w noc œw. Jana. W czasach dzisiejszych oprócz symbolicznego puszczania wianków odbywa siê organizowana przez GOK zabawa taneczna. W niektórych miejscowoœciach Œl¹ska Cieszyñskiego istnia³ zwyczaj, aby w tym dniu wyk¹paæ siê w stawie lub rzece poniewa taka k¹piel uwalnia od z³a i zapewni takiej osobie zdrowie, bo dopiero pocz¹wszy od œw. Jana woda jest ochrzczona i ludziom nie zaszkodzi. Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny ( 15. VIII) To dzieñ zebrzydowickiego odpustu, dzieñ ten przez ludnoœæ nazywany by³ dniem Matki Boskiej Zielnej. Œwiêcono wtedy w koœcio³ach ró ne dziko rosn¹ce zio³a, które musia³y byæ zebrane podczas s³onecznej pogody, o któr¹ niestety czêsto w tym dniu by³o trudno. Poœwiêcone zio³a wraz z innymi zio³ami przechowywano w domach i w razie jakichœ ciê kich chorób podawano chorym poniewa wierzono, e posiadaj¹ one cudown¹ moc uzdrawiania. Rolnicy dawniej starali siê aby do œwiêta Matki Boskiej Zielnej, które uwa ano za koniec tak zwanego okresu zielonego, niwa by³y zakoñczone lub przynajmniej doprowadzone do po³owy. Na ten dzieñ zawsze udawa³a siê ze Œl¹ska Cieszyñskiego wielka pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wielu m³odzieñców i panien z tej pielgrzymki bra³o aktywny udzia³ w misteriach tzw. Pogrzebu Matki Bo ej" 13 VIII oraz Triumfu Matki Bo ej" 15 VIII, jako tzw. Cieszyñska Asysta, której od 1740 roku przys³uguje tzw. prawo pierwszeñstwa i do dnia dzisiejszego czyli ju przez ponad 260 lat zwyczaj ten jest podtrzymywany. Wielu starszych mieszkañców pamiêta jeszcze czasy, kiedy w tych pielgrzymkach m³odzie z naszych miejscowoœci bra³a czynny i liczny udzia³- Zwyczaj ten w latach siedemdziesi¹tych straci³ na popularnoœci, chocia nie zanikn¹³ zupe³nie. W tych kilku artyku³ach podaliœmy garœæ wa nych zwyczajów, jakie w naszych miejscowoœciach istnia³y kiedyœ i które czêsto ju zaginê³y; na szczêœcie nie wszêdzie i nie we wszystkich domach. Jesteœmy przekonani, e nie s¹ to wszystkie zwyczaje naszych miejscowoœci, ale przecie nie mo emy siê uwa aæ za kogoœ kto wie wszystko na ten temat, o wielu z nich s³yszeliœmy tylko od starszych mieszkañców, niektóre pamiêtamy z dzieciñstwa i z domu rodzinnego. Poniewa spotkaliœmy siê z wieloma przychylnymi s³owami o naszych artyku³ach o miejscowych zwyczajach postanowiliœmy dokoñczyæ ten cykl mniejszym artyku³em. Chêtnie przyjmiemy uwagi na ten temat, byæ mo e jest jeszcze coœ, o czym warto pamiêtaæ i przekazaæ to innym. Zebrzydowice, maj roku 2002, Helena i Ludwik Bartoszkowie WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 3

4 K O N S E K RYBNIK ul. Prosta 100 (Przy hali Makro) tel. (032) fax (032) STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T WYS. 4 M ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM I MOTOCYKLI UWAGA! Wielka sezonowa obni ka cen w salonie Toyota-Konsek w Rybniku NOWA COROLLA VVT-I (Niewielu j¹ widzia³o, ale ju wiadomo, e bêdzie przebojem) YARIS - OD ,- - klimatyzacja w cenie promocyjnej AVENSIS ,- z klimatyzacj¹ Przyjmujemy w rozliczeniu samochody u ywane wszystkich marek. SALON SPRZEDA Y Pn-Pt ; Sob Niedz tel. (032) KOMIS Pn.-Pt ; Sob Niedz tel. (032) SERWIS Pn.-Pt ; Sob tel. (032) STRUSIOLAND Obiekt Mini ZOO Strusioland, Koñczyce Ma³e Zaprasza codziennie od DO OGL DANIA ZWIERZ T: STRUSIE, PTACTWO OZDOBNE, WÊ E, GADY, PAJ KI, JASZCZURKI, SZYNSZYLE Organizujemy pikniki - ogniska PRZEJAZDY WOZEM DRZYMA Y, PRZEJA D KI BRYCZKAMI WSTÊP WOLNY TEL. 032/ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOÑCZYCE WIELKIE, UL. D UGA 8 TEL POLE NAMIOTOWE - KAMPINGI - OWISKO WÊDKARSKIE, KARP, PSTR G, SUM, OSOŒ, JESIOTR - ORGANIZACJA FESTYNÓW, OGNISK I GRILLÓW - HODOWLA STRUSI AFRYKAÑSKICH, AUSTRALIJSKICH, AMERYKAÑSKICH VEKA - niemiecki profil, wybra³eœ to co najlepsze * gwarantujemy najwy sz¹ jakoœæ PSZCZYNA Rynek 19 tel./fax GLIWICE ul. Bytomska 7 tel PPHU "KONSEK" sp. j. KONSEK JANUSZ KONSEK EWA PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV ORY ul. Moniuszki 5 tel tel./fax WODZIS AW ŒL. ul. Targowa 12A tel w RYBNIK Pl. Wolnoœci 15 tel tel./fax RACIBÓRZ ul. Browarna 16 tel./fax JASTRZÊBIE ZDRÓJ ul. Arki Bo ka 24B (stary targ) tel./fax SPRZEDAM MINI-WIE Ê PHILIPS (NOWA, NA GWARANCJI, ODTWARZACZ 3 CD, MAGENTOFON 2 KASETOWY) CENA DO UZGODNIENIA WIADOMOŒÆ - TEL wrzeœnia 2002 PRAKTYKA LEKARZA DOMOWEGO Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 66 BADANIE OSTEOPOROZY Rejestracja: tel * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

5 GÓRNICTWO ZA OLZ Realizuj¹c wniosek z zebrania wiejskiego w Kaczycach w /s regularnego informowania mieszkañców o pracach dwustronnej Miêdzyrz¹dowej Komisji, w zakresie prowadzonej eksploatacji w Górniczej Strefie Ochronnej (GSO) po stronie czeskiej, jak równie wszystkich sprawach dotycz¹cych by³ego terenu górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek informujê, e ostatnie 14 posiedzenie DMK odby³o siê w dniach 14 i 15 maja 2000r. w Hawierzowie w Republice Czeskiej. Przypomnieæ nale y, e na tym spotkaniu zosta³a zatwierdzona eksploatacja trzech œcian w GSO po stronie czeskiej, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiêdzy kopalni¹ CSM Stonawa i Zarz¹dami Gmin Zebrzydowice i Ha lach, umo liwiaj¹ca eksploatacjê wy ej wymienionych œcian w okresie od 2001 do koñca 2002 roku. Ponadto, zosta³ szczegó³owo omówiony i zatwierdzony sposób postêpowania przy usuwaniu szkód górniczych po zakoñczeniu dzia³alnoœci górniczej kopalni Morcinek. W okresie od maja 2000 r. do chwili obecnej w ramach DMK dzia³a³y Sta³e Zespo³y Robocze ds. Szkód Górniczych, które odby- ³y 4 wspólne posiedzenia. Pierwsze posiedzenie mia³o miejsce 15 wrzeœnia 2000r. w Zebrzydowicach. Dotyczy³o ono aktualnego stanu opracowania dokumentacji oceniaj¹cej prognozy wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na terytorium Polski i by³o realizacj¹ punktu 9.2 protoko³u posiedzenia DMK. Ponadto omówiono zagadnienia szkód górniczych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie likwidowanej wówczas kopalni Morcinek. Na tym spotkaniu zosta³ przekazany stornie czeskiej wniosek mieszkañca Kaczyc dotycz¹cy szkód górniczych spowodowany wstrz¹sem w kopalni Darkov w dniu r. Wniosek ten zosta³ pozytywnie za³atwiony, a informacje na ten temat przekazywaliœmy na zebraniu wiejskim jesieni¹ 2000r. Drugie spotkanie Sta³ych Zespo³ów Roboczych ds. Szkód Górniczych odby³o siê 20 lutego 2001 r. w Stonawie i by³o poœwiêcone bie- ¹cej kontroli prowadzonych robót górniczych w GSO po stronie czeskiej oraz przestrzeganiu i realizacji zapisów zawartego porozumienia pomiêdzy gminami a kopalni¹ CSM Stonawa. Trzecie spotkanie SZSzG odby³o siê w dniu 29 marca 2001r. w Zebrzydowicach i zosta³y na nim omówione sprawy bie ¹cej kontroli zaleceñ zapisanych w protokole z 14 posiedzenia DMK oraz informacji dotycz¹cej stanu zaawansowania prac nad dokumentacj¹ przewidywanych wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na terytorium Polski. Omówiono równie sprawy dotycz¹ce obszaru górniczego i terenu górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek w aspekcie koniecznoœci przyst¹pienia gminy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwrócono te uwagê, na koniecznoœæ przedstawienia gminom planów eksploatacyjnych przez kopalniê CSM oraz projekttstosownego porozumienia na lata Ostatnie czwarte posiedzenie Sta³ych Zespo³ów Roboczych mia³o miejsce w dniu 5 grudnia 2001r. w Stonawie i poœwiêcone by³o przekazaniu bie ¹cej informacji o prowadzonej eksploatacji w GSO po stronie czeskiej oraz omówieniu pomiarów geodezyjnych prowadzonych na liniach pomiarowych po obu stronach granicy. Ponadto przyjêto informacjê o uchwaleniu w dniu 25 paÿdziernika 2001r- przez Radê Gminy Zebrzydowice treœci porozumienia w sprawie rekompensaty z tytu³u eksploatacji górniczej kopalni CSM w górniczej strefie ochronnej po stronie czeskiej na lata (Analogiczna informacja zosta³a przekazana przez przedstawiciela Zarz¹du Gminy Ha lach). W ten sposób w ramach poszczególnych posiedzeñ Sta³ych Zespo- ³ów Roboczych, zosta³ przygotowany materia³ umo liwiaj¹cy odbycie kolejnego 15 posiedzenia DMK, które planowane by³o w dniach grudnia 2001r. Posiedzenie to, jednak do tej pory nie odby³o siê z uwagi na brak decyzji Ministra Gospodarki oraz Ministra Ochrony Œrodowiska o zatwierdzeniu zmian sk³adu osobowego polskiej czêœci komisji, o któr¹ wyst¹pi³a Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa. Jednoczeœnie informujê, e w Urzêdzie Wojewódzkim toczy siê postêpowanie wszczête na wniosek Ministra Gospodarki Republiki Czeskiej, dotycz¹ce wp³ywu oddzia³ywania na œrodowisko wszystkich kopalñ czeskich po³o onych w pobli u granicy pañstwowej. in. Karol Sitek, Z-ca Wójta W KRAJOWEJ CZO ÓWCE - dok. ze str. 1 Wydatki na szko³y podstawowe i gimnazja stanowi¹ czêsto ponad po³owê bud etu ma³ych gmin. Ranking pokazuje, które gminy intensywnie inwestowa³y w oœwiatê. Ranking jest oparty na dwóch wskaÿnikach. Po pierwsze, mierzymy wydatki maj¹tkowe gmin na oœwiatê i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Ten wskaÿnik pod Warszaw¹ mo e jednak oznaczaæ inn¹ skalê przedsiêwziêcia ni na Podlasiu czy Podkarpaciu. Dlatego drugim wskaÿnikiem jest udzia³ inwestycji oœwiatowych w ca³kowitych wydatkach gmin, bêd¹cy odzwierciedleniem realnego wysi³ku samorz¹dów. Oba wskaÿniki policzono w czteroletnim okresie Dziêki temu unikniemy przypadkowych obserwacji zwi¹zanych np. z przerwami w realizacji inwestycji lub nasileniem wydatków. Tak wiêc pierwszy wskaÿnik to suma czteroletnich wydatków maj¹tkowych na oœwiatê i wychowanie podzielona przez sumê liczb mieszkañców gminy w ka dym z tych czterech lat. Natomiast drugi stanowi suma czteroletnich wydatków maj¹tkowych na oœwiatê i wychowanie podzielon¹ przez sumê czteroletnich wydatków bud etowych ogó³em. Miko³aj Herbst, Przedruk ze Wspólnoty" - nr Gminne inwestycje l Zakoñczono remont zaplecza kuchennego i wymianê pokrycia dachowego na sali widowiskowej w Koñczycach Ma³ych. Roboty wykona³a firma ARKOM. l Zakoñczono prace zwi¹zane z regulacj¹ rowu R-2 wzd³u ul. S³owackiego w Zebrzydowicach. Tym samym zrealizowany zosta³ ostatni etap regulacji tego rowu, który w sumie obejmowa³ odcinek o d³ugoœci 1,8 km. l Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ chodników przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, ul. Staropolskiej w Koñczycach Ma- ³ych. Przekazano wykonawcy front robót przy OSP w Koñczycach Ma³ych, gdzie do wykonania jest plac manewrowy oraz parking przy szkole w Marklowicach Górnych. l Przy ul. Zamkowej w Zebrzydowicach pracuje firma melioracyjna przy robotach zwi¹zanych z regulacj¹ cieku M³ynówka. Zakres prac obejmuje odcinek od ujœcia M³ynówki do Piotrówki a po przepust ze stawu M³yñszczok przy ul. Zamkowej. l Sala gimnastyczna przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach. Zakoñczono prace fundamentowe zaplecza socjalnego i areny. Wykonano œciany i strop nad zapleczem. Obecnie trwaj¹ roboty murowe areny sali gimnastycznej. l Kaczyce kanalizacja sanitarna wzd³u ul. Konopnickiej i Œwitezianki. Ukoñczono w 95% prace zwi¹zane z uk³adaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Realizowany jest odcinek ruroci¹gu t³ocznego -Pod koniec miesi¹ca wykonany zostanie przecisk pod torami kolejowym PKP w rejonie ulicy Zagrodowej. Przypominamy tym samym o koniecznoœci dokonania wp³aty na cele projektowe. Dotyczy to mieszkañców w/w ulic, którzy zawarli z Zarz¹dem Gminy stosowne umowy na realizacjê prac projektowych zwi¹zanych z przy³¹czem kanalizacyjnym. Nie wp³acenie nale noœci bêdzie skutkowaæ zerwaniem umowy i koniecznoœci¹ indywidualnego opracowania dokumentacji projektowej. l W Kaczycach na ul. Otrêbowskiej trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹ starej sieci wodoci¹gowej. l W trakcie s¹ tak e roboty remontowo-modernizacyjne na drogach gminnych zaplanowane w tegorocznym bud ecie. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 5

6 Najtañsze oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC, Zielone karty Ubezpieczenia maj¹tkowe ZIELONA KARTA GRATIS DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA JÓZEF KROCZEK ZEBRZYDOWICE, ul. PCK 33a (tel ) tel. kom Firma Remontowo-Budowlana Aleksander Przywara Œwiadczenie us³ug w zakresie: kafelkowanie monta p³yt kartonowo gipsowych (œciany dzia³owe) monta sufitów podwieszanych monta paneli œciennych g³adzie gipsowe, docieplanie budynków, tynki Kaczyce, ul. J. Matejki 8, tel. (032) , tel. kom GEO-PEL Firma Us³ug Geodezyjnych Erhard & Micha³ Pelucha Cieszyn, ul. Sienkiewicza 9 ( (033) ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SK ADANIA ZLECEÑ W BIURZE PRZYJÊÆ URZ D GMINY ZEBRZYDOWICE ( (032) wtorek i pi¹tek od þ Podzia³y nieruchomoœci þ Wznawianie granic þ Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe þ Pomiary powykonawcze budynków wraz z przy³¹czami þ Pomiary do celów projektowych Z TYM KUPONEM RABAT 5% ZEBRZYDOWICE KOCHANOWSKIEGO 32A TEL. 032/ ZAPRASZAMY DO SI OWNI I ZAJAZDU GASTRONOMICZNEGO ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE DO 30 OSÓB czynne pn.-pt , sob., niedz. i œwiêta ŒLUSARNIA ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 17 (OBOK BARU ZACISZE") KONTAKT TEL najlepiej po Wykonuje: - WSZELKIE US UGI KONSTRUKCYJNE - TOKARSTWO - OGRODZENIA, KRATY, BRAMY - równie z elementów kutych - SCHODY, DRABINY KOMINIARSKIE z monta em i gwarancj¹ bezpieczeñstwa SPOSÓB WYKONANIA I CENY DO UZGODNIENIA Zamówienia najlepiej sk³adaæ w pon., œr., czw. w godz na terenie œlusarni PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE Jastrzêbie Zdrój ul. Wêglowa 4, tel./fax (032) (po godz ) oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie: PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH WYKONYWANIA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH SZYLDY, DEKORACJE, TRANSPARENTY Gwarantujemy szybkie, estetyczne i profesjonalne wykonawstwo w/w prac. ZAPRASZAMY DO SKLEPU W PAWILONIE GS W ZEBRZYDOWICACH POLECAMY W ATRAKCYJNYCH CENACH: Artyku³y papiernicze, sportowe, gospodarstwa domowego, chemiê gospodarcz¹, zabawki, kosmetyki. Przedstawicielstwa: * Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4, (032) * Jastrzêbie Zdrój, ul. Wêglowa 4, tel. (032) * ory, ul. Fabryczna 1, (032) * Paw³owice, ul. Zjednoczenia 37, * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

7 Poni ej publikujemy odpowiedÿ, jak¹ na zapytanie gminy w/s taryfy za energiê elektryczn¹ udzieli³ Rejon Energetyczny. REJON ENERGETYCZNY INFORMUJE Rejon Energetyczny Wodzis³aw informuje, e z rozwi¹zaniem problemu Ÿród³a sk³adnika sta³ego w op³acie za energiê elektryczn¹ zwróci³ siê o informacjê do autorów taryfy. W za³¹czeniu przesy³amy otrzyman¹ odpowiedÿ. Przerwy w zasilaniu energi¹ elektryczn¹ na terenie Gminy Zebrzydowice wynik³y w ostatnim czasie z przeprowadzanych prac eksploatacyjnych polegaj¹cych na wydrzewianu sieci 20kV i nn. Prace te powinny wydatnie wp³yn¹æ na zmniejszenie iloœci przerw w dostawie energii elektrycznej. Zasady stosowania op³at przesy³owych Op³aty przesy³owe zosta³y skalkulowane w oparciu o uzasadnione koszty prowadzenia dzia³alnoœci sieciowej dla okreœlonego poziomu napiêcia. Znacz¹cy udzia³ w koszcie jednostkowym dystrybucji ma koszt us³ugi przesy³owej z PSE S.A. - ca³kowicie niezale ny od spó³ki dystrybucyjnej. Pozosta³e koszty podlegaj¹ weryfikacji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, który ocenia, które z nich s¹ uzasadnione. W decyzji nr DTA-821/2689-C/3/2001/AG Prezes URE stwierdza, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 rok w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji tar yfy oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ 17.1., stawki op³at przesy³owych kalkuluje siê z uwzglêdnieniem podzia³u na stawki: sieciowe, systemowe, rozliczeniowe. W ramach tego podzia³u stawki sieciowe kalkuluje siê dodatkowo jako stawki dwusk³adnikowe z podzia³em na sk³adnik: sta³y stawki sieciowej - obliczany na jednostkê mocy umownej, zmienny stawki sieciowej - obliczany na jednostkê energii elektrycznej pobieranej z sieci w miejscu dostarczania. Sk³adnik sta³y stawki sieciowej kalkuluje siê dla odbiorców przy³¹czonych do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, na podstawie uzasadnionych kosztów ( 19pkt. 1 Rozp.): eksploatacji sieci danego poziomu napiêæ znamionowych; wynikaj¹cych z nak³adów na odtworzenie, modernizacjê i rozwój sieci, s³u ¹cych do realizacji us³ugi przesy³owej; sta³ych przesy³ania energii elektrycznej sieciami innych poziomów napiêæ znamionowych i sieciami nale ¹cymi do innych operatorów; zakupu rezerw w zdolnoœciach przesy³owych w sieciach nale ¹cych do innych operatorów; wynikaj¹cych z nak³adów na budowê odcinków sieci s³u ¹cych do przy³¹czenia podmiotów do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych. Sk³adnik zmienny stawki sieciowej kalkuluje siê dla odbiorców przy³¹czonych do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, na podstawie uzasadnionych kosztów ( 19 pkt. 2 Rozp.): zakupu energii elektrycznej w iloœci niezbêdnej do pokrycia ró nicy miêdzy iloœci¹ energii wprowadzonej do sieci danego poziomu napiêæ znamionowych, a iloœci¹ energii pobranej z tej sieci przez odbiorców i przes³anej do sieci innych poziomów napiêæ znamionowych; zmiennych za przesy³anie energii elektrycznej sieciami innych poziomów napiêæ znamionowych i sieciami nale ¹cymi do innych operatorów; sta³ych za przesy³anie energii elektrycznej, w czêœci nie uwzglêdnionej w sk³adniku sta³ym. Odbiorcy energii elektrycznej w zale noœci od poziomu napiêcia zasilaj¹cego w miejscu dostarczenia energii, wartoœci mocy umownej, zu ycia rocznego energii, liczby stref czasowych podzieleni s¹ na 22 grupy taryfowe. Kier. Dzia³u Cenotwórstwa, Marek Kleszczewski Od Redakcji: Tyle odpowiedÿ Rejonu Energetycznego. Pytanie tylko czy wnosi ona coœ nowego w sprawê. Naszym zdaniem... nie! Jedno jest pewne - p³acimy coraz wiêcej i za bardzo nie wiemy za co!!! LIPCOWA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH W dniu 29 lipca 2002 r. (poniedzia³ek) zostanie przeprowadzona zbiórka papieru, plastiku i szk³a w systemie workowym w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne. W dniu 31 lipca 2002 r. (œroda) ta sama zbiórka zostanie przeprowadzona w so³ectwie Zebrzydowice Dolne, a w dniu 26 lipca 2002 r. (pi¹tek) w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce. Worki nale y zabezpieczyæ (zawi¹zaæ) i wystawiæ przed posesje w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê. Zbiórka surowców wtórnych W ostatnim tygodniu maja przeprowadzona zosta³a kolejna zbiórka surowców wtórnych w systemie workowym. Mieszkañcy naszej Gminy coraz chêtniej przy³¹czaj¹ siê do tej akcji. Jest to o tyle wa ne, i przez to dbamy nie tylko o porz¹dek wokó³ naszej posesji ale równie o œrodowisko naturalne. Segreguj¹c surowce przyczyniamy siê m. in. do zmniejszenia iloœci odpadów na sk³adowiskach a w przypadku makulatury do zmniejszenia iloœci wycinanych drzew. Zamiast wrzucaæ wszystkie odpady do kosza na œmieci posegregujmy je i wrzuæmy do odpowiednich worków. Bêd¹ one przetworzone i ponownie wykorzystane. Wielu mieszkañców chcia³oby segregowaæ odpady dlatego zamieszczamy kilka wskazówek. Worki na surowce wtórne rozdawane s¹ podczas zbiórek. Dodatkowo mo na siê po nie zg³osiæ do Urzêdu Gminy (pokój nr 41) lub do biura P.P.U.H. ARKOM, który od stycznia 2002 r. zajmuje siê gospodark¹ odpadami na naszym terenie. Prosimy o zbieranie surowców do odpowiednich worków, u³atwia to bowiem transport, magazynowanie oraz dalsz¹ ich obróbkê. Worki nale y wystawiæ w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê w widocznym miejscu (najlepiej obok kosza na œmieci), przy posesji. Skraca to w znacznym stopniu czas zbiórki. Wa ne jest, aby wiadomo by³o z której posesji jest dany worek (umo liwia to prowadzenie statystyki). Szybkoœæ i sprawnoœæ przeprowadzenia zbiórki zale y, w du ej mierze od mieszkañców naszej Gminy. WAKACYJNE REMONTY Czas wakacji to czas remontów na obiektach szkolnych. W Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych przeprowadzony zostanie: remont posadzki w sali gimnastycznej, udro nienie wentylacji w pomieszczeniach WC (przebudowa przewodów kominowych) oraz wymiana oœwietlenia w sali komputerowej. W Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach jest zaplanowane malowanie pod³ogi sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem, przewiduje siê te naprawê wyk³adziny PCV w kilku salach lekcyjnych oraz wymienione oœwietlenie w salach komputerowych. Natomiast w Szkole Podstawowej w Koñczycach Ma³ych zostanie poddany konserwacji dach wraz z napraw¹ kominów oraz wymienione oœwietlenie w sali komputerowej. W budynkach Zespo³u Szkó³ w Kaczycach wymienione zostan¹ 4 okna (w budynku Starej Szko³y"), wyremontowany te zostanie hol szatniowy oraz wymienione oœwietlenie w sali komputerowej. Ponadto zostan¹ zrealizowane zaplanowane w bud ecie remonty w naszych przedszkolach. DO LEKARZA Z DYSKIETK Zgodnie z Zarz¹dzeniem Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w myœl art. 51 ust. 1 od 2 wrzeœnia 2002 r. pacjenci zg³aszaj¹cy siê w przychodni do lekarza obowi¹zani s¹ przedstawiæ kartê ubezpieczeniow¹ czyli dyskietkê. W razie nie przedstawienia karty œwiadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 7

8 PRZEDSIÊBIORSTWO US UG MIERNICZYCH "GEOPLAN" - Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel. (0-33) PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH STRONY PRZYJMOWANE S W ŒRODY OD GODZ DO W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY. OFERUJEMY PE NY ZAKRES US UG GEODEZYJNYCH ZAPEWNIAMY SOLIDNOŒÆ I TERMINOWOŒÆ WYKONYWANYCH US UG 8 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

9 3640 pkt. w sk³adzie: Marcin Szymañski, Damian Z¹bek, Miko- ³aj Pogorzelski; II miejsce - Gimnazjum Zebrzydowice pkt. w sk³adzie: ukasz Salamon, Kamil Pigu³a, Piotr Ptaszyñski; III miejsce - GOK Zebrzydowice pkt. w sk³adzie: Monika Króliczek, Kasia elazowska, Radek Fudala. Kolejne miejsca zajêli: SP Koñczyce Ma³e - Krzysztof Czy, Szymon S³owik, Dawid Œwie- y pkt. Gimnazjum Kaczyce - S³awek Owczarzy, ukasz Grzeszczak, Rafa³ Tomosz pkt.; SP Zebrzydowice: Maciek Kondzio³ka, Tomek Pluta, Krystian Damasiewicz pkt.; SP Marklowice Górne - Agnieszka Gajda, Konrad Sztymon, Adam P³onka pkt. Indywidualnie najwiêcej punktów zdoby³ Marcin Szymañski (SP Kaczyce) pkt.; II miejsce Miko³aj Pogorzelski (SP Kaczyce) pkt.; III miejsce Kamil Pigu³a (Gimnazjum Zebrzydowice) pkt. Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Kamil Pigu³a - amura 51 cm. Wszystkie dru yny wyró nione zosta³y dyplomami, pucharami. Równie zwyciêzcy w klasyfikacji indywidualnej i za najwiêksz¹ rybê. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i medale, wyró niono równie najm³odszego zawodnika i najm³odszego kibica. Pogoda dopisa³a, rywalizacja przebieg³a w mi³ej, sportowej atmosferze i przy sporej grupie kibiców, wœród których byli rodzice, nauczyciele, kole anki i koledzy zawodników. Fundatorami nagród, pucharów, medali i poczêstunku by³ Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Pan Eugeniusz Lose i Zarz¹d Ko³a PZW. Serdecznie dziêkujemy sponsorom. W dniu r. na stawie M³yñszczok odby³y siê zawody wêdkarskie, sp³awikowo-gruntowe o Puchar Wójta. Zbiórka zawodników odby³a siê o godz , start o godz , zakoñczenie zawodów o godz Zawody otworzy³ Prezes Ko³a kol. Fryderyk Kie³basa, odprawê przeprowadzi³ kapitan sportowy kol. Krzysztof K³opeæ. Fundator pucharu, Wójt Gminy podziêkowa³ Zarz¹dowi za przeprowadzenie zawodów z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2002 r., oraz yczy³ startuj¹cym zawodnikom dobrych wyników. W zawodach startowa³o 56 zawodników. Kolejnoœæ zajêtych miejsc: I miejsce kol. W³adys³aw Peroutka pkt.; II miejsce kol. W³adys³aw y³ka pkt.; III miejsce kol. Janusz Koch pkt. Zwyciêzca otrzyma³ z r¹k Wójta Puchar Przechodni, miniaturê pucharu na w³asnoœæ oraz wêdkê, za II miejsce nagrod¹ by³ ko³owrotek, za III miejsce pokrowiec na wêdki. Nastêpne zawody sp³awikowe odbêd¹ siê w dniu r. o godz , na stawie M³yñszczok o Puchar im. Jana abêdzkiego. Sekretarz Ko³a, W³adys³aw y³ka Podziêkowanie Ksi¹dz Grzegorz Lach i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Koñczycach Ma³ych dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania i uœwietnienia uroczystoœci prymicyjnej. Wszystkim sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ! WÊDKARSKIE WIADOMOŒCI W 2002 roku Zarz¹d Ko³a PZW w Zebrzydowicach zaplanowa³ zorganizowanie 12 zawodów wêdkarskich, w tym o Mistrza Ko³a, pucharowe i towarzyskie. W ostatnim okresie czasu odby³y siê w dniu r. na stawie Zamkowym zawody sp³awikowo-gruntowe dla aktywu. W zawodach startowa³o 15 zawodników (Zarz¹d oraz najaktywniejsi w dzia³alnoœci cz³onkowie): 1 miejsce zaj¹³ kol. Stanis³aw Kulawiec (gospodarz Ko³a) pkt.; II miejsce kol. Stanis³aw Szymczyk (Przewodnicz¹cy S¹du Kole eñskiego) pkt. III miejsce kol. Janusz Grzonka (cz³onek Zarz¹du) pkt. Nagrodami dla zwyciêzców by³a wêdka, ko³owrotek i pokrowiec na wêdki. Po zawodach uczestnicy przy ognisku, kie³baskach i piwie dzielili siê wra eniami, opowiadali w swoich sukcesach i pora kach wêdkarskich. Dziêkujemy sponsorowi poczêstunku kol. Eugeniuszowi Lose. W dniu 1 czerwca 2002 r. odby³y siê dru ynowe zawody wêdkarskie sp³awikowo-gruntowe dla dzieci i m³odzie y szkó³ podstawowych, gimnazjów i zrzeszonych w organizacjach dzia- ³aj¹cych w naszej gminie, z okazji Dnia Dziecka. Na wys³ane zaproszenia do zawodów zg³osi³o siê 7 dru yn. Zawody odby³y siê na stawie M³yñszczok w Zebrzydowicach. Zbiórka nast¹pi³a o godz , Prezes Ko³a kol. Fryderyk Kie³basa przywita³ zawodników, a nastêpnie odby³a siê rejestracja dru yn i losowanie stanowisk. O godz kapitan sportowy kol. Krzysztof K³opeæ przeprowadzi³ odprawê, po czym dla ka dej dru yny wylosowany zosta³ opiekun (cz³onek Zarz¹du), który swojej dru- ynie s³u y³ fachow¹ pomoc¹, rad¹ i czuwa³ nad bezpieczeñstwem zawodników. Zawody trwa³y do godz po czym wszyscy przewiezieni zostali do parku przy muszli koncertowej, gdzie ka dy zawodnik poczêstowany zosta³ gor¹c¹ kie³bas¹, napojami i s³odyczami, a komisja uda³a siê na podliczenie punktów (za ka dy 1 cm z³owionej ryby zawodnik otrzyma³ 10 punktów). Po podliczeniu wyników nast¹pi³o ich oficjalne og³oszenie. Punktacja dru ynowa przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1 miejsce - dru yna z SP Kaczyce - UWAGA KOMBATANCI Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zebrzydowice, zawiadamia Cz³onków, e miesiêczne zebranie oddzia³u odbêdzie siê w dniu 20 sierpnia br. (wtorek) w Zamku. Temat wiod¹cy: obchody DNIA WETERANA. Prosimy o przybycie. Prezes J. y³ka WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 9

10 ZARZ D GMINNEJ SPÓ DZIELNI SCH" W ZEBRZYDOWICACH OFERUJE DO WYDZIER AWIENIA: - pomieszczenie o pow. 100 m 2 przeznaczone pod dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ mieszcz¹ce siê na piêtrze w Domu Handlowym w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 4 (w s¹siedztwie prowadzona jest sprzeda mebli, art. przemys³.) - pomieszczenie o pow. 40 m 2 przeznaczony pod dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ mieszcz¹ce siê na parterze w budynku Pawilonu Spo ywczego w Marklowicach Górnych, ul. Dêbowa 2a, - pomieszczeñ magazynowych przy Piekarni w Zebrzydowicach ul. Orzeszkowej 59 ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT W ZARZ DZIE GS SCH" ZE- BRZYDOWICE NR TELEFONU mgr in. Marian Matusiak Bielsko-Bia³a, ul. Aleksandrowicka 38A tel./fax (033) PRZYJMOWANIE STRON (ZLECEÑ) W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY W ZEBRZYDOWICACH W KA DY PONIEDZIA EK OD ³US UGI GEODEZYJNE - Podzia³y nieruchomoœci - Rozgraniczenia - Tyczenia budynków - Pomiary inwentaryzacyjne ci¹gów i przy³¹czy: - gazu - wody - kabli enn - kanalizacji. - Aktualizacja map do celów projektowych - Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe. ZAK AD FRYZJERSKI Damsko-Mêski Zebrzydowice, ks. A. Janusza 15, tel KO O KOŒCIO A - W AGENCJI PKO zapraszamy do SOLARIUM - tuba stoj¹ca TURBO! minuta tylko 90 groszy BALSAM DO OPALANIA GRATIS! BEZBOLESNE PRZEK UWANIE USZU Zapraszamy! OPONY SERWIS EXPRES W sprzeda y opony nowe i bie nikowane do samochodów osobowych i dostawczych. Na zamówienie do wszystkich innych pojazdów - w ofercie opony i dentki rowerowe i motorowe. MONTA, NAPRAWA, WYWA ANIE, SERWIS ZAPRASZAMY KACZYCE KONOPNICKIEJ 10 PON-PT: (SOB: 8-13) tel PRUCHNA Katowicka 111 tel Pon-Pt: 9-17 (Sob: 9-14) 10 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

11 KRONIKA POLICYJNA Niektóre problemy kryminalne wraz ze zmian¹ pory roku wracaj¹ jak bumerang. Tak te jest i tego roku, e wraz z nadejœciem lata po krótkiej przerwie pojawili siê na naszym terenie amatorzy pokryw studzienkowych, napowietrznych linii energetycznych czy elementów trakcji elektrycznej PKP. Poniewa jest to zmora nie tylko naszego rejonu, a generalnie ca³ego kraju, ponownie zwracamy siê do pañstwa o pomoc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawców kradzie y. Nawet, z pozoru nie maj¹ce znaczenia fakty, o których nas Pañstwo powiadamiacie mog¹ mieæ kluczowe znaczenie i przyczyniæ siê, je eli nie do zatrzymania sprawcy to do jego ustalenia. Nie musicie siê Pañstwo obawiaæ, gdy zapewniamy ca³kowit¹ anonimowoœæ. Nie musicie równie Pañstwo rozwa aæ, czy Wasze obserwacje maj¹ jak¹œ wartoœæ dowodow¹. Prosimy o przekazanie wszelkich informacji, choæby typu, e przy ulicy x stoi samochód o nr rej. y, który jest Wam nieznany. Rol¹ policjantów bêdzie sprawdzenie tych informacji. Równie powraca na nasz teren problem po arów. Szczególnie bulwersuj¹cy by³ po ar budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach, który móg³ skoñczyæ siê bardzo tragicznie. Szczêœcie w nieszczêœciu, e skoñczy³o siê na stratach materialnych, a nie utrat¹ ycia. W adnej sprawie nie mo emy ignorowaæ zachowañ ludzi wskazuj¹cych na ich pod³o e chorobowe, psychiczne czy te kryminalne. Od nas wszystkich zale y czy bêdziemy siê czuli bezpiecznie czy te bêd¹ nami rz¹dziæ chuligani niszcz¹cy znaki drogowe, zaczepiaj¹cy ludzi na ulicach czy przestêpcy kradn¹cy mienie komunalne, na które wszyscy ³o ymy pieni¹dze. Nie siedÿmy bezczynnie, z za³o onymi rêkoma kiedy ktoœ narusza prawo. Faktem jest, e do œcigania jest powo³ana Policja, ale czy jakakolwiek Policja na œwiecie jest w stanie pracowaæ efektywnie bez pomocy obywateli? Co prawda nie na terenie naszej gminy ale s¹siedniej - obs³ugiwanej, tak e przez nasz Komisariat - gminy Ha lach mia³ miejsce rozbój, którego ofiar¹ pad³a starsza kobieta, dos³ownie przed drzwiami w³asnego domu zaatakowana przez trzy kobiety, najprawdopodobniej narodowoœci cygañskiej, które dokona³y kradzie y pieniêdzy. Kobiety te porusza³y siê samochodem o nr rej. niemieckich lub nowych polskich o zestawie liter EL. kom. Waldemar Tamborowski NA POCZTÊ RÓWNIE W SOBOTÊ Uprzejmie informujê, e z dniem r. w Urzêdzie Pocztowym Zebrzydowice wprowadzam pracê we wszystkie soboty w godz. od 8.00 do Jednoczeœnie zamieniam godziny urzêdowania w dni robocze i po zmianie w/w urz¹d bêdzie czynny od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do Dyr. Rej. Urzêdu Poczty w Bielsku-Bia³ej, in. Marian Wicha Ko³o SLD w Kaczycach Z inicjatywy Rady Gminnej Organizacji Partyjnej w Zebrzydowicach w miesi¹cu maju br. odby³y siê spotkania z cz³onkami oraz sympatykami SLD w Koñczycach Ma³ych, Marklowicach Górnych i Kaczycach. Na spotkaniu w Kaczycach zosta- ³o zawi¹zane ko³o SLD. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodnicz¹cym ko³a zosta³ wybrany Marian Klorczyk, a funkcjê sekretarza cz³onkowie powierzyli Helenie Wawrzyczek. Obecnie we wszystkich so³ectwach gminy dzia³aj¹ ko³a Sojuszu Lewicy Demokratycznej. INFORMACJA WYBORCZA Wojewoda Œl¹ski zarz¹dzeniem nr 172/2002 z 14 maja 2002 roku ustali³ dla gminy Zebrzydowice now¹ liczbê radnych Równoczeœnie, zarz¹dzeniem nr 173/2002 z 14 maja 2002 roku dla powiatu cieszyñskiego ustalono iloœæ radnych w liczbie 29, zaœ, zarz¹dzeniem nr 174/2002 z 14 maja 2002 roku dla województwa œl¹skiego ustalono iloœæ radnych w Sejmiku na 48. OWIECKIE WYRÓ NIENIE W marcu tego roku nasza gmina zosta³a odznaczona Odznak¹ za zas³ugi dla owiectwa. Odznaczenie zosta³o przyznane przez Kapitu³ê Odznaczeñ owieckich Polskiego Zwi¹zku owieckiego. Wyró nienie to nale y traktowaæ jako nagrodê za sta³¹ wspó³pracê urzêdu z myœliwymi w zakresie ochrony przyrody na naszym terenie. Warto zaznaczyæ, e to zaszczytne wyró nienie nasza gmina otrzyma³a jako jedyna w powiecie cieszyñskim. Podziêkowania l Komitet Organizacyjny przy Publicznym Przedszkolu w Koñczycach Ma³ych, sk³ada gor¹ce podziêkowania za pomoc finansow¹ i rzeczow¹: Zarz¹dowi Gminy Zebrzydowice oraz Wójtowi p. A. Kondzio³ce, p. J. i M. Lose, p. A. i M. Szopa, p. J. Koterbickiemu, p. J. i T. y³a, p. J. B. Biernat, p.. Parchañskiej, p. R. J. Andrukiewicz, firmie,,arkom" przy zorganizowaniu Dnia Dziecka oraz wrêczenia Orderu Uœmiechu p. Joannie Nowak. Serdecznie dziêkujemy dyrektorowi p. A. Czakon i nauczycielom SP Koñczyce Ma³e, a przede wszystkim p. M. Czakon, J. Bajgier, D. Tomica, oraz dyrektorce PP w Koñczycach Ma³ych W. Kuœ i wychowawczyni p. W. Wolak. Uroczystoœci te odby³y siê dn r. w Zamku w Koñczycach Ma³ych. Komitet Organizacyjny l W sobotê 15 czerwca 2002 r. przy OSP w Zebrzydowicach odby³ siê festyn dla dzieci przedszkolnych. Dziêki pomocy rodziców i sponsorów festyn nale a³ do udanych, a dochód przeznaczony zostanie na potrzeby przedszkola.organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za przekazane wsparcie finansowo-rzeczowe: PAK-FOL Grzegorz Bieniak, AN-MAR Anna i Mariusz Szopa, F.H.U. ARKA Adam Gruszczyk, KLON Stanis³awa Ondrucha, Sklep spo ywczy Krzysztof WALICA, KOÑCZANKA, FIGLOLANDIA - Jastrzêbie Zdrój, Hurtownia CORRADO, GS SCH Zebrzydowice, PIEKAR- NIA ZEBRZYDOWICE R. Somerlik, F.H. AGA Z. Pawlik, PZU S.A. Jastrzêbie Zdrój, Pani Marii Boruta, Panu Mariuszowi Szczêsny, Iwonie i Rados³awowi Makowskim, Pani Katarzynie Brzóska. Zaplecze gastronomiczne bezinteresownie przygotowali rodzice. Rada Rodziców przy Przedszkolu w Zebrzydowicach dziêkuje wszystkim zaanga owanym w organizacjê festynu rodzicom, sponsorom, gronu pedagogicznemu, personelowi przedszkola, Panu Edwardowi Kopiec, stra- akom z OSP Zebrzydowice, a w szczególnoœci Panu Mariuszowi Szopa oraz nauczycielkom: Halinie Cebula, Mariannie Gorgol i Bognie Canibo³ za zorganizowanie oprawy artystycznej festynu. Rada Rodziców SERWIS OGUMIENIA W. KOPIEC ZEBRZYDOWICE UL. GO DZIKOWA (obok CPN) tel. 032/ þ opony nowe - zimowe - letnie (monta gratis) þ opony u ywane i bie nikowane þ obrêcze kó³ - felgi: nowe, u ywane pe³nowartoœciowe do samochodów osobowych i dostawczych. þ komputerowe wywa anie kó³. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 11

12 Jalum - Janusz Mokry Ubezpieczenia: domów, firm, na ycie, OC rolne, Zielona Karta i inne; OC samochodów wed³ug pojemnoœci silnika cm 3 : do 900 od 120,00 z³ od od 180,00 z³ od od 240,00 z³ od od 321,00 z³ pow od 345,00 z³ przy zni ce 60% za bezszkodow¹ jazdê Pakiety AC, OC, NW od 4% wartoœci samochodu. Zapraszamy do naszych biur: Zebrzydowice Cieszyn ul. Janusza 6 (budynek Gminy) ul. Hajduka 17 tel tel Kom SPRZEDA ODCHOWANYCH M ODYCH KUREK TARGOWISKO W ZEBRZYDOWICACH KO O STAREJ SZKO Y" KA DY PI TEK INFORMACJA - TEL ZEBRZYDOWICE ul. Kochanowskiego 61 tel ZAPRASZAMY DO NOWEGO SK ADU MATERIA ÓW BUDOWLANYCH - szeroki wybór materia³ów budowlanych od fundamentów po dach - transport towarów do klienta - zakupy na telefon Zapraszamy tak e do naszych pozosta³ych punktów JASTRZÊBIE (CISÓWKA), ul. Cieszyñska 197 tel , fax WODZIS AW ŒL SKI ul. Kopernika 20 tel./fax ODWIED NASZ STRONÊ INTERNETOW 12 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

13 Program imprez Lato w GOK 2002 Konkurs Radia Katowice o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Amfiteatr Zamek Zebrzydowice 20 lipca Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora GOK Audycja plenerowa Radia Katowice. W programie: wystêpy zespo³ów dzieciêcych i m³odzie owych, pokazy wysokoœciowe Stra y Po arnej, Wyœcigi tragarzy", pokazy Kung-Fu, wystêpy zespo³ów Ma³okoñczanie", Nadolzianie", Kwartetu Harmonijek Ustnych z Mys³owic oraz zespo³ów z Mszanej, Ogrodzieñca i Psar, koncert Chóru Echo" z Zebrzydowic. Ponadto zawody sportowe i pokazy tañca towarzyskiego. Imprezê zakoñczymy zabaw¹ taneczn¹. Zapraszamy wszystkich mieszkañców i goœci do licznego udzia³u w imprezie! W tym dniu warto byæ z nami w zebrzydowickim amfiteatrze! Od 6 lipca w Dzienniku Zachodnim bêd¹ zamieszczane kupony, na których mo na g³osowaæ na Zebrzydowice. ZACHÊCAMY DO ODDANIA G OSU NA NASZ GMINÊ LIPIEC 6-7 lipca - Wianki Zebrzydowice 13 lipca - Festyn Stra acki - Marklowice Górne 20 lipca - Konkurs o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Radia Katowice - Zebrzydowice 27 lipca - 30-lecie Ko³a Pszczelarskiego - Koñczyce Ma³e SIERPIEÑ 3 sierpnia - Festyn Sportowy Klubu Sokó³ - Marklowice Górne 20 sierpnia - Koncert zespo³u rockowego Poziom Z-ce 18 sierpnia lecie Stra y Po arnej - Zebrzydowice 24 sierpnia - Viva il Canto - Zamek w Koñczycach Ma³ych 25 sierpnia - So³eckie Do ynki w Kaczycach 31 sierpnia - Podsumowanie konkursu o tytu³ Z³otej Miejscowoœci w Czechowicach-Dziedzicach (impreza wyjazdowa - zapraszamy do udzia³u!). WRZESIEÑ 1 wrzesieñ - Gminne Do ynki w Koñczycach Ma³ych NIEOBOZOWA AKCJA LATO 2002 GOK ZEBRZYDOWICE od r. 1. Ko³o plastyczne - wakacje z pêdzlem ka dy wtorek i pi¹tek od godz Konkurs ekologiczny Malowanie z maluchami, Co widzi biedronka?, Gdzie s¹ motyle?, Nad wod¹ i pod wod¹, Las jest tylko jeden" 2. Zajêcia w grupach: Prace rêczne Zrób coœ z niczego 3. Wakacje na sportowo codziennie od godz do zajêcia sportowe na Amfiteatrze (tenis sto³owy) oraz w dwóch grupach wiekowych, w wyznaczone dni zajêcia sportowe. Ponadto w programie: zajêcia œwietlicowe, kulinarne, konkursy plastyczne, ogniska, wycieczki, turnieje, zajêcia sportowe warsztaty Kulturalno-Sportowe w D¹bkach, Organizator GOK Zebrzydowice. ŒWIETLICA KACZYCE od r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od do Dom Ludowy Kaczyce. G³ównym has³em nieobozowej akcji letniej bêdzie znane przys³owie Cudze chwalicie, swego nie znacie... W programie: zabawy œwietlicowe, zajêcia sportowe, wycieczki, zajêcia kulinarne i ogniska, konkursy rysunkowe, turnieje wiedzy, konkursy recytatorskie, wyjazdy na basen (na koszt w³asny dzieci), spotkania z ciekawymi ludÿmi, dyskoteki, konkursy tañca disco, spotkanie z piosenk¹ ŒWIETLICA MARKLOWICE GÓRNE od r. od godz do od poniedzia³ku do pi¹tku zajêcia z dzieæmi w zale noœci od pogody W programie: konkursy plastyczne, turnieje szachowe, wycieczki, zajêcia sportowe, ogniska, grill, mecz pi³ki no nej. ŒWIETLICA KOÑCZYCE MA E od r. od poniedzia³ku do pi¹tku od godz do zajêcia œwietlicowe W programie: konkursy plastyczne, zajêcia sportowe, wycieczki, ogniska, dyskoteki. IZBA REGIONALNA W KOÑCZYCACH MA YCH w ka - d¹ œrodê i pi¹tek od godz do WAKACJE NA SPORTOWO Ludowy Klub Sportowy Koñczyce Ma³e informuje, e w okresie letnim - lipiec i sierpieñ - organizuje dla dzieci i m³odzie y cykl masowych imprez profilaktyczno-sportowych pn. Wakacje na sportowo. Na powy sze imprezy bêd¹ siê sk³adaæ nastêpuj¹ce turnieje: 1. Mini pi³ka no na tzw. dzikich dru yn 5 osobowych - poniedzia³ki godz Mini koszykówka - dru yn 3 osobowych - œrody godz Pi³ka pla owa dru yn 2 osobowych - pi¹tki godz Na wszystkie imprezy zapraszamy zarówno dziewczêta jak i ch³opców. Dla ka dego uczestnika zapewniamy napoje i poczêstunek, a dla najwytrwalszych i najwszechstronniejszych przewidzane s¹ nagrody i dyplomy, które zostan¹ wrêczone w fina³owych turniejach na zakoñczenie wakacji. Informacji o imprezach udzielamy i przyjmujemy zg³oszenia w œrody w godz pod nr telefonu i w dniach imprez na obiektach klubu. Zarz¹d LKS Koñczyce Ma³e M ODZI MISTRZOWIE Z przyjemnoœci¹ mo emy poinformowaæ, e tegoroczny absolwent Zespo³u Szkó³ Górniczo-Elektrycznych w Jastrzêbiu Zdroju, mieszkaniec Marklowic Górnych, Grzegorz Waligóra odniós³ du e sukcesy w wojewódzkich konkursach prac dyplomowych. Grzegorz wraz ze swymi kolegami z klasy, wykona³ pracê dyplomow¹ pod tytu³em: Stanowisko dydaktyczno-badawcze sterowników programowych Zelio Logic. Praca ta reprezentowa³a Zespó³ Szkó³ Górniczo-Elektrycznych w wojewódzkim Turnieju M³odych Mistrzów Techniki, organizowanym przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach, zdobywaj¹c wyró - nienie a uczniowie certyfikaty M³odych Mistrzów Techniki. Natomiast w wojewódzkim konkursie prac dyplomowych organizowanym w ramach VI Forum Myœli Technicznej M³odzie y Szkó³ Œrednich w Katowicach praca zajê³a II miejsce w kategorii elektrotechnika. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów! Krzysztof Smyczek WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 13

14 F.H.U. STAÑCZYK Zbigniew Stañczyk Punkt Sprzeda y: Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 61 - tartak" tel TRANSPORT I ZA ADUNEK KA DEJ ILOŒCI ZAPEWNIONY SK AD OPA U - by³y plac GS Zebrzydowice WZNOWIONA ZOSTAJE SPRZEDA : ELAZA, PROFILI ZAMKNIÊTYCH, K TOWNIKÓW, BLACHY CZARNEJ, RUR - WÊGIEL groszek", orzech" - PIASEK do tynku wewnêtrznego SZCZAKOWA - PIASEK do tynku zewnêtrznego KOTLARNIA, pospó³ka BUKÓW - KAMIEÑ CZERWONY - ró ne granulacje (do utwardzania placów i dróg) - NAWOZY SZTUCZNE, GAZY TECHNICZNE W DALSZYM CI GU ŒWIADCZYMY US UGI TRASPORTOWE DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH - np. transport opa³u z wskazanej kopalni KAMAZ 13 t - wywrotka AWIA do 4 t - wywrotka tel. dom , kom Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty od Zak³ad Elektro-Instalacyjny LESZEK KOWALSKI Kaczyce, ul. Czereœniowa 14a, tel. (032) , wykonuje us³ugi w zakresie: - monta, naprawa instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy - monta instalacji domofonowych i odgromowych - pomiary elektryczne - pomiary natê enia oœwietlenia GAZ ZIEMNY - NA CZTERY PORY ROKU PROMOCJA 2002 MARZEC - MAJ PRZED U ONA DO KOÑCA SIERPNIA! ** wykorzystaj istniej¹ce przy³¹cze Bezp³atnie: REDUKTOR, MONTA REDUKTORA I GAZOMIERZA* SKRZYNKA NA GAZOMIERZ Rozdzielnia gazu: Jastrzêbie, Jastrzêbie Zdrój ul. GoŸdzików 1 tel * Iloœæ reduktorów ograniczona! ** w tym terminie instalacja gazu powinna byæ zg³oszona do u yt - kowania w gminie AUTO-DIAGNOSTYKA - SERWIS in. Waldemar Torbicki þ GEOMETRIA KÓ þ SERWIS OGUMIENIA þ REGULACJA ŒWIATE þ ELEKTROMECHANIKA þ NAPRAWY BIE CE Koñczyce Ma³e ul. Botaniczna 10a ( (032) tel. kom AUTO TEST A. KOPIEC Zebrzydowice, ul. S³owackiego 59 (na granicy z Jastrzêbiem) geometria kó³ regulacja œwiate³ serwis ogumienia sprzeda opon: - opony nowe i bie nikowane obrêcze kó³ nowe 14 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

15 Nagroda im. Stanis³awa Moniuszki za wybitne zas³ugi dla spo³ecznego ruchu muzycznego w kszta³towaniu kultury muzycznej i trwa³ych wartoœci etycznych p³yn¹cych z upowszechniania piêkna pieœni i muzykowania na Œl¹sku. Przyznawana jest od 1996 roku wybitnym dyrygentom, kompozytorom, dzia³aczom spo³ecznego ruchu muzycznego i chórom w postaci statuetki, pomnika Stanis³awa Moniuszki (wzniesionego w Katowicach w 1930 r.) i dyplomu honorowego, corocznie podczas Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski, integruj¹cego polski, czeski i s³owacki ruch œpiewaczy. Kandydatów do Nagrody wy³aniaj¹ wspó³partnerzy Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski", Oddzia³y Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr: Bielski i Œl¹ski, Zrzeszenie Œpiewaczo-Muzyczne Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Republice Czeskiej i Unia Chórów Czeskich Okrêgu Ostrawskiego. Kapitu³a Nagrody, pod przewodnictwem ks. dr Antoniego Reginka, kapelana œpiewaków i muzyków amatorów Oddzia³u Œl¹skiego PZCHiO, w bie ¹cycm roku przyzna³a cztery indywidualne nagrody im. St. Moniuszki, ufundowane przez Marsza³ka Województwa Œl¹skiego dr. Jana Olbrychta. Otrzymali je: adi. Jadwiga Sikora, mgr Rajmund Hanke (Polska), prof. Brunon Rygiel i mgr Pawe³ Rusek (Czechy). Nagrody laureatom zosta³y wrêczone przez ks. kan. dr A. Reginka na koncercie galowym X edycji Œwiêta Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski w Górnoœl¹skim Centrum Kultury w Katowicach w niedzielê 2 czerwca 2002 roku. Gratulacje dla wszystkich laureatów! Jadwiga Sikora Od Redakcji: My, ze swej strony, gratulujemy kolejnego wyró nienia dyrygentowi Chóru ECHO" p. J. Sikorze TROJOK ŒL SKI Œwiêto Œl¹skiej Pieœni Chóralnej Trojok Œl¹ski: jest imprez¹ artystyczn¹ maj¹c¹ na celu upowszechnianie piêkna œl¹skiej pieœni chóralnej, konfrontowanie jej z folklorem i osi¹gniêciami w sferze chóralistyki ró nych regionów w Europie, a zw³aszcza w Polsce, Czechach i S³owacji. Pragnie zapewniæ dalszy rozwój twórczoœci muzycznej i œpiewu chóralnego. Trojok Œl¹ski jest imprez¹ otwart¹ dla wszystkich zespo³ów chóralnych. Zamierza s³u yæ modelowaniu ycia w Europie ludzi lepiej rozumiej¹cych i urzeczywistnieniu wizji Europy rozœpiewanej. (Z regulaminu Trojaka Œl¹skiego 1993) Impreza œpiewacza odbywa siê corocznie od 1993 roku przemiennie w Polsce i w Czechach. Tegoroczna jubileuszowa dziesi¹ta edycja Trojaka Œl¹skiego odby³a siê 2 czerwca 2002 r. w Katowicach. Wziê³y w niej udzia³ 33 chóry z Polski, Czech i S³owacji, oraz 2 orkiestry. G³ówne uroczystoœci odbywa³y siê w Górnoœl¹skim Centrum Kultury, a koncerty popo³udniowe tak e w innych miastach woj. œl¹skiego. Chór mieszany Echo z Zebrzydowic piêknie zaprezentowa³ siê w koncercie galowym w Górnoœl¹skim Centrum Kultury przed miêdzynarodow¹ publicznoœci¹ œpiewacz¹ z Polski, Czech i S³owacji. Po mszy œw. w Archikatedrze pw. Chrystusa Króla w intencji œpiewaków czeskich, polskich i s³owackich oraz po uroczystoœci z³o enia kwiatów u stóp pomnika Stanis³awa Moniuszki, odby³y siê popo³udniowe koncerty plenerowe i koncerty pieœni religijnej w Katowicach i oœciennych miastach. Chór Echo wspólnie z 2 chórami koncertowa³ w Koœciele pw. Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa w Katowicach - Piotrowicach. Dobra organizacja, przyjazna atmosfera i radoœæ p³yn¹ca ze wspólnego œpiewania cechowa³y tegoroczny dziesi¹ty ju Trojok Œl¹ski. Chór Echo dziêki udanym koncertom pozostawi³ na Górnoœl¹skiej Ziemi pozytywny i trwa³y œlad estetyczny. Jadwiga Sikora Mistrzostwa Szachowe w Strumieniu Dnia r. odby³y siê w Strumieniu Mistrzostwa Szachowe Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Ziemi Cieszyñskiej. Uroczystego otwarcia dokona³ Burmistrz Cieszyna dr Bogdan Ficek. W zawodach uczestniczy³a reprezentacja naszej Gminy, która w ogólnej klasyfikacji dru ynowej zajê³a V miejsce. W klasyfikacji indywidualnej, w swoich grupach wiekowych, II miejsce zaj¹³ Piotr Gaszczyk, III miejsce zdobyli Przemys³aw i Anita Gaszczyk. Barw naszej dru yny poza wspomnianymi bronili: Barbara Paw- ³owska, Paulina Olszok i Rafa³ Olszok. BRAÆ PRZYK AD! Dnia 16 czerwca na murawie stadionu w Kaczycach rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no nej pomiêdzy oldbojami z Kaczyc i Marklowic Górnych. Wprawdzie oldboje z Marklowic prawdziwymi oldbojami do koñca nie byli, to jednak goœcinni gospodarze tego meczu nie przyk³adali wiêkszej wagi co do wieku poszczególnych zawodników gdy najwa niejsz¹ spraw¹ by³o rozegranie samego meczu. Wynik tego spotkania równie nie by³ a tak istotny ale oba zespo³y mog¹ go uznaæ za honorowy gdy by³o 1:1. Tadeusz Guz Spotkanie z Folklorem Œl¹skim W ramach programu edukacji regionalnej, w Pa³acu M³odzie y w Katowicach zorganizowano w kwietniu Spotkanie z folklorem. Uczestniczyli w nim uczniowie szkó³ z Katowic. Folklor Œl¹ska Cieszyñskiego zaprezentowa³ p. Tadeusz Wojacki - laureat zesz³orocznego konkursu Po Naszymu, czyli po Œl¹sku. Hildegarda Szkatu³a - wiceœl¹zaczka 2002 roku, Hanka Ko³ek - m³odzie owa œl¹zaczka 2001 roku, Tadeusz Wojacki oraz Bo ena Czy - kier. zespo³u Œl¹zaczek dzia³aj¹cego przy Pa³acu M³odzie y. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 15

16 B D MY RAZEM Zajêcia w œwietlicy œrodowiskowo - socjoterapeutycznej przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach sprzyja³y odreagowaniu napiêæ emocjonalnych oraz nabywaniu nowych umiejêtnoœci psychologicznych. Podstawowym celem pracy z grup¹ by³a poprawa spo³ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci nieœmia³ych, zmniejszenie napiêæ i niepokojów zwi¹zanych z ukszta³towaniem siê obrazu w³asnej osoby oraz rozwijanie umiejêtnoœci komunikowania siê. S³u y³y temu zajêcia socjoterapeutyczne, sportowe i plastyczne. Wa nym zadaniem zajêæ sportowych by³o wyrobienie wiary we w³asne si³y, poszanowanie przepisów, wspó³dzia³anie w zespole, rozwijanie silnej woli. Praca Beaty Szczêsnej i Marcina Koryckiego - II nagroda w konkursie Z uœmiechem i humorem promuj zdrowy styl ycia. Prace plastyczne wychowanków naszej œwietlicy zosta³y zaprezentowane na trzech ró norodnych pod wzglêdem tematycznym wystawach w Gminnym Oœrodku Kultury w Zebrzydowicach. Ca³a grupa bra³a udzia³ w uroczystym podsumowaniu konkursu na plakat i wierszyk pt.: Z uœmiechem i humorem promuj zdrowy styl ycia, kolejnej edycji cyklu - yj dzisiaj z myœl¹ o jutrze, organizowanego przez Wydzia³ Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jedna z prac naszych wychowanków zajê³a drugie miejsce w kategorii plakat - szko³a podstawowa. Wrêczenie dyplomów i nagród po³¹czone by³o z niespodziank¹ dla wszystkich uczestników konkursu - emisj¹ amerykañskiego filmu przygodowego pt.: Mali agenci. Bo ena Kozikowska Wiadomoœci z Koñczyc Ma³ych l Mi³o nam donieœæ, i nasz uczeñ - Bart³omiej Górczyñski - zdoby³ II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy w Jêzyku Szekspira. Bartek œpiewa³ w jêzyku angielskim przebój Luisa Amstronga Wonderful world, a w jêzyku polskim mówi³ fragment prozy Bo Carpelana pt. Marwin i mewa. Do konkursu przygotowywa³y Bartka anglistka- mgr Aleksandra Brawañska i polonistka - mgr Ma³gorzata Czakon. l Dnia r. w naszej szkole odby³ siê I Miêdzyszkolny Konkurs Matematyczny klas trzecich. Do konkursu przyst¹pi³o 8 szkó³: SP Zebrzydowice, SP Pruchna, SP Kaczyce, SP Markiowice, SP Drogomyœl, SP Koñczyce Wielkie, SP Pogwizdów, SP Koñczyce Ma³e. I miejsce zajê³a Julianna Kie³kowska - uczennica szko³y w Zebrzydowicach, II miejsce zaj¹³ Maciej Sabiniok - uczeñ szko³y w Pruchnej, III miejsce - uczennica naszej szko³y - 16 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Agnieszka Kucharczyk. Identycznie miejsca zajê³y dru yny szkolne. Nasza szko³a zdoby³a tak e I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Przyjaciel przyrody organizowanym przez SP Marklowice. l 17 czerwca 2002 r.w ramach edukacji europejskiej i nauczania blokowego zosta³ zorganizowany Dzieñ Europy. Ka da klasa mia³a zamieniæ sw¹ salê w wybrane przez siebie pañstwo europejskie, a nastêpnie zaprezentowaæ je przed komisj¹ konkursow¹. Mieliœmy wiêc w szkole przez jeden dzieñ 3 Wielkie Brytanie, 3 Francje, 2 Grecje, W³ochy, Holandiê i Czechy. Komisja nie mog³a nadziwiæ siê pomys³owoœci dzieci, które zaprezentowa³y nie tylko krajobrazy czy zabytki danych pañstw, ale tak e zwyczaje, kuchniê, stroje, muzykê - odtañczona zosta³a nawet zorba, a uczennice kl.ii przedzierzgnê³y siê w damy francuskiego dworu. Serwowano pizze (wspania³y kucharz z kl.iii robi³ j¹ na naszych oczach), rybê po grecku, sery francuskie, holenderskie, fili ankê herbaty ze œmietank¹ (po angielsku). Na koniec Dnia Europejskiego odby³ siê konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Dzieñ Europejski i jego przebieg pokaza³ jak wiele mo na nauczyæ bawi¹c siê przy tym znakomicie i jak bardzo dzieci spragnione s¹ tego typu form edukacji. PIERWSZY MIÊDZYSZKOLNY 18 czerwca 2002 r. odby³ siê w Szkole Podstawowej w Koñczycach Ma³ych I Miêdzyszkolny Turniej siatkówki pla owej dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych, którego wspó³organizatorami byli Ludowy Klub Sportowy Koñczyce Ma³e oraz Szko³a Podstawowa w Koñczycach Ma³ych w osobie Pani mgr Jadwigi Wanat i sêdziego zawodów Pana mgr Grzegorza Wanata. Szkoda tylko, e zawiod³y szko³y z naszej Gminy, nie stawiaj¹c siê na zawody. W rywalizacji sportowej zwyciê y³y dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych Angelika Demczak i Agnieszka Foltyn - wybrana najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju. 2 i 3 miejsca zajê³y równie dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych. Wœród ch³opców zwyciê yli uczniowie Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma³ych Dominik Konieczny i Rafa³ Górczyñski - wybrany najlepszym zawodnikiem. 2 miejsce zajê³a równie dru yna z Koñczyc Ma³ych a 3 dru yna Szko³y Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Zorganizowano tak e konkurs na najsympatyczniejsz¹ grupê dopinguj¹c¹ zawodniczki i zawodników, w którym zwyciê y³a klasa Va - wychowawczyni pani mgr Jadwiga Hanzel. Mirza SZKOLNA PAMI TKA Ju od trzech lat Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych jest szko³¹ pe³noodzia³ow¹. Tradycj¹ szko³y sta³o siê, e absolwenci pozostawiaj¹ po sobie pami¹tkê w formie tablo. Projektantk¹ i autork¹ tych prac jest mgr Jadwiga Lach-Fujcik. Tablo zawsze sk³ania do wspomnieñ, zarówno nauczycieli jak i absolwentów odwiedzaj¹cych po latach swoj¹ szko³ê. Od Redakcji: Zapraszamy absowentów naszych szkó³ do zaprezentowania swoich tablów" w WzP. W TROSCE O ZDROWIE W dniu 19 czerwca 2002 roku Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych zorganizowa³a dla uczniów Szkolny Dzieñ Sportu. Zamiast codziennych lekcji uczniowie mieli mo liwoœæ sprawdzenia siê w ró nych rozgrywkach zarówno sportowych jak i edukacyjnych. Poniewa pogoda tego dnia by³a wprost wymarzona wszystko odby³o siê na œwie ym powietrzu. Impreza zakoñczy³a siê wspólnym pieczeniem kie³basy, co wprowadzi³o wszystkich w wakacyjny ju nastrój.

17 III EDYCJA LIGI SZKOLNEJ Turnieje rozgrywane by³y na boiskach klubowych: KKS Spójnia Zebrzydowice, LKS Koñczyce Ma³e, GKS Morcinek" Kaczyce i po raz pierwszy po d³ugiej przerwie na boisku w Marklowicach. Ostatni turniej odby³ siê w Kaczycach, gdzie na zakoñczenie rozegrany zosta³ mecz Gimnazjum Zebrzydowice: Kaczyce (wygra³y Kaczyce 1:0), tam te rozdano dyplomy i nagrody. Poni ej podajemy wyniki tegorocznej rywalizacji. LIGA SZKOLNA KLASYFIKACJA PO 4 TURNIEJACH I miejsce SP Zebrzydowice 27 pkt. 24:3 II miejsce SP Koñczyce Ma³e 23 pkt. 13:1 III miejsce SP Kaczyce 15 pkt 20:7 IV miejsce SP Marklowice Górne 1 pkt 2:46 Królem strzelców zosta³ Marcin Kapusta z SP Zebrzydowice 15 bramek. TURNIEJ COCA-COLI W turnieju Coca-Cola 2002 uczniowie Szko³y Podstawowej z Zebrzydowic doszli do Fina³u Wojewódzkiego, który zosta³ rozegrany w Dankowicach. Ostatecznie zajêli 7 miejsce ulegaj¹c mistrzom województwa - szkole z Chorzowa (w eliminacjach 5:4). Najlepszym strzelcem dru yny okaza³ siê Marcin Kapusta strzelec 13 bramek w pó³finale i finale. I... DANONE 2002 Fina³ wojewódzki turnieju rozegrany zosta³ w Siemianowicach Œl¹skich. Dru yna z SP Zebrzydowice wzmocniona zawodnikami SP Koñczyce Ma³e odpad³a w eliminacjach przegrywaj¹c, po dramatycznym meczu, z KS Ruch Chorzów 2:0 w rzutach karnych (w normalnym czasie wynik 0:0). Ka dy zawodnik od organizatorów otrzyma³ koszulkê i pi³kê a tak e zestaw gad etów. SZKOLNE PODSUMOWANIA - KACZYCE W mijaj¹cym roku szkolnym 2001/2002 uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kaczycach brali udzia³ w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywaj¹c nagrody i wyró nienia. M³odsi uczniowie zajêli II i III miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki Dzieciêcej w Zebrzydowicach. Ich starsi koledzy wykazali siê talentem literackim zdobywaj¹c wyró nienia w Ogólnopolskim Konkursie na Pracê Literack¹ (Grzegorz Janko 6a, Aleksandra Spandel 1a gim., Jakub Hojka 2a gim.) Gimnazjaliœci: Artur Wija, Karolina Ambroziak, Magdalena Oczad³y, Monika Kozyra, Magdalena Kargula uczestniczyli w olimpiadzie z jêzyka polskiego na szczeblu powiatowym. Ponadto uczniowie wziêli udzia³ w IX Polskich Spotkaniach Europejskich w Katowicach i zajêli III miejsce w grze terenowej: Eurocross (Magdalena Oczad³y, Monika Jasiñska, Karolina Ambroziak, Sylwia Wenglorz, Anita Kargula). Nie zabrak³o tak e sukcesów w konkursach plastycznych: II miejsce: T. Zogata i B. Grycz z kl. 6a) w miêdzyszkolnym konkursie plastycznym Gwiazdka kolêdnicza ; I miejsce Natalii Wiji z kl. 5b w miêdzyszkonym konkursie plastycznym Ozdoba wielkanocna. Nasi uczniowie zdobywali równie trofea sportowe: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyñskiego w mini-pi³ce no nej, I miejsce w Turnieju Rejonowym mini-pi³ce no nej i udzia³ w po³fina³ach województwa œl¹skiego w Chorzowie, VIII miejsce Anity Gaszczyk z 1c w Podbeskidzkim Turnieju Szachowym. Odnotowaæ nale y tak e osi¹gniêcia naszych wybitnych matematyków: V miejsce Dagmary Rosiñskiej z 3b w Miêdzyszkolnym Konkursie Matematycznym i wyró nienie dla Dawida Deperasa uczestnika Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Od Redakcji: W nastêpnych, wakacyjnych numerach bêdziemy prezentowaæ osi¹gniêcia kolejnych szkó³ z naszej gminy w zakoñczonym ju roku szkolnym. Podziêkowanie W imieniu wszystkich Parafian sk³adamy serdeczne podziêkowania Policji w Zebrzydowicach za zabezpieczenie organizacji ruchu w czasie procesji Bo ego Cia³a w Kaczycach, Koñczycach Ma³ych, Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach. Wszyscy parafianie mówili zgodnie: Policja spisa³a siê na medal". Dziêkujemy równie Gminie Zebrzydowice za uporz¹dkowanie tras procesji Bo ego Cia³a. ks. E. Warzecha, ks. K. Osiñski, ks. H. Wicik, ks. J. Hermais Dru yna w sk³adzie z góry od lewej: trener: Jaros³aw Utikal (nauczyciel ZS w Z-cach), B. Kukuczka, M. Pszczó³ka, R. Górczyñski, M. Hanzel, H. Konieczny, P. Dudek, trener: Les³aw Æmikiewicz - goœæ specjalny turnieju ni szy szereg od lewej: R. Konieczny, W. Bednarczyk, T. Brzezina, A. Michnik, M. Badura, bramkarz: J. Kempczyñski. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 17

18 Dom Handlowy GS Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4 tel. (032) OFERUJEMY: Du y wybór firan oraz materia³ów zas³onowych Szeroki asortyment mebli: - komplety wypoczynkowe, mebloœcianki - kuchnie na wymiar, wyroby z wikliny Transport na terenie Zebrzydowic gratis! Sprzeda ratalna Z A P R A S Z A M Y Wydawca - Gminna Biblioteka Publiczna, Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. (0-32) , fax (0-32) Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) , fax (0-33) ISSN W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. 18 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo