Załącznik nr 1. Miasto Leszno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Miasto Leszno"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Miasto Leszno Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP WYKORZYSTANE MATERIAŁY, DOKUMENTACJE DIAGNOZA STANU MIASTA LESZNO Położenie i rys historyczny Środowisko naturalne Zagospodarowanie terenu Sytuacja demograficzna Rynek pracy i bezrobocie Edukacja i oświata Pomoc społeczna Gospodarka Organizacje pozarządowe Kultura i zabytki Turystyka, sport i rekreacja NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO KRAJU, REGIONU I GMINY PRZESŁANKI DO ZAŁOŻEŃ REWITALIZACJI MIASTA Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności (SWW) na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NRSO) na lata , Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Strategia Rozwoju Leszna Program Rozwoju Turystyki w Regionie Leszczyńskim ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Okres programowania Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i jego diagnoza

3 Obszary poprzemysłowe i powojskowe Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe Wysoki poziom bezrobocia - Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (W3) Niski poziom przedsiębiorczości - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (W4) Poziom liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (W5) Poziom obciążenia ekonomicznego ludności (W6) Poziom migracji (W7) Poziom liczby osób bezrobotnych (W8) Poziom spadku liczby osób bezrobotnych (W9) Poziom liczby osób biernych zawodowo (W10) Poziom liczby osób pracujących (W11) Poziom liczby osób o niskim wykształceniu (W12) Poziom liczby osób z wyższym wykształceniem (W13) Podsumowanie analizy dotyczącej wskazania obszaru do rewitalizacji i obszaru mieszkalnictwa Uwarunkowania i problemy przestrzenne obszaru wskazanego do rewitalizacji Logika interwencji w obszarze wskazanym do rewitalizacji zidentyfikowane problemy Logika interwencji w obszarze wskazanym do rewitalizacji zidentyfikowane cele rewitalizacji Plany działań w poszczególnych sferach rozwoju Plan działań przestrzennych Plan działań gospodarczych Plan działań społecznych INNE OBSZARY DYSFUNKCYJNE Podstawy wyboru innych obszarów dysfunkcyjnych Strefa inwestycyjna I.D.E.A Tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie MAPA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH I INNYCH OBSZARÓW DYSFUNKCYJNYCH WSKAZANYCH DO REWITALIZACJI PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SYSTEM WDRAŻANIA Podstawa prawna dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych Informacje wstępne Ustawa o finansach publicznych Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

4 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym Pomoc publiczna Zasady naboru projektów rewitalizacyjnych w ramach konkursu Zasady finansowania projektów rewitalizacyjnych Zasady monitorowania realizacji projektów rewitalizacyjnych Zasady rozliczania finansowego i rzeczowego projektów rewitalizacyjnych System zarządzania Starym Miastem. Koordynacja rewitalizacji Informacje wstępne Definicja TCM Forma TCM w Lesznie oraz zadania SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Wstęp uzasadnienie podjęcia działań promocyjnych Cele promocji i mierniki osiągnięcia założonych celów Adresaci promocji Argumenty strategii promocji Rodzaje i środki promocji Budżet promocji, realizator oraz częstotliwość podejmowania działań promocyjnych ZAŁĄCZNIKI DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

5 1. Wstęp Niniejszy dokument ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Mieście Lesznie. W poszczególnych rozdziałach omówione zostaną najważniejsze elementy składające się na całościowy obraz gminy. Kompleksowy dobór przedstawionych obszarów funkcjonowania samorządu pozwala na pełną orientację w zakresie wielu zagadnień: historii Leszna, jego środowiska geograficzno-przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego, kondycji gospodarczej i społecznej i in. 5

6 2. Wykorzystane materiały, dokumentacje W pracach nad diagnozą wykorzystano najważniejsze dokumenty o charakterze strategiczno programowym, opracowania branżowe, analizy i raporty będące w posiadaniu Gminy Miasta Leszno, tj.: Strategia Rozwoju Leszna, Strategia rozwoju mieszkalnictwa Miasta Leszna, Strategia promocji miasta Leszna do roku 2020, Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Lesznie , Raport Życie w Lesznie 2005, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Leszno 2006 r., Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata , Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008, Program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Brano pod uwagę również raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz coroczne opracowania statystyczne dotyczące sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim. Wykorzystane zostały także dane statystyczne, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Ich bezpośrednim źródłem był portal Bank Danych Regionalnych oraz Opierano się ponadto na informacjach pozyskanych z miejskich stron internetowych: Oficjalny serwis miasta Leszna: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Leszna: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie: mopr.leszno.sisco.info, Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji: bip.mzoleszno.com.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: Serwis internetowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: 6

7 Serwis internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie: Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie Serwis internetowy Całość została uzupełniona informacjami zawartymi w innych źródłach internetowych, bezpośrednio podejmujących tematykę poświęconą Lesznu. 7

8 3. Diagnoza stanu miasta Leszno 3.1. Położenie i rys historyczny Położenie Leszno jest miastem na prawach powiatu położonym w zachodniej części Polski, w południowozachodniej części województwa wielkopolskiego. W latach było stolicą województwa leszczyńskiego. Powierzchnia całkowita miasta wynosi 31,9km 2. Współrzędne geograficzne miasta to 51 51' N i 16 34' E. Miasto na prawach powiatu otoczone jest powiatem leszczyńskim, który graniczy z powiatami kościańskim, gostyńskim, rawickim, górowskim, wschowskim i wolsztyńskim. W skład powiatu leszczyńskiego ziemskiego wchodzą miasta i gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Święciechowa, Rydzyna, Wijewo i Włoszakowice. Południowo granica powiatu leszczyńskiego jest częścią granicy pomiędzy województwem wielkopolskim a województwem dolnośląskim. Największymi miastami w pobliżu są: Poznań, stolica województwa wielkopolskiego 75 km, Wrocław, stolica województwa dolnośląskiego 96 km, Kalisz 112 km, Zielona Góra 83 km, Gorzów Wielkopolski 148 km. W odległości ok. 330 km znajduje się Berlin i Praga. Do granicy polsko-niemieckiej jest zaledwie ok. 150 km. 8

9 Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata Rysunek 1. Położenie Leszna Źródło: Google Maps, Miasto leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (w układzie wschód-zachód) z drogą krajową nr 5 (układ północ-południe), która na odcinku przebiegającym przez miasto, jest równocześnie trasą europejską E261. Stwarza to bardzo dobre warunki komunikacyjne, na które wpływa bliskość granicy oraz położenie pomiędzy dwoma potężnymi ośrodkami miejskimi Poznaniem i Wrocławiem. Miasto jest także dobrze skomunikowanie pod względem kolejowym, posiada liczne połączenia w sześciu kierunkach. Leszno jest dobrze wykształconym ośrodkiem pod względem urbanistycznym, posiada wyraźnie zaznaczone wewnętrzne strefy, bez większych konfliktów przestrzennych. Wyróżnia się następujące rejony strefy zagospodarowania terenu: funkcje mieszkaniowe intensywne: Śródmieście, Nowe Miasto, Przylesie (około 430 ha), funkcje mieszkaniowe o mniejszym natężeniu i rolnicze: Antoniny, Międzytorze (około 735 ha), funkcja przemysłowa i składy: Fabryczna, Okrężna, Spółdzielcza (około 341 ha). Całość cech położenia Leszna składa się na bardzo dobrą dostępność komunikacyjną miasta i stanowi jego wielki potencjał. 9

10 Rys historyczny Pierwsze informacje na temat Leszna znajdują się w materiałach historycznych, datowanych na rok Występuje w nich jako osada Leszczno. W XV w. istniały tu obok siebie dwie osady: Leszczno i Leszczynko. Do XVI w. dzisiejsze Leszno rozwijało się zdecydowanie wolniej od sąsiednich osad, tj.: Wschowa czy Kościan. Z początkiem XVI w. rozpoczął się szybki rozwój osady, a w 1547 nadano jej prawa miejskie. Powstało gimnazjum, szkoła wyższa, synagoga, parafia ewangelicka (luterańska). W ciągu XVII wieku Leszno stało się największym w całej Wielkopolsce ośrodkiem drukarstwa, zabudowa miasta uległa znacznemu powiększeniu. Leszno przeżywało swój rozkwit, a towary w nim produkowane eksportowane były do Saksonii i Moskwy. W 1634 r. Zygmunt II Waza nadał miastu dodatkowe prawa i przywileje, dzięki czemu mieszczanie się bogacili, a Leszno stało się drugim największym miastem Wielkopolski po Poznaniu. Niestety okres ten nie trwał długo, bowiem już w 1655 i 1707 roku miasto zostało spalone i zniszczone, natomiast w roku 1709 miasto zaatakowała zaraza, która zabiła wielu mieszkańców. W 1767 i 1790 r. wybuchły kolejne wielkie pożary. Pomimo tych tragedii, Leszno za każdym razem potrafiło się podnieść i odbudować. Przez następne lata, aż do rozbiorów, miasto osiągnęło rangę głównego ośrodka produkcji tekstylnej. Silnie rozwijało się szkolnictwo (gimnazjum akademickie), zakłady farbiarskie i drukarskie. W wyniku drugiego rozbioru Polski, Leszno stało się częścią Prus. Zaborca planował przekształcić je w ośrodek wybitnie rolniczy. Miasto powiększało zajmowany obszar, jednak nie mogło swobodnie rozwijać swoich funkcji produkcyjnych i handlowych. Nadal prężnie działały drukarnie. Z początkiem XIX w. rozpoczęła się intensywna germanizacja miasta usuwano ze szkół język polski i polskich nauczycieli. Wywołało to silne reakcje i strajki ludności polskiej, rozpoczęto działania konspiracyjne, a w czasie Powstania Wielkopolskiego w r. mieszkańcy Leszna aktywnie w nim uczestniczyli. Leszno przyłączono ponownie do Polski na mocy traktatu wersalskiego 17 stycznia 1920 r.. W okresie międzywojennym miasto stało się ważnym i dobrze skomunikowanym ośrodkiem gospodarczym z rozwiniętym handlem i przemysłem (młyny, browary, tartaki, garbarnie, fabryka produktów chemicznych, wyroby włókiennicze, maszyny, wagi i fortepiany, cukier, kreda). Powrócono także do rozwoju oświaty. Z miasta zaczęły się masowe wyjazdy ludności niemieckiej. Na ich miejsce sprowadzali się Polacy. Zaraz po wybuchu II wojny światowej, do miasta wkroczyli Niemcy i rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej do Generalnego Gubernatorstwa, a Leszno stało się częścią III Rzeszy. Po wojnie rozpoczął się proces przebudowy miasta. Powstały: lotnisko szybowcowe, dworzec autobusowy, osiedla mieszkaniowe, 10

11 arteria komunikacyjna al. Konstytucji 3 Maja, Odbudowano również dworzec kolejowy. Ranga Leszna bardzo wzrosła i w 1975 stało się ono stolicą nowego województwa leszczyńskiego. Powstało wiele zakładów przemysłowych, a miasto silnie powiększyło swoją powierzchnie i liczbę ludności. Zostały w tym czasie wybudowane hala widowiskowa i kryta pływalnia. Nowe realia, jakie powstały po 1989 r. dały wielkie możliwości prowadzenia polityki lokalnej, ale jednocześnie uwidoczniły skalę problemów z jakimi musiały poradzić sobie polskie miasta Środowisko naturalne Rzeźba terenu Ukształtowanie terenu miasta jest korzystne i stwarza dobre warunki rozwoju przestrzennego Leszna. Południowa część miasta to część płaskiej i monotonnej przestrzeni Wysoczyzny Leszczyńskiej o idealnych warunkach prowadzenia intensywnej rozbudowy, natomiast część północna leży na Pojezierzu Leszczyńskim (ukształtowane podczas ostatniego zlodowacenia w fazie jego najdalszego zasięgu - fazie leszczyńskiej). Obie formy geomorfologiczne oddzielone są od siebie moreną czołową. Część północna jest wyniesiona w stosunku do części południowej ok. 40 m. Budowa geologiczna Na obszarze miasta przeważa podłoże trzeciorzędowe o różnej miąższości (od 7,0 do 50 m). Jego skład to gliny zwałowe, piaski i żwiry. Nieliczne osady czwartorzędowe to głównie namuły organiczne oraz cienkie warstwy torfów. Wody powierzchniowe Zasoby wód powierzchniowych są ubogie. Wynika to z podłoża geologicznego miasta, składającego się z warstw łatwo przepuszczalnych. Wody znajdujące się na powierzchni, nie dokonują spływu powierzchniowego, lecz przesiąkają do podłoża. Oznacza to także, że wody gruntowe na znacznych obszarach miasta zalegają bardzo wysoko, tzn. tuż pod powierzchnią gruntu (1-2 m). Warunki te stanowią dość duże ograniczenie rozwoju przestrzennego miasta i wymagają stosowania odpowiednich zabiegów technicznych. 11

12 Pomimo tego że zasoby wód podziemnych na potrzeby miasta są wystarczające, są one średniej jakości (ze względu na płytkie zaleganie i zanieczyszczenia pochodzenia antropogeniczne) i wymagają uzdatniania. Warunki glebowe Na obszarze miasta warunki glebowe są dość dobre i wystarczające do prowadzenia umiarkowanej gospodarki rolnej. Gleby najlepszej I klasy bonitacyjnej w mieście nie występują. Zdecydowanie przeważają gleby V (gleby orne słabe) i VI klasy (gleby najsłabsze), jednak gleby przydatne do rolniczego wykorzystania, zajmują ok. 39% powierzchni Leszna. Wykres 1. Struktura klas glebowych miasta stan na 2004 rok źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Tam, gdzie warunki hydrogeologiczne (płytkie zaleganie wód gruntowych) nie pozwalają na rozwój zabudowy miejskiej, należy wprowadzać funkcje sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta i okolic, natomiast na terenach o dobrych uwarunkowaniach hydrogeologicznych dla budownictwa, a słabych dla rolniczego wykorzystania, należy skierować przyszły rozrost urbanistyczny Leszna. Zapewni to na maksymalnie efektywny i harmonijny rozwój. Zasoby surowcowe Leszno nie dysponuje dużym zapleczem surowcowym. Największe znacznie mają złoża kruszywa naturalnego, odznaczającego się wysoką jakością, położone w najbliższym otoczeniu miasta (Strzyżewice, 12

13 na zachód od centrum). Ponadto występuje jeszcze gaz ziemny, lecz jego jakość jest tak mała, że jego wydobycie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Warunki klimatyczne Miasto Leszno charakteryzuje się łagodnym klimatem, wywoływanym przez oceaniczne masy powietrza. Obszar miasta znajduje się w wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Przeważają wiatry zachodnie. Średnia roczna temperatura wynosi dla całej dzielnicy ok. 8,2 C. Opady wahają się od 500 do 550 mm. Leszno, jak ilustruje poniższa tabela, nieznacznie odbiega od średnich dla tego obszaru wartości: Tabela 1. Średnie wieloletnie cechy klimatu w mieście Średnie temperatury powietrza Względna wilgotność powietrza Zachmurzenie nieba Suma opadów rocznie Średnia prędkość wiatru C % % mm m/s 8, ,4 źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Okres wegetacyjny tej dzielnicy jest jednym z najdłuższych w całym kraju, i wynosi ok. 228 dni. Niewielkie urozmaicenie powierzchni miasta wpływa na małe zróżnicowanie klimatu wewnątrz miasta północna część jest minimalnie cieplejsza i bardziej wilgotna. Użytkowanie gruntów Powołując się na dane z roku 2005, użytki rolne zajmują w Lesznie 41,9% powierzchni miasta, czyli 1338 ha. Dominują wśród nich grunty orne (północny-wschodnie i południowy-zachodnie obrzeża) z niewielkim udziałem łąk. Sady wraz z pastwiskami zajmują zaledwie 1% powierzchni miasta. Tabela 2. Użytkowanie gruntów w mieście Rok ha % ha % ha % ha % ha % ha % Użytki rolne , , , , , ,9 grunty orne , , , , , ,9 sady 35 1,1 35 1,1 35 1,1 21 0,7 21 0,7 21 0,7 łąki 230 7, , , , , ,1 pastwiska 8 0,3 8 0,3 8 0,3 8 0,3 8 0,3 9 0,3 13

14 Lasy i grunty leśne 240 7, , , , , ,8 Pozostałe grunty i nieużytki , , , , , ,3 źródło: Główny Urząd Statystyczny Lasy i grunty leśne zajmują 248 ha jest to głównie wschodnia część miasta, łącząca się z większym kompleksem leśnym poza jego granicami. Największa powierzchnia miasta, ponad 1600 ha, należy do kategorii pozostałe i nieużytki. Na tę wielkość składają się tereny zagospodarowane funkcjami typowo miejskimi i in.: tereny komunikacyjne: ok. 390 ha, przewaga dróg z udziałem kolei (98 ha); tereny osiedlowe: ok. 875 ha, przewaga terenów zabudowanych (687 ha), tereny niezabudowane (rezerwy) to ok. 106 ha, niewielki udział terenów zielonych - ok. 82 ha; tereny przemysłowe i składowe: ok. 315 ha; nieużytki: zaledwie ok. 15 ha; wody: 9 ha. Rozpatrując zmiany w strukturze użytkowania gruntów w okresie lat , zauważalny jest kilkuprocentowy spadek powierzchni użytków rolnych w Lesznie w okresie utrzymywał się on na poziomie ok. 47%, by w roku 2003 spaść do poziomu 42%. W latach następnych utrzymano ten stan. Wzrosła natomiast powierzchnia lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów i nieużytków Zagospodarowanie terenu Zasoby mieszkaniowe Całkowita liczba mieszkań w roku 2006 wynosiła w Lesznie Średnia powierzchnia mieszkania wynosi 70,2 m 2 (46,4 m 2 w mieszkaniach TBS i 94,4 m 2 w mieszkaniach osób fizycznych). W okresie lat , wartość ta poprawiła się niezauważalnie (niecały 1 m 2 ), i wyraźnie odbiega od średniej dla całości województwa wielkopolskiego, wynoszącej 76,8 m 2. Wzrost liczby mieszkań w analizowanym okresie jest zauważalny, miasto powiększyło swój zasób o 1479 mieszkania. Jeszcze wyraźniejszy jest wzrost liczby izb, o blisko 6 tysięcy. Jednak nie przekłada się on na wzrost komfortu mieszkańców, bowiem wskaźnik ilości izb przypadających na jedno o mieszkanie nie zmienił się w badanym okresie i wynosi 3,92 (2,6 w mieszkaniach TBS i 4,5 w mieszkaniach osób fizycznych). 14

15 Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe miasta Leszno Rok mieszkania ogółem izby powierzchnia użytkowa mieszkań źródło: Główny Urząd Statystyczny Struktura własnościowa mieszkań znajdujących się w Lesznie pokazuje, że własnością gminną jest zaledwie 12% całości zasobu. Zdecydowanie dominują dwie formy własności własność osób fizycznych (42%) oraz spółdzielni mieszkaniowych (41%), co można potraktować jako korzystne zjawisko. Niewielki udział mają zasoby należące do zakładów pracy. Analogiczna struktura dla roku 2001 była bardzo podobna, choć można zaobserwować pewne zmiany. W stosunku do roku 2001, gmina zmniejszyła swój udział w ogóle zasobów o 1%, spadł również udział spółdzielni mieszkaniowych (o 2%). Wszystkie te mieszkania przechodziły na własność osób fizycznych, bowiem widoczne jest zwiększenie udziału tej formy własności, z 39% w 2001 roku do 42% w 2006 roku. Wskazuje to na wdrażanie polityki zbywania praw własności mieszkań w ręce osób prywatnych, mające na celu przeniesienie odpowiedzialności za remonty i utrzymanie bieżące, a co za tym idzie partycypację finansową, na mieszkańców. Wykres 2. Mieszkania wg form własności stan na 2006 r. źródło: Główny Urząd Statystyczny Zasobem gminnym zarządza w Lesznie Miejski Zakład Budynków Komunalnych. W jego skład wchodzą 2952 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni m 2. Ich średnia powierzchnia to 50,44 m 2, 15

16 co znacząco odbiega od średniej (70,2 m 2 ). Ze względu na swój wiek, obiekty te wymagają znacznych nakładów finansowych. 16

17 Wykres 3. Struktura wiekowa budynków zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie 1% 56% 4% 12% 27% 0-10 lat lat lat lat >100 lat źródło: Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie Ponad połowa lokali komunalnych została wybudowana ponad 100 lat temu, a 27% zasobu gminnego ma między 61 a 100 lat. Łączny udział lokalni najmłodszych do 30 lat, to zaledwie 5% całości zasobu komunalnego, przy 83% najstarszych. Oznacza to nie tylko konieczność przeznaczania na ich utrzymanie i remonty bardzo dużych nakładów finansowych, ale także coraz gwałtowniejszy wzrost tych nakładów. Stąd bardzo pilna potrzeba wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta. Sieć komunikacyjna Miasto jest bardzo dobrze połączone z zewnętrznym systemem transportowym, leży bowiem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z droga krajową nr 5 oraz trasą europejską E261. Przebieg DK12 w granicach administracyjnych wyznaczają ulice: Szybowników, Aleje Jana Pawła II, Unii Europejskiej i Kąkolewska; przebieg DK5 wyznaczają następujące ulice: Poznańska i Aleje Konstytucji 3 Maja. Wewnętrzna sieć transportowa jest dobrze rozwinięta i stwarza dobre warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Tereny zajęte przez infrastrukturę komunikacyjną zajmują w Lesznie ok. 13% powierzchni miasta, z czego największy udział mają drogi. Ich łącza długość w granicach administracyjnych wynosi 159,2 km. Od kilku lat nie powstają nowe odcinki a wszelkie inwestycje polegają na remontach i modernizacjach istniejących. Jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie wobec ciągłego wzrostu liczby samochodów w mieście (w 2006 r było ich niż w roku 2005 i można przypuszczać, że przyrost będzie z każdym rokiem coraz bardziej dynamiczny). Dominują drogi o własności gminnej, stanowiące 60% długości całej sieci drogowej miasta. 17

18 Wykres 4. Struktura własnościowa dróg Leszna stan na 2006 r. 8% 4% 60% 28% krajowe wojewódzkie powiatowe gminne źródło: Urząd Miasta Leszna Pozytywnym zjawiskiem jest stały wzrost długości ścieżek rowerowych. Ich łączna długość w mieście w okresie niemalże się podwoiła z 10,6 km w roku 2000 do 19,6 km w 2006 r. Gospodarka wodna W mieście funkcjonują trzy ujęcia komunalne: Przybyszewo Strzyżewice, Zaborowo, Karczma Borowa. Woda jest na tyle słabej jakości, że wymaga uzdatniania, jednak problem ten został rozwiązany już w 1995 roku, gdy oddano ostatnią stację uzdatniania. Na ujęcie Przybyszewo Strzyżewice składa się 9 studni głębinowych. Pobrana z nich woda kierowana jest do Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach. Jest to najnowocześniejsza stacja z użytkowanych przez miasto (zautomatyzowana i zaopatrzona w system monitoringu), a jej maksymalny pobór wód podziemnych wynosi 510 m3/h. Ujęcie stacji Karczma Borowa posiada 3 studnie głębinowe zlokalizowane w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Karczma Borowa). Jej maksymalny pobór wód podziemnych wynosi 250 m3/h. Najstarszą z eksploatowanych przez miasto stacji jest stacja w Zaborowie. Jej ujęcie składa się z 6 studni głębinowych, a maksymalny pobór to 260 m3/h. Istniejąca w centrum miasta przy ul. Poniatowskiego wieża ciśnień, oparta na studni artezyjskiej, nie jest już eksploatowana. Tabela 4. Podstawowe dane o sieci wodociągowej miasta. J.m. Rok długość czynnej sieci rozdzielczej km 130,9 137,5 143,5 149,5 149,9 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania woda dostarczona gospodarstwom domowym szt dam , , , , ,40 18

19 ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba źródło: Główny Urząd Statystyczny Długość czynnej sieci sukcesywnie rośnie. Na początku badanego okresu, w 2002 r. wynosiła ona 130,9 km, podczas gdy w roku 2006 wynosiła 149,9 km. Szczególne przyśpieszenie w budowie nowych odcinków nastąpiło od roku 2002, i trwało do 2005 r. włącznie. Wzrasta także liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, choć wzrost ten zatrzymał się w ostatnim badanym roku 2006 (wzrost o 0%). Z sieci wodociągowej korzysta w mieście ok. 98,3% mieszkańców. Wzrosła także ilość dostarczanej wody do gospodarstw domowych. Jest to główna grupa odbiorców wody w Lesznie. W 2006 r. wartość ta jest większa od wartości z roku 2002 o ok. 10%, przy czym wyraźny jest spadek w roku Wykres 5. Zmiany długości czynnej sieci rozdzielczej Leszna źródło: Główny Urząd Statystyczny Ma to również swoje odbicie w średnim zużyciu wody na jednego mieszkańca Leszna. Ogólnie jest wyraźna tendencja wzrostowa zużycia, porównując lata 2002 i 2006 wzrost wynosi ok. 10%. Rozpatrując zużycie wody wg grup odbiorców, wzrasta ono zarówno w grupie odbiorców gospodarstw domowych, jak i również przez podmioty gospodarcze (o 26,4 tys. m3 wody w 2006 r. więcej niż w roku ubiegłym). Gospodarka ściekowa Problemy z gospodarką ściekową w mieście zostały rozwiązane w znacznym stopniu w roku 1996 roku, gdy uruchomiono oczyszczalnię Henrykowo o przepustowości równej m 3 na dobę. Stanowi to 19

20 rezerwę w stosunku do obecnych potrzeb (stację zaprojektowano do obsługiwania miasta liczącego mieszkańców), a więc istnieją możliwości do dalszego rozwoju miasta. W roku 2000 oddano do użytku II etap budowy (część biologiczną). Tabela 5. Podstawowe dane o sieci kanalizacyjnej miasta. Rok J.m długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 121,6 137,5 146,5 158,6 158,6 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt ścieki odprowadzone dam , , , , ,00 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba źródło: Główny Urząd Statystyczny Długość czynnej sieci kanalizacyjnej rośnie z roku na rok. W 2002 r. jej długość wynosiła 121,6 km, w roku ,6 km, co stanowi przyrost o 30%. Nie dotyczy to jednak roku 2006, co wynika z braku budowy nowych połączeń kanalizacyjnych oraz wodociągowych w tym roku ,00 Wykres 6. Ścieki odprowadzone [dam3] , , , , , źródło: Główny Urząd Statystyczny Wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pociąga za sobą wzrost ilości odprowadzonych ścieków. Dla Leszna jest to także wyraźnie widoczne. W ciągu badanego okresu ilość ta zwiększyła się o 183,30 dam 3, czyli o 6,6%. Główną przyczyną jest zwiększona emisja z gospodarstw 20

21 domowych, bowiem w pozostałych grupach (szczególnie przemysł) zanotowano spadek ilości odprowadzanych ścieków. Z sieci kanalizacyjnej korzystało w mieście w 2006 r mieszkańców, czyli 93%. Udział ten systematycznie rośnie (w 2002 r. wynosił 91,9%). Gospodarka odpadami Działania w zakresie gospodarki odpadami są prowadzone m.in. przez Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Jest to spółka z udziałem 19 samorządów gminnych: Leszno (największy udział - 37,17%), Osieczna, Lipno, Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Miejska Górka, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiatu rawickiego. Miasto Leszno oraz MZO Sp. z o.o. realizują przy udziale środków Funduszu Spójności Projekt Grupowy pn. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Tabela 6. Odpady stałe zebrane. Rok J.m odpady wytworzone na 1 km2 t 665,6 843,8 806, , ,30 udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku % 13,1 13,7 16,3 24,1 20,4 udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku % 86,9 86,3 83,7 62,6 79,6 źródło: Główny Urząd Statystyczny W badanym okresie lat bardzo wyraźnie wzrosła liczba wytworzonych w mieście odpadów, przypadająca na 1 km 2. W roku 2006 ok. 20% z całości odpadów wytworzonych ulega składowaniu, natomiast blisko 80% wytworzonych odpadów stałych podlega procesom odzysku. Sieć gazowa Długość sieci gazowej Leszna w analizowanym okresie pomiędzy 2002 r. a 2004 r. wzrosła. Na koniec 2006 r. w mieście funkcjonowało 178,2 km sieci, czyli o ok. 11% więcej niż w roku Wzrosła też liczba czynnych połączeń do budynków mieszkalnych, do 6745 sztuk w 2004 r., co wpłynęło na wzrost liczby odbiorców gazu w mieście do gospodarstw domowych. Nie przełożyło się to jednak na wzrost zużycia gazu, bowiem w roku 2004 zużyto go w mieście o 269,80 tys. m 3 mniej niż w 2002 r. 21

22 Wzrosła także liczba ludności korzystającej z sieci gazowej w 2004 r. korzystało z niej mieszkańców, czyli ponad 89% ludności ogółem. Tabela 7. Podstawowe dane o sieci gazowej miasta. J.m. Rok długość czynnej sieci ogółem km ,8 178,2 czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt odbiorcy gazu gosp.dom zużycie gazu tys. m , ,20 ludność korzystająca z sieci gazowej osoba źródło: Główny Urząd Statystyczny Sieć energetyczna W sferze energetycznej miasta od wielu lat trwa stopniowy wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, co jest związane przede wszystkim z budownictwem mieszkaniowym. Wyraźna jest tendencja wzrostu średniego zużycia energii, o MW*h w ciągu 6 badanych lat w roku 2000, na jednego odbiorcę przypadało 1,726 MW*h, natomiast w 2006 już 1,822 MW*h rocznie. odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu Tabela 8. Podstawowe dane o sieci energetycznej miasta. J.m. Rok szt MW*h źródło: Główny Urząd Statystyczny 3.4. Sytuacja demograficzna W 2006 r. Leszno zamieszkiwało mieszkańców, przy gęstości zaludnienia równej 2004,8 osoby/km 2. Obserwuje się wzrost liczby ludności miasta. Ogólna liczba ludności wzrastała w każdym roku (najmniej w 2002 i 2003 r.) i zwiększyła się w badanym okresie o 871 osób. W 2006 r. spadła o 15 osób. Struktura ludności wg płci w badanym okresie wskazuje, że w przypadku mężczyzn, liczebność populacji ulega znacznym zmianom w latach 2001, 2004 i 2005 wzrastała w stosunku do roku 22

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010r. Miasto Leszno

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010r. Miasto Leszno Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010r. Miasto Leszno Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. WYKORZYSTANE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo