OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA"

Transkrypt

1 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Rzeszów 2011

2 2 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

3 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO RZESZÓW, ul. Targowa 1, tel/fax (0-17) , ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE: KROSNO, ul. Lewakowskiego 7, tel/fax (0-13) , TARNOBRZEG, ul. 1-go Maja 4, tel/fax (0-15) , Dyrektor: Ewa Młodochowska Zastępca Dyrektora: Renata Drążek ZESPÓŁ AUTORSKI: Krystyna Kołodziejczyk-Dobrzańska Kierownik Zespołu Obszary niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych Alicja Janiczek Elżbieta Janiczek Joanna Przybysz-Świergul Jan Rakuś Piotr Słotwiński Obszary niekorzystnych zjawisk w środowisku przyrodniczym Agata Bukała Agnieszka Drostek Lucyna Garbacka Anna Matyka Małgorzata Słupczyńska Obszary niekorzystnych zjawisk (konfliktów) w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Barbara Kowal-Słotwińska Iwona Skomiał Obszar problemowy związany z funkcjonowaniem dużego miasta Joanna Mach Anna Skóra Obszary wymagające szczególnych działań (obszary uzdrowiskowe) Lucyna Zymyn Analiza obszarów problemowych i konfliktowych w odniesieniu do spójności terytorialnej kraju przedstawionej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) Władysław Gurdak Opracowanie graficzne Bartłomiej Głowacki Małgorzata Ludera Robert Sudoł Pomoc techniczna Jolanta Kocoń 3

4 4 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

5 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE OBSZARY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Obszary stagnacji gospodarczej w skali ponadlokalnej i o szczególnie wysokim i trwałym bezrobociu Ogólna charakterystyka demograficzna województwa Obszary o szczególnie trwałym i wysokim bezrobociu Przedsiębiorczość sposobem na rozwiązanie problemu braku miejsc pracy Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary nieefektywnej gospodarki rolnej Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary poprzemysłowe i powojskowe Obszary poprzemysłowe i pokolejowe Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary powojskowe Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa OBSZARY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM Obszary zagrożone powodzią Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska problemowego Kierunki rozwoju systemu ochrony przed powodzią Identyfikacja obszarów konfliktowych Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary zagrożone erozją Uwarunkowania prawne Zjawisko erozji Obszary w województwie podkarpackim zagrożone erozją Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary istniejących i potencjalnych osuwisk Uwarunkowania prawne Ruchy masowe i ich uwarunkowania środowiskowe Ruchy masowe w województwie podkarpackim Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary przekroczeń standardów jakości powietrza Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska problemowego

6 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary zagrożone zanieczyszczeniem wód podziemnych (obszary występowania tzw. bomb ekologicznych ) Uwarunkowania prawne Opis zjawiska problemowego Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Tereny zdegradowane górnictwem siarki Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis zjawiska problemowego Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa OBSZARY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK (KONFLIKTÓW) W STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ Uwarunkowania prawne Obszary konfliktów odcinków dróg z obszarami chronionymi przyrodniczo Autostrada A Droga ekspresowa S Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Kolej Obszary konfliktów korytarzy infrastrukturalnych tranzytowych z obszarami chronionymi przyrodniczo Obszary konfliktów korytarzy transportowych o znaczeniu międzynarodowym z obszarami chronionymi przyrodniczo Obszary konfliktów przemysłu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z obszarami chronionymi przyrodniczo oraz zbiornikami wód podziemnych Uwarunkowania prawne Diagnoza i opis konfliktu Obszary konfliktów poligonów wojskowych z terenami sąsiednimi (w tym obszarami chronionymi przyrodniczo) Diagnoza i opis konfliktu Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa OBSZARY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ Obszar problemowy związany z funkcjonowaniem dużego miasta Delimitacja obszaru Problemy funkcjonalno-przestrzenne Problemy związane z rozmieszczeniem funkcji metropolitalnych Problemy związane z obszarami zdegradowanymi w strefie śródmiejskiej Niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych Problemy demograficzne Problemy związane ze stanem komunikacji Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Obszary uzdrowiskowe Uwarunkowania prawne Uwarunkowania wynikające z możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego Naturalne surowce lecznicze kopaliny lecznicze wody lecznicze i wody mineralne Charakterystyka miejscowości uzdrowiskowych Uzdrowisko Horyniec-Zdrój Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój Uzdrowisko Polańczyk

7 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Uzdrowisko Rymanów Zdrój Zagospodarowanie stref uzdrowiskowych identyfikacja oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń, konfliktów Uzdrowisko Horyniec-Zdrój Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój Uzdrowisko Polańczyk Uzdrowisko Rymanów Zdrój Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa ANALIZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH I KONFLIKTOWYCH W ODNIESIENIU DO SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ KRAJU PRZEDSTAWIONEJ W KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (KPZK 2030) Wstęp Wyciąg z KPZK Uwagi wstępne Uwarunkowania rozwoju Analiza obszarów problemowych i konfliktowych w odniesieniu do spójności terytorialnej kraju przedstawionej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZP 2030) Obszary stagnacji gospo-darczej w skali ponad-lokalnej i o szczególnie wysokim i trwałym bezro-bociu PODSUMOWANIE ORAZ WYTYCZNE DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WYKAZY Wykaz rysunków Wykaz wykresów Wykaz tabel Wykaz schematów Wykaz fotografii

8 8 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

9 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez obszar problemowy należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W licznych opracowaniach na ten temat oprócz pojęcia obszary problemowe używa się także pojęć: obszary konfliktowe, niedostatku, depresyjne, trudne, upośledzone, zagrożeń, opóźnione w rozwoju czy słabo rozwinięte lub obszary negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, ekonomicznej, technicznej, które wywołują anomalie wewnętrzne w strukturach przestrzennych. Obszarami problemowymi będą też obszary niewykorzystanych szans i możliwości rozwojowych wynikających z posiadanych zasobów materialnych oraz ludzkich. Obszar problemowy charakteryzować się może małą efektywnością gospodarowania, niszczeniem środowiska przyrodniczego i konfliktami między funkcjami rozwojowymi, niską efektywnością i dysfunkcjami struktur przestrzennych, wymagającymi specjalnych działań. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 39 ust. 3 pkt 4 nakłada obowiązek określenia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa obszarów problemowych wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszarów metropolitalnych. Ogólnie przyjęto, że obszar problemowy to obszar, na którym występują zjawiska procesy i zachowania ze sfery społecznej, ekonomicznej i technicznej wywołujące anomalie w strukturach przestrzennych oraz stwarzające problemy i konflikty z punktu widzenia realizacji założeń rozwojowych przyjętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. W obowiązującym Planie Zagospodarowania Województwa Podkarpackiego (PZPWP), uchwalonym w 2002 roku zostały określone problemy i konflikty o charakterze regionalnym w zakresie struktur przestrzennych, ochrony środowiska, infrastruktury społeczno-gospodarczej i technicznej. Wskazano także obszary wymagające specyficznych działań. W celu poszerzenia i uszczegółowienia tej problematyki zostało wykonane w latach opracowanie pt. Obszary problemowe i konfliktowe w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją wcześniejszego. Generalnie oparto na danych statystycznych z 2009 roku oraz danych z 2010 i 2011 roku, sporadycznie z lat wcześniejszych w przypadku, gdy były to jedyne udostępnione wyniki badań ostatnio wykonywanych. Opracowanie składa się z części tekstowej, 37 załączników graficznych rysunków w skali 1: , 1: i 1: , przedstawiających w możliwie prosty i czytelny sposób problematykę omawianą w poszczególnych rozdziałach oraz mapy wynikowej w skali 1: , na której zostały pokazane wytypowane obszary problemowe i konflikty przestrzenne stwarzające istotne problemy w rozwoju województwa podkarpackiego. Opracowanie ma charakter wszechstronnej analizy społeczno-gospodarczoprzestrzennej. Wytypowano obszary problemowe według ich wagi i znaczenia dla prawidłowego gospodarczego i przestrzennego rozwoju województwa podkarpackiego, takie jak: obszary niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych, obszary niekorzystnych zjawisk w środowisku przyrodniczym i w strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz obszary wymagające szczególnych działań, jakimi są: obszar problemowy związany z funkcjonowaniem dużego miasta i obszary uzdrowiskowe. 9

10 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Opisano problemy i konflikty występujące na wskazanych obszarach i przeprowadzono ich delimitację. Wskazano kierunki i sposoby rozwiązania problemów i sytuacji konfliktowych oraz określono wytyczne do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa, będącej aktualnie w opracowaniu. Szczególnie starannie zostały przeanalizowane i opisane obszary stagnacji gospodarczej dotknięte problemami strukturalnymi według wybranych wskaźników, które zostały zestawione ze sobą i porównane przy pomocy wzorów ekonometrycznych, dzięki czemu uzyskano jasny obraz województwa i występujących w nim problemów gospodarczych. Na potrzeby opracowania użyta została ekonometryczna metoda korelacyjno-wagowa, która pozwoliła wystandaryzować brane pod uwagę dane. Dokonano także krótkiej analizy obszarów problemowych i konfliktowych w odniesieniu do spójności terytorialnej kraju przedstawionej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030). Ostateczne wyniki prac zostaną wykorzystane przy określaniu kierunków zagospodarowania województwa podkarpackiego. 10

11 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE 2. OBSZARY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH 2.1. Obszary stagnacji gospodarczej w skali ponadlokalnej i o szczególnie wysokim i trwałym bezrobociu Celem niniejszego opracowania jest wskazanie obszarów problemowych, stanowiących zgrupowania przestrzenne gmin i powiatów, wykazujących przejawy recesji bądź stagnacji gospodarczej i ich delimitacja. By właściwie ocenić i wyznaczyć takie obszary, przeanalizowane zostaną następujące wskaźniki: udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminach; liczba pracujących na 10 tysięcy ludności w gminach; liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tysięcy ludności; dochody własne gmin na 1 mieszkańca; wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca gminy. Wskaźniki te zostaną zestawione ze sobą i porównane przy pomocy wzorów ekonometrycznych, dzięki czemu dadzą jasny obraz województwa i występujących w nim problemów gospodarczych, posiadających znamiona marazmu i stagnacji gospodarczej. Na potrzeby opracowania użyta zostanie ekonometryczna metoda korelacyjno- wagowa, która pozwoli wystandaryzować brane pod uwagę dane. Umożliwi ona zbadanie sytuacji gospodarczej gmin województwa i utworzenie rankingu punktowego dla wszystkich gmin. By móc nadać poszczególne wartości punktowe gminom, porównuje się wskaźniki, wyznaczając minimum i maksimum dla każdego wskaźnika a następnie unitaryzuje się je, zwracając uwagę na to, które z nich są stymulantami, a które destymulantami. Dalszym etapem jest wyznaczenie średniej arytmetycznej z tych wystandaryzowanych wskaźników i szukanie współczynnika korelacji pomiędzy wskaźnikami a średnią arytmetyczną. Nadanie finalnych punktów jest czynnością końcową. Punktacja następuje poprzez wyznaczenie sumy ilorazów każdego wskaźnika i jego współczynnika korelacji. Wzięte będą również pod uwagę takie miary jak stopa bezrobocia, wartość produktu krajowego brutto (PKB) 1 oraz wartość dodaną brutto (WDB) 2 wygenerowane przez całe województwo. Wskaźniki te, choć z natury mają charakter ogólny, są wiarygodną bazą do rozważań na temat bezrobocia i przedsiębiorczości w regionie. Tłem dla rozważań na temat gospodarki województwa będą ogólne dane charakteryzujące ten region: liczebność mieszkańców, powierzchnia województwa, poziom urbanizacji, wysokość przyrostu naturalnego i mediana wieku mieszkańców. Te dane ogólne przedstawią w skrócie szkic demograficzny regionu. (Rysunek Nr 1 Gęstość zaludnienia). Kolejnym etapem będzie analityczny opis wskaźników odnoszących się do tematyki bezrobocia od ogólnych jak stopa bezrobocia w województwie i powiatach poprzez liczbę bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie oraz liczbę pracujących na liczbę ludności gminy (Rysunek Nr 2 Liczba pracujących na 10 tys. ludności). 1 Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Stanowi sumę wartości dodanej brutto wytworzonej przez krajowe jednostki instytucjonalne powiększoną o podatki od produktu i pomniejszoną o dotację do produktu. PKB jest liczony w cenach rynkowych. 2 Wartość dodana brutto (WDB) mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. Stanowi różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim i jest wyrażona w cenach bazowych. 11

12 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Problematyce bezrobocia w województwie poświęcona zostanie znaczna część opracowania. Jest to, bowiem czynnik najmocniej opóźniający rozwój województwa i najbardziej wpływający na niekorzystne zjawiska gospodarcze w regionie. Dlatego aspekt bezrobocia zostanie potraktowany odrębnie i poddany zostanie analizie przestrzennej z wyodrębnieniem powiatów (Rysunek Nr 3 Stopa bezrobocia) i gmin (Rysunek Nr 4 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym). Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia będą brały udział w ekonometrycznej analizie przestrzennej województwa, ale zostaną one również wyciągnięte przed nawias, wyróżnione i potraktowane szczegółowo. Następnie analizie poddane będzie zagadnienie przedsiębiorczości w regionie liczba podmiotów gospodarczych, ich struktura według REGON (dane ogólne) oraz liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców gminy (dane szczegółowe). Kolejna część opracowania odnosić się będzie do sytuacji finansowej gmin województwa. Porównaniu zostaną poddane gminy pod względem wydatków inwestycyjnych oraz dochodów własnych na jednego mieszkańca. Końcową część stanowić będzie podsumowanie analizy ogólnej oraz ekonometrycznej. Wyodrębnione i opisane zostaną skupiska gmin i obszary o najniższych parametrach gospodarczych miejsca, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie, znikoma przedsiębiorczość, relatywnie niewielkie dochody własne gmin, a nakłady finansowe na inwestycje na niskim poziomie. Prócz obszarów o najniższych wskaźnikach gospodarczych oddzielnie wyodrębnione zostaną obszary o szczególnie trwałym i wysokim bezrobociu (Rysunek Nr 5 Obszary o szczególnie trwałym i wysokim bezrobociu) Ogólna charakterystyka demograficzna województwa Województwo podkarpackie zajmuje powierzchnię km². Na koniec 2009 roku zamieszkiwało go 2 101,7 tys. osób. Gęstość zaludnienia województwa wyniosła 118 osób na km². Wskaźnik ten wykazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne, co obrazuje Rysunek Nr 1 Gęstość zaludnienia. Największą gęstością zaludnienia charakteryzują się gminy położone z centralnej części województwa oraz gminy położone wokół ośrodków miejskich. Są to gminy leżące w paśmie o kierunku równoleżnikowym od Dębicy przez Rzeszów, Jarosław aż po Przemyśl. Najniższa gęstość zaludnienia występuje natomiast w gminach powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz lubaczowskiego. Są to gminy położone peryferyjnie, najczęściej mocno zalesione (szczególnie obszar gmin bieszczadzkich), charakteryzujące się trudną dostępnością komunikacyjną. Na tych tak słabo zaludnionych obszarach dominującą funkcją gospodarczą pozostaje rolnictwo i leśnictwo. Nierównomierne rozmieszczenie ludności w województwie podkarpackim wynika, zatem z niejednolitych warunków przyrodniczych, różnorodnego charakteru gospodarczego poszczególnych gmin i powiatów, poziomu ich zurbanizowania a także jest konsekwencją powojennych procesów demograficzno-osadniczych. Cechą charakterystyczną województwa jest stosunkowo wysoki poziom przyrostu naturalnego znacznie odbiegający od średniej krajowej. W 2009 roku wyniósł on 1,8 natomiast w kraju 0,9. Województwo podkarpackie jest najsłabiej zurbanizowanym województwem w Polsce. W 47 miastach regionu zamieszkiwało niewiele ponad 41% mieszkańców. Dla porównania średni wskaźnik dla Polski wyniósł 61%. 12

13 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Wykres 1. Struktura ludności według miejsca zamieszkania (stan na r.). 41,1% Ludność zamieszkująca miasta 58,9% Ludność zamieszkująca wsie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. Mediana wieku (wiek środkowy) mieszkańców województwa podkarpackiego w 2009 roku wynosiła 35,8 lat. W Polsce mediana wieku Polaków w 2009 roku wynosiła 36,1 lat. Jednak, co warto zaznaczyć, w okresie ostatnich lat społeczeństwo województwa starzeje się. Następuje zmniejszenie się udziału dzieci i młodzieży do 17 lat, czemu towarzyszy stopniowy proces wzrostu liczby osób w wielu poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i powyżej). Jak wynika z analizy rynku pracy przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym obniżył się z 21% w 2008 roku do 20,4% w roku Jednocześnie wzrósł nieco udział osób w wieku poprodukcyjnym z 15,5% w 2008 roku do 15,7% w roku Zwiększył się także udział ludności w wieku produkcyjnym z 63,5% w 2008 roku do 63,9% w roku W regionie tak słabo zurbanizowanym i położonym peryferyjnie, z dala od rozwiniętych gospodarczo ośrodków, istnieje szereg utrudnień i barier rozwojowych. Stosunkowo niekorzystna gospodarczo sytuacja województwa jest konsekwencją wielu czynników, zarówno historycznych jak i mających charakter współczesny. Słaba sieć komunikacyjna, niekorzystne położenie, brak ośrodka metropolitalnego wszystko to wpływa na powolny rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego Obszary o szczególnie trwałym i wysokim bezrobociu Rozmiar i skala bezrobocia w województwie podkarpackim jest jednym z największych problemów regionu. Dotkliwość tego zjawiska znacząco oddziałuje na poziom życia jego mieszkańców. Trudności w uzyskaniu pracy i stałego zatrudnienia w województwie podkarpackim opóźniają jego rozwój. Niekorzystnym efektem takiego stanu rzeczy jest ustawiczny odpływ młodych, dobrze wykształconych ludzi. Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na koniec 2009 roku w województwie podkarpackim było zarejestrowanych bezrobotnych. Niepokojącym problemem jest wzrost liczby bezrobotnych, który zanotowano we wszystkich powiatach naszego województwa, przy czym największy w: stalowowolskim (wzrost o bezrobotnych), mieleckim (o 2 217), jarosławskim (o 1 864), krośnieńskim (o 1 658), jasielskim (o 1 617) i przeworskim (o 1 557). Miarą, jaką przyjmuje się powszechnie w celu opisu natężenia bezrobocia, jest stopa bezrobocia. Wskazuje ona na udział bezrobotnych w populacji aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia w 2009 wynosiła 15,9%, natomiast w kraju 11,9%. Wskaźnik ten w obu przypadkach przyjął wartość wyższą niż w 2008 roku Zarówno w samym podkarpackim, jak i w Polsce wzrosło bezrobocie. Jest to w pewnej mierze efekt kryzysu gospodarczego, jak i konsekwencja szukania oszczędności wśród pracodawców w każdym sektorze zagrożonej kryzysem gospodarki kraju i województwa. Zmiany wysokości stopy bezrobocia w województwie i kraju na przestrzeni roku 2002 i 2009 obrazuje wykres poniżej. 13

14 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Wykres 2. Stopa bezrobocia w [%] w latach ,6 18,0 20,2 20,0 19,1 19,0 18,5 17,6 16,4 14,8 14,4 11,4 13,1 9,5 15,5 11,9 Polska Województwo rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Najwyższą stopę bezrobocia, wśród podkarpackich powiatów, odnotowano w powiecie bieszczadzkim (aż 25,7% spośród populacji aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu posiadało status bezrobotnego). Niewiele niższą stopę bezrobocia posiadał powiat leski (25,1%). Stopa bezrobocia przekroczyła 20% w powiatach: brzozowskim (24,3%), niżańskim (24,2%), strzyżowskim (22,2%) oraz przemyskim (21,7%). Wymienione powiaty stanowią obszar, gdzie wysoki wskaźnik bezrobocia utrzymuje się trwale. Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych posiadało miasto Rzeszów (7,2%) oraz miasto Krosno (7,5%). W grupie powiatów o niższej niż średnia wojewódzka stopie bezrobocia znalazły się zaledwie trzy powiaty: dębicki (12,5%), mielecki (14,2%), sanocki (14,4%) oraz miasto Tarnobrzeg (15,2%). Ponieważ celem opracowania jest pokazanie obszarów słabych gospodarczo, a to najlepiej oddaje poziom gminny, dodatkowo przyjęto do analizy miernik liczbę zarejestrowanych bezrobotnych odnoszącą się do ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten nie jest tożsamy ze stopą bezrobocia, jest on jednak na tyle zadawalający, aby określić natężenie problemu oraz aby przeprowadzić delimitację obszarów o największym natężeniu tego zjawiska. Przestrzennie natężenie i skalę bezrobocia obrazuje Rysunek Nr 4 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jak wynika z analizy, z problemem bezrobocia niezmiennie borykają się gminy bieszczadzkie Lutowiska, Cisna, Baligród, Solina, Olszanica, Czarna, gminy powiatów: brzozowskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, oraz jasielskiego. Trudna sytuacja tych regionów ma różne pochodzenie. Brzozów podobnie jak Lubaczów, posiadał na swym terenie pojedyncze zakłady przemysłowe. Te, które przetrwały, wciąż zmniejszają zatrudnienie, a ich sytuacja na rynku w obliczu kryzysu gospodarczego jest niepewna. Rynek pracy w pobliskich miastach (Krośnie, Sanoku i Rzeszowie) jest ograniczony i w dużym stopniu nasycony, co również blokuje możliwości znalezienia zatrudnienia przez mieszkańców gmin tych powiatów. Jedyną gminą, wśród tych tak mocno dotkniętych bezrobociem powiatach, jest gmina Stary Dzików (powiat lubaczowski), którą od lat wyróżnia niski wskaźnik bezrobocia. Powiat jasielski natomiast, mimo iż jest dobrze uprzemysłowiony, od czasów transformacji systemowej rozwija się wolniej, niż np. sąsiadujący z nim powiat krośnieński. Brakuje tam inwestycji i nowych zakładów pracy mogących dać zatrudnienie mieszkańcom. Najtrudniejszą sytuację posiadają gminy położone w północnej części powiatu jasielskiego i sąsiadujące z nimi gminy powiatu strzyżowskiego. Jak wynika z mapy, również gminy powiatu przemyskiego (Medyka, Stubno, Krasiczyn, Krzywcza, Bircza), cierpią na brak miejsc pracy. Nawet bliskość granicy z Ukrainą i związane z tym faktem inwestycje nie wpływają na zmianę złej 14

15 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE sytuacji tego regionu. Wysoką liczbę bezrobotnych posiadają również gminy Laszki (powiat jarosławski), Oleszyce, Lubaczów (powiat lubaczowski) położone peryferyjnie przy wschodniej granicy województwa oraz Harasiuki (powiat niżański) graniczące od północy z województwem lubelskim. Niewątpliwym problemem tych gmin jest oddalenie od dużych ośrodków miejskich oraz z zła dostępność komunikacyjna. Najniższy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym mają gminy miejskie oraz wiejskie położone w okolicy Rzeszowa, Krosna, Sanoka, Dębicy, Mielca, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Są to obszary rozwinięte gospodarczo o dużym natężeniu przemysłu, niekiedy położone w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (jak np. EURO-PARK MIELEC, czy EURO-PARK WISŁOSAN). Na ich terenie mają swoje siedziby firmy mogące zatrudnić dużą liczbę mieszkańców. Przestrzenna analiza problemu bezrobocia w sposób jednoznaczny wskazuje podregion rzeszowski, jako obszar o najniższym udziale bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jest to wynik rozwoju miasta Rzeszowa, jako ośrodka regionalnego i dominującego ośrodka usług wyższych. Natomiast część podregionu krośnieńskiego z wyjątkiem gmin powiatu krośnieńskiego i sanockiego oraz wschodnia część podregionu przemyskiego to obszary gdzie problem bezrobocia jest najbardziej dotkliwy. Porównując i zestawiając stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach i odnoszący się do jednostek gminnych wskaźnik udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym uzyskujemy pełny obraz natężenia bezrobocia w województwie. Wysoka stopa bezrobocia (powyżej 18%) oraz duży (powyżej 13%) udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym występuje: wszystkich gminach powiatu bieszczadzkiego (Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne); gminach powiatu leskiego (Solina Baligród, Cisna, Olszanica, Lesko); gminach powiatu przemyskiego (Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Stubno); gminach powiatu jarosławskiego (Pruchnik, Radymno, Laszki); gminach powiatu lubaczowskiego (Wielkie Oczy, Oleszyce, Lubaczów (bez miasta Lubaczów), Narol); gminach powiatu leżajskiego (Leżajsk (bez miasta Leżajsk), Nowa Sarzyna); gminach powiatu niżańskiego (Jeżowe, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin); wszystkich gminach powiatu brzozowskiego (Dydnia, Nozdrzec, Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Domaradz); wszystkich gminach powiatu strzyżowskiego (Niebylec, Strzyżów, Czudec, Wiśniowa, Frysztak); gminach powiatu jasielskiego (Kołaczyce, Jasło (bez miasta Jasło), Tarnowiec, Nowy Żmigród, Krempna, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska). Zgrupowania przestrzenne wyżej wymienionych gmin tworzą rozsiany na mapie województwa obszar problemowy występowania trwałego i wysokiego bezrobocia. Problem bezrobocia i wysokiego udziału osób bezrobotnych w populacji osób w wieku produkcyjnym jest, zatem zjawiskiem występującym przestrzennie (obrazuje go Rysunek Nr 5 Obszary o szczególnie trwałym i wysokim bezrobociu) i ma silne związki z aktualną sytuacją gospodarczą województwa. Problem braku miejsc pracy najbardziej dotyka tereny zacofane gospodarczo, położone peryferyjnie z dala od rozwiniętych ośrodków miejskich. Obszary te słabiej się rozwijają, nie są atrakcyjne dla inwestorów i stąd nie powstają na tych terenach nowe miejsca pracy. Konsekwencją wzrastającego bezrobocia są migracje zarobkowe do ośrodków miejskich i na ich przedmieścia i depopulacja obszarów o najwyższych wskaźnikach bezrobocia. 15

16 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Obserwowanym na przestrzeni szeregu lat zjawiskiem jest gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy. Bezrobotne kobiety stanowią z reguły ponad połowę ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Osoby młode stanowią 57,4% ogółu bezrobotnych kobiet. Trudności, jakie napotyka ta grupa bezrobotnych nie eliminuje nawet wyższy poziom wykształcenia, jakim wykazują się kobiety. Największe trudności w znalezieniu pracy mają osoby w wieku od 25 do 34 lat (30,3% ogółu bezrobotnych). Natomiast drugą, co do liczebności grupę stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat (25,3%). Łącznie stanowili oni 55,6% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Najliczniejszą grupą bezrobotnych stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz policealne i średnie zawodowe (25,5%). Najmniej bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich powiatowych urzędach pracy (10,2% ogółu bezrobotnych) legitymowało się wykształceniem wyższym. Jednak z roku na rok odsetek bezrobotnych, którzy ukończyli studia wyższe jest coraz wyższy. Ponadto jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie aż 62,8% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby bez doświadczenia zawodowego i posiadające krótki staż pracy. Bezrobocie, w szczególności długotrwałe, jest wielkim problemem nie tylko województwa podkarpackiego, ale i całego kraju. Sytuacja długiego pozostawania bez pracy powoduje często całkowitą dezaktywację zawodową. Taki stan rodzi różnorodne negatywne zjawiska społeczne. W tej kategorii bezrobotnych wg Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w 2009 roku znajdowała się znaczna grupa młodych osób w wieku do 34 lat (44% pozostających w ewidencji urzędów pracy ponad 12 miesięcy), osoby posiadające niski poziom wykształcenia (62,7% bezrobotnych powyżej 12 miesięcy stanowią osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej). Duża skala bezrobocia w regionie jest efektem ubogiego w oferty rynku pracy województwa. W 2009 roku na jedną ofertę przypadało aż 33 bezrobotnych (w roku ). W dużych miastach regionu sytuacja przedstawiała się korzystniej. W Rzeszowie na jedną ofertę pracy przypadało 11 osób, w Krośnie 12, w Tarnobrzegu 22, w Przemyślu 29. Najgorszą sytuację w 2009 roku odnotowano w powiatach kolbuszowskim (60), krośnieńskim (57), przemyskim (53), brzozowskim (51) oraz jarosławskim (50). W celu zbadania przestrzennego rozmieszczenia problemu bezrobocia w regionie warto posłużyć się kolejnym wskaźnikiem, jakim jest liczba pracujących na 10 tysięcy ludności w wieku produkcyjnym. Jak wynika z analizy, największą liczbą pracujących dysponują miasta, a najmniejszą gminy położone wzdłuż wschodniej granicy województwa Fredropol, Stubno, Orły, Chłopice, Wielkie Oczy, Laszki, Wiązownica, Lubaczów i wzdłuż północno-wschodniej i północnej granicy województwa Stary Dzików, Kuryłówka, Krzeszów, Ulanów, Jarocin, Pysznica, Zaleszany. Małą liczbę pracujących posiadają również gminy, gdzie dominująca funkcję posiada rolnictwo. Są to w przeważającej części rolnicze gminy Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Jasielskiego i Bukowskiego. Wśród gmin bieszczadzkich najwięcej pracujących posiadały gmina Komańcza oraz Lesko, a najmniej gmina Czarna. Warto zaznaczyć, że prócz wspomnianej gminy Czarna wszystkie pozostałe gminy położone w Beskidzie Niskim, Górach Sanocko-Turczańskich oraz na terenie Bieszczad Zachodnich posiadały wysoką liczbę pracujących w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pod względem liczby pracujących gminy te wypadają korzystnie na tle innych i z wyjątkiem gminy Czarna stanowią obszar stabilny gospodarczo i nie wykazują znamion problemowych. Województwo podkarpackie cechuje duża liczba zatrudnionych w rolnictwie. Liczba ta przewyższa nawet liczbę zatrudnionych w przemyśle. Sektor rolniczy angażuje ok. 24% pracujących, a wytwarza zaledwie ok. 3% Wartości Dodanej Brutto (WDB), co oznacza, iż charakteryzuje go niska produktywność. Najwyższe zatrudnienie w sektorze rolniczym (powyżej 50% ogółu pracujących) odnotowano w powiatach: strzyżowskim, kolbuszowskim, 16

17 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE przemyskim i w powiecie lubaczowskim. W mieście Rzeszowie struktura pracujących wskazuje na zrównoważony rozwój tego miasta, gdyż nie dominuje żaden sektor gospodarki, a wręcz przypada im niemal równy udział w rynku pracy. Odnotowany w województwie podkarpackim stosunkowo wysoki udział pracujących w przemyśle jest konsekwencją dużej koncentracji firm przemysłu lotniczego, maszynowego, elektromaszynowego, hutniczego i chemicznego. Strukturę pracujących w innych branżach PKD obrazuje poniższy wykres. Wykres 3. Struktura pracujących w województwie podkarpackim wg sekcji PKD (stan na r.). rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6,2% 4,3% 15,4% 23,8% przemysł budownictwo handel 8,6% 14,0% 5,4% 22,3% edukacja opieka zdrowia i pomoc społeczna transport i gospod. magaz. pozostałe Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. W województwie podkarpackim występuje duże zróżnicowanie przestrzenne liczby pracujących. Najwięcej pracujących w przemyśle i budownictwie wśród ogółu pracujących zanotowało m. Krosno (49%) oraz powiaty: stalowowolski (49%), mielecki (43%) i dębicki (36%), co ma bez wątpienia związek z występującym na tych terenach dużym natężeniem przemysłu i obecnością firm zatrudniających dużą liczbę mieszkańców tych powiatów Przedsiębiorczość sposobem na rozwiązanie problemu braku miejsc pracy Remedium na problem trwałego bezrobocia i braku ofert pracy w regionie jest rozwój przedsiębiorczości, który w oczywisty sposób wpływa na wzrost liczby miejsc pracy. Największą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy odgrywają małe i średnie firmy. Według stanu na koniec 2009 roku w województwie podkarpackim w rejestrze REGON zarejestrowane były podmioty gospodarcze (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). Podkarpackie firmy stanowiły ok. 3,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Przeważająca liczba tych podmiotów tj. 95,8% należała do sektora prywatnego, a pozostałe 4,2% do sektora publicznego. W rejestrze REGON zarejestrowanych było również spółek cywilnych, spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 730 spółdzielni. W województwie podkarpackim dominują przedsiębiorstwa małe, dostarczające produkcji głównie na rynki lokalne. Pod koniec 2009 roku w podmiotach gospodarczych zatrudniających 9 i mniej osób pracowało 94,5% ogółu zatrudnionych, 4,6% zatrudniało osób, 0,8% od 50 do 249 osób, a tylko 0,1% podmiotów zatrudniało 250 osób i więcej. 17

18 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Większość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie podkarpackim na koniec 2009 roku należało do sekcji PKD Handel i naprawy podmiotów (tj. 30,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów) oraz sekcji Budownictwo podmiotów (tj. 11,9%). Natomiast podmioty należące do sekcji Przemysł stanowiły 10% (14 456) ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w tym okresie w województwie podkarpackim. Nowopowstające firmy i przedsiębiorstwa wybierają lokalizację sprzyjającą ich rozwojowi i dającą szansą na przetrwanie na konkurencyjnym rynku. Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w przeprowadzonej Analizie sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2009 roku, najwięcej podmiotów gospodarczych działa na terenach o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze, odpowiednich rynkach zbytu, wykwalifikowanej sile roboczej, a także dostępie do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych. Tak korzystne warunki występują najczęściej w granicach aglomeracji miejskich oraz w najbliższym ich sąsiedztwie. Znajduje to również odzwierciedlenie w województwie podkarpackim, gdzie na mocy ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) wydzielono specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Główną ideą powstania specjalnych stref ekonomicznych było dążenie do złagodzenia strukturalnego bezrobocia w wybranych regionach kraju poprzez kierowanie tam nowych inwestorów, do których skierowano pakiet zachęt finansowych. Zaliczyć do niego można w szczególności zwolnienia z podatku dochodowego. Przysługuje ono wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. (W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy). Ponadto utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej ma na celu m.in. przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu, zagospodarowanie majątku poprzemysłowego i infrastruktury, przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. Cele utworzenia specjalnych stref ekonomicznych to: tworzenie miejsc pracy w regionach o wysokim bezrobociu strukturalnym; przełamywanie monokultury przemysłu i dywersyfikacja struktury produkcji w poszczególnych regionach; aktywizacja w stosunku do otoczenia poza strefą, nawiązywanie związków kooperacyjnych z polskimi dostawcami spoza strefy; generowanie wzrostu PKB w poszczególnych regionach; zapewnienie wpływów z tytułu podatku VAT oraz wzrostu dochodów z innych świadczeń; wspomaganie lokalnej infrastruktury technicznej; ograniczenie wydatków budżetowych przeznaczanych na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, którzy znajdą zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie na terenie kraju działa 14 specjalnych stref ekonomicznych wraz z podstrefami. W województwie podkarpackim funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, tj.: Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, a także dwie podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rysunek Nr 11 Obszary podlegające przyśpieszonemu rozwojowi). 18

19 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Fot. 1. SSE Mielec (J. Socha 2011 r.). Jak wynika z analizy przestrzennej wskaźnika przedsiębiorczości (Rysunek Nr 6 Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności), przedsiębiorczość najmocniej rozwija się w terenach dużych ośrodków miejskich na czele z Rzeszowem. Duże skupiska firm posiadają wszystkie miasta na prawach powiatu: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg oraz miasta powiatowe Stalowa Wola, Mielec, Dębica, Jarosław i Sanok. Licznie przyciągają przedsiębiorców również gminy sąsiadujące z tymi ośrodkami m.in. Łańcut, Krasne, Tyczyn, Głogów Małopolski (okolice m. Rzeszów), Nisko, Ropczyce, Krościenko Wyżne, Krasiczyn i Radymno. Stosunkowo dużo podmiotów gospodarczych ulokowanych jest na terenie gmin bieszczadzkich. Ma to bez wątpienia związek z małą gęstością zaludnienia występującą na tych terenach oraz z faktem występowania dużego bezrobocia, które mobilizuje do szukania w samozatrudnieniu perspektyw na polepszenie sytuacji życiowej. Trudna dostępność komunikacyjna oraz specyfika uwarunkowań przyrodniczych powodują, iż nie powstają w Lutowiskach, Cisnej, Baligrodzie, Solinie, Czarnej, Ustrzykach Dolnych czy w Lesku przedsiębiorstwa mogące dać pracę większej liczbie mieszkańców. Mnogość podmiotów gospodarczych, w tych tak mocno dotkniętych chronicznym brakiem pracy gminach, to efekt zakładania przez ich mieszkańców jednoosobowych lub rodzinnych firm czerpiących główny dochód z działalności turystycznej i agroturystycznej. Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości gmin bieszczadzkich nie zmienia faktu, iż obszar ten cechuje wysoka stopa bezrobocia i duży udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Zlokalizowane są tam głównie firmy małe i działające w tzw. sektorze tradycyjnym (przemysł tartaczny, chemiczny węgiel drzewny, turystyka). Jednakowoż fakt istnienia nawet tych najmniejszych form działalności gospodarczej stawia te gminy, dotąd zawsze uważane za zacofane i mało przedsiębiorcze, w dobrym świetle i pozytywnie rokuje na przyszłość. Duże zagęszczenie podmiotów gospodarczych posiada również Lubaczów oraz Przeworsk i etymologia ich obecności na terenach uważanych za peryferyjne i źle rokujące jest zapewne podobna jak w sytuacji gmin bieszczadzkich. 19

20 OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA Najmniej podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy ludności występuję w gminie Jodłowa (powiat dębicki), Dzikowiec (powiat kolbuszowski), Gać (powiat łańcucki), Próchnik, Chłopice (powiat jarosławski) oraz Wielkie Oczy (powiat lubaczowski). Warto zaznaczyć, iż dokładną analizę popartą ekonometrycznymi wyliczeniami, zawiera opracowanie Obszary atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego, sporządzone dla potrzeb tworzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Uzyskano w wyniku badań i wyliczeń pełną i wiarygodną delimitację przestrzenną obszarów najbardziej i najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie w województwie z wyszczególnieniem powiatów. Szeroko opisano tam również obszary objęte Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Parki Naukowo-Techniczne i Przemysłowe oraz Struktury Klastrowe. Zgodnie ze specyfiką tej części opracowania niezbędne było wskazanie gmin, jako najmniejszych jednostek administracyjnych, o najwyższym i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości. Porównano je, zatem pod względem zagęszczenia podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy. Ilość podmiotów gospodarczych, ich rozmieszczenie i układ przestrzenny wpływa na ogólną sytuację gospodarczą regionu i znajduje swoje odbicie w dwóch wskaźnikach ekonomicznych, jakimi są produkt krajowy brutto (PKB) oraz wartość dodana brutto (WDB). Mierniki te obrazują poziom rozwoju gospodarczego województwa na tle kraju. W 2009 roku podkarpacka gospodarka zdołała wytworzyć zaledwie 3,8% całego produktu uzyskanego w tym okresie w Polsce. W przeliczeniu na jednego mieszkańca regionu wskaźnik ten przyjął wartość 69% co oznacza, że wartość ta była o niemal 1/3 niższa od średniej krajowej przypadającej na statystycznego Polaka. Natomiast wartość dodana brutto 2009 roku wyniosła 3,8%, przy czym wskaźnik WDB per capita w 2009 roku był wyższy i wyniósł 76,9% Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji gospodarczej województwa warto przyjrzeć się gminom, jako najmniejszym jednostkom administracyjnym, których zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Różnorodna sytuacja finansowa podkarpackich gmin jest konsekwencją wielu czynników gospodarczych, społecznych i politycznych, co przekłada się na sposób wydatkowania publicznych pieniędzy i poziom dochodów własnych tych jednostek. Dobra sytuacja finansowanych jednostek jest wypadkową dobrej sytuacji gospodarczej ich mieszkańców oraz odpowiedniego sposobu inwestowania publicznych pieniędzy. Największą cześć dochodów gmin, prócz subwencji wyrównawczych i dotacji celowych, stanowią dochody własne gmin. Są nimi przede wszystkim udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych wysokość tego udziału określa ustawa), podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku gminy (np. czynsze za lokale komunalne). Gminy, które generują najwyższy dochód własny w przeliczeniu na 1 mieszkańca to obszary, które dobrze się rozwijają, zapewniają swym mieszkańcom dogodną bazę osiedleńczą, a inwestorom otwierają drogę dla powstawania na ich terenie pożądanych gospodarczo inwestycji mogących zapewnić nowe miejsca pracy i gwarantujących gminie jej dalszy rozwój. Z analizy Rysunku Nr 7 Dochody własne gmin na 1 mieszkańca w zł wynika, że najwyższy dochód własny w przeliczeniu na 1 mieszkańca generują miasta oraz gminy podmiejskie. Bardzo wysoki dochód posiadały również gminy bieszczadzkie na czele z Lutowiskami, Cisną i Soliną. 20

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za maj 2016 r.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za maj 2016 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE Załącznik do Uchwały Nr136/3108/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2012 ROK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI Nazwa szkoły... Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu:...... Pytania od 1 do 17 to test wyboru, w którym poprawna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku RZESZÓW - luty 2010 Spis treści WSTĘP... 3 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Załącznik nr 3 do Planu operacyjnego na lata 2008 2015 PROFIL SPOŁECZNO GOSPODARCZY GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 61 70

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 61 70 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 61 70 Łukasz Furman ANALIZA ROZWOJU LOKALNEGO W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Region Południowo- Zachodni

Region Południowo- Zachodni Region Południowo- Zachodni Gminy wchodzące w skład Regionu L.p. Powiat Gmina Typ gminy L.p. Powiat Gmina Typ gminy 1 Brzozów M-W 16 Chorkówka W 2 Domaradz W 17 Dukla M-W 3 Powiat brzozowski Dydnia W 18

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Załącznik do Uchwały Nr 276/5435/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2010 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Rzeszów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo