Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝ Ŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres I półrocze 2010 sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL VI,VII,VIII,IX 4. Nazwa Instytucji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Pośredniczącej Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: w części rzeczowej w części finansowej Priorytet VI: Priorytet VI: Imię i nazwisko Dorota Wysmyk Priorytet VII: Sylwia Kramarz Priorytet VIII: Aneta Agdan Dorota Wysmyk Priorytet VII: Sylwia Kramarz Priorytet VIII: Aneta Agdan 5. Priorytet IX: Aleksandra Kilanowska Priorytet IX: Aleksandra Kilanowska Nr telefonu Adres poczty elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8; 2

3 PRIORYTET VI W ramach Priorytetu VI od początku realizacji PO KL do końca I półrocza 2010 roku w województwie dolnośląskim zawarto 175 umów, w tym 96 umów w ramach Działania 6.1, 29 umów w ramach Działania 6.2 oraz 50 umów w ramach Działania 6.3. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Priorytecie VI wynosi ,26 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,04 zł, co stanowi 95,20 % alokacji przewidzianej dla Priorytetu VI w Planach działania na lata oraz 56,91 % alokacji przewidzianej dla Priorytetu VI na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Priorytetu VI wyniosły ,95 zł. Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wynosi ,15 zł, co stanowi 52,67 % wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 31,49 % wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu na cały okres programowania ( ). Do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego rozliczono 55,33 % środków publicznych zakontraktowanych w ramach Priorytetu VI Ocena IP: Stan wdraŝania Priorytetu VI w opinii Instytucji Pośredniczącej jest dobry. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Priorytetu VI na koniec okresu objętego sprawozdanie wynosząca 56,91% nieznacznie odbiega od tego poziomu. Województwo Dolnośląskie na koniec okresu sprawozdawczego plasuje się powyŝej średniej krajowej dla Priorytetu VI (na podstawie opublikowanej przez IZ Informacji Miesięcznej z realizacji PO KL) zajmując 8 miejsce wśród województw pod względem stopnia wykonania kontraktacji załoŝonej w PD2010, 12 miejsce pod względem wykorzystania alokacji na podstawie podpisanych umów oraz 9 miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji na podstawie rozliczonych wniosków o płatność. W ramach Działania 6.1 od początku realizacji PO KL do końca I półrocza 2010 roku w województwie dolnośląskim zawarto 90 umów, w tym 46 umów w ramach Poddziałania 6.1.1, 23 umowy w ramach Poddziałania oraz 27 umów w ramach Poddziałania Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 6.1 wynosi ,48 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,26 zł, co stanowi 105,98 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.1 w Planach działania na lata oraz 60,96 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.1 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 817 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 6.1 wyniosły ,93 zł. Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wynosi ,13 zł, co stanowi 59,93 % wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 34,47 % wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 6.1 na cały okres programowania ( ). Do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego rozliczono 56,55 % środków publicznych zakontraktowanych w ramach Działania 6.1. Ocena IP: Poziom wdraŝania Działania 6.1 w I półroczu 2010 r. jest dobry. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 2 z 3 zaplanowanych konkursów i trwa proces kontraktacji. Mając na uwadze indykatywny poziom kontraktacji na koniec roku 2010 wynoszący 57,52 %, poziom 60,96 % jest odpowiedni z punktu widzenia wdraŝania Programu i kontraktacja do końca I półrocza 2010 r. znacznie przewyŝsza poziom indykatywny. Jedyną przeszkodą są niskie limity przyznanych wydatków, na poziomie uniemoŝliwiającym płynną kontraktację przygotowanych juŝ umów. W ramach Poddziałania na dzień r. zawarto 46 umów o dofinansowanie projektów na wartość ogólną ,66 zł.. W ramach konkursów roku 2010 dla Poddziałania w I półroczu 2010 r. zawarto 4 umowy o łącznej wartości ,83 zł, co stanowi 9,46 % wszystkich zakontraktowanych (narastająco do 2010 r.) do końca okresu sprawozdawczego umów. Poziom kontraktacji stanowiący 64,98 % alokacji jest zadowalający. Podobnie w skali lat kontraktacja na poziomie 40,19 % nie wskazuje na zagroŝenia realizacji i wdraŝania Działania. W ocenie IP2 na płynność kontraktacji ma wpływ poziom limitów wydatków przyznanych w Planie finansowym (zaistniała konieczność ich zwiększania). Procedury związane z przesunięciami wydatków oraz oczekiwanie na nowe limity wydatków wstrzymują płynność kontraktacji. 3

4 W ramach Poddziałania na dzień r. zawarto 19 umów o dofinansowanie projektów (konkurs) na wartość ogólną ,33 zł oraz podjęto 4 uchwały na dofinansowanie projektów systemowych własnych IP2 na wartość ogólną ,20 zł. Kontraktacja w roku 2009 przebiegała sprawnie i wszystkie umowy z konkursów roku 2009 zostały podpisane w tymŝe roku. W ramach konkursu roku 2010 dla Poddziałania w I półroczu 2010 r. nie zawierano jeszcze umów. Poziom kontraktacji Poddziałania na poziomie 78,53 % alokacji jest zadowalający, takŝe w odniesieniu do całego okresu programowania (58,40 %). Biorąc pod uwagę stan zaawansowania realizacji projektów, poziom wydatkowania i rozliczania powinien być do końca 2010 roku osiągnięty na poziomie nie stanowiącym zagroŝenia dla realizacji Poddziałania - przy załoŝeniu rozwiązania problemu związanego z ograniczonym limitem wydatków. Spośród 23 umów tylko 7 projektów jest zakończonych, a większość jest w trakcie realizacji, która trwać będzie do końca roku 2010 lub. Jednocześnie zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz wymogi postawione przez JST względem konieczności rozliczania wydatków nie później niŝ 3 miesiące od ich poniesienia będą stanowiły czynnik dyscyplinujący względem bardziej płynnego rozliczania wydatków. W ramach Poddziałania według Planu działania na rok 2010, kwota planowanych/poniesionych wydatków w projektach systemowych wynosi ,00 zł. Poziom kontraktacji rozumiany jako stosunek zakontraktowanych umów narastająco do końca I półrocza 2010 r., tj ,07 zł do alokacji narastającej do roku 2010, tj. do wartości ,00 zł, wynosi 119,06 %. Przyznawane corocznie środki Funduszu Pracy przewyŝszają wartości ujmowane w Planach działania, co powoduje nadkontraktację i wydatkowanie środków szybsze niŝ planowano. Kontraktacja w odniesieniu do alokacji na cały okres programowania , tj. do wartości ,47 zł, stanowi 65,98 %. Mając na uwadze indykatywny poziom kontraktacji na koniec roku 2010 wynoszący 57,52 %, poziom 65,98 % jest odpowiedni z punktu widzenia wdraŝania Programu i kontraktacja do końca I półrocza 2010 r. przewyŝsza poziom indykatywny. Poziom wydatkowania narastająco do końca I półrocza 2010 r., tj ,38 zł w odniesieniu do alokacji narastająco do 2010 r., tj ,00 zł wynosi 69,40 %, a w stosunku do całego okresu programowania wynosi 38,46 %. Poziom rozliczenia zakontraktowanych środków rozumiany jako stosunek środków publicznych rozliczonych do zakontraktowanych środków publicznych wynosi 58,29 %. W ramach Poddziałania narastająco do dnia r. zawarto 27 umów i 184 aneksy do umów ramowych na wartość ogólną ,29 zł. W opinii IP2 poziom kontraktacji i wydatkowania w Poddziałaniu jest zadowalający. Projektodawcy płynnie rozliczają poniesione wydatki, a osiągnięte wartości gwarantują płynne wdraŝanie Poddziałania. W ramach Działania 6.2 od początku realizacji PO KL do końca I półrocza 2010 roku w województwie dolnośląskim zawarto 29 umów. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 6.2 oraz wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,87 zł, co stanowi 57,24 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.2 w Planach działania na lata oraz 40,66 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.2 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne (i jednocześnie poniesione ze środków publicznych) w 136 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 6.2 i wprowadzonych do KSI wyniosły ,27 zł,, co stanowi 26,51 % wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 18,83% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 6.2 na cały okres programowania ( ). Do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego rozliczono 46,30 % środków publicznych zakontraktowanych w ramach Działania 6.2. Kontraktacja w roku 2009 przebiegała sprawnie i wszystkie umowy z konkursów roku 2009 zostały podpisane w tymŝe roku. W ramach konkursów roku 2010 dla Działania 6.2 w I półroczu 2010 r. nie zawierano jeszcze umów. Ocena IP: WdraŜanie Działania 6.2 przebiega na poziomie średnim. Mając na uwadze indykatywny poziom kontraktacji na koniec roku 2010 wynoszący 57,52 %, poziom 40,66 % odbiega od poziomu indykatywnego ale nie zagraŝa procesowi wdraŝania Programu. Poziom rozliczenia zakontraktowanych środków w wysokości 46,30 % oraz ustalony względem alokacji do całego okresu programowania (18,83%) jest na średnim poziomie. MoŜna to jednak wytłumaczyć specyfiką projektów Działania 6.2, które są projektami długoterminowymi, a ich rozliczanie nie rozkłada się równomiernie w kolejnych latach realizacji. Zatem nie zachodzi obawa o stopień rozliczenia zakontraktowanych środków, gdyŝ nie występują problemy z terminowością i realizacją projektów. W ramach Działania 6.3 od początku realizacji PO KL do końca I półrocza 2010 roku w województwie dolnośląskim zawarto 50 umów. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 6.3 wynosi ,91 zł. Wartość 4

5 środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,91 zł, co stanowi 58,79 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.3 w Planach działania na lata oraz 27,43 % alokacji przewidzianej dla Działania 6.3 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 63 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 6.3 wyniosły ,75 zł. Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wynosi ,75 zł, co stanowi 40,47 % wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 18,89 % wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 6.3 na cały okres programowania ( ). Do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego rozliczono 68,84 % środków publicznych zakontraktowanych w ramach Działania 6.3. W ramach konkursu roku 2010 dla Działania 6.3 w I półroczu 2010 r. zawarto łącznie 4 umowy o łącznej wartości ,80 zł, co stanowi 8,31 % wszystkich zakontraktowanych (narastająco do 2010 r.) do końca okresu sprawozdawczego umów. Pozostałe 2 umowy są w trakcie przygotowania. Ocena IP: Poziom kontraktacji w odniesieniu do wartości alokacji wynosi 58,79 %. Poziom rozliczenia zakontraktowanych środków w wysokości 68,84 % oraz ustalony względem alokacji do końca okresu programowania (18,83%) jest zdaniem IP zadowalający. Środki Działania 6.3, które nie są w pełni wykorzystywane na potrzeby małych grantów, będą równieŝ przeznaczane na dofinansowanie projektów innowacyjnych, co powinno się przyczynić do zwiększenia wykorzystania środków w Działaniu. W ocenie IP2 występujące problemy dotyczą głównie jakości sporządzanych wniosków o płatność skutkującej wielokrotnym ich uzupełnianiem. Instytucja wdraŝająca udziela instruktaŝu w zakresie poprawności ich sporządzania celem bardziej płynnego rozliczania wydatków w ramach Działania. PRIORYTET VII W ramach Priorytetu VII od początku realizacji PO KL do końca I półrocza 2010 w województwie dolnośląskim zawarto 278 umowy, w tym 159 umów w ramach Działania 7.1, 34 umowy w ramach Działania 7.2 oraz 85 umów w ramach Działania 7.3. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Priorytecie VII oraz jednocześnie wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,64 zł, co stanowi 70,46 % alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII w Planach działania w latach oraz 30,02% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wynosi ,08 zł, co stanowi 41,62% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 17,73% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu na cały okres programowania ( ). W bieŝącym okresie sprawozdawczym rozliczono 59,07 % środków publicznych zakontraktowanych w ramach Priorytetu VII. Ocena IP Biorąc pod uwagę osiągnięte na dzień 30 czerwca 2010 r. poziomy wykorzystania alokacji zaplanowanej w ramach Priorytetu VII, realizacja Priorytetu VII odbiega od załoŝonych wartości docelowych, zarówno do końca 2010 r., zaplanowanych w ramach Planu działania na rok 2010, jak i na lata Przyczyny takiego stanu rzeczy są w znacznym stopniu związane z problemami, jakie wystąpiły na początku wdraŝania Działania 7.2 i 7.3 (znaczne opóźnienia w kontraktacji i rozliczaniu środków w 2008 roku, problemy z wyłonieniem projektów, których jakość pozwalałaby na przyznanie dofinansowania) oraz powtarzającymi się problemami z kontraktacją środków w ramach projektów systemowych w Poddziałaniach i (nie wszyscy beneficjenci decydują się na aplikowanie o środki oraz kontraktowanie środków w maksymalnej wysokości). Ponadto na obecnym etapie wdraŝania Priorytetu naleŝy stwierdzić, iŝ alokacja zaplanowana na Działanie 7.3 na lata nie zostanie w całości wykorzystana, gdyŝ podobnie, jak w innych województwach, alokacja przeznaczona na Działanie 7.3 jest wyŝsza niŝ realne potrzeby i moŝliwości regionu w zakresie realizacji małych grantów związanych z integracją społeczną. Instytucja Pośrednicząca będzie dąŝyła do osiągnięcia najwyŝszego z moŝliwych poziomów kontraktacji w Działaniu 7.3 oraz wykonania wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, którego realizacja nie jest zagroŝona, natomiast pozostała alokacja zostanie wykorzystana na inne formy wsparcia wymagające szerszego zastosowania, biorąc pod uwagę widoczne juŝ na tym etapie wdraŝania potrzeby osób/instytucji, korzystających z projektów PO KL. Za wdraŝanie Priorytetu VII w całości odpowiada Instytucja Pośrednicząca II stopnia, w opinii której realizacja Priorytetu VII nie jest zagroŝona. Z uwagi na fakt, iŝ w Działaniu 7.2 i 7.3 liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poszczególnych konkursów przekracza zazwyczaj 5

6 alokację przeznaczaną na dany konkurs, Instytucja Pośrednicząca zasugeruje Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokonywanie przesunięć środków zaplanowanych w ramach alokacji na przyszłe lata w celu podpisania jak największej liczby umów o dofinansowanie w ramach kaŝdego konkursu (o ile jakość projektów będzie uzasadniać takie działanie). Z kolei w przypadku Działania 7.1 nie przewiduje się znaczącej zmiany w zakresie zainteresowania beneficjentów kontraktowaniem całości dostępnych środków w 2010 roku na realizację projektów zdecydowało się dodatkowych 8 beneficjentów w Poddziałaniu 7.1.1, którzy do tej pory nie aplikowali o środki, jendak z drugiej strony pojawiają się rezygnacje beneficjentów z dalszej realizacji projektów w ramach umowy ramowej. Wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 7.1 są projektami systemowymi. Postęp finansowy w Działaniu 7.1 wraz z oceną został opisany w punkcie dotyczącym projektów systemowych. W ramach Działania 7.2 od początku realizacji Działania podpisano 34 umowy o dofinansowanie projektów złoŝonych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r. i 2009 r. na łączną kwotę ,92 zł (stanowiącą równieŝ wartość środków publicznych). Zakontraktowana wartość środków publicznych stanowi 58,51 % wartości alokacji przewidzianej w Planach działania na lata oraz 28,46 % alokacji zaplanowanej dla Działania 7.2 na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 89 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 7.2 wyniosły ,59 zł. Wydatkowanie środków publicznych określone na podstawie zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI od początku realizacji Działania wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 14,92 % w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata oraz w 7,26 % wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 7.2 w całym okresie programowania. Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Działania 7.2 wynosi 25,51 %. Opinia IP Obecny stopień wykorzystania alokacji w Działaniu 7.2 wynosi 28,46% (tymczasem zgodnie z indykatywnym podziałem alokacji na lata, zawartym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2010 r. powinien wynieść 57,52% alokacji ). Na tak niski stopień wykorzystania alokacji w Działaniu 7.2 mają głównie wpływ opóźnienia w realizacji Działania, które wystąpiły jeszcze w 2008 roku. Wprowadzony pod koniec 2008 roku Program Naprawczy IP2 przyczynił się do usprawnienia procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania wniosków o płatność, a co za tym idzie przyspieszenia w kontraktacji i rozliczaniu środków w 2009 roku. Na podstawie informacji przekazanych przez IP2 w ramach sprawozdania za I półrocze 2010 w przypadku Poddziałania w okresie sprawozdawczym zakończono podpisywanie umów o dofinansowanie w ramach alokacji przeznaczonej na 2009 r. i tym samym alokacja na lata została wykorzystana w 91,10 %. Dla konkursów ogłoszonych w Poddziałaniu w roku 2010, do dnia r. nie została podpisana jeszcze Ŝadna umowa, jednak w ramach konkursu I/7.2.1/A/10 juŝ w pierwszej rundzie wyczerpana została alokacja przeznaczona na konkurs. Podpisanie 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę około ,68 zł, z beneficjentami, których wnioski wyczerpały alokację, zaplanowano na II półrocze 2010 r. W ramach Poddziałania planowany poziom wykorzystania alokacji po zakończeniu kontraktacji w ramach tego konkursu wyniesie 83,13%. W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w Działaniu 7.2 (nr II/7.2.1/B/10) do końca okresu sprawozdawczego nie zakończono oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, niemniej biorąc pod uwagę fakt, iŝ wartość złoŝonych projektów w 356,94% wykorzystuje alokację przeznaczoną na konkurs, szacuje się, iŝ zostanie ona wykorzystana w całości. Zakładając wykorzystanie większości alokacji przeznaczonej na konkursy w 2010 r., osiągnięte poziomy kontraktacji środków Poddziałania na koniec 2010 r. powinny wynieść 90% w stosunku do alokacji oraz 51,03% w stosunku do alokacji Z kolei w przypadku Poddziałania w poprzednim okresie sprawozdawczym podpisane zostały wszystkie umowy o dofinansowanie projektów w ramach alokacji Ogłoszenie nowego konkursu w ramach alokacji na 2010 r. planowane jest na IV kwartał 2010 r., a tym samym proces kontraktacji w ramach alokacji na 2010 r. rozpocznie się najwcześniej pod koniec następnego okresu sprawozdawczego. Alokacja na konkurs w Poddziałania wg Planu działania na 2010 r. wynosi zł. IP2 zakłada, iŝ zakontraktuje całą alokację przeznaczoną na konkurs, w związku z czym wykorzystanie alokacji Poddziałania dla lat wyniesie 88,19%, natomiast wykorzystanie alokacji będzie kształtowało się na poziomie 31,01%. Osiągnięte poziomy wykorzystania alokacji na obecnym etapie wdraŝania Działania 7.2 naleŝy uznać za niezadawalające, jednak szacuje się, iŝ środki zakontraktowane w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku pozwolą co najmniej na 6

7 uzyskanie wykorzystania alokacji na poziomie 89,49% oraz wykorzystania alokacji na poziomie 43,52%. W przypadku, gdy alokacja przeznaczona na konkurs nie będzie pozwalała na podpisanie umów dla wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania, Instytucja Pośrednicząca rozwaŝy podjęcie działań mających na celu przesunięcie środków zaplanowanych na dane Poddziałanie w przyszłych latach, co równieŝ wpłynie na zwiększenie poziomów wykorzystania alokacji. Pomimo, iŝ rozliczanie środków w ramach Działania 7.2 równieŝ naleŝy uznać za odbiegające od załoŝonych celów (biorąc pod uwagę realizację zasady n+3), w 2010 roku znacznie wzrosło tempo rozliczania środków w ramach wniosków o płatność. Dla porównania w 2009 roku zatwierdzono 34 wnioski o płatność, podczas gdy w okresie objętym sprawozdaniem (w I półroczu 2010) zostało zatwierdzonych juŝ 55 wniosków o płatność. Przyspieszenie w rozliczaniu wniosków o płatność jest głównie efektem stałego wdraŝania działań określonych w ramach Programu Naprawczego oraz wzrostu doświadczenia beneficjentów w rozliczaniu środków w ramach PO KL. W ramach Działania 7.3 od początku jego realizacji Programu podpisano 85 umów o dofinansowanie projektów złoŝonych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r. i 2009 r. na łączną kwotę ,68 zł (stanowiącą równieŝ wartość środków publicznych). Zakontraktowana wartość środków publicznych stanowi 32,96 % wartości alokacji przewidzianej dla Działania na lata oraz 12,81 % alokacji zaplanowanej dla ww. Działania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowane w 105 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 7.3 wyniosły ,16 zł. Wydatkowanie środków publicznych określone na podstawie zatwierdzonych oraz wprowdzonych do KSI od początku realizacji Działania wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 16,40 % w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata oraz w 6,37 % wykorzystuje alokację przewidzianą dla ww. Działania w całym okresie programowania. Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontrakyowanych) w ramach Działania 7.3 wynosi 49,74 %. Opinia IP Podobnie, jak w Działaniu 7.2, na niski stopień wykorzystania alokacji w Działaniu 7.3 mają głównie wpływ opóźnienia w realizacji Działania z 2008 roku (biorąc pod uwagę alokację indykatywną na koniec 2010 r. poziom wykorzystania alokacji powinien wynieść 57,52% - zgodnie z indykatywnym podziałem alokacji na lata, zawartym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL - natomiast obecny stopień wykorzystania aloakcji wynosi 12,81%). Ponadto naleŝy mieć na uwadze specyfikę Dzialania beneficjenci składający wnioski w ramach małych grantów najcześciej nie mają doświadczenia w aplikowaniu o środki w ramach PO KL, w związku z tym, pomimo zintensyfikowanych działań informacyjnych, w konkursach ogłoszonych w latach roku wystąpił problem z uzyskaniem wystarczającej liczby wniosków, których jakość pozwalałaby na dofinansowanie projektów. W celu uniknięcia podobnej sytuacji w roku 2010, IP2 nie zawiesiła naboru, pomimo, iŝ łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złoŝonych na konkurs I/7.3/A/10 przekroczyła 100 % dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. W 2010 r. podpisane zostały 22 umowy, w tym 20 umów w ramach alokacji 2009 oraz 2 umowy w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 r. (informacja o opóźnieniu w podpisaniu 2 umów z konkursu 2008 została zamieszczona w sprawozdaniu rocznym za rok 2009). Do końca lipca 2010 roku planowane jest jeszcze podpisanie 8 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2009 roku. Natomiast wnioski o dofinansowanie, które wpłyneły do IP2 w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego pozostawały w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Mając na uwadze fakt, iŝ wartość złoŝonych projektów w 283,34% wykorzystuje alokację przeznaczoną na konkurs, szacuje się, iŝ zostanie ona wykorzystana w całości. Zakontraktowanie wszystkich środków w ramach konkursu 2009 oraz konkursu 2010 nie zwiększy w znaczący sposób poziomu wykorzystania alokacji wykorzystanie alokacji na lata po zakontraktowaniu ww. środków wyniesie około 51,10%, natomiast wykorzystanie alokacji około 20%. W opinii IP, niskie wykorzystanie alokacji w Działaniu 7.3 związane jest równieŝ z tym, iŝ alokacja przeznaczona na Działanie 7.3 została przeszacowana w stosunku do moŝliwości i potencjału beneficjentów, którzy mogą aplikować o środki w ramach Działania 7.3, w związku z tym istnieje moŝliwość, iŝ alokacja zaplanowana na Działanie 7.3 na lata nie zostanie w całości wykorzystana. Podobnie, jak w innych województwach, alokacja przeznaczona na Działanie 7.3 jest wyŝsza niŝ realne potrzeby i moŝliwości regionu w zakresie realizacji małych grantów związanych z integracją społeczną. Instytucja Pośrednicząca będzie dąŝyła do osiągnięcia najwyŝszego z moŝliwych poziomów kontraktacji w Działaniu 7.3 oraz wykonania wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, którego realizacja nie jest zagroŝona, natomiast 7

8 pozostała alokacja zostanie wykorzystana na formy wsparcia, na które występuje duŝe zapotrzebowanie grup docelowych w ramach innych Działań/Poddziałań i/lub na projekty innowacyjne. Opóźnienia w kontraktacji środków w Działaniu 7.3 pociągają za sobą równieŝ niŝszy od planowanego poziom rozliczenia środków. Biorąc pod uwagę zarówno opóźnienia, jak i wskazane powyŝej przeszacowanie alokacji na Działanie, do końca 2010 roku nie zostanie osiągnięty poziom rozliczenia środków zgodny z realizacją zasady n+3. Niemniej naleŝy zauwaŝyć, iŝ w I półroczu 2010 proces rozliczania wniosków uległ znacznemu przyspieszeniu. Do końca okresu sprawozdawczego udało się rozliczyć prawie 50% zakontraktowanych środków: dla porównania w 2009 roku zatwierdzono 39 wniosków o płatność, podczas gdy w okresie objętym sprawozdaniem (w I półroczu 2010) zostało zatwierdzonych juŝ 66 wniosków o płatność. PRIORYTET VIII W ramach Priorytetu VIII od początku realizacji PO KL w województwie dolnośląskim zawarto 157 umów, w tym 139 umów dla Działania 8.1 i 18 umów dla Działania 8.2. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Priorytecie VIII wynosi ,97 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,37 zł, co stanowi 61,83% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VIII w Planach działania na lata oraz 34,98% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VIII na cały okres programowania W bieŝącym okresie sprawozdawczym zawarto 19 umów na łączną wartość ,82 zł (wartość środków publicznych wynosi ,28 zł), w tym podjęto 2 uchwały dotyczące projektów systemowych na kwotę zł. W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniach 8.1.2, i podpisano 12 umów (i/lub decyzji) na łączną kwotę ,29 zł, w tym wartość środków publicznych wynosi ,29 zł,. Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych, w ramach 543 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK wniosków o płatność, wynosi ,24 zł, co stanowi 24,01% poziomu wykorzystania alokacji przewidzianej w Planach działania na lata oraz 13,58% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W bieŝącym okresie sprawozdawczym - na podstawie 302 zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK wniosków o płatność wartość wydatków publicznych wynosi ,39 zł. Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 38,83% środków publicznych zakontraktowanych w ramach Priorytetu VIII. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Priorytetu VIII na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 34,98%. Ocena IP: Do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego zakontraktowano w ujęciu narastającym 34,98% alokacji przewidzianej na lata W oparciu o Stan realizacji PO KL na podstawie KSI SIMIK wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., który stanowi załącznik do opublikowanej przez IZ Informacji miesięcznej, województwo dolnośląskie plasuje się powyŝej średniej (wyliczonej przez IZ dla Priorytetu VIII) - na 9 miejscu w rankingu innych województw pod względem wykonania kontraktacji załoŝonej w Planie działania na 2010 rok, zaś 11 miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji na podstawie zakontraktowanych środków. Poziom wydatkowania narastająco do końca I półrocza 2010 r. w odniesieniu do alokacji przewidzianej na cały okres programowania wynosi 13,58%. W oparciu o Stan realizacji PO KL na podstawie KSI SIMIK wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., który stanowi załącznik do opublikowanej przez IZ Informacji miesięcznej, województwo dolnośląskie plasuje się powyŝej średniej (na poziomie 11,7% wyliczonym przez IZ dla Priorytetu VIII) na 6 miejscu (13,8%) w rankingu województw pod względem stopnia wykorzystania alokacji na podstawie rozliczonych środków. W ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w wyniku ogłoszonych konkursów z lat r. podpisano 139 umów (i/lub decyzji) o dofinansowanie na łączną kwotę ,04 zł, co stanowi 61,42% wykorzystania alokacji przeznaczonej na lata oraz 34,72% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów na łączną kwotę ,82 zł (wartość środków publicznych wynosi ,28 zł), w tym podjęto 1 uchwałę dotyczącą projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4, na kwotę zł. Wydatkowanie środków publicznych określone na podstawie 472 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI od początku realizacji Działania wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 24,72% w stosunku do alokacji 8

9 przewidzianej dla Działania na lata oraz w 13,97% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 8.1 w całym okresie programowania. W bieŝącym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 267 wniosków o płatność na kwotę ,79 zł. Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Działania 8.1 wynosi 40,24%. Ocena IP i IP2 Dzięki intensyfikacji działań w podpisywaniu umów w II połowie 2009 r., do końca I półrocza 2010 r. podpisano 139 umów o dofinansowanie. W opinii IP2 osiągnięty poziom kontraktacji środków na projekty konkursowe - ponad 60% w stosunku do alokacji przewidzianej w PD na lata oraz 100% w przypadku projektów systemowych, jest duŝym sukcesem. W I półroczu 2010 r. zakończono podpisywanie umów, których nie zawarto w ubiegłym roku, z konkursów ogłoszonych w 2009 r. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowany został znaczny zrost stopnia rozliczenia zakontraktowanych środków do poziomu ponad 40%, co jest wynikiem zadowalającym. Kontraktacja, wydatkowanie oraz stopień rozliczenia środków publicznych w poszczególnych Poddziałaniach przedstawia się następująco: - w ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 103 umowy o wartości ,90 zł, co stanowi 66,79% wykorzystania alokacji przeznaczonej na lata oraz 35,61% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 11 umów o wartości ,60 zł. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania zatwierdzono 345 wniosków o płatność, na podstawie których rozliczono ,26 zł, co stanowi 43,86 % zakontraktowanej kwoty oraz odpowiednio 29,30% alokacji na lata i 15,62% alokacji na lata ; - w ramach Poddziałania od początku realizacji zostało podpisanych 25 umów o wartości ,72 zł, w tym jedna uchwała zatwierdzająca do realizacji projekt systemowy szybkiego reagowania, co stanowi 45,91% wykorzystania alokacji przeznaczonej na lata oraz 30,62% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o wartości ,65 zł. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania zatwierdzono 91 wniosków o płatność, na podstawie których rozliczono ,23 zł, co stanowi 28,98 % zakontraktowanej kwoty oraz odpowiednio 13,30% wykorzystania alokacji na lata i 8,87% alokacji na lata ; - w ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 5 umów o wartości ,14 zł, co stanowi 79,70% wykorzystania alokacji przeznaczonej na lata oraz 50,24% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy wartości ,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania zatwierdzono 17 wniosków o płatność, na podstawie których rozliczono ,38 zł, co stanowi 62,32% stopnia rozliczenia zakontraktowanej kwoty oraz odpowiednio 49,67% wykorzystania alokacji na lata i 31,31% alokacji na lata ; - w ramach projektów systemowych od początku realizacji Poddziałania podjęto 6 uchwał na kwotę ,28 zł, co stanowi 100% wykorzystania alokacji przeznaczonej na lata oraz 40,09% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym podjęto 1 uchwałę o wartości ,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania zatwierdzono 19 wniosków o płatność, na podstawie których rozliczono ,72 zł, co stanowi 13,97% zakontraktowanej kwoty oraz odpowiednio 13,97% alokacji na lata i 5,60% alokacji na lata Na spowolnienie kontraktacji, a tym samym wydatkowania i rozliczania środków, znaczący wpływ miało okresowe wyczerpanie limitu na zaciąganie zobowiązań. W I półroczu 2010 r., dzięki zakończeniu kontraktacji z 2009 r. i zawarciu kolejnych 18 umów oraz rozliczeniu i zatwierdzeniu 267 wniosków o płatność, tendencja wzrostowa w liczbie zawieranych umów i wartości rozliczanych środków została jednak zachowana, szczególnie w zakresie rozliczania środków, czego potwierdzeniem jest znaczny wzrost stopnia rozliczenia zakontraktowanych środków na dzień r. (40,24%) w stosunku do stanu na koniec 2009 r. (16,83%). NajwyŜszy poziom rozliczenia wydatków - ponad 62% wystąpił w Poddziałaniu 8.1.3, gdzie w roku 2008 najwcześniej zostały podpisane umowy, a tym samym najszybciej rozpoczęto realizację projektów. Najgorzej rozliczane były projekty systemowe w Poddziałaniu zaledwie na poziomie 13,97% - m. in. z uwagi na długotrwałe procedury oceny merytorycznej wniosków. W projektach systemowych obecnie nadrabiane są zaległości. Indykatywny poziom kontraktacji na poziomie Działania 8.1 na koniec 2010 roku powinien wynieść 57,52% alokacji na lata Na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego kwota zakontraktowanych środków publicznych wynosi ,04 zł, co stanowi 34,72% wykorzystania alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. IP2 nie widzi zagroŝenia w osiągnięciu poziomu wyznaczonego na koniec 2010 r., gdyŝ ze względu na trwające procedury konkursowe 9

10 proces kontraktacji 2010 dopiero się rozpoczyna. Podpisanie umów z alokacji 2010 równieŝ wpłynie na podniesienie poziomu kontraktacji. W ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy od początku realizacji Działania podpisano 18 umów (w tym 5 uchwał) o dofinansowanie na łączną kwotę ,33 zł, co stanowi 63,49% alokacji przeznaczonej na lata (ujętej w Planach działania) oraz 34,98% alokacji przeznaczonej na cały okres programowania. W okresie sprawozdawczym podjęto 1 uchwałę dotyczącą projektu systemowego Przedsiębiorczy doktorant inwestycja w innowacyjny rozwój regionu na kwotę ,00 zł. Wydatkowanie środków publicznych na kwotę ,65 zł, określone na podstawie 71 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI od początku realizacji Działania, wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 21,21% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata oraz w 12,04% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 8.2 w całym okresie programowania. W bieŝącym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 35 wniosków o płatność na kwotę ,60 zł. Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Działania 8.2 wynosi 33,40%. Ocena IP W I półroczu 2010 roku w Poddziałaniu nie przewidziano podpisania Ŝadnej umowy o dofinansowanie. W tym czasie trwała procedura naboru wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów: I/8.2.1/A/10 (konkurs zamknięty) oraz I/8.2.1/C/10 (konkurs otwarty). Podpisanie umów planowane jest na II półrocze 2010 roku. Od początku realizacji Działania podpisano 14 umów o dofinansowanie projektów konkursowych, z czego w bieŝącym okresie sprawozdawczym jedna umowa została rozwiązana przez Beneficjenta, a realizacja trzech zakończyła się zgodnie z harmonogramem. Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL /09 przez Netline Group Sp. z.o.o. nastąpiło dnia 31 marca br., po odmowie wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego na potrzeby PEFS; sprzeciw wobec zapisów umowy Beneficjent wniósł juŝ po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia, twierdząc, Ŝe projekt nie ma charakteru standardowego, tj. skierowanego do grupy docelowej (uczestników projektu), a informacyjny, co stało w sprzeczności z oceną KOP i zapisami umowy w tym zakresie. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektów, w okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 3 projektów: - Dolnośląski Instytut Doradczy, POKL /08 zatwierdzony końcowy WNP, przed zwrotem zabezpieczenia; - Venom Sp. z o.o. POKL /08 realizacja zakończona, przed kontrolą w projekcie i zatwierdzeniem końcowego WNP; - Bison Consulting S.A., POKL /08 - realizacja zakończona, po kontroli projektu, przed zatwierdzeniem końcowego WNP. Na dzień 30 czerwca 2010 r. realizowanych jest 10 projektów konkursowych. Kontraktacja, wydatkowanie oraz stopień rozliczenia środków publicznych w poszczególnych Poddziałaniach przedstawia się następująco: - w ramach Poddziałania łączna wartość zakontraktowanych umów wynosi ,06 zł (bez rozwiązanej umowy POKL /09). Kwota ta stanowi 37,06% alokacji na lata oraz 27,83% alokacji przeznaczonej na cały okres programowania ( ). IP przewiduje wzrost poziomu wykorzystania alokacji na lata , bowiem w ramach konkursów I/8.2.1/A/10 oraz II/8.2.1/C/10 (zgodnie ze stanem wiedzy na 29 lipca br.) wyłoniono do dofinansowania projekty na łączną kwotę ,61 zł (co stanowi 80,01% łącznej alokacji przewidzianej na powyŝsze konkursy), co daje podstawy do załoŝeń, Ŝe planowany poziom kontraktacji na koniec 2010 roku wzrośnie do 55,73%. Na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego zatwierdzono narastająco 53 wnioski o płatność, na podstawie których rozliczono kwotę ,99 zł. Kwota ta stanowi 37,70 % zakontraktowanych środków dla podpisanych dotychczas umów (bez umowy rozwiązanej), 13,97% alokacji na lata oraz 10,49% alokacji przeznaczonej na cały okres programowania; - w ramach Poddziałania w okresie sprawozdawczym podjęto 1 uchwałę dotyczącą projektu systemowego Przedsiębiorczy doktorant inwestycja w innowacyjny rozwój regionu na kwotę ,00 zł. Łącznie od początku realizacji Poddziałania zawarto 3 umowy o dofinansowanie projektów (wnioski o dofinansowanie złoŝone do IZ przed wejściem w Ŝycie Zasad finansowania PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r.) oraz podjęto 2 uchwały (wg Zasad finansowania PO KL z dnia 25 marca 2009 r. i późniejszych) na łączną kwotę ,27 zł. Wartość kontraktacji stanowi 93,19% kwoty alokowanej w PD na lata oraz 41,50% alokacji na lata Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania zatwierdzono 18 wniosków o płatność, na podstawie których rozliczono 10

11 ,66 zł, co stanowi 31,48 % stopnia rozliczenia zakontraktowanej kwoty oraz odpowiednio 29,34% wykorzystania alokacji na lata i 13,07% alokacji na lata Rozliczanie wniosków o płatność w obu Poddziałaniach przebiega na bieŝąco i zgodnie z Harmonogramami płatności (na dzień zatwierdzono wszystkie wnioski o płatność za I kwartał 2010 r. i wcześniejsze, do zatwierdzenia pozostały 2 wnioski o płatność dotyczące projektów systemowych za nietypowe okresy, tj oraz ). Indykatywny poziom kontraktacji na poziomie Działania 8.2 na koniec 2010 roku powinien wynieść 57,52% alokacji na lata Na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego kwota zakontraktowanych środków wynosił ,33 zł, co stanowi 36,03% wykorzystania alokacji na lata IP nie widzi zagroŝenia w osiągnięciu poziomu wyznaczonego na koniec 2010 r., gdyŝ w II półroczu 2010 roku planuje zawrzeć 4 umowy na łączną wartość ,61 zł oraz podjąć 1 uchwałę na kwotę ,00 ZŁ, co da narastająco kwotę wykorzystania alokacji w wysokości ,94 zł (48,62 % alokacji , a zarazem 85,68 % alokacji ). NaleŜy równieŝ podkreślić, Ŝe wdraŝanie Działania przebiega zgodnie z aktualnym Planem Działania na 2010 rok. PRIORYTET IX W ramach Priorytetu IX od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem zawarto w województwie dolnośląskim 288 umów, w tym 95 umów w ramach Działania 9.1, 29 umów w ramach Działania 9.2, 6 umów w ramach Działania 9.3, 18 umów w ramach Działania 9.4 oraz 140 umów w ramach Działania 9.5. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Priorytecie IX wynosi ,31 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,31 zł, co stanowi 67,55% alokacji przewidzianej dla Priorytetu IX w Planach działania na lata oraz 37,17% alokacji przewidzianej dla Priorytetu IX na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 747 wniosków o płatność wynosi ,72 zł, co stanowi 18,95% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 10,43% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu IX na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 28,05% środków publicznych zakontraktowanych w ramach Priorytetu IX. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 37,17% i jest poniŝej oczekiwań Instytucji Pośredniczącej. Ocena IP Stan wdraŝania Priorytetu IX w opinii Instytucji Pośredniczącej naleŝy uznać za zadowalający. W oparciu o dane Instytucji Zarządzającej PO KL, które zostały ujęte w dokumencie Stan realizacji PO KL - na podstawie KSI SIMIK wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.(załącznik do Informacji Miesięcznej za czerwiec 2010 r.), naleŝy stwierdzić, iŝ pod względem wykonania kontraktacji załoŝonej w Planie działania na 2010 rok województwo dolnośląskie w zakresie IX Priorytetu plasuje się na 5 pozycji spośród 16 regionów. Stopień wykorzystania alokacji w ramach Priorytetu IX pozwala umiejscowić dolnośląskie na 6 pozycji. Mniej korzystna sytuacja kształtuje się w zakresie wykorzystania alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Średnia krajowa dla Priorytetu IX wynosi 11,7%, podczas gdy dolnośląskie do końca I półrocza 2010 roku osiągnęło poziom 10,5 %. W tym miejscu naleŝy jednak podkreślić, Ŝe wyraźnie widoczna jest w tym zakresie tendencja wzrostowa. Na koniec 2009 roku wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wyniosła zł, co stanowiło 3,26% alokacji przewidzianej dla całego Priorytetu na okres programowania Obecnie, jak wspomniano powyŝej, stopień ten wynosi 10,5%. Z uwagi na fakt, iŝ IP nadała kwestii rozliczeń w 2010 roku priorytetowy charakter, naleŝy spodziewać się, Ŝe w kolejnym okresie sprawozdawczym nastąpi znaczące zwiększenie wykorzystania alokacji pod względem rozliczenia wydatkowanych środków. W ramach Działania 9.1 od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem w województwie dolnośląskim zawarto 95 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 9.1 wynosi ,98 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,98 zł, co stanowi 74,25% alokacji przewidzianej 11

12 dla Działania w Planach działania na lata oraz 48,76% alokacji przewidzianej dla tego Działania na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 266 wniosków o płatność wynosi ,67 zł, co stanowi 19,63% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 12,89% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 9.1 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 26,44% środków publicznych zakontraktowanych w ramach przedmiotowego Działania. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Działania 9.1 na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 48,76%, spełniając oczekiwania Instytucji Pośredniczącej. Ocena IP W ocenie Instytucji Pośredniczącej postęp we wdraŝaniu Działaniu 9.1 naleŝy uznać za znaczący. W przypadku stopnia wykorzystania alokacji na podstawie zakontraktowanych środków progres jest nieduŝy, albowiem w okresie od r. do r. w ramach Działania 9.1 podpisano 5 umów (4 w ramach Poddziałania oraz 1 w ramach Poddziałania 9.1.2), przy jednoczesnym rozwiązaniu 2 wcześniej podpisanych (1 w ramach oraz 1 w ramach 9.1.2). NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe powyŝsza kontraktacja dotyczy środków uruchomionych na konkursy w 2009 roku. Proces podpisywania umów w ramach naboru 2009 przebiegał sprawnie i bez opóźnień, zatem środki zakontraktowane w I półroczu 2010 nie są znaczne pod względem ich wartości. Do r. nie podpisano Ŝadnej umowy w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku. Planowany termin ich zawarcia przypada na III kwartał 2010 r., co jest zgodne ze szczegółowym harmonogramem przeprowadzania kolejnych etapów oceny, wyboru wniosków do dofinansowania oraz terminami zawartymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów. Znaczący postęp jest natomiast widoczny w odniesieniu do poziomu wykorzystania alokacji na podstawie rozliczonych środków. Do końca 2009 roku w ramach Działania 9.1 zatwierdzono zaledwie 48 wniosków o płatność na łączną kwotę ,24 zł, co stanowiło 1,17% wykorzystania alokacji na lata W okresie od r. do r., tj. na przestrzeni 6 miesięcy Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła 218 wniosków beneficjenta o płatność, co w ujęciu narastającym od początku Programu przekuwa się na liczbę 266 rozliczonych WNP o łącznej wartości ,67 zł. Poziom wykorzystania alokacji wzrósł z niewiele ponad 1 % do blisko 13. Na osiągnięte rezultaty wpływ ma z pewnością zaangaŝowanie Pracowników IP w proces wdraŝania Działania. Spotkania z Beneficjentami, które zostały zorganizowane w lutym i marcu br., przybrały formę szkoleń i obejmowały m.in. tematykę zasad realizacji projektów, sposobu rozliczania środków, wskazano najczęściej popełniane błędy w realizacji przedsięwzięć, opisano prawidłowy sposób wypełnienia Załącznika nr 2 oraz Formularza PEFS. TakŜe indywidualne konsultacje z Opiekunami projektów przynoszą oczekiwane efekty w postaci poprawy jakości składanych wniosków o płatność. Z uwagi na fakt, iŝ priorytetowym celem tutejszej Instytucji Pośredniczącej w 2010 roku jest zwiększenie wykorzystania alokacji pod względem rozliczenia wydatkowanych środków, Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby ocenić WNP w czasie krótszym niŝ przewidziany jest w Systemie Realizacji PO KL, dodatkowo premiując tych beneficjentów, którzy składają przedmiotowe wnioski przed terminem, skracając odpowiednio okres ich weryfikacji. W ramach Działania 9.2 od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem w województwie dolnośląskim zawarto 29 umów o dofinansowanie (w tym jedna umowa na realizację projektu systemowego). Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 9.2 wynosi ,97 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,97 zł, co stanowi 67,79 % alokacji przewidzianej dla Działania w Planach działania na lata oraz 34,05% alokacji przewidzianej dla tego Działania na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 121 wniosków o płatność wynosi ,71 zł, co stanowi 11,77% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 5,91% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 9.2 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 17,36% środków publicznych zakontraktowanych w ramach przedmiotowego Działania. 12

13 Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Działania 9.2 na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 34,05%, i jest poniŝej oczekiwań Instytucji Pośredniczącej. Ocena IP Zarówno poziom kontraktacji, jak i rozliczenia środków nie jest zadowalający. W okresie r r. rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie, stąd spadek ogólnej liczby podpisanych umów w ramach Działania. Brak nowych podpisanych umów wynika z faktu, iŝ w Działaniu 9.2 nie są ogłaszane nabory- obecnie kontynuowane są projekty z konkursu przeprowadzonego w 2008 roku oraz projekt systemowy, realizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Instytucja Pośrednicząca przewiduje, iŝ poziom kontraktacji wzrośnie w 2010 r. na skutek planowanych zmian w projekcie systemowym. Pierwotnie bowiem przewidywano realizację 3 odrębnych projektów Modernizacji, z których kaŝdy uwzględniałby szkoły kształcące w odrębnych branŝach. Przedsięwzięcie obecnie wdraŝane skierowane jest do szkół kształcących w branŝach turystycznej i mechanicznej. Drugi projekt zaplanowany do realizacji w latach kierował wsparcie do szkół kształcących w branŝach budowlanej, informatycznej i elektryczno-energetycznej. Ostatnia inicjatywa zaplanowana na okres uwzględniała szkoły samochodowe i mechatroniczno - elektronicznej. Beneficjent, bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z realizacją pierwszego ww. projektu, zawnioskował o wyraŝenie zgody na wprowadzenie istotnych zmian do projektu, mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie środków niezbędnych do realizacji zakładanych celów. Innymi słowy, zakres obecnie realizowanej inicjatywy ma zostać poszerzony o merytorykę i działania zaplanowane dla projektu II i III. PowyŜsze rozwiązanie pozwoli na rezygnację z prowadzenia ponownej rekrutacji poszczególnych szkół do projektu. Ponadto jednorazowo przeprowadzona zostanie procedura związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Równie istotna będzie moŝliwość długofalowego planowania pracy z uczniem w poszczególnych szkołach, a takŝe kontynuowanie zatrudnienia kadry zaangaŝowanej w realizację przedsięwzięcia. Scalenie 3 projektów w jeden spowoduje wzrost jego wartości do łącznej kwoty ,00 zł oraz wydłuŝenie terminu jego realizacji do r. Zmiany zgłoszone przez beneficjenta systemowego są obecnie przedmiotem oceny Instytucji Pośredniczącej, wstępnie zgłoszono je takŝe do Instytucji Zarządzającej PO KL. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano nieznaczny wzrost wykorzystania alokacji na podstawie rozliczonych środków. Zgodnie ze stanem na dzień r. kształtował się on na poziomie 2,61%, podczas gdy na dzień r. wyniósł 5,91%. Tak niski poziom spowodowany jest problemami w realizacji projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Dotychczas w ramach tego przedsięwzięcia rozliczono 2,48% środków przeznaczonych na jego realizację (wartość środków zakontraktowanych w projekcie ,00 zł, wartość środków rozliczonych w projekcie ,94 zł). W związku z występującymi problemami Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła liczne spotkania z Beneficjentem Systemowym, na których poruszono kwestię opóźnień w realizacji i rozliczeniu projektu. Argumenty przedstawiane przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD pozwalają przypuszczać, Ŝe w niedługim czasie nastąpi znaczny postęp w jego wdraŝaniu. Największą bowiem trudnością okazało się przeprowadzenie czasochłonnych i merytorycznie skomplikowanych procedur związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent złoŝył do IP wniosek o płatność za II kwartał, w którym rozlicza poniesione dotychczas wydatki na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Z uwagi jednak na fakt, iŝ nie został on jeszcze zatwierdzony, powyŝsze dane naleŝy traktować jedynie jako prognozę postępu w projekcie. W odniesieniu do pozostałych 28 projektów konkursowych (z)realizowanych w ramach Działania 9.2, naleŝy zauwaŝyć, iŝ poziom ich rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 43,84% (wartość środków zakontraktowanych ,97 zł, wartość środków rozliczonych w projekcie ,77 zł). W związku z powyŝszym stopień rozliczenia wniosków konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.2 naleŝy ocenić jako zadowalający. W ramach Działania 9.3 od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem w województwie dolnośląskim zawarto 6 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 9.3 wynosi ,18 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,18 zł, co stanowi 24,09 % alokacji przewidzianej dla Działania w Planach działania na lata oraz 7,57% alokacji przewidzianej dla tego Działania na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 12 wniosków o płatność wynosi ,33 zł, co stanowi 12,92% wartości alokacji zaplanowanej na 13

14 lata oraz w 4,06% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 9.3 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 53,62% środków publicznych zakontraktowanych w ramach przedmiotowego Działania. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Działania 9.3 na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 7,57%, i jest znacząco poniŝej oczekiwań Instytucji Pośredniczącej. Ocena IP W porównaniu do pozostałych Działań w ramach Priorytetu IX, sytuacja w Działaniu 9.3 wygląda niekorzystnie. Od początku Działania zawarto zaledwie 6 umów, które w niewielkim stopniu wykorzystują alokację przewidzianą dla tego Działania. Małe zainteresowanie beneficjentów formami wsparcia moŝliwymi do realizacji w tym Działaniu i niewielkie zapotrzebowanie społeczne na formy szkolne dla dorosłych, w które nie wpisuje się moŝliwość pobierania nauki w szkołach policealnych (od początku realizacji Działania złoŝono 127 wniosków), a przede wszystkim niska jakość aplikacji składanych w poprzednich okresach sprawozdawczych oraz wskazywanie we wnioskach niekwalifikowanych form wsparcia (np. szkół policealnych) były głównym powodem takiego stanu realizacji Działania. W obecnym okresie sprawozdawczym w ramach konkursu zamkniętego nr I/9.3/A/10, ogłoszonego 26 lutego 2010 r., wpłynęło jedynie 19 wniosków, ale dobrej jakości, co znajduje potwierdzenie w fakcie, iŝ wszystkie 19 uzyskało pozytywną ocenę formalną. 12 aplikacji zostało zweryfikowanych pozytywnie podczas oceny merytorycznej. W ramach przewidzianej alokacji będzie moŝliwość podpisania 5 umów (4 umowy w ramach alokacji, 1 w ramach niewykorzystanej rezerwy na negocjacje w ramach konkursu z 2010 r.), które wyczerpią alokację na dany okres sprawozdawczy. Odnosząc się ponadto do postępu finansowego w ramach przedmiotowego Działania, naleŝy wskazać, iŝ na koniec 2009 roku wykorzystanie alokacji na podstawie środków rozliczonych kształtowało się na poziomie 3,26%, podczas gdy w chwili obecnej wynosi ono 4,06 %. W ramach Działania 9.4 od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem w województwie dolnośląskim zawarto 18 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 9.4 wynosi ,30 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,30 zł, co stanowi 68,24 % alokacji przewidzianej dla Działania w Planach działania na lata oraz 53,88% alokacji przewidzianej dla tego Działania na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 72 wniosków o płatność wynosi ,88 zł, co stanowi 34,26% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 27,05% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 9.4 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 50,20% środków publicznych zakontraktowanych w ramach przedmiotowego Działania. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Działania 9.4 na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 53,88%, i spełnia oczekiwania Instytucji Pośredniczącej. Ocena IP W ramach Działania 9.4 od początku realizacji zawarto 18 umów, w tym 2 w 2010 r. Jedna z nich została podpisana w ramach niewykorzystanej rezerwy na negocjacje w ramach konkursu z 2009 r. Drugi projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4187/III/10 z 6 kwietnia Niniejszy projekt systemowy z komponentem ponadnarodowym pt.: Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów realizowany jest przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego trwał proces oceny merytorycznej 56 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu otwartego nr I/9.4/A/10, ogłoszonego r. i które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej. DuŜe 14

15 zainteresowanie beneficjentów i uczestników formami wsparcia oraz związane z tym zwiększanie alokacji przeznaczonej na konkurs nr I/9.4/A/09, powoduje, Ŝe w 2011 roku prawdopodobne jest całkowite wyczerpanie alokacji na to Działanie. Odnosząc się ponadto do postępu finansowego w ramach przedmiotowego Działania, naleŝy wskazać, iŝ na koniec 2009 roku wykorzystanie alokacji na podstawie środków rozliczonych kształtowało się na poziomie 16,11%, podczas gdy w chwili obecnej wynosi ono 27,05 %. Zdaniem Instytucji Pośredniczącej, zarówno poziom kontraktacji, jak i rozliczenia naleŝy uznać za zadowalający. W ramach Działania 9.5 od początku realizacji Programu do końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem w województwie dolnośląskim zawarto 140 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Działaniu 9.5 wynosi ,88 zł. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi ,88 zł, co stanowi 48,25 % alokacji przewidzianej dla Działania w Planach działania na lata oraz 15,22% alokacji przewidzianej dla tego Działania na cały okres programowania ( ). Wartość wydatków poniesionych ze środków publicznych w ramach zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13, 276 wniosków o płatność wynosi ,13 zł, co stanowi 33,82% wartości alokacji zaplanowanej na lata oraz w 10,67% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Działania 9.5 na cały okres programowania ( ). Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 70,09% środków publicznych zakontraktowanych w ramach przedmiotowego Działania. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ indykatywny poziom kontraktacji na koniec 2009 i 2010 roku wynosi odpowiednio 43,04% oraz 57,52% (wyznaczono na podstawie indykatywnego podziału alokacji na lata, zawartego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL), wartość dla Działania 9.5 na koniec okresu objętego sprawozdaniem wyniosła 15,22%. Z uwagi na wysoką alokację zaplanowaną na to Działanie, a takŝe osiągnięcie docelowych wartości wskaźników produktu, naleŝy spodziewać się, iŝ w kolejnych latach nastąpi przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami Priorytetu. Ocena IP Postęp finansowy osiągnięty w ramach Działania 9.5 jest zadowalający. Na 1160 złoŝonych wniosków podpisano 140 umów. W obecnym okresie sprawozdawczym zawarto 20 umów z naboru nr I/9.5/A/09. W ramach konkursu otwartego nr I/9.5/A/10, ogłoszonego 26 marca 2010 r., wpłynęło 197 wniosków, z czego 184 uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W okresie sprawozdawczym zakończył się proces oceny merytorycznej dla 84 wniosków skierowanych na KOP z I rundy konkursu nr I/9.5/A/10, z czego 64 zostały ocenione pozytywnie. Odnosząc się ponadto do postępu finansowego w ramach przedmiotowego Działania, naleŝy wskazać, iŝ na koniec 2009 roku wykorzystanie alokacji na podstawie środków rozliczonych kształtowało się na poziomie 7,74%, podczas gdy w chwili obecnej wynosi ono 10,67 %. Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) W okresie objętym sprawozdaniem Grupy robocze funkcjonujące w ramach PKM PO KL pracowały nad Planami działania na rok Projekt PD 2011 został równieŝ zaprezentowany i poddany pod dyskusję na VII posiedzeniu Podkomitetu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 r. Ponadto na VII posiedzeniu zaprezentowane zostało Sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za rok 2009, powołano uchwałą skład instytucjonalny Regionalnej Sieci Tematycznej (skład osobowy RST zostanie powołany w procedurze pisemnej na początku sierpnia 2010 r.) oraz przyjęto uchwałę w zakresie przyjęcia sposobu wdraŝania rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego pt. Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Badania IP W IV kwartale 2009 Instytucja Pośrednicząca wszczęła procedurę zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim. Badanie obejmowało zakres merytoryczny wszystkich Priorytetów regionalnych. Okres składania ofert upłynął w dniu 5 stycznia 2010 r. W wyniku przetargu ofertę złoŝyło 4 Wykonawców. W I kwartale 2010 r. nastąpiło rozstrzygnięte przetargu, wybór Wykonawcy oraz podpisanie umowy. Badanie rozpoczęło się w marcu 2010 r., natomiast raport końcowy z niniejszego badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 17 maja 2010 r. Rekomendacje przedstawione przez Ewaluatora zostały skonsultowane z ich 15

16 adresatami, a następnie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji karty monitorowania wdraŝania rekomendacji, w czerwcu 2010 uchwałami Podkomitetu Monitorującego PO KL na Dolnym Śląsku oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego zostały przyjęte wyniki oraz sposób wdraŝania rekomendacji z niniejszego badania. Raport wraz z kartą monitorowania wdraŝania rekomendacji został przekazany do Instytucji Zarządzającej, członków PKM, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją oraz adresatów rekomendacji. W ramach badaniach określonych zostało 10 rekomendacji ogólnych oraz 54 rekomendacje szczegółowe do poszczególnych kryteriów wyboru projektów, objętych badaniem. PoniŜej zostały wymienione główne rekomendacje z badania: Wniosek (strona w raporcie) Rekomendacja (strona w raporcie) Adresat rekomendacji Sposób wdroŝenia Stan wdroŝenia Termin realizacji Projektodawcy najczęściej czerpią informację o szczegółowych kryteriach wyboru projektów z Internetu przewaŝnie ze strony internetowej DWUP i UMWD (badanie CATI). Str Większość badanych projektodawców dostrzega potrzebę wprowadzenia działań promocyjnoinformacyjnych dotyczących przyjętych szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Str Na stronach internetowych IP/IP2 powinny być zamieszczane szczegółowe wyjaśnienia/interpretac je dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Str ) Pracownicy punktów informacyjnych w IP/IP2 powinni zostać przeszkoleni z udzielania szczegółowych informacji w zakresie konstruowania załoŝeń projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie pod kątem obowiązujących w danym konkursie kryteriów szczegółowych. 2) NaleŜy rozszerzyć tematykę szkoleń i spotkań informacyjnopromocyjnych organizowanych przez IP/IP2 o bardziej szczegółową wiedzę z zakresu kryteriów obowiązujących w danym konkursie. 3) NaleŜy umieszczać na stronach internetowych UMWD/DWUP UMWD/DWUP UMWD/DWUP/ ROEFS Kryteria są opisywane w Dokumentacjach konkursowych. Jeśli jest jakieś kryterium, które sprawia wyjątkową trudność projektodawcom i budzi wątpliwości, wówczas obszerna interpretacja bądź wyjaśnienie są umieszczane na stronach internetowych IP/IP2 w Aktualnościach i przy zakładce dotyczącej danego konkursu (np. po spotkaniach informacyjnych zamieszczane są odpowiedzi na zadane pytania). Wyjaśnienia będą rownieŝ zawierane w publikowanych na stronach internetowych Poradnikach dla projektodawców, tworzonych przez IP/IP2 dla konkursów. IP/IP2 nie będa natomiast tworzyły podstron wyłącznie na potrzeby wyjaśniania kryteriów, gdyŝ skutkowałoby to zatraceniem czytelności stron internetowych IP/IP2. IP/IP2 będą starały się jeszcze dokładniej wyjaśniać treści kryteriów w Dokumentacjach konkursowych i w Poradnikach. Pracownicy punktów informacyjnych P/IP2 zostali przeszkoleni i udzielają informacji w zakresie obowiązujących w danym konkursie kryteriów, w razie watpliwości konsultują sie z pracownikami odpowiedzialnymi za tworzenie i wdraŝanie kryteriów szczegółowych. IP/IP2 będą dąŝyć do uproszczenia języka stosowanego w kryteriach lub wyjaśniania niezrozumiałych sformułowań/znaczeń (np. pojęcie "komplementarność"). Kryteria będą szczegółowo opisywane w Dokumentacjach konkursowych i Poradnikach projektodawcy w zakładkach na stronach www dotyczących konkursów, jak równieŝ omawane podczas spotkań z projektodawcami, natomiast w broszurach informacyjnych będzie kontynuowana praktyka syntetycznego opisywania kryteriów. Rekomendacje zostaną równieŝ wykorzystane przez IP podczas tworzenia wytycznych do przygotowania ofert ROEFS na kolejne lata; wymagane będzie m.in. praktyczne podejście do przygotowania projektodawców do aplikowania o środki w ramach PO KL, w tym w zakresie spełnienia kryteriów szczegółowych. rekomendacja w części do wdroŝenia rekomendacja w części do wdroŝenia od III kw od III kw

17 szczegółowe wyjaśnienia/interpretac je dotyczące poszczególnych kryteriów. Str Badani zwrócili uwagę, Ŝe źródłem cennych informacji na temat interpretacji kryteriów są dla nich doświadczenia innych projektodawców. Str Projektodawcom brakuje odpowiedniego know-how, związanego z tworzeniem i utrzymywaniem sieci współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyŝszymi. Str Organizowanie przez IP/IP2 spotkań/warsztatów dla beneficjentów, na których beneficjenci swobodnie będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami. Istotną rolę na spotkaniu powinni odgrywać pracownicy IP/IP2, którzy stanowiliby merytorycznie wsparcie dla beneficjentów dzielących się swoimi doświadczeniami. Str Promocja idei współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami, poprzez wskazywanie konkretnych korzyści, które moŝe przynieść taka współpraca. Str UMWD/DWUP/ ROEFS UMWD Podczas spotkań informacyjnych dla projektodawców, prowadzonych przez IP/IP2 w związku z ogłaszaniem konkursów, istnieje moŝliwość wymiany doświadczeń między beneficjentami. Rekomendacja zostanie równieŝ wykorzystana przez IP podczas tworzenia wytycznych do przygotowania ofert ROEFS na kolejne lata; wymagane będzie m.in.. stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń między beneficjentami, w tym równieŝ w formie spotkań/warsztatów. IP przekazuje informacje na temat projektów sieciowych dotyczących transferu wiedzy podczas spotkań informacyjnych dla projektodawców, organizowanych po ogłoszeniu konkursów zwiazanych z tematyką sieci. IP planuje zamieszczenie w wydawanym przez siebie Biuletynie informacyjnym EFS publikację na temat projektów sieciowych, ze zwróceniem uwagi na dotychczasowe doświadczenia beneficjentów realizujących takie projekty oraz wskazywanie konkretnych korzyści, które moŝe przynieść współpraca w ramach sieci. rekomendacja w części do wdroŝenia rekomendacja w części do wdroŝenia od I kw od II kw Badania IP2: PRIORYTET VI W ramach Priorytetu VI w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowano zadań w obszarze ewaluacji. W II półroczu 2010 r. zaplanowana jest realizacja badania ewaluacyjnego pt.: Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim, jednak jest to uzaleŝnione od dostępności środków na realizację tego zadania. Planowany termin realizacji badania to III/IV kwartał 2010 r. Zadaniem badania ewaluacyjnego, dotyczącego projektów konkursowych realizowanych/realizowanych w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy będzie ocena: - stopnia zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu (kobiet/męŝczyzn) wskutek udziału w projektach zrealizowanych/realizowanych w ramach programów aktywizacji zawodowej Poddziałania 6.1.1, - rodzajów projektów i form wsparcia w ramach programów aktywizacji zawodowej najczęściej kierowanych do osób (kobiet/męŝczyzn) pozostających bez zatrudnienia, odnoszących największą skuteczność w zakresie polepszenia ich sytuacji zawodowej, - podstaw rekrutacji uczestników projektów (kobiet/męŝczyzn), ich profilu społecznego oraz stosunku liczby uczestników (kobiet/męŝczyzn) deklarujących udział w projekcie do osób, które zakończyły udział w projekcie z 17

18 uwzględnieniem formy wsparcia jaką zostali objęci, a takŝe przyczyn rezygnacji uczestników (kobiet/męŝczyzn) z udziału w projekcie przed jego zakończeniem. PRIORYTET VII W ramach Priorytetu VII w okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano badanie ewaluacyjne pt.: Ocena realizacji projektów systemowych w województwie dolnośląskim w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa z Wykonawcą ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna, podpisana została dnia r., natomiast protokół odbioru w dniu r. Celem ewaluacji była ocena: zdolności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie do aplikowania o dofinansowanie projektów systemowych w ramach w/w Poddziałań w województwie dolnośląskim; moŝliwości ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie dolnośląskim do absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego; przebiegu dotychczasowej realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu w ramach w/w Poddziałań w województwie dolnośląskim. Zakres podmiotowy: W zakresie zdolności do aplikowania o środki z EFS badaniu podlegały podmioty mogące realizować projekty systemowe: 169 ośrodków pomocy społecznej, a w ramach Poddziałania 7.1.2, 26 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu. Podmioty, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach Poddziałania oraz 7.1.2, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do podpisania umowy z Wykonawcą badania, były badane pod kątem procesu naboru, realizacji projektów oraz zdolności do absorpcji środków. Zakres przedmiotowy: Proces składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, system oceny wniosków, zasady realizacji oraz system ich rozliczania. Zakres czasowy: Okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do momentu podpisania umowy z Wykonawcą. Zakres terytorialny: Badanie było przeprowadzone na terenie województwa dolnośląskiego. Rekomendacje i sposób ich wdraŝania zostały w dniu r. przekazane pod obrady Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie ze stanem na dzień r. nie została jeszcze podjęta uchwała w sprawie ich przyjęcia, dlatego naleŝy załoŝyć, Ŝe jest to wersja projektowa. W tabeli przedstawiono rekomendacje, które w opinii IP2 są najistotniejsze z punktu widzenia wyników przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Lp. REKOMENDACJA OPIS POśĄDANEGO STANU PROPONOWANY SPOSÓB WDROśENIA REKOMENDACJI ADRESAT REKOMENDACJI PROPONOWANY TERMIN WDROśENIA REKOMENDACJI OBSZAR 1: PROCES APLIKOWANIA O ŚRODKI Z EFS I WNIOSEK OGÓLNY NISKA JAKOŚĆ CZĘŚCI WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO IP2 UTRUDNIA SPRAWNY PRZEBIEG PROCESU NABORU WNIOSKÓW Z PODDZIAŁANIA ORAZ PO KL W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 1. (1) Podniesienie kompetencji szczegółowych potencjalnych beneficjentów systemowych (PBS); (2) Poprawa jakości składanych wniosków; (3) Usprawnienie procesu oceny i naboru wniosków. (1) Zaplanowanie i realizacja szkoleń dla PBS o charakterze technicznym/warsztatowym z zakresu finansowej części wniosku; (2) Konsultacje indywidualne z PBS w zakresie metodologii wyliczania kosztów pośrednich oraz kwalifikowalności wydatków. Szkolenia powinny zawierać moduł praktyczny (case). Materiały powstałe w wyniku takiego szkolenia zawierające konkretne, pomocne informacje jak naleŝy prawidłowo sporządzić wniosek o dofinansowanie mogłyby być dystrybuowane wśród PBS. DOPS ROEFS IP2 II półrocze kaŝdego roku (w optymalnym czasie przed rozpoczęciem naboru w roku kolejnym) 2. Nabycie przez PBS, Zapoznawanie PBS z dokumentami i DOPS Podczas szkoleń 18

19 szczególnie nieaplikujących dotychczas beneficjentów systemowych (NBS), umiejętności posługiwania się wytycznymi i dokumentami; Wypełnianie wniosków przez PBS zgodnie z instrukcją i innymi wytycznymi. 3. Podniesienie jakości i ilości wykwalifikowanej kadry w placówkach pomocy społecznej odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków z EFS. wytycznymi podczas szkoleń warsztatowo-technicznych. (1) Kontynuacja działań szkoleniowych dla kadr pomocy społecznej oraz zwiększenie ich efektywności poprzez dopasowanie tematyki i poziomu szkolenia do wiedzy i kompetencji poszczególnych typów PBS; (2) Przeznaczenie środków na zatrudnianie dodatkowej kadry w placówkach pomocy społecznej. ROEFS DOPS/ROEFS Samorząd terytorialny dotyczących aplikowania o środki z EFS Na bieŝąco II WNIOSEK OGÓLNY SKOMPLIKOWANA PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW I DUśA ILOŚĆ WYTYCZNYCH/DOKUMENTÓW UTRUDNIAJĄ PRZYGOTOWANIE PRZEZ PBS AKCPETOWALNYCH WNIOSKÓW 4. Proces ujednolicania terminologii PO KL i pomocy społecznej. (1) Weryfikacja dokumentacji funkcjonującej w obszarze PO KL i pomocy społecznej; (2) BieŜąca konsultacja i interpretacja, zgodnie z podległością instytucjonalną w systemie realizacji PO KL, pojawiających się nieścisłości oraz udostępnianie obowiązujących wytycznych. IZ IP IP2 Na bieŝąco III WNIOSEK OGÓLNY DŁUGA OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OBNIśA OPTYMALNOŚĆ CZASU PROCESU APLIKACYJNEGO 5. (1) Skrócenie czasu przeznaczonego na ocenę wniosków aplikacyjnych; (2) UdroŜnienie procesu naboru i oceny. 6. PodwyŜszenie zdolności absorpcyjnych PBS 7. UdroŜnienie etapu rozliczania projektu pod kątem przygotowywania poprawnych wniosków o płatność. Zatrudnienie dodatkowej kadry odpowiedzialnej za ocenę wniosków o dofinansowanie projektów. OBSZAR 2: ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNE PCPR-ów I OPS-ów (1) Zainicjowanie dialogu wokół IP2 zapisów ustawy Samorząd o pomocy społecznej i Zasad przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych OPS i PCPR w środowisku decydentów; (2) Realokacja środków zapewniająca moŝliwość zatrudnienia przez PBS odpowiedniej liczby pracowników socjalnych; (3) Promocja wśród JST inwestycji w placówki pomocy społecznej. IP2 OBSZAR 3: REALIZACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH (1) Przeprowadzenie szczegółowych ROEFS szkoleń o charakterze warsztatowym DOPS dotyczącej sprawozdawczości IP2 finansowej i rzeczowej (wnioski o płatność, w tym załącznik nr 2); (2) Zatrudnienie dodatkowych pracowników w IP2 obsługujących weryfikację wniosków o płatność. Przed kolejnym naborem Na bieŝąco, do końca roku 2010 Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, corocznie 19

20 PRIORYTET VIII W ramach Priorytetu VIII w okresie objętym sprawozdaniem nie realizowano zadań w obszarze ewaluacji. Nie są równieŝ planowane działania w tym obszarze w okresie następnym. Jednak w kolejnych latach planowana jest realizacja tego zadania. Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów. Województwo dolnośląskie znajduje się w czołówce województw pod względem realizacji stopnia prognoz wydatków Rady Ministrów na podstawie wykonania celów certyfikacji zaplanowanych dla województwa dolnośląskiego. Biorąc pod uwagę wykonanie celów certyfikacji na 2010 r., wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. poziom realizacji prognozy wynosi 154% w stosunku do celu określonego na I półrocze 2010 oraz 83% w stosunku do celu na 2010 rok. Z uwagi na fakt, iŝ prognoza wydatków Rady Ministrów przedstawia wartości zbiorcze dla całego komponentu regionalnego, przy analizie realizacji tej prognozy w ramach poszczególnych Priorytetów odwołano się do wartości i poziomów wydatków wykazanych w ramach tabeli opracowanej przez Instytucję Zarządzającą Monitorowanie Zasady n+3 w ramach PO KL według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. PRIORYTET VI W ramach Priorytetu VI realizacja załoŝonych celów wg prognozy Rady Ministrów została osiągnięta z duŝym przekroczeniem załoŝonych wartości. Wartość wydatków certyfikowanych do KE wg stanu na roku wynosi zł, co stanowi 209 % celu określonego do osiągnięcia do końca 2010 roku, natomiast na podstawie zatwierdzonych, wprowadzonych do KSI wniosków o płatność wynosi zł, co stanowi 227% celu 2010 roku. Na osiągnięcie tak wysokiego poziomu realizacji targetu n+3 w największym stopniu składa się Działanie 6.1 (powyŝej 200%), szczególnie Poddziałanie a na to wpływ mają wysokie poziomy kontrkatacji, przy jednoczesnym sprawnym rozliczaniu środków i fakcie, Ŝe są to projekty jednoroczne (cała roczna wysoka - kontraktacja jest rozliczona w okresie roku). RównieŜ Działanie 6.2 oraz Działanie 6.3 zrealizowały załoŝone cele powyŝej 100%. Wykonanie celu 2010 dla województwa dolnośląskiego kształtuje się powyŝej średniej krajowej dla tego Priorytetu. Osiągnięte wartości świadczą o wysokim tempie wydatkowania i rozliczania środków w procesie wdraŝania Działań Priorytetu VI. PRIORYTET VII Realizacja zasady n+3 w przypadku Priorytetu VII na koniec okresu sprawozdawczego kształtowała się na poziomie 102%. Wysoki stopień realizacji zasady na poziomie Priorytetu nie znajduje jednak odzwierciedlenia we wszystkich Działaniach. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu realizacji zasady n+3 w Priorytecie VII jest zasługą wysokiego stopnia realizacji tej zasady w Działaniu 7.1, w którym wysokość rozliczenia alokacji indykatywnej zaplanowanej na rok 2007 wynosi 162%. Dzieje się tak pomimo niskiego stopnia zakontraktowania środków, gdyŝ są to projekty roczne. Natomiast realizacja zasady w Działaniach 7.2 i 7.3 przebiega ze znacznym opóźnieniem (na koniec okresu sprawozdawczego zostały osiągnięte odpowiednio poziomy 41% i 32%). Wykonanie zasady n+3 w Działaniach 7.2 i 7.3 naleŝy uznać za niskie, jednak po przejściowych problemach związanych z wdraŝaniem tych Działań, obecnie ich realizacja przebiega zgodnie z planem. Instytucja Pośrednicząca zobowiąŝe Instytucję Pośredniczącą II stopnia do zintensyfikowania działań mających na celu nadrobienie opóźnień z roku 2008, które wciąŝ mają wpływ na osiągnięte narastająco poziomy wykorzystania alokacji. PRIORYTET VIII W bieŝącym okresie sprawozdawczym, w ramach Działania 8.1, zintensyfikowano proces wydatkowania i rozliczania środków, czego efektem jest wysoki poziom realizacji targetu n+3 (rok 2010) 75,54%. NajwyŜszy poziom realizacji targetu n+3 osiągnięty został w Poddziałaniu (171,10%), na które zwiększono najmniejszą z wszystkich Poddziałań alokację na konkurs w 2008 r. i najszybciej podpisano umowy z tego roku. Wysoki poziom realizacji targetu n+3 osiągnięty został w Poddziałaniu (83,64%), co w porównaniu z rokiem ubiegłym jest poziomem zadowalającym, biorąc pod uwagę opóźniony start realizacji projektów. W Poddziałaniu największym problemem było późne, i do tego skomasowane w czasie, ogłoszenie konkursów w 2009 r. (w odpowiedzi na które wpłynęło bardzo duŝo projektów), które spowodowane było przeciągającym się etapem oceny merytorycznej bardzo duŝej liczby projektów z 2008 r., co teŝ przełoŝyło się na późną kontraktację, jednak nie przeszkodziło w osiągnięciu wysokiego poziomu realizacji prognoz Rady Ministrów. NajniŜszy poziom realizacji targetu n+3 (38,66%) odnotowano w Poddziałaniu Miały na to wpływ następujące czynniki: długotrwały proces weryfikacji merytorycznej wniosków aplikacyjnych i podpisywania umów trójstronnych 20

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Jak naleŝy rozumieć ogólną zasadę systemu monitorowania wskaźników PO KL dot. wykazywania

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 RAPORT z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Autorzy: Tomasz Klimczak Irena Wolińska Iwona Maciążek Paweł Czyż

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo