Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U poz. 647, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XXX/275/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie, obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi, zmienioną uchwałą Nr XXVI/248/12 z dnia 25 października 2012 r., po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie, przyjętego uchwałą Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 r., Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie, obejmującą tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi, zwaną dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zgodnie z przebiegiem tych granic określonym w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XXX/275/09 z dnia 27 lutego 2009 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/248/12 z dnia 25 października 2012 r. 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) załącznik nr 1 rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały; 2) załącznik nr 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 3) załącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbol literowy określający przeznaczenie terenu oraz numer wyróżniający go spośród innych terenów; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) granica strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz ) granica strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej; 6) granica strefy ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych; 2. Następujące oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny: 1) granica obszaru objętego planem; 2) granica parku krajobrazowego Dolina Bystrzycy ; 3) sugerowana lokalizacja budynków; 4) sugerowane linie podziału na działki budowlane; 5) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kv; 6) orientacyjny zarys jezdni. 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) mieszkaniach towarzyszących - należy przez to rozumieć lokale mieszkalne wydzielone w budynku o sposobie użytkowania zgodnym z przeznaczeniem terenu określonym w planie, innym niż mieszkaniowy; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą fragment terenu (samodzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczającymi dany teren), na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji, 3) produkcji zwierzęcej - należy przez to rozumieć chów i hodowlę zwierząt w celach handlowych oraz w skali przekraczającej potrzeby konsumpcyjne i użytkowe rodzinnego gospodarstwa rolnego powyżej 5 DJP, 4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć dodatkowy sposób przeznaczenia terenu, który nie dominuje i nie występuje samodzielnie na danym terenie; 6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie powodujące konfliktów sąsiedztwa, o lokalnym charakterze, w tym handel detaliczny (sprzedaż towarów takich jak: artykuły spożywcze, odzież i obuwie, prasa i media, artykuły papiernicze, kosmetyki, środki czystości, wyposażenie gospodarstwa domowego), usługi opieki zdrowotnej i pielęgnacji (takie jak: gabinety lekarskie i fizjoterapeutyczne, lecznice weterynaryjne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne), drobne usługi dla ludności (takie jak: naprawy odzieży, obuwia oraz akcesoriów i urządzeń gospodarstwa domowego) usługi sportu i rekreacji (takie jak: sale ćwiczeń fizycznych), biura oraz inne usługi do nich podobne; 7) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym. Rozdział 2. Przepisy szczegółowe Określa się rodzaje przeznaczenia terenów objętych planem: 1) tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolami: MN-1 do MN-14, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, przy czym: a) dopuszcza się wyłącznie 1 budynek mieszkalny jednorodzinny na działce budowlanej, b) dopuszcza się utrzymanie działalności rolniczej w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych, c) jako przeznaczenie uzupełniające terenu dopuszcza się budynki garażowe i gospodarcze; 2) teren zabudowy wielorodzinnej niskiej, oznaczony symbolem MWn, przeznaczony pod zabudowę budynkami mieszkalnymi o liczbie mieszkań większej niż dwa, zaliczanymi ze względu na wysokość do grupy budynków niskich, przy czym dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające terenu budynki garażowe i gospodarcze w ilości nie przekraczającej 1 budynku gospodarczego lub garażowego na 1 mieszkanie;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami: MN/U-1 do MN/U-3, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, przy czym dopuszcza się, jako przeznaczenie uzupełniające terenu: a) usługi nieuciążliwe w formie wydzielonych lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w formie samodzielnych budynków usługowych; b) budynki garażowe i gospodarcze; 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: U-1 do U-3, przeznaczone pod zabudowę usługową, przeznaczoną do sprzedaży towarów i świadczenia usług, przy czym dopuszcza się: a) usługi nieuciążliwe, b) hurtownie, zakłady rzemieślnicze, warsztaty, stacje napraw i diagnostyki oraz usługi do nich podobne, c) usługi produkcji w gospodarstwach rolnych, leśnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym sprzedaż pasz, nasion i sadzonek, sprzedaż, wynajem i serwis maszyn i urządzeń rolniczych oraz usługi do nich podobne, d) utrzymanie istniejącej zabudowy: mieszkaniowej i zagrodowej, z możliwością jej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, przy ograniczeniu wielkości produkcji zwierzęcej do 10 DJP, e) przeznaczenie uzupełniające terenu: - mieszkania towarzyszące, - budynki garażowe i gospodarcze; 5) teren usług publicznych, oznaczony symbolem UP, przeznaczony pod zabudowę i zagospodarowanie terenu związane ze świadczeniem usług w dziedzinach ogólnospołecznych, w tym administracji publicznej, kultury, oświaty, opieki społecznej i socjalnej, a także rekreacji i sportu oraz usług publicznych do nich podobnych; 6) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US, przeznaczony pod zabudowę i zagospodarowanie terenu związane z kulturą fizyczną i aktywnym wypoczynkiem, takie jak: stadiony i boiska, baseny i hale sportowe, siedziby klubów sportowych oraz usługi sportu do nich podobne, przy czym dopuszcza się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: a) usługi publiczne, o których mowa w pkt 5, b) usługi nieuciążliwe, ze szczególnym uwzględnieniem handlu detalicznego oraz usługi gastronomii; 7) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: a) KDL - teren drogi klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej 2002 D, b) KDD-1 do KDD-7 - tereny dróg klasy dojazdowej; 8) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW; 9) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: KPJ-1 do KPJ-5, stanowiące wydzielone pasy terenu o charakterze publicznym, przeznaczone dla ruchu pieszego, rowerowego oraz dla dojazdu do posesji, przy czym tereny ciągów pieszo-jezdnych nie są zaliczane do żadnej kategorii użytkowej ani technicznej dróg publicznych; 10) teren drogi transportu rolnego, oznaczony symbolem: KDR, stanowiące wydzielone pasy terenu dostosowane do przejazdu maszyn rolniczych, służące dojazdowi do gruntów rolnych i będące równocześnie ich częścią; 11) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: TI-1 i TI-2, przeznaczone pod obiekty i urządzenia służące przesyłowi oraz dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków, a także obiekty i urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) urządzenia budowlane, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz ) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym sieci o charakterze przesyłowym i rozdzielczym; 3) zieleń. 5. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się obowiązek sytuowania nowej zabudowy w nawiązaniu do istniejących budynków zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej lub na sąsiednich działkach, równolegle bądź prostopadle do kierunków nadanych przez ich elewacje, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10º, za wyjątkiem budynków wznoszonych w linii historycznej zabudowy określonej na podstawie badań archeologicznych oraz analizy materiałów archiwalnych; 2) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna; 3) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia frontowego (od strony drogi) działki budowlanej do charakteru i wystroju elewacji ściany frontowej budynku zlokalizowanego na tej działce; 4) zakazuje się: a) wprowadzania zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym; b) stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie (oblicówka z paneli winylowych, PVC lub podobnych), c) realizacji budynków wykonanych z płyt warstwowych, d) stosowania od frontu działki ogrodzeń pełnych, e) stosowania ogrodzeń o przęsłach prefabrykowanych płyt betonowych. 6. Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obowiązuje utrzymanie poziomu emisji substancji (do wód, powietrza gleby lub ziemi) oraz emisji energii (takich jak: hałas, wibracje, gazy, pyły, substancje złowonne, ścieki, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne) na poziomie nie wyższym niż określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; 2) wskazuje się przynależność wyznaczonych w planie terenów do następujących rodzajów terenów określonych w przepisach w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska: a) tereny: MN -1 do MN-14 - do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; b) teren MWn - do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, c) tereny MN/U-1 do MN/U-3 - do terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej; 3) zakazuje się realizacji rodzajów przedsięwzięć określonych w przepisach w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. a, b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b, 4) dopuszcza się realizację: a) celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, b) rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w granicach terenów U-1 do U-3.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej - ścisłej, obejmującą cześć terenu MN-9, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której: a) obowiązuje: - zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania dróg, linii zabudowy, kompozycji zabudowy, - zachowanie historycznej formy istniejących budynków, obiektów małej architektury oraz nawierzchni dróg, placów, dziedzińców i chodników, - restauracja, konserwacja zachowanej zabudowy, z uwzględnieniem jej wartości historycznej, współczesnych standardów technicznych i funkcjonalnych oraz sposobu przeznaczenia terenu określonego w planie, - dostosowanie nowej zabudowy w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych i kolorystyki) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku), - usytuowanie nowych obiektów budowlanych oraz ukształtowanie ich linii zabudowy należy kształtować w oparciu o badania historyczno-architektoniczne, w tym analizę dostępnych materiałów ikonograficznych i kartograficznych oraz badania archeologiczne, w nawiązaniu do usytuowania zachowanych, zabytkowych budynków, - stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna, przy czym dopuszcza się zastosowanie współczesnych technik i materiałów (w tym farb, tynków) odpowiadających wizualnie historycznym pierwowzorom, - dostosowanie form ogrodzeń terenu do historycznego charakteru założenia pałacowo-folwarcznego, - prowadzenie badań archeologicznych dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi zgodnie z przepisami ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami; b) zakazuje się: - lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych, - lokalizacji nośników reklamowych, c) dopuszcza się umieszczanie w strefie wejściowej do budynku tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub administracyjną bezpośrednio na danym terenie oraz w obiektach związanych z tym terenem; tablice muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz posiadać jednakowe wymiary tło; 2) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej - podstawowej, obejmującą tereny: MN-4 (w części), MN-8, MN-9 (w części), MN/U-1, U-1, UP, KDD-2, KDD-5 (w części) oraz KPJ-1 (w części), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której: a) obowiązuje: - zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania dróg, linii zabudowy, kompozycji zabudowy oraz zieleni, - restauracja, konserwacja zachowanej zabudowy, z uwzględnieniem jej wartości historycznej, współczesnych standardów technicznych i funkcjonalnych oraz sposobu przeznaczenia terenu określonego w planie, - dostosowanie nowej zabudowy w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku),

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku - dostosowanie zmienionych lub nowo wprowadzonych elementów do pierwotnego charakteru i wystroju budynku lub innych, historycznych zabudowań wsi, - stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym, a w przypadku obiektów historycznych (sprzed 1945 roku), które posiadały inne niż ceramiczne pokrycie dachu stosowanie pokrycia właściwego dla danego budynku, b) dopuszcza się: - elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki i lukarny, - umieszczanie w strefie wjazdu na działkę lub strefie wejściowej budynku tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo) związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą i administracyjną prowadzoną na danym terenie oraz w obiektach związanych z tym terenem; tablice muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz posiadać jednakowe wymiary tło; c) zakazuje się: - lokalizacji, elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych, - lokalizacji nośników reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w obiektach związanych z tym terenem, - umieszczania szyldów reklamowych w pasie międzygzymsowym, nad parterem obiektu; 3) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych, o zasięgu jak dla strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w pkt 2, w granicach której obowiązują następujące ustalenia: a) strefa ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych jest równocześnie obszarem objętym ewidencją zabytków (historyczny układ ruralistyczny wsi Czerńczyce), b) zabytki archeologiczne podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami Określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) za obszary przestrzeni publicznych uznaje się tereny: UP, US, KDL, KDD-1 do KDD-7 oraz KPJ-1 do KPJ-5; 2) na obszarach przestrzeni publicznych obowiązuje: a) kształtowanie nawierzchni takich jak: chodniki, zatoki, ścieżki rowerowe w sposób funkcjonalny i estetyczny, spójny pod względem użytych materiałów, kolorystyki i kompozycji, b) wyposażenie terenu w zależności od potrzeb - w trwałe, funkcjonalne i atrakcyjne w formie plastycznej elementy małej architektury, takie jak: siedziska, ławki, latarnie, ogrodzenia, gazony i obiekty do nich podobne. 2. Tereny, o których mowa w ust. 1, uznaje się za przeznaczone do realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami 9. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu: a) budynki mieszkalne jednorodzinne w granicach terenów: MN-4, MN-6, MN-8 do MN-11 i MN-13 dopuszcza się na działkach nie mniejszych niż 800 m 2, b) budynki mieszkalne wielorodzinne w granicach terenu MWn dopuszcza się na działkach nie mniejszych niż 1000 m 2,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz c) budynki mieszkalne jednorodzinne w granicach terenów: MN-1, MN-2, MN-3, MN-5, MN-7, MN-12 i MN-14, zabudowę mieszkaniowo-usługową w granicach terenów: MN/U-1 do MN/U-3 oraz zabudowę usługową w granicach terenów: U-1 do U-3 dopuszcza się na działkach nie mniejszych niż 1200 m 2, d) w granicach terenów: MN-1 do MN-14, MN/U-1 do MN/U-3 oraz U-1 do U-3: - obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub w formie zwartego układu budynków (mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych), charakterystycznego dla zabudowy zagrodowej, - dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat, e) w granicach terenu MWn: - zakazuje się wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, - dopuszcza się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów szczegółowych uchwały oraz przepisów odrębnych, f) w granicach terenów: UP i US obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym ustala się obowiązek dostosowania budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, g) w granicach terenów: TI-1 i TI-2: - budynek lub obudowę urządzenia należy harmonijnie wkomponować w otoczenie, - pozostały teren, wolny od zabudowy i nieutwardzony należy zagospodarować zielenią, h) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy działki; i) w przypadku przylegania do siebie budynków na granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych; j) obowiązuje zachowanie spójności rozwiązań architektonicznych, kolorystycznych i materiałowych w obrębie budynków zlokalizowanych na działce budowlanej; k) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zapewnienie jednostkom ratowniczo-gaśniczym możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych oraz odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, w tym właściwej ilości i sposobu rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych oraz dostępu do punktów czerpania wody; 2) w zakresie kształtowania dachów: a) obowiązują dachy: - strome, rozumiane jako dachy o kącie nachylenia połaci dachowych zawierającym się w przedziale 38º-45º, - dwuspadowe, naczółkowe (dwuspadowe z dodatkowymi, krótkimi połaciami w kształcie trójkąta na ścianach szczytowych) lub czterospadowe, - pokryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub dachówką wizualnie odpowiadającą dachówce ceramicznej (betonową lub cementową), b) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak lukarny, wystawki i okna połaciowe, c) zakazuje się stosowania: - dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, - dachów pozbawionych kalenicy (takich jak: dachy namiotowe, o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym punkcie oraz dachy łukowe), - dachówki szkliwionej (glazurowanej), o dużym połysku, - jako pokrycia dachu: blachodachówki, blachy trapezowej oraz blachy stalowej płaskiej (ocynkowanej lub alucynkowanej),

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz d) w granicach terenu MN-9, w części objętej strefą ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w 7 pkt 1 obowiązuje stosowanie rodzaju pokrycia dachu zgodnego z historycznym, właściwym dla danego budynku zabytkowego, a w przypadku nowych budynków - pokrycie dachówką materiałem, kształtem i kolorem odpowiadającym historycznemu pokryciu dachów sąsiadujących budynków zabytkowych; e) na terenach oznaczonych symbolami: MN-4, MN-6, MN-8, do MN-11 i MN-13, MN/U-1 do MN/U-3 oraz U-1 do U-3: - dopuszcza się budynki gospodarcze, garażowe i inwentarskie przekryte dachem stromym, symetrycznym, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 20º, - dopuszcza się dachy jednospadowe, - w granicach terenów: MN-4, MN-6, MN-8, do MN-11 i MN-13, MN/U-1 do MN/U-3 obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą (na przykład dachówką betonową), z wyłączeniem blachodachówki oraz gontu bitumicznego, - w granicach terenów U-1 do U-3: dopuszcza się pokrycie budynków dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą (na przykład dachówką betonową), a także blachodachówką lub gontem bitumicznym o fakturze i kolorze odpowiadających tej dachówce ceramicznej, f) w granicach terenu US dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachów w zakresie ich geometrii, rozpiętości oraz pokrycia, z dostosowaniem do szczególnej funkcji obiektu budowlanego, wynikającej z przeznaczenia terenu określonego w planie, g) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej określonych w planie wymogów w zakresie formy i pokrycia dachu, dopuszcza się roboty budowlane polegające na remoncie, odbudowie oraz rozbiórce; 3) w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu: a) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy w granicach terenów: - US = 0,20, - MN-1 do MN-10 i MN-12 do MN-14 oraz UP = 0,30, - U-1 do U-3 = 0,35, - MN-11, MN/U-1 do MN/U-3 i MWn = 0,45, - TI-1 i TI-2 = 1, b) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenów: - MN-4, MN-6, MN-8 do MN-11, MN-13, MN/U-1 do MN/U-3 oraz U-1 do U-3 = 15 %, - MWn = 20 %, - UP = 30 %, - MN-5, MN-7, MN-12 i MN-14= 40 %, - US = 50 %, przy czym w przypadku zastosowania innych niż trawiaste nawierzchni boisk lub bieżni, dopuszcza się pomniejszenie udziału powierzchni biologicznie czynnej do 30%, - MN-1 do MN-3 = 70 %, - TI-1 i TI-2 = 0 %, c) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej określonych w planie wymogów w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu, utrzymanie wielkości wskaźników na poziomie wynikającym z istniejącego zagospodarowania działki budowlanej; 4) zakresie wysokości zabudowy ustala się jej maksymalną wysokość:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz a) w granicach terenów: MN-1 do MN-3, MN-5, MN-7, MN-9 do MN-14, MN/U-1 i MN/U-3, U-1 i U-2, UP = 9 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w budynkach o dachach stromych, w formie poddasza, b) w granicach terenów: MN-4, MN-6, MN-8, MN/U-2, MWn, U-3 oraz US = 12 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, przy czym trzecią kondygnację dopuszcza się wyłącznie w budynkach o dachach stromych, w formie poddasza, c) w granicach terenów: TI-1 i TI-2 oraz dla zabudowy garażowej i gospodarczej = 6 m, d) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej wymogów wysokości określonych w planie, dopuszcza się roboty budowlane polegające na remoncie, rozbudowie, odbudowie oraz rozbiórce, przy jednoczesnym zakazie nadbudowy (powiększania wysokości budynku); 5) w zakresie miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji: a) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym miejsc postojowych w garażach) w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, - 1 miejsce na 25 m 2 powierzchni użytkowej wydzielonych lokali użytkowych lub budynków usługowych, nie mniej niż 2 miejsca postojowe, b) liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych należy ustalać w zależności od potrzeb, przy czym miejsca te bilansują się w ramach ilości miejsc postojowych określonych w lit. a, c) ilości miejsc postojowych określone w lit. a nie obejmują miejsc postojowych dla pojazdów jednośladowych takich jak: rowery, motorowery i motocyke oraz innych pojazdów nie będących samochodami osobowymi, których liczbę należy ustalać w zależności od potrzeb, d) miejsca postojowe należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą, e) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: nawierzchnia bitumiczna, kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe, lub materiałów do nich podobnych; 6) w zakresie linii zabudowy: a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, b) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób: - gzymsy - nie więcej niż 0,20 m, - okapy nie więcej niż 0,80 m, - nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację nie więcej niż 1,50 m, - tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, c) w stosunku do istniejącej zabudowy, niespełniającej swym usytuowaniem wymogów określonych w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza się roboty budowlane polegające na remoncie, odbudowie oraz rozbiórce a także rozbudowę i nadbudowę Określa się następujące granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: a) uwzględnia się granice Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, na obszarze którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 252, poz. 3735, z 2008 r. Nr 317 poz. 3921);

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz b) uwzględnia się granice obszaru objętego ewidencją zabytków (historyczny układ ruralistyczny wsi Czerńczyce), o którym mowa w 7 pkt W granicach obszaru objętego planem nie ustanowiono terenów górniczych, stref ochronnych ujęć wody, a także nie udokumentowano występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: 11. Określa się następujące, szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) dla działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry: a) minimalna szerokość frontu działki = 18 m z zastrzeżeniem działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, dla których minimalna szerokość frontu działki = 1 m; b) minimalna powierzchnia działki = 800 m 2 z zastrzeżeniem działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, dla których minimalna powierzchnia działki = 2 m 2 ; c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż ± 30º. 12. Określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kv przebiegających w granicach terenów: MN-3, MN-4, MN-7, MN-10 i MN-12, MN/U-3, U-3, KDL, KDD-1, KDD-3, KDD-5 do KDD-7, KPJ-1 i TI-1 - w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych oraz Polskich Norm obowiązujących w projektowaniu i budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych; Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) układ komunikacyjny stanowią: a) droga klasy lokalnej KDL w ciągu drogi powiatowej nr 2002 D relacji Mirosławice-Czerńczyce Piława, za pośrednictwem której realizowane są powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym; b) drogi klasy dojazdowej: KDD-1 do KDD-7 (drogi gminne), c) droga wewnętrzna KDW, d) ciągi pieszo-jezdne: KPJ-1 do KPJ-5, e) droga transportu rolnego KDR; 2) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdnych: a) w granicach terenów KDD-1, KDD-3, KDD-6 i KDW = 10 m, przy uwzględnieniu narożnych ścięć linii rozgraniczających w obrębie skrzyżowań, b) w granicach terenów: KDL, KDD-2, KDD-4, KDD-5 i KDD-7, KPJ-1 do KPJ-5 oraz KDR - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, i z uwarunkowaniami wynikającymi z przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów przyległych do dróg; 3) w granicach terenów KDD-1 do KDD-7, KDW i KPJ-1 do KPJ-5 dopuszcza się: a) realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, bez wyodrębnionego chodnika i jezdni, b) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów; c) lokalizację nośników reklamowych oraz innych elementów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego - w sposób niepogarszający warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych w granicach terenów wyznaczonych na rysunku planu, przy czym: a) ustala się:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz minimalna szerokość drogi wewnętrznej = 10 m, - minimalną szerokość jednego pasa jezdni = 2,5 m, - wymóg zakończenie sięgacza drogi wewnętrznej (drogi bez przejazdu) placem do zawracania o minimalnym promieniu = 6 m i kształcie kwadratu o minimalnych wymiarach = 12,5 m x 12,5 m (lub o innym kształcie, przy spełnieniu minimalnego promienia zawracania), a gdy jest zaliczona do dróg pożarowych - placem do zawracania o minimalnym wymiarze = 20 m x 20 m, - wymóg zachowania trójkątów widoczności (narożnego ścięcia granic działek na skrzyżowaniu drogi wewnętrznej z drogami dojazdowymi lub lokalnymi) o minimalnym wymiarze = 5 m x 5 m, b) dopuszcza się możliwość realizacji nawierzchni drogi wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodrębniania jezdni i chodnika, c) ustala się obowiązek ukształtowania nawierzchni terenu w sposób umożliwiający ruch osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci oraz przejazd rowerami; 5) wskaźniki w zakresie miejsc parkingowych oraz sposób realizacji określono w 9 pkt Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) system infrastruktury technicznej stanowią sieci i urządzenia: a) służące przesyłowi i dystrybucji energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i paliw gazowych, b) telekomunikacyjne i teleinformatyczne, c) służące odprowadzaniu ścieków i melioracji gruntów; 2) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu infrastruktury technicznej, jak również możliwość rozbudowy tego systemu; 3) w przypadku kolizji pomiędzy docelowym sposobem zabudowy i zagospodarowania terenu wynikającym z ustaleń planu a istniejącymi elementami systemu infrastruktury technicznej, należy przewidzieć przebudowę tych sieci; 4) ustala się obowiązek stosowania źródeł zaopatrzenia w ciepło o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 5) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz dróg wewnętrznych; 6) określa się następujące warunki powiązania systemu infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym: 7) sieci wodociągowej z ujęciem wody i stacją uzdatniania wody, przy czym dopuszcza się budowę studni do celów gospodarczych; a) sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, przy czym dopuszcza się budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz - do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej - odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, b) sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami wodnymi, przy czym dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio w grunt, c) sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia z siecią dystrybucyjną, przy czym zakazuje się budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych, d) sieci gazowej z siecią dystrybucyjną, przy czym dopuszcza się lokalizację zbiorników stacjonarnych na paliwo gazowe oraz przyłączanie do nich obiektów. 14. Określa się następujący sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 1) na terenach oznaczonych symbolami UP i US dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiektów i urządzeń technicznych, handlowo-usługowych, higieniczno-sanitarnych oraz miejsc parkingowych związanych z organizacją imprez masowych, z dopuszczeniem przedłużenia tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania o 7 dni poprzedzających i następujących po imprezie;

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz ) urządzenia i obiekty, o których mowa w pkt 1 należy sytuować w pierwszej kolejności na terenach utwardzonych, nie stanowiących powierzchni biologicznie czynnych. 15. Określa się następujące stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.): 1) dla terenów: MN-1 do MN-14, MWn, MN/U-1 do MN/U-3 oraz U-1 do U-3 = 10 %; 2) dla pozostałych terenów = 1 %. Rozdział 3. Przepisy końcowe 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Z. Kozińska

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 października 2013 r.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 października 2013 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje: Rozstrzygnięciu podlegają uwagi nieuwzględnione, wniesione do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi, w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawą. 2. W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja do 19 czerwca 2013 r., w wyznaczonym terminie do dnia 3 lipca 2011 r. wpłynęły łącznie cztery uwagi podlegające rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy: 1) uwaga z dnia 28 maja 2013 r. dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr 63 położonej we wsi Czerńczyce z funkcji rolnej pod zabudowę jednorodzinną (dz. nr 63 położona jest tylko częściowo w granicach obszaru objętego ustaleniami planu, w granicach terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U-2); 2) uwaga z dnia 6 czerwca 2013 r. dotycząca zwiększenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego symbolem MN-14 do 70 %, tak, jak dla pozostałych nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy ; 3) uwaga z dnia 21 czerwca 2013 r. w zbieżnym przedmiocie i treści, jak uwaga o której mowa w pkt 1; 4) uwaga z dnia 28 czerwca 2013 r., dotycząca terenu oznaczonego symbolem MN-14 obejmującego działkę nr 175/5 obręb Czerńczyce oraz terenu oznaczonego symbolem MW (prawidłowo MWn), obejmującego działki nr: 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/11 i 175/12, w zakresie: a) zmiany treści 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, c oraz e, polegającej na zmniejszeniu wymaganej dla lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, minimalnej powierzchni działki z 1200 m 2 do 800 m 2 (w granicach terenu zabudowy jednorodzinnej MN-14) oraz dopuszczenia wznoszenia nowych budynków mieszkalnych oraz garaży (w granicach terenu zabudowy wielorodzinnej niskiej MWn), b) wykreślenia treści 11 ust. 1 pkt a uchwały, w którym ustalono minimalną szerokość frontu działki określoną w ramach szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym) Po zapoznaniu się z treścią uwag wniesionych do planu oraz ze sposobem ich rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla się do stanowiska Burmistrza wyrażonego w rozstrzygnięciu z dnia 22 lipca 2013 r., rozstrzygając zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o odrzuceniu uwag przedstawionych na liście nieuwzględnionych uwag. 2. Lista nieuwzględnionych uwag oraz wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zostaną załączone do dokumentacji prac planistycznych. 3. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywołuje skutków polegających na konieczności ponowienia jakiejkolwiek z czynności, o których mowa w art. 17 ustawy.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Działka nr 63 położona jest jedynie w niewielkiej, zabudowanej części w granicach przedmiotowego planu, i w tym zakresie przeznaczenie terenu zostało określone jako mieszkaniowo-usługowe (teren oznaczony symbolem MN/U-2), przy czym podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa jednorodzinna, a jako przeznaczenie uzupełniające terenu w planie dopuszczono usługi nieuciążliwe w formie wydzielonych lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w formie samodzielnych budynków usługowych, a także budynki garażowe i gospodarcze. W opisanym zakresie plan spełnia żądanie wnoszącego uwagę już w formie, w jakiej został wyłożony do publicznego wglądu. Pozostała część działki nr 63 położona jest poza granicami obszaru objętego ustaleniami planu i w tym zakresie nie może zostać uwzględniona. 2. Projekt planu już w formie, w jakiej został wyłożony do publicznego wglądu, gwarantuje odpowiednie standardy zabudowy i zagospodarowania terenu MN-14 odpowiednio do charakteru jego lokalizacji w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego cmentarza (cmentarz katolicki z 1 poł. XIX w.) i parku przypałacowego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24 lipca1976 r. pod numerem 363/W). Dla terenu MN-14 dopuszczono w 9 pkt 1 lit. c uchwały budynki mieszkalne jednorodzinne na działkach nie mniejszych niż 1200 m 2, natomiast w 9 pkt 3 lit. a ustalono maksymalny wskaźnik zabudowy = 0,30, zapewniając tym samym odpowiedni, ekstensywny charakter zainwestowania terenu. 3. Z uwagi na zbieżną treść i przedmiot uwag wniesionych w dniach 28 maja 2013 r. i 21 czerwca 2013 r., przyjęło się argumentację jak w pkt Przyjęte w projekcie planu standardy zabudowy i zagospodarowania terenu są odpowiednie do charakteru lokalizacji terenów MN-14 i MWn - w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego cmentarza (cmentarz katolicki z 1 poł. XIX w.) i parku przypałacowego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24 lipca1976 r. pod numerem 363/W), zapewniając tym samym odpowiedni, ekstensywny charakter zainwestowania terenu. Wnioskowane przez wnoszących uwagi zmiany zapisów 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, c oraz e uchwały spowodowałyby w efekcie zwiększenie ilości możliwych do wydzielenia działek budowlanych oraz wzrost wskaźników zabudowy terenu w tym zakresie uwaga nie może być uwzględniona. 5. Zgodnie z 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.1587) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. Zapisy zawarte w treści 11 ust. 1 pkt a uchwały stanowią spełnienie warunku określonego w cytowanym przepisie prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, wykreślenie treści 11 ust. 1 pkt a uchwały nie jest możliwe i w tym zakresie uwaga nie może być uwzględniona.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie dróg gminnych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 19 października 2012 r. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ projekt UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia...... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice

Bardziej szczegółowo

- projekt - Uchwała Nr. Rady Miejskiej Skoczowa. z dnia. r.

- projekt - Uchwała Nr. Rady Miejskiej Skoczowa. z dnia. r. - projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej Skoczowa z dnia. r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 2074 UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 27 UCHWAŁA NR XV/369/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1500 UCHWAŁA NR XV/195/16 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r.

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI. w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI. w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim (projekt planu - wyłożony do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIX/420/2013 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 24 lipca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIX/420/2013 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 24 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 2588 UCHWAŁA Nr XXXIX/420/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

i uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

i uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR XIV/336/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Cichej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 3208 UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 6008 UCHWAŁA NR X/75/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 6008 UCHWAŁA NR X/75/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 6008 UCHWAŁA NR X/75/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/142/11 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/142/11 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/142/11 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 25.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzepice (cz. dz. 176/3) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2098. UCHWAŁA Nr XLVII/307/2014 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2098. UCHWAŁA Nr XLVII/307/2014 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2098 UCHWAŁA Nr XLVII/307/2014 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 26 września 2013 r.

Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz. 5258 UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy w Kozłowie

Uchwała nr Rady Gminy w Kozłowie Uchwała nr Rady Gminy w Kozłowie z dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek od numeru 20/10 do numeru 20/34 w obrębie geodezyjnym Januszkowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2391 UCHWAŁA NR XVI.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2391 UCHWAŁA NR XVI.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2391 UCHWAŁA NR XVI.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo