DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA"

Transkrypt

1 BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) FAX.(012) NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia r. wrzesień 2011 DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA TEMAT FAZA NAZWA OPRACOWANIA LOKALIZACJA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE IV USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE Gmina Michałowice INWESTOR Gmina Michałowice KIEROWNIK PROJEKTU AUTOR OPRACOWANIA WSPÓŁPRACA KIEROWNIK PRACOWNI PROJEKTOWEJ IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS (Główny Projektant Koordynator ) mgr inż. arch. Beata Cichy mgr inż. Anna Grzejdziak tech. geolog Jadwiga Korzeniak mgr.inż. Ewa Hyży mgr Jan Pach KT-352

2 1. Wprowadzenie Podstawa prawna opracowania Informacja o materiałach archiwalnych i publikacjach wykorzystanych przy sporządzaniu opracowania Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami Informacje ogólne o terenie objętym opracowaniem Cel i zakres opracowania Studium Główne kierunki zmian struktury przestrzennej Gminy Struktura przestrzenna Gminy- przeznaczenie, zagospodarowania i użytkowanie terenów Powiązania z innymi dokumentami Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Michałowice Program Ochrony Środowiska Gminy Michałowice Gminny Plan Gospodarki Odpadami Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu Funkcjonowanie środowiska [1] Położenie geograficzne, rzeźba terenu Budowa geologiczna Surowce mineralne Gleby Wody powierzchniowe Wody podziemne Klimat Szata roślinna Świat zwierząt Formy ochrony przyrody Powiązania przyrodnicze obszaru Krajobraz Ocena przydatności środowiska dla rodzajów użytkowania i form zagospodarowania Klimat akustyczny Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji Wstępna prognoza dalszych zmian środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 1

3 wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko NATURA Różnorodność biologiczna Ludzie Warunki życia mieszkańców Emitowanie hałasu Emitowanie pól elektromagnetycznych Wytwarzanie odpadów Promieniowanie jonizujące Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne Zabytki Dobra materialne Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym Analiza zmian sposobu zagospodarowania terenów po etapie rozpatrzenia uwag

4 1. Wprowadzenie. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice na zlecenie Gminy Michałowice. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar przedstawiony na rysunku prognozy. Odpowiada granicom przedstawionym w załączniku graficznym do cytowanej umowy. W zakresie powiązań i oddziaływań zewnętrznych zakres poszerzono poza opisywany teren. Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Prognozie uwzględnia wymogi według stanu prawnego obowiązującego od dnia r. i został uzgodniony z właściwymi organami. 1.1.Podstawa prawna opracowania. Podstawę sporządzenia niniejszego opracowania stanowią: - Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz1227), - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr.92, poz. 880), - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) Informacja o materiałach archiwalnych i publikacjach wykorzystanych przy sporządzaniu opracowania. 1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, BRK S.A r., 2. Projekt Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło Szczepanowice-Widoma Zastów Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) Euroekspert Biuro Konsultingowo- Doradcze dr inż. Jacek Seweryński,2009r., 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice uchwalone uchwałą Nr XXIV/200/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2004r., 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, dla Obszaru I obejmującego wsie: Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Michałowice, Wilczkowice, Zerwana; część wsi: Książniczki, Masłomiąca, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdziesławice, uchwalony uchwałą NR XLVI /383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku, 3

5 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, dla obszaru II obejmującego część wsi Masłomiąca uchwalony uchwałą NR XLVI / 384/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku, 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, obejmującego część wsi: Książniczki, Masłomiąca, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdziesławice uchwalony uchwałą NR XLVI /385/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku, 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru IV- Dolina Dłubni uchwalony uchwałą NR XXVII/187/2009 Rady Gminy Michałowicez dnia 29 maja 2009r, 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru V- Dolina Dłubni uchwalony uchwałą NR XXVII/188/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2009r, 9. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy Michałowice, 10. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 r., 11. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia 2006 r., 12. A. Szponar Fizjografia urbanistyczna, Warszawa 2003 r., 13. Atlas Flora Cracoviensis Secunda, M. Zając, A. Zając, B. Zemanek, Kraków 2006 r. 14. Encyklopedia fizyki współczesnej- Promieniowanie jądrowe w środowiku, Zbigniew Jaworski, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej; 15. Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w latach , etap VII, zestawienie wyników za II półrocze 2007r.,opracowanie wyników za rok 2007; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Meteorologii- Pracownia Radioaktywności, Warszawa Mapy radiometryczne dla: promieniowania gamma, dla zawartości uranu i toru. 18. inne materiały cytowane w tekście opracowania. 4

6 2. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami. 2.1.Informacje ogólne o terenie objętym opracowaniem. Obszar objęty opracowaniem obejmuje gminę Michałowice. Powierzchnia obszaru objętego Studium wynosi 5113,40 ha. Gmina Michałowice położona jest w centralnej części województwa małopolskiego, wchodzi w skład powiatu krakowskiego i graniczy: od zachodu z gminą Zielonki, od północy z gminą Iwanowice i Słomniki, od wschodu z gminą Kocmyrzów- Luborzyca, na niewielkim odcinku od południa z miastem Kraków. Administracyjnie Gmina podzielona jest na 18 miejscowości: Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Książniczki, Masłomiąca, Michałowice, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice, Zerwana. 2.2.Cel i zakres opracowania Studium. Studium stanowi podstawowy dokument koordynacji działań samorządu lokalnego, uwzględniający potrzeby społeczności gminnej i jest dokumentem planistycznym określającym kierunki przestrzennych przekształceń na obszarze całej Gminy. Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice została stwierdzona przez Organy Gminy w ramach oceny dotychczasowego studium i wynika zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i oczekiwań mieszkańców wnioskujących o nowe tereny budowlane. 2.3.Główne kierunki zmian struktury przestrzennej Gminy. Aktualny stan i charakter zainwestowania terenów Gminy Michałowice wskazuje na następujące kierunki działań: - uzupełnienie istniejącego lub wyznaczonego w dotychczasowych planach miejscowych zainwestowania, poprzez wskazanie nowych zespołów zabudowy, przy uwzględnieniu lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz poprawy standardów życia mieszkańców, ograniczaniu możliwości dalszego rozpraszania zabudowy, - konieczność ograniczania możliwości dalszego rozpraszania zabudowy, jako zjawiska niekorzystnego w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także skutków finansowych związanych z infrastrukturą komunikacyjną i systemami uzbrojenia, - wzmocnienie powiązań komunikacyjnych z regionem (S7), - uczytelnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej w zakresie turystyki weekendowej wraz z aktywizacją turystyczną terenów położonych w granicach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego 5

7 wraz z otulinami poprzez realizację tras pieszych i ścieżek rowerowych, lokalizację zaplecza turystycznego oraz intensyfikację funkcji agroturystycznej, - koncentrację obszarów usług lokalnych w centrach poszczególnych miejscowości oraz wyraźnego wykształcenia przestrzeni publicznych stanowiących obszary reprezentacyjne poszczególnych miejscowości, - ochronę walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym poprzez zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczący przedsięwzięć komunikacyjnych, infrastrukturalnych, inwestycji celu publicznego oraz rodzajów działalności usługowej, produkcyjnej i wytwórczej dopuszczonych w poszczególnych terenach w planach miejscowych, - ukształtowanie przestrzennego systemu przyrodniczego, ochronę terenów leśnych, terenów w dolinie Dłubni i innych cennych krajobrazowo i przyrodniczo o walorach decydujących o atrakcyjności Gminy, - rozwój wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej, w tym rozbudowy i przebudowy sieci dróg o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, - ochronę mieszkańców przed zagrożeniami: hałasem, powodzią i zagrożeniami związanymi z osuwiskami, - wykluczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury. Podstawowe wielkości obrazujące strukturę funkcjonalnoprzestrzenną Powierzchnia w ha Gminy Michałowice Powierzchnia Gminy 5113,40 ha Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych 1714,09 ha Powierzchnia terenów zainwestowanych wg stanu istniejącego 704,08 ha Powierzchnia terenów wskazanych do zainwestowania w Studium 447,22 ha Łączna powierzchnia terenów wskazanych do zainwestowania (suma powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych oraz terenów wskazanych do zainwestowania w 2161,31 ha Studium) Powierzchnia obszarów niezurbanizowanych (treny rolne, tereny lasów i zalesień, dolin rzecznych, gospodarstw rybnych, tereny zieleni 3007,67 ha urządzonej typu parki, ogrody działkowe, zieleńce) Opracowanie BRK S.A. na podstawie analizy projektu Studium, planów zagospodarowania przestrzennego i ich projektów, inwentaryzacji terenowej oraz innych danych z materiałów wyjściowych do Studium. Tabela pokazuje, że po uchwaleniu zmiany Studium powierzchnia terenów do zabudowy zwiększy się o ok. 447 ha w stosunku do powierzchni wyznaczonych w dotychczasowych aktach planistycznych. Pozwoli to, łącznie z rezerwami terenów już wyznaczonych pod zabudowę, lecz nie zainwestowanych, na zaspokojenie potrzeb rozwojowych Gminy przy uwzględnieniu danych wynikających z prognozy demograficznej, na okres do 2030 roku. Głównymi funkcjami Gminy Michałowice w kierunkach rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej będą: - mieszkalnictwo wraz z podstawowym programem usługowym, - usługi w zakresie lokalnym i ponadlokalnym, 6

8 - wytwórczość i rzemiosło produkcyjne, - rolnictwo, - turystyka weekendowa i rekreacja. W projektowanej strukturze funkcjonalno- przestrzennej zachowane zostają podstawowe elementy wynikające z dotychczasowego jej rozwoju: układ osadniczy bazujący na istniejącym układzie komunikacyjnym. W tak wykształconym układzie osadniczym utrwalone zostało centrum administracyjno usługowe na terenie miejscowości Michałowice, z możliwością zabezpieczenia usług, w tym usług publicznych i komercyjnych. Uwzględnione zostały również istniejące centra w poszczególnych ośrodkach wiejskich wykazujące tendencje do koncentracji, m.in. we wsiach Masłomiąca, Pielgrzymowice, Zagórzyce Stare i Dworskie, Wilczkowice, Więcławice Dworskie i Raciborowice. Wokół układu komunikacyjnego skoncentrowane zostały zespoły zabudowy mieszkaniowo usługowej. Pełne zaspokojenie potrzeb z zakresu usług ponadlokalnych dla Gminy Michałowice następuje w oparciu o program zlokalizowany w granicach miasta Krakowa. Istotnym elementem w strukturze funkcjonalno przestrzennej jest koncentracja urządzeń turystycznych i rekreacyjnych wskazanych do lokalizacji w terenach doliny Dłubni na całym jej przebiegu od Raciborowic do Wilczkowic. Obszar ten jest dogodnym terenem dla turystyki weekendowej połączonej z możliwością zwiedzania atrakcji turystycznych w postaci obiektów zabytkowych m.in. w Michałowicach, Młodziejowicach, Książniczkach, Raciborowicach, Więcławicach Starych i Zerwanej oraz propagowania czynnego wypoczynku w oparciu o obiekty sportowe. Tereny otwarte użytkowane rolniczo oraz tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej oraz leśnej stanowią uzupełnienie struktury przestrzennej, tworząc ciąg systemów przyrodniczych w postaci korytarza ekologicznego. Obszary rolnicze wskazane zostały w terenach szczególnej przydatności rolniczej z uwagi na klasy gleb i wielkość kompleksów rolnych oraz stopień zainwestowania rolniczego(gospodarstwa sadownicze, placówki obsługi rolnictwa). 2.4.Struktura przestrzenna Gminy- przeznaczenie, zagospodarowania i użytkowanie terenów. W poniższej tabeli zestawiono warunki zagospodarowania i użytkowania terenów, które wpływają na jakość środowiska. W wyznaczonych terenach dla poszczególnych kategorii terenów określono rodzaj i zakres obowiązujących dla nich standardów środowiska. 7

9 Użytkowanie terenów Przeznaczenie terenów MW obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji usług wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne. Zasady zagospodarowania Ustalenia Studium określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych MU obszary przeznaczone dla rozwoju zabudowy mieszkaniowo usługowej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowo usługowej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej a także tereny zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej. MN obszary przeznaczone dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej a także tereny zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych ; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące wysokości, formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek: dla zabudowy mieszkaniowo usługowej i zabudowy usługowej m 2, uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Zakres przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy kształtować ją jak obszary przeznaczone dla rozwoju rozbudowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. W obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazuje się lokalizacji: - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym. Zakaz dotyczący lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym nie dotyczy miejscowości Raciborowice i Michałowice, w jej centralnej części. Lokalizację ww. zabudowy należy uściślić na etapie planu miejscowego. W planach miejscowych należy uszczegółowić warunki lokalizacji zabudowy w celu przeciwdziałania zaburzeniom ładu przestrzennego. Jedną z zalecanych form do przeanalizowania i ewentualnego wdrożenia jest zasada jeden dom na jednej działce dla obszaru gminy lub jej poszczególnych 8

10 MNw1, MNw2, MNw3 tereny zabudowy jednorodzinnejwarunkowe W związku z uwzględnieniem wariantu centralnego drogi S7, o którym mowa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wyznaczona została w Studium odrębna kategoria przeznaczenia terenów. Są to tereny nazwane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej warunkowe, oznaczone na rysunku Studium symbolami MNw1, MNw2, MNw3, położone na trasie przebiegu wariantu centralnego. Tereny te występują w miejscowościach Młodziejowice, Więcławice Stare i Wola Więcławska. U obszary przeznaczone dla rozwoju funkcji usługowej Obejmujące istniejące obszary usługowe oraz tereny predysponowane dla rozwoju funkcji usługowej, a także tereny infrastruktury technicznej i drogowej. Położone w bezpośrednim rejonów. Wskazuje się również na możliwość lokalizacji w obszarze MN usług ponadlokalnych oraz realizacji zabudowy o funkcji agroturystycznej. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej a min. 30% dla zabudowy usługowej; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10m; dopuszcza się wysokość do 12m dla zabudowy usługowej służącej realizacji celów publicznych typu: remizy, centrum kulturowe, szkoła, przedszkole, obiekty sportowe, hotele itp. oraz dla zabudowy w terenach zlokalizowanych wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych i centrów wsi - po szczegółowej analizie wysokościowej na etapie planów miejscowych; wysokość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego nie może przekroczyć 9m; wysokość zabudowy usługowej dopuszczonej w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy określić na etapie planów miejscowych, po szczegółowych analizach; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych ; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej m 2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej m 2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym 500m², Przy wariancie centralnym tereny MNw1, MNw2, MNw3 są wyłączone z możliwości zabudowy, gdyż stanowią fragment obszaru rezerwowanego dla przebiegu drogi wg tego wariantu i tylko w przypadku decyzji o rezygnacji z tego wariantu mogą być przeznaczone w nowoopracowanym planie miejscowym pod zainwestowanie. Do czasu decyzji o wyborze wariantu przedmiotowa rezerwa terenu wskazana w Studium pod drogę zostaje utrzymana. W przypadku decyzji o odstąpieniu od realizacji drogi S7 wg wariantu centralnego tereny MNw1, MNw2, MNw3 należy przy sporządzaniu planu miejscowego przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o wskaźnikach zagospodarowania i użytkowania określonych w Studium dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, bez konieczności zmiany Studium. Zabudowa usługowa, z wykluczeniem lokalizacji: zabudowy wielorodzinnej, a także inwestycji, których uciążliwość może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach wyznaczonych w Studium dla funkcji usługowej U 9

11 sąsiedztwie ważnych tras komunikacyjnych, często przylegające do istniejących terenów usługowych i zwartych terenów mieszkaniowych. Na obszary przeznaczone do rozwoju funkcji usługowej składają się, istniejące i nowe zespoły lub pojedyncze obiekty i urządzenia usług, wraz z zielenią towarzyszącą: obszary usług lokalnych, zabezpieczające niezbędne potrzeby lokalne mieszkańców, w tym usługi publiczne, obszary usług ponadlokalnych, obszary gdzie można rozbudować bazy noclegowe (hotele, pensjonaty), P obszary przeznaczone do rozwoju funkcji produkcyjnej, składów i magazynów Obejmujące istniejące tereny produkcji, wytwórczości i usług predysponowane dla rozwoju funkcji produkcyjnej, rzemiosła, drobnej wytwórczości, handel hurtowy, składy i magazyny. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona bądź izolacyjna. RU obszary przeznaczone do rozwoju funkcji produkcyjnej i naukowo -badawczej związanej z gospodarka rolną Obejmujące istniejące tereny związanej z gospodarką rolną, zagospodarowane jako obiekty gospodarcze, gospodarstwa produkcji roślinnej, zwierzęcej, stawy rybne, gospodarstwa doświadczalne i placówki badawcze. mogą w przypadkach uzasadnionych, np. wnioskami do planu, uwagami, charakterem terenów sąsiednich, zostać wydzielone następujące tereny: - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo usługowej, - obiektów rzemiosła i drobnej wytwórczości, handlu hurtowego, obiektów składów i magazynów. Zakres przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych m.in. położeniem części gminy w parkach krajobrazowych. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30-45, płaskie lub inne dostosowane do wymogów technologicznych obiektów; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące wysokości, formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek m 2, dla zabudowy mieszkaniowej wydzielonej na etapie planu liniami rozgraniczającymi z terenów oznaczonych w studium symbolem U należy stosować odpowiednio wskaźniki i parametry jak dla terenów MN wyznaczonych w Studium. W obszarze produkcyjnym obowiązuje zakaz lokalizacji: zabudowy mieszkaniowe. W obszarach dopuszcza się wydzielenie na etapie planów miejscowych terenów zabudowy usługowej, kształtowanej na zasadach określonych dla obszarów usługowych U. Zakres przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych m.in. położeniem części gminy w parkach krajobrazowych. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m, należy stosować dachy dostosowane do wymogów technologicznych budynków. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10m należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych lub dostosowane do 10

12 RM - obszary przeznaczone do rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z gospodarka rolną Obejmujące obszary zabudowy zagrodowej, obiekty gospodarcze, gospodarstwa produkcji roślinnej, zwierzęcej, uprawy polowe i rolnicze. W ramach obszarów dopuszcza się również możliwość lokalizacji niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji m.in. tj. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne. UT obszary przeznaczone dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej Obejmują obszary obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem weekendowym tj. hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe i campingi wraz z urządzeniami sportowymi tj. boiskami sportowymi, basenami i innymi obiektami i urządzeniami sportowymi. W obszarach tych dopuszcza się również lokalizacje zabudowy usługowej związanej z handlem i gastronomią. US obszary przeznaczone dla rozwoju funkcji sportu i rekreacji Obejmujące tereny sportu i rekreacji, w ramach, których możliwa jest realizacja urządzeń sportowych np. stadionów, boisk do gier, bieżni oraz obiektów służących prawidłowemu funkcjonowaniu terenów rekreacji i sportu, takich jak hale sportowe, kąpieliska, otwarte i kryte pływanie, obiekty gospodarcze i socjalne. W terenach tych istnieje możliwość realizacji pojedynczych budynków jako zapleczy dla boisk sportowych z ograniczonym wymogów technologicznych obiektów; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach wyznaczonych w Studium dla funkcji usługowej RU mogą w przypadkach uzasadnionych, np. wnioskami do planu, charakterem terenów sąsiednich, zostać wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo usługowej, dla tych terenów należy stosować odpowiednio wskaźniki i parametry jak dla terenów MN i MNU wyznaczonych w Studium. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9m należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych lub dostosowane do wymogów technologicznych obiektów; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielonych działek 1500m² W granicach obszaru przeznaczonego dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Masłomiąca należy odtworzyć i zachować istniejące stawy, z docelowym zagospodarowaniem ww. terenu w kierunku rekreacyjno turystycznym, bezpośrednio związanym z sezonową rekreacją i sportami wodnymi. W obszarach zlokalizowanych w strefie wewnętrznego terenu ochrony pośredniej od rzeki Dłubni obowiązuje nadrzędność przepisów odrębnych. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące lub planowane zainwestowanie w szczególności obiektami kubaturowymi, podziały geodezyjne, dopuszcza się zmianę wskaźnika po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m. W terenach US obowiązuje wskaźnik min. 60% pow. biologicznie czynnej do terenu inwestycji, z wyjątkiem tych terenów US, dla których przewiduje się obiekty sportowe typu hala, pływalnia itp. w takich przypadkach wskaźniki należy określić indywidualnie w planie miejscowym. W obiektach związanych z funkcjonowaniem terenów rekreacji i sportu wysokość obiektów oraz geometrię dachów należy dostosować do wymogów technologicznych. 11

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI USTALENIA STUDIUM tekst jednolity INSTYTUT ROZWOJU MIAST TEKST JEDNOLITY, KWIECIEŃ 2006 R. ZESPÓŁ SPORZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo