PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych"

Transkrypt

1 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s Cezary Maliszewski PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie turystyczne Kształtowanie przestrzeni turystycznych i rekreacyjnych powinno zajmować istotne miejsce w strukturze planowania przestrzennego z uwagi na duże znaczenie dla gospodarki kraju i poszczególnych regionów. Niepodważalna jest rola planowania przestrzennego w kreowaniu miejscowości turystycznych czy nawet całych regionów turystycznych. Niebagatelne znaczenie dla kraju i poszczególnych samorządów ma możliwość inicjowania działań związanych z ekonomicznym aspektem rozwoju tej gałęzi gospodarki. W związku z powyższym za uzasadnione uznano przeanalizowanie narzędzi prawnych, które pozwalają kształtować politykę przestrzenną w zakresie turystyki na poszczególnych poziomach struktury państwa. Na wstępie należy jednak zauważyć, że pojęcia takie jak: przestrzeń turystyczna, teren rekreacyjny, region turystyczny, miejscowość turystyczna, zagospodarowanie turystyczne nie mają swoich definicji w obowiązującym prawodawstwie. Z uwagi na podjętą problematykę ważne jest zatem określenie zarówno przedmiotu rozważań, jak i jego miejsca w strukturze planowania przestrzennego. 69

2 Cezary Maliszewski Definicje Turystyka jest jednocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym oraz kulturowym (Przecławski, 1997). Choć jest to dziedzina gospodarki, odnosząc się do potrzeb pozaekonomicznych ludzi, wiąże się ze sferą kultury danego społeczeństwa (Szubert- -Zarzeczny 2002). Natomiast jako zjawisko przestrzenne ma wpływ na ład przestrzenny, mogąc go rozwijać lub burzyć poprzez przyczynianie się do jego degradacji. Infrastruktura turystyczna jest ważnym czynnikiem układu przestrzennego i w istotny sposób wpływa na krajobraz (Płocka 2009). Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją przestrzeń turystyczna jest częścią przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której zachodzą zjawiska turystyczne (Warszyńska, Jackowski 1979). Natomiast S. Liszewski (1995) określa części składowe tej przestrzeni, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki Ziemi (środowisko naturalne), a także środowisko człowieka w rozumieniu społecznym. Pojęcie regionu turystycznego zdefiniowanego przez M.I. Mileską (1963) określa go jako obszar o wysokich walorach turystycznych, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Natomiast R. Bar i A. Doliński (1974) za region turystyczny uznali obszar charakteryzujący się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny. W obu przypadkach autorzy odnieśli się do funkcjonujących już obszarów, których zasięg terytorialny zdefiniowany jest przez ich użytkowników. Przedstawiona powyżej perspektywa może mieć ograniczone zastosowanie w procesie planowania przestrzennego, gdyż odnosi się jedynie do istniejącej a nie planowanej sytuacji. Potrzeba kreatywnego i prospektywnego podejścia jest niezbędna w dziedzinie, jaką jest planowanie przestrzenne. Dlatego przedstawionego spojrzenia cytowanych autorów nie można w pełni odnieść do sprawczej roli dokumentów planistycznych. Wynika to z faktu, że nie uwzględniają potencjalnych terenów, które poprzez planowe działanie mogą wpłynąć na powstanie nowego miejsca dla potrzeb turystyki i rekreacji. Z drugiej jednak strony wątpliwości może budzić uwzględnianie potencjału na etapie definicyjnym. Nie wchodząc jednak w dalsze rozważania definicyjne można stwierdzić, iż w świetle przytoczonych argumentów samo występowanie walorów turystycznych bez zagospodarowania umożliwiającego użytkowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i rekreacji nie pozwala na zakwalifikowanie regionu do regionów turystycznych. 70

3 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Podobną konkluzję można wysnuć w odniesieniu do miejscowości turystycznych. J. Warszyńska i A. Jackowski (1979) za miejscowość turystyczną uznali jednostkę osadniczą, która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznych. W tym wypadku uściślono zasięg obszaru do granic administracyjnych miejscowości, ale podobnie jak w przypadku regionu został on uwarunkowany występowaniem migracji turystycznej. W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że najczęściej stosowanym czynnikiem służącym definiowaniu przestrzeni, obszarów i miejscowości turystycznych jest występowanie ruchu turystycznego. W kontekście planowania przestrzennego istotniejsze od obszarów turystycznych jest określenie przedmiotowe pojęcia zagospodarowanie turystyczne. Według J. Warszyńskiej i A. Jackowskego (1979) zagospodarowanie turystyczne stanowi wynik działalności mającej na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb ruchu turystycznego. Na podkreślenie zasługuje element kształtowania przestrzeni, który z założenia jest podstawowym celem planowania przestrzennego. W węższy sposób definiują zagospodarowanie turystyczne T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski (2002), sprowadzając je do bazy materialnej i określając jako zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie określonego terenu, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego. Autorzy wyróżniają cztery podstawowe elementy: bazę komunikacyjną, bazę noclegową, bazę żywieniową, bazę towarzyszącą (Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2002). Przedstawiony powyżej sposób spojrzenia na zagadnienie nie oddaje w pełni problematyki planowania zagospodarowania turystycznego, które z jednej strony powinno uwzględniać uwarunkowania przestrzenne walory i bariery rozwoju oraz potencjał ekonomiczny, z drugiej zaś określać kierunek rozwoju, mając na względzie potrzeby ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uznając za podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na skalę obszaru działań należy wiązać pojęcie przestrzeni turystycznej z wymiarem planowania w skali krajowej i regionalnej. Stopień ogólności pojęć, takich jak region turystyczny i przestrzeń turystyczna, może być brany pod uwagę w odniesieniu do mechanizmów społeczno-ekonomicznych zidentyfikowanych w analizowanej problematyce z określeniem kierunków zmian. Natomiast zagospodarowanie turystyczne, poprzez swoje bezpośrednie powiązanie z określonym terenem, stanowi domenę planowania w skali 71

4 Cezary Maliszewski lokalnej. Swoistym łącznikiem między ww. poziomami jest miejscowość turystyczna, która stanowiąc podstawową jednostkę osadniczą pozostaje jednym z głównych elementów planowania struktury przestrzennej województw, będąc jednocześnie przedmiotem analiz i kierunków rozwoju na szczeblu lokalnym. Akty prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia polityki przestrzennej jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.). W art. 3 tej ustawy określono zadania oraz narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej, przypisane poszczególnym szczeblom władzy państwowej i samorządowej. Z kolei w art. 9 ust. 2 tej ustawy stwierdza się, że: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tek stową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Przywołany przepis określa hierarchię dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym, których ostatnim ogniwem jest poziom lokalny przypisany do najmniejszej jednostki administracyjnej, jaką jest gmina reprezentowana przez władze samorządowe. W związku z powyższym w przeprowadzonym postepowaniu badawczym w pierwszej kolejności przeanalizowano uwarunkowania prawne w odniesieniu do dokumentów rangi krajowej i wojewódzkiej w kontekście podejmowanej w nich tematyki związanej z turystyką i rekreacją, a następnie dokumenty lokalne. Zakres problematyki ujmowanej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju został zawarty w art. 47 ust. 2 ww. ustawy. Jedynym elementem, który w pośredni sposób może być odnoszony do turystycznej funkcji regionów jest ujęcie zagadnienia w ramach diagnozy uwarunkowań i określania kierunków rozwoju podstawowych elementów krajowej sieci osadniczej. Zbliżony zakres został określony w art. 39 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Ponadto, w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programy zawierające zadania rządowe. 72

5 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest aktem przynależnym jednocześnie do dwóch systemów: do systemu aktów społeczno- -gospodarczych o zasięgu regionalnym oraz do systemu aktów planowania przestrzennego. Oznacza to, że plan wojewódzki powinien uwzględniać w swej merytorycznej warstwie uwarunkowania wynikające z obu wymienionych systemów. W tym właśnie celu w planie tym uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa (art. 39 ust. 3) i równocześnie ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z pochodzącymi od ministrów i organów centralnych programami zawierającymi zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (art. 39 ust. 4) (za: Bąkowski 2004). Choć zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, wymienione są jako jeden z podstawowych celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, to należy mieć na uwadze, że w art. 39 nie wskazano w obligatoryjnym zakresie planu wymogu ochrony ładu przestrzennego, jak ma to miejsce w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie nie zawarto obowiązku określenia zasad kształtowania przestrzeni, których celem byłaby ochrona ładu przestrzennego. Należy uznać, że określenie podstawowych elementów sieci osadniczej stanowi zminimalizowanie problematyki do ogólnych założeń funkcjonalnych dla podstawowych jednostek osadniczych. Trudny do umiejscowienia w strukturze planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju jest aspekt rozwoju terenów rekreacyjnych i turystycznych, który wykraczałby poza społeczno-gospodarcze kierunki rozwoju, wynikające ze strategii i programów zadań rządowych. W art. 40 ww. ustawy zawarto delegację dla Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia, w drodze rozporządzenia, wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej. Choć minęło już dziesięć lat od wejścia w życie wymienionej ustawy, do chwili obecnej (stan na r.) takie rozporządzenie wykonawcze nie zostało sporządzone. W związku z tym zagadnienie planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa można rozpatrywać jedynie na poziomie ogólnego zakresu ww. dokumentów określonego w ustawie. W obu dokumentach, jeżeli nie zachodzą szczególne przesłanki do uwzględnienia przedmiotowych 73

6 Cezary Maliszewski zagadnień, problematyka rozpatrywana jest przez pryzmat sieci osadniczej jako jeden z jej elementów struktury funkcjonalnej, wraz z wzajemnymi powiązaniami na poziomie krajowym i regionalnym. Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań prawnych planowanie obszarów turystycznych i rekreacyjnych może zostać zmarginalizowane. W projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa z r. 1 doprecyzowano, że w ramach podstawowej sieci osadniczej należy przedstawić charakterystykę dominujących funkcji ośrodków miejskich. Należy jednak zauważyć, że nadal turystyka jeśli nie stanowi dominującej funkcji i nie pełni istotnego znaczenia w systemie osadniczym województwa nie została przez prawodawcę uwzględniona. Natomiast z uwagi na ewentualne konflikty przestrzenne, spowodowane presją wykorzystania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych na cele turystyki i rekreacji, mogą być one zakwalifikowane do obszarów problemowych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez obszar problemowy należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zarówno w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa obszary problemowe, jeśli występują, są w obligatoryjnym zakresie opracowania. W tym przypadku zagospodarowanie terenów na potrzeby turystyki i rekreacji poddawane jest głębszej analizie, a dyspozycje kształtowania rozwoju tych obszarów konsekwentnie muszą być ujęte w dokumentach planistycznych niższego szczebla. Jednak na każdym poziomie struktury administracyjnej funkcjonują dokumenty strategiczne, które w swoim zakresie odnoszą się do turystyki i rekreacji i pośrednio wpływają na zakres i treść dokumentów planistycznych. Są to dokumenty, które wykraczają swoją problematyką poza zakres ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak niejednokrotnie ich postulaty odnoszą się do zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Kompetencje oraz zasady sporządzania dokumentów kształtujących politykę rozwoju określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1 ( r.) 74

7 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Dokumentami, które są uwzględniane obligatoryjnie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są strategie rozwoju. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyróżnia trzy szczeble: 1) długookresową strategię rozwoju kraju, 2) średniookresową strategię rozwoju kraju, 3) inne strategie rozwoju dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy programów. Strategie długookresowe i średniookresowe w swoim zakresie merytorycznym uwzględniają uwarunkowania przestrzennego rozwoju oraz określają cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju 2. Jednak na tym poziomie jedynie prognozują trendy rozwojowe w okresie objętym strategią. Dopiero ich uwzględnienie w dokumentach planistycznych i strategicznych niższego szczebla przekłada się na rozstrzygnięcia przestrzenne, które można przypisać do skonkretyzowanych przestrzeni urbanistycznych. Nie zmienia jednak to faktu, że dyspozycja ww. przepisu nie określa szczegółowo zagadnień, które podlegają ocenie i prognozowaniu. Z tego można wysnuć wniosek, że turystyka i rekreacja jako zagadnienie przestrzenne nie stanowi obowiązkowego zakresu, nawet w przypadku regionów turystycznych. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy, odnoszącymi się do regio nów, są w szczególności: 1) krajowa strategia rozwoju regionalnego; 2) strategia ponadregionalna; 2 Art. 12a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 75

8 Cezary Maliszewski 3) strategia rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) 3. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) kształtowanie ładu przestrzennego jest jednym z podstawowych celów strategii rozwoju województwa. Natomiast sam rozwój turystyki i rekreacji może być ujęty zarówno w aspekcie społeczno-gospodarczym poprzez definiowanie strategicznych celów polityki rozwoju województwa, jak również poprzez aspekt kreowania przestrzeni. Pierwsza z wymienionych płaszczyzn kreowania rozwoju realizowana jest przez samorządy wojewódzkie w ramach sporządzanych programów operacyjnych, które odnoszą się do poszczególnych sfer rozwoju regionu. W dokumentach tych przeprowadza się audyt funkcjonowania obszarów gospodarki na wielu płaszczyznach, w tym również stanu zagospodarowania przestrzennego. Jednak zakres analiz jest fakultatywny i zależny od metodyki przyjętej przez autorów. Natomiast druga płaszczyzna, tj. kreowanie przestrzeni, ma silne powiązania z aktami niższego rzędu, czyli studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a w konsekwencji miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że ogólne cele transponowane są na warunki lokalne i określoną przestrzeń. Reasumując, strategie rozwoju są dokumentami, które jedynie w sposób pośredni wpływają na zagospodarowanie przestrzenne gmin. Diagnozują stan istniejący i wyznaczają kierunki rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, ale w ujęciu odpowiednim do ich poziomu ogólności. Dopiero obowiązek uwzględnienia określonych w nich zasad rozwoju w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowi skonkretyzowanie ich założeń w odniesieniu do wyraźnie określonych przestrzeni. Ponadto, należy mieć na uwadze, że dopiero miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, którego zapisy rodzą konsekwencje 3 Art. 14b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 76

9 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... prawne w ograniczeniu wykonywania prawa własności. Jednak na tym poziomie kreowania polityki przestrzennej gminy turystyka i rekreacja, jak i wiele innych sfer funkcjonalnych, nie jest wyodrębniona i poddana szczególnej analizie. Podstawowymi dokumentami planistycznymi, opracowywanymi na najniższym szczeblu planowania przestrzennego, są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Celem studiów jest określenie polityki przestrzennej gmin. Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które stanowią realizację kierunków rozwoju przestrzennego określonych w ww. studiach. W niniejszej analizie planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym uznano za bazowe, które ma bezpośrednie przełożenie na określenie i zakwalifikowanie przestrzeni do funkcji turystycznych i rekreacyjnych. System planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym można uznać za dwuetapowy. Zakwalifikowanie obszaru do określonej grupy potencjalnych funkcji następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Określenie funkcji terenu poprzedzone jest analizami uwarunkowań społecznych, gospodarczych, dokumentów strategicznych rangi krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również zagadnień ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, interesu społeczności lokalnych, a także stanu prawnego nieruchomości. Doprecyzowanie przeznaczenia wraz z określeniem zasad jego zagospodarowania następuje w planie miejscowym, który stanowi konstatację polityki przestrzennej wyznaczonej w studium. Jednak do rozważenia pozostaje spójność tych dokumentów, które ze względu na inną ich rolę i rangę prawną posługują się nieco odmienną formą. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony oraz określa się kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. W zakresie uwarunkowań przestrzennych oraz wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma wyodrębnionego zagadnienia turystyki i rekreacji. Nie wyklucza to jednak możliwości, a nawet konieczności uwzględnienia powyższego w gminach, gdzie turystyka stanowi istotną sferę funkcjonowania i rozwoju gminy. Zgodnie z komentarzem do ustawy: 77

10 Cezary Maliszewski Uwarunkowania, o których mowa w ust. 1, powinny się charakteryzować wysokim stopniem precyzji. Należy oczekiwać, iż w treści studium znajdą się odniesienia do każdego z zagadnień wymienionych w pkt ( ) Ustęp 2 (art. 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyp. autora) komentowanego artykułu zawiera typowe elementy części regulacyjnej studium. Użycie przez ustawodawcę sformułowania w szczególności wskazuje na otwarty katalog składników tego aktu. (Bąkowski 2004). Należy również mieć na uwadze, że niewystarczające ujęcie problematyki związanej z kształtowaniem obszarów turystycznych i rekreacyjnych w studium może stanowić przyczynę uznania zapisów planu za naruszające ustalenia studium. Postawiony w ustawie wymóg należy uznać za nie spełniony, jeśli ogólnikowość i hasłowość poruszonej tematyki nie pozwala na realizację celów, które ma do spełnienia studium 4. Należy domniemywać, że zagadnienie turystyki i rekreacji powinno być poprzedzone odpowiednią analizą uwarunkowań i posiadać precyzyjnie określone kierunki zagospodarowania przestrzennego. To na podstawie wytycznych zawartych w studium można sporządzić plan miejscowy, który wskazywałby tereny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Jednak brak wyraźnego obowiązku uwzględnienia w strukturze przestrzennej gminy obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych czy standardów urbanistycznych w tym zakresie może prowadzić do marginalizacji zagadnienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi finalny dokument planistyczny, w którym ostatecznie następuje przypisanie określonych funkcji do poszczególnych terenów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w art. 15 ust. 3 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po raz pierwszy pojawia się jednoznaczne wskazanie potrzeby uwzględnienia w strukturze przestrzennej terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Jest to jedynie zakres fakultatywny planu, a zgodnie z komentarzem do ustawy: zamieszczenie w projekcie planu miejscowego ustaleń wymienionych w ust. 3 jest fakultatywne w tym znaczeniu, że w przypadku gdy w zamierzeniach planistycznych nie przewiduje się inwestycji wymienionych w komentowanym przepisie, bądź gdy na terenie objętym pracami planistycznymi nie znajdują się obszary lub obiekty wymienione w pkt 1-6, organ gminy nie ma obowiązku odniesienia się do zagadnienia, które w konkretnej sytuacji jest zagadnieniem bezprzedmiotowym (Bąkowski 2004). 4 Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2002 r., II SA/Kr 608/02, OSS 2002, nr 4, poz

11 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Brak wyraźnej dyspozycji do określenia w strukturze przestrzennej gminy terenów rekreacyjnych i obszarów związanych z obsługą ruchu turystycznego nie powoduje, że w planie te elementy mogą być pominięte. Z jednej strony, w mpzp należy uwzględnić istniejące w tym zakresie uwarunkowania funkcjonalne oraz kierunki zmian wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony, w planie muszą być uwzględnione obszary i obiekty, które stanowią walor turystyczny i agregują również funkcje turystyczne i rekreacyjne, a podlegają szczególnej ochronie wynikającej z ogólnie obowiązujących aktów prawnych, w tym z dziedziny ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Walor turystyczny stanowi wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego zainteresowania turysty i w większości przypadków decyduje o wyborze miejsca spędzania weekendów, ferii czy wakacji. Istnieje kilka podziałów walorów turystycznych (Kaczmarek 2005): 1) Ze względu na pochodzenie są to: walory środowiska przyrodniczego; walory środowiska antropogenicznego. 2) Ze względu na sposób wykorzystania walorów (motyw podejmowania aktywności turystycznej) można wyróżnić: walory wypoczynkowe; walory krajoznawcze; walory specjalistyczne. 3) Ze względu na charakter (wymiar) waloru są to: walory miejsca (site); walory wydarzeń (event). Wszystkie te elementy składają się na produkt turystyczny, który jest zbiorem dóbr i usług, z których turyści korzystają, i które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania (Panasiuk 2006). Obszarami i obiektami, które stanowią niewątpliwy walor turystyczny, a zarazem podlegają obowiązkowemu zakresowi regulacji w planie miejscowym, są obszary i obiekty o wartościach kulturowych i przyrodniczych. Prowadzenie polityki przestrzennej na obszarach przyrodniczych, w tym prawnie chronionych, podlega zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ich zagospodarowanie i możliwości wykorzystania na cele turystyczne i rekreacyjne zdecydowanie podporządkowane jest zachowaniu dobrego stanu środowiska, a jego przekształcanie ograniczone przepisami z dzie- 79

12 Cezary Maliszewski dziny ochrony środowiska i jego zasobów 5. Natomiast w odniesieniu do obiektów i obszarów o wartościach kulturowych zastosowanie ma ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z póź. zm.). Należy mieć również na uwadze, że rada gminy kierując się nadrzędnym interesem publicznym może w ramach władztwa planistycznego, określając przeznaczenie terenu, przedłożyć ponad prawo wykonania własności słuszny interes publiczny. Jednak władztwo gminy jest uzasadnione wyłącznie, gdy chodzi o cele publiczne. W orzecznictwie sądowym w tym zakresie stwierdzono: iż wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 3 ust. 1 u.p.z.p. jest przyznanie gminie władztwa planistycznego. Władztwo to rozumiane jest jako uprawnienie gminy do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na swoim terenie. W tym zakresie władztwa mieści się m.in. prawo do określenia polityki przestrzennej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powołując przepisy art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, art. 140 Kc oraz art. 6 ust. 1 u.p.z.p. Sąd wskazał, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedną z ustaw szczególnych, wyznaczających granice władania rzeczą przez właściciela. Z mocy tej ustawy organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy 6. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 5 W szczególności: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.); ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). 6 Wyrok NSA z dn r. sygnatura II OSK 1375/12 80

13 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 7. Jednak zgodnie z przywołaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie terenów na funkcje turystyczne i rekreacyjne nie stanowi celu publicznego. Natomiast należy uwzględnić inne cele publiczne, które de facto stanowią niejednokrotnie walor turystyczny miejsca. Zgodnie z ww. ustawą opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest celem publicznym. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednym z kluczowych elementów, który podlega analizie i określeniu zasad zagospodarowania odnośnie obiektów i obszarów do niego należących we wszystkich przytoczonych dokumentach planistycznych i strategiach rozwoju. Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 7 pkt 4 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być aktem prawa ustanawiającym formę ochrony zabytku. Delegacja ustawowa dla powyższego obejmuje również określenie w planie miejscowym zasad ich ochrony. W kontekście planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych na obszarach objętych formami ochrony zabytków należy brać pod uwagę, że priorytetem jest ich ochrona i opieka nad nimi. Ocena ich roli przez pryzmat walorów turystycznych i produktu turystycznego skłania do zachowania ich w dobrym stanie i wyeksponowania ich cech w przestrzeni urbanistycznej, która stanowi jej potencjał turystyczny. Na szczególną uwagę zasługuje również zaliczenie ochrony pomników zagłady do celów publicznych. Niejednokrotnie gminy, w których znajdują się pomniki zagłady, są miejscem wzmożonego ruchu turystycznego. Tego rodzaju obszary wraz ze strefami ochronnymi podlegają, na mocy art. 5 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, obowiązkowi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Innymi obszarami, dla których został określony obowiązek sporządzenia planu miejscowego, a również można je wiązać z ruchem turystycznym czy terenami rekreacyjnymi, są obszary przestrzeni publicznych 8. Z uwagi na fragmentację zagadnień związanych z turystyką i rekreacją w strukturze i zakresie planu miejscowego na szczególną uwagę zasługuje 7 Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 8 Art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 81

14 Cezary Maliszewski spójność aktów wykonawczych i innych przepisów rangi ustawowej, które mają ścisły związek z formą planu miejscowego, a zarazem warsztatem urbanisty. Podstawowym aktem wykonawczym dotyczącym planów miejscowych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). Jednym z elementów fakultatywnych planu jest rozmieszczenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozporządzenie w tym zakresie precyzuje, że ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych powinny zawierać określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przeznaczenia tych terenów 9. Natomiast w załączniku nr 1 Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego do ww. rozporządzenia brak jest wyszczególnienia takiego przeznaczenia terenu. Natomiast zostało wskazane przeznaczenie Tereny sportu i rekreacji. W tym wypadku użycie przy tym oznaczeniu sformułowania i rekreacji nasuwa wątpliwość, czy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe należy włączyć do terenów sportu i rekreacji, czy dla tego typu terenów prawodawca nie wskazał oznaczenia? Zakładając że w rozporządzeniu nie wyodrębniono tego typu terenów, należy przyjąć, że zgodnie z 9 pkt 4 ww. rozporządzenia należy zastosować oznaczenie własne 10. Można również wziąć pod rozwagę, czy pojęcie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nie odnosi się do szerszego spektrum przeznaczeń, np. tereny zabudowy rekreacyjnej, tereny plaż, pola namiotowe, miejsca odpoczynku turystów przy szlakach turystycznych? W efekcie można na podstawie ww. przepisu dla każdego takiego przeznaczenia w planie 9 4 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) 10 9 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regu lacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie ry sunku planu miejscowego uzupełniających i miesza nych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz litero wych i cyfrowych. 82

15 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... miejscowym wskazać odrębne oznaczenie tworzone indywidualnie. Ponadto przeznaczenie terenów określane w planie miejscowym dotyczy również terenów zabudowy usługowej o charakterze usług turystyki. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. W ww. ustawie następująco sklasyfikowano polskie obiekty hotelarskie: 1) hotele, 2) motele, 3) pensjonaty, 4) kempingi (campingi), 5) domy wycieczkowe, 6) schroniska młodzieżowe, 7) schroniska, 8) pola biwakowe. Rozważaniami należy objąć skutki realizacji planu miejscowego. Inwestycje powstałe w efekcie realizacji uchwalonego planu, a także wcześniejsze zainwestowanie, stanowią podstawowy element podlegającemu diagnozie w ramach monitoringu zagospodarowania przestrzennego. Inwentaryzacja urbanistyczna jest jednym z niezbędnych narzędzi do dokonania okresowej aktualności dokumentów planistycznych, która pozwala władzom gminy właściwie ocenić stan zagospodarowania w kontekście konieczności aktualizacji dokumentów planistycznych. Dla potrzeb możliwości prowadzenia efektywnego monitoringu zagospodarowania przestrzennego poddano analizie przepisy z zakresu procesu inwestycyjnego oraz ewidencjonowania budynków i terenów w odniesieniu do funkcji rekreacyjnej i turystycznej. Aktem prawa, który reguluje powyższe sprawy, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Zgodnie z 68 ust. 3 tego rozporządzenia tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczono symbolem Bz i zaliczono do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Natomiast w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia określono, jakie tereny zostały zaliczone do ww. terenów rekreacyjno- -wypoczynkowych. Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki: 83

16 Cezary Maliszewski 1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), 2) tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., 3) tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., 4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., 5) ogrody zoologiczne i botaniczne, 6) tereny zieleni nieurządzonej, niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Trzeba mieć również na uwadze, że skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi zostały zaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, a co za tym idzie nie stanowią terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Natomiast same budynki zgodnie z 65 ust. 1 rozporządzenia ze względu na podstawową funkcję użytkową dzieli się na: 1) budynki mieszkalne, 2) budynki przemysłowe, 3) budynki transportu i łączności, 4) budynki handlowo-usługowe, 5) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, 6) budynki biurowe, 7) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, 8) budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, 9) budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, 10) inne budynki niemieszkalne. Z powyższej klasyfikacji wynika, że funkcja turystyczna i wypoczynkowa może się pojawić jedynie w ramach innych budynków niemieszkalnych jako budynek usługowy bez dalszych podziałów funkcjonalnych. Odmienna klasyfikacja obiektów została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), stanowiące rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) 84

17 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... W 3 tego rozporządzenia określono następujące grupy funkcjonalne budynków, w ramach których możemy zidentyfikować przeznaczenia związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem: 1) budynek zamieszkania zbiorowego budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 2) budynek użyteczności publicznej budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 3) budynek rekreacji indywidualnej budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Jednak to nie jedyna klasyfikacja obiektów, którą w tej dziedzinie wprowadza ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) na potrzeby procesu inwestycyjnego ustalono kategorie budynków od I do XXX. Budynki i inne obiekty związane z turystyką i wypoczynkiem znalazły się w takich grupach: 1) kategoria III inne niewielkie budynki, jak domy letniskowe, budynki gospodarze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, 2) kategoria V obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, 3) kategoria IX budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych, 85

18 Cezary Maliszewski 4) kategoria XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne, 5) kategoria XV budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, 6) kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne. Można zauważyć pewną niekonsekwencję ustawodawcy, który w dwóch aktach ściśle ze sobą powiązanych posługuje się różnymi pojęciami dla jednego typu obiektu, np. budynek letniskowy i budynek rekreacji indywidualnej, lub schroniska młodzieżowe i schroniska wobec schronisk turystycznych w kategorii XIV, czy brak jednoznacznej kategorii dla domu wycieczkowego, lub innych usług turystyki, takich jak domki turystyczne i kempingi. Zgodność między klasyfikacją gruntów i budynków a przeznaczeniem terenu pozwala na właściwą ocenę stanu zagospodarowania obszaru objętego projektowanym dokumentem planistycznym, właściwym przeprowadzeniem analizy uwarunkowań i właściwym określeniem przeznaczenia terenu w przypadku terenów zainwestowanych. Systematyka oznaczeń z dziedziny planowania przestrzennego nie jest tożsama z klasyfikacją w ramach procesu budowlanego, w tym powykonawczego, co powoduje, że inwentaryzacja urbanistyczna musi zostać przeprowadzona niezależnie od wydanych pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie. Zarazem ewidencjonowanie inwestycji po jej zrealizowaniu podlega ponownej weryfikacji funkcjonalnej i nie zawsze oddaje wiernie charakter inwestycji wynikający z udzielonego pozwolenia na budowę, czy przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Podsumowanie i wnioski Reasumując, można wyodrębnić dwie grupy trudności, które mają wpływ na zastosowanie regulacji prawnych w procesie planowania przestrzennego terenów turystyki i rekreacji. Brak jednoznacznego ujęcia przedmiotowego zagadnienia w strukturze planowania przestrzennego niesie konsekwencje ewentualnego jego marginalizowania. W skali krajowej i regionalnej dokumenty w swoim zakresie podejmują analizę szerokiego spektrum zagadnień, w tym doty- 86

19 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... czących obszarów i obiektów chronionych, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, inwestycji celu publicznego. Uwzględniają również zasady i kierunki rozwoju wynikające ze strategii i programów rządowych. Zagospodarowanie przestrzenne sprowadzone do podstawowych elementów sieci osadniczej i jej powiązań stwarza trudność w umiejscowieniu problematyki turystyki i rekreacji w strukturze dokumentu. W tej grupie to ogólnikowość ustawowego zakresu dokumentów planistycznych i brak aktów wykonawczych nie pozwala na jednoznaczne określenie roli tych dokumentów w kształtowaniu obszarów turystycznych i rekreacyjnych. Druga grupa trudności wynika z rozdźwięku między regulacjami rangi ustawowej i aktami wykonawczymi, które w swoim zakresie dotykają zagadnień turystyki i rekreacji. Niewystarczająca precyzja prawodawcy w posługiwaniu się tożsamymi pojęciowo sformułowaniami w różnych aktach prawnych prowadzi do niejednoznaczności regulacji. Pojawiające się odmienne klasyfikacje obiektów, a przede wszystkim wykluczające się wzajemnie definicje terenów rekreacyjnych i turystycznych piętrzą wątpliwości, z jakimi muszą się zmierzyć wszyscy uczestnicy procesów planowania przestrzennego. To przede wszystkim brak jasnych regulacji z dziedziny planowania przestrzennego, rozproszenie problematyki i niekonsekwencja w systemie prawnym jest powodem braku wypracowanych standardów urbanistycznych oraz spójności między poszczególnymi dokumentami, wynikająca z różnorodnej metodyki ich sporządzania. BIBLIOGRAFIA Bar R., Doliński A., 1976, Geografia turystyczna, WSziP, Warszawa Bąkowski T., 2004, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze Kaczmarek J., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, w: Turyzm, Uniwersytet Łódzki, Łódź Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne możliwości rozwoju, w: Prace Geograficzne nr 34, PAN, Warszawa 87

20 Cezary Maliszewski Panasiuk A., 2006, Ekonomika Turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Płocka J., 2009, Turystyk. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Escape Magazine, Toruń Przecławski K., 1997, Człowiek a Turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków Szubert-Zarzeczny U., 2002, Turystyka w Rozwoju Gospodarczym Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa Akty prawne Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z óźn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z póź. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) 88

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 11 (935)

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 11 (935) ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management Nr 11 (935) Kraków 2014 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia),

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego Hubert Izdebski Aleksander Nelicki Igor Zachariasz Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Art. 1 ust. 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo