PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych"

Transkrypt

1 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s Cezary Maliszewski PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie turystyczne Kształtowanie przestrzeni turystycznych i rekreacyjnych powinno zajmować istotne miejsce w strukturze planowania przestrzennego z uwagi na duże znaczenie dla gospodarki kraju i poszczególnych regionów. Niepodważalna jest rola planowania przestrzennego w kreowaniu miejscowości turystycznych czy nawet całych regionów turystycznych. Niebagatelne znaczenie dla kraju i poszczególnych samorządów ma możliwość inicjowania działań związanych z ekonomicznym aspektem rozwoju tej gałęzi gospodarki. W związku z powyższym za uzasadnione uznano przeanalizowanie narzędzi prawnych, które pozwalają kształtować politykę przestrzenną w zakresie turystyki na poszczególnych poziomach struktury państwa. Na wstępie należy jednak zauważyć, że pojęcia takie jak: przestrzeń turystyczna, teren rekreacyjny, region turystyczny, miejscowość turystyczna, zagospodarowanie turystyczne nie mają swoich definicji w obowiązującym prawodawstwie. Z uwagi na podjętą problematykę ważne jest zatem określenie zarówno przedmiotu rozważań, jak i jego miejsca w strukturze planowania przestrzennego. 69

2 Cezary Maliszewski Definicje Turystyka jest jednocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym oraz kulturowym (Przecławski, 1997). Choć jest to dziedzina gospodarki, odnosząc się do potrzeb pozaekonomicznych ludzi, wiąże się ze sferą kultury danego społeczeństwa (Szubert- -Zarzeczny 2002). Natomiast jako zjawisko przestrzenne ma wpływ na ład przestrzenny, mogąc go rozwijać lub burzyć poprzez przyczynianie się do jego degradacji. Infrastruktura turystyczna jest ważnym czynnikiem układu przestrzennego i w istotny sposób wpływa na krajobraz (Płocka 2009). Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją przestrzeń turystyczna jest częścią przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której zachodzą zjawiska turystyczne (Warszyńska, Jackowski 1979). Natomiast S. Liszewski (1995) określa części składowe tej przestrzeni, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki Ziemi (środowisko naturalne), a także środowisko człowieka w rozumieniu społecznym. Pojęcie regionu turystycznego zdefiniowanego przez M.I. Mileską (1963) określa go jako obszar o wysokich walorach turystycznych, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Natomiast R. Bar i A. Doliński (1974) za region turystyczny uznali obszar charakteryzujący się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny. W obu przypadkach autorzy odnieśli się do funkcjonujących już obszarów, których zasięg terytorialny zdefiniowany jest przez ich użytkowników. Przedstawiona powyżej perspektywa może mieć ograniczone zastosowanie w procesie planowania przestrzennego, gdyż odnosi się jedynie do istniejącej a nie planowanej sytuacji. Potrzeba kreatywnego i prospektywnego podejścia jest niezbędna w dziedzinie, jaką jest planowanie przestrzenne. Dlatego przedstawionego spojrzenia cytowanych autorów nie można w pełni odnieść do sprawczej roli dokumentów planistycznych. Wynika to z faktu, że nie uwzględniają potencjalnych terenów, które poprzez planowe działanie mogą wpłynąć na powstanie nowego miejsca dla potrzeb turystyki i rekreacji. Z drugiej jednak strony wątpliwości może budzić uwzględnianie potencjału na etapie definicyjnym. Nie wchodząc jednak w dalsze rozważania definicyjne można stwierdzić, iż w świetle przytoczonych argumentów samo występowanie walorów turystycznych bez zagospodarowania umożliwiającego użytkowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i rekreacji nie pozwala na zakwalifikowanie regionu do regionów turystycznych. 70

3 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Podobną konkluzję można wysnuć w odniesieniu do miejscowości turystycznych. J. Warszyńska i A. Jackowski (1979) za miejscowość turystyczną uznali jednostkę osadniczą, która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznych. W tym wypadku uściślono zasięg obszaru do granic administracyjnych miejscowości, ale podobnie jak w przypadku regionu został on uwarunkowany występowaniem migracji turystycznej. W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że najczęściej stosowanym czynnikiem służącym definiowaniu przestrzeni, obszarów i miejscowości turystycznych jest występowanie ruchu turystycznego. W kontekście planowania przestrzennego istotniejsze od obszarów turystycznych jest określenie przedmiotowe pojęcia zagospodarowanie turystyczne. Według J. Warszyńskiej i A. Jackowskego (1979) zagospodarowanie turystyczne stanowi wynik działalności mającej na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb ruchu turystycznego. Na podkreślenie zasługuje element kształtowania przestrzeni, który z założenia jest podstawowym celem planowania przestrzennego. W węższy sposób definiują zagospodarowanie turystyczne T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski (2002), sprowadzając je do bazy materialnej i określając jako zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie określonego terenu, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego. Autorzy wyróżniają cztery podstawowe elementy: bazę komunikacyjną, bazę noclegową, bazę żywieniową, bazę towarzyszącą (Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2002). Przedstawiony powyżej sposób spojrzenia na zagadnienie nie oddaje w pełni problematyki planowania zagospodarowania turystycznego, które z jednej strony powinno uwzględniać uwarunkowania przestrzenne walory i bariery rozwoju oraz potencjał ekonomiczny, z drugiej zaś określać kierunek rozwoju, mając na względzie potrzeby ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uznając za podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na skalę obszaru działań należy wiązać pojęcie przestrzeni turystycznej z wymiarem planowania w skali krajowej i regionalnej. Stopień ogólności pojęć, takich jak region turystyczny i przestrzeń turystyczna, może być brany pod uwagę w odniesieniu do mechanizmów społeczno-ekonomicznych zidentyfikowanych w analizowanej problematyce z określeniem kierunków zmian. Natomiast zagospodarowanie turystyczne, poprzez swoje bezpośrednie powiązanie z określonym terenem, stanowi domenę planowania w skali 71

4 Cezary Maliszewski lokalnej. Swoistym łącznikiem między ww. poziomami jest miejscowość turystyczna, która stanowiąc podstawową jednostkę osadniczą pozostaje jednym z głównych elementów planowania struktury przestrzennej województw, będąc jednocześnie przedmiotem analiz i kierunków rozwoju na szczeblu lokalnym. Akty prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia polityki przestrzennej jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.). W art. 3 tej ustawy określono zadania oraz narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej, przypisane poszczególnym szczeblom władzy państwowej i samorządowej. Z kolei w art. 9 ust. 2 tej ustawy stwierdza się, że: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tek stową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Przywołany przepis określa hierarchię dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym, których ostatnim ogniwem jest poziom lokalny przypisany do najmniejszej jednostki administracyjnej, jaką jest gmina reprezentowana przez władze samorządowe. W związku z powyższym w przeprowadzonym postepowaniu badawczym w pierwszej kolejności przeanalizowano uwarunkowania prawne w odniesieniu do dokumentów rangi krajowej i wojewódzkiej w kontekście podejmowanej w nich tematyki związanej z turystyką i rekreacją, a następnie dokumenty lokalne. Zakres problematyki ujmowanej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju został zawarty w art. 47 ust. 2 ww. ustawy. Jedynym elementem, który w pośredni sposób może być odnoszony do turystycznej funkcji regionów jest ujęcie zagadnienia w ramach diagnozy uwarunkowań i określania kierunków rozwoju podstawowych elementów krajowej sieci osadniczej. Zbliżony zakres został określony w art. 39 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Ponadto, w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programy zawierające zadania rządowe. 72

5 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest aktem przynależnym jednocześnie do dwóch systemów: do systemu aktów społeczno- -gospodarczych o zasięgu regionalnym oraz do systemu aktów planowania przestrzennego. Oznacza to, że plan wojewódzki powinien uwzględniać w swej merytorycznej warstwie uwarunkowania wynikające z obu wymienionych systemów. W tym właśnie celu w planie tym uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa (art. 39 ust. 3) i równocześnie ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z pochodzącymi od ministrów i organów centralnych programami zawierającymi zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (art. 39 ust. 4) (za: Bąkowski 2004). Choć zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, wymienione są jako jeden z podstawowych celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, to należy mieć na uwadze, że w art. 39 nie wskazano w obligatoryjnym zakresie planu wymogu ochrony ładu przestrzennego, jak ma to miejsce w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie nie zawarto obowiązku określenia zasad kształtowania przestrzeni, których celem byłaby ochrona ładu przestrzennego. Należy uznać, że określenie podstawowych elementów sieci osadniczej stanowi zminimalizowanie problematyki do ogólnych założeń funkcjonalnych dla podstawowych jednostek osadniczych. Trudny do umiejscowienia w strukturze planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju jest aspekt rozwoju terenów rekreacyjnych i turystycznych, który wykraczałby poza społeczno-gospodarcze kierunki rozwoju, wynikające ze strategii i programów zadań rządowych. W art. 40 ww. ustawy zawarto delegację dla Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia, w drodze rozporządzenia, wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej. Choć minęło już dziesięć lat od wejścia w życie wymienionej ustawy, do chwili obecnej (stan na r.) takie rozporządzenie wykonawcze nie zostało sporządzone. W związku z tym zagadnienie planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa można rozpatrywać jedynie na poziomie ogólnego zakresu ww. dokumentów określonego w ustawie. W obu dokumentach, jeżeli nie zachodzą szczególne przesłanki do uwzględnienia przedmiotowych 73

6 Cezary Maliszewski zagadnień, problematyka rozpatrywana jest przez pryzmat sieci osadniczej jako jeden z jej elementów struktury funkcjonalnej, wraz z wzajemnymi powiązaniami na poziomie krajowym i regionalnym. Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań prawnych planowanie obszarów turystycznych i rekreacyjnych może zostać zmarginalizowane. W projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa z r. 1 doprecyzowano, że w ramach podstawowej sieci osadniczej należy przedstawić charakterystykę dominujących funkcji ośrodków miejskich. Należy jednak zauważyć, że nadal turystyka jeśli nie stanowi dominującej funkcji i nie pełni istotnego znaczenia w systemie osadniczym województwa nie została przez prawodawcę uwzględniona. Natomiast z uwagi na ewentualne konflikty przestrzenne, spowodowane presją wykorzystania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych na cele turystyki i rekreacji, mogą być one zakwalifikowane do obszarów problemowych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez obszar problemowy należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zarówno w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa obszary problemowe, jeśli występują, są w obligatoryjnym zakresie opracowania. W tym przypadku zagospodarowanie terenów na potrzeby turystyki i rekreacji poddawane jest głębszej analizie, a dyspozycje kształtowania rozwoju tych obszarów konsekwentnie muszą być ujęte w dokumentach planistycznych niższego szczebla. Jednak na każdym poziomie struktury administracyjnej funkcjonują dokumenty strategiczne, które w swoim zakresie odnoszą się do turystyki i rekreacji i pośrednio wpływają na zakres i treść dokumentów planistycznych. Są to dokumenty, które wykraczają swoją problematyką poza zakres ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak niejednokrotnie ich postulaty odnoszą się do zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Kompetencje oraz zasady sporządzania dokumentów kształtujących politykę rozwoju określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1 ( r.) 74

7 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Dokumentami, które są uwzględniane obligatoryjnie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są strategie rozwoju. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyróżnia trzy szczeble: 1) długookresową strategię rozwoju kraju, 2) średniookresową strategię rozwoju kraju, 3) inne strategie rozwoju dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy programów. Strategie długookresowe i średniookresowe w swoim zakresie merytorycznym uwzględniają uwarunkowania przestrzennego rozwoju oraz określają cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju 2. Jednak na tym poziomie jedynie prognozują trendy rozwojowe w okresie objętym strategią. Dopiero ich uwzględnienie w dokumentach planistycznych i strategicznych niższego szczebla przekłada się na rozstrzygnięcia przestrzenne, które można przypisać do skonkretyzowanych przestrzeni urbanistycznych. Nie zmienia jednak to faktu, że dyspozycja ww. przepisu nie określa szczegółowo zagadnień, które podlegają ocenie i prognozowaniu. Z tego można wysnuć wniosek, że turystyka i rekreacja jako zagadnienie przestrzenne nie stanowi obowiązkowego zakresu, nawet w przypadku regionów turystycznych. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy, odnoszącymi się do regio nów, są w szczególności: 1) krajowa strategia rozwoju regionalnego; 2) strategia ponadregionalna; 2 Art. 12a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 75

8 Cezary Maliszewski 3) strategia rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) 3. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) kształtowanie ładu przestrzennego jest jednym z podstawowych celów strategii rozwoju województwa. Natomiast sam rozwój turystyki i rekreacji może być ujęty zarówno w aspekcie społeczno-gospodarczym poprzez definiowanie strategicznych celów polityki rozwoju województwa, jak również poprzez aspekt kreowania przestrzeni. Pierwsza z wymienionych płaszczyzn kreowania rozwoju realizowana jest przez samorządy wojewódzkie w ramach sporządzanych programów operacyjnych, które odnoszą się do poszczególnych sfer rozwoju regionu. W dokumentach tych przeprowadza się audyt funkcjonowania obszarów gospodarki na wielu płaszczyznach, w tym również stanu zagospodarowania przestrzennego. Jednak zakres analiz jest fakultatywny i zależny od metodyki przyjętej przez autorów. Natomiast druga płaszczyzna, tj. kreowanie przestrzeni, ma silne powiązania z aktami niższego rzędu, czyli studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a w konsekwencji miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że ogólne cele transponowane są na warunki lokalne i określoną przestrzeń. Reasumując, strategie rozwoju są dokumentami, które jedynie w sposób pośredni wpływają na zagospodarowanie przestrzenne gmin. Diagnozują stan istniejący i wyznaczają kierunki rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, ale w ujęciu odpowiednim do ich poziomu ogólności. Dopiero obowiązek uwzględnienia określonych w nich zasad rozwoju w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowi skonkretyzowanie ich założeń w odniesieniu do wyraźnie określonych przestrzeni. Ponadto, należy mieć na uwadze, że dopiero miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, którego zapisy rodzą konsekwencje 3 Art. 14b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 76

9 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... prawne w ograniczeniu wykonywania prawa własności. Jednak na tym poziomie kreowania polityki przestrzennej gminy turystyka i rekreacja, jak i wiele innych sfer funkcjonalnych, nie jest wyodrębniona i poddana szczególnej analizie. Podstawowymi dokumentami planistycznymi, opracowywanymi na najniższym szczeblu planowania przestrzennego, są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Celem studiów jest określenie polityki przestrzennej gmin. Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które stanowią realizację kierunków rozwoju przestrzennego określonych w ww. studiach. W niniejszej analizie planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym uznano za bazowe, które ma bezpośrednie przełożenie na określenie i zakwalifikowanie przestrzeni do funkcji turystycznych i rekreacyjnych. System planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym można uznać za dwuetapowy. Zakwalifikowanie obszaru do określonej grupy potencjalnych funkcji następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Określenie funkcji terenu poprzedzone jest analizami uwarunkowań społecznych, gospodarczych, dokumentów strategicznych rangi krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również zagadnień ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, interesu społeczności lokalnych, a także stanu prawnego nieruchomości. Doprecyzowanie przeznaczenia wraz z określeniem zasad jego zagospodarowania następuje w planie miejscowym, który stanowi konstatację polityki przestrzennej wyznaczonej w studium. Jednak do rozważenia pozostaje spójność tych dokumentów, które ze względu na inną ich rolę i rangę prawną posługują się nieco odmienną formą. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony oraz określa się kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. W zakresie uwarunkowań przestrzennych oraz wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma wyodrębnionego zagadnienia turystyki i rekreacji. Nie wyklucza to jednak możliwości, a nawet konieczności uwzględnienia powyższego w gminach, gdzie turystyka stanowi istotną sferę funkcjonowania i rozwoju gminy. Zgodnie z komentarzem do ustawy: 77

10 Cezary Maliszewski Uwarunkowania, o których mowa w ust. 1, powinny się charakteryzować wysokim stopniem precyzji. Należy oczekiwać, iż w treści studium znajdą się odniesienia do każdego z zagadnień wymienionych w pkt ( ) Ustęp 2 (art. 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyp. autora) komentowanego artykułu zawiera typowe elementy części regulacyjnej studium. Użycie przez ustawodawcę sformułowania w szczególności wskazuje na otwarty katalog składników tego aktu. (Bąkowski 2004). Należy również mieć na uwadze, że niewystarczające ujęcie problematyki związanej z kształtowaniem obszarów turystycznych i rekreacyjnych w studium może stanowić przyczynę uznania zapisów planu za naruszające ustalenia studium. Postawiony w ustawie wymóg należy uznać za nie spełniony, jeśli ogólnikowość i hasłowość poruszonej tematyki nie pozwala na realizację celów, które ma do spełnienia studium 4. Należy domniemywać, że zagadnienie turystyki i rekreacji powinno być poprzedzone odpowiednią analizą uwarunkowań i posiadać precyzyjnie określone kierunki zagospodarowania przestrzennego. To na podstawie wytycznych zawartych w studium można sporządzić plan miejscowy, który wskazywałby tereny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Jednak brak wyraźnego obowiązku uwzględnienia w strukturze przestrzennej gminy obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych czy standardów urbanistycznych w tym zakresie może prowadzić do marginalizacji zagadnienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi finalny dokument planistyczny, w którym ostatecznie następuje przypisanie określonych funkcji do poszczególnych terenów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w art. 15 ust. 3 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po raz pierwszy pojawia się jednoznaczne wskazanie potrzeby uwzględnienia w strukturze przestrzennej terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Jest to jedynie zakres fakultatywny planu, a zgodnie z komentarzem do ustawy: zamieszczenie w projekcie planu miejscowego ustaleń wymienionych w ust. 3 jest fakultatywne w tym znaczeniu, że w przypadku gdy w zamierzeniach planistycznych nie przewiduje się inwestycji wymienionych w komentowanym przepisie, bądź gdy na terenie objętym pracami planistycznymi nie znajdują się obszary lub obiekty wymienione w pkt 1-6, organ gminy nie ma obowiązku odniesienia się do zagadnienia, które w konkretnej sytuacji jest zagadnieniem bezprzedmiotowym (Bąkowski 2004). 4 Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2002 r., II SA/Kr 608/02, OSS 2002, nr 4, poz

11 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Brak wyraźnej dyspozycji do określenia w strukturze przestrzennej gminy terenów rekreacyjnych i obszarów związanych z obsługą ruchu turystycznego nie powoduje, że w planie te elementy mogą być pominięte. Z jednej strony, w mpzp należy uwzględnić istniejące w tym zakresie uwarunkowania funkcjonalne oraz kierunki zmian wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony, w planie muszą być uwzględnione obszary i obiekty, które stanowią walor turystyczny i agregują również funkcje turystyczne i rekreacyjne, a podlegają szczególnej ochronie wynikającej z ogólnie obowiązujących aktów prawnych, w tym z dziedziny ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Walor turystyczny stanowi wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego zainteresowania turysty i w większości przypadków decyduje o wyborze miejsca spędzania weekendów, ferii czy wakacji. Istnieje kilka podziałów walorów turystycznych (Kaczmarek 2005): 1) Ze względu na pochodzenie są to: walory środowiska przyrodniczego; walory środowiska antropogenicznego. 2) Ze względu na sposób wykorzystania walorów (motyw podejmowania aktywności turystycznej) można wyróżnić: walory wypoczynkowe; walory krajoznawcze; walory specjalistyczne. 3) Ze względu na charakter (wymiar) waloru są to: walory miejsca (site); walory wydarzeń (event). Wszystkie te elementy składają się na produkt turystyczny, który jest zbiorem dóbr i usług, z których turyści korzystają, i które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania (Panasiuk 2006). Obszarami i obiektami, które stanowią niewątpliwy walor turystyczny, a zarazem podlegają obowiązkowemu zakresowi regulacji w planie miejscowym, są obszary i obiekty o wartościach kulturowych i przyrodniczych. Prowadzenie polityki przestrzennej na obszarach przyrodniczych, w tym prawnie chronionych, podlega zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ich zagospodarowanie i możliwości wykorzystania na cele turystyczne i rekreacyjne zdecydowanie podporządkowane jest zachowaniu dobrego stanu środowiska, a jego przekształcanie ograniczone przepisami z dzie- 79

12 Cezary Maliszewski dziny ochrony środowiska i jego zasobów 5. Natomiast w odniesieniu do obiektów i obszarów o wartościach kulturowych zastosowanie ma ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z póź. zm.). Należy mieć również na uwadze, że rada gminy kierując się nadrzędnym interesem publicznym może w ramach władztwa planistycznego, określając przeznaczenie terenu, przedłożyć ponad prawo wykonania własności słuszny interes publiczny. Jednak władztwo gminy jest uzasadnione wyłącznie, gdy chodzi o cele publiczne. W orzecznictwie sądowym w tym zakresie stwierdzono: iż wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 3 ust. 1 u.p.z.p. jest przyznanie gminie władztwa planistycznego. Władztwo to rozumiane jest jako uprawnienie gminy do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na swoim terenie. W tym zakresie władztwa mieści się m.in. prawo do określenia polityki przestrzennej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powołując przepisy art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, art. 140 Kc oraz art. 6 ust. 1 u.p.z.p. Sąd wskazał, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedną z ustaw szczególnych, wyznaczających granice władania rzeczą przez właściciela. Z mocy tej ustawy organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy 6. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 5 W szczególności: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.); ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). 6 Wyrok NSA z dn r. sygnatura II OSK 1375/12 80

13 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 7. Jednak zgodnie z przywołaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie terenów na funkcje turystyczne i rekreacyjne nie stanowi celu publicznego. Natomiast należy uwzględnić inne cele publiczne, które de facto stanowią niejednokrotnie walor turystyczny miejsca. Zgodnie z ww. ustawą opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest celem publicznym. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednym z kluczowych elementów, który podlega analizie i określeniu zasad zagospodarowania odnośnie obiektów i obszarów do niego należących we wszystkich przytoczonych dokumentach planistycznych i strategiach rozwoju. Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 7 pkt 4 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być aktem prawa ustanawiającym formę ochrony zabytku. Delegacja ustawowa dla powyższego obejmuje również określenie w planie miejscowym zasad ich ochrony. W kontekście planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych na obszarach objętych formami ochrony zabytków należy brać pod uwagę, że priorytetem jest ich ochrona i opieka nad nimi. Ocena ich roli przez pryzmat walorów turystycznych i produktu turystycznego skłania do zachowania ich w dobrym stanie i wyeksponowania ich cech w przestrzeni urbanistycznej, która stanowi jej potencjał turystyczny. Na szczególną uwagę zasługuje również zaliczenie ochrony pomników zagłady do celów publicznych. Niejednokrotnie gminy, w których znajdują się pomniki zagłady, są miejscem wzmożonego ruchu turystycznego. Tego rodzaju obszary wraz ze strefami ochronnymi podlegają, na mocy art. 5 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, obowiązkowi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Innymi obszarami, dla których został określony obowiązek sporządzenia planu miejscowego, a również można je wiązać z ruchem turystycznym czy terenami rekreacyjnymi, są obszary przestrzeni publicznych 8. Z uwagi na fragmentację zagadnień związanych z turystyką i rekreacją w strukturze i zakresie planu miejscowego na szczególną uwagę zasługuje 7 Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 8 Art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 81

14 Cezary Maliszewski spójność aktów wykonawczych i innych przepisów rangi ustawowej, które mają ścisły związek z formą planu miejscowego, a zarazem warsztatem urbanisty. Podstawowym aktem wykonawczym dotyczącym planów miejscowych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). Jednym z elementów fakultatywnych planu jest rozmieszczenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozporządzenie w tym zakresie precyzuje, że ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych powinny zawierać określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przeznaczenia tych terenów 9. Natomiast w załączniku nr 1 Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego do ww. rozporządzenia brak jest wyszczególnienia takiego przeznaczenia terenu. Natomiast zostało wskazane przeznaczenie Tereny sportu i rekreacji. W tym wypadku użycie przy tym oznaczeniu sformułowania i rekreacji nasuwa wątpliwość, czy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe należy włączyć do terenów sportu i rekreacji, czy dla tego typu terenów prawodawca nie wskazał oznaczenia? Zakładając że w rozporządzeniu nie wyodrębniono tego typu terenów, należy przyjąć, że zgodnie z 9 pkt 4 ww. rozporządzenia należy zastosować oznaczenie własne 10. Można również wziąć pod rozwagę, czy pojęcie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nie odnosi się do szerszego spektrum przeznaczeń, np. tereny zabudowy rekreacyjnej, tereny plaż, pola namiotowe, miejsca odpoczynku turystów przy szlakach turystycznych? W efekcie można na podstawie ww. przepisu dla każdego takiego przeznaczenia w planie 9 4 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) 10 9 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regu lacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie ry sunku planu miejscowego uzupełniających i miesza nych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz litero wych i cyfrowych. 82

15 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... miejscowym wskazać odrębne oznaczenie tworzone indywidualnie. Ponadto przeznaczenie terenów określane w planie miejscowym dotyczy również terenów zabudowy usługowej o charakterze usług turystyki. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. W ww. ustawie następująco sklasyfikowano polskie obiekty hotelarskie: 1) hotele, 2) motele, 3) pensjonaty, 4) kempingi (campingi), 5) domy wycieczkowe, 6) schroniska młodzieżowe, 7) schroniska, 8) pola biwakowe. Rozważaniami należy objąć skutki realizacji planu miejscowego. Inwestycje powstałe w efekcie realizacji uchwalonego planu, a także wcześniejsze zainwestowanie, stanowią podstawowy element podlegającemu diagnozie w ramach monitoringu zagospodarowania przestrzennego. Inwentaryzacja urbanistyczna jest jednym z niezbędnych narzędzi do dokonania okresowej aktualności dokumentów planistycznych, która pozwala władzom gminy właściwie ocenić stan zagospodarowania w kontekście konieczności aktualizacji dokumentów planistycznych. Dla potrzeb możliwości prowadzenia efektywnego monitoringu zagospodarowania przestrzennego poddano analizie przepisy z zakresu procesu inwestycyjnego oraz ewidencjonowania budynków i terenów w odniesieniu do funkcji rekreacyjnej i turystycznej. Aktem prawa, który reguluje powyższe sprawy, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Zgodnie z 68 ust. 3 tego rozporządzenia tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczono symbolem Bz i zaliczono do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Natomiast w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia określono, jakie tereny zostały zaliczone do ww. terenów rekreacyjno- -wypoczynkowych. Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki: 83

16 Cezary Maliszewski 1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), 2) tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., 3) tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., 4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., 5) ogrody zoologiczne i botaniczne, 6) tereny zieleni nieurządzonej, niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Trzeba mieć również na uwadze, że skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi zostały zaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, a co za tym idzie nie stanowią terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Natomiast same budynki zgodnie z 65 ust. 1 rozporządzenia ze względu na podstawową funkcję użytkową dzieli się na: 1) budynki mieszkalne, 2) budynki przemysłowe, 3) budynki transportu i łączności, 4) budynki handlowo-usługowe, 5) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, 6) budynki biurowe, 7) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, 8) budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, 9) budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, 10) inne budynki niemieszkalne. Z powyższej klasyfikacji wynika, że funkcja turystyczna i wypoczynkowa może się pojawić jedynie w ramach innych budynków niemieszkalnych jako budynek usługowy bez dalszych podziałów funkcjonalnych. Odmienna klasyfikacja obiektów została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), stanowiące rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) 84

17 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... W 3 tego rozporządzenia określono następujące grupy funkcjonalne budynków, w ramach których możemy zidentyfikować przeznaczenia związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem: 1) budynek zamieszkania zbiorowego budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 2) budynek użyteczności publicznej budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 3) budynek rekreacji indywidualnej budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Jednak to nie jedyna klasyfikacja obiektów, którą w tej dziedzinie wprowadza ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) na potrzeby procesu inwestycyjnego ustalono kategorie budynków od I do XXX. Budynki i inne obiekty związane z turystyką i wypoczynkiem znalazły się w takich grupach: 1) kategoria III inne niewielkie budynki, jak domy letniskowe, budynki gospodarze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, 2) kategoria V obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, 3) kategoria IX budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych, 85

18 Cezary Maliszewski 4) kategoria XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne, 5) kategoria XV budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, 6) kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne. Można zauważyć pewną niekonsekwencję ustawodawcy, który w dwóch aktach ściśle ze sobą powiązanych posługuje się różnymi pojęciami dla jednego typu obiektu, np. budynek letniskowy i budynek rekreacji indywidualnej, lub schroniska młodzieżowe i schroniska wobec schronisk turystycznych w kategorii XIV, czy brak jednoznacznej kategorii dla domu wycieczkowego, lub innych usług turystyki, takich jak domki turystyczne i kempingi. Zgodność między klasyfikacją gruntów i budynków a przeznaczeniem terenu pozwala na właściwą ocenę stanu zagospodarowania obszaru objętego projektowanym dokumentem planistycznym, właściwym przeprowadzeniem analizy uwarunkowań i właściwym określeniem przeznaczenia terenu w przypadku terenów zainwestowanych. Systematyka oznaczeń z dziedziny planowania przestrzennego nie jest tożsama z klasyfikacją w ramach procesu budowlanego, w tym powykonawczego, co powoduje, że inwentaryzacja urbanistyczna musi zostać przeprowadzona niezależnie od wydanych pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie. Zarazem ewidencjonowanie inwestycji po jej zrealizowaniu podlega ponownej weryfikacji funkcjonalnej i nie zawsze oddaje wiernie charakter inwestycji wynikający z udzielonego pozwolenia na budowę, czy przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Podsumowanie i wnioski Reasumując, można wyodrębnić dwie grupy trudności, które mają wpływ na zastosowanie regulacji prawnych w procesie planowania przestrzennego terenów turystyki i rekreacji. Brak jednoznacznego ujęcia przedmiotowego zagadnienia w strukturze planowania przestrzennego niesie konsekwencje ewentualnego jego marginalizowania. W skali krajowej i regionalnej dokumenty w swoim zakresie podejmują analizę szerokiego spektrum zagadnień, w tym doty- 86

19 Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... czących obszarów i obiektów chronionych, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, inwestycji celu publicznego. Uwzględniają również zasady i kierunki rozwoju wynikające ze strategii i programów rządowych. Zagospodarowanie przestrzenne sprowadzone do podstawowych elementów sieci osadniczej i jej powiązań stwarza trudność w umiejscowieniu problematyki turystyki i rekreacji w strukturze dokumentu. W tej grupie to ogólnikowość ustawowego zakresu dokumentów planistycznych i brak aktów wykonawczych nie pozwala na jednoznaczne określenie roli tych dokumentów w kształtowaniu obszarów turystycznych i rekreacyjnych. Druga grupa trudności wynika z rozdźwięku między regulacjami rangi ustawowej i aktami wykonawczymi, które w swoim zakresie dotykają zagadnień turystyki i rekreacji. Niewystarczająca precyzja prawodawcy w posługiwaniu się tożsamymi pojęciowo sformułowaniami w różnych aktach prawnych prowadzi do niejednoznaczności regulacji. Pojawiające się odmienne klasyfikacje obiektów, a przede wszystkim wykluczające się wzajemnie definicje terenów rekreacyjnych i turystycznych piętrzą wątpliwości, z jakimi muszą się zmierzyć wszyscy uczestnicy procesów planowania przestrzennego. To przede wszystkim brak jasnych regulacji z dziedziny planowania przestrzennego, rozproszenie problematyki i niekonsekwencja w systemie prawnym jest powodem braku wypracowanych standardów urbanistycznych oraz spójności między poszczególnymi dokumentami, wynikająca z różnorodnej metodyki ich sporządzania. BIBLIOGRAFIA Bar R., Doliński A., 1976, Geografia turystyczna, WSziP, Warszawa Bąkowski T., 2004, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze Kaczmarek J., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, w: Turyzm, Uniwersytet Łódzki, Łódź Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne możliwości rozwoju, w: Prace Geograficzne nr 34, PAN, Warszawa 87

20 Cezary Maliszewski Panasiuk A., 2006, Ekonomika Turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Płocka J., 2009, Turystyk. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Escape Magazine, Toruń Przecławski K., 1997, Człowiek a Turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków Szubert-Zarzeczny U., 2002, Turystyka w Rozwoju Gospodarczym Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa Akty prawne Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z óźn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z póź. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) 88

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej dr inż. Joanna Jaroszewicz dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska dr inż. Małgorzata Denis VI Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Ustroń 19-21 listopada 2014 Art. 81 Prawa budowlanego Do podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.268.2015.BŁ Warszawa, 2 grudnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.. Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Dr KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K. W POZNANIU

Dr KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K. W POZNANIU Czy rewitalizacja powinna być celem publicznym z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami? PROF. UAM DR HAB. KRYSTIAN M. ZIEMSKI KANCELARIA PRAWNA DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS SP.K. w POZNANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy,

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy, Prezydent Miasta Poznania Poznań, dnia 19 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie, pragnę wyrazić swoje poparcie dla generalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Część 3 S Y N T E Z A U

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Maciej Jabłoński Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/1, 77-83

Maciej Jabłoński Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/1, 77-83 Maciej Jabłoński Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Studia Ecologiae et Bioethicae 10/1, 77-83 2012 MACIEJ JABŁOŃSKI Instytut Ekologii i Bioetyki,

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE

POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE Przestrzeń jutra przyszłość szyta na miarę Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r. STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r. Anna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r.

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI Istotne regulacje prawne 1) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo