Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny"

Transkrypt

1 wiedza doświadczenie kontakty Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny 1

2

3 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności Motywacja personelu Kreatywność Marketing Satysfakcja klienta Uzyskanie pieniędzy od od państwa Rekrutacja personelu Listopad 2004 : zostań zwycięzcą award! Mój business plan Mój business plan 2

4

5 Nasz trener Renata Kaczyńska - Maciejowska Tel. (058) , lub (0) ul. M.Dragana 20 d/38, Gdańsk WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE AKADEMICKIE Pedagog i psycholog studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Podyplomowe Studium Treningu Kierowniczo-Menedżerskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi UG Jest doktorantką Wydziału Ekonomicznego UG DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dziennikarz m.in. w Dzienniku Bałtyckim Obecnie pisuje teksty fachowe, dzieląc się swym zawodowym doświadczeniem - m.in. w miesięcznikach wydawanych przez INFOR Personel i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Sekretariat, w miesięczniku Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej Pracodawca oraz w popularnym miesięczniku psychologicznym Charaktery. Od 1998 roku prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą Prospera Consulting. Konsultant i trener, prowadzi szkolenia m.in. na temat: profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji, motywowania i oceniania pracowników, marketingu personalnego, rekrutacji personelu, budowania zespołów, asertywności, komunikacji międzyludzkiej, kształtowania umiejętności kierowniczych, opisu stanowisk pracy itp. Poprowadziła około 400 szkoleń i treningów. Opracowała ponad dwadzieścia autorskich programów szkoleniowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Aktualnie, wspólnie z Grzegorzem Turniakiem, pracuje nad książką pt. Alchemia kariery. Przygotowuje do druku również kolejną książkę pt. Patologie w zarządzaniu ludźmi, która jest efektem jej kilkuletniej współpracy z miesięcznikiem Personel i Zarządzanie. 3

6 Today s programme RECRUITMENT AND SELECTION OF EMPLOYEES 5 Business School for Polish SME s CREATING PERSONNEL POLICY Human resources management can be definied as achieving organization s goals because of people 6 Business School for Polish SME s

7 5. Dzisiejszy temat REKRUTACJA I DOBÓR PRACOWNIKÓW 5 Szkoła Businessu dla MSP 6. TWORZENIE POLITYKI PERSONALNEJ Zarządzanie zasobami ludzkimi najprościej można zdefiniować jako osiąganie celów organizacji dzięki ludziom 6 Szkoła Businessu dla MSP 4

8 CREATING PERSONNEL POLICY People are the company s most valuable resource! Effective personnel management is the key to the company s success Common interests of the employer and employees are the basis of organization s survival and development Personnel policy has to be cohesive with company s mission and strategy 7 Business School for Polish SME s Recruitment and selection of employees Success in selections of co-workers: Right people in the right places in the company 8 Business School for Polish SME s

9 7. TWORZENIE POLITYKI PERSONALNEJ Ludzie są najcenniejszym zasobem firmy! Efektywne zarządzanie pracownikami jest kluczem do sukcesu firmy Wspólnota interesów pracodawcy i pracowników jest podstawą przetrwania czy rozwoju organizacji Polityka personalna musi być spójna z misją istrategią firmy 7 Szkoła Businessu dla MSP 8. Rekrutacja i dobór pracowników Sukces w doborze współpracowników: Właściwi ludzie na właściwych miejscach w firmie 8 Szkoła Businessu dla MSP 5

10 PERSONNEL MARKETING Comprises the following activities: building of the personnel strategy planning of employment analyzing of qualification and work potential selection, recruitment and engaging of employees 9 Business School for Polish SME s PERSONNEL MARKETING introducing to work motivating to work salaries education and development of the employees (trainings) systematic appraisal of effectiveness adjustment to the position 10 Business School for Polish SME s

11 9. MARKETING PERSONALNY Obejmuje następujące działania: budowanie strategii personalnej planowanie zatrudnienia analizowanie potencjału kwalifikacyjnego i pracy selekcję, rekrutację i zatrudnianie pracowników 9 Szkoła Businessu dla MSP 10. MARKETING PERSONALNY wprowadzanie do pracy motywowanie do pracy wynagradzanie doskonalenie pracowników i ich rozwój (szkolenia) systematyczne ocenianie efektywności dostosowywanie do stanowiska pracy 10 Szkoła Businessu dla MSP 6

12 Organizational culture One of the most important issues facilitating or hindering the realization of the effective personnel policy is a company s organizational culture! 11 Business School for Polish SME s 7 features of organizational culture: 1) Innovativeness and risk taking Are the employees encouraged to it? 2) An eye for details To what extent is precision, analysis and focusing on details expected from the emploees? 3) Being result-oriented To what extent is the management focused more on the results rather than on methods of achieving them? 12 Business School for Polish SME s

13 11. Kultura organizacyjna Jednym z najważniejszych czynników, który ułatwia lub utrudnia realizację skutecznej polityki personalnej jest kultura organizacyjna firmy! 11 Szkoła Businessu dla MSP cech kultury organizacji: 1) Innowacja i podejmowanie ryzyka Czy zachęca się pracowników do nich? 2) Zwracanie uwagi na szczegóły Na ile oczekuje się od pracowników precyzji, analizy i skupiania się na szczegółach? 3) Nastawienie na wyniki Na ile kierownictwo skupia się raczej na wynikach niż na metodach ich uzyskania? 12 Szkoła Businessu dla MSP 7

14 7 features of organizational culture: 4) Being people-oriented In the process of taking decisions, to what extent does the managent take into consideration the influence they will have upon people? 5) Aggression Are people rather aggressive, competitive, or rather tolerant? 6) Stability To what extent is the organization oriented to maintain status quo rather than to develop? 7) Being team-oriented Is the work organized rather for teams or for people? 13 Business School for Polish SME s Selection for team Team a group of people who have common goals and know that to achieve them the efforts of every member are necessary and who regard themselves as a team and have worked out their own, collective ways of conduct. 14 Business School for Polish SME s

15 13. 7 cech kultury organizacji: 4) Nastawienie na ludzi Na ile w podejmowaniu decyzji kierownictwo uwzględnia ich wpływ na ludzi? 5) Agresywność Czy ludzie są raczej agresywni, nastawieni na rywalizację, czy też pobłażliwi? 6) Stabilność Na ile organizacja zmierza raczej do utrzymania status quo niż do rozwoju? 7) Nastawienie na zespoły Czy pracę organizuje się raczej wokół zespołów czy osób? 13 Szkoła Businessu dla MSP 14. Dobór ludzi do zespołu Zespół - grupa ludzi, którzy mają wspólne cele i wiedzą, że do ich osiągnięcia potrzebne są wysiłki każdego z jej członków, którzy czują się zespołem i mają wypracowane własne, zespołowe sposoby działania. 14 Szkoła Businessu dla MSP 8

16 FEATURES OF AN EFFICIENT TEAM: 1. Common meaning of existance and common goals 2. Interest for group processes and norms 3. Use of own resources 4. Active listening and openness for different views 5. Open attitude to conflicts 6. Focusing on problem solving 15 Business School for Polish SME s FEATURES OF AN EFFICIENT TEAM: 7. Correct task division 8. Learning from mistakes 9. Being sensitive for internal and external conditions 10. Periodical follow-up 11. Being attractive for participants 12. Mutual trust 16 Business School for Polish SME s

17 15. CECHY SPRAWNEGO ZESPOŁU: 1. Wspólny sens istnienia i wspólne cele 2. Zainteresowanie procesami i normami grupowymi 3. Wykorzystanie własnych zasobów 4. Uważne słuchanie i otwartość na odmienne poglądy 5. Otwarte traktowanie konfliktów 6. Koncentracja na rozwiązywaniu problemów 15 Szkoła Businessu dla MSP 16. CECHY SPRAWNEGO ZESPOŁU: 7. Właściwa proporcja ról 8. Uczenie się na błędach 9. Wyczulenie na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 10. Okresowa ocena postępów 11. Atrakcyjność dla uczestników 12. Wzajemne zaufanie 16 Szkoła Businessu dla MSP 9

18 FEATURES OF A GOOD TEAM: GOALS: Maximum productivity Maximum work satisfaction High motivation 17 Business School for Polish SME s FEATURES OF A GOOD TEAM: Few people up to 15 High degree of integration Cooperation oriented for achieving common rewards Status differences - small Adequate, not authoritarian style of management Participation in decision taking 18 Business School for Polish SME s

19 17. CECHY DOBREGO ZESPOŁU CELE: maksymalna produktywność maksymalne zadowolenie z pracy wysoka motywacja 17 Szkoła Businessu dla MSP 18. CECHY DOBREGO ZESPOŁU Niewielka liczebność - do 15 osób Wysoki stopień integracji Współpraca nastawiona na uzyskanie wspólnych nagród Różnice statusu - niewielkie Adekwatny nieautorytarny styl kierowania Współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji 18 Szkoła Businessu dla MSP 10

20 WHAT DO PEOPLE EXPECT FROM THEIR EMPLOYER? Classical era: Pay me well Interpersonal relations era: Treat me well Human resources era: Use me wisely Year today 19 Business School for Polish SME s EXCHANGE ON THE LABOUR MARKET OFFERING A POSITION TO WORK (EMPLOYER) OFFERING WORK ON THE POSITION (EMPLOYEE) 20 Business School for Polish SME s

21 19. CZEGO LUDZIE OCZEKUJĄ OD PRACODAWCY? Era klasyczna: Dobrze mi płać Era stosunków międzyludzkich: Traktuj mnie dobrze Era zasobów ludzkich: Wykorzystuj mnie właściwie Rok dzisiaj 19 Szkoła Businessu dla MSP 20. WYMIANA NA RYNKU PRACY OFERUJĄCY STANOWISKO PRACY (PRACODAWCA) OFERUJĄCY PRACĘ NA STANOWISKU (PRACOWNIK) 20 Szkoła Businessu dla MSP 11

22 MARKETING MIX POSITION AND SALARY FORMING PRODUCT AND ITS EQUIPMENT PROMOTION PRICE AND SIMILAR TRANSACTION CONDITIONS PLACE WORK POSITION AND ITS ENVIRONMENT COMPANY S IMAGE IMAGE ON THE LABOUR MARKET SALARY AND OTHER TERMS OF EMPLOYMENT RECRUITMENT AND SELECTION WAYS OF COMBINING MARKET ENTITIES 21 Business School for Polish SME s COMPANY S VISION AND ITS VALUES Ethicsfirstofall! I do not believe, that people who act without ethics can succeed in business. If at the top, the ethical level is low, then such a behaviour is being followed in the whole organization" Robert Noyce, inventor of integrated circuit (microchip) 22 Business School for Polish SME s

23 21. MARKETING MIX KSZTAŁTOWANIE STANOWISK I PŁAC PRODUKT (PRODUCT) I JEGO WYPOSAŻENIE PROMOCJA (PROMOTION) CENA (PRICE) ITP. WARUNKI TRANSAKCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI (PLACE) STANOWISKO PRACY I JEGO OTOCZENIE WIZERUNEK FIRMY IMAGE NA RYNKU PRACY PŁACA I INNE WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY REKRUTACJA I DOBÓR SPOSOBY ŁĄCZNOŚCI PODMIOTÓW RYNKOWYCH 21 Szkoła Businessu dla MSP 22. WIZJA FIRMY I JEJ WARTOŚCI Etyka przede wszystkim! "Nie wierzę, że ludziom postępującym nieetycznie wiedzie się w interesach. Jeżeli na górze poziom etyczny jest niski, to takie postępowanie jest naśladowane w całej organizacji" Robert Noyce, wynalazca mikroukładu krzemowego 22 Szkoła Businessu dla MSP 12

24 Ethics pays! Company s reputation is attentively observed by its customers, and also by its present and potential employees! 23 Business School for Polish SME s How to engage and keep the best? A product or company s services, its reputation and financial condition are based on the mere fact whether the company engages and keeps employed the most qualified people! 24 Business School for Polish SME s

25 23. Etyka się opłaca! Reputacja firmy jest bacznie śledzona przez jej klientów, ale również przez aktualnych i potencjalnych pracowników! 23 Szkoła Businessu dla MSP 24. Jak zatrudnić i zatrzymać najlepszych? Produkt lub usługi firmy, jej reputacja i stan finansowy są uwarunkowane tym, czy zatrudnia ona i zatrzymuje w swych szeregach osoby najwyżej wykwalifikowane! 24 Szkoła Businessu dla MSP 13

26 Recruitment step by step Advantages and disadvantages of internal recruitment Advantages and disadvantages of external recruitment Setting a profile for the candidate s optimum traits for the vacancy as well as preparing job description Forms of candidate search Preparing and publication of recruitment advertisements Review introductory appraisal and selection of applications Telephone interview a useful form of selection 25 Business School for Polish SME s Telephone interview some remarks Make sure that the candidate can speak freely and explain to him/her the reason for which you call Describe your company, offered position and outline epmployee s future responsibilities Ask questions about his previous employment, fill in the gaps of candidate s CV, clear misunderstandings Ask what did the candidate like and dislike most about his/her previous jobs and why did he/she change the job Ask about professional goals and opinion on the offered position and encourage the candidate to ask questions 26 Business School for Polish SME s

27 25. Rekrutacja krok po kroku Zalety i wady rekrutacji wewnętrznej Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej Określanie profilu optymalnych cech kandydata na wakujące stanowisko i opis stanowiska pracy Formy poszukiwania kandydatów Przygotowanie i publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych Przeglądanie - wstępna ocena i selekcja aplikacji Interview telefoniczne użyteczna forma selekcji 25 Szkoła Businessu dla MSP 26. Interview telefoniczne kilka uwag Upewnij się, że kandydat może swobodnie rozmawiać, wyjaśnij powód swego telefonu Opisz swą firmę, oferowane stanowisko i zarys przyszłych obowiązków pracownika Zadaj pytania dotyczące historii zatrudnienia, uzupełnij luki w C.V., wyjaśnij niejasności Spytaj, co najbardziej, a co najmniej podobało się kandydatowi w dotychczasowych miejscach pracy, jakie były powody zmian w zatrudnieniu Zapytaj o cele zawodowe oraz o opinię na temat oferowanego stanowiska, zachęć też kandydata do zadawania pytań 26 Szkoła Businessu dla MSP 14

28 Traits of an ideal candidate for the job: Should be interested in the job Should bear in mind company s profit Should be a team member Should act ethically and loyally Should be serious Should be well-organized 27 Business School for Polish SME s Characterisitcs of an ideal candidate for the job: Should be able to communicate with ease Should be ambitious Should have an eye for details Should have the knowledge required for the job People have traits, not shortcomings 28 Business School for Polish SME s

29 27. Cechy idealnego kandydata do pracy: Powinien być zainteresowany pracą Powinien mieć na uwadze zysk firmy Powinien być członkiem drużyny Powinien postępować etycznie i lojalnie Powinien być poważny Powinien być dobrze zorganizowany 27 Szkoła Businessu dla MSP 28. Cechy idealnego kandydata do pracy: Powinien mieć łatwość porozumiewania się Powinien być ambitny Powinien brać pod uwagę szczegóły Powinien się wykazywać znajomością danej pracy Ludzie mają cechy, nie wady 28 Szkoła Businessu dla MSP 15

30 Interview EXAMPLES OF QUESTIONS AND STATEMENTS: Tell me please something more about you Why are you interested in this position? What is your professional experience? Which of them prepared you for work on this position? What are your other interests next to professional ones? 29 Business School for Polish SME s Interview What are your biggest weaknesses, faults? What would you like to do in 5 years time? Please convince me, why should I give you a chance? Why should we take on you for this position? Do you have any questions? 30 Business School for Polish SME s

31 29. Rozmowa kwalifikacyjna PRZYKŁADOWE PYTANIA I WYPOWIEDZI: Proszę opowiedzieć mi trochę o sobie Dlaczego interesuje Panią/ Pana to stanowisko? Jakie ma Pan/i doświadczenia zawodowe? Które z nich przygotowały Panią/Pana do pracy na tym stanowisku? Czym interesuje się Pan/i poza pracą? 29 Szkoła Businessu dla MSP 30. Rozmowa kwalifikacyjna Jakie są Pani/Pana największe słabości, wady? Co chciał(a)by Pan/i robić za 5 lat? Proszę mnie przekonać, dlaczego mamy dać Pani/Panu szansę? Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Panią/Pana na tym stanowisku? Czy ma Pani/Pan jakieś pytania? 30 Szkoła Businessu dla MSP 16

32 Interviews with candidates have three important functions: 1. Gathering information on candidates personality and interpersonal and social skills 2. They deepen and broaden information scope presented on the CV 3. They are also a form of external presentation of the company 31 Business School for Polish SME s Both parties choose! It is worth remembering that selection is a two-way process: the employer chooses as well as the candidate chooses his employer! 32 Business School for Polish SME s

33 31. Wywiady z kandydatami pełnią trzy ważne funkcje: 1. Służą zebraniu informacji na temat osobowości oraz zdolności interpersonalnych i społecznych kandydatów 2. Pogłębiają iposzerzają zakres informacji zaprezentowanym w C.V. 3. Wywiady są też formą prezentacji organizacji na zewnątrz 31 Szkoła Businessu dla MSP 32. Obie strony wybierają! Warto pamiętać, że selekcja jest procesem dwukierunkowym: wybiera zarówno pracodawca, jak i kandydat pracodawcę! 32 Szkoła Businessu dla MSP 17

34 Adequacy of the appraisal Honesty and accuracy of the interviews and interviewers are significant. They can be achieved by standarizing the interview, meaning asking all the candidates the same questions. On the other hand, focusing on setting adequate determinants for efficiency of the performance in the future job promotes accuracy. 33 Business School for Polish SME s Situational interview technique Means choosing a selection of types of behaviour connected to the job. The following is required for it: Questions, that should be asked about behaviour connected to the job are created on the basis of the systematic job analysis Questions are asked in the similar way to all the candidates Candidates answers are scored according to the objective key 34 Business School for Polish SME s

35 33. Adekwatność oceny Istotna jest rzetelność i trafność wywiadów oraz prowadzących je osób. Można je osiągnąć standaryzując wywiad, tj. zadając wszystkim kandydatom te same pytania. Skupienie się na określeniu adekwatnych prognostyków poziomu wykonywania przyszłej pracy służy zaś zwiększaniu trafności. 33 Szkoła Businessu dla MSP 34. Technika wywiadu sytuacyjnego Polega na doborze próbek zachowań związanych z pracą. W tym celu: Pytania, które mają dotyczyć zachowań związanych z pracą tworzone są na podst. systematycznej analizy pracy; Pytania te zadawane są w podobny sposób każdemu kandydatowi; Odpowiedzi kandydata punktuje się zgodnie z obiektywnym kluczem 34 Szkoła Businessu dla MSP 18

36 Interview practical remarks To make sure you did not overlook the best candidate it is necessary for you to take notes! Only taking careful notes enables just and useful candidates appraisal! 35 Business School for Polish SME s Interview practical remarks Remember to pay attention to the very important trait of the candidate: His/her motivation to take the job. If you have to choose between candidates of more or less equal qualifications take on the one who is more motivated to accept the offered position! 36 Business School for Polish SME s

37 35. Interview praktyczne uwagi Żeby mieć pewność, iż nie pominąłeś najlepszego kandydata, koniecznie rób notatki! Tylko robienie starannych notatek prowadzi do sprawiedliwej i przydatnej oceny kandydatów! 35 Szkoła Businessu dla MSP 36. Interview praktyczne uwagi Pamiętaj, by zwrócić uwagę na bardzo istotną cechę kandydata: Jego motywację do podjęcia danej pracy. Jeżeli masz do wyboru kandydatów o mniej więcej równych kwalifikacjach, zatrudnij tego, któremu najbardziej zależy na podjęciu proponowanej pracy! 36 Szkoła Businessu dla MSP 19

38 Interview practical remarks Avoid premature decisions! It happens quite often that a candidate has been taken on even before he/she sat down! His/her looks are suitable, his/her CV reads well In such a situation the interviewer should distance himself/herself from the candidate and try to make him/her prove being suitable for the given job. 37 Business School for Polish SME s THE MEANING OF THE EFFECT OF THE FIRST IMPRESSION THE RULE OF 3 X 20 IS: The first 20 seconds... The first 20 words... The first 20 gestures Business School for Polish SME s

39 37. Interview praktyczne uwagi Nie podejmuj przedwczesnych decyzji! Często zdarza się, że kandydat zostaje zaangażowany, zanim jeszcze usiadł! Wygląda odpowiednio, a jego C.V. dobrze się czyta W takiej sytuacji prowadzący rozmowę powinien nabrać dystansu do kandydata i postarać się, żeby ten "udowodnił, że nadaje się do danej pracy. 37 Szkoła Businessu dla MSP 38. ZNACZENIE EFEKTU PIERWSZEGO WRAŻENIA ZASADA 3 X 20 TO: Pierwszych 20 sekund... Pierwszych 20 słów... Pierwszych 20 gestów Szkoła Businessu dla MSP 20

40 MISTAKES IN THE PERSONNEL RECRUITMENT: Unsatisfactory introductory selection of the candidates The interviewer unprepared to the interview Lack of knowledge of the offered position and its characteristics Subconsciously instructing the candidate by asking suggestive questions and through body language 39 Business School for Polish SME s MISTAKES IN THE PERSONNEL RECRUITMENT: Interviewer -dominated conversation Not sufficient inquiring in the candidates answers Appraisal only in comparison with the other candidates Premature appraisal and selection of the candidates Excessive optimism in presenting the advantages of the given job 40 Business School for Polish SME s

41 39. BŁĘDY W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW: Niedostateczny wstępny przesiew kandydatów Nieprzygotowanie się przez prowadzącego do rozmowy kwalifikacyjnej Nieznajomość obsadzanego stanowiska i jego specyfiki Nieświadome instruowanie kandydata poprzez sugestywne pytania i mowę ciała 39 Szkoła Businessu dla MSP 40. BŁĘDY W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW: Zdominowanie rozmowy przez osobę rekrutującą Brak dociekliwości w sondowaniu odpowiedzi kandydatów Ocenianie wyłącznie na tle innych kandydatów Przedwczesna ocena kandydatów i selekcja Nadmiernie optymistyczne prezentowanie korzyści związanych z daną pracą 40 Szkoła Businessu dla MSP 21

42 Personal skills of the recruiter Adequate, realistic selfesteem Emotionl selfcontrol, being natural, positive body language, ability of good contact with people Constructive communication asking useful questions, listening, observation and making conclusions from the obtained information Justice and appraisal without prejudices 41 Business School for Polish SME s DISTORTIONS IN PERCEPTION REMARKS THE PERSON DOING THE PERCEPTION: knowledge of oneself makes it easier to see others in an adequate way in characterizing others we use the same criteria as we use in self-characteristic ( we take our own measure ) people who accept themselves see more easily the positive traits of the others reliability, adequacy of perception of other people is not an easy skill (it depends among other on our general knowledge of the world, self-development, experience), so it can be developed 42 Business School for Polish SME s

43 41. Umiejętności osobiste rekrutującego Adekwatna, realistyczna samoocena Samokontrola emocjonalna, naturalność, pozytywna mowa ciała, nawiązanie dobrego kontaktu Konstruktywna komunikacja zadawanie pytań użytecznych, słuchanie, obserwacja i wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji Sprawiedliwość i ocenianie bez uprzedzeń 41 Szkoła Businessu dla MSP 42. ZNIEKSZTAŁCENIA W POSTRZEGANIU UWAGI DOTYCZĄCE SPOSTRZEGAJĄCEGO: znajomość siebie ułatwia adekwatne spostrzeganie innych charakteryzując inne osoby, używamy takich samych kryteriów, co przy autocharakterystyce ( mierzymy innych własną miarą ) ludzie akceptujący siebie, łatwiej dostrzegają pozytywne cechy innych osób rzetelność, adekwatność postrzegania innych nie jest prostą umiejętnością (zależy m.in. od naszej ogólnej wiedzy o świecie, samorozwoju, doświadczenia), można więc ją doskonalić 42 Szkoła Businessu dla MSP 22

44 DISTORTIONS IN PERCEPTION REMARKS ON THE PERSON BEING PERCEPTED: Social status plays an important role in the process of being percepted by others (the phenomenon of so-called hidden assumptions ) usually we are perceived by others through two important categories: status and our position our external look plays an important role in the way we are perceived 43 Business School for Polish SME s PERCEPTION OF ONESELF SELF-ESTEEM Perception of other people is very much influenced by our self-appraisal. The perception you have in your mind about yourself and the image that exists in the mind of others may differ sometimes to a large extent! 44 Business School for Polish SME s

45 43. ZNIEKSZTAŁCENIA W POSTRZEGANIU UWAGI DOTYCZĄCE SPOSTRZEGANEGO: status społeczny osoby odgrywa znaczącą rolę w procesie postrzegania jej przez innych (zjawisko kapitanozy, tzw. ukryte założenia) jesteśmy postrzegani przez innych zazwyczaj z użyciem dwóch istotnych kategorii: statusu iroli, jaką pełnimy w tym, jak jesteśmy postrzegani, ważną rolę mają cechy wyglądu zewnętrznego 43 Szkoła Businessu dla MSP 44. SPOSTRZEGANIE SAMEGO SIEBIE SAMOOCENA Na spostrzeganie innych duży wpływ ma samoocena. Obraz siebie samego, jaki masz w swej świadomości i obraz Ciebie, jaki istnieje w świadomości innych ludzi mogą się od siebie różnić - czasami dość znacznie! 44 Szkoła Businessu dla MSP 23

46 SELF-ESTEEM The self image of a person is of great importance both in managing its own behaviour but also in setting and accomplishing plans and life aims. Self-esteem is always subjective to some extent! 45 Business School for Polish SME s SELF-ESTEEM Traits especially desired from the candidates: realistic, stable and high self-esteem, candidate s self-respect, internal coherency, honesty, assertive, self-supporting, self-assurance, feeling of having the determining power and feeling that one is his/her own master 46 Business School for Polish SME s

47 45. SAMOOCENA Własny obraz ma dla człowieka bardzo duże znaczenie, zarówno w kierowaniu własnym zachowaniem, jak również w określaniu i realizacji planów i dążeń życiowych. Samoocena obarczona jest zawsze pewną dozą subiektywizmu! 45 Szkoła Businessu dla MSP 46. SAMOOCENA Cechy szczególnie pożądane u kandydatów: realistyczna, stabilna i wysoka samoocena, szacunek kandydata do samego siebie, spójność wewnętrzna, uczciwość, asertywna, wspierająca pewność siebie, poczucie sprawstwa i świadomość, że jest się kowalem swojego losu 46 Szkoła Businessu dla MSP 24

48 Appraisal of the candidate s personality Personality tests used in the recruitment are aimed to appraise the candidates in regard to forseeing their effectiveness and probable behaviour in a given position. 47 Business School for Polish SME s Appraisal of the candidate s personality There are many different personality theories on which different testing conceptions are based. Most of them are self-appraisal questionnaries but also questionnaries judging candidates interests, values and behaviour. 48 Business School for Polish SME s

49 47. Ocena osobowości kandydata Testy osobowości, stosowane w rekrutacji, mają na celu ocenę kandydatów pod względem przewidywania ich skuteczności i prawdopodobnego zachowania się w danej roli. 47 Szkoła Businessu dla MSP 48. Ocena osobowości kandydata Istnieje wiele różnych teorii osobowości, z których wynikają koncepcje różnych testów. Większość z nich, to kwestionariusze samooceny, a także ankiety oceniające zainteresowania, wartości lub zachowania kandydatów. 48 Szkoła Businessu dla MSP 25

50 Thebig five fivefactormodel The big five comprises the following factors: 1) Extraversion / introversion 2) Neurotism 3) Agreeableness 4) Conscientiousness 5) Openness 49 Business School for Polish SME s CHECKING CANDIDATE S REFERENCES Checking information about the candidate is very important! It is an opportunity to find out a lot of additional information about the candidate and his previous superiors and colleagues. 50 Business School for Polish SME s

51 49. Big Five model pięcioczynnikowy W skład wielkiej piątki (Big Five) wchodzą czynniki: 1) Ekstrawersja / introwersja 2) Stabilność emocjonalna 3) Zgodność 4) Sumienność 5) Otwartość na doświadczenia 49 Szkoła Businessu dla MSP 50. SPRAWDZANIE REFERENCJI KANDYDATA Sprawdzenie informacji o kandydacie jest bardzo ważne! Jest to okazja pozyskania wielu dodatkowych informacji o kandydacie od jego poprzednich zwierzchników i kolegów. 50 Szkoła Businessu dla MSP 26

52 REFERENCES A lot of information can be obtained by calling the person who provided written opinion for the candidate. First, we should prepare a list of questions we are going to ask, and have an honest and open contact with the person. 51 Business School for Polish SME s CHECKING REFERENCES EXAMPLES OF QUESTIONS In which period exactly was the person employed in your company? What were his/her responsibilities at the beginning/ending of the employment? Will you mention his/her strong and weak points How did this person do in comparison to other employees? Why did this person leave your company? What was his/her contribution to the company s development? Did this person work better in team or on his/her own? WOULD YOU TAKE ON THIS PERSON AGAIN?! 52 Business School for Polish SME s

53 51. REFERENCJE Wiele informacji można uzyskać dzwoniąc do osoby, która wystawiła kandydatowi pisemną opinię. Należy wcześniej przygotować sobie listę pytań, jakie zamierzamy jej zadać, a także nawiązać z nią szczery i otwarty kontakt. 51 Szkoła Businessu dla MSP 52. SPRAWDZANIE REFERENCJI PRZYKŁADY PYTAŃ W jakim dokładnie okresie była zatrudniona ta osoba u Państwa w firmie? Jaki był zakres jej obowiązków na początku/ na końcu zatrudnienia? Proszę wymienić jej mocne i słabe strony Jak ta osoba wypadała na tle innych pracowników? Dlaczego ta osoba odeszła od Państwa? Jaki wkład wniosła ta osoba w rozwój firmy? Czy ta osoba lepiej pracowała samodzielnie, czy w zespole? CZY ZATRUDNIŁ(A)BY PAN/ PANI TĘ OSOBĘ PONOWNIE?! 52 Szkoła Businessu dla MSP 27

54 REFERENCES Not having found something unfavourable about the candidate means that the checking was not accurate. Everyone has something negative in their professional life. Simply, there is no perfect person similarly as there is no perfect work place! 53 Business School for Polish SME s NEGOTIATING TERMS OF EMPLOYMENT Negotiating an offer which is profitable for both parties money is not everything! Setting formal and informal rules of cooperation Emotional contract and its motivator meaning Do not promise things you can not fulfill!!! 54 Business School for Polish SME s

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY?

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? Dariusz Jęda Toruń, 19 maj 2015 Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm PI Worldwide oraz Humanostics w Polsce.

Kim jesteśmy? Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm PI Worldwide oraz Humanostics w Polsce. ZBUDUJ EFEKTYWNOŚĆ Kim jesteśmy? SYNERIC jest firmą doradczą. Nasza aktywność koncentruje się wokół organizacji i działania sprzedaży oraz zasobów ludzkich. Synergię wprowadzamy dzięki zastosowaniu prostych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE LOGO FIRMY PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY O INTERVIEWERZE SZCZEGÓŁY ROZMOWY. Imię i nazwisko. Stanowisko. Firma. Strona www. Data Spotkania.

ZDJĘCIE LOGO FIRMY PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY O INTERVIEWERZE SZCZEGÓŁY ROZMOWY. Imię i nazwisko. Stanowisko. Firma. Strona www. Data Spotkania. O INTERVIEWERZE Imię i nazwisko Stanowisko Firma Strona www LOGO FIRMY ZDJĘCIE SZCZEGÓŁY ROZMOWY Data Spotkania Godzina Adres Numer telefonu firmy Numer telefonu osoby O PA (personal assistant) Imię i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania zespołem technicznym prowadzanego przez dr Annę Adamus - Matuszyńską. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo