Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009."

Transkrypt

1 Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej było założenie, że jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój ekonomii społecznej jest sformowanie się regionalnego porozumienia grupującego instytucje ekonomii społecznej oraz inne podmioty działające w otoczeniu przedsiębiorstw społecznych, które podejmą współpracę wokół celów skierowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej. Cele jakie zostały przyjęte do realizacji i zapisane w porozumieniu konstytuującym Małopolski Pakt Na Rzecz Ekonomii społecznej były następujące: 1. Pogłębianie wiedzy mieszkańców z terenu Małopolski z zakresu ekonomii społecznej w szczególności wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES), osób chcących założyć PES tj. potencjalnych założycieli i pracowników PES, pracodawców, przedsiębiorców, instytucji wspierających, 2. Polepszenie przepływu informacji z zakresu ekonomii społecznej pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, 3. Wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu. 4. Wypracowywanie mechanizmów finansowych pozwalających na rozwój podmiotów ekonomii społecznej na terenie Małopolski. Przystępując do Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, przedstawiciele instytucji będących Sygnatariuszami zadeklarowali, iż w ramach własnej działalności i kompetencji będą podejmowali działania na rzecz ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz na rzecz tworzenia mechanizmów ułatwiających funkcjonowanie tych podmiotów. Dążąc do realizacji zapisanych celów, Sygnatariusze określili następujące pola współpracy: Wymianę informacji; Współdziałanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw (w tym wzmocnienie relacji pomiędzy odpowiedzialnym biznesem a sektorem ekonomii społecznej); Upowszechnianie i promocję dobrych praktyk: krajowych i ponadnarodowych; Inicjatywy na rzecz regulacji prawnych rozpoznawanie problemów wymagających zmian prawnych, rekomendowanie rozwiązań; Konsultowanie i lobbowanie zmian prawnych; Uruchamianie instrumentów finansowania przedsiębiorstw społecznych; Inicjowanie badań i analiz (w tym proponowanie obszarów badań); Działania na rzecz rozwoju edukacji w obszarze ekonomii społecznej i wzmocnienia kompetencji w sektorze; Inicjowanie i wspieranie społecznej przedsiębiorczości oraz partnerstw jako efektywnej formy współpracy dla rozwoju lokalnego; Rozwój profesjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, w tym doradztwa; Tworzenie marki małopolskiej ekonomii społecznej;

2 Poniżej zaprezentowane zostały sprawozdania opisujące główne działania podjęte i zrealizowane przez poszczególne instytucje sygnujące MPRES: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ Działania ROPS w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje realizację działań upowszechniających ideę i narzędzia ekonomii społecznej, profesjonalizację podmiotów ekonomii społecznej, rozwój partnerstw lokalnych oraz koordynację Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane działania projektu, te, które były realizowane w ramach MPRES. 1. Zorganizowano 4 spotkania plenarne Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w których uczestniczyło odpowiednio: 31 osób, 25 osób, 20 osób i 30 osób. Spotkanie w dniu 25 lutego 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przedmiotem spotkania było omówienie działalności Sygnatariuszy podjętej w pierwszym roku funkcjonowania MPRES, sprecyzowanie oczekiwań co do paktu oraz planów na rok Wyrażając oczekiwania względem paktu Sygnatariusze podnieśli konieczność zorganizowania warsztatów w trakcie których omówione zostałyby szczegóły związane z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego pozostającego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Ponadto, Sygnatariusze wyrazili potrzebę opracowania i wdrożenia w Małopolsce systemu monitorowania podmiotów ekonomii społecznej dzięki któremu zdiagnozowana zostałaby kondycja podmiotów ekonomii społecznej w aspekcie m.in. finansowym i kadrowym. Pozostałe propozycje Sygnatariuszy dotyczyły m.in. zorganizowania konferencji z okazji pierwszej rocznicy podpisania MPRES, która umożliwiłaby dyskusję wokół aktualnych kwestii prawnych i ekonomicznych związanych z rozwojem ekonomii społecznej oraz spotkań z lokalnie umocowanymi decydentami w celu upowszechniania wśród nich wiedzy o ekonomii społecznej jako narzędzia rozwoju lokalnego. Spotkanie w dniu 13 lipca 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Głównym przedmiotem spotkania było omówienie wniosków sformułowanych na konferencji Solidarność dla ekonomi, ekonomia dla solidarności społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, zaprezentowanie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów Priorytetu VII PO KL i omówienie najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie oraz dyskusja Sygnatariuszy na temat struktury organizacyjnej MPRES (zmodyfikowanie dotychczasowej struktury w celu usprawnienia działań paktu). Podczas tego spotkania podjęto decyzje o konieczności powołania grupy roboczej z udziałem szerszego grona osób reprezentujących PES w celu zinwentaryzowania katalogu przewidzianych w prawie form zatrudnienia osób

3 wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz identyfikacji ewentualnych ograniczeń utrudniających korzystanie z tych instrumentów przez PES. Inwentaryzacja form wsparcia zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem została opracowana na potrzeby Sygnatariuszy Paktu w formie analizy prawnej zamówionej przez ROPS w kancelarii prawnej. Spotkanie w dniu 4 listopada 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Małopolskim Instytutucie Samorządu Terytorialnego i Administracji Głównym przedmiotem spotkania było przekazanie Sygnatariuszom informacji na temat forów działających przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, prezentacja wniosków analizy prawnej z zakresu możliwości wsparcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na gruncie wybranych aktów normatywnych, prezentacja zasad funkcjonowania Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego, prezentacja koncepcji systemu monitorowania podmiotów ekonomii społecznej oraz dyskusja nad strukturą organizacyjną MPRES - powołanie Rady Programowej, zasad jej funkcjonowania, zakresu działania. Decyzje wypracowane na tym spotkaniu obejmowały powołanie grupy roboczej zajmującej się systemem monitorowania podmiotów ekonomii społecznej oraz grupy roboczej zajmującej się rekomendacjami zmian prawnych ułatwiających zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie Sygnatariusze zdecydowali o konieczności wyłonienia Rady Paktu, przy czym kwestia zasad reprezentacji, kompetencji i składu osobowego została pozostawiona do rozstrzygnięcia na kolejnym spotkaniu. Spotkanie w dniu 17 grudnia 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza paktu - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przedmiotem spotkania było wprowadzenie do dyskusji nad nową formułą organizacyjną Paktu oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Sygnatariuszy w roku 2009 na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Podczas tego spotkania Sygnatariusze zdecydowali, że do minimalnych kompetencji Rady Paktu należeć będą zadania reprezentacyjne oraz koordynacyjne jak również ustalili, że propozycja co do składu osobowego zostanie przedłożona przez przedstawicieli Sygnatariuszy do biura Paktu po uprzednich konsultacjach odbywających się w obrębie instytucji reprezentujących poszczególne środowiska obecne w Pakcie tj sektor publiczny, sektor pozarządowy, instytucje wspierające PES, środowisko naukowo badawcze, przedsiębiorstwa społeczne oraz środowisko biznesu. Ponadto, Sygnatariusze przedstawili swoje sprawozdania nt. wykonanych działań oraz planów na 2010 rok. 2. Opracowano wstępną koncepcję systemu monitoringu przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Małopolsce. Koncepcja jest przedmiotem pracy grupy roboczej funkcjonującej w ramach Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej. W pracach tej grupy uczestniczą przedstawiciele następujących instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Urzędu Statystycznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. W wyniku przeprowadzonych prac opracowano cele monitoringu wraz ze szczegółowymi obszarami badań i zakresem podmiotowym. Ponadto, zlecono i odebrano dzieło w postaci raportu opisującego

4 metodologię monitorowania podmiotów ekonomii społecznej w wybranych krajach świata. Raport ten jest elementem prac nad opracowaniem finalnej wersji systemu monitorowania przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Pierwszą edycję badania zaplanowano na I półrocze Zorganizowano obchody pierwszej rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w postaci konferencji Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności. Społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, która odbyła się w maju 2009 r. oraz Majówki z pasją jako imprezy plenerowej popularyzującej ekonomię społeczną, zorganizowanej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie (partnerem ROPS w zakresie organizacji Majówki z pasją był Sygnatariusz Paktu Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie). Celem konferencji było przedyskutowanie w gronie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną, aktualnie obowiązującego prawodawstwa regulującego status i zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z założeniami, Majówka z pasją służyć miała promocji małopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz przybliżeniu mieszkańcom Krakowa i przedstawicielom rożnych instytucji i organizacji na czym polega ekonomia społeczna i czym są przedsiębiorstwa społeczne. Jednym z kluczowych elementów Majówki z pasją było zaprezentowanie szerokiej gamy produktów i usług, które wytwarzają przedsiębiorstwa społeczne. Dodatkowo, celem uatrakcyjnienia imprezy i zachęcenia jak największej liczby osób do odwiedzenia Ogrodu Doświadczeń, zaplanowano szereg atrakcji: pokazy mody, występy mima, szczudlarza, grę terenową na temat ekonomii społecznej, zabawy dla dzieci. Ponadto, dążąc do realizacji celów projektu ARES (upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej) w trakcie trwania imprezy świadczone były usługi ekspercie dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W świadczenie usług eksperckich zaangażowani byli przedstawiciele poszczególnych Sygnatariuszy Paktu. Tematyka usług doradczych objęła: Greenways jako przykład turystyki przyjaznej dla środowiska; Marka lokalna, produkt lokalny, przedsiębiorczość społeczna organizacji pozarządowej, partnerstwo; Źródła finansowania działalności PES; Formy organizacyjno prawne podmiotów ekonomii społecznej; Marketing i promocja produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej; Główne obszary działania podmiotów ekonomii społecznej, rodzaje usług; Spółdzielczość socjalna możliwości działania; Szacuje się, że w imprezie wzięło udział łącznie 1000 osób. Impreza była komentowana na antenie radia oraz w następujących tytułach prasowych: Dziennik Polski i Metro. 4. Przyjęto 3 nowe instytucje do grona członków Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie, Fundację Rozwoju Regionu Rabka, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych

5 5. Zorganizowano wyjazd 12 Beneficjentów Ostatecznych projektu na III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Celem wspólnego wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat ekonomii społecznej poprzez uczestnictwo w sesjach tematycznych, a także w wizycie studyjnej. Spotkanie rozpoczęła sesja otwierająca, której celem było otwarcie dyskusji na temat kierunków i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w szczególności przedstawienie założeń przygotowywanej strategii rozwoju ekonomii społecznej jako narzędzia długofalowego wzmacniania i budowania potencjału podmiotów ekonomii społecznej. Każdy uczestnik brał udział w jednej z sesji tematycznych (tematy sesji obejmowały: Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej; Finansowanie ekonomii społecznej; Otoczenie prawne ekonomii społecznej; Współpraca sektora ekonomii społecznej z biznesem; Edukacja a ekonomia społeczna); Na zakończenie sesji tematycznych została przeprowadzona sesja zamykająca, która miała na celu podsumowanie wszystkich zagadnień omawianych podczas III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej oraz przedstawienie konkluzji i rezultatów związanych z kwestiami kluczowymi dla dalszego rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: infrastrukturą, wsparciem finansowym, uregulowaniami prawnymi, współpracą z sektorem biznesu, a także edukacją w zakresie ekonomii społecznej. Bezpośrednio po konferencji odbyły się dwie równoległe wizyty studyjne: Spotkanie podmiotów prowadzących działania na rzecz ekonomii społecznej, także finansowanych z poddziałania PO KL; W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami i problemami, zostały zaprezentowane modelowe projekty wsparcia ES i planowane działania w projekcie systemowym na rzecz ES. Spotkanie było okazją do zainicjowania współpracy i rozpoczęcia tworzenia ogólnopolskiej sieci infrastruktury ekonomii społecznej. Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Spotkanie odbyło się w Recykling Park Stowarzyszenia EKON (Warszawa Ursynów). W trakcie wizyty organizatorzy pokazali działające od 2004 roku przedsiębiorstwo społeczne, dające zatrudnienie 192 osobom niepełnosprawnym, wśród których ponad połowa to osoby chorujące psychicznie. Organizatorzy spotkania opowiedzieli o historii powstania przedsiębiorstwa oraz przedstawili zasady jego funkcjonowania na trudnym i konkurencyjnym rynku. 6. Odebrano dzieła w postaci 2 analiz prawnych zamówionych na potrzeby Sygnatariuszy w postaci analiz prawnych z zakresu: 1) Możliwości wsparcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na gruncie wybranych aktów normatywnych oraz 2) Występowania pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach poddziałania PO KL.

6 MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. Uruchomienie Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej Misja funduszu: Wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie dostępu do kapitału. Cele: pomoc w ekonomizacji podmiotów ES poprzez stworzenie i oferowanie dedykowanych produktów finansowych, gromadzenie i kapitalizacja doświadczeń dotyczących rozwoju podmiotów ES dzięki narzędziom rynkowym. 2. Opracowanie założeń do ustawy o przedsiębiorczości społecznej Założenia do ustawy opracował prof. J. Hausner i prof. H. Izdebski w 2008 r. Dokument został poddany społecznym konsultacjom. Materiał przekazano grupie roboczej ds. prawnych działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego na mocy Zarządzenia Prezesa RM z dn. 15.XII.2008 r. Aktualne informacje nt. ustawy oraz pracy ww. zespołu znajdują się na stronie internetowej: 3. Podjecie prac koncepcyjnych poświęconych certyfikacji podmiotów wspierających ES w Polsce 4. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna Zadania nr 3 i 4 będą realizowane przez MSAP od stycznia 2010 r. w ramach projektu systemowego pn. Zintegrowany system ekonomii społecznej. Projekt jest aktualnie przedmiotem oceny merytorycznej. Szczegółowe informacje dot. projektu oraz zadań MSAP zostaną umieszczone na stronach internetowych:

7 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OGRODU DOŚWIADCZEŃ W KRAKOWIE 1. Przystąpienie do Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. 2. Wspólnie z ROPS, organizacja imprezy plenerowej, MAJÓWKA Z PASJĄ. Było to spotkanie promujące ekonomię społeczną w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema; 3. Próba zmobilizowania zniechęconego środowiska kobiet - beneficjentek kursów dziewiarskich. TPOD zawiadomiło i wysłało zaproszenia do członkiń siostrzanego, Stowarzyszenia KIECA, powstałego również w trakcie projektu EQUAL. TPOD pomogło w promocji dzianiny artystycznej tworzonej przez uczestniczki wcześniejszych kursów, a dziewiarki zawodowo aktywne przygotowały wspólne stoisko promocyjne. 4. Towarzystwo przystąpiło jako beneficjent do projektu ROPS w Krakowie pn. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kancelaria radcy prawnego projektu przeprowadziła analizę i przygotowała opinię prawną, podstawę dalszych negocjacji z UMK i Gminą, aktualnie formalnym dysponentem zbudowanego w projekcie Ogrodu Doświadczeń. 5. Na prośbę Związku Lustracyjnego Spółdzielczości w Krakowie, TPOD zorganizowało w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema spotkanie grupy studyjnej FISE, poświęcone sytuacji inicjatywy realizowanej jako manufaktura integracyjna, nowy warsztat pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem w projekcie Nowa Huta Nowa Szansa i nowe jakościowo miejsca pracy w usługach. 6. TPOD pozyskało współpracowników uniwersyteckich, także znających osobiście doświadczenia niemieckie w budowaniu parków edukacji interaktywnej przez osoby o szczególnych zainteresowaniach i predyspozycjach, z problemami i dystansem do rynku pracy. Są plany nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Hugo Kukelhausa w Soest. 7. W grudniu 2009, z inicjatywy beneficjentów projektu EQUAL, odbyło się spotkanie noworoczne byłych instruktorów Ogrodu Doświadczeń, z determinacją oczekujących na stworzenie im możliwości pracy w Ogrodzie, który w ramach projektu wspólnie tworzyli i który był także ich sukcesem. Po projekcie doświadczyli powtórnego wykluczenia z rynku pracy. W spotkaniu wzięły udział Prezes i Sekretarz TPOD. 8. TPOD prowadzi i aktualizuje własną stronę internetową, 9. Przypadek losów manufaktury integracyjnej - Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie został opisany w szkicu pt. Między potencjałem a przyzwoleniem, który ukazał się w pracy zbiorowej wydanej przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 2009 r. pod red. B. Jedlewskiej i B. Skrzypczyka. Książka jest głosem środowiska animatorów i pedagogów kultury w ogólnopolskiej debacie na temat reorganizacji sfery kultury. 10. TPOD jest sygnatariuszem Deklaracji Programowej krajowego środowiska edukacji interaktywnej, podpisanej w grudniu 2009 r. przez 18 instytucji i organizacji edukacji i upowszechniania nauki, podczas III Konferencji Interakcja-Integracja, zorganizowanej przez Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie.

8 AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI SPÓŁDZIELCZOŚCI ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY 1. Projekt systemowy: Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej - ZLSP został wyłoniony w naborze partnerów do realizacji ogólnopolskiego systemowego projektu nakierowanego na stworzenie systemu wsparcia ekonomii społecznej. Zadaniem ZLSP będzie stworzenie Centrum Ekonomii Społecznej, realizacja szkoleń doradczych oraz doradztwa dla instytucji ekonomii społecznej jak również realizowanie działań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej. 2. ZLSP wspólnie z Fundacją GAP oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej złożył projekt INES Infrastruktura na rzecz Ekonomii Społecznej w odpowiedzi na konkurs WUP w Poddziałaniu Projekt został zarekomendowany do realizacji, jednak ze względu na brak środków finansowych póki co nie został przyjęty do realizacji. 3. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP była inicjatorem i objęła patronat honorowy nad projektem STS Szkoła Trenerów Spółdzielczych, w ramach którego zostanie przeszkolona grupa 30 osób posiadających doświadczenie w realizacji szkoleń na temat spółdzielczości i dla sektora spółdzielczego. Absolwenci szkoleń uzyskają certyfikat umiejętności trenerskich. 4. Spółdzielnie Socjalne Wschód Zachód. Dwa modele spółdzielczości Socjalnej w porównaniu projekt realizowany przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP przy wykorzystaniu środków pochodzących bezpośrednio z Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych). Projekt został zakończony we wrześniu 2009 r. a zakładał analizę instrumentów wsparcia demokratycznego procesu zarządzania spółdzielnią, szkolenia członków Spółdzielni, aby korzystali z metod informacji, konsultacji i partycypacji pracowników. Efektem końcowym projektu jest publikacja wydana w 5 językach, która już wkrótce dostępna będzie na stronie internetowej Agencji (www.spoldzielnie.org.pl). 5. ZLSP wspólnie z MSAP podjął się, na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szkolenia pracowników IP i IPII w zakresie Ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 6. ZLSP bierze również udział w pracach grupy ds. rozwiązań prawnych Zespołu ds. strategii ekonomii społecznej, powołanego przez Radę Ministrów. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest przygotowanie projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 7. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości prowadzi również Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. OWSS w obecnej edycji prowadzony jest w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach. OWSS obejmujący swoim zasięgiem województwo małopolskie przyznał 4 dotacje dla Spółdzielni socjalnych (w tym 2 dla nowo powstałych oraz 2 dla Spółdzielni istniejących), przeprowadził lustrację w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej w Gorlicach, przeprowadził szkolenie na temat pomocy publicznej, przygotował ekspertyzę na temat uproszczonej rachunkowości w spółdzielniach socjalnych oraz prowadził bieżący instruktaż i doradztwo dla Spółdzielni socjalnych działających na terenie województwa małopolskiego.

9 GMINA MOGILANY 1. Na terenie Gminy działa modelowe przedsiębiorstwo społeczne jakim jest Spółdzielnia Socjalna Viktoria, która powstała we wrześniu 2007 r. jako efekt realizowanego w Gminie Mogilany projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na Rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości Rozwój Alternatywnych Form Zatrudnienia. Działalność Spółdzielni opiera się na realizowaniu zadań statutowych m.in. świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Mogilany. Współpraca ze Spółdzielnią oparta jest na doradztwie prawnym i wsparciu motywacyjnym członków. Ponadto z analizy trudności jakie obserwowane są w działalności Spółdzielni, można formułować wnioski iż obecne ustawodawstwo nie przystaje do realiów i możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 2. Centrum Szkoleniowo Doradcze, zajmuje się min. pogłębianiem wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz promocją i doradztwem w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych wśród mieszkańców Gminy Mogilany. Centrum Szkoleniowo Doradcze współpracuje również z Bazą Usług Komunalnych, wspólne działania są w aspekcie zasady funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. 3. Władze samorządowe Gminy Mogilany są szczególnie zaangażowane w prowadzenie działań na rzecz rozwoju i wypracowania podłoża, na którym mogłyby zacząć powstawać i rozwijać się przedsiębiorstwa społeczne. W tym celu oprócz działań już wcześniej wymienionych przyjęto Programu współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi, który stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Program ten realizowany jest w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron. 4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina poprzez działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Arka. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie przekazało żywność z Programu PEAD Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej tut. Ośrodkowi w ilości kg w roku 2009, która wydawana jest najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Mogilany GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Intencją urzędu w roku 2009 były przedsięwzięcia mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia osób bezrobotnych w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy po zakończonym programie. Program Ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne, prace interwencyjne Szkolenia Ilość niepełnosprawnych osób

10 Na propozycje zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy odpowiedziały m.in. następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej-Huty, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ognisko, Stowarzyszenie Kobiet Romskich, Stowarzyszenie Małopolskie Forum Pracy, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Polski Komitet Pomocy Społecznej -Zarząd, Fundacja Dla Dzieci Głęboko Upośledzonych, Fundacja Na Rzecz Chorych na SM. Grodzki Urząd Pracy zaangażował się w promowanie i propagowanie idei spółdzielczości socjalnej wśród osób bezrobotnych poprzez ulotki informacyjne oraz informator dla Przedsiębiorców UMK. W 2009 r. wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej otrzymały osoby bezrobotne będące założycielami Europejskiej Spółdzielni Socjalnej PRODOTIS. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY realizacja projektu ABC GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 1. W projekcie ABC Gospodarki Społecznej wykorzystywany jest model trenera zatrudnienia wspieranego, wypracowany przez WUP w Krakowie w ramach PIW EQUAL Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Jest to kompleksowa propozycja nowego w polskich warunkach podejścia do pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których bariery psychiczne oraz nieprzystające do współczesnych realiów kwalifikacje powodują brak motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. To nowy, nieznany do tej pory w Polsce zawód. Jego innowacyjność i oryginalność polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych. 2. W ramach projektu opracowano także model Inkubatora Ekonomii Społecznej, który ma na celu wsparcie w zakładaniu nowych podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wzmocnienie współpracy lokalnej. W ramach Inkubatora świadczone jest przez ekspertów bezpłatne doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa, rachunkowości i marketingu. Organizowane są również szkolenia dotyczące zakładania podmiotów ekonomii społecznej. Założono dwa inkubatory w Kluczach oraz w Nowym Sączu. 3. W ubiegłym roku udało się osiągnąć wymierne wyniki. Ogółem w projekcie objęto wsparciem 787 osób, w tym 555 kobiet, z czego zakończyło udział w projekcie 598 osób, w tym 426 kobiet. Większość klientów posiada także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Trenerzy zatrudnienia wspieranego objęli wsparciem 258 osób, z czego 175 osób zakończyło proces coachingu. Większość z nich podjęła zatrudnienie, w tym subsydiowane. Dwie klientki trenera zatrudnienia wspieranego z Tarnowa założyły własne firmy. Kilkanaście osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, kilka skorzystało z indywidualnego programu zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej, zaś kilkunastu ukończyło kursy aktywizacji zawodowej. Praca trenerów zatrudnienia wspieranego jest systematycznie monitorowana, uzyskują oni także wsparcie merytoryczne oraz psychiczne podczas cyklicznych spotkań.

11 4. Upowszechniano wiedzę o projekcie oraz ekonomii społecznej podczas spotkań promocyjno informacyjnych. W ubiegłym roku uczestniczyły w nich 182 osoby. Dzięki spotkaniom utworzyły się grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnych m.in. w: Łososinie Dolnej, Starym Sączu, Piwnicznej Zdrój, Kluczach i Krakowie. W listopadzie w Kluczach powstała Spółdzielnia Socjalna OPOKA - pierwsza w Polsce spółdzielnia założona przez dwa podmioty prawne Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego KLUCZ. 5. Informacje o projekcie są na bieżąco upowszechniane w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz projektu. Ponadto są one bezpośrednio przekazywane przez trenerów zatrudnienia wspieranego instytucjom rynku pracy, z którymi nawiązano współpracę. 6. W czerwcu 2009r. zorganizowano debatę pn. Gospodarka społeczna -szansą na rozwój społeczności lokalnych. Debata odbyła się w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 7. W listopadzie 2009 r. miała miejsce konferencja inaugurująca działalność Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach. Patronat medialny nad projektem sprawują Dziennik Polski oraz Tygodnik Nowosądecki Miasto. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 1. Współpraca z Gminą Kraków w ramach podpisanych umów na świadczenie usług opiekuńczych u osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania. Usługi są świadczone na obszarze Dzielnic IV, V, VI, VII - usługami tymi jest objętych ponad 650 osób. Umowa obowiązuje do roku. 2. W roku 2009 przeszkolono 15 osób świadczących te usługi, celem podniesienia ich kwalifikacji. Ukończyły one godzinny kurs organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 3. Przez okres I semestru odbywały się u nas praktyki zawodowe Studentów III roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o specjalizacji Asystent osoby Niepełnosprawnej. Praktyki odbyło 48 studentów. 4. Od lipca 2009 roku prowadzimy Noclegownię i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z Gminy Kraków dla 200 osób. Noclegownia prowadzona jest na podstawie Umowy z MOPS a finansowana przez Gminę Kraków. 5. Rozprowadzanie żywności dla najuboższych mieszkańców Województwa Małopolskiego. W roku 2009 rozprowadzono ponad 650 ton tej żywności. Żywność rozprowadzana jest za darmo. W tym zakresie współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej. 6. Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. 7. Na terenie Miasta Krakowa prowadzimy sześć Klubów Seniora, gdzie spotykają się osoby starsze i samotne. Łącznie w tych Klubach zrzeszonych jest ponad 500 osób.

12 STOWARZYSZENIE RODZIN ZDROWIE PSYCHICZNE 1. Realizacja projektu PO KL pt. Szkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną. W 8 miesięcznym szkoleniu zawodowym Profesjonalny pracownik hotelu przygotowującym do pracy w zawodach recepcjonista, kelner, pomoc kuchenna, pokojowa uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych. 2. Wydanie publikacji promocyjno-dydaktycznej pt. Kompetentny pracownik hotelu. Wybrane stanowiska pracy pierwszy tego typu podręcznik hotelarstwa wydany z myślą o przygotowaniu zawodowym osób chorujących psychicznie. 3. Stowarzyszenie nadal prowadzi zakład aktywności zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja zatrudniający 21 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 1. Nadal działa Laboratorium Cogito sp. z o.o. założona przez stowarzyszenia, w ramach której prowadzona jest firma Cateringowa, wypożyczalnia rowerów oraz działalność hotelarska. 2. Współpraca z MOPS i GUP, w ramach której kierowane były osoby do prac społecznie użytecznych. W 2009 roku 4 osoby skierowane były do prac społecznie użytecznych w Stowarzyszeniu. 3. Realizacja projektu PFRON Trener Pracy, wprowadzający do pracy na wolnym rynku osoby niepełnosprawne chorujące psychicznie. 4. Realizacja dwóch sympozjów naukowych, dotyczących aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie.

13 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH - realizacja projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywni w Ekonomii Społecznej. Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie efektywności działania sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności 116 osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej lub zainteresowanych prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu województwa w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania tymi instytucjami, w ciągu 7 miesięcy. Działania: - Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla osób reprezentujących podmioty ES lub zainteresowanych prowadzeniem działalności w sektorze ES składające się z informacji, doradztwa oraz szkoleń. - W ramach projektu została założona podstrona projektu na stronie - Wydrukowano 100 sztuk plakatów, a wszelkie materiały inf., promocyjne oraz dokumentacja projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami, zg. Z Planem Komunikacji PO KL. - Uruchomiono Punkt informacyjno - doradczy. Informacje były udzielane osobiście, pocztą elektroniczna i tradycyjną lub telefonicznie, w zależności od potrzeb klientów - Wyposażono Punkt inf.-dor. w literaturę. W punkcie udzielane informacje na temat zakładania organizacji pozarządowych i spółdzielni, informacje na temat procedur KRS, pomoc przy konstruowaniu statutu, podstawowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej, informacje o możliwości finansowania działalności III sektora. - Było również prowadzone doradztwo specjalistyczne: dot. tworzenia biznesplanu, księgowości, prawnych i okołoprawnych, zarządzania i planowania, zarządzania projektami - Łącznie przeprowadziliśmy 137 godz. doradztwa w projekcie. W ramach projektu zrealizowana została Szkoła ekonomii społecznej - cykl zajęć dla osób reprezentujących młode podmioty ekonomii społecznej z zakresu: wstęp do ES, planowanie strategiczne, Public Relations dla podmiotów ES, prowadzenie księgowości, tworzenie biznes planu, metodologia przygotowania projektu i budżetowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, wolontariat w podmiotach ES. Grupa liczyła 15 osób - łącznie 7 modułów (14 dni po 8 godzin lekcyjnych). SZKOLENIA OTWARTE Dodatkowo przeprowadzono 8 dni szkoleń dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze es. Szkolenia dotyczyły założenia podmiotu ES, planowania strategicznego dla podmiotów ES, PR, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności. Szkolenia były prowadzone w modułach dwudniowych, po 8

14 godz. lekcyjnych każde. Szkolenia prowadzone były poza Krakowem, aby ułatwić udział potencjalnym BO. (Oświęcim, Zabierzów, Nowy Sącz, Liszki) FUNDACJA ROZOWJU DEMOKRACJI LOKANEJ MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU SAMORZADU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 1. Przygotowanie artykułu nt. źródeł finansowania projektów w zakresie ekonomii społecznej do periodyku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Innowacyjny start. 2. Udział FRDL MISTiA w Majówce z pasją w Ogrodzie doświadczeń dn oraz prowadzenie doradztwa z tematyki "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej". 3. Prowadzenie w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie doradztwa oraz szkoleń dotyczących przygotowania i realizowania projektów w ramach POKL Poddziałanie i Przeprowadzenie badań społecznych diagnozujących kompleksowo kondycję działających w Polsce spółdzielni socjalnych. Badanie miało charakter ogólnopolski, a jego celem była ocena wpływu systemu instytucjonalnego wsparcia spółdzielczości socjalnej na funkcjonowanie tych podmiotów na rynku. 5. Udział Pana Jacka Kwiatkowskiego jako eksperta z obszaru tematycznego Przedsiębiorczość społeczna w ramach Programu PEOPLE. Innowacje dla zmian społecznych" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program INTERREG IVC) przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przygotowanie analizy SWOT ekonomii społecznej w Polsce prezentowanej na posiedzeniu Komitetu Sterującego Program PEOPLE w lutym 2009 w Sewilli / Hiszpania. 6. Przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 7. Przygotowanie i złożenie wspólnego projektu z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 8. Przygotowanie i złożenie wspólnego projektu z Partnerem Włoskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Rumunii dotyczącego sektora ekonomii społecznej. 9. Realizacja projektu mającego na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie małopolskim w ramach Poddziałania 6.2 pn.: Zostań małopolskim przedsiębiorcą I. OŚRODEK KULTURY IM. C. K. NORWIDA W KRAKOWIE 1. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida (OKN) jest autorem i realizatorem inicjatyw przyczyniających się do oddolnego procesu rewitalizacji społecznej i gospodarczej obszaru, na którym znajduje się jego siedziba. Przy wsparciu Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UMK przez cały 2009 r. prowadził program pn. "ZROZUMIEĆ MIASTO". W jego ramach prowadzone są konsultacje z liderami środowiska lokalnego Nowej Huty oraz mieszkańcami dzielnicy dotyczące wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru "starej" Nowej Huty. Spotkania poruszają tematy

15 związane z rewitalizacją w obszarze architektury, gospodarki, zagospodarowania przestrzennego, projektowania zieleni, kultury, bezpieczeństwa, funkcji społecznych, działalności instytucji, strefy mieszkaniowej, turystyki i zagospodarowania wolnego czasu. 2. Od początku 2009 r. OKN prowadzi również intensywne rozmowy z przedstawicielami Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UMK nt. możliwości zorganizowania na terenie instytucji profesjonalnego biura konsultacyjnego, którego działalność usprawni współpracę pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, lokalnymi działaczami oraz mieszkańcami w procesie rewitalizacji Nowej Huty. 3. W czerwcu 2009 r. przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w partnerstwie z Fundacją Teatru Ludowego została zorganizowana akcja happeningowa pn. EKOSFERA. Projekt dot. rewitalizacji zielonego skweru w przestrzeni Nowej Huty przez młodzież skupioną wokół Fundacji i realizowanego przez nią projektu społeczno artystycznego UKRYTE SKRZYDŁA. Młodzież podczas sadzenia roślin miała możliwość poznać sztukę graffiti, zobaczyć jak funkcjonuje Mobilna Szkoła oraz uczestniczyć w projekcji filmu Jak w niebie w reż. K. Polaka w Kinie Studyjnym SFINKS. Akcja, w której uczestniczyło ok. 50 osób skierowana była do młodzieży z nowohuckich szkół podstawowych oraz gimnazjów i miała na celu zaangażowanie jej w działania na rzecz rewitalizacji oraz poprawy wizerunku własnego środowiska. Projekt był współfinansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W rezultacie projektu zostały zagospodarowane 2 skwery zielone sąsiadujące z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida. 4. OKN wspólnie z zagranicznymi partnerami opracował projekt pn. CONCREATE SPACE FOR CULTURAL DIALOGUE. Zostanie on złożony do programu Kultura w 2010 r. Realizowany będzie przez partnerów z Serbii, Polski, Słowenii, Włoch, Niemiec i Armenii. Projekt zakłada rewitalizację obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne a poprzez te działania zachowanie współczesnego, postindustrialnego dziedzictwa kulturowego. 5. Opracowano koncepcję projektu pn. Nowohucka Sztafeta, który będzie realizowany w 2010 r. Założeniem projektu jest popularyzacja partnerskiej metody współpracy wśród instytucji, organizacji oraz podmiotów prywatnych działających na terenie Nowej Huty. 6. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida brał udział w charakterze partnera w międzynarodowym projekcie pn. Active ICT skierowanym do seniorów. Dotyczy on wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym. Projekt realizowany jest w ramach programu GRUNDVIG. 7. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie opracował projekt pn. ReNewTown dot. rewitalizacji obszarów postsocjalistycznych.

16 Podsumowanie (wnioski): 1. Przedstawione przez Sygnatariuszy MPRES sprawozdania z realizacji działań za 2009 rok świadczą o dużej aktywności poszczególnych instytucji w zakresie rozwijania ekonomii społecznej. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, iż wiele z podjętych działań, realizowanych jest samodzielnie przez te instytucje a więc w sposób nie angażujący MPRES. 2. Dla wzmocnienia roli MPRES koniecznym jest kontynuowanie tych inicjatyw, które zostały zapoczątkowane w roku 2009, zostały z sukcesem zrealizowane i stwarzają jednocześnie możliwość ich dalszej realizacji w sposób angażujących poszczególne instytucje sygnujące MPRES. Taką działalnością jest m.in. budowa systemu monitorowania podmiotów ekonomii społecznej, którego opracowanie i wdrożenie stanowić będzie przykład realizacji celów MPRES, co dokonać się może dzięki ścisłej współpracy poszczególnych instytucji zaangażowanych w prace grupy roboczej. 3. Formuła grup roboczych funkcjonujących w ramach MPRES stwarza duże możliwości dla zapewnienia efektu synergii wobec działań podejmowanych przez poszczególnych Sygnatariuszy. Jednocześnie rok 2010 przyniesie nowe, istotne zadania (np. konsultacje projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, konsultacja założeń nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym), których efektywna realizacja będzie mogła zostać zapewniona poprzez współpracę sygnatariuszy na forum grup roboczych. 4. Kontynuacji wymaga rozpoczęta w ramach MPRES dyskusja na temat struktury organizacyjnej paktu. Pomimo zgody Sygnatariuszy co do konieczności powołania Rady Paktu (decyzja z dnia 4 listopada 2009), niepowodzeniem zakończył się proces tworzenia Rady, określania jej składu osobowego i szczegółowych kompetencji. Niepowodzenie tego procesu może być wynikiem braku jednolitego rozumienia celów i roli MPRES przez wszystkich Sygnatariuszy.

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej

Spotkanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej Spotkanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej 17.12.2009 rok Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Kraków Protokół ze spotkania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej 17.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 4 Ekonomia społeczna można podzielić w następujący sposób:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 4 Ekonomia społeczna można podzielić w następujący sposób: 1 Ramowy raport monitorujący realizację Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa Kraków, 28 czerwca 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Projekt ten ma na celu

kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Projekt ten ma na celu 1 Projekt systemowy pt. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego podsumowanie trzeciej edycji We wrześniu 2012 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie Nowej Huty

Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie Nowej Huty Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie Nowej Huty Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu - podsumowanie realizacji projektu CASE Interreg III C w Krakowie Świętochłowice, 9 kwietnia 2008 r. Kraków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej OGŁOSZENIE O KONKURSIE Ogłasza konkurs na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy cywilno prawnej. 1. Cel konkursu Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Dr M. Budnik Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny Zadania DOPS dotyczące ekonomii społecznej wynikają z: Dolnośląska Strategia Integracji

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI Newsletter 17 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Przegląd wydarzeń w projekcie w maju 2013 r. WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU Wszystkie wydarzenia opisane w części szkoleniowej kierowane

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska;

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska; Konkurs MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Konkurs realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal Główne założenia Miejsko Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. RG-GC.525.2.12.2013.JK Komunikat ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. 8 kwietnia 2013r. w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i

Bardziej szczegółowo