Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009."

Transkrypt

1 Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej było założenie, że jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój ekonomii społecznej jest sformowanie się regionalnego porozumienia grupującego instytucje ekonomii społecznej oraz inne podmioty działające w otoczeniu przedsiębiorstw społecznych, które podejmą współpracę wokół celów skierowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej. Cele jakie zostały przyjęte do realizacji i zapisane w porozumieniu konstytuującym Małopolski Pakt Na Rzecz Ekonomii społecznej były następujące: 1. Pogłębianie wiedzy mieszkańców z terenu Małopolski z zakresu ekonomii społecznej w szczególności wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES), osób chcących założyć PES tj. potencjalnych założycieli i pracowników PES, pracodawców, przedsiębiorców, instytucji wspierających, 2. Polepszenie przepływu informacji z zakresu ekonomii społecznej pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, 3. Wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu. 4. Wypracowywanie mechanizmów finansowych pozwalających na rozwój podmiotów ekonomii społecznej na terenie Małopolski. Przystępując do Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, przedstawiciele instytucji będących Sygnatariuszami zadeklarowali, iż w ramach własnej działalności i kompetencji będą podejmowali działania na rzecz ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz na rzecz tworzenia mechanizmów ułatwiających funkcjonowanie tych podmiotów. Dążąc do realizacji zapisanych celów, Sygnatariusze określili następujące pola współpracy: Wymianę informacji; Współdziałanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw (w tym wzmocnienie relacji pomiędzy odpowiedzialnym biznesem a sektorem ekonomii społecznej); Upowszechnianie i promocję dobrych praktyk: krajowych i ponadnarodowych; Inicjatywy na rzecz regulacji prawnych rozpoznawanie problemów wymagających zmian prawnych, rekomendowanie rozwiązań; Konsultowanie i lobbowanie zmian prawnych; Uruchamianie instrumentów finansowania przedsiębiorstw społecznych; Inicjowanie badań i analiz (w tym proponowanie obszarów badań); Działania na rzecz rozwoju edukacji w obszarze ekonomii społecznej i wzmocnienia kompetencji w sektorze; Inicjowanie i wspieranie społecznej przedsiębiorczości oraz partnerstw jako efektywnej formy współpracy dla rozwoju lokalnego; Rozwój profesjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, w tym doradztwa; Tworzenie marki małopolskiej ekonomii społecznej;

2 Poniżej zaprezentowane zostały sprawozdania opisujące główne działania podjęte i zrealizowane przez poszczególne instytucje sygnujące MPRES: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ Działania ROPS w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje realizację działań upowszechniających ideę i narzędzia ekonomii społecznej, profesjonalizację podmiotów ekonomii społecznej, rozwój partnerstw lokalnych oraz koordynację Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane działania projektu, te, które były realizowane w ramach MPRES. 1. Zorganizowano 4 spotkania plenarne Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w których uczestniczyło odpowiednio: 31 osób, 25 osób, 20 osób i 30 osób. Spotkanie w dniu 25 lutego 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przedmiotem spotkania było omówienie działalności Sygnatariuszy podjętej w pierwszym roku funkcjonowania MPRES, sprecyzowanie oczekiwań co do paktu oraz planów na rok Wyrażając oczekiwania względem paktu Sygnatariusze podnieśli konieczność zorganizowania warsztatów w trakcie których omówione zostałyby szczegóły związane z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego pozostającego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Ponadto, Sygnatariusze wyrazili potrzebę opracowania i wdrożenia w Małopolsce systemu monitorowania podmiotów ekonomii społecznej dzięki któremu zdiagnozowana zostałaby kondycja podmiotów ekonomii społecznej w aspekcie m.in. finansowym i kadrowym. Pozostałe propozycje Sygnatariuszy dotyczyły m.in. zorganizowania konferencji z okazji pierwszej rocznicy podpisania MPRES, która umożliwiłaby dyskusję wokół aktualnych kwestii prawnych i ekonomicznych związanych z rozwojem ekonomii społecznej oraz spotkań z lokalnie umocowanymi decydentami w celu upowszechniania wśród nich wiedzy o ekonomii społecznej jako narzędzia rozwoju lokalnego. Spotkanie w dniu 13 lipca 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Głównym przedmiotem spotkania było omówienie wniosków sformułowanych na konferencji Solidarność dla ekonomi, ekonomia dla solidarności społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, zaprezentowanie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów Priorytetu VII PO KL i omówienie najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie oraz dyskusja Sygnatariuszy na temat struktury organizacyjnej MPRES (zmodyfikowanie dotychczasowej struktury w celu usprawnienia działań paktu). Podczas tego spotkania podjęto decyzje o konieczności powołania grupy roboczej z udziałem szerszego grona osób reprezentujących PES w celu zinwentaryzowania katalogu przewidzianych w prawie form zatrudnienia osób

3 wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz identyfikacji ewentualnych ograniczeń utrudniających korzystanie z tych instrumentów przez PES. Inwentaryzacja form wsparcia zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem została opracowana na potrzeby Sygnatariuszy Paktu w formie analizy prawnej zamówionej przez ROPS w kancelarii prawnej. Spotkanie w dniu 4 listopada 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza Paktu - Małopolskim Instytutucie Samorządu Terytorialnego i Administracji Głównym przedmiotem spotkania było przekazanie Sygnatariuszom informacji na temat forów działających przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, prezentacja wniosków analizy prawnej z zakresu możliwości wsparcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na gruncie wybranych aktów normatywnych, prezentacja zasad funkcjonowania Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego, prezentacja koncepcji systemu monitorowania podmiotów ekonomii społecznej oraz dyskusja nad strukturą organizacyjną MPRES - powołanie Rady Programowej, zasad jej funkcjonowania, zakresu działania. Decyzje wypracowane na tym spotkaniu obejmowały powołanie grupy roboczej zajmującej się systemem monitorowania podmiotów ekonomii społecznej oraz grupy roboczej zajmującej się rekomendacjami zmian prawnych ułatwiających zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie Sygnatariusze zdecydowali o konieczności wyłonienia Rady Paktu, przy czym kwestia zasad reprezentacji, kompetencji i składu osobowego została pozostawiona do rozstrzygnięcia na kolejnym spotkaniu. Spotkanie w dniu 17 grudnia 2009 r. odbyło się w siedzibie Sygnatariusza paktu - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przedmiotem spotkania było wprowadzenie do dyskusji nad nową formułą organizacyjną Paktu oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Sygnatariuszy w roku 2009 na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Podczas tego spotkania Sygnatariusze zdecydowali, że do minimalnych kompetencji Rady Paktu należeć będą zadania reprezentacyjne oraz koordynacyjne jak również ustalili, że propozycja co do składu osobowego zostanie przedłożona przez przedstawicieli Sygnatariuszy do biura Paktu po uprzednich konsultacjach odbywających się w obrębie instytucji reprezentujących poszczególne środowiska obecne w Pakcie tj sektor publiczny, sektor pozarządowy, instytucje wspierające PES, środowisko naukowo badawcze, przedsiębiorstwa społeczne oraz środowisko biznesu. Ponadto, Sygnatariusze przedstawili swoje sprawozdania nt. wykonanych działań oraz planów na 2010 rok. 2. Opracowano wstępną koncepcję systemu monitoringu przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Małopolsce. Koncepcja jest przedmiotem pracy grupy roboczej funkcjonującej w ramach Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej. W pracach tej grupy uczestniczą przedstawiciele następujących instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Urzędu Statystycznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. W wyniku przeprowadzonych prac opracowano cele monitoringu wraz ze szczegółowymi obszarami badań i zakresem podmiotowym. Ponadto, zlecono i odebrano dzieło w postaci raportu opisującego

4 metodologię monitorowania podmiotów ekonomii społecznej w wybranych krajach świata. Raport ten jest elementem prac nad opracowaniem finalnej wersji systemu monitorowania przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Pierwszą edycję badania zaplanowano na I półrocze Zorganizowano obchody pierwszej rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w postaci konferencji Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności. Społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, która odbyła się w maju 2009 r. oraz Majówki z pasją jako imprezy plenerowej popularyzującej ekonomię społeczną, zorganizowanej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie (partnerem ROPS w zakresie organizacji Majówki z pasją był Sygnatariusz Paktu Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie). Celem konferencji było przedyskutowanie w gronie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną, aktualnie obowiązującego prawodawstwa regulującego status i zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z założeniami, Majówka z pasją służyć miała promocji małopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz przybliżeniu mieszkańcom Krakowa i przedstawicielom rożnych instytucji i organizacji na czym polega ekonomia społeczna i czym są przedsiębiorstwa społeczne. Jednym z kluczowych elementów Majówki z pasją było zaprezentowanie szerokiej gamy produktów i usług, które wytwarzają przedsiębiorstwa społeczne. Dodatkowo, celem uatrakcyjnienia imprezy i zachęcenia jak największej liczby osób do odwiedzenia Ogrodu Doświadczeń, zaplanowano szereg atrakcji: pokazy mody, występy mima, szczudlarza, grę terenową na temat ekonomii społecznej, zabawy dla dzieci. Ponadto, dążąc do realizacji celów projektu ARES (upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej) w trakcie trwania imprezy świadczone były usługi ekspercie dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W świadczenie usług eksperckich zaangażowani byli przedstawiciele poszczególnych Sygnatariuszy Paktu. Tematyka usług doradczych objęła: Greenways jako przykład turystyki przyjaznej dla środowiska; Marka lokalna, produkt lokalny, przedsiębiorczość społeczna organizacji pozarządowej, partnerstwo; Źródła finansowania działalności PES; Formy organizacyjno prawne podmiotów ekonomii społecznej; Marketing i promocja produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej; Główne obszary działania podmiotów ekonomii społecznej, rodzaje usług; Spółdzielczość socjalna możliwości działania; Szacuje się, że w imprezie wzięło udział łącznie 1000 osób. Impreza była komentowana na antenie radia oraz w następujących tytułach prasowych: Dziennik Polski i Metro. 4. Przyjęto 3 nowe instytucje do grona członków Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie, Fundację Rozwoju Regionu Rabka, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych

5 5. Zorganizowano wyjazd 12 Beneficjentów Ostatecznych projektu na III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Celem wspólnego wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat ekonomii społecznej poprzez uczestnictwo w sesjach tematycznych, a także w wizycie studyjnej. Spotkanie rozpoczęła sesja otwierająca, której celem było otwarcie dyskusji na temat kierunków i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w szczególności przedstawienie założeń przygotowywanej strategii rozwoju ekonomii społecznej jako narzędzia długofalowego wzmacniania i budowania potencjału podmiotów ekonomii społecznej. Każdy uczestnik brał udział w jednej z sesji tematycznych (tematy sesji obejmowały: Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej; Finansowanie ekonomii społecznej; Otoczenie prawne ekonomii społecznej; Współpraca sektora ekonomii społecznej z biznesem; Edukacja a ekonomia społeczna); Na zakończenie sesji tematycznych została przeprowadzona sesja zamykająca, która miała na celu podsumowanie wszystkich zagadnień omawianych podczas III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej oraz przedstawienie konkluzji i rezultatów związanych z kwestiami kluczowymi dla dalszego rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: infrastrukturą, wsparciem finansowym, uregulowaniami prawnymi, współpracą z sektorem biznesu, a także edukacją w zakresie ekonomii społecznej. Bezpośrednio po konferencji odbyły się dwie równoległe wizyty studyjne: Spotkanie podmiotów prowadzących działania na rzecz ekonomii społecznej, także finansowanych z poddziałania PO KL; W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami i problemami, zostały zaprezentowane modelowe projekty wsparcia ES i planowane działania w projekcie systemowym na rzecz ES. Spotkanie było okazją do zainicjowania współpracy i rozpoczęcia tworzenia ogólnopolskiej sieci infrastruktury ekonomii społecznej. Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Spotkanie odbyło się w Recykling Park Stowarzyszenia EKON (Warszawa Ursynów). W trakcie wizyty organizatorzy pokazali działające od 2004 roku przedsiębiorstwo społeczne, dające zatrudnienie 192 osobom niepełnosprawnym, wśród których ponad połowa to osoby chorujące psychicznie. Organizatorzy spotkania opowiedzieli o historii powstania przedsiębiorstwa oraz przedstawili zasady jego funkcjonowania na trudnym i konkurencyjnym rynku. 6. Odebrano dzieła w postaci 2 analiz prawnych zamówionych na potrzeby Sygnatariuszy w postaci analiz prawnych z zakresu: 1) Możliwości wsparcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na gruncie wybranych aktów normatywnych oraz 2) Występowania pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach poddziałania PO KL.

6 MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. Uruchomienie Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej Misja funduszu: Wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie dostępu do kapitału. Cele: pomoc w ekonomizacji podmiotów ES poprzez stworzenie i oferowanie dedykowanych produktów finansowych, gromadzenie i kapitalizacja doświadczeń dotyczących rozwoju podmiotów ES dzięki narzędziom rynkowym. 2. Opracowanie założeń do ustawy o przedsiębiorczości społecznej Założenia do ustawy opracował prof. J. Hausner i prof. H. Izdebski w 2008 r. Dokument został poddany społecznym konsultacjom. Materiał przekazano grupie roboczej ds. prawnych działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego na mocy Zarządzenia Prezesa RM z dn. 15.XII.2008 r. Aktualne informacje nt. ustawy oraz pracy ww. zespołu znajdują się na stronie internetowej: 3. Podjecie prac koncepcyjnych poświęconych certyfikacji podmiotów wspierających ES w Polsce 4. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna Zadania nr 3 i 4 będą realizowane przez MSAP od stycznia 2010 r. w ramach projektu systemowego pn. Zintegrowany system ekonomii społecznej. Projekt jest aktualnie przedmiotem oceny merytorycznej. Szczegółowe informacje dot. projektu oraz zadań MSAP zostaną umieszczone na stronach internetowych:

7 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OGRODU DOŚWIADCZEŃ W KRAKOWIE 1. Przystąpienie do Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. 2. Wspólnie z ROPS, organizacja imprezy plenerowej, MAJÓWKA Z PASJĄ. Było to spotkanie promujące ekonomię społeczną w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema; 3. Próba zmobilizowania zniechęconego środowiska kobiet - beneficjentek kursów dziewiarskich. TPOD zawiadomiło i wysłało zaproszenia do członkiń siostrzanego, Stowarzyszenia KIECA, powstałego również w trakcie projektu EQUAL. TPOD pomogło w promocji dzianiny artystycznej tworzonej przez uczestniczki wcześniejszych kursów, a dziewiarki zawodowo aktywne przygotowały wspólne stoisko promocyjne. 4. Towarzystwo przystąpiło jako beneficjent do projektu ROPS w Krakowie pn. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kancelaria radcy prawnego projektu przeprowadziła analizę i przygotowała opinię prawną, podstawę dalszych negocjacji z UMK i Gminą, aktualnie formalnym dysponentem zbudowanego w projekcie Ogrodu Doświadczeń. 5. Na prośbę Związku Lustracyjnego Spółdzielczości w Krakowie, TPOD zorganizowało w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema spotkanie grupy studyjnej FISE, poświęcone sytuacji inicjatywy realizowanej jako manufaktura integracyjna, nowy warsztat pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem w projekcie Nowa Huta Nowa Szansa i nowe jakościowo miejsca pracy w usługach. 6. TPOD pozyskało współpracowników uniwersyteckich, także znających osobiście doświadczenia niemieckie w budowaniu parków edukacji interaktywnej przez osoby o szczególnych zainteresowaniach i predyspozycjach, z problemami i dystansem do rynku pracy. Są plany nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Hugo Kukelhausa w Soest. 7. W grudniu 2009, z inicjatywy beneficjentów projektu EQUAL, odbyło się spotkanie noworoczne byłych instruktorów Ogrodu Doświadczeń, z determinacją oczekujących na stworzenie im możliwości pracy w Ogrodzie, który w ramach projektu wspólnie tworzyli i który był także ich sukcesem. Po projekcie doświadczyli powtórnego wykluczenia z rynku pracy. W spotkaniu wzięły udział Prezes i Sekretarz TPOD. 8. TPOD prowadzi i aktualizuje własną stronę internetową, 9. Przypadek losów manufaktury integracyjnej - Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie został opisany w szkicu pt. Między potencjałem a przyzwoleniem, który ukazał się w pracy zbiorowej wydanej przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 2009 r. pod red. B. Jedlewskiej i B. Skrzypczyka. Książka jest głosem środowiska animatorów i pedagogów kultury w ogólnopolskiej debacie na temat reorganizacji sfery kultury. 10. TPOD jest sygnatariuszem Deklaracji Programowej krajowego środowiska edukacji interaktywnej, podpisanej w grudniu 2009 r. przez 18 instytucji i organizacji edukacji i upowszechniania nauki, podczas III Konferencji Interakcja-Integracja, zorganizowanej przez Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie.

8 AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI SPÓŁDZIELCZOŚCI ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY 1. Projekt systemowy: Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej - ZLSP został wyłoniony w naborze partnerów do realizacji ogólnopolskiego systemowego projektu nakierowanego na stworzenie systemu wsparcia ekonomii społecznej. Zadaniem ZLSP będzie stworzenie Centrum Ekonomii Społecznej, realizacja szkoleń doradczych oraz doradztwa dla instytucji ekonomii społecznej jak również realizowanie działań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej. 2. ZLSP wspólnie z Fundacją GAP oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej złożył projekt INES Infrastruktura na rzecz Ekonomii Społecznej w odpowiedzi na konkurs WUP w Poddziałaniu Projekt został zarekomendowany do realizacji, jednak ze względu na brak środków finansowych póki co nie został przyjęty do realizacji. 3. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP była inicjatorem i objęła patronat honorowy nad projektem STS Szkoła Trenerów Spółdzielczych, w ramach którego zostanie przeszkolona grupa 30 osób posiadających doświadczenie w realizacji szkoleń na temat spółdzielczości i dla sektora spółdzielczego. Absolwenci szkoleń uzyskają certyfikat umiejętności trenerskich. 4. Spółdzielnie Socjalne Wschód Zachód. Dwa modele spółdzielczości Socjalnej w porównaniu projekt realizowany przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP przy wykorzystaniu środków pochodzących bezpośrednio z Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych). Projekt został zakończony we wrześniu 2009 r. a zakładał analizę instrumentów wsparcia demokratycznego procesu zarządzania spółdzielnią, szkolenia członków Spółdzielni, aby korzystali z metod informacji, konsultacji i partycypacji pracowników. Efektem końcowym projektu jest publikacja wydana w 5 językach, która już wkrótce dostępna będzie na stronie internetowej Agencji (www.spoldzielnie.org.pl). 5. ZLSP wspólnie z MSAP podjął się, na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szkolenia pracowników IP i IPII w zakresie Ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 6. ZLSP bierze również udział w pracach grupy ds. rozwiązań prawnych Zespołu ds. strategii ekonomii społecznej, powołanego przez Radę Ministrów. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest przygotowanie projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 7. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości prowadzi również Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. OWSS w obecnej edycji prowadzony jest w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach. OWSS obejmujący swoim zasięgiem województwo małopolskie przyznał 4 dotacje dla Spółdzielni socjalnych (w tym 2 dla nowo powstałych oraz 2 dla Spółdzielni istniejących), przeprowadził lustrację w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej w Gorlicach, przeprowadził szkolenie na temat pomocy publicznej, przygotował ekspertyzę na temat uproszczonej rachunkowości w spółdzielniach socjalnych oraz prowadził bieżący instruktaż i doradztwo dla Spółdzielni socjalnych działających na terenie województwa małopolskiego.

9 GMINA MOGILANY 1. Na terenie Gminy działa modelowe przedsiębiorstwo społeczne jakim jest Spółdzielnia Socjalna Viktoria, która powstała we wrześniu 2007 r. jako efekt realizowanego w Gminie Mogilany projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na Rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości Rozwój Alternatywnych Form Zatrudnienia. Działalność Spółdzielni opiera się na realizowaniu zadań statutowych m.in. świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Mogilany. Współpraca ze Spółdzielnią oparta jest na doradztwie prawnym i wsparciu motywacyjnym członków. Ponadto z analizy trudności jakie obserwowane są w działalności Spółdzielni, można formułować wnioski iż obecne ustawodawstwo nie przystaje do realiów i możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 2. Centrum Szkoleniowo Doradcze, zajmuje się min. pogłębianiem wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz promocją i doradztwem w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych wśród mieszkańców Gminy Mogilany. Centrum Szkoleniowo Doradcze współpracuje również z Bazą Usług Komunalnych, wspólne działania są w aspekcie zasady funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. 3. Władze samorządowe Gminy Mogilany są szczególnie zaangażowane w prowadzenie działań na rzecz rozwoju i wypracowania podłoża, na którym mogłyby zacząć powstawać i rozwijać się przedsiębiorstwa społeczne. W tym celu oprócz działań już wcześniej wymienionych przyjęto Programu współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi, który stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Program ten realizowany jest w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron. 4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina poprzez działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Arka. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie przekazało żywność z Programu PEAD Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej tut. Ośrodkowi w ilości kg w roku 2009, która wydawana jest najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Mogilany GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Intencją urzędu w roku 2009 były przedsięwzięcia mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia osób bezrobotnych w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy po zakończonym programie. Program Ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne, prace interwencyjne Szkolenia Ilość niepełnosprawnych osób

10 Na propozycje zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy odpowiedziały m.in. następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej-Huty, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ognisko, Stowarzyszenie Kobiet Romskich, Stowarzyszenie Małopolskie Forum Pracy, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Polski Komitet Pomocy Społecznej -Zarząd, Fundacja Dla Dzieci Głęboko Upośledzonych, Fundacja Na Rzecz Chorych na SM. Grodzki Urząd Pracy zaangażował się w promowanie i propagowanie idei spółdzielczości socjalnej wśród osób bezrobotnych poprzez ulotki informacyjne oraz informator dla Przedsiębiorców UMK. W 2009 r. wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej otrzymały osoby bezrobotne będące założycielami Europejskiej Spółdzielni Socjalnej PRODOTIS. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY realizacja projektu ABC GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 1. W projekcie ABC Gospodarki Społecznej wykorzystywany jest model trenera zatrudnienia wspieranego, wypracowany przez WUP w Krakowie w ramach PIW EQUAL Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Jest to kompleksowa propozycja nowego w polskich warunkach podejścia do pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których bariery psychiczne oraz nieprzystające do współczesnych realiów kwalifikacje powodują brak motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. To nowy, nieznany do tej pory w Polsce zawód. Jego innowacyjność i oryginalność polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych. 2. W ramach projektu opracowano także model Inkubatora Ekonomii Społecznej, który ma na celu wsparcie w zakładaniu nowych podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wzmocnienie współpracy lokalnej. W ramach Inkubatora świadczone jest przez ekspertów bezpłatne doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa, rachunkowości i marketingu. Organizowane są również szkolenia dotyczące zakładania podmiotów ekonomii społecznej. Założono dwa inkubatory w Kluczach oraz w Nowym Sączu. 3. W ubiegłym roku udało się osiągnąć wymierne wyniki. Ogółem w projekcie objęto wsparciem 787 osób, w tym 555 kobiet, z czego zakończyło udział w projekcie 598 osób, w tym 426 kobiet. Większość klientów posiada także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Trenerzy zatrudnienia wspieranego objęli wsparciem 258 osób, z czego 175 osób zakończyło proces coachingu. Większość z nich podjęła zatrudnienie, w tym subsydiowane. Dwie klientki trenera zatrudnienia wspieranego z Tarnowa założyły własne firmy. Kilkanaście osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, kilka skorzystało z indywidualnego programu zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej, zaś kilkunastu ukończyło kursy aktywizacji zawodowej. Praca trenerów zatrudnienia wspieranego jest systematycznie monitorowana, uzyskują oni także wsparcie merytoryczne oraz psychiczne podczas cyklicznych spotkań.

11 4. Upowszechniano wiedzę o projekcie oraz ekonomii społecznej podczas spotkań promocyjno informacyjnych. W ubiegłym roku uczestniczyły w nich 182 osoby. Dzięki spotkaniom utworzyły się grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnych m.in. w: Łososinie Dolnej, Starym Sączu, Piwnicznej Zdrój, Kluczach i Krakowie. W listopadzie w Kluczach powstała Spółdzielnia Socjalna OPOKA - pierwsza w Polsce spółdzielnia założona przez dwa podmioty prawne Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego KLUCZ. 5. Informacje o projekcie są na bieżąco upowszechniane w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz projektu. Ponadto są one bezpośrednio przekazywane przez trenerów zatrudnienia wspieranego instytucjom rynku pracy, z którymi nawiązano współpracę. 6. W czerwcu 2009r. zorganizowano debatę pn. Gospodarka społeczna -szansą na rozwój społeczności lokalnych. Debata odbyła się w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 7. W listopadzie 2009 r. miała miejsce konferencja inaugurująca działalność Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach. Patronat medialny nad projektem sprawują Dziennik Polski oraz Tygodnik Nowosądecki Miasto. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 1. Współpraca z Gminą Kraków w ramach podpisanych umów na świadczenie usług opiekuńczych u osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania. Usługi są świadczone na obszarze Dzielnic IV, V, VI, VII - usługami tymi jest objętych ponad 650 osób. Umowa obowiązuje do roku. 2. W roku 2009 przeszkolono 15 osób świadczących te usługi, celem podniesienia ich kwalifikacji. Ukończyły one godzinny kurs organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 3. Przez okres I semestru odbywały się u nas praktyki zawodowe Studentów III roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o specjalizacji Asystent osoby Niepełnosprawnej. Praktyki odbyło 48 studentów. 4. Od lipca 2009 roku prowadzimy Noclegownię i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z Gminy Kraków dla 200 osób. Noclegownia prowadzona jest na podstawie Umowy z MOPS a finansowana przez Gminę Kraków. 5. Rozprowadzanie żywności dla najuboższych mieszkańców Województwa Małopolskiego. W roku 2009 rozprowadzono ponad 650 ton tej żywności. Żywność rozprowadzana jest za darmo. W tym zakresie współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej. 6. Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. 7. Na terenie Miasta Krakowa prowadzimy sześć Klubów Seniora, gdzie spotykają się osoby starsze i samotne. Łącznie w tych Klubach zrzeszonych jest ponad 500 osób.

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo