Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. Ogrodowa 17, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia komputerowego. Zamówienie publiczne zalicza się do usług o charakterze niepriorytetowym w zakresie Usług edukacyjnych i szkoleniowych i Usług szkolenia zawodowego oraz usług o charakterze priorytetowym w zakresie Usług szkolenia

2 komputerowego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). Zamówienie dotyczy przeprowadzenia pięciu różnych tematycznie szkoleń, łącznie dla 90 osób bezrobotnych (planuje się 6 grup szkoleniowych średnio 15 osób). Zamówienie publiczne zostało podzielone na pięć części, z czego każda część stanowi odrębne szkolenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybraną część zamówienia (na wybrany kierunek szkolenia). Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane części zamówienia. Każda część będzie oddzielnie oceniana. W ramach zamówienia publicznego podzielonego na części zostanie przeprowadzonych pięć szkoleń w następujących kierunkach: 1) KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY Z PRZYGOTOWANIEM BIZNESPLANU I Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, 2) KURS ZAWODU SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA, 3) KURS PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ, 4) KURS ZAWODU KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z OBSŁUGĄ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ, 5) KURS ZAWODU POSADZKARZ-GLAZURNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający wymaga, aby

3 wykonawca wykazał, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej wskazanym potencjałem technicznym zgodnie z poniższym opisem (wskazane warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnej części zamówienia należy spełniać łącznie): I część: Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy z przygotowaniem biznesplanu i z obsługą komputera: - zapewnienie jednocześnie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 8 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. II część: Kurs zawodu samodzielny księgowy-bilansista: - zapewnienie jednocześnie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych. III część: Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową: - zapewnienie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych. IV część: Kurs zawodu kucharz małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych oraz z obsługą kasy fiskalnej: - zapewnienie minimum 10 kas fiskalnych, aby podczas zajęć z praktycznej obsługi kas fiskalnych na jedną kasę przypadały maksymalnie dwie osoby (kupujący-sprzedający), przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych, - dysponowanie nowoczesnymi i sprawnymi maszynami i urządzeniami, dostosowanymi do liczby uczestników na zajęciach praktycznych w wybranych obiektach gastronomicznych. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej wskazanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym opisem (wskazane warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnej części zamówienia należy spełniać łącznie): I część: Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy z przygotowaniem biznesplanu i z obsługą komputera: - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub

4 prowadzonego przedmiotu, - do zajęć z coachingu należy zaproponować trenera posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem prowadzonego przedmiotu, - zapewnienie co najmniej jednego wykładowcy prowadzącego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat własną działalność gospodarczą, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. II część: Kurs zawodu samodzielny księgowy-bilansista: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, lub posiadanie tytułu biegłego rewidenta, lub certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów, lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w obszarze zawodowym: rachunkowość, księgowość, finanse, - do obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych i programów płacowych (III blok tematyczny) wymaga się praktycznej obsługi wskazanych przez wykonawcę programów finansowoksięgowych i programów płacowych - do życiorysu zawodowego należy dołączyć pisemne oświadczenie wykładowcy i instruktora dotyczące stopnia i zakresu umiejętności posługiwania się wymienionymi w ofercie programami finansowoksięgowymi oraz płacowymi, - zapewnienie co najmniej jednego wykładowcy pracującego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku głównego księgowego, lub prowadzącego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat własną działalność gospodarczą z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. III część: Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania w zawodzie projektant stron internetowych lub grafik komputerowy, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. IV część: Kurs zawodu kucharz małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych oraz z obsługą kasy fiskalnej: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia co najmniej średniego zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, z wyjątkiem trenera do treningu interpersonalnego, który powinien posiadać wykształcenie wyższe - z tytułem minimum licencjat lub studia podyplomowe - zgodne z prowadzonym

5 przedmiotem, powyższy warunek nie dotyczy właścicieli zakładów pracy - opiekunów zajęć praktycznych w obiektach gastronomicznych, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. V część: Kurs zawodu posadzkarz-glazurnik z egzaminem czeladniczym: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, powyższy warunek nie dotyczy właścicieli zakładów pracy - opiekunów zajęć praktycznych w zakładach pracy, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

6 składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez wojewódzki urząd pracy (WUP) właściwy ze względu na adres siedziby instytucji szkoleniowej. Posiadanie przez instytucję szkoleniową wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej 2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji właściwego kuratora oświaty w sprawie przyznania akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zakresie kierunku szkolenia objętego przetargiem, w przypadku kiedy wykonawca uzyskał akredytację właściwego kuratora oświaty. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

7 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów na poszczególne kierunki szkoleń; - zmiana ceny szkolenia przysługująca instytucji szkoleniowej, przy zachowaniu jednostkowej kalkulacji kosztów zawartej w ofercie szkolenia - w przypadku zmiany liczby osób bezrobotnych objętych szkoleniem - która w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia może się zwiększyć lub zmniejszyć, jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób; - zmiana kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację szkolenia, wyłącznie w przypadku wystąpienia udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie zajęć szkoleniowych przez wskazanego w ofercie wykładowcę, trenera, instruktora (w szczególności z powodu choroby, wypadku czy śmieci osoby), pod warunkiem złożenia wniosku przez wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego; - zmiana harmonogramu zajęć stanowiącego załącznik nr 2 do umowy szkoleniowej - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiana przepisów prawnych krajowych bądź wspólnotowych oraz Wytycznych Ministra rozwoju Regionalnego dotyczących zasad realizacji i finansowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Ogrodowa Szczytno.

8 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Ogrodowa Szczytno sekretariat - pokój nr 13 (II piętro). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia dla osób bezrobotnych będą realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY Z PRZYGOTOWANIEM BIZNESPLANU I Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkolenia jest promowanie idei przedsiębiorczości, wykształcenie i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do założenia, a następnie samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoleniem będą objęte jednocześnie dwie grupy szkoleniowe (2 grupy x 15 osób), dla których zajęcia będą prowadzone odrębnie w tym samym okresie czasu. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Trening interpersonalny, w tym trening gotowości do zmian nastawiony na zmianę postaw, podniesienie motywacji na rozwój kompetencji interpersonalnych i doskonalenie cech przedsiębiorczych. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. Dodatkowo pod koniec realizacji szkolenia każdy uczestnik powinien zostać objęty coachingiem, obejmującym indywidualne doradztwo w zakresie dalszego rozwoju osobistego i planów zawodowych osoby. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 20 godzin (w tym 18 godzin zajęć grupowych + 2 godziny indywidualnego coachingu dla każdego uczestnika szkolenia). II BLOK: Obowiązujące uregulowania prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: kryteria wyboru rodzaju działalności gospodarczej, procedury prawno -administracyjne dotyczące rejestracji podmiotu gospodarczego - etapy zakładania firmy, analiza rynku, obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ZUS, wybór formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej samodzielnego podmiotu gospodarczego, marketing i promocja w prowadzeniu własnej firmy oraz możliwości

9 pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na założenie i rozwój działalności. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 40 godzin. III BLOK: Warsztaty z zakresu tworzenia i analizy biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien przygotować własny biznesplan pod kątem planowanej działalności gospodarczej, wykorzystując opracowany przez tutejszy Urząd wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualny druk wniosku należy pobrać ze strony internetowej Urzędu: - zakładka wzory dokumentów. Szczególny nacisk należy położyć na analizę poszczególnych biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia oraz wypełnionego wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warsztaty powinny odbywać się w formie grupowej połączonej z dyskusją oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcą, a 5 godzin zajęć z podziałem na 3 grupy, w każdej po 5 osób. Łącznie warsztaty te powinny obejmować 20 godzin (w tym 15 godzin zajęć w grupie 15-osobowej + 5 godzin z podziałem na 3 grupy - po 5 osób w grupie w celu opracowania indywidualnego biznesplanu). IV BLOK: Obsługa komputera w prowadzeniu małego biznesu, w tym: obsługa środowiska Windows, wybrane zagadnienia z pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), obsługa Internetu oraz programów użytkowych wspomagających prowadzenie własnej firmy, m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, fakturowania itp. Łączna liczba godzin: 40 godzin na każdego uczestnika szkolenia. Zajęcia z zakresu obsługi komputera powinny zostać przeprowadzone z podziałem na grupy liczące maksymalnie po 8 osób w każdej. Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po minimum 8 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na ocenianu kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS ZAWODU SAMODZIELNY KSIĘGOWY- BILANSISTA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego-bilansisty oraz nabycie umiejętności obsługi komputera, w tym aktualnie stosowanych programów komputerowych finansowo-księgowych i programów płacowych. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem

10 modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Księgowy (samodzielny) - kod zawodu: w zakresie pracy Księgowy bilansista, dostępnego w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Szkolenie powinno składać się z następujących bloków tematycznych: I BLOK: Trening interpersonalny, w tym metody i techniki poszukiwania pracy oraz trening gotowości do zmian, nastawiony na zmianę postaw i wzrost motywacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 20 godzin. II BLOK: Aktualne zagadnienia obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu księgowości, w tym: - ogólne zasady rachunkowości; - środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; - ewidencja operacji gospodarczych; - organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; - ogólne zasady inwentaryzacji; - ewidencja obrotu gotówkowego; - ewidencja obrotu bezgotówkowego; - ewidencja innych środków pieniężnych; - sporządzanie list płac i rozdzielników; - sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS; - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; - ewidencja rozrachunków z tytułu VAT; - ewidencja rozrachunków z dostawcami; - ewidencja rozrachunków z odbiorcami; - ewidencja rozrachunków z pracownikami; - ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych; - ewidencja pozostałych rozrachunków; - ewidencja roszczeń; - ewidencja roszczeń barterowych; - ewidencja inwestycji; - ewidencja środków trwałych; - ewidencja finansowego majątku trwałego; - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych; - ewidencja leasingu; - ewidencja i rozliczanie zakupu towarów i opakowań; - ewidencja zakupu usług; - ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów; - ewidencja zużycia materiałów; - rozliczenie kosztów handlowych; - ewidencja i rozliczenie kosztów przedsiębiorstwa; - kalkulacja kosztu jednostkowego produktu; - ewidencja wyrobów gotowych; - ewidencja sprzedaży towarów; - ewidencja sprzedaży usług; - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych; - ustalenie wyniku finansowego; - ewidencja wyniku finansowego; - podział wyniku finansowego; - ewidencja funduszy i kapitałów własnych; - ewidencja funduszy specjalnych; - sporządzanie sprawozdań; - sporządzanie bilansu; - sporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych; - sporządzanie rachunku zysków i strat; - analiza podstawowych wskaźników finansowych; - elementy etyki zawodowej. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 150 godzin. III BLOK: Obsługa komputera w pracy samodzielnego księgowego, w tym: - obsługa komputera w zakresie podstawowym (środowisko Windows, Pakiet Microsoft Office, Internet); - arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach finansowo-księgowych; - obsługa programów płacowych i programów komputerowych finansowo-księgowych (minimum dwa programy finansowo-księgowe i jeden program płacowy -często stosowane przez firmy z sektora MŚP oraz jednostki budżetowe) oraz obsługa programu Płatnik. Łączna liczba godzin: 120 godzin. IV BLOK: Zajęcia praktyczne na zasadzie firmy symulacyjnej prowadzone przez instruktorów - specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się na symulacyjnym stanowisku pracy, z wykorzystaniem dokumentów finansowoksięgowych, obowiązujących druków i dowodów księgowych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych. Zakres programowy powinien odpowiadać czynnościom wykonywanym przez samodzielnego księgowegobilansistę. Wymagana liczba godzin: 160 godzin. - Zajęcia z zakresu obsługi komputera powinny być przeprowadzone jednocześnie w tym samym czasie w dwóch grupach

11 szkoleniowych (maksymalnie po 10 osób w każdej grupie). - Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KURS PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem kursu jest przygotowanie osób bezrobotnych do pracy w zawodach: Projektant stron internetowych (webmaster) w zakresie pracy HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych oraz Grafik komputerowy w zakresie pracy: Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Projektant stron internetowych (webmaster) - kod zawodu: oraz dla zawodu Grafik komputerowy - kod zawodu: , dostępnych w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Projektowanie stron internetowych, w tym: - wykorzystanie HTML w budowie stron internetowych; - wykorzystanie CSS w budowie stron internetowych. Wymagana liczba godzin: 120 godzin. II BLOK: Zastosowanie grafiki komputerowej w reklamie i wydawnictwach, w tym: - posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej z wykorzystaniem powszechnie używanych programów graficznych CorelDRAW oraz Adobe Photoshop; - przygotowanie wydruków czarno-białych i wyciągów barwnych w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych; - automatyzacja pracy podczas opracowywania grafiki bitmapowej; - projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 180 godzin. - Zajęcia powinny być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń i zadań projektowych. - Zajęcia powinny być przeprowadzone jednocześnie w tym samym czasie w dwóch grupach szkoleniowych (maksymalnie po 10 osób w każdej grupie). - Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo