Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. Ogrodowa 17, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia komputerowego. Zamówienie publiczne zalicza się do usług o charakterze niepriorytetowym w zakresie Usług edukacyjnych i szkoleniowych i Usług szkolenia zawodowego oraz usług o charakterze priorytetowym w zakresie Usług szkolenia

2 komputerowego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). Zamówienie dotyczy przeprowadzenia pięciu różnych tematycznie szkoleń, łącznie dla 90 osób bezrobotnych (planuje się 6 grup szkoleniowych średnio 15 osób). Zamówienie publiczne zostało podzielone na pięć części, z czego każda część stanowi odrębne szkolenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybraną część zamówienia (na wybrany kierunek szkolenia). Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane części zamówienia. Każda część będzie oddzielnie oceniana. W ramach zamówienia publicznego podzielonego na części zostanie przeprowadzonych pięć szkoleń w następujących kierunkach: 1) KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY Z PRZYGOTOWANIEM BIZNESPLANU I Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, 2) KURS ZAWODU SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA, 3) KURS PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ, 4) KURS ZAWODU KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z OBSŁUGĄ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ, 5) KURS ZAWODU POSADZKARZ-GLAZURNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający wymaga, aby

3 wykonawca wykazał, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej wskazanym potencjałem technicznym zgodnie z poniższym opisem (wskazane warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnej części zamówienia należy spełniać łącznie): I część: Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy z przygotowaniem biznesplanu i z obsługą komputera: - zapewnienie jednocześnie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 8 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. II część: Kurs zawodu samodzielny księgowy-bilansista: - zapewnienie jednocześnie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych. III część: Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową: - zapewnienie dwóch pracowni komputerowych, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych. IV część: Kurs zawodu kucharz małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych oraz z obsługą kasy fiskalnej: - zapewnienie minimum 10 kas fiskalnych, aby podczas zajęć z praktycznej obsługi kas fiskalnych na jedną kasę przypadały maksymalnie dwie osoby (kupujący-sprzedający), przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych, - dysponowanie nowoczesnymi i sprawnymi maszynami i urządzeniami, dostosowanymi do liczby uczestników na zajęciach praktycznych w wybranych obiektach gastronomicznych. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla uznania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej wskazanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym opisem (wskazane warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnej części zamówienia należy spełniać łącznie): I część: Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy z przygotowaniem biznesplanu i z obsługą komputera: - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub

4 prowadzonego przedmiotu, - do zajęć z coachingu należy zaproponować trenera posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem prowadzonego przedmiotu, - zapewnienie co najmniej jednego wykładowcy prowadzącego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat własną działalność gospodarczą, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. II część: Kurs zawodu samodzielny księgowy-bilansista: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, lub posiadanie tytułu biegłego rewidenta, lub certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów, lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w obszarze zawodowym: rachunkowość, księgowość, finanse, - do obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych i programów płacowych (III blok tematyczny) wymaga się praktycznej obsługi wskazanych przez wykonawcę programów finansowoksięgowych i programów płacowych - do życiorysu zawodowego należy dołączyć pisemne oświadczenie wykładowcy i instruktora dotyczące stopnia i zakresu umiejętności posługiwania się wymienionymi w ofercie programami finansowoksięgowymi oraz płacowymi, - zapewnienie co najmniej jednego wykładowcy pracującego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku głównego księgowego, lub prowadzącego obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat własną działalność gospodarczą z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. III część: Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia wyższego - z tytułem minimum licencjat lub studiów podyplomowych - zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania w zawodzie projektant stron internetowych lub grafik komputerowy, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. IV część: Kurs zawodu kucharz małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych oraz z obsługą kasy fiskalnej: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia co najmniej średniego zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, z wyjątkiem trenera do treningu interpersonalnego, który powinien posiadać wykształcenie wyższe - z tytułem minimum licencjat lub studia podyplomowe - zgodne z prowadzonym

5 przedmiotem, powyższy warunek nie dotyczy właścicieli zakładów pracy - opiekunów zajęć praktycznych w obiektach gastronomicznych, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. V część: Kurs zawodu posadzkarz-glazurnik z egzaminem czeladniczym: - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, powyższy warunek nie dotyczy właścicieli zakładów pracy - opiekunów zajęć praktycznych w zakładach pracy, - posiadanie przez każdego wykładowcę/instruktora co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnego z kierunkiem szkolenia lub prowadzonego przedmiotu, - posiadanie przez każdego wykładowcę i instruktora doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 3 szkoleń dla osób dorosłych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

6 składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez wojewódzki urząd pracy (WUP) właściwy ze względu na adres siedziby instytucji szkoleniowej. Posiadanie przez instytucję szkoleniową wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej 2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji właściwego kuratora oświaty w sprawie przyznania akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zakresie kierunku szkolenia objętego przetargiem, w przypadku kiedy wykonawca uzyskał akredytację właściwego kuratora oświaty. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

7 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów na poszczególne kierunki szkoleń; - zmiana ceny szkolenia przysługująca instytucji szkoleniowej, przy zachowaniu jednostkowej kalkulacji kosztów zawartej w ofercie szkolenia - w przypadku zmiany liczby osób bezrobotnych objętych szkoleniem - która w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia może się zwiększyć lub zmniejszyć, jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób; - zmiana kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację szkolenia, wyłącznie w przypadku wystąpienia udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie zajęć szkoleniowych przez wskazanego w ofercie wykładowcę, trenera, instruktora (w szczególności z powodu choroby, wypadku czy śmieci osoby), pod warunkiem złożenia wniosku przez wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego; - zmiana harmonogramu zajęć stanowiącego załącznik nr 2 do umowy szkoleniowej - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiana przepisów prawnych krajowych bądź wspólnotowych oraz Wytycznych Ministra rozwoju Regionalnego dotyczących zasad realizacji i finansowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Ogrodowa Szczytno.

8 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Ogrodowa Szczytno sekretariat - pokój nr 13 (II piętro). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia dla osób bezrobotnych będą realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY Z PRZYGOTOWANIEM BIZNESPLANU I Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkolenia jest promowanie idei przedsiębiorczości, wykształcenie i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do założenia, a następnie samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoleniem będą objęte jednocześnie dwie grupy szkoleniowe (2 grupy x 15 osób), dla których zajęcia będą prowadzone odrębnie w tym samym okresie czasu. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Trening interpersonalny, w tym trening gotowości do zmian nastawiony na zmianę postaw, podniesienie motywacji na rozwój kompetencji interpersonalnych i doskonalenie cech przedsiębiorczych. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. Dodatkowo pod koniec realizacji szkolenia każdy uczestnik powinien zostać objęty coachingiem, obejmującym indywidualne doradztwo w zakresie dalszego rozwoju osobistego i planów zawodowych osoby. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 20 godzin (w tym 18 godzin zajęć grupowych + 2 godziny indywidualnego coachingu dla każdego uczestnika szkolenia). II BLOK: Obowiązujące uregulowania prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: kryteria wyboru rodzaju działalności gospodarczej, procedury prawno -administracyjne dotyczące rejestracji podmiotu gospodarczego - etapy zakładania firmy, analiza rynku, obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ZUS, wybór formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej samodzielnego podmiotu gospodarczego, marketing i promocja w prowadzeniu własnej firmy oraz możliwości

9 pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na założenie i rozwój działalności. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 40 godzin. III BLOK: Warsztaty z zakresu tworzenia i analizy biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien przygotować własny biznesplan pod kątem planowanej działalności gospodarczej, wykorzystując opracowany przez tutejszy Urząd wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualny druk wniosku należy pobrać ze strony internetowej Urzędu: - zakładka wzory dokumentów. Szczególny nacisk należy położyć na analizę poszczególnych biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia oraz wypełnionego wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warsztaty powinny odbywać się w formie grupowej połączonej z dyskusją oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcą, a 5 godzin zajęć z podziałem na 3 grupy, w każdej po 5 osób. Łącznie warsztaty te powinny obejmować 20 godzin (w tym 15 godzin zajęć w grupie 15-osobowej + 5 godzin z podziałem na 3 grupy - po 5 osób w grupie w celu opracowania indywidualnego biznesplanu). IV BLOK: Obsługa komputera w prowadzeniu małego biznesu, w tym: obsługa środowiska Windows, wybrane zagadnienia z pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), obsługa Internetu oraz programów użytkowych wspomagających prowadzenie własnej firmy, m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, fakturowania itp. Łączna liczba godzin: 40 godzin na każdego uczestnika szkolenia. Zajęcia z zakresu obsługi komputera powinny zostać przeprowadzone z podziałem na grupy liczące maksymalnie po 8 osób w każdej. Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby w każdej grupie szkoleniowej każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po minimum 8 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na ocenianu kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS ZAWODU SAMODZIELNY KSIĘGOWY- BILANSISTA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego-bilansisty oraz nabycie umiejętności obsługi komputera, w tym aktualnie stosowanych programów komputerowych finansowo-księgowych i programów płacowych. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem

10 modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Księgowy (samodzielny) - kod zawodu: w zakresie pracy Księgowy bilansista, dostępnego w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Szkolenie powinno składać się z następujących bloków tematycznych: I BLOK: Trening interpersonalny, w tym metody i techniki poszukiwania pracy oraz trening gotowości do zmian, nastawiony na zmianę postaw i wzrost motywacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 20 godzin. II BLOK: Aktualne zagadnienia obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu księgowości, w tym: - ogólne zasady rachunkowości; - środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; - ewidencja operacji gospodarczych; - organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; - ogólne zasady inwentaryzacji; - ewidencja obrotu gotówkowego; - ewidencja obrotu bezgotówkowego; - ewidencja innych środków pieniężnych; - sporządzanie list płac i rozdzielników; - sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS; - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; - ewidencja rozrachunków z tytułu VAT; - ewidencja rozrachunków z dostawcami; - ewidencja rozrachunków z odbiorcami; - ewidencja rozrachunków z pracownikami; - ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych; - ewidencja pozostałych rozrachunków; - ewidencja roszczeń; - ewidencja roszczeń barterowych; - ewidencja inwestycji; - ewidencja środków trwałych; - ewidencja finansowego majątku trwałego; - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych; - ewidencja leasingu; - ewidencja i rozliczanie zakupu towarów i opakowań; - ewidencja zakupu usług; - ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów; - ewidencja zużycia materiałów; - rozliczenie kosztów handlowych; - ewidencja i rozliczenie kosztów przedsiębiorstwa; - kalkulacja kosztu jednostkowego produktu; - ewidencja wyrobów gotowych; - ewidencja sprzedaży towarów; - ewidencja sprzedaży usług; - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych; - ustalenie wyniku finansowego; - ewidencja wyniku finansowego; - podział wyniku finansowego; - ewidencja funduszy i kapitałów własnych; - ewidencja funduszy specjalnych; - sporządzanie sprawozdań; - sporządzanie bilansu; - sporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych; - sporządzanie rachunku zysków i strat; - analiza podstawowych wskaźników finansowych; - elementy etyki zawodowej. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 150 godzin. III BLOK: Obsługa komputera w pracy samodzielnego księgowego, w tym: - obsługa komputera w zakresie podstawowym (środowisko Windows, Pakiet Microsoft Office, Internet); - arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach finansowo-księgowych; - obsługa programów płacowych i programów komputerowych finansowo-księgowych (minimum dwa programy finansowo-księgowe i jeden program płacowy -często stosowane przez firmy z sektora MŚP oraz jednostki budżetowe) oraz obsługa programu Płatnik. Łączna liczba godzin: 120 godzin. IV BLOK: Zajęcia praktyczne na zasadzie firmy symulacyjnej prowadzone przez instruktorów - specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się na symulacyjnym stanowisku pracy, z wykorzystaniem dokumentów finansowoksięgowych, obowiązujących druków i dowodów księgowych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych. Zakres programowy powinien odpowiadać czynnościom wykonywanym przez samodzielnego księgowegobilansistę. Wymagana liczba godzin: 160 godzin. - Zajęcia z zakresu obsługi komputera powinny być przeprowadzone jednocześnie w tym samym czasie w dwóch grupach

11 szkoleniowych (maksymalnie po 10 osób w każdej grupie). - Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KURS PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem kursu jest przygotowanie osób bezrobotnych do pracy w zawodach: Projektant stron internetowych (webmaster) w zakresie pracy HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych oraz Grafik komputerowy w zakresie pracy: Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Projektant stron internetowych (webmaster) - kod zawodu: oraz dla zawodu Grafik komputerowy - kod zawodu: , dostępnych w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Projektowanie stron internetowych, w tym: - wykorzystanie HTML w budowie stron internetowych; - wykorzystanie CSS w budowie stron internetowych. Wymagana liczba godzin: 120 godzin. II BLOK: Zastosowanie grafiki komputerowej w reklamie i wydawnictwach, w tym: - posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej z wykorzystaniem powszechnie używanych programów graficznych CorelDRAW oraz Adobe Photoshop; - przygotowanie wydruków czarno-białych i wyciągów barwnych w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych; - automatyzacja pracy podczas opracowywania grafiki bitmapowej; - projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 180 godzin. - Zajęcia powinny być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń i zadań projektowych. - Zajęcia powinny być przeprowadzone jednocześnie w tym samym czasie w dwóch grupach szkoleniowych (maksymalnie po 10 osób w każdej grupie). - Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Należy więc zapewnić jednocześnie dwie pracownie komputerowe, w każdej po

12 minimum 10 komputerów + 1 komputer dla instruktora zajęć, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KURS ZAWODU KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z OBSŁUGĄ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników obecnie wymaganych przez pracodawców kwalifikacji i umiejętności zawodowych w pracy w gastronomii, w tym umiejętności obsługi imprez okolicznościowych oraz kasy fiskalnej. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Trening interpersonalny, w tym trening gotowości do zmian nastawiony na zmianę postaw i wzrost motywacji oraz metody i techniki poszukiwania pracy. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 30 godzin. II BLOK: Zagadnienia teoretyczne niezbędne do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych, w tym m.in.: - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz wymogów higieniczno-sanitarnych; - przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami; - rozmieszczenie maszyn i urządzeń w zakładzie gastronomicznym; - czynności porządkowe w kuchni; - techniki mycia naczyń i urządzeń kuchennych; - przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej; - marketing i promocja w gastronomii; - obsługa imprez okolicznościowych, w tym: przygotowywanie sal na imprezy okolicznościowe - dekorowanie sali i stołu, zasady i techniki nowoczesnej obsługi gości, przygotowanie drobnych przekąsek i napojów, jakość i estetyka potraw i napojów, systemy obsługi kelnerskiej - wizerunek i etyka zawodowa. Łączna liczba godzin obejmująca powyższe zagadnienia powinna wynosić 140 godzin. III BLOK: Zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w tym obsługa imprez okolicznościowych - w łącznym wymiarze 200 godzin. IV BLOK: Obsługa kasy fiskalnej - 30 godzin (w tym: 20 godzin zajęć praktycznych) - Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość kas fiskalnych jednocześnie, aby podczas zajęć praktycznych na jedną kasę przypadały maksymalnie dwie osoby (kupujący-sprzedający), tj. minimum 10 kas fiskalnych, przy założeniu, że na szkolenie może być skierowanych maksymalnie 20 osób bezrobotnych. - Zajęcia praktyczne w zakładach pracy powinny odbywać się w grupach liczbowo dostosowanych do wielkości i warunków wybranych obiektów gastronomicznych, zapewniających indywidualne podejście do kursanta. - Należy zapewnić odpowiednią

13 ilość i jakość bazy do realizacji zajęć praktycznych, dostosowaną do liczby uczestników szkolenia, a także zapewnić niezbędną odzież ochronną. - Należy zapewnić kadrę dydaktyczną w zakresie instruktorów do zajęć praktycznych w zaproponowanych obiektach gastronomicznych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KURS ZAWODU POSADZKARZ-GLAZURNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zawodzie posadzkarz-glazurnik w zakresie pracy Roboty posadzkarskie i glazurnicze oraz do egzaminu na tytuł czeladnika, zwanym dalej egzaminem czeladniczym, w odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła zawodzie posadzkarz-glazurnik, występującym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodów Posadzkarz-glazurnik (kod zawodów: , ), dostępnego w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Program szkolenia powinien obejmować: I BLOK: Stosowanie bezpiecznych metod pracy, w tym: - podstawowe akty prawne dotyczące pracy; - prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy; - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych przy robotach posadzkarskich i glazurniczych; - udzielanie pierwszej pomocy. Łącznie zagadnienia te powinny obejmować 20 godzin. II BLOK: Wykonywanie posadzek z płytek, w tym: - stosowanie dokumentacji budowlanej; - ogólna charakterystyka posadzek; - materiały, narzędzia i sprzęt do posadzek z płytek; - wykonanie i przygotowanie podkładu wraz z izolacją; - wykonanie posadzek z płytek; - wykańczanie i konserwacja posadzki. Łączna liczba godzin obejmująca powyższe zagadnienia powinna wynosić 100 godzin. III BLOK: Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych, w tym: - wykonanie i przygotowanie podłoża wraz z izolacją; - materiały, narzędzia i sprzęt do posadzek z wykładzin tekstylnych i tworzyw sztucznych; - wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych; - wykonanie posadzek z wykładzin tekstylnych; - wykańczanie i konserwacja posadzek z wykładzin. Wymagana liczba godzin: 80 godzin. IV BLOK: Okładziny z płytek ceramicznych, w tym: - przygotowanie podłoży; - materiały, narzędzia i sprzęt do glazury; - wykonanie okładzin z płytek ceramicznych; - montaż elementów wykończeniowych i ozdobnych; - spoinowanie. Łącznie zagadnienia te

14 powinny obejmować 100 godzin. - Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem czeladniczym na uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie objętym szkoleniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820). - Egzamin powinien być przeprowadzony bezpośrednio, tj. następnego dnia, po zakończeniu zajęć szkoleniowych w ramach dodatkowych godzin przewidzianych na egzamin czeladniczy. Koszt egzaminu czeladniczego powinien być wliczony do kalkulacji kosztów szkolenia. - Należy zapewnić odpowiednią ilość nowoczesnego i sprawnego sprzętu, narzędzi oraz materiałów, dostosowanych do liczby uczestników szkolenia, a także zapewnić niezbędną odzież ochronną. - Należy zapewnić kadrę dydaktyczną w zakresie instruktorów do zajęć praktycznych. - Miejsce odbywania zajęć praktycznych oraz kadra dydaktyczna powinny gwarantować solidne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu objętego szkoleniem. - Należy zaplanować częściowe przeprowadzenie zajęć praktycznych na bazie instytucji użyteczności publicznej wskazanej przez Zamawiającego. Front robót wskazanych przez Zamawiającego (składających się na zajęcia praktyczne przeprowadzone we wskazanej instytucji) należy ustalić z Zamawiającym przed przygotowaniem oferty.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Program szkolenia Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia English Version Szczytno: Training Services for targeting the unemployed registered in the District Labor Office in Szczytno, implemented under the project NEW PERSPECTIVES co-funded by the European Union under the European Social Fund. Notice number: , date enlisted: 18/02/2010 CONTRACT NOTICE - Services Posting notice: mandatory. The notice involves: A public contract. SECTION I: CONTRACTING I. 1) NAME AND ADDRESS: District Employment Office in Szczytno, st. Garden 17, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel , fax

15 The website address of the contracting authority: I.2) TYPE OF CONTRACTING: Local government administration. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DEFINITION OF THE SUBJECT ORDERS II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Training services for targeted unemployed people registered in the District Labor Office in Szczytno, implemented under the project NEW PERSPECTIVES co-funded by the European Union under the European Social Fund.. II.1.2) Type of contract: Services. II.1.3) Identification of the subject and the size or scope of the contract: The contract is aimed at training for the unemployed registered in the District Labor Office in Szczytno, implemented under the project NEW PERSPECTIVES co-funded by the European Union under the European Social Fund. Code and name of the contract according to the Common Procurement Vocabulary (CPV) Education and training services, training services , Computer training services. Public order is one of the services of niepriorytetowym the educational and training services and vocational training services, and services a priority in the field of computer training services, in accordance with the Ordinance of the Prime Minister of 28 January 2010 on the list of services a priority and niepriorytetowym (Journal of Laws from 2010 No. 12, item. 68). Order applies to conduct five different topics of training, including for 90 unemployed people (6 groups of planned training on average 15 people). A public contract was divided into five parts, each of which is a separate part of the training. Permitted to submit tenders for the selected part of the partial order (on the chosen course of training). The contractor may submit a bid on any desired part of the contract. Each part will be separately assessed. The contract divided into five parts will be carried out training in the following ways: 1) COURSE OF THE ESTABLISHMENT AND CONDUCT OWN THE COMPANY The business PREPARATION AND COMPUTER, 2) COURSE OF THE PROFESSION-INDEPENDENT ACCOUNTANT accountant, 3) COURSE DESIGN SITES, computer graphics, 4 ) LOW-RATE OCCUPATION KUCHARZ GASTRONOMY The events SERVICE AND FROM SERVICE cash registers, 5) RATE THE PROFESSION-floor-tiler with exams CZELADNICZYM.. II.1.4) Is expected to provide supplementary contracts: no. II.1.5) Common Procurement Vocabulary (CPV): II.1.6) Is allowed to bid in part: yes, the number of parts: 5 II.1.7) Will be accepted variants: no. II.2) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 4 SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.2) ADVANCES Is expected to provide advances to perform the contract: no III.3) CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND DESCRIPTION OF ASSESSMENTS FOR FULFILLING THE CONDITIONS

16 III. 3.1) The powers to carry out the activity or activities, if the law imposes an obligation to hold Description of how to assess compliance with this condition To recognize that the contractor complies with the condition of the power to organize and conduct training courses covered by this contract, the Purchaser requires that the contractor has demonstrated that a training institution for the purposes of the Act of 20 April 2004 on promotion of employment and labor market institutions (unified text: dz. Laws of 2008, No. 69, item. 415, as amended. zm.), ie, has an entry in the register of training conducted by the Regional Labor Office relevant to the office of a training institution. III.3.3) Technical capacity Description of how to assess compliance with this condition To recognize that the contractor complies with this condition, the Purchaser requires that the contractor had indicated at least the technical potential, as described below (as indicated by the terms of participation in the proceedings for a particular part of the contract must meet total): Part I: Rates of starting and running your own business with the preparation business and computer support: - to provide simultaneously two computer labs, each at least 8 computers + 1 instructor computer classes to each training group training, each participant was provided with independent computer workstation. II: Rate independent professional accountant-accountant: - providing simultaneously two computer labs, each at least 10 computers + 1 instructor computer classes to each group training, each participant was provided with training alone a computer, assuming that the training could be addressed more than 20 people unemployed. III: Rates of web design computer graphics - providing two computer labs, each at least 10 computers + 1 instructor computer classes to each group training, each participant was provided with training alone a computer, assuming that the training may be directed up to 20 people unemployed. IV: Rates of small professional chef service catering to special events and handling a cash register - to provide a minimum of 10 cash registers to place in the classroom with the practical operation of cash registers in one cash przypadały two people (buyer-seller), assuming that training could be addressed more than 20 people unemployed - the availability of seamless and modern machinery and equipment, suited to the number of participants in practical activities in selected sites catering. III.3.4) persons capable of performing the contract Description of how to assess compliance with this condition To recognize that the contractor complies with this condition, the Purchaser requires that the contractor had indicated at least those capable of executing the contract, as described below (as indicated by the terms of participation in the proceedings for a particular part of the contract must meet total): Part I: Rates start and run their own companies with business plan preparation, and computer support: - possession by each trainer / instructor of higher education - with the title of a minimum of a bachelor or postgraduate level - in line with the direction or run training course - the course of coaching should be offered the coach holding a higher education degree with specialization in psychology, - possession by each lecturer and instructor at least 3 years of professional experience within the last 5 years prior to the initiation of this investigation, carried out in accordance with the direction of the object, - providing at least one teacher or lecturer out during the last 5 years, own business, -- possession by each lecturer and instructor experience in conducting classes outside the school for adults, involving the completion of the last 5 years prior to initiation of this at least 3 training for adults. II: Rate independent professional accountantaccountant: - possession by each lecturer and instructor of higher education - with the title of a minimum of a bachelor or postgraduate level - in line with the direction of the training course or conducted, or possession for the auditor or accountant certificate issued by the Minister of Finance, or other evidence of formal qualifications and professional competence in the field of

17 professional accountancy, bookkeeping, finance, - to use computer programs and financial and accounting programs, wage (Thematic block III) requires a practical guide as indicated by the contractor financial and accounting programs, and programs, wage -- professional biography to be accompanied by a written statement lecturer and instructor on the degree and extent of the skills listed in the programs offered financial and accounting - providing at least one teacher or working out in the last 5 years as a chief accountant, and currently leading or during the last 5 years self employed in the field of accounting, bookkeeping, finance, - possession by each lecturer / instructor at least 3 years of professional experience within the last 5 years prior to the initiation of these proceedings, in accordance with the direction of the training course or run -- possession by each lecturer and instructor experience in conducting classes outside the school for adults, involving the completion of the last 5 years prior to initiation of this at least 3 training for adults. III: Rates of web design computer graphics - possession by each lecturer and instructor of higher education - with the title of a minimum of a bachelor or postgraduate level - in line with the direction of the training course or run - possession by each lecturer and instructor at least 3 years of experience training in the last 5 years prior to initiation of this profession website designer or graphic designer - possession by each lecturer and instructor experience in conducting classes outside the school for adults, involving the completion of the last 5 years prior to the initiation of this Conduct at least 3 training for adults. IV: Rates of small professional chef service catering to special events and handling a cash register - possession by each lecturer and instructor at least secondary education in line with the direction of the training course or conducted, except for training in interpersonal coach, who should possess a university degree -- with the title of a minimum of a bachelor or post-graduate studies - conducted in accordance with the subject, this condition does not apply to owners of establishments - guardians of practical courses in catering facilities, - possession by each lecturer / instructor at least 3 years of professional experience within the last 5 years prior to the initiation of this proceeding, consistent with the direction of the training course or run - possession by each lecturer and instructor experience in conducting classes outside the school for adults, involving the completion of the last 5 years prior to initiation of this at least 3 training for adults. Part V: Rate of job-floor-tiler with exams czeladniczym - possession by each lecturer and instructor at least basic education, vocational training in accordance with the direction or run course, the above condition does not apply to owners of work - carers practical work in factories, and - have the each trainer / instructor at least 3 years of professional experience within the last 5 years prior to the initiation of these proceedings, in accordance with the direction of the training course or run - possession by each lecturer and instructor experience in conducting classes outside the school for adults, consisting of carried out within the last 5 years prior to initiation of this at least 3 training for adults. III.4) INFORMATION STATEMENT OR DOCUMENTS TO BE PROVIDED FOR THE CONFIRMATION OF FULFILLING THE CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND it no exclusion UNDER ARTICLE. 24 PARAGRAPH. 1 LAW III.4.1) To the extent the contractor to demonstrate compliance with the conditions referred to in Article. 22, paragraph. 1 of the Act, but a statement of compliance with conditions of participation in the proceedings, should be submitted: license, permit or license list of tools, plant or technical equipment available to the contractor services or works to implement the contract, together with information about the availability of these resources list of persons who will participate in the execution of the contract, in particular, responsible for the provision of services, quality control or managing the work, including information about their qualifications, experience and education necessary for the performance of the contract and scope of the performed operations, and information base to dispose of these persons III.4.2) To the extent it no confirmation on the exclusion under Article. 24, paragraph. 1 of the Act, should be submitted: a statement that no grounds for exclusion recent extract from the relevant register, if separate provisions require registration in order to demonstrate the absence of grounds for exclusion under Article. 24, paragraph. 1 point 2 of the

18 Act, issued not earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders and, with respect to individuals in a statement on Article. 24, paragraph. 1 point 2 of the Law appropriate current certificate the tax office stating that the contractor is not in arrears with the payment of taxes or a certification that have been legally exempted, deferred payment in installments or late payment or withholding of full implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders current certificate of the competent branch of the Social Insurance Institution or Agricultural Social Insurance Fund stating that the contractor is not in arrears with payment of premiums on health insurance and social, or confirmation that have been legally exempted, deferred payment in installments or late payment or withholding of full implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders Appointing a contractor for the demonstration of compliance with conditions of participation in the proceedings of the potential for other entities, which will take part in the execution of the contract, submit the documents for that entity to the extent required for the contractor referred to in paragraph III.4.2. III.6) OTHER DOCUMENTS Other documents specified in point III.4) or in point III.5) 1) the original or certified for compliance with the original copy of the certificate of registration in the register of training issued by the Regional Labor Office (WUP) due to the proper address of a training institution. Possession by a training institution, the registration of training Purchaser will examine a central register of training, available on the website 2) original or certified for compliance with the original copy of the decision of the superintendent of education in the accreditation of institutions and centers for continuing education outside the school for training under the direction of the tender, where the contractor accredited by the relevant superintendent of education. III.7) Is limited to the possibility of applying for public contracts only to contractors who are more than 50% of workers are disabled: no SECTION IV: PROCEDURE IV.1) MODE OF CONTRACT AWARD IV.1.1) Award Mode: Tender. IV.2) Award criteria IV.2.1) Award criteria: price and additional criteria and their meanings: 1 - Price The training program Occupational base, its facilities, equipment and teaching materials Accreditation curator of education at the training course assessed IV.2.2) Is electronic auction will be carried out: no. IV.3) CHANGE AGREEMENT Will there be any significant changes in the provisions of that agreement in relation to the contents of the offer, under which the choice of contractor: yes

19 Permissible changes in the contract and determine the conditions change On the basis of Article. Paragraph 144. PZP Purchaser 1 of the Act sets out the following facts, which may require substantial changes in the content of that agreement in relation to the contents of a bid: - change the term of the contract for reasons not attributable to the contractor, for example in case of problems with the recruitment of candidates for individual study training - open to change in the price of training and training institutions, while keeping the unit cost calculations contained in the offer of training - if you change the number of unemployed persons included in the training - which within 14 days from the date of commencement of training may be increased or decreased, but group training can not count fewer than 10 persons and not more than 20 people - change of teaching staff involved in the implementation of the training, only in cases of documented extraordinary circumstances prevent the conduct of training courses offered by the designated trainer, coach, instructor (in particular due to illness, accident or garbage person), provided an application by the contractor and the acceptance by the Employer - change the schedule annexed schedule 2 to the training contract - in appropriate cases and with the consent of the Purchaser - the occurrence of obvious clerical errors, and accounts for the content of the agreement - a change of legislation national or Community Guidelines and the Ministry of Regional Development of rules for the operation and financing of projects co-financed by the European Social Fund under the Operational Program Human Capital. IV.4) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.4.1) Web address, which is available on the specification of essential terms of the contract: Specification of the essential conditions of the contract can be obtained at: District Employment Office in Szczytno Street. Garden Szczytno IV.4.4) Deadline for receipt of requests to participate or tenders: :00, Venue: District Employment Office in Szczytno Street. Garden Szczytno Secretariat - Room No. 13 (second floor). IV.4.5) Time-bound journals: the period in days: 30 (the deadline for submission of tenders). IV.4.16) Additional information, including the financing of the project / program from the European Union: Training for the unemployed will be implemented under the project NEW PERSPECTIVES by the European Union co-financed by the European Social Fund - the Submeasure Operational Program Human Capital Improving the employability and raising the level of activity of the unemployed.. IV.4.17) Will there be any cancellation of the procurement, in the case of not granting funds from the budget of the European Union and non-reimbursable funds from the aid granted by Member States of the European Free Trade Association (EFTA), which were intended to cover all or part of order: no ANNEX I - INFORMATION CONCERNING partial tenders Part No: 1 TITLE: ESTABLISHMENT AND CONDUCT OF COURSE'S OWN the business PREPARATION AND COMPUTER. 1) Brief description indicating the size or scope of the contract: The purpose of the training is to promote the idea of entrepreneurship, education and the strengthening of entrepreneurial attitudes among the unemployed and to prepare trainees to set up, and then conduct their own independent business. Training will be covered at the same time two training groups (2 groups x 15 people), for which classes will be conducted separately in the same period of time. Thematic scope of training should include: AND BLOCK: Interpersonal training, including training readiness to change is aimed at changing attitudes, increasing motivation for the development of

20 interpersonal competence and improvement of entrepreneurial traits. These classes should be held in the form of classes, workshops. In addition, at the end of the training, each participant must be covered by the coaches, including individual counseling to further develop their personal and professional plans for individuals. In total, these issues should include 20 hours (including 18 hours of group lessons + 2 hours individual coaching to each participant in training). BLOCK II: The current legal and economic regulations on starting and running a business, including selection criteria for the type of business, legal and administrative procedures concerning the registration of the operator - stages of starting a company, market analysis, the obligations of the entrepreneur against the Tax Office and Social Insurance, the choice of form taxation, financial record keeping and tax accounting autonomous economic entity, marketing and promotion in running your own business and the possibility of obtaining funds from various sources to establish and develop their activities. In total, these issues should include 40 hours. BLOCK III: Workshop in the creation and analysis of business plans drawn up by the trainees. Each participant should prepare its own business plan for a proposed economic activity, using prepared by the local office request for the unemployed to take a one-time measures of economic activity. The current application form must be downloaded from the website of the Office: - bookmark designs documents. Particular emphasis should be placed on the analysis of individual business plans drawn up by participants in training and completed the application for the unemployed to take a one-time measures of economic activity. The workshop should be held in the form of a group linked to the discussion and individual consultation with the instructor and 5 hours of lessons divided into 3 groups, each of 5 persons. Including workshops should include 20 hours (including 15 hours of classes in a group of 15-passenger + 5 hours divided into 3 groups - the 5 people in the group to develop an individual business). BLOCK IV: Computer skills in running small businesses, including: support for the Windows environment, selected topics of Microsoft Office (especially Word, Excel), Internet services and software applications supporting the conduct of their business, including in accounting, invoicing, etc. The total number of hours: 40 hours for each trainee. Seizure of computer should be carried out with the division into groups numbering up to 8 people each. The contractor should ensure that as many computers simultaneously to each training group training, each participant was provided with independent computer workstation. Should therefore be ensured while two computer laboratories, each at least 8 computers + 1 instructor's computer for lessons.. 2) Common Procurement Vocabulary (CPV): ) The duration or time limit for completion: Duration in months: 1 4) Award criteria: price and additional criteria and their meanings: 1. Price The training program Occupational base, its facilities, equipment and teaching materials Accreditation ocenianu curator of education at the direction of training Part No: 2 NAME: OCCUPATION RATE-INDEPENDENT ACCOUNTANT accountant. 1) Brief description indicating the size or scope of the contract: The purpose of training is both theoretical and practical preparation of the participants to practice self-bilansisty accounting and computer skills acquisition, including the currently used computer programs and financial and accounting programs, wages and salaries. Training should be carried out using a modular training program for the accounting profession (self) - code of the profession: 343,201 in work accounting accountant, available in a database managed by the Ministry of Labor and Social Policy website: en training should consist of the following thematic blocks: AND BLOCK: Interpersonal training, including methods and techniques, job search training and readiness to change, which is aimed at changing attitudes and increasing motivation and training to prepare participants to actively seek work. These classes should be held in the form of classes, workshops. In total, these issues should include 20 hours. BLOCK II: Current issues, including

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-04-26 12:45 Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sokolowpodlaski.asi.pl, www.pcpr.sokolowpodl.pl Sokołów Podlaski: Przeprowadzenie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Busko-Zdrój: Usługi edukacyjne, szkoleniowe oraz zarządcze w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-06-19 09:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Operator maszyn do robót ziemnych kl. III: -operator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Kępno: Zorganizowanie szkoleń oraz przeprowadzenie diagnozy dzieci pod kątem przemocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Strona 1 z 6 Gdynia: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E Numer ogłoszenia: 142196-2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 11:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie zawodowe dla 10 osób bezrobotnych Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera. Numer ogłoszenia: 143080-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334434&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 17,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 17, Siemianowice Śląskie: Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla uczestników projektu Drzwi do biznesu Działanie 6.2 PO KL Numer ogłoszenia: 238160-2011; data zamieszczenia: 10.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poland Tender Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 37772-2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa wyposażenia do sali artroskopowej dla WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie. Numer ogłoszenia: 105989-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Page 1 of 6 Gdynia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E. Numer ogłoszenia: 171018-2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-07-21 08:03 Rzeszów: Szkolenie w zakresie: Monter instalacji gazowych z egzaminem czeladniczym + spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą 311 Numer ogłoszenia: 209426-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Rzeszów: Pełnienie funkcji koordynatora oraz asystenta koordynatora projektu Kompetentni w zawodzie - II edycja Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM Numer ogłoszenia: 30875-2012; data zamieszczenia: 07.02.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Wykonanie serwisu internetowego Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Numer ogłoszenia: 225482 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Wschodni realizowanego z poddziałania Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wschodni realizowanego z poddziałania Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oddzial.fundusz-silesia.pl/zamowienia_publiczne Katowice: Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl 1 z 5 2014-05-30 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: organizację i przeprowadzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-17 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Masłów: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: 55108-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 6 2012-09-19 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Mysłowice: Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na zadania, dla Sądu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewania gazowe w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeszkolenie osób bezrobotnych na kursach w ramach projektu Kreuj rzeczywistość - Zainwestuj w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Kurs spawania blach i rur metodą MAG proces 136-spoiny pachwinowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl PZ-6380-99/MO/2012 Przemyśl, dnia 01.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamówienie publiczne w zakresie usług finansowanych z FUNDUSZU PRACY Data

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 0612.2012 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/41OA/11/2012 poniżej 200 000 Euro na wznowienie licencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl 1 z 5 2015-06-03 08:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl Zamość: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 212788-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Suchedniów: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas. Numer ogłoszenia: 261342-2010; data zamieszczenia: 23.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Starachowice: Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Przeprowadzenie szkoleń-aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa ciągnika komunalnego z oprzyrządowaniem na potrzeby Biura ds. budowy

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Kelner barman Numer ogłoszenia: 81478 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/ www.zs6.elk.edu.pl Ełk: Dostawę wyposażenia niezbędnego do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Płock: Pełnienie funkcji informatyka odpowiedzialnego za aktualizowanie strony internetowej projektu Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek kucharz małej gastronomii Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. AKTYWNY START - AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN Numer ogłoszenia: 125288-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo