SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O."

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. ZAKRES/ NAZWA NR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. TRASY KABLOWE E - 01 RZUT PRZYZIEMIA. PLAN INSTALACJI E - 02 ROZDZIELNICA TK/1 E - 03 ROZDZIELNICA TK/2 E - 04 WIDOKI ROZDZIELNIC E - 05 SCHEMATY STEROWAŃ E - 06

2 CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych tymczasowego przekrycia namiotowego dwóch istniejących kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy ul. Kartezjusza PODSTAWA OPRACOWANIA - Wytyczne i ustalenia z Inwestorem - Wizja lokalna, - Obowiązujące przepisy i normy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z załącznikami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z załącznikami 2. ZAKRES OPRACOWANIA 1. Zasilanie ze złącza kablowego 2. Rozdzielnice odbiorcze 3. Instalacja oświetlenia 4. Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne kotłowni i wentylacji 5. Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych

3 3. BILANS ENERGETYCZNY OBIEKTU: Moc zapotrzebowana: Pi = Ps = 25,8 kw Dodatkowa ochrona od poraŝeń dla instalacji wewnętrznych samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN S oraz wyłączniki ochronne róŝnicowo-prądowe. 4. ZAGADNIENIA PPOś Obiekt został wyposaŝony w dwa przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu. Wyłącznik dla kortów zlokalizowany na obudowie rozdzielnicy TK/1 przy wejściu do hali. Wyłącznik dla kotłowni na zewnątrz przed wejściem do kotłowni. Wyłączniki oznakować znakiem bezpieczeństwa zgodnie z PN-N Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŝarowe. Zastosować typowe zestawy przeciwpoŝarowych wyłączników prądu wykonane jako p/t. obudowy w kolorze czerwonym z przeszklonymi drzwiczkami, wyposaŝone w przyciski lub łączniki krzywkowe. Obiekt wyposaŝono w oprawy oświetlenia awaryjnego (oprawy wyposaŝone w inwertery z autotestem i integralną baterię o czasie podtrzymania 2 godziny po zaniku napięcia zasilającego), zapewniające natęŝenie światła 1 lx, a przy sprzęcie przeciwpoŝarowym 5 lx. Czas włączenia oświetlenia awaryjnego po zaniku oświetlenia podstawowego mniejszy niŝ 2 sekundy. Oprawy włączone są w układ oświetlenia podstawowego (praca na jasno). Obiekt został wyposaŝony w oświetlone wewnętrzne znaki bezpieczeństwa. WyposaŜone są w piktogramy KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO lub WYJŚCIE EWAKUACYJNE (znaki bezpieczeństwa wyposaŝone są w inwertery z układem autotestu i integralną baterią o czasie podtrzymania 2 godziny po zaniku napięcia zasilającego).

4 Oprawy oświetlenia awaryjnego dobrano zgodnie z normą PN EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 5.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 5.1 Zasilanie ze złącza kablowego Zasilanie obiektu z istniejącego złącza kablowego zasilającego pływalnię. Projektowany kabel YKY 4x35 mm 2 wyprowadzić ze złącza (z górnych zacisków podstawy bezpiecznikowej zlokalizowanej po prawej stronie) do tablicy z wyłącznikiem głównym pływalni. Po prawej stronie istniejącego wyłącznika zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 3x160A z bezpiecznikami typu gg 63A. Od rozłącznika kabel prowadzony w ziemi do rozdzielnicy TK/1 po trasie według rysunku E-01. Zasilanie kotłowni z rozdzielnicy TK/1 kablem YKYŜo 5x16 mm 2 układanym w ziemi do rozdzielnicy TK/2. Kable układane na głębokości 0,7m. Głębokość rowu kablowego 0,8m szerokość 0,4m, na dno rowu naleŝy nasypać 10cm podsypkę z piasku. Na kable naleŝy nasypać 10cm warstwę piasku, następnie 20cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią koloru niebieskiego, folia powinna byś ułoŝona co najmniej 25cm nad kablem. Ziemię ubijać warstwami. Pod drogami, przejazdami i przy skrzyŝowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi kable układać w rurach osłonowych φ110mm. Zachować normatywne odległości kabla od istniejących instalacji podziemnych. 5.2 Rozdzielnice odbiorcze Rozdzielnicę TK/1 montować w obudowie poliestrowej z fundamentem, II klasa izolacji IP44 IK10 na przykład typu SKRF 520/800/1 firmy ZPUE lub podobną. Lokalizacja rozdzielnicy obok drzwi wejściowych do krytej hali na zewnątrz obiektu. WyposaŜenie według schematu z rysunku nr: E-03. Na obudowie zamontować przycisk wyłącznika przeciwpoŝarowego oraz gniazdo wtykowe 2x230V IP44.

5 Rozdzielnicę TK/2 montować w obudowie metalowej IP65 IK10 umieszczonej wewnątrz kotłowni po lewej stronie drzwi wejściowych. Wysokość montaŝu 1,2 metra nad podłogą dół obudowy. WyposaŜenie rozdzielnicy według schematu z rysunku nr: E-04. Na zewnątrz kotłowni w pobliŝu drzwi wejściowych zamontować wyłącznik główny kotłowni. 5.3 Instalacja oświetlenia hali kortów Oświetlenie kortów oprawami świetlówkowymi 3xT16 80W IP40 IK08 przeznaczonymi dla obiektów sportowych. Oprawy zawieszane do konstrukcji wsporczej hali na wysokości 6,9 metra od podłoŝa. Część opraw oznaczonych na planie instalacji symbolem AW wyposaŝone w indywidualne układy oświetlenia awaryjnego. W dwu oprawach montowanych w pobliŝu drzwi wejściowych do hali wyposaŝyć w dwa układy oświetlenia awaryjnego (po zaniku napięcia działają dwie świetlówki) ze względu na zlokalizowany tam sprzęt gaśniczy. Ponadto nad drzwiami wyjściowym zastosowano podświetlane znaki ewakuacyjne działające po zaniku napięcia. Przewody zasilające układać w rurach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji hali. Przewody do podświetlanych znaków ewakuacyjnych EW nad bocznymi drzwiami układane w rurach mocowanych do linek nośnych rozpiętych pomiędzy konstrukcjami stalowymi hali. Sterowanie oświetleniem wyłącznikami umieszczonymi przy drzwiach wejściowych. 5.4 Instalacje elektryczne w kotłowni W kotłowni instalacje układać na tynku na uchwytach. Oprawy oświetleniowe przykręcane do sufitu. Stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44. Podłączenia urządzeń technologicznych dokonywać w porozumieniu z dostawcami urządzeń. Ze względu na zastosowanie przetwornicy częstotliwości w obwodzie wentylatora wyciągowego hali kortów zastosowano kabel w ekranie z taśm stalowych. W zakres niniejszego opracowania wchodzi zasilenie

6 urządzeń. Elementy sterujące nagrzewnic i wentylatorów ujęte w projekcie wentylacji. 5.5 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych Do ochrony odgromowej obiektu zaprojektowano iglice FeZn Φ 18 mm rozmieszczone wokół przekrycia namiotowego w odległości około 20 m od siebie. Wysokość montaŝu górnych krawędzi iglic 11.5 m nad poziomem ziemi. Do montaŝu iglic wykorzystano istniejące maszty oświetleniowe (6 szt) oraz tam gdzie one nie występują maszty z włókna szklanego o wysokości 10 m. Na masztach oświetleniowych przewody odprowadzające z drutu FeZn układać w rurach ochronnych SV 50 mm mocowanych do masztu na wysokość 75 cm ponad górne krawędzie opraw oświetleniowych. Na projektowanych masztach rury osłonowe montować do wysokości 3 m nad poziom gruntu (Szczegóły montaŝu instalacji na masztach pokazane na rysunku E-02). Od masztów przewody odprowadzające układane w ziemi na głębokości 0,6 m w rurach osłonowych do uziomów gruntowych i szpilkowych zlokalizowanych w trawnikach w odległości minimum 3 m od ciągów ruchu pieszego. Połączenie przewodów uziemiających z uziomem gruntowym wykonać poprzez złącza kontrolne umieszczone w puszkach gruntowych w pobliŝu uziomów. Wszystkie zakończenia i połączenia rur uszczelnić przed przenikaniem wody. Uziemienia gruntowe i szpilkowe o oporności 30 Ω. Do uziemienia rozdziału punktu PE w rozdzielnicy TK/1 oraz ochronników przeciwprzepięciowych w rozdzielnicach TK/1 i TK/2 zaprojektowano uziomy szpilkowe o oporności 30 Ω zlokalizowane w pobliŝu rozdzielnic. Uziomy te nie są połączone z uziemieniami instalacji odgromowej. Połączenia wyrównawcze w przekryciu namiotowym wykonać przewodem LYŜo 16 mm2 łączonym do metalowych konstrukcji przekrycia w punktach pokazanych na planie instalacji. Podczas montaŝu sprawdzić ciągłość połączeń pozostałych elementów konstrukcji stalowej pod względem elektrycznym. W przypadku braku połączeń galwanicznych wykonać połączenia przewodem LgY 16 mm 2. Połączenia wyrównawcze połączyć z punktami PE rozdzielnic elektrycznych.

7 W kotłowni wykonać główną szynę wyrównawczą (GSW) z bednarki FeZn 25x4 mm. Do GSW podłączyć metalowe obudowy urządzeń i kanałów, punkt PE rozdzielnicy oraz inne metalowe elementy występujące w kotłowni. 6. BADANIA I POMIARY: Pomiary i próby instalacji naleŝy przeprowadzać w miarę moŝliwości w następującej kolejności i powinny one obejmować: - Sprawdzenie poprawności oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych - Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych - Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych - Sprawdzenie ochrony przeciwporaŝeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - Sprawdzenie działania wyłączników róŝnicowo-prądowych KaŜdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób powinny stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny być wykonywane dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe naleŝy przykładać: - pomiędzy Ŝyły fazowe badanego obwodu - pomiędzy kaŝdą z Ŝył fazowych a Ŝyłą neutralną i ochronną oraz między Ŝyłę neutralną i Ŝyłę ochronną Pomiary rezystancji izolacji w obwodach siłowych naleŝy wykonywać po odłączeniu odbiorników od instalacji W układzie sieci TN-S z wyłącznikiem róŝnicowo-prądowym, po wykonaniu badania wyłącznika, naleŝy sprawdzić ciągłość połączenia z przewodem ochronnym części przewodzących dostępnych urządzeń odbiorczych i klasę ochronności lub styków ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia moŝliwości wykorzystania wyłącznika nadprądowego zwarciowego jako urządzenia wyłączającego przy zwarciach jednofazowych naleŝy wykonać,

8 przy zbocznikowanym wyłączniku róŝnicowo-prądowym pomiary skuteczności ochrony przez pomiar pętli zwarciowej. Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać: - nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji - rodzaj pomiarów i prób - nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby - datę wykonania pomiarów i prób - spis uŝytych przyrządów i ich numery - tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę 7. ZAGADNIENIA BHP Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŝy przeszkolić pracowników i zapoznać z zasadami BHP na budowie. Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a takŝe inne urządzenia tymczasowe na placu budowy muszą być wyposaŝone w sprzęt ochrony przeciwpoŝarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poŝ. NaleŜy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 8. UWAGI KOŃCOWE Całość robót instalacyjno montaŝowych wykonać zgodnie z normą PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 Instalacje elektryczne oraz WTWiORB t. V Instalacje elektryczne. Stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Opracował Paweł Łapiński

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: Budynek zabytkowy dworu - MGOK ADRES BUDOWY: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 18-420

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo