china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy"

Transkrypt

1 ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY INCUBATOR PSTP AMUF QUARTERLY

2 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI China / chiny / 4 The Model of China Technology Business Incubator Model Chińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mexico / meksyk / 8 INCUBATION FOR ENTREPRENEURS THAT VALUE FLEXIBILITY: VIRTUAL INCUBATION INKUBACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CENIĄCYCH ELASTYCZNOŚĆ: WIRTUALNA INKUBACJA france / francja / 12 Montpellier Agglomeration home for your business 16 Aglomeracja Montpellier dom dla twojego biznesu italy / włochy / 16 SCOUTING, THAT IS HOW TO IDENTIFY BUSINESS IDEA AT THE RESEARCH STAGE? SCOUTING, CZYLI JAK ROZPOZNAWAĆ POMYSŁY BIZNESOWE NA ETAPIE BADAŃ? poland / Polska / 20 Incubation of academic entrepreneurship in Polish edition Inkubacja przedsiębiorczości akademickiej w polskim wydaniu 20 EDITORIAL STAFF / REDAKCJA: Anna Tórz-Rzepczyńska, Maciej Nowak DESIGN / PROJEKT: Morski Studio Graficzne PRINTING-HOUSE / DRUKARNIA: Zakłady Poligraficzne Serigraf ISSN // IQ // NR 2 // 2009

3 foreword / SŁOWO WSTĘPNE Nobody needs to be convinced that travels are instructive. New experiences and knowledge may be gained both during real and virtual expeditions. In the special issue of IQ I want to propose you a virtual travel a visit to institutions which all over the world operate in the field of incubation and supporting academic entrepreneurship development. fot. ODONATA I invite you for an expedition to countries from the Polish perspective remote and exotic (Mexico, China) as well as to closer and better-known ones (Italy, France). I wish you a nice travel and unforgettable impressions. Anna Tórz-Rzepczyńska editor-in-chief O tym, że podróże kształcą nie trzeba przekonywać. Nowe doświadczenia i wiedzę można zdobywać zarówno podczas realnych, jak i wirtualnych wypraw. W numerze specjalnym IQ chcę Państwu zaproponować podróż wirtualną wizytę w instytucjach, które na całym świecie zajmują się inkubacją i wspomaganiem rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorczości akademickiej. Zapraszam Państwa na wyprawę zarówno do krajów z polskiej perspektywy odległych i egzotycznych (Meksyk, Chiny), jak i bliższych i lepiej znanych (Włochy, Francja). Życzę przyjemnej podróży i niezapomnianych wrażeń. Anna Tórz-Rzepczyńska redaktor naczelna IQ // NR 2 // 2009 // 3

4 china Lao Chien Tung Shanghai University Science & Technology Park China China Technology Business Incubator (TBI) was originated in the middle 1980s. At present, China has already formed large-scale incubator teams, including not only the comprehensive TBIs, returned oversea student pioneer parks, university science parks, but also a group of specialized TBIs specialized in IT, biological medicine, new materials, environmental conservation, etc. The Model of China Technology Business Incubator Besides incubation space, China TBIs provide traditional services such as property management and business information to newly established firms. A sample survey shows that the newly-established firms have an increasing demand for incubation services, including marketing, financing, consulting, human resources, training and so forth. The service capacity of China TBIs have been confronted with unprecedented challenge. In recent years, China TBIs, especially the national level TBIs, have begun to explore the innovative incubation services. The incubation models widely accepted and successively practiced are Specialized Incubation, introducing Venture Capital and Entrepreneurial Mentor, which have also been included in the 11th Five- Year Planning of Chinese Incubators. Specialized Incubation The Specialized TBIs, mainly focusing on a particular technology field, provide professional services for newly-established firms in this field through the creation of professional management teams and specialized incubation platforms. On one hand, they can provide the entrepreneurs with professional technology platform, containing laboratory apparatus, testing equipment, development tools and so on, which could reduce the input of technical facilities and start-up costs. On the other hand, they could offer specialized incubation services, so that the success rate of newly-established firms in a certain field could be improved. Specialized Incubator has become the important direction of the further development of Chinese Incubators. Incubating of the Entrepreneurial Firms combined with Venture Capital For the startups, the most difficult issue is the lack of money. If the incubators could attract venture capital organizations and cooperate with them, this issue could be relieved and the process of incubation would be accelerated. The incubator could establish good cooperative relationship with VC organizations and recommend an appropriate newly-established firm to them as a potential investment objective. After due diligence, the VC organizations could invest in the targeted company. In this process, the incubator assists the VC organizations in providing value added services and monitoring, acting as an agent. Shanghai Technology Entrepreneurship Foundation for Graduates (STEFG), targeted on technology startups established by graduates In 2006, Shanghai municipal government allocated RMB 100 million to initiate Shanghai Technology Entrepreneurship Foundation for Graduates (STEFG). The STEFG set up application offices in some incubators. The graduate entrepreneurial team which will pass the due diligence and assessment will receive RMB 300,000 as equity capital injection. After 2 years operation, the STEFG will exit the initial investment without premium even if the startup has grown a big success. The team members will get priority to buy the exit share portion. As far as companies not generating profits are 4 / IQ / NR 2 / 2009

5 Lao Chien Tung Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Szanghaju Chiny chiny Model Chińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (CHIP) został stworzony w połowie lat 80-tych. Obecnie w Chinach działają już na dużą skalę zespoły inkubatorów, do których zalicza się nie tylko obejmujące różne dziedziny CHIPy, pionierskie parki adresowane do studentów zagranicznych, uniwersyteckie parki naukowe, ale także grupę wyspecjalizowanych CHIPów zorientowanych na branżę IT, medycynę biologiczną, nowe materiały, ochronę środowiska itd. Model chińskiego Inkubatora rzedsiębiorczości Poza oczywistym elementem oferty, jakim jest przestrzeń inkubacyjna chińskie CHIPy zapewniają tradycyjne usługi takie jak zarządzanie nieruchomościami i dostarczanie informacji biznesowych nowo powstającym firmom. Prowadzone badania dowodzą, że nowo tworzone firmy wykazują rosnący popyt na usługi inkubacyjne, w tym usługi z zakresu marketingu, finansów, doradztwa, zasobów ludzkich, szkoleń itd. Dlatego też zdolność do świadczenia usług przez chińskie CHIPy stanęła w obliczu bezprecedensowego wyzwania. W ostatnich latach chińskie CHIPy, szczególnie CHIPy działające na szczeblu krajowym, zaczęły poszukiwać innowacyjnych usług inkubacyjnych. Powszechnie akceptowane i sukcesywnie włączane do praktyki modele inkubacji, które zostały również wpisane w 11. Pięcioletni Plan dla Chińskich Inkubatorów, to Inkubacja Specjalistyczna oraz wprowadzenie instytucji Mentora Kapitału Ryzyka i Przedsiębiorczości. Inkubacja Specjalistyczna Wyspecjalizowane CHIPy, skupiające się głównie na konkretnej dziedzinie technologii, zapewniają profesjonalne usługi dla nowo powstających firm, głównie poprzez tworzenie profesjonalnych zespołów zarządzających i specjalistycznych platform inkubacyjnych. Z jednej strony mogą one zapewnić przedsiębiorcom profesjonalną platformę technologiczną, wyposażoną w przyrządy laboratoryjne, sprzęt badawczy, narzędzia badawczo-rozwojowe i inne, które mogłyby ograniczyć nakłady na urządzenia techniczne oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez start-upy. Z drugiej strony, mogłyby one oferować specjalistyczne usługi inkubacyjne, tak aby współczynnik powodzenia nowo powstających firm mógł ulec poprawie. Specjalistyczny Inkubator nadał zatem ważny kierunek dalszego rozwoju Chińskich Inkubatorów. Inkubowanie nowo powstających firm połączone z kapitałem wysokiego ryzyka Dla start-upów zazwyczaj największą barierę rozwoju stanowi brak pieniędzy. Gdyby inkubatory były w stanie przyciągnąć organizacje dysponujące kapitałem wysokiego ryzyka i współpracować z nimi, trudności wynikające z tej kwestii byłyby mniejsze, a proces inkubacji zostałby przyspieszony. Inkubator ustanawiałby z organizacjami kapitału wysokiego ryzyka dobre stosunki oparte na wzajemnej współpracy oraz polecałby im odpowiednią nowo utworzoną firmę jako potencjalny cel inwestycyjny. Po przeprowadzeniu badania mającego na celu ocenę aktywności podmiotu, organizacje kapitału wysokiego ryzyka mogłyby inwestować we wskazaną firmę. W tym procesie inkubator wspomaga organizacje kapitału wysokiego ryzyka celem zapewnienia wartości dodanej usług oraz zapewnienia monitoringu, działając jako pośrednik. Szanghajska Fundacja Przedsiębiorczości w Zakresie Technologii dla Absolwentów (STEFG), skierowana na start-upy technologiczne zakładane przez absolwentów W 2006 roku, władze miejskie w Szanghaju przeznaczyły 100 milionów RMB, aby utworzyć Szanghajską Fundację Przedsiębiorczości w Zakresie Technologii dla Absolwentów (STEFG). STEFG założyła biura aplikacyjne w niektórych inkubatorach. Przedsiębiorczy zespół absolwentów, który pozytywnie przejdzie badanie aktywności założonego przez siebie podmiotu gospodarczego oraz uzyska pozytywną ocenę, otrzyma zastrzyk kapitału własnego w wysokości RMB. Po dwóch latach działalności STEFG wyjdzie z początkowej inwestycji bez żadnych dodatkowych dopłat, nawet jeśli start-up odniesie duży sukces. Członkowie zespołu otrzymują pierwszeństwo wykupu części własnych akcji. Jeśli chodzi o firmy nie generujące dochodów, STEFG spisze je na straty po przeprowadzeniu weryfikacji. Inkubator wybierze doświadczony personel, jako trenerów dla każdego start-upu zakładanego przez absolwenta i zapewni księgo- IQ / NR 2 / 2009 / 5

6 china concerned, the STEFG will write them off after verification. The incubator will select experienced managerial personnel as coach for each graduate startup and provide an accountant, helping with daily business. Some incubators will even offer free incubation spaces in order to reduce the initial cost and risk, and improve the success rate of graduate startups. A Service Portfolio Formed by Liaison, Coach and Entrepreneurial Mentor In order to enhance the effectiveness of incubation, China TBIs have always been exploring the individualized and focused incubation services. Therefore the liaisons of TBI should visit entretherefore the liaisons of TBI should visit entrepreneurial firms initiatively in order to get a deep understanding of their situation and requirements. They should become a bridge between entrepreneurs and TBI, and abundant services and supports may be delivered to newly-established firms through them. The second arrangement is the entrepreneurial firm coach system. Considering the demand of firms, the TBIs will invite experienced managerial personnel as coaches. They will build one-toone relationship with a newly-established firm, solve the problem during its development. The coaches, basing on their abilities will provide firms with individualized assistance. For example, some coaches will help with the preparation before the products are launched into the market, some will help to establish fundamental management system, and the others will help to set up performance evaluation system. The TBIs will assess the performance of coaches periodically. TBIs and the annual return of taxes. In 2004, Shanghai became the first city to introduce a list of government-paid services for the newlyestablished firms in TBIs, such as accounting consulting, financing, patent application, technology transfer, and training. All the services are offered by agencies and paid by the government. The coaches and mentors for newly-established firms, after the selection by Shanghai Technology Business Incubation Association, will be recommended to the TBIs. The government will subsidize the expenses for coaches and mentors. In addition, if the incubation service offered by TBIs is certified, the government will also pay the TBIs, in order to encourage TBIs to improve their service level. Innovation Fund for Small, Technology-based Firms The Innovation Fund for Small, Technologybased Firms (Innofund) is a special government fund set up upon the approval of the State Council. As a policy guide fund, the Innofund facilitates and encourages the innovation activities of technology-based STFs and the transformation of research achievements by ways of financing. Without aiming at profit-making for itself, the Innofund is to contribute to the national economic structure adjustment and to economic growth, taking revenue increase and job creations as the reward. Development of Shanghai TBIs Shanghai TBIs has amounted to 35, including 10 national level TBIs, 12 specialized TBIs, and Shanghai International Business Incubator (SIBI) with 6 incubation bases. The Shanghai Technology Business Incubation Association (SHBIA) has been founded. Shanghai cooperated with Montpellier Region, France and set up the business incubation cooperation fund to promote exchanges of their incubators and encourage the newly-established firms to start their business in each other s country. Referring to this model, the Northeast district of England also began their cooperation with Shanghai TBIs last year. The third arrangement is entrepreneurial mentor system. The TBIs will invite successful entrepreneurs, managers of high-growth companies and venture capitalists as entrepreneurial mentors. They will offer consulting and coaching about how to startup a business, industrial information and business administration. Each mentor will be put a liaison at his disposal, in order to keep close contact with the startup companies. The China Government Explore to Buy Incubation Services Previously, the supports from government were mainly the construction investment to 6 / IQ / NR 2 / 2009

7 chiny wego, pomagającego firmie w codziennych czynnościach biznesowych. Niektóre inkubatory będą oferować nawet darmową przestrzeń inkubacyjną, aby ograniczyć początkowe koszty i ryzyko oraz poprawić wskaźnik powodzenia start-upów zakładanych przez absolwentów. Portfolio usług tworzonych przez współpracę, instruowanie i mentora przedsiębiorczości Aby poprawić efektywność inkubacji, chińskie CHIPy zawsze poszukiwały zindywidualizowanych i skoncentrowanych usług inkubacyjnych. Związki CHIPów powinny początkowo przeprowadzać wizyty w nowo powstających firmach, aby dogłębnie zrozumieć ich sytuację i potrzeby. Powinny one stać się pomostem pomiędzy przedsiębiorcami i CHIPami służącym pomocą w dostarczaniu licznych usług i zapewnianiu różnorodnego wsparcia nowo tworzonym firmom. Drugie rozwiązanie to system szkoleń dla nowo tworzonych firm. Uwzględniając popyt ze strony firm, CHIPy zaproszą doświadczony personel do pełnienia funkcji instruktorów. Zbudują oni relacje jeden-do-jeden z nowo utworzoną firmą, rozwiązując problem w momencie jego pojawienia się. Instruktorzy, w oparciu o własne zdolności, zapewnią firmom indywidualne wsparcie. Na przykład, niektórzy trenerzy będą pomagać w przygotowaniach zanim produkty zostaną wprowadzone na rynek, niektórzy będą zapewniać pomoc w tworzeniu podstawowego systemu zarządzania, a inni w tworzeniu systemu oceny wyników. CHIPy będą oceniać dokonania instruktorów okresowo. Trzecie rozwiązanie to system mentorów przedsiębiorczości. CHIPy zapraszają odnoszących sukcesy przedsiębiorców, managerów, odnotowujące wysoki wzrost firmy i inwesorów kapitału wysokiego ryzyka, aby oferowali doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej, informacji przemysłowej i administracji biznesowej, w charakterze mentorów przedsiębiorczości. Każdemu mentorowi będzie przydzielony do dyspozycji współpracownik, w celu zapewnienia ścisłego kontaktu ze start-upami. Rząd chiński poszukuje możliwości zakupu usług inkubacyjnych Wcześniej wsparcie ze strony rządu na rzecz CHIPów dotyczyło głównie inwestycji budowlanych oraz corocznego zwrotu podatków. W 2004 roku Szanghaj stał się pierwszym miastem, które wprowadziło listę usług finansowanych przez rząd, a skierowanych do firm tworzonych w CHIPach. W zakres tych usług weszły księgowość, doradztwo, finansowanie, zastosowanie patentów, transfer technologii i szkolenia. Wszystkie usługi są oferowane przez agencje, a ich koszty są pokrywane przez rząd. Instruktorzy i mentorzy tworzonych firm, po selekcji dokonanej przez Szanghajskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości, zostaną zarekomendowani CHIPom. Rząd będzie subsydiował wydatki ponoszone na działalność instruktorów i mentorów. Poza tym, jeśli usługa inkubacyjna oferowana przez CHIP posiada certyfikat, rząd będzie również płacił CHIPom, aby zachęcić je do podnoszenia poziomu usług. Fundusz Innowacji dla firm bazujących na małej technologii Fundusz Innowacji dla firm bazujących na małej technologii (Innofundusz) to specjalny fundusz rządowy założony przez Radę Państwowa. Jako fundusz realizujący określoną politykę, Innofundusz ułatwia i pobudza działalność innowacyjną małych firm opartych na technologii oraz transformację osiągnięć badawczych poprzez finansowanie. Bez nastawienia na samo osiąganie zysków, Innofundusz przyczynia się również do dopasowania struktury gospodarki narodowej oraz do wzrostu gospodarczego. Nagrodą za te działania jest wzrost dochodów i tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój szanghajskich CHIPów W chwili obecnej działa 35 szanghajskich CHIPów, włączając 10 CHIPów działających na szczeblu krajowym, 12 wyspecjalizowanych CHIPów oraz Szanghajski Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (SIBI), posiadający 6 baz inkubacyjnych. Powołano Szanghajskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości (SHBIA). Szanghaj współpracował z regionem Montpellier we Francji i utworzył fundusz współpracy inkubatorów przedsiębiorczości, aby promować wymianę swoich inkubowanych oraz zachęcać firmy do zakładania działalności w obydwu krajach. Odnosząc się do tego modelu, północnowschodni region Anglii w zeszłym roku również podjął współpracę z szanghajskimi CHIPami. IQ / NR 2 / 2009 / 7

8 Mexico Fernando A. Moya Dávila Division Head of Research and Development ITESM Campus Tampico, Mexico Small businesses play an important role in world economies. In the United States they produce 38% of the National Gross Product and employ more than 50% of the work force 1. Businesses with less than 500 employees give jobs to 70% of the European workforce. In Mexico they are not the exception small businesses represent 90% of the legally established companies and generate 64% of the work force. INCUBATION FOR ENTREPRENEURS THAT VALUE FLEXIBILITY: VIRTUAL INCUBATION In other words, most of the economic activity in Mexico is developed by small businesses. Small businesses contribute more than 40% to the GDP 2. They are a engine of mexican economy and play an important role in job creation, innovative products and new ideas, they are also inspiration to other entrepreneurs. Incubators play a key role in the development of this type of businesses. Incubators are almost the only possibility to get access to affordable consultancy. Entrepreneurs perceive incubators not just as suppliers of coaching, but also as providers of assistance in finding external financing. Incubators are the best observers of entrepreneurial efforts that influence business angels, government and even banks in order to make them provide financing. ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) has been educating and promoting entrepreneurial culture for more than 25 years. Over the past 7 years, ITESM has developed a business incubator model that actually is the reference of the incubation activity in Mexico. Basically, the model consists of coaching the entrepreneur during three stages; preincubation, incubation and postincubation, either using a physical or virtual incubator. The preincubation stage consists of coaching the entrepreneur on writing his or her business plan. On this stage, courses on marketing, finance, operations and human resources are offered in order to support the entrepreneur in writing a viable business plan. The incubation stage requires the entrepreneur to start the business in the real economy providing incubation space to reduce start-up costs. The entrepreneur is trained in strategic planning, valuation and closing deals with potential investors. The postincubation stage requires the entrepreneur to move out of the 8 / IQ / NR 2 / 2009

9 Fernando A. Moya Dávila Dyrektor Wydziału Badań i Rozwoju ITESM Campus Tampico, Meksyk meksyk Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce światowej. W Stanach Zjednoczonych wytwarzają one 38% Produktu Narodowego Brutto i zatrudniają ponad 50% siły roboczej 1. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 500 pracowników zapewniają pracę 70% europejskiej siły roboczej. W Meksyku nie są one wyjątkiem małe przedsiębiorstwa stanowią 90% firm założonych zgodnie z prawem i generują 64% siły roboczej. INKUBACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CENIĄCYCH ELASTYCZNOŚĆ: WIRTUALNA INKUBACJA Innymi słowy, większość działalności gospodarczej w Meksyku jest rozwijana przez małe przedsiębiorstwa. Małe firmy mają ponad 40% udział w PKB 2. Są one motorem meksykańskiej gospodarki i odgrywają ważną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, produktów innowacyjnych i nowych pomysłów oraz stanowią inspirację dla innych przedsiębiorców. Inkubatory odgrywają kluczową rolę w rozwoju tego typu przedsiębiorstw. Stanowią one niemalże jedyną możliwość uzyskania dostępu do usług doradczych w przystępnej cenie. Przedsiębiorcy postrzegają inkubatory nie tylko jako oferentów szkoleń, ale także jako oferentów pomocy w znajdowaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Inkubatory są najlepszymi obserwatorami podejmowanych przez przedsiębiorców wysiłków, które wpływają na aniołów biznesu, rząd a nawet banki tak, aby zapewnić im finansowanie. ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) kształci i prowadzi działania promocyjne w zakresie kultury przedsiębiorczości od ponad 25 lat. Przez ostatnie 7 lat ITESM rozwinął model inkubatora przedsiębiorczości, który obecnie stanowi punkt odniesienia dla działalności inkubacyjnej w Meksyku. Zasadniczo, model ten składa się ze szkolenia przedsiębiorcy, przebiegającego w trzech etapach: preinkubacja, inkubacja i postinkubacja, przy wykorzystaniu albo prawdziwego albo wirtualnego inkubatora. Etap preinkubacji składa się ze szkolenia przedsiębiorcy pod kątem pisania biznesplanu. Na tym etapie oferowane są kursy z zakresu marketingu, finansów, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w celu wsparcia przedsiębiorcy w stworzeniu wykonalnego biznesplanu. Na etapie inkubacji wymagane jest, aby przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w warunkach wolnorynkowych, przy zapewnieniu przestrzeni inkubacyjnej służącej obniżeniu kosztów początkowych. Przedsiębiorca jest szkolony w zakresie planowania strategicznego, dokonywania wyceny, finalizowania kontraktów z potencjalnymi inwestorami. W etapie postinkubacji wymaga się, aby przedsiębiorca opuścił przestrzeń inkubacyjną zapewnianą przez inkubator, nadal jednak oferowane są mu usługi szkoleniowe oraz mentoring. Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym a wirtualnym inkubatorem? W przypadku modelu prawdziwego inkubatora, przedsiębiorcy uzyskują usługi szkoleniowe poprzez bezpośrednie relacje z mentorami. Otrzymują również dostęp do szkoleń i porad specjalistycznych ze strony ekspertów, których spotykają co tydzień. Prawdziwy inkubator intensywnie wykorzystuje platformę technologiczną zwaną Emprendetec.com (www.emprendetec.com). Zachęca się przedsiębiorców i mentorów do używania tego portalu internetowego w przypadku jakiejkolwiek komunikacji prowadzonej on-line. e oraz wszystkie przesyłane dokumenty podlegają kodowaniu czyniąc tym samym Emprendetec.com najbezpieczniejszą formą pracy. Z drugiej strony, wirtualna inkubacja nie oferuje żadnych kontaktów bezpośrednich, a jedynie usługi on-line dostęp do szkoleń i mentoringu. Przedsiębiorcy kontaktują się ze swoim mentorem poprzez Emprendetec.com i w sieci uzyskują dostęp do szkoleń dotyczących różnych obszarów biznesowych. Emprendetec.com jest bardzo ustrukturalizowanym i bezpiecznym portalem internetowym. Stanowi narzędzie technologiczne, które zapewnia wsparcie przedsiębiorcom zainteresowanym tworzeniem, rozwijaniem lub IQ / NR 2 / 2009 / 9

10 mexico incubation space provided by the incubator but still offers coaching and tutoring services. What is the difference between a real and virtual incubator? In a real incubator model, entrepreneurs receive coaching in face to face relations with tutors. Also, they receive training and specialized advice from experts that they meet every week. The real incubator uses intensively a technological platform called Emprendetec.com (www.emprendetec.com). Entrepreneurs and tutors are encouraged to use this Internet portal for all the on-line communication. s and all documents posted are encrypted making Emprendetec. com the most secure form of working. On the other hand, virtual incubation offers no face to face contact, only on-line services access to coaching, tutoring and training. Entrepreneurs contact their tutor via Emprendetec.com and receive on-line training in different business areas. Emprendetec.com is a very well structured and secure Internet portal. It is a technological tool that provides support to entrepreneurs interested in creating, developing or improving a small business. Emprendetec. com accomplishes two functions: being a complementary tool for products and services offered by the incubators of the ITESM system and being the virtual incubator for those entrepreneurs that look for a tool that is available, flexible and secure at any time and place. Entrepreneurs send questions and receive answers on how to create a small business starting with the business plan. An entrepreneur is required to take course on-line and to prepare a business plan at the same time. Tutor all the time coaches the entrepreneur and monitors the whole process. Online advice is delivered in the fields such as patents and trademarks, business plan formats, development of business opportunities, financial sources, marketing, international marketing, operations, legal aspects, human resources, accounting, etc. For more specific questions, the virtual incubator searches for a specialist that is able to respond accurately. Fortunately, being a part of the university system with more than 10,000 professors and researchers makes such a search relatively easy. The business incubator is obliged to respond in no more than 24 hours. Virtual incubation has many advantages. Firstly, it gives flexibility to entrepreneurs allowing them to work at the same time. Secondly, it allows entrepreneurs to receive training at the pace that is appropriate for them. And thirdly, it provides specialized advice from a network of researchers, professors and business specialists that belong to an accredited university system. If you are trapped with rigid schedules but want to start up a new venture, probably virtual incubation is for you. Do not hesitate to visit or any virtual incubator of your interest. 1 Dennis, William T., William C. Dunkelberg, and Jeffrey S. Van Hulle, 1988, Small Business and Banks: United States (N.F.I.B. Foundation Washington, D.C.); Brown, Charles, James Hamilton, and James Medoff, 1990, Employers Large and Small (Harvard University Press, Cambridge, Mass.) 2 Boletín Secretaría de Economía, Vol 1 No. 2, feb / IQ / NR 2 / 2009

11 meksyk ulepszaniem małej firmy. Emprendetec. com spełnia dwie funkcje: stanowi narzędzie uzupełniające względem produktów i usług oferowanych przez inkubatory należące do systemu ITESM oraz wirtualny inkubator dla tych przedsiębiorców, którzy poszukują narzędzia dostępnego, elastycznego i bezpiecznego w każdym czasie i miejscu. Przedsiębiorcy przesyłają pytania i otrzymują odpowiedzi dotyczące tego, jak zakładać małe firmy, począwszy od biznesplanu. Wymagane jest, aby przedsiębiorca uczestniczył w kursie on-line oraz aby jednocześnie przygotowywał biznesplan. Mentor cały czas instruuje przedsiębiorcę oraz monitoruje proces. Porady on-line są zapewniane w takich dziedzinach jak patenty i znaki handlowe, formaty biznesplanów, możliwości rozwoju działalności biznesowej, źródła finansowania, marketing, marketing międzynarodowy, prowadzenie działalności, aspekty prawne, zasoby ludzkie, księgowość itd. W odniesieniu do bardziej specyficznych pytań, wirtualny inkubator szuka specjalisty, który jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Na szczęście, bycie częścią systemu uniwersyteckiego posiadającego ponad profesorów i badaczy sprawia, że takie poszukiwanie jest stosunkowo proste. Inkubator przedsiębiorczości jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Inkubacja wirtualna posiada wiele zalet. Po pierwsze, zapewnia elastyczność dla przedsiębiorców, pozwalając im jednocześnie pracować. Po drugie, pozwala przedsiębiorcom uzyskać dostęp do szkoleń w tempie, które jest dla nich odpowiednie. Po trzecie, zapewnia specjalistyczne porady w ramach sieci badaczy, profesorów i specjalistów biznesowych, którzy należą do akredytowanego systemu uniwersyteckiego. Jeśli ograniczają cię sztywne schematy, ale chcesz rozpocząć nowe przedsięwzięcie, prawdopodobnie wirtualny inkubator jest dla ciebie. Nie wahaj się i odwiedź lub inny wirtualny inkubator, którym jesteś zainteresowany. 1 Dennis, William T., William C. Dunkelberg, and Jeffrey S. Van Hulle, 1988, Small Business and Banks: United States (N.F.I.B. Foundation Washington, D.C.); Brown, Charles, James Hamilton, and James Medoff, 1990, Employers Large and Small (Harvard University Press, Cambridge, Mass.) 2 Boletín Secretaría de Economía, Tom 1 Nr 2, luty 2002 IQ / NR 2 / 2009 / 11

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo