china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy"

Transkrypt

1 ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY INCUBATOR PSTP AMUF QUARTERLY

2 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI China / chiny / 4 The Model of China Technology Business Incubator Model Chińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mexico / meksyk / 8 INCUBATION FOR ENTREPRENEURS THAT VALUE FLEXIBILITY: VIRTUAL INCUBATION INKUBACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CENIĄCYCH ELASTYCZNOŚĆ: WIRTUALNA INKUBACJA france / francja / 12 Montpellier Agglomeration home for your business 16 Aglomeracja Montpellier dom dla twojego biznesu italy / włochy / 16 SCOUTING, THAT IS HOW TO IDENTIFY BUSINESS IDEA AT THE RESEARCH STAGE? SCOUTING, CZYLI JAK ROZPOZNAWAĆ POMYSŁY BIZNESOWE NA ETAPIE BADAŃ? poland / Polska / 20 Incubation of academic entrepreneurship in Polish edition Inkubacja przedsiębiorczości akademickiej w polskim wydaniu 20 EDITORIAL STAFF / REDAKCJA: Anna Tórz-Rzepczyńska, Maciej Nowak DESIGN / PROJEKT: Morski Studio Graficzne PRINTING-HOUSE / DRUKARNIA: Zakłady Poligraficzne Serigraf ISSN // IQ // NR 2 // 2009

3 foreword / SŁOWO WSTĘPNE Nobody needs to be convinced that travels are instructive. New experiences and knowledge may be gained both during real and virtual expeditions. In the special issue of IQ I want to propose you a virtual travel a visit to institutions which all over the world operate in the field of incubation and supporting academic entrepreneurship development. fot. ODONATA I invite you for an expedition to countries from the Polish perspective remote and exotic (Mexico, China) as well as to closer and better-known ones (Italy, France). I wish you a nice travel and unforgettable impressions. Anna Tórz-Rzepczyńska editor-in-chief O tym, że podróże kształcą nie trzeba przekonywać. Nowe doświadczenia i wiedzę można zdobywać zarówno podczas realnych, jak i wirtualnych wypraw. W numerze specjalnym IQ chcę Państwu zaproponować podróż wirtualną wizytę w instytucjach, które na całym świecie zajmują się inkubacją i wspomaganiem rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorczości akademickiej. Zapraszam Państwa na wyprawę zarówno do krajów z polskiej perspektywy odległych i egzotycznych (Meksyk, Chiny), jak i bliższych i lepiej znanych (Włochy, Francja). Życzę przyjemnej podróży i niezapomnianych wrażeń. Anna Tórz-Rzepczyńska redaktor naczelna IQ // NR 2 // 2009 // 3

4 china Lao Chien Tung Shanghai University Science & Technology Park China China Technology Business Incubator (TBI) was originated in the middle 1980s. At present, China has already formed large-scale incubator teams, including not only the comprehensive TBIs, returned oversea student pioneer parks, university science parks, but also a group of specialized TBIs specialized in IT, biological medicine, new materials, environmental conservation, etc. The Model of China Technology Business Incubator Besides incubation space, China TBIs provide traditional services such as property management and business information to newly established firms. A sample survey shows that the newly-established firms have an increasing demand for incubation services, including marketing, financing, consulting, human resources, training and so forth. The service capacity of China TBIs have been confronted with unprecedented challenge. In recent years, China TBIs, especially the national level TBIs, have begun to explore the innovative incubation services. The incubation models widely accepted and successively practiced are Specialized Incubation, introducing Venture Capital and Entrepreneurial Mentor, which have also been included in the 11th Five- Year Planning of Chinese Incubators. Specialized Incubation The Specialized TBIs, mainly focusing on a particular technology field, provide professional services for newly-established firms in this field through the creation of professional management teams and specialized incubation platforms. On one hand, they can provide the entrepreneurs with professional technology platform, containing laboratory apparatus, testing equipment, development tools and so on, which could reduce the input of technical facilities and start-up costs. On the other hand, they could offer specialized incubation services, so that the success rate of newly-established firms in a certain field could be improved. Specialized Incubator has become the important direction of the further development of Chinese Incubators. Incubating of the Entrepreneurial Firms combined with Venture Capital For the startups, the most difficult issue is the lack of money. If the incubators could attract venture capital organizations and cooperate with them, this issue could be relieved and the process of incubation would be accelerated. The incubator could establish good cooperative relationship with VC organizations and recommend an appropriate newly-established firm to them as a potential investment objective. After due diligence, the VC organizations could invest in the targeted company. In this process, the incubator assists the VC organizations in providing value added services and monitoring, acting as an agent. Shanghai Technology Entrepreneurship Foundation for Graduates (STEFG), targeted on technology startups established by graduates In 2006, Shanghai municipal government allocated RMB 100 million to initiate Shanghai Technology Entrepreneurship Foundation for Graduates (STEFG). The STEFG set up application offices in some incubators. The graduate entrepreneurial team which will pass the due diligence and assessment will receive RMB 300,000 as equity capital injection. After 2 years operation, the STEFG will exit the initial investment without premium even if the startup has grown a big success. The team members will get priority to buy the exit share portion. As far as companies not generating profits are 4 / IQ / NR 2 / 2009

5 Lao Chien Tung Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Szanghaju Chiny chiny Model Chińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (CHIP) został stworzony w połowie lat 80-tych. Obecnie w Chinach działają już na dużą skalę zespoły inkubatorów, do których zalicza się nie tylko obejmujące różne dziedziny CHIPy, pionierskie parki adresowane do studentów zagranicznych, uniwersyteckie parki naukowe, ale także grupę wyspecjalizowanych CHIPów zorientowanych na branżę IT, medycynę biologiczną, nowe materiały, ochronę środowiska itd. Model chińskiego Inkubatora rzedsiębiorczości Poza oczywistym elementem oferty, jakim jest przestrzeń inkubacyjna chińskie CHIPy zapewniają tradycyjne usługi takie jak zarządzanie nieruchomościami i dostarczanie informacji biznesowych nowo powstającym firmom. Prowadzone badania dowodzą, że nowo tworzone firmy wykazują rosnący popyt na usługi inkubacyjne, w tym usługi z zakresu marketingu, finansów, doradztwa, zasobów ludzkich, szkoleń itd. Dlatego też zdolność do świadczenia usług przez chińskie CHIPy stanęła w obliczu bezprecedensowego wyzwania. W ostatnich latach chińskie CHIPy, szczególnie CHIPy działające na szczeblu krajowym, zaczęły poszukiwać innowacyjnych usług inkubacyjnych. Powszechnie akceptowane i sukcesywnie włączane do praktyki modele inkubacji, które zostały również wpisane w 11. Pięcioletni Plan dla Chińskich Inkubatorów, to Inkubacja Specjalistyczna oraz wprowadzenie instytucji Mentora Kapitału Ryzyka i Przedsiębiorczości. Inkubacja Specjalistyczna Wyspecjalizowane CHIPy, skupiające się głównie na konkretnej dziedzinie technologii, zapewniają profesjonalne usługi dla nowo powstających firm, głównie poprzez tworzenie profesjonalnych zespołów zarządzających i specjalistycznych platform inkubacyjnych. Z jednej strony mogą one zapewnić przedsiębiorcom profesjonalną platformę technologiczną, wyposażoną w przyrządy laboratoryjne, sprzęt badawczy, narzędzia badawczo-rozwojowe i inne, które mogłyby ograniczyć nakłady na urządzenia techniczne oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez start-upy. Z drugiej strony, mogłyby one oferować specjalistyczne usługi inkubacyjne, tak aby współczynnik powodzenia nowo powstających firm mógł ulec poprawie. Specjalistyczny Inkubator nadał zatem ważny kierunek dalszego rozwoju Chińskich Inkubatorów. Inkubowanie nowo powstających firm połączone z kapitałem wysokiego ryzyka Dla start-upów zazwyczaj największą barierę rozwoju stanowi brak pieniędzy. Gdyby inkubatory były w stanie przyciągnąć organizacje dysponujące kapitałem wysokiego ryzyka i współpracować z nimi, trudności wynikające z tej kwestii byłyby mniejsze, a proces inkubacji zostałby przyspieszony. Inkubator ustanawiałby z organizacjami kapitału wysokiego ryzyka dobre stosunki oparte na wzajemnej współpracy oraz polecałby im odpowiednią nowo utworzoną firmę jako potencjalny cel inwestycyjny. Po przeprowadzeniu badania mającego na celu ocenę aktywności podmiotu, organizacje kapitału wysokiego ryzyka mogłyby inwestować we wskazaną firmę. W tym procesie inkubator wspomaga organizacje kapitału wysokiego ryzyka celem zapewnienia wartości dodanej usług oraz zapewnienia monitoringu, działając jako pośrednik. Szanghajska Fundacja Przedsiębiorczości w Zakresie Technologii dla Absolwentów (STEFG), skierowana na start-upy technologiczne zakładane przez absolwentów W 2006 roku, władze miejskie w Szanghaju przeznaczyły 100 milionów RMB, aby utworzyć Szanghajską Fundację Przedsiębiorczości w Zakresie Technologii dla Absolwentów (STEFG). STEFG założyła biura aplikacyjne w niektórych inkubatorach. Przedsiębiorczy zespół absolwentów, który pozytywnie przejdzie badanie aktywności założonego przez siebie podmiotu gospodarczego oraz uzyska pozytywną ocenę, otrzyma zastrzyk kapitału własnego w wysokości RMB. Po dwóch latach działalności STEFG wyjdzie z początkowej inwestycji bez żadnych dodatkowych dopłat, nawet jeśli start-up odniesie duży sukces. Członkowie zespołu otrzymują pierwszeństwo wykupu części własnych akcji. Jeśli chodzi o firmy nie generujące dochodów, STEFG spisze je na straty po przeprowadzeniu weryfikacji. Inkubator wybierze doświadczony personel, jako trenerów dla każdego start-upu zakładanego przez absolwenta i zapewni księgo- IQ / NR 2 / 2009 / 5

6 china concerned, the STEFG will write them off after verification. The incubator will select experienced managerial personnel as coach for each graduate startup and provide an accountant, helping with daily business. Some incubators will even offer free incubation spaces in order to reduce the initial cost and risk, and improve the success rate of graduate startups. A Service Portfolio Formed by Liaison, Coach and Entrepreneurial Mentor In order to enhance the effectiveness of incubation, China TBIs have always been exploring the individualized and focused incubation services. Therefore the liaisons of TBI should visit entretherefore the liaisons of TBI should visit entrepreneurial firms initiatively in order to get a deep understanding of their situation and requirements. They should become a bridge between entrepreneurs and TBI, and abundant services and supports may be delivered to newly-established firms through them. The second arrangement is the entrepreneurial firm coach system. Considering the demand of firms, the TBIs will invite experienced managerial personnel as coaches. They will build one-toone relationship with a newly-established firm, solve the problem during its development. The coaches, basing on their abilities will provide firms with individualized assistance. For example, some coaches will help with the preparation before the products are launched into the market, some will help to establish fundamental management system, and the others will help to set up performance evaluation system. The TBIs will assess the performance of coaches periodically. TBIs and the annual return of taxes. In 2004, Shanghai became the first city to introduce a list of government-paid services for the newlyestablished firms in TBIs, such as accounting consulting, financing, patent application, technology transfer, and training. All the services are offered by agencies and paid by the government. The coaches and mentors for newly-established firms, after the selection by Shanghai Technology Business Incubation Association, will be recommended to the TBIs. The government will subsidize the expenses for coaches and mentors. In addition, if the incubation service offered by TBIs is certified, the government will also pay the TBIs, in order to encourage TBIs to improve their service level. Innovation Fund for Small, Technology-based Firms The Innovation Fund for Small, Technologybased Firms (Innofund) is a special government fund set up upon the approval of the State Council. As a policy guide fund, the Innofund facilitates and encourages the innovation activities of technology-based STFs and the transformation of research achievements by ways of financing. Without aiming at profit-making for itself, the Innofund is to contribute to the national economic structure adjustment and to economic growth, taking revenue increase and job creations as the reward. Development of Shanghai TBIs Shanghai TBIs has amounted to 35, including 10 national level TBIs, 12 specialized TBIs, and Shanghai International Business Incubator (SIBI) with 6 incubation bases. The Shanghai Technology Business Incubation Association (SHBIA) has been founded. Shanghai cooperated with Montpellier Region, France and set up the business incubation cooperation fund to promote exchanges of their incubators and encourage the newly-established firms to start their business in each other s country. Referring to this model, the Northeast district of England also began their cooperation with Shanghai TBIs last year. The third arrangement is entrepreneurial mentor system. The TBIs will invite successful entrepreneurs, managers of high-growth companies and venture capitalists as entrepreneurial mentors. They will offer consulting and coaching about how to startup a business, industrial information and business administration. Each mentor will be put a liaison at his disposal, in order to keep close contact with the startup companies. The China Government Explore to Buy Incubation Services Previously, the supports from government were mainly the construction investment to 6 / IQ / NR 2 / 2009

7 chiny wego, pomagającego firmie w codziennych czynnościach biznesowych. Niektóre inkubatory będą oferować nawet darmową przestrzeń inkubacyjną, aby ograniczyć początkowe koszty i ryzyko oraz poprawić wskaźnik powodzenia start-upów zakładanych przez absolwentów. Portfolio usług tworzonych przez współpracę, instruowanie i mentora przedsiębiorczości Aby poprawić efektywność inkubacji, chińskie CHIPy zawsze poszukiwały zindywidualizowanych i skoncentrowanych usług inkubacyjnych. Związki CHIPów powinny początkowo przeprowadzać wizyty w nowo powstających firmach, aby dogłębnie zrozumieć ich sytuację i potrzeby. Powinny one stać się pomostem pomiędzy przedsiębiorcami i CHIPami służącym pomocą w dostarczaniu licznych usług i zapewnianiu różnorodnego wsparcia nowo tworzonym firmom. Drugie rozwiązanie to system szkoleń dla nowo tworzonych firm. Uwzględniając popyt ze strony firm, CHIPy zaproszą doświadczony personel do pełnienia funkcji instruktorów. Zbudują oni relacje jeden-do-jeden z nowo utworzoną firmą, rozwiązując problem w momencie jego pojawienia się. Instruktorzy, w oparciu o własne zdolności, zapewnią firmom indywidualne wsparcie. Na przykład, niektórzy trenerzy będą pomagać w przygotowaniach zanim produkty zostaną wprowadzone na rynek, niektórzy będą zapewniać pomoc w tworzeniu podstawowego systemu zarządzania, a inni w tworzeniu systemu oceny wyników. CHIPy będą oceniać dokonania instruktorów okresowo. Trzecie rozwiązanie to system mentorów przedsiębiorczości. CHIPy zapraszają odnoszących sukcesy przedsiębiorców, managerów, odnotowujące wysoki wzrost firmy i inwesorów kapitału wysokiego ryzyka, aby oferowali doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej, informacji przemysłowej i administracji biznesowej, w charakterze mentorów przedsiębiorczości. Każdemu mentorowi będzie przydzielony do dyspozycji współpracownik, w celu zapewnienia ścisłego kontaktu ze start-upami. Rząd chiński poszukuje możliwości zakupu usług inkubacyjnych Wcześniej wsparcie ze strony rządu na rzecz CHIPów dotyczyło głównie inwestycji budowlanych oraz corocznego zwrotu podatków. W 2004 roku Szanghaj stał się pierwszym miastem, które wprowadziło listę usług finansowanych przez rząd, a skierowanych do firm tworzonych w CHIPach. W zakres tych usług weszły księgowość, doradztwo, finansowanie, zastosowanie patentów, transfer technologii i szkolenia. Wszystkie usługi są oferowane przez agencje, a ich koszty są pokrywane przez rząd. Instruktorzy i mentorzy tworzonych firm, po selekcji dokonanej przez Szanghajskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości, zostaną zarekomendowani CHIPom. Rząd będzie subsydiował wydatki ponoszone na działalność instruktorów i mentorów. Poza tym, jeśli usługa inkubacyjna oferowana przez CHIP posiada certyfikat, rząd będzie również płacił CHIPom, aby zachęcić je do podnoszenia poziomu usług. Fundusz Innowacji dla firm bazujących na małej technologii Fundusz Innowacji dla firm bazujących na małej technologii (Innofundusz) to specjalny fundusz rządowy założony przez Radę Państwowa. Jako fundusz realizujący określoną politykę, Innofundusz ułatwia i pobudza działalność innowacyjną małych firm opartych na technologii oraz transformację osiągnięć badawczych poprzez finansowanie. Bez nastawienia na samo osiąganie zysków, Innofundusz przyczynia się również do dopasowania struktury gospodarki narodowej oraz do wzrostu gospodarczego. Nagrodą za te działania jest wzrost dochodów i tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój szanghajskich CHIPów W chwili obecnej działa 35 szanghajskich CHIPów, włączając 10 CHIPów działających na szczeblu krajowym, 12 wyspecjalizowanych CHIPów oraz Szanghajski Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (SIBI), posiadający 6 baz inkubacyjnych. Powołano Szanghajskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości (SHBIA). Szanghaj współpracował z regionem Montpellier we Francji i utworzył fundusz współpracy inkubatorów przedsiębiorczości, aby promować wymianę swoich inkubowanych oraz zachęcać firmy do zakładania działalności w obydwu krajach. Odnosząc się do tego modelu, północnowschodni region Anglii w zeszłym roku również podjął współpracę z szanghajskimi CHIPami. IQ / NR 2 / 2009 / 7

8 Mexico Fernando A. Moya Dávila Division Head of Research and Development ITESM Campus Tampico, Mexico Small businesses play an important role in world economies. In the United States they produce 38% of the National Gross Product and employ more than 50% of the work force 1. Businesses with less than 500 employees give jobs to 70% of the European workforce. In Mexico they are not the exception small businesses represent 90% of the legally established companies and generate 64% of the work force. INCUBATION FOR ENTREPRENEURS THAT VALUE FLEXIBILITY: VIRTUAL INCUBATION In other words, most of the economic activity in Mexico is developed by small businesses. Small businesses contribute more than 40% to the GDP 2. They are a engine of mexican economy and play an important role in job creation, innovative products and new ideas, they are also inspiration to other entrepreneurs. Incubators play a key role in the development of this type of businesses. Incubators are almost the only possibility to get access to affordable consultancy. Entrepreneurs perceive incubators not just as suppliers of coaching, but also as providers of assistance in finding external financing. Incubators are the best observers of entrepreneurial efforts that influence business angels, government and even banks in order to make them provide financing. ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) has been educating and promoting entrepreneurial culture for more than 25 years. Over the past 7 years, ITESM has developed a business incubator model that actually is the reference of the incubation activity in Mexico. Basically, the model consists of coaching the entrepreneur during three stages; preincubation, incubation and postincubation, either using a physical or virtual incubator. The preincubation stage consists of coaching the entrepreneur on writing his or her business plan. On this stage, courses on marketing, finance, operations and human resources are offered in order to support the entrepreneur in writing a viable business plan. The incubation stage requires the entrepreneur to start the business in the real economy providing incubation space to reduce start-up costs. The entrepreneur is trained in strategic planning, valuation and closing deals with potential investors. The postincubation stage requires the entrepreneur to move out of the 8 / IQ / NR 2 / 2009

9 Fernando A. Moya Dávila Dyrektor Wydziału Badań i Rozwoju ITESM Campus Tampico, Meksyk meksyk Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce światowej. W Stanach Zjednoczonych wytwarzają one 38% Produktu Narodowego Brutto i zatrudniają ponad 50% siły roboczej 1. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 500 pracowników zapewniają pracę 70% europejskiej siły roboczej. W Meksyku nie są one wyjątkiem małe przedsiębiorstwa stanowią 90% firm założonych zgodnie z prawem i generują 64% siły roboczej. INKUBACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CENIĄCYCH ELASTYCZNOŚĆ: WIRTUALNA INKUBACJA Innymi słowy, większość działalności gospodarczej w Meksyku jest rozwijana przez małe przedsiębiorstwa. Małe firmy mają ponad 40% udział w PKB 2. Są one motorem meksykańskiej gospodarki i odgrywają ważną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, produktów innowacyjnych i nowych pomysłów oraz stanowią inspirację dla innych przedsiębiorców. Inkubatory odgrywają kluczową rolę w rozwoju tego typu przedsiębiorstw. Stanowią one niemalże jedyną możliwość uzyskania dostępu do usług doradczych w przystępnej cenie. Przedsiębiorcy postrzegają inkubatory nie tylko jako oferentów szkoleń, ale także jako oferentów pomocy w znajdowaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Inkubatory są najlepszymi obserwatorami podejmowanych przez przedsiębiorców wysiłków, które wpływają na aniołów biznesu, rząd a nawet banki tak, aby zapewnić im finansowanie. ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) kształci i prowadzi działania promocyjne w zakresie kultury przedsiębiorczości od ponad 25 lat. Przez ostatnie 7 lat ITESM rozwinął model inkubatora przedsiębiorczości, który obecnie stanowi punkt odniesienia dla działalności inkubacyjnej w Meksyku. Zasadniczo, model ten składa się ze szkolenia przedsiębiorcy, przebiegającego w trzech etapach: preinkubacja, inkubacja i postinkubacja, przy wykorzystaniu albo prawdziwego albo wirtualnego inkubatora. Etap preinkubacji składa się ze szkolenia przedsiębiorcy pod kątem pisania biznesplanu. Na tym etapie oferowane są kursy z zakresu marketingu, finansów, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w celu wsparcia przedsiębiorcy w stworzeniu wykonalnego biznesplanu. Na etapie inkubacji wymagane jest, aby przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w warunkach wolnorynkowych, przy zapewnieniu przestrzeni inkubacyjnej służącej obniżeniu kosztów początkowych. Przedsiębiorca jest szkolony w zakresie planowania strategicznego, dokonywania wyceny, finalizowania kontraktów z potencjalnymi inwestorami. W etapie postinkubacji wymaga się, aby przedsiębiorca opuścił przestrzeń inkubacyjną zapewnianą przez inkubator, nadal jednak oferowane są mu usługi szkoleniowe oraz mentoring. Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym a wirtualnym inkubatorem? W przypadku modelu prawdziwego inkubatora, przedsiębiorcy uzyskują usługi szkoleniowe poprzez bezpośrednie relacje z mentorami. Otrzymują również dostęp do szkoleń i porad specjalistycznych ze strony ekspertów, których spotykają co tydzień. Prawdziwy inkubator intensywnie wykorzystuje platformę technologiczną zwaną Emprendetec.com ( Zachęca się przedsiębiorców i mentorów do używania tego portalu internetowego w przypadku jakiejkolwiek komunikacji prowadzonej on-line. e oraz wszystkie przesyłane dokumenty podlegają kodowaniu czyniąc tym samym Emprendetec.com najbezpieczniejszą formą pracy. Z drugiej strony, wirtualna inkubacja nie oferuje żadnych kontaktów bezpośrednich, a jedynie usługi on-line dostęp do szkoleń i mentoringu. Przedsiębiorcy kontaktują się ze swoim mentorem poprzez Emprendetec.com i w sieci uzyskują dostęp do szkoleń dotyczących różnych obszarów biznesowych. Emprendetec.com jest bardzo ustrukturalizowanym i bezpiecznym portalem internetowym. Stanowi narzędzie technologiczne, które zapewnia wsparcie przedsiębiorcom zainteresowanym tworzeniem, rozwijaniem lub IQ / NR 2 / 2009 / 9

10 mexico incubation space provided by the incubator but still offers coaching and tutoring services. What is the difference between a real and virtual incubator? In a real incubator model, entrepreneurs receive coaching in face to face relations with tutors. Also, they receive training and specialized advice from experts that they meet every week. The real incubator uses intensively a technological platform called Emprendetec.com ( Entrepreneurs and tutors are encouraged to use this Internet portal for all the on-line communication. s and all documents posted are encrypted making Emprendetec. com the most secure form of working. On the other hand, virtual incubation offers no face to face contact, only on-line services access to coaching, tutoring and training. Entrepreneurs contact their tutor via Emprendetec.com and receive on-line training in different business areas. Emprendetec.com is a very well structured and secure Internet portal. It is a technological tool that provides support to entrepreneurs interested in creating, developing or improving a small business. Emprendetec. com accomplishes two functions: being a complementary tool for products and services offered by the incubators of the ITESM system and being the virtual incubator for those entrepreneurs that look for a tool that is available, flexible and secure at any time and place. Entrepreneurs send questions and receive answers on how to create a small business starting with the business plan. An entrepreneur is required to take course on-line and to prepare a business plan at the same time. Tutor all the time coaches the entrepreneur and monitors the whole process. Online advice is delivered in the fields such as patents and trademarks, business plan formats, development of business opportunities, financial sources, marketing, international marketing, operations, legal aspects, human resources, accounting, etc. For more specific questions, the virtual incubator searches for a specialist that is able to respond accurately. Fortunately, being a part of the university system with more than 10,000 professors and researchers makes such a search relatively easy. The business incubator is obliged to respond in no more than 24 hours. Virtual incubation has many advantages. Firstly, it gives flexibility to entrepreneurs allowing them to work at the same time. Secondly, it allows entrepreneurs to receive training at the pace that is appropriate for them. And thirdly, it provides specialized advice from a network of researchers, professors and business specialists that belong to an accredited university system. If you are trapped with rigid schedules but want to start up a new venture, probably virtual incubation is for you. Do not hesitate to visit or any virtual incubator of your interest. 1 Dennis, William T., William C. Dunkelberg, and Jeffrey S. Van Hulle, 1988, Small Business and Banks: United States (N.F.I.B. Foundation Washington, D.C.); Brown, Charles, James Hamilton, and James Medoff, 1990, Employers Large and Small (Harvard University Press, Cambridge, Mass.) 2 Boletín Secretaría de Economía, Vol 1 No. 2, feb / IQ / NR 2 / 2009

11 meksyk ulepszaniem małej firmy. Emprendetec. com spełnia dwie funkcje: stanowi narzędzie uzupełniające względem produktów i usług oferowanych przez inkubatory należące do systemu ITESM oraz wirtualny inkubator dla tych przedsiębiorców, którzy poszukują narzędzia dostępnego, elastycznego i bezpiecznego w każdym czasie i miejscu. Przedsiębiorcy przesyłają pytania i otrzymują odpowiedzi dotyczące tego, jak zakładać małe firmy, począwszy od biznesplanu. Wymagane jest, aby przedsiębiorca uczestniczył w kursie on-line oraz aby jednocześnie przygotowywał biznesplan. Mentor cały czas instruuje przedsiębiorcę oraz monitoruje proces. Porady on-line są zapewniane w takich dziedzinach jak patenty i znaki handlowe, formaty biznesplanów, możliwości rozwoju działalności biznesowej, źródła finansowania, marketing, marketing międzynarodowy, prowadzenie działalności, aspekty prawne, zasoby ludzkie, księgowość itd. W odniesieniu do bardziej specyficznych pytań, wirtualny inkubator szuka specjalisty, który jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Na szczęście, bycie częścią systemu uniwersyteckiego posiadającego ponad profesorów i badaczy sprawia, że takie poszukiwanie jest stosunkowo proste. Inkubator przedsiębiorczości jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Inkubacja wirtualna posiada wiele zalet. Po pierwsze, zapewnia elastyczność dla przedsiębiorców, pozwalając im jednocześnie pracować. Po drugie, pozwala przedsiębiorcom uzyskać dostęp do szkoleń w tempie, które jest dla nich odpowiednie. Po trzecie, zapewnia specjalistyczne porady w ramach sieci badaczy, profesorów i specjalistów biznesowych, którzy należą do akredytowanego systemu uniwersyteckiego. Jeśli ograniczają cię sztywne schematy, ale chcesz rozpocząć nowe przedsięwzięcie, prawdopodobnie wirtualny inkubator jest dla ciebie. Nie wahaj się i odwiedź lub inny wirtualny inkubator, którym jesteś zainteresowany. 1 Dennis, William T., William C. Dunkelberg, and Jeffrey S. Van Hulle, 1988, Small Business and Banks: United States (N.F.I.B. Foundation Washington, D.C.); Brown, Charles, James Hamilton, and James Medoff, 1990, Employers Large and Small (Harvard University Press, Cambridge, Mass.) 2 Boletín Secretaría de Economía, Tom 1 Nr 2, luty 2002 IQ / NR 2 / 2009 / 11

12 France Valérie de Saint Vaulry International Development Montpellier Agglomération, France The leading area in France in terms of new company start-ups, Montpellier Agglomération is also widely recognized for its excellence in research. For the past twenty years, it has carried out an economic development policy that encourages innovation and knowledge-based sectors, both of which are driving factors for growth and skilled jobs creation. Montpellier AgglomÉration home for your business Montpellier Agglomération is the local authority overseeing inter-communal cooperation between our 31 city members, including the regional capital Montpellier. Montpellier Agglomeration has grown from France s 20th to 8th largest city in less than 20 years. Today, the area is home to more than 410,000 inhabitants and has recorded France s fastest developing population since 1990, with a growth rate of 8.4% compared to a national average of 2.6% amongst the country s 15 largest urban areas. Montpellier Agglomeration will continue growing as the population is expected to rise to over 500,000 inhabitants within the next 3 years. KEY FIGURES 410,000 inhabitants Surface area: 43,421 hectares 65,000 students 21,269 companies 4th urban area (outside Paris) for strategic employment 3rd region in France in terms of public research density 3rd centre for business tourism in France With over 4,000 researchers and 250 research centers, Montpellier s research concentration is actually one of France s largest. Five largest clusters encourage public- and private-sector partnerships as well as the development of collaborative projects across excellence sectors. Montpellier Agglomération supports three main fields of excellence, particularly well developed and structured (R&D, business and universities -wise) which are: human health: diagnostic, medical device, emerging pathologies and tropical diseases, cancer information and communication technologies: software edition, video games environmental technologies: photovoltaic, biofuels, green-construction, water management, agrotechs (especially for nutrition and vine-growing). Taking into account the global economic situation, we believe that companies need a reinforced support to cope with the gloomy environment. That is why we offer them joining a broadened bridge to facilitate their business abroad. We think that, if our clients reduce their marketing efforts in an attempt to save money, they risk falling into a worse downturn. These are times to be efficient, but also to be bold! That is why Montpellier Agglomeration keeps nurturing our internationally recognized incubation system, our international cooperation network and launches www. europeanmarketaccess.com, a complete soft landings service pack to support foreign companies willing to develop their business in Europe. Start-up incubators, greenhouses for talent Montpellier Agglomération is committed to assisting the creation of innovative companies with high potential via its two start-up incubators, Cap Alpha and Cap Omega. For the past 20 years, the Montpellier fot. Montpellier Agglomération 12 / IQ / NR 2 / 2009

13 Valérie de Saint Vaulry Dział Rozwoju Międzynarodowego Aglomeracja Montpellier, Francja Francja pod względem liczby nowych start-upów Aglomeracja Montpellier, Jako wiodący obszar we Francji, jest również powszechnie rozpoznawalna ze względu na doskonałość osiąganą w dziedzinie badań. Przez ostatnie 20 lat realizowała politykę rozwoju gospodarczego, która pobudza sektory innowacyjne i oparte na wiedzy, czyli sektory stanowiące czynniki napędzające wzrost i tworzenie miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry. Aglomeracja Montpellier dom dla twojego biznesu Aglomeracja Montpellier to władza lokalna nadzorująca wewnątrzgminną współpracę pomiędzy swoimi 31 miastami członkowskimi, włączając w to stolicę regionu Montpellier. W niecałe 20 lat obszar miejski Montpellier znacznie się powiększył na liście największych ośrodków urbanistycznych Francji miasto przemieściło się z miejsca 20. na 8. Dzisiaj, obszar ten stanowi dom dla ponad mieszkańców. Ze stopą wzrostu wynoszącą 8,4% w porównaniu ze średnią krajową na poziomie 2,6% mierzoną wśród 15 największych obszarów miejskich w kraju, bije rekordy pod względem najszybciej rozwijającej się populacji Francji od 1990 roku. Aglomeracja Montpellier będzie nadal dynamicznie się rozwijać, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami, liczba ludności wzrośnie do ponad mieszkańców w ciągu kolejnych 3 lat. KLUCZOWE DANE LICZBOWE mieszkańców Powierzchnia: hektarów studentów firm 4. pod względem zatrudnienia strategicznego obszar miejski (poza Paryżem) 3. pod względem skupienia badań społecznych region we Francji 3. centrum turystyki biznesowej we Francji Z ponad 400 badaczami i 250 centrami badawczymi, koncentracja działalności badawczej w Montpellier jest właściwie jedną z największych we Francji. Pięć największych klastrów pobudza rozwój partnerstw publiczno-prywatnych oraz rozwój wspólnych projektów w sektorach doskonałości. Aglomeracja Montpellier wspiera trzy główne dziedziny doskonałości, szczególnie dobrze rozwinięte i ustrukturalizowane (B+R, zorientowane na biznes i uniwersytety), którymi są: zdrowie człowieka: diagnostyka, urządzenia medyczne, pojawiające się patologie i choroby tropikalne, rak technologie informacyjne i komunikacyjne: wydawanie oprogramowania, gry video technologie środowiskowe: fotogeniczne, biopaliwa, przyjazne środowisku budownictwo, zarządzanie zasobami wodnymi, agrotechnika (szczególnie w zakresie odżywiania, uprawy winorośli). Uwzględniając globalną sytuację gospodarczą, wierzymy, że firmy potrzebują wzmocnionego wsparcia aby radzić sobie w nienapawającym optymizmem otoczeniu. Z tego powodu oferujemy im skrzystanie z poszerzonego pomostu, ułatwiającego im prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami kraju. Wierzymy, że jeśli nasi klienci, próbując oszczędzić pieniądze, ograniczą swoje wydatki na marketing, zaryzykują znalezienie się w jeszcze gorszej sytuacji. Nadeszły czasy, kiedy trzeba być wydajnym, ale również odważnym! Z tego względu Aglomeracja Montpellier utrzymuje swój rozpoznawalny w środowisku międzynarodowym system inkubacji, swoją międzynarodową sieć współpracy i wprowadza com kompleksowy pakiet usług miękkiego IQ / NR 2 / 2009 / 13

14 france fot. Montpellier Agglomération Agglomération Business Innovation Centre (BIC) has assisted over 425 innovative start-up companies, representing over 3,700 skilled jobs in the hi-tech sector. The survival rate for these companies is notably higher than the national average: 80% of the companies created with BIC assistance have still been active after three years, compared to only 63% nationally. Today, Montpellier Agglomération s assistance for creating innovative companies is recognized internationally: Montpellier Agglomération BIC was designated Incubator of the Year by American National Business Incubation Association (NBIA) in 2007, and has lately received the Soft Landings International Incubator label, which is awarded in recognition of incubators with a high level of competence in assisting international companies. International development, the key to competitiveness for companies Montpellier Agglomération encourages local companies to develop their activities internationally, and foreign companies to come set-up in and around the Montpellier area. In order to facilitate reciprocal company set-ups between countries, Montpellier Agglomération has signed: technology and business cooperation agreements that enable companies to take advantage of negotiated hosting fees, a cooperation fund to mitigate the costs and risks of setting up abroad, a designated coach who can get involved at any step of the process, business networking, access to research centers, specialized consultants and more. INTERNATIONAL COOPERATION AGREEMENTS 2004 incubator network of the city of Shanghai, China 2007 Rensselaer Polytechnic Institute Incubator Program in Troy, New York (USA) 2007 William Factory Small Business Incubator in Tacoma, WA (USA) 2007 BIC La Fucina and Parc Technologique de Padano in Milan, Italy 2009 Sherbrook Economic Development and Innovation in Quebec, Canada Your european market access, or how to soft land in Europe Montpellier Agglomeration s BIC was certified as a Soft Landings incubator in July This international label shows recognition for our efforts to assist international companies. This comes in a timely manner in light of the upcoming opening of the Montpellier International Business Incubator (MIBI), which will host international projects exclusively. Opening the door to European markets and Mediterranean Basin countries, the MIBI is home to foreign companies and internationally exposed local companies. The Montpellier International Business Incubator (MIBI) welcomes projects by foreign companies to come set-up locally, as well as local companies that generate more than one third of their annual revenue with exports. Montpellier Agglomération assists foreign entrepreneurs with projects to develop their businesses in Europe by helping them on the right track from the outset: finding business location at the MIBI helping with carrying out market research locating a site and suitable space in which to set-up providing early stage advice on regulatory, fiscal and administrative issues seeking public and private sources for funding matching potential technology and business partners and public-sector organizations assisting with hiring welcoming and assisting with facilitation of mobility of employees. In order to help these companies to develop in the French market, Montpellier Agglomération has assembled a network of high-quality service providers as part of a Soft Landings Pack. With this offer, investors can leverage a pool of skilled professionals quickly and easily at negotiated rates, particularly for market research, accounting, legal and financial assistance, communications and marketing consulting, assistance for intellectual/industrial property issues, translation, interpretation, language instruction, and more. 14 / IQ / NR 2 / 2009

15 francja lądowania, aby wspierać zagraniczne firmy deklarujące chęć rozwoju swojej działalności w Europie. Inkubatory start-upów, szklarnie dla talentów Aglomeracja Montpellier jest zaangażowana w udzielanie pomocy w tworzeniu firm innowacyjnych z wysokim potencjałem poprzez swoje dwa inkubatory dla start-upów, Cap Alpha i Cap Omega. Przez ostatnie 20 lat Centrum Innowacji Biznesowej Aglomeracji Montpellier (BIC) pomogło ponad 425 innowacyjnym start-upom, co odpowiada ponad miejscom pracy dla wykwalifikowanej kadry w sektorze zaawansowanych technologii. Współczynnik przetrwania dla tych firm jest znacznie wyższy niż średnia krajowa. 80% firm utworzonych przy wsparciu BIC nadal prowadziło działalność po 3 latach, w porównaniu z jedynie 63% w skali kraju. Dzisiaj wsparcie Aglomeracji Montpellier w tworzeniu firm innowacyjnych jest rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym BIC Aglomeracji Montpellier został uznany w 2007 r. Inkubatorem roku przez amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości NBIA, a ostatnio otrzymał znak Miękkie Lądowania Inkubator Międzynarodowy, który jest przyznawany w dowód uznania inkubatorom wykazującym się wysokim poziomem kompetencji w zakresie wspierania firm międzynarodowych. Rozwój międzynarodowy, klucz do konkurencyjności dla firm Aglomeracja Montpellier zachęca lokalne firmy do rozwijania swojej działalności na arenie międzynarodowej, a firmy zagraniczne do osiedlania się na i w pobliżu obszaru Montpellier. Aby ułatwić wzajemne zakładanie firm pomiędzy krajami, Aglomeracja Montpellier podpisała umowy dotyczące współpracy w zakresie: technologii i działalności gospodarczej, które umożliwiają firmom odnoszenie korzyści z wynegocjowanych opłat za lokowanie działalności, funduszu współpracy, który zmniejsza koszty i ryzyko lokowania działalności poza granicami kraju, wyznaczonego instruktora, który może zostać włączony na każdym etapie w proces prowadzenia działalności, networkingu biznesowego, dostępu do centrów badawczych, wyspecjalizowanych konsultantówi innych. MIĘDZYNARODOWE UMOWY O WSPÓŁPRACY 2004 Sieć inkubatorów miasta Szanghaj, Chiny 2007 rensselaer Program Inkubacji przy Instytucie Politechnicznym w Troy, Nowy Jork (USA) 2007 william Factory Inkubator dla Małych Firm w Tacoma, WA (USA) 2007 bic La Fucina and Parc Technologique de Padano w Mediolanie, Włochy 2009 sherbrook Rozwój Gospodarczy i Innowacje w Quebecu, Kanada Twój dostęp do rynku europejskiego, czyli jak miękko lądować w Europie W lipcu 2008 r. BIC Aglomeracji Montpellier otrzymało certyfikat inkubatora Miękkiego Lądowania. Ten międzynarodowy znak wskazuje na uznanie naszych wysiłków na rzecz wspierania firm międzynarodowych. Doszło do tego w odpowiednim momencie zbliżającego się otwarcia Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Montpellier (MIBI), który będzie gościł wyłącznie międzynarodowe projekty. Otwierając drzwi do rynków europejskich i krajów basenu Morza Śródziemnego, MIBI jest domem dla firm zagranicznych oraz działających na skalę międzynarodową firm lokalnych. Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości w Montpellier (MIBI) przyjmuje projekty prowadzone przez firmy zagraniczne zmierzające do osiedlenia się w Aglomeracji oraz firmy miejscowe, które generują ponad jedną trzecią rocznych dochodów poprzez eksport. Aglomeracja Montpellier wspiera przedsiębiorców zagranicznych w zakresie projektów polegających na rozwoju działalności w Europie, pomagając im od samego początku wejść na właściwą drogę poprzez: znalezienie w MIBI lokalizacji dla prowadzonej działalności pomoc w przeprowadzaniu badań rynkowych lokowanie działalności i odpowiednią przestrzeń do osiedlenia się wczesnoetapowe porady w zakresie norm prawnych, kwestii podatkowych i administracyjnych poszukiwanie publicznych i prywatnych źródeł finansowania kontakt z potencjalnymi partnerami technologicznymi i biznesowymi oraz organizacjami z sektora publicznego pomoc w zatrudnianiu popieranie i pomoc w ułatwianiu mobilności pracowników. Aby pomóc tym firmom rozwinąć się na francuskim rynku, Aglomeracja Montpellier powołała sieć dostawców wysokiej jakości usług w ramach części Pakietu Miękkich Lądowań. W tej ofercie, inwestorzy mogą szybko i łatwo wykorzystać zasób wykwalifikowanych profesjonalistów oferujących usługi po wynegocjowanych stawkach, szczególnie w zakresie badań rynkowych, księgowości, pomocy prawnej i finansowania, komunikacji i doradztwa marketingowego, wsparcia w kwestiach dotyczących własności intelektualnej/przemysłowej, tłumaczeń pisemnych, ustnych, kursów językowych i innych. fot. Montpellier Agglomération IQ / NR 2 / 2009 / 15

16 Italy Federico Sarti Head of national and international projects Innovative Companies Incubator of Polytechnic of Torino I3P, Italy The scouting of technology potential is a key task for any organization interested in technology transfer, but especially for a university business incubator, for which this activity is the main source of gaining potential start-ups. The scounting of a business idea is an initial stage of transforming business ideas into effective business plans. SCOUTING, THAT IS HOW TO IDENTIFY BUSINESS IDEA AT THE RESEARCH STAGE? It s not easy to draw a border between scouting and pre-incubation. Figure 1: The incubation process at I3P IDEA BP START-UP PRE-INCUBATION INCUBATION It is usually drawn on the occasion of taking a decision about preparing a business plan and establishing a company. This decision is obviously alternative to exploiting the technology in other ways, for instance such as selling the patent or offering consultancies services. In order to reach a similar decision it s necessary that the scouting doesn t seek just interesting business ideas, but also that the found ideas assessed in a reliable way which enables the understanding of potential and appealing of their business model. For this reason scouting is a critical milestone in the incubation process. The appropriate execution of this stage will allow for avoiding possible first type errors (assessing positively weak ideas). Fortunately, scouting is not the crucial element in the success of preincubation process. In the following steps - before investing high amounts of money, it is possible to properly filter the business ideas. Indeed, it s particularly important to avoid second type errors, rejecting good ideas, which need just further technology and industrial development. POMYSŁ Scouting by I3P At the moment Innovative Companies Incubator of Polytechnic BIZNESPLAN of Torino (I3P) performs scouting in three ways: through a direct action towards the departments of the university START-UP through the annual business plan competition Start Cup Torino Piemonte ( ) through the acceptance of business ideas submitted spontaneously by aspiring entrepreneurs. On average I3P collects every year 150 business ideas, of which about 50 are developed into business plans with the resulting creation of about 15 new start-ups. The ratio 10:3:1 has been steady in the past years and it reflects consistently the increasing economical effort which follows any stage of the company creation process. So far the number of companies generated by the university environment has been increasing in relation to the companies established by external people. Those companies are generally founded by professionals with expertise background, who perceive the localization in the university system as a good potential way to acquire competitive advantage. From the incubator point of view they are valuable tenants - they can be potential buyers from the departments, they contribute by having an important experience and managerial knowledge which can be transferred to the young academic entrepreneurs. Figure 2: Start-ups incubated at I3P by origin Polytechnic Politechnika External Zewnętrzne PREINKUBACJA INKUBACJA The problems of scounting Among the main obstacles tackled by the scouting activities it is possible to define three most relevant. The first one is related to numbers. It is estimated that a university like the Polytechnic of Torino counts between and potential business idea owners, including faculties, researchers and PhD students. According to the preliminary results, their role is very effective because it enables to have a fast and direct widespread action in an effective way. Also, the good knowledge of technology and the academic people from whom certain business ideas come, which the antennas have, is not meaningless. A second way to operate it is related to the recently established cooperation with the regional Industrial Liaison Office (and its 16 / IQ / NR 2 / 2009

17 Federico Sarti Dyrektor krajowych i międzynarodowych projektów Inkubator firm innowacyjnych na Politechnice Turyńskiej I3P, Włochy Włochy Rozpoznanie potencjału technologii stanowi kluczowe zadanie dla każdej organizacji zainteresowanej transferem technologii, w szczególności dla uniwersyteckiego inkubatora przedsiębiorczości, dla którego działalność tego rodzaju jest głównym źródłem napływu potencjalnych start-up ów. Rozpoznanie pomysłu biznesowego (scouting) stanowi wstępny etap przekształcania idei biznesowych w skuteczne biznesplany. SCOUTING, CZYLI JAK ROZPOZNAWAĆ POMYSŁY BIZNESOWE NA ETAPIE BADAŃ? Nie jest łatwo wyznaczyć granicę pomiędzy rozpoznaniem pomysłu biznesowego a preinkubacją Wykres 1: Proces inkubacji w I3P POMYSŁ BIZNESPLAN START-UP PREINKUBACJA INKUBACJA Zazwyczaj kreśli się ją przy okazji podejmowania decyzji o opracowywaniu biznesplanu i utworzeniu firmy. Decyzja ta stanowi oczywiście alternatywę do wykorzystywania technologii na inne sposoby, takie jak na przykład sprzedaż patentu lub oferowanie usług doradczych. Aby podjąć podobną decyzję konieczne jest, aby w trakcie procesu rozpoznania nie skupiać się jedynie na poszukiwaniu ciekawych pomysłów na biznes, ale aby wyławiane pomysły były również poddawane rzetelnej ocenie, umożliwiającej zrozumienie potencjału i atrakcyjności ich modelu biznesowego. Z tego powodu scouting należy uznać za kamień milowy w procesie inkubacji. Prawidłowe przeprowadzenie tego etapu pozwoli uniknąć możliwych błędów pierwszego typowania (pozytywnego oceniania słabych pomysłów). Na szczęście rozpoznanie nie jest elementem decydującym o sukcesie procesu preinkubacji. W dalszych krokach, przed zainwestowaniem dużych sum pieniędzy, możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniej filtracji. W rzeczywistości szczególnie istotne jest, aby uniknąć błędów drugiego typowania, odrzucając dobre pomysły, które potrzebują jedynie dalszego rozwoju technologicznego i przemysłowego. Scouting według I3P Obecnie Inkubator firm innowacyjnych Politechniki Turyńskiej (I3P) dokonuje rozpoznania na trzy sposoby: poprzez bezpośrednie działanie nakierowane na wydziały uczelni w ramach corocznego konkursu na biznesplan Mistrzostwa Starterów Turyn Piemont ( poprzez akceptację pomysłów na biznes przedstawianych spontanicznie poprzez potencjalnych przedsiębiorców. I3P zbiera średnio każdego roku 150 pomysłów na biznes, z których 50 zostaje przekształconych w biznesplany prowadzące do utworzenia około 15 nowych start-upów. W ostatnich latach stale utrzymywała się proporcja 10:3:1 i odzwierciedla ona konsekwentnie wzrastający wysiłek ekonomiczny, który następuje po każdym etapie procesu tworzenia firmy. Jak dotąd wzrastała liczba firm utworzonych przez środowisko akademickie w stosunku do firm założonych przez osoby zewnętrzne. Firmy te są zwykle zakładane przez profesjonalistów posiadających wiedzę fachową, którzy postrzegają lokalizację w systemie uniwersytetu jako dobry potencjalny sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia inkubatora są oni wartościowymi lokatorami mogą stać się potencjalnymi nabywcami produktów wytworzonych na wydziałach, wnoszą także ważne doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania, które mogą zostać przekazane młodym przedsiębiorcom akademickim. Wykres 2: Start-upy inkubowane od początku w I3P ze względu na pochodzenie Politechnika Zewnętrzne Problemy dotyczące rozpoznania Wśród głównych przeszkód, z którymi zmagają się działania rozpoznawcze możliwe jest wyróżnienie trzech najbardziej istotnych. Pierwsza odnosi się do liczb. Szacuje się, że uczelnia taka jak Politechnika Turyńska liczy pomiędzy a potencjalnych posiadaczy pomysłów na biznes, włączając w to ogół wykładowców, badaczy i studentów studiów doktoranckich. Gdyby zachodziła potrzeba przeprowadzania z każdym z nich trwających pół dnia wywiadów co 2 lata, wymagałoby to zatrudnienia na pełen etat 2-3 razy więcej personelu. Z tego powodu, działalność rozpoznawcza na zasadzie od drzwi do IQ / NR 2 / 2009 / 17

18 italy office within the Polytechnic of Torino. The resulting process (Scheme in Fig.3) shows how the scouting activity may implemented for the company incubation and the technology transfer through licensing patents a typical activity for Industrial Liaison Office. What is more, the comparison between experts of the two alternatives might conduct to pre-incubation evaluation more robust and data driven assessment at the preincubation stage. Figure 3: The scouting process to be Researcher Research DBs ILO (back office) ILO (front office) Antenna Addressing table I3P Poltechnic of Torino, matching real case studies of business ideas with teams of students. In future, in order to provide a better business view of the aspiring entrepreneurs, the panel of experts working with I3P will be enlarged through inclusion of veteran entrepreneurs, business angels, venture capitalists. The third and perhaps the worst problem faced in the scouting process is due to the immaturity of the business ideas. Indeed, given an idea with a strong technology content, it s hard to define a viable business model for it. In other words, what to sell (product, service, etc.), to which clients, which is the cost and revenue structure, which Badacz internal and external organizations are needed to produce and deliver the product? It is such a quite complex series of hypothesis that even a preliminary evaluation of the idea is almost impossible. Bazy danych This results from wyników the lack badań of entrepreneurial expertise and due to the fact that ideas come from technology inventions not from proven market needs. In relation to the business model the critical Biuro issues Współpracy are: Przemysłowej assessment of ownership (back office) of an idea assessment of the way in which it is linked to the complementary assets (i.e. providers, distributors, etc.), the coherence within the entrepreneurial Biuro Współpracy team and of their personal objectives. Przemysłowej (front office) The growth of the competencies to analyze and create viable business model is, a crucial aspect for further scouting activities, since it requires experience, judging competencies and creativity. For this purpose it would be proper to carry out actions management and distribution of knowledge among people involved in this process. In conclusion, the scouting activities at I3P are resulting from the process of constant improvement and defining which business idea should be widespread exploited in short-medium period. It s important to remind that this more structured definition of scouting shouldn t lead to consider the single case in Antena a superficial way. We cannot forget that the scouting process goes along with a more important process, the one happening in the mind of a person. It s a decision making process which leads the researcher from the initial idea of finding a viable application of the research results to a a decision of becoming or not becoming an entrepreneur. It s a sensible and important decision making process from personal, professional and financial point Biuro obsługi of view. As such, it should be supported with a strong professional competency in evaluating the idea, and a honest and careful attention given to personal inspirations of the decision-maker. I3P A second problem faced by the scouting activity is related to the mindset of researchers, which is often far away from the one of entrepreneur (or just from technical fellow or Chief Technology Officer in a company). The custom of producing theoretical publications, the lack of experience in the real industrial engineering, the consuetude to work on research on demand, the difficulties to think in a value chain context and in terms of customer needs, bring the necessity of training. In addition to the door to door activity, I3P provide training targeted not only to nascent entrepreneurs (who generally don t have time to attend it), but in particular to students of the Polytechnic of Torino who can support the business idea owner in joint assessment of the opportunity and the business plan of the venture. For this purpose since 2004 I3P has introduced Entrepreneurship and Business Planning coursed at the Faculty of Industrial and Management Engineering at the 18 / IQ / NR 2 / 2009

19 włochy drzwi dociera jedynie do najbardziej atrakcyjnych i produktywnych grup badaczy i wydziałów. Aby podnieść efektywność tych działań utworzono niedawno profilową komórkę, tzw. Researcher Antenna anteny wydziałów, składającą się z badaczy i doktorantów, mających bezpośredni dostęp do wyników badań wydziałów i bezpośrednio sprawozdających na temat najlepszych pomysłów na biznes do I3P. Zgodnie ze wstępnymi Research DBs wynikami, funkcja przez nich pełniona jest niezwykle skuteczna, gdyż umożliwia przeprowadzanie szeroko rozpowszechnionych działań szybko i efektywnie. Nie bez znaczenia office) pozostaje także Addressing dobra znajomość techno- ILO (back logii i pracowników akademickich, table od których pochodzą dane pomysły na biznes, którymi dysponują anteny. Drugi sposób działania odnosi się do zawiązanej office) niedawno współpracy I3P z Regionalnym ILO (front Biurem Współpracy Przemysłowej (i jego biurem na terenie Politechniki Turyńskiej). Wynikający stąd proces (wykres 3) pokazuje w jaki sposób scouting może być wdrażany w ramach inkubacji firmy i transferu technologii poprzez licencjonowanie patentów typowego działania dla Biura Współpracy Przemysłowej. Co więcej, porównanie pomiędzy ekspertami w zakresie tych dwóch alternatyw może prowadzić do solidniejszej i opartej na konkretnych danych ocenie na etapie preinkubacji. Wykres 3: Docelowy model procesu rozpoznania Badacz Bazy danych wyników badań Biuro Współpracy Przemysłowej (back office) Biuro Współpracy Przemysłowej (front office) Antena Biuro obsługi I3P Drugi problem, w obliczu którego staje działalność rozpoznawcza, odnosi się do mentalności badaczy, która często daleka jest od tej, którą posiada przedsiębiorca (lub od tej, którą posiada członek towarzystwa technicznego lub główny specjalista w zakresie technologii w firmie). Zwyczaj produkowania teoretycznych publikacji, brak doświadczenia w realnej inżynierii przemysłowej, zwyczaj wykonywania pracy poprzez badania na zamówienie, trudności z myśleniem w kontekście łańcucha wartości i pod względem potrzeb klienta, prowadzą do konieczności szkolenia. Poza działaniem od drzwi do drzwi, I3P przeprowadza szkolenia skierowane nie tylko do nowych przedsiębiorców (którzy raczej nie mają czasu, aby w nich uczestniczyć), ale w szczególności do studentów Politechniki Turyńskiej, którzy mogą wspierać posiadacza pomysłu na biznes, wspólnie przeprowadzając ocenę szans i biznesplanu przedsięwzięcia. W tym celu od 2004 r. I3P wprowadziło kurs Przedsiębiorczość i Planowanie w Biznesie na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania Politechniki Turyńskiej, który łączy prawdziwe studia przypadków na temat pomysłów biznesowych z zespołami studentów. W przyszłości, aby zapewnić lepsze spojrzenie biznesowe potencjalnych przedsiębiorców, panel ekspertów pracujących z I3P zostanie powiększony o doświadczonych przedsiębiorców, aniołów biznesu, inwestorów dostarczających kapitału wysokiego ryzyka. Trzeci i prawdopodobnie najtrudniejszy problem, w obliczu którego staje proces scoutingu stanowi skutek niedojrzałości pomysłów na biznes. Rzeczywiście, przy założeniu, że istnieje pomysł silnie nasycony technologicznie, ciężko jest określić dla niego wykonalny model biznesowy. Innymi słowy, mnożą się pytania: co sprzedać (produkt, usługę, itd.), jakim klientom, jaka jest struktura kosztu i dochodu, jakie wewnętrzne i zewnętrzne organizacje są potrzebne, aby wyprodukować i dostarczyć produkt? Jest to tak złożona seria hipotez, że poddanie takiego pomysłu ocenie nawet wstępnej jest praktycznie niemożliwe. Wynika to z braku specjalistycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz z faktu, że pomysły pochodzą z wynalazków technologicznych, a nie z udowodnionych potrzeb rynkowych. W odniesieniu do modelu biznesowego kwestią kluczową są: ocena własności pomysłu, ocena sposobu, w jaki jest on powiązany z zasobami uzupełniającymi (tj. dostawcami, dystrybutorami itd.), spójność wewnątrz zespołu przedsiębiorczego i jego celów osobistych. Zwiększenie kompetencji do tworzenia wykonalnych modeli biznesowych jest kluczowym aspektem dla dalszej działalności rozpoznawczej, jako że wymaga doświadczenia, umiejętności w zakresie osądu i kreatywności. W tym celu właściwe byłoby realizowanie działań na rzecz zarządzania i podziału wiedzy wśród ludzi zaangażowanych w ten proces. Podsumowując, działania rozpoznawcze na I3P są następstwem procesu ciągłego doskonalenia oraz określania, który pomysł na biznes powinien w krótko- lub średnioterminowym okresie zostać powszechnie wykorzystany. Ważne aby przypomnieć, że ta bardziej ustrukturalizowana definicja scoutingu nie powinna prowadzić do rozważania pojedynczego przypadku w sposób powierzchowny. Nie możemy zapomnieć, że proces rozpoznania przebiega równolegle z ważniejszym procesem, czyli tym, który zachodzi w umyśle człowieka. Jest to proces podejmowania decyzji, który prowadzi badacza od początkowego pomysłu znalezienia wykonalnego zastosowania wyników badań do decyzji o staniu się, bądź nie staniu się przedsiębiorcą. Jest to poważny i istotny proces decyzyjny dla jednostki z punktu widzenia osobistego, zawodowego i finansowego. Jako taki, powinien być wsparty znaczną kompetencją zawodową w zakresie oceny pomysłu oraz poświęceniem szczerej i pieczołowitej uwagi osobistym aspiracjom decydenta. IQ / NR 2 / 2009 / 19

20 Poland Anna Tórz-Rzepczyńska Technology Incubator of Poznań Science and Technology Park Adam Mickiewicz University Foundation, Poland Owing to a broad stream of resources, which over recent years has been earmarked for the development of the idea of supporting academic entrepreneurship in Poland, technology incubators have started mushrooming in our country. After the period of a big boom it is worth thinking over what these institutions offer and if their operations are effective. Incubation of academic entrepreneurship in Polish edition What are the incubators in Poland like? The simplest way to answer this question would be to state that they are young and that they have been developing intensively Unfortunately this neat expression tells hardly anything about the incubators themselves. That is why I suggest to start with some statistics. In 2008 in Poland there were operating 18 technology incubators and 9 other were being created. Their offers were similar. Most of them apart from furnished and equipped with computer hardware offices offered also the access to laboratories as well as consulting and training services. We may accept that the activities carried out by them were mostly consistent with functioning standards of such kind of institutions throughout the world. Poznań experiences Poznań Technology Incubator (InQbator) being a department of Poznań Science and Technology Park UAM Foundation opened its door in October However, activities supporting academic entrepreneurship in Poznań and the region had been initiated many years before. except from offices we made furniture and IT equipment available for them. We took charge of them by offering professional care of consultants who supported companies in product development and assisted in surmounting obstacles appearing sooner or later while running any kind of business. At the same time we were developing, completing and improving our mechanism of supporting the creation of knowledge-based companies. Thanks to that effort currently we have two sets of tools targeted at two groups of recipients people who intend to set up a company and young entrepreneurs. Young people who only consider opening their own business can use e-learning services offered by Virtual InQbator or outgoing workshops under Summer Entrepreneurship School. InQbator puts also much effort Thanks to initiatives such as the competition for the best business plans Idea for business, at the moment of its opening InQbator already had the first tenants young entrepreneurs who, owing to the support offered by PSTP, were able to start their own businesses. Aiming at providing them with the best development conditions, within the rent, 20 / IQ / NR 2 / 2009

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Business Angels. Jacek Błooski, Kielce 16.05.2011

Inwestycje Business Angels. Jacek Błooski, Kielce 16.05.2011 Inwestycje Business Angels Jacek Błooski, Kielce 16.05.2011 Potrzeby kapitałowe Wysokie ryzyko Venture Capital Private Equity IPO Business Angels LUKA KAPITAŁOWA Znajomi, przyjaciele, rodzina, Niskie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo