4OZ_ UL 4ULLSGT 4U\K

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4OZ_ UL 4ULLSGT 4U\K"

Transkrypt

1 @GMK ( 2JSOTOYZXGZOUT 3[YOTKYY CXGOTOTM 4KTZKX :TIUSK #'%,$""!"$ #'+,$+(!"" +(!$% '""!"" %,'""!"" #&!%% #'%,$""!"$ #'+,$+(!"" +(!$% '""!"" %,'""!"" #&!%% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #),)#*!+& &',"""!"" %+!&% &#!(% %'"!"" ##!+% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" )'"!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(/ ` BOIQ VG_ "!"" '""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" #,%""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY #,)"*!$# &,'""!"" %*!"% &!"# %'!"" ##!'% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT $,$)$!($ '""!"" &'&!'% "!"" %!'" "!"% -('' 5OKS $+$!'" #,'""!"" #+!'% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR #,#)&!'' %,"""!"" %+!$% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY $'"!"" (""!"" &#!)% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR ("!"" &""!"" #'!"% "!"" "!"" "!"% -)'' ` 4UTY[RZOTM 7KKY *#"!)' #,(""!"" '"!)% "!"" "!"" "!"% -)(' ` 2[JOZ ',"""!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -)(, ` <KMGR <UHH_OYZ $,'$'!+* #","""!"" $'!%% "!"" "!"" "!"% -)(- ` 3UUQQKKVOTM %++!"" *""!"" &+!+% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` $&'!(+ $,"""!"" #$!%% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY %(&!++ #,(""!"" $$!*% "!"" $""!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` $&'!## *""!"" %"!(% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY #,%+%!&( $,*""!"" &+!*% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ (&(!'( #,(""!"" &"!&% "!"" #,"""!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK #,$)%!$+ %,'""!"" %(!&% "!"" '""!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM *("!+' $,*""!"" %"!)% '"!"" (""!"" *!%% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ $((!$' #,'""!"" #)!*% "!"" '""!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y $'!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ #,&)$!"" &#"!"" %'+!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK '*'!"" '("!"" #"&!'% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'* ` 4XOSK OTY[XGTIK &""!"" &""!"" #""!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY ((&!"" #,"""!"" ((!&% "!"" "!"" "!"%.'(( ` 4GZKXOTM& =KKZOTMY (*!)' '""!"" #%!*% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" #,"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK #&&!*" $'"!"" ')!+% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR %',*$%!#( +#,#)"!"" %+!%% &!%( %,#**!'" "!#% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK ##),%)(!*( (*,#$(!"" #)$!%% '"&!%( %##!'" #(#!+% >KZ :TIUSK ((.#*.-%/- -/#()-%'' (.)%*%,'+%*- *((%,' (-(%0%

2 @GMK ) 4ROTOI 4U[TIOR :TIUSK ),"#"!"" ),"""!"" #""!#% "!"" "!"" "!"% ),"#"!"" ),"""!"" #""!#% "!"" "!"" "!"% -'(' ` BZOVKTJ "!"" "!"" "!"% '$'!"" $,&""!"" $#!+% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #"(!'" #,"""!"" #"!)% "!"" "!"" "!"% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY #"!$$ #""!"" #"!$% '"!'* $&"!"" $#!#% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #!#% $"!"" '!)% "!"" $"!"" "!"% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" #,"""!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" &,"""!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" '""!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY '(!($ *""!"" )!#% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ )+*!(" $,#""!"" %*!"% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK &'&!(+ *&"!"" '&!#% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" $""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ &("!"" &("!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK %,"$)!"" %,"$)!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(( ` 4GZKXOTM& =KKZOTMY "!"" "!"" "!"% "!"" #'"!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR &,+#&!)( *,'&)!"" ')!'% ')'!'* *,%#"!"" (!+% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK $,"+'!$& #,'&)!"" #%'!&% ')'!'* *,%#"!"" (!+% >KZ :TIUSK )#'0,%)+ $(#,+.%'' $(*,%+% $,.,%,/ $/#*('%'' -%0%

3 @GMK * 6 = B 7KXX_ CKXSOTGR :TIUSK #!") "!"" #""!"% #%,%+(!'" "!"" #""!"% #!") "!"" #""!"% #%,%+(!'" "!"" #""!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #+*!"" '""!"" %+!(% #,&'$!") #,'""!"" +(!*% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY #+!#" '"!"" %*!$% #%+!+* #'"!"" +%!%% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #!#" ''"!"" "!$% '#!** "!"" #""!"% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR *"!)$ #,"""!"" *!#% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" '""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR *+!(% '""!"" #)!+% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% #&*!#* #,'""!"" +!+% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% )()!(( #,"""!"" )(!*% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ "!"" "!"" "!"% #,%&)!&( #,#""!"" #$$!'% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" %""!"" "!"% "!"" %""!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" +"!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% %*+!'" #,'""!"" $(!"% -++( `?VKXGZOTM Y '*$!++ *""!"" )$!+% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% #,#+"!"" #,#+"!"" #""!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK *#+!"" *#+!"" #""!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" $""!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR #,+%*!)$ (,)#+!"" $*!+% ',%%*!'' (,*%"!"" )*!$% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK #,+%)!(' (,)#+!"" $*!*% *,"')!+' (,*%"!"" ##*!"% >KZ :TIUSK $(#0*.%-, $-#.(0%'' )/%/% /#',.%0, $-#/*'%'' $((/%'%

4 @GMK + 7OXK 5KVGXZSKTZ 7OYN 6TNGTIKSKTZ :TIUSK &,$+"!"" #(,"($!(" $(!)% %,%*%!"' (,"'"!"" ''!+% &,$+"!"" #(,"($!(" $(!)% %,%*%!"' (,"'"!"" ''!+%,',' ` 7OXK]UXQY$CU BKRR "!"" &,'""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY $$+!"" #,'""!"" #'!%% $*$!** #,'""!"" #*!+% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY $$!"+ #'"!"" #&!)% $)!$* #'"!"" #*!$% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #$!)" #,$""!"" #!#% (!&% #""!"" (!&% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" &'"!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" &""!"" "!"% #'"!"" '""!"" %"!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% ),$+&!'& #",'""!"" (+!'% -*(' ` 6W[OVSKTZ& $'!+) ##,*+'!"" "!$% $(%!&' $,'""!"" #"!'% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% '"&!#) $,"""!"" $'!$% $$'!"" #,'""!"" #'!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY &"(!'* $,"""!"" $"!%% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY #%(!&' '""!"" $)!%% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" $""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ #()!)& %'"!"" &)!+% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK $$"!)' '""!"" &&!$% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" #,*""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% ',+"(!#) &,'""!"" #%#!$% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK ''*!"" ''*!"" #""!"% ('*!"" ('*!"" #""!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" #""!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR $,$*%!&' $*,""%!"" *!$% #&,*#%!)' $$,""*!"" ()!%% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK $,""(!'' ##,+&"!&" #(!*% ##,&%"!)" #',+'*!"" )#!(% >KZ :TIUSK )#''-%,, $((#0+'%+' $(-%/% $((#+*'%.' $(,#0,/%''.(%-%

5 @GMK, <OHXGX_ =GOTZKTGTIK&BNUV :TIUSK *,$#*!%& *,*""!"" +%!&% $"!"" "!"" #""!"% *,$#*!%& *,*""!"" +%!&% $"!"" "!"" #""!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #&'!"" #,'""!"" +!)% $,$$"!"# *,"""!"" $)!*% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" '""!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" #,'""!"" "!"% -')' CG^KY #%!++ #'"!"" +!%% $#&!"" *""!"" $(!*% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT "!$$ ##'!"" "!$% %'!%( (#"!"" '!*% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% #,"'(!+& #,'""!"" )"!'% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" "!"" "!"% *(!&* #,"""!"" *!(% -*() ` "!"" %""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% #&!'( %,"""!"" "!'% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY &+*!*) '""!"" ++!*% #'*!"" #,"""!"" #'!*% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% &"!(* #,"""!"" &!#% -+'* ` 3UUQY (&(!*( %,"""!"" $#!(% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY &*!&* $""!"" $&!$% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ '('!$" #,#""!"" '#!&% &#"!"$ #,"""!"" &#!"% -+)* ` CKRKVNUTK +&!)' '""!"" #+!"% #)%!%$ &'"!"" %*!'% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM #,&""!"" $,&""!"" '*!%% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" +("!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ (*#!(" $,"""!"" %&!#% #+'!$' #,'""!"" #%!"% -++( `?VKXGZOTM Y %$!%& #'"!"" $#!(% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% '""!"" '""!"" #""!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK )+$!"" )+$!"" #""!"% (('!"" (('!"" #""!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% $)+!"" $)+!"" #""!"%.''+ ` #$'!"" $""!"" ($!'% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" )""!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR ',"&&!%# #&,'()!"" %&!(% (,"&*!($ $%,%"&!"" $(!"% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK %,#)&!"% ',)()!"" ''!"% (,"$*!($ $%,%"&!"" $'!+% >KZ :TIUSK *#(.+%'* $,#.-.%'' $,,%'% $-#')/%-) $)*#*'+%'' ),%0%

6 @GMK :TIUSK "!"" *""!"" "!"% +,)()!%# #(,*""!"" '*!#% "!"" *""!"" "!"% +,)()!%# #(,*""!"" '*!#% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #,()(!$" (,'""!"" $'!*% ',)"$!$' #),"""!"" %%!'% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" ''"!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% '("!"" (&"!"" *)!'% -')' CG^KY #(#!(' ('"!"" $&!+% ("%!() #,)""!"" %'!'% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT )+!"' ''"!"" #&!&% #*!+' #""!"" #+!"% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR &"!"" $'"!"" #(!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& +*!*% )""!"" #&!#% %)&!)) *""!"" &(!*% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% #%+!"" #,"""!"" #%!+% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY %'+!+* #,"""!"" %(!"% &*)!#* )'"!"" ('!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ )&!(* $""!"" %)!%% $*$!#& *""!"" %'!%% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% #)%!%$ ')"!"" %"!&% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" +("!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" #,%""!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ %'$!"" %'$!"" #""!"% '""!"" '""!"" #""!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY $)'!"" *""!"" %&!&% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR $,)"(!%+ #$,""$!"" $$!'% *,)"$!$* $',()"!"" %%!+% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK $,)"(!%+ ##,$"$!"" $&!$% #,"('!"% *,*)"!"" #$!"% >KZ :TIUSK $)#.'-%*0 $((#)')%'' )+%)% (#'-,%'* $/#/.'%'' $()%'%

7 BGLKZ_&BZXKKZ <OMNZY BVKIOGR 6\KTZY :TIUSK "!"" "!"" "!"% #,""&!"" )""!"" #&%!&% "!"" "!"" "!"% #,""&!"" )""!"" #&%!&% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY "!"" "!"" "!"% %,"$"!)( &,"""!"" )'!'% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY "!"" "!"" "!"% $+#!#( &""!"" )$!*% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT "!"" "!"" "!"% #))!#' %"!"" '+"!'% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" #,"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ &'&!"* #,$""!"" %)!*% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'') ` +ZN UL ;[R_ "!"" "!"" "!"% %''!$" #,)""!"" $"!+%.''+ ` "!"" "!"" "!"% '""!"" )""!"" )#!&%.''/ ` 2XZY 7KYZO\GR "!"" "!"" "!"% $"!"" "!"" #""!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR &'&!"* $,$""!"" $"!(% &,%(&!$) (,*%"!"" (%!+% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK &'&!"* $,$""!"" $"!(% %,%("!$) (,#%"!"" '&!*% >KZ :TIUSK $+,+%'/ $)#)''%'' )'%-% $*#*-'%). $-#(*'%'',+%/%

8 @GMK / BZXKKZY AUGJY CU[XOYS :TIUSK "!"" '","""!"" "!"% *"!"" +,)""!"" "!*% "!"" '","""!"" "!"% *"!"" +,)""!"" "!*% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY &,&)+!)( +,"""!"" &+!*% *'&!"" %,"""!"" $*!'% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" $""!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" &""!"" "!"% -')' CG^KY &%#!*' +""!"" &*!"% *$!%# %""!"" $)!&% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #&&!*+ +'"!"" #'!%% #!++ $'"!"" "!*% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR #*!)' $,'""!"" "!*% "!"" #""!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY %&,%$"!"" &","""!"" *'!*% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& $,'(#!$& %","""!"" *!'% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% #,"##!'& ',"""!"" $"!$% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -**' ` 3X[YNOTM 8XGJOTM "!"" ',"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" '""!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% $%!$' #'"!"" #'!'% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ $'"!"" $'"!"" #""!"% ##"!"" ##"!"" #""!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK ''&!"" '%&!"" #"%!)% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% #,"((!%$ &,(""!"" $%!$%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR &%,))$!"% +&,#%&!"" &(!'% $,#%)!*) +,(#"!"" $$!$% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK &%,))$!"% &&,#%&!"" ++!$% $,"')!*) +"!"" $,$*(!'% >KZ :TIUSK $+*#..)%'* $++#(*+%'' 00%)% $)#',.%/. 0'%'' $)#)/-%,%

9 @GMK 0 CUZGR '( 8KTKXGR (' 8GSOTM :TIUSK $"",*)"!$+ $)*,)"*!(" )$!#% (,+('!"" &,+""!"" #&$!#% $"",*)"!$+ $)*,)"*!(" )$!#% (,+('!"" &,+""!"" #&$!#%,',' ` 7OXK]UXQY$CU BKRR "!"" &,'""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(' ` BZOVKTJ '$'!"" $,&""!"" $#!+% "!"" "!"" "!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY %*,#$)!"" #"",%'"!"" %*!"% #%%!"" *""!"" #(!(% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" $,"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(/ ` BOIQ VG_ "!"" '""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` '("!"" %,*&"!"" #&!(% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY %,)*"!#" #",$)'!"" %(!*% #$!*$ *"!"" #(!"% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #,)&#!)) &,++*!'" %&!*% "!%# #"!"" %!#% -('' 5OKS $+$!'" $,'""!"" ##!)% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR #,$''!$) *,&'"!"" #&!+% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY $'"!"" #,(""!"" #'!(% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR #,&#'!%$ (,#'"!"" $%!"% "!"" "!"" "!"% -)'' ` 4UTY[RZOTM 7KKY *#"!)' #,(""!"" '"!)% "!"" "!"" "!"% -)(' ` 2[JOZ ',"""!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -)(, ` <KMGR <UHH_OYZ $,'$'!+* #","""!"" $'!%% "!"" "!"" "!"% -)(- ` 3UUQQKKVOTM %++!"" *""!"" &+!+% "!"" #""!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY &#,(#&!'& '",'""!"" *$!&% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& %,&#"!)& &),*+'!"" )!#% "!"" "!"" "!"% -*() ` $&'!(+ $,%""!"" #"!)% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% $,"&$!&' #&,"""!"" #&!(% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY %,"++!** *,*'"!"" %'!"% "!"" "!"" "!"% -**' ` 3X[YNOTM 8XGJOTM "!"" ',"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY #))!#% #,'""!"" ##!*% "!"" "!"" "!"% -+'* ` 3UUQY (&(!*( %,"""!"" $#!(% "!"" "!"" "!"% -+(' ` $&'!## #,%""!"" #*!+% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY #,&('!#+ %,%'"!"" &%!)% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ &,)&(!&* #",&'"!"" &'!&% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK $,%+"!#$ ),&("!"" %$!"% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM $,$#"!+' ',*+"!"" %)!'% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" #,+$"!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ #,'%$!(" #",#""!"" #'!$% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y (,'&(!'" ',('"!"" ##'!+% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ %,(&&!"" $,'*$!"" #&#!#% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK (,$'+!"" (,$%&!"" #""!&% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK $,*(*!"" $,*&*!"" #""!)% "!"" "!"" "!"% -,'* ` 4XOSK OTY[XGTIK &""!"" &""!"" #""!"% "!"" "!"" "!"%.'') ` +ZN UL ;[R_ %''!$" #,)""!"" $"!+% "!"" "!"" "!"%.''+ ` ($'!"" +""!"" (+!&% "!"" "!"" "!"%.''. ` CU[XTGSKTZ "!"" "!"" "!"% #,'*)!() #,+""!"" *%!(%.''/ ` 2XZY 7KYZO\GR $"!"" "!"" #""!"% "!"" #,$""!"" "!"%.''0 ` 5KXH_ "!"" "!"" "!"% +%#!(( )'"!"" #$&!$%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY %*+!"" $,)""!"" #&!&% "!"" "!"" "!"%.'(( ` 4GZKXOTM& =KKZOTMY (*!)' ('"!"" #"!(% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM #,"((!%$ ',(""!"" #+!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK #&&!*" %'"!"" &#!&% %!"" "!"" #""!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR #%*,+#%!&( %(%,"+$!'" %*!%% $,((*!&( &,*&"!"" ''!#% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK (#,+'(!*% *&,%*%!+" )%!&% &,$+(!'& ("!"" ),#("!+% >KZ :TIUSK -(#0,-%/* $/+#*/*%0' $.*%+% +#)0-%,+ -'%''.#(-'%0%

10 @GMK (' )' FGZKX&BK]KX )( 8GXHGMK&FGYZK :TIUSK ((,&+*!#% #'#,"'"!"" &&!"% #+,'&#!*% %#,"""!"" (%!"% ((,&+*!#% #'#,"'"!"" &&!"% #+,'&#!*% %#,"""!"" (%!"%,'-' ` FGZKX =KZKXY "!"" %,)'"!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #%,+$#!&' '',"""!"" $'!%% %,$$&!$% *,'""!"" %)!+% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" '""!"" "!"% "!"" %$'!"" "!"% -'(0 ` "!"" #,(""!"" "!"% "!"" ('"!"" "!"% -')' CG^KY #,%&#!++ ','""!"" $&!&% %#"!*# *'"!"" %(!(% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #(#!'$ $,(""!"" (!$% #+)!($ #,#'*!"" #)!#% -('' 5OKS %')!'" #,"""!"" %'!*% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR #,$$"!%* ',"""!"" $&!&% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY %)'!"" #,"""!"" %)!'% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR &(+!*) #,'""!"" %#!%% +)%!%" $,'""!"" %*!+% -)(, ` <KMGR <UHH_OYZ +"'!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -)(- ` 3UUQQKKVOTM &&$!'" $,"""!"" $$!#% "!"" $""!"" "!"% -)(0 ` FGZKX CKYZOTM &,"')!(* (,"""!"" ()!(% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY $,%'*!#( %,"""!"" )*!(% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& #,%#$!'' #","""!"" #%!#% "!"" "!"" "!"% -*() ` $$"!(* #,"""!"" $$!#% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" #,"""!"" "!"% #+$!"* $,"""!"" +!(% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY $$"!&$ #,"""!"" $$!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY %,*&*!$% ',"""!"" ))!"% #%!&" #,"""!"" #!%% -+') ` 4NKSOIGRY &)(!$" ',"""!"" +!'% "!"" "!"" "!"% -+(' ` &*#!$# #,*""!"" $(!)% "!"" $""!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY #(+!++ #,'""!"" ##!%% $'!"" %$'!"" )!)% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ &,))"!(( +,"""!"" '%!"% "!"" "!"" "!"% -+)( ` 7KKY &,'""!"" #',"""!"" %"!"% *,&&*!"" #),"""!"" &+!)% -+)) ` <OLZ BZGZOUT =GOTZKTGTIK AKVG $,*&*!&$ #","""!"" $*!'% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK '&'!*% #,"""!"" '&!(% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" %,$""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ #,'""!"" #,'""!"" #""!"% #)&!"" #)&!"" #""!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK +)'!"" +)'!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK #'"!"" #'"!"" #""!"% $)+!"" $)+!"" #""!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY #++!"" $,%""!"" *!)% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" $""!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" #$"!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.')- ` =KXINGTZ 3GTQ 4GXJ 7KKY #,(+*!)( %,%""!"" '#!'% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" &,*""!"" "!"% CUZGR &+,'$*!"" #(#,&+'!"" %"!)% #%,*%)!&& %+,+(#!"" %&!(% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK #(,+)"!#% #",&&'!"" #($!'% ',)"&!%+ *,+(#!"" (%!)% >KZ :TIUSK (-#0.'%(* $('#++,%'' $(-)%,%,#.'+%*0 $/#0-(%'' $-*%.%

11 @GMK (( )) 9GXHUX&5UIQ *. <OHXGX_ 4UTYZX[IZOUT :TIUSK &$,*'+!)' %),)("!"" ##%!'% '"(!)' "!"" #""!"% &$,*'+!)' %),)("!"" ##%!'% '"(!)' "!"" #""!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY &,'&(!#% +,#""!"" '"!"% "!"" "!"" "!"% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" $'"!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY &%*!$$ +#"!"" &*!$% "!"" "!"" "!"% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #)$!*' ('"!"" $(!(% "!"" "!"" "!"% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR $"!"" #""!"" $"!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -),( ` 6TMOTKKXOTM "!"" &,%+#!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" $,"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" '""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY #)$!$# %,"""!"" '!)% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ ''"!$* #,'""!"" %(!)% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK #)%!%( &""!"" &%!%% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" %,"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" %,'""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y $'!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ $'"!"" $'"!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK #)'!"" #)'!"" #""!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR (,'$%!"' $+,)$(!"" $#!+% "!"" "!"" "!"% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK %(,%%(!)" *,"%&!"" &'$!%% '"(!)' "!"" #""!"% >KZ :TIUSK *-#**-%.' /#'*+%'' +,)%*%,'-%., '%'' (''%'%

12 @GMK () */ 5XO\K 5U]T *0 ADB 5OYZXOH[ZOUT <OTK 6^Z% :TIUSK %"*,*#(!"' &&+,%#(!"" (*!)% "!"" $$,()+!+( "!"% %"*,*#(!"' &&+,%#(!"" (*!)% "!"" $$,()+!+( "!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY #,)%(!"" #","""!"" #)!&% "!"" "!"" "!"% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY #()!%( #,"""!"" #(!)% "!"" "!"" "!"% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT )!$) )"!"" #"!&% "!"" "!"" "!"% -('' 5OKS #%"!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR #,%"%!#* $,"""!"" ('!$% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -)'' ` 4UTY[RZOTM 7KKY "!"" $","""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY $+",*++!"" %++,$&(!"" )$!+% "!"" $),')"!+" "!"% -),( ` 6TMOTKKXOTM +,"+&!** #',"""!"" ("!(% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& '*,(+"!"* "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` *!"" "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM '#)!+& $,"""!"" $'!+% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR %($,''%!)# &&+,%#(!"" *"!)% "!"" $),')"!+" "!"% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK '%,)%)!(( "!"" #""!"% "!"" &,*+"!+& "!"% >KZ :TIUSK $,*#.*.%-- '%'' (''%'% '%'' $+#/0'%0+ '%'%

13 @GMK (* +' CXGOR 3[ORJOTM 6W[OVSKTZ,' 6IUTUSOI 5K\KRUVSKTZ :TIUSK "!"" "!"" "!"% ()#!$' "!"" #""!"% "!"" "!"" "!"% ()#!$' "!"" #""!"% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -')' CG^KY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" &',"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*() ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(' ` "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" "!"" "!"% CUZGR "!"" &',"""!"" "!"% "!"" "!"" "!"% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK "!"" &',"""!"" "!"% ()#!$' "!"" #""!"% >KZ :TIUSK '%'' $+,#'''%'' '%'% -.(%), '%'' (''%'%

14 @GMK (+ CUZGR [TIRGYYOLOKJ C?C2< :TIUSK %#"!"" "!"" #""!"% (&),"%+!"' +)',&#&!'( ((!%% %#"!"" "!"" #""!"% (&),"%+!"' +)',&#&!'( ((!%%,',' ` 7OXK]UXQY$CU BKRR "!"" "!"" "!"% "!"" &,'""!"" "!"%,'-' ` FGZKX =KZKXY "!"" "!"" "!"% "!"" %,)'"!"" "!"% -'(' ` BZOVKTJ "!"" "!"" "!"% '$'!"" $,&""!"" $#!+% -'(, ` BGRGXOKY& FGMKY "!"" "!"" "!"% (#,(*)!*# #*%,)'"!"" %%!(% -'(- ` 9UROJG_&3UT[Y VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" %,")'!"" "!"% -'(/ ` BOIQ VG_ "!"" "!"" "!"% "!"" '""!"" "!"% -'(0 ` "!"" "!"" "!"% '("!"" (,"+"!"" +!$% -')' CG^KY "!"" "!"" "!"% (,"'#!%" #*,(#'!"" %$!'% -',' ` FUXQKXY 4USVKTYGZOUT #,$)(!(# "!"" #""!"% )&!&# +,&*(!'" "!*% -('' 5OKS "!"" "!"" "!"% )*"!"" %,'""!"" $$!%% -(', ` CXG\KR "!"" "!"" "!"% %,))*!*% #',&'"!"" $&!'% -((' ` CXGOTOTM&]UXQYNUV&IUTL% LKKY "!"" "!"" "!"% #$'!"" $,(""!"" &!*% -((( ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ 7[KR "!"" "!"" "!"% $,*)*!&+ #",$'"!"" $*!#% -)'' ` 4UTY[RZOTM 7KKY "!"" "!"" "!"% *#"!)' $#,(""!"" %!*% -)(' ` 2[JOZ "!"" "!"" "!"% ',"""!"" "!"" #""!"% -)(, ` <KMGR <UHH_OYZ "!"" "!"" "!"% %,&%"!+* #","""!"" %&!%% -)(- ` 3UUQQKKVOTM "!"" "!"" "!"% *&#!'" %,#""!"" $)!#% -)(0 ` FGZKX CKYZOTM "!"" "!"" "!"% &,"')!(* (,"""!"" ()!(% -),' ` 4UTZXGIZ BKX\OIKY "!"" "!"" "!"% %%&,*)#!)" &*",%#(!+" (+!)% -),( ` 6TMOTKKXOTM "!"" "!"" "!"% +,"+&!** #+,%+#!"" &(!+% -*(' ` 6W[OVSKTZ& "!"" "!"" "!"% (%,&#%!%) #"&,*+'!"" ("!'% -*() ` "!"" "!"" "!"% &((!%) %,%""!"" #&!#% -*(, ` =GOTZKTGTIK EKNOIRKY 6W[OV% "!"" "!"" "!"% $,$%&!'% #),'""!"" #$!*% -*)( ` =GOTZKTGTIK 7GIOROZOKY "!"" "!"" "!"% %,&+$!'# #$,*'"!"" $)!$% -**' ` 3X[YNOTM 8XGJOTM "!"" "!"" "!"% "!"" ',"""!"" "!"% -+'' GTJ CUURY "!"" "!"" "!"% &,"%*!)( ),'""!"" '%!+% -+') ` 4NKSOIGRY "!"" "!"" "!"% &)(!$" ',"""!"" +!'% -+'* ` 3UUQY "!"" "!"" "!"% (&(!*( %,"""!"" $#!(% -+(' ` "!"" "!"" "!"% )%&!%$ %,%""!"" $$!%% -+(, `?LLOIK 4RKXOIGR B[VVROKY "!"" "!"" "!"% #,(("!#* ',#)'!"" %$!#% -+)' ` 6RKIZXOIOZ_ "!"" "!"" "!"% #","()!&$ $",+'"!"" &*!#% -+)( ` 7KKY "!"" "!"" "!"% #$,+&*!"" %$,"""!"" &"!'% -+)) ` <OLZ BZGZOUT =GOTZKTGTIK AKVG "!"" "!"" "!"% $,*&*!&$ #","""!"" $*!'% -+)* ` CKRKVNUTK "!"" "!"" "!"% %,#"+!%# *,*("!"" %'!#% -+)+ ` :TZKXTKZ 2IIKYY& FKH 9UYZOTM "!"" "!"" "!"% $,$#"!+' ',*+"!"" %)!'% -+), ` 8GXHGMK "!"" "!"" "!"% "!"" %,"""!"" "!"% -+)- ` FGZKX& BK]KX "!"" "!"" "!"% "!"" ',&$"!"" "!"% -+*' ` 9KGZOTM?OR 7OXK]UUJ "!"" "!"" "!"% #,'%$!(" #%,%""!"" ##!'% -++( `?VKXGZOTM Y "!"" "!"" "!"% (,')#!'" ',('"!"" ##(!%% -,'' ` 8KTKXGR ROGHOROZ_ "!"" "!"" "!"% ','(*!"" &,'"(!"" #$%!(% -,'( ` 7GIOROZ_ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% ),$%&!"" ),$"+!"" #""!%% -,') ` EKNOIRK 6W[OVSKTZ :TY[XGTIK "!"" "!"" "!"% %,&)$!"" %,&'$!"" #""!(% -,'* ` 4XOSK OTY[XGTIK "!"" "!"" "!"% &""!"" &""!"" #""!"%.'') ` +ZN UL ;[R_ "!"" "!"" "!"% %''!$" #,)""!"" $"!+%.''+ ` "!"" "!"" "!"% ($'!"" +""!"" (+!&%.''. ` CU[XTGSKTZ "!"" "!"" "!"% #,'*)!() #,+""!"" *%!(%.''/ ` 2XZY 7KYZO\GR "!"" "!"" "!"% $"!"" #,$""!"" #!)%.''0 ` 5KXH_ "!"" "!"" "!"% +%#!(( )'"!"" #$&!$%.'(' ` <OIKTYKY&7KKY& B[HYIXOVZOUTY "!"" "!"" "!"% '**!"" ',"""!"" ##!*%.'(( ` 4GZKXOTM& =KKZOTMY "!"" "!"" "!"% (*!)' ('"!"" #"!(%.'(* ` 2J\KXZOYOTM "!"" "!"" "!"% #,'*&!$( ),*""!"" $"!%%.'), ` 3GTQ BKX\OIK 4NGXMK "!"" "!"" "!"% #&)!*" &)"!"" %#!&%.')- ` =KXINGTZ 3GTQ 4GXJ 7KKY "!"" "!"" "!"% #,(+*!)( %,%""!"" '#!'%.'0, ` 5KVXKIOGZOUT "!"" "!"" "!"% "!"" &,*""!"" "!"% CUZGR #,$)(!(# "!"" #""!"% ')',%""!)% #,#$#,""#!&" '#!%% >KZ?XJOTGX_ :TIUSK +((!(# "!"" #""!"% )#,)%*!%$ #&','*(!*& &+!%% >KZ :TIUSK $0--%-( '%'' (''%'%.(#.*/%*) $(+,#,/-%/+ $+0%*%

15 ?HNL ' '(0+&?< '(%&(%'+ 1JJX[HR 2HYPY 3PZ_ UM 3UMMSHT 3U\L 2HRHTJL BOLLZ 1Y UM 4LJLSILX (" (&'+ 4LJ (" '+ 1BB5CB 3[XXLTZ 1YYLZY 3OLJQPTN%BH\PTNY 69ABC 21=: 133>D=CB '&&( ` BLVZPJ CHTQ 34 -/+& #',&!& *' ''&& ` 3PZ_ BH\PTNY 1JJU[TZ ((/& '!,"%% #& ''&' ` 5JUTUSPJ 4L\LRUVL 6[TK C4 &&,- ""),)#% () ''&( ` 5JUTUSPJ 4L\LRUVL BH\PTNY +)+) #&,"%) #$ ''&) ` 6PXYZ 2HTQ 3OLJQPTN -/-& "$),(!( $# ''&* ` 6PYO 5TOHTJLSLTZ 34 -/'& $),%%" #" ''&+ ` 6PYO BH\PTNY *((& &%,*)* "& ''&, ` ;HTK BHRLY BH\PTNY *.*+ "($,'** #* ''&- ` CPSILX ALJLPVZY =6A! 34 -/)& "*),)!#!$ ''&. ` EUR[TZLLX 6PXL 4LVHXZSLTZ *+'( "#,&"( '( ''&/ ` 5<B BH\PTNY,*-& &,#$( #" '''& ` ALM[YL BH\PTNY,*.& #*,&#! #! '''' ` 8HXIUX BH\PTNY C4 -/*&%'(#(&#&. )*,(%% #$ '''( ` FHZLX BL]LX BH\PTNY -/,& *),$*( () CUZHR 69ABC 21=: 133>D=CB ",!(!,'(* $" F5;;B 61A7> 133>D=CB ''') ` 7HSPTN 3OLJQPTN /'(- CUZHR F5;;B 61A7> 133>D=CB "#,'&$ "& "#,'&$ "& '&&& `?LZZ_ 3HYO "*! %( '&&' ` 6PYO?LZZ_ 3HYO 2U^ "!!!! CUZHR 3OLJQPTN%BH\PTNY ",!)$,'## *$ 1JJU[TZY ALJLP\HIRL CUZHR 3[XXLTZ 1YYLZY (&,(&* '! ","&*,$)# &$ 6P^LK 1YYLZY "&,)%%,!$( ($ >ZOLX 1YYLZY =UZLY ALJLP\HIRL ')+) ` =UZLY ALJ # =UXZOLTK?UXZ 1[ZO' #',*#% "# ')+* ` =UZLY ALJ # =UXZOLTK?UXZ 1[ZO( ##,*(! "& ')++ ` =UZLY ALJ # =UXZOLTK?UXZ 1[ZO) ),&!!!! CUZHR =UZLY ALJLP\HIRL &),$*% #( '*+& ` 4[L CU%6XUS '*+) ` 4[L CU%6XUS#8HXIUX DZPRPZ_ 7XTZ -(&,)'$ *# '*+* ` 4[L CU%6XUS # 7HSPTN *'' )& '*++ ` 4[L CU%6XUS # 7LTLXHR &",'"& %& '*+, ` 4[L CU%6XUS # 8HXIUX & 4UJQ #*,%!*!# '*+- ` 4[L CU%6XUS # 8HXIUX 3H[YL]H_ -"*( "! '*+. ` 4[L CU%6XUS # FHZLX & BL]LX -$,!"# (( '*,& ` 4[L CU%6XUS #7HXIHNL & ;HTKMPRR -#,*"( &$ CUZHR '*+& ` 4[L CU%6XUS!!! '*,' ` 4[L CU%6XUS >ZOLX 7U\LTSLTZY ((,'!% &# CUZHR >ZOLX 1YYLZY "$&,**) (* C>C1; 1BB5CB '-"')/"*'/$&+ ;9129;9C95B & ;PHIPRPZPLY 3[XXLTZ ;PHIPRPZPLY -),&*' $! CUZHR ;PHIPRPZPLY -),&*' $! 5W[PZ_ )&&& ` >VLTPTN 2HR 5W[PZ_ "',!%%,(!$ #( )+&' ` 6[TK 2HRHTJL # 7HSPTN "#,#!* $* )+&) ` 6[TK 2HRHTJL # 8HXIUX & 4UJQ "!$,'## '$ )+&* ` 6[TK 2HRHTJL # FHZLX%BL]LX '&,(#( '( )+&+ ` 3UMMSHT 3U\L 6[TK 2HRHTJL )&!,!"%!( =LZ 9TJUSL (",($) $# CUZHR 5W[PZ_ "(,"%),!"& $& C>C1; ;9129;9C95B & '-"')/"*'/$&+

16

17

18

19

Ó Ś Ą ŚĆ Ą Ś Ś ż Ó Ą Ś Ó Ż Ó Ó ć ć ć Ó Ó Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń Ą Ś ć Ó Ó ć Ź ć ć Ź ż Ź ć ż ć ż ż ż ż ć ć ć Ó Ó Ó ć ż ż ż Ó Ó Ó Ń ż ć ć ż ż Ż ć Ó Ó ć ć ć ć ć ż ż Ó Ó ć ć Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ń ć ż ć ż Ó ż ć Ź ć ć Ż ż

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ź ź ź Ś ź ż Ę Ę Ś ż Ś ń Ś Ó Ą Ł Ą Ś ź Ę ć Ś ź ż ż ż ż ż ć ż ż Ń ć ń Ś ź ż ń ć ć ż ć ż źń ć ż ż ż ź ń ć ć Ł ż Ę ń ć ż ń ż ż Ś ź ż ń ń Ś ż Ś ń Ś ż ż Ś ń Ą ż Ł ć ż ż ż ń ż ż ż ż ń Ł ń Ę Ę Ą ń ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ó Ą Ó Ą Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ź Ą ć ć ć ź Ź ź ć ŚĆ ć ć ć ź ć źń Ć Ż ź ć ć ć ź ć Ż Ą ć Ż ć ź ć ź ź ź Ą ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ó ź Ó Ó Ń Ą Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ł ń Ź Ź Ą Ą ź ć Ź ń ź Ę Ł Ę Ł ż ć ć ć ż ż ż ć Ż ń ć ń ć Ń Ę ż Ż Ż Ż ć Ń Ż Ż Ą ń Ż Ż Ą Ą ń ż ń Ż Ź ż ż Ź ń ć ć Ą ć ć ć Ż ć ć ż ć ć Ż Ą ć Ż ć Ż ż ń ż ń ć Ż ć ć Ż Ł Ż Ż ć ż ć ć Ń Ń ż Ą ć ć ć ń ć ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą ż ń ń ń ń ż Ą ń ń ż ć ń ś ż ż ż ś ż ż ż ż ć ć ś Ą ż ń ż ż ć ń ś ź ń ś ż ś ś ń ś ń ś ś ś Ń ś ż ń ś ń ń ść ż Ę ń ś ń ń ń ś ż ć Ą ś ż Ń żń ś ż ż ń ś Ę ŁÓ Ą ż ń ń ś ń ń ż ć ż Ś ź Ń ś Ń ż ń ś ń ż ź

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ż Ż ń Ó ź Ę ź ź Ę ć ć ć Ś ź ŚĆ Ś ź ź ź ź Ś ź ń Ś Ó Ć ŚĆ Ć ć ć ć ź ń ć Ó ń ń ń Ś ń ń Ś ń ź ź ź źń Ź Ś ń Ć Ś Ś Ź ń ń Ś ń ń Ś ź ź Ś ź źń Ś ć ć ń Ś ń ń Ś Ś Ś Ś ń ź ź Ś ź źń ź Ś ń ź Ś Ś Ś ź ń ń Ś ń ń

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź ź Ś Ś Ź ć ź Ń ź Ś Ś ć ć Ź Ś ź Ź Ź Ń ź Ś ć Ł ź ź ć Ś ć ć ć ć Ś ź ź Ź Ń ź ź Ś ć Ś ź ć ź ź ć ź ź ć Ł Ź ź ź ź ź ź ć ź ź ć ź ć ć Ź ź ź Ń ź ź ć ź ź ć Ń Ś Ś Ź Ń Ś ź ć Ś ź ź ź ć Ś Ź Ń ź ź Ś ć Ź ź ć ć ź Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ź Ł Ź Ę Ś Ę Ę Ś Ą Ę Ś Ą Ć Ć ć Ę Ą Ł Ś ć ń ć Ł ć Ź ć Ę Ą Ą Ź ź ź ć ć ć ć ć ń ń ć ć ń Ó ź Ę Ą ć ć ć Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń Ó ć Ą ń ć Ę Ą Ą ń ń ń ń ć ń ć ć Ź ć ń Ź ń ń Ć ń ń ń Ę Ą Ś Ą ń ć ń ć ź ń Ę Ś Ą Ąć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ź Ó Ą Ż Ó ń ń ć ć ĘŚ Ś ŚĆ Ę ć ć ć ć Ś Ź ń ź ŚĆ ń Ś ź ć ć Ó ć ć ź ć ć ć ń ń Ł ć ź ć ń Ś ć ć ć Ł Ę Ś Ł Ę Ł ć ń ć Ś ź Ć Ś Ś ć ź Ó ź ć ć Ś ń ź Ś ź Ó Ś Ó Ś Ś ń Ś Ś ć ć ń ć ć Ż Ś ć ń ń Ł Ł ń ć ź ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę ż Ę Ę Ł Ż Ż ż Ę ż Ę Ż ź Ż Ź Ż Ł Ł Ż Ż Ż Ą Ą Ą ż Ż Ę Ę Ę Ą Ę ż ż Ę ż ź Ą Ć Ł Ż Ę ź Ś Ż Ż Ś Ł Ę Ę Ó Ł Ę Ę Ń Ę Ż Ż Ą ź Ż Ż Ż Ą Ę Ż Ł Ż ź Ż ź Ń Ą Ę Ę Ó Ę ż Ż ż ż ż Ł Ł Ą Ó ż Ż Ż Ę ż Ę Ż Ż Ż ź ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ł ś ż ńż ż ż ś ź ź ć ź ś ń ż ć ź ź ź ż ź ś ź ń ź Ę ż ź ź ź ż ż ś ń ż ż ś ż ź ż ź źń ż ż ż ź ś ś ż ś ż ż Ż Ł ń ż ś ż ń ź ź ż żń ść ż ż ń ń ń ń ń ż ś ź ż ń ż ś ń ż ć ż ś ż ż ć ń ż ż ź ż ć ż ż ś ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ż ć Ń ń ż ć ć ń ż ć ń ź ń Ę Ń ń ń ż ć ż ć ć Ń ż ć ń ć ż ń ż ć ć Ń ż ć Ń ż Ń Ń Ń ż ż Ń ż ż Ń ń ź Ń ń Ń ń ń Ą ń ń ź ń Ń Ń ć Ę ż Ń ż ć ć ć Ę ńż ń Ą ć ć Ę ż ż ć ż ć Ń ż Ń ż Ń ż ż ń ć ń Ń ń Ę ż Ł Ń ż

Bardziej szczegółowo

ń óź óź Ę ć Ą Ą ó Ę ć ć Ł Ś Ł Ą ź ó Ź ź ń ó ź ź ź ó ó ź ź ź ź ó ć ź ó ć ó Ź ź ń Ę ó Ź ź ź Ę ź ó Ź ź ź Ź ź ń Ą Ą Ę Ą Ę ć Ą Ą Ę Ą Ź Ą ź Ł Ę Ł ó ź ć ć Ę Źó ó ó ź Ś Ą ź ó ó ń ź Ę ó Ą Ś ź ó Ę ó ź ó ź ź ź ź

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ń Ź ć Ą ź Ó ć Ó Ą Ź ć Ń ć ć Ś Ś Ą Ó Ż Ą Ę Ą ŚĆ ć Ó Ź Ń Ń Ó Ś ć Ó Ś Ę Ź ź Ę Ź ź Ó Ó Ó ć Ź Ź Ź Ś Ó Ś Ó Ź Ó Ó Ń Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ś ćć ć Ó ć Ó Ó Ó ĘÓ Ó Ś Ó Ź ć Ó Ń ź Ó Ó Ć Ó Ć Ó Ó ć Ś Ó ć Ś Ź Ś Ś Ź Ś Ć Ó Ś Ó ć

Bardziej szczegółowo

ń ń Ś Ż Ś ń

ń ń Ś Ż Ś ń ń ń Ś Ż Ś ń ć Ż Ś Ż ń Ś Ż Ż ń Ś Ó ń ć ć ć ć ć Ść Ę ź Ó ć ć źń ć Ś Ć Ż Ś Ć ŚĆ ń ć ź Ś ń ń Ż ć ń ć ń Ś ź ń ź ć ź ć Ę ń ć ć ć Ę ć Ó ń ć ź Ó ŻÓ ź ń ń Ć ć ź ć ń ź ń ć ń Ą ń ć Ż ń Ś Ś ź Ą ć ŚĆ ń ć źć ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż Ę TŻP P R U S C Y A H O H E N Z O L L E R N O W I E PWP X VŁ X I XPW.P 2 4 1

K S I Ą Ż Ę TŻP P R U S C Y A H O H E N Z O L L E R N O W I E PWP X VŁ X I XPW.P 2 4 1 K S I Ą Ż Ę TŻ R U S C Y A 2 4 1 Ż L B R E C H T M A 2 4 2 O j c i e c- F R Y D E R Y K S TŻ R S Z Y s. W B I O G R.ŻL B R E C H TŻ M a t k a-z O F IŻJŻ G I E L L O N KŻ s. R o d z e ń s t w o-b I O G

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

7. Gottorpowie IE W ADOLF FRYDERYK 648 RPO GUSTAW III 656 TTO GUSTAW IV ADOLF 658 KAROL XIII 663 ECJI 7. GO IE SZW W LO KRÓ 647

7. Gottorpowie IE W ADOLF FRYDERYK 648 RPO GUSTAW III 656 TTO GUSTAW IV ADOLF 658 KAROL XIII 663 ECJI 7. GO IE SZW W LO KRÓ 647 6 4 6 7. Gottorpowie Ż D O L F F R Y D E R Y K G U S TŻ W I I I G U S TŻ W I VŻ D O L F KŻ R O L X I I I 6 4 7 KRÓLOWIE SZWECJI 7. GOTTOROWIE Adolf Fryderyk ANUJE W LATACH 1751 1771 648 O j c i e c- C

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż Ł Ń Ż Ż ć Ż Ł Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ł ć Ż Ż ć ć Ź Ł Ż Ż Ż ć ź Ż ń Ż Ż Ż Ż ć ń ć ń ć Ł Ż ć Ż Ł Ś ŻŻ Ł Ż Ń Ł ź Ź Ż Ź Ł Ż Ł Ł Ń ć Ó Ż Ń Ń Ł ź ź Ż Ż Ż Ś Ć Ż Ć Ł Ł Ł Ż Ż Ś ŚĆ Ś Ś ć ć Ż Ż ŚĆ Ś Ś ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ś Ą Ś Ą Ą Ś Ą Ą ŚĆ Ą Ą Ś Ś ć ź ź Ń Ś Ą ć Ź Ą Ą Ś ć Ą Ą Ą Ś Ą ć Ą Ą ć Ą ć ć Ć Ź ć Ś Ź Ź ć Ź Ź ć Ź ź Ź Ś ź Ź ć ć Ń ź ć ć Ń Ć ź ć ć Ś ć ć ć Ź Ń ć Ź ć ć ź Ą Ś Ć Ź ź ź Ź ć ć Ś ź Ń ć ć ć ź Ą Ś Ń Ś ć ć Ź

Bardziej szczegółowo

Clockwork as a solution to the flavour puzzle

Clockwork as a solution to the flavour puzzle Clockwork a a oluon to the flavour puzzle Rodrigo Alono Beyond the BSM 2//28 eab6hicbns8naej3urq/qh69lbbbuleqmeif48t2a9oq9lj+3azsbboqs+gu8efdeqz/jm//gbzudtj4yelw8y8ibfcg9f9dgobmvbo8xdt7+wefr+fikrenumwyxwmsqgcngktgw4edhofnaoedolj3dzvpkhspjypzpqgh95cfnfipiynyxa26c5b4uwkajkag/jxfxiznejpmkba9zmx5glefm4kzutzumle3ochuwshqh9rpfotnyyzuhcwnlsxqyuh9pzdtsehtjoizqxxvbn4n9dltxjjzwmquhjlovcatk/nxzmgvmiomllcmul2vdfvlbmbtcmg4k2+ve7avxprxrn6r9no+jcgdwdpfgqq3qca8naaedhgd4htxlx3p2pzwvbywdo4q+czx/jbyzp

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

0NGTMK U TOZXOI U OJK KX[S IUTIKTZXGZOUT J[XOTM NKGJ [V ZORZ ZK Z OT VGZOKTZ ]OZN G U GMGR TIUVK

0NGTMK U TOZXOI U OJK KX[S IUTIKTZXGZOUT J[XOTM NKGJ [V ZORZ ZK Z OT VGZOKTZ ]OZN G U GMGR TIUVK 0NGTMKUTOZXOIUOJKKX[S IUTIKTZXGZOUTJ[XOTMNKGJ[VZORZZKZ OTVGZOKTZ]OZNGUGMGRTIUVK.DOKZX[ING BdPIO 6[GRG ejxkpivgnu BT[ 1XUIK0KXTKIG 28UTJ[XGIG 0NfUVOIO :KRKX TIUVKTOZ1KVGXZSKTZU0UXUTGX1OKGKGTJ5KGXZ3GOR[XK6TZOZ[ZKU0GXJOURUM

Bardziej szczegółowo

Ź ć Ż ć Ś ć Ś Ś ż ćż Ż ć Ść ć Ź Ę Ę Ś Ź ż Ś ć ż ć ć ż ż ć ć Ż ć ć Ż ć Ć Ż ć Ść Ź Ż Ź Ś Ż Ż ć Ż Ś ć Ę Ż Ś Ż Ż Ę Ó Ś Ę Ż ż Ś Ż ż ć Ć Ź ż Ż Ż ż ż Ź Ż ć Ż Ś Ę Ś ć Ść ż ż Ż Ż Ź Ó Ż Ć Ó Ó ż Ś ć Ś Ś Ę ć Ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

MIRAGRID GX110/30 PES

MIRAGRID GX110/30 PES MIRAGRID GX110/30 EN ISO 10319 [kn/m] 116,00 30,00 s - 5,80-5,00 MIRAGRID GX140/140 (9.1) EN ISO 10319 [kn/m] 145,00 145,00 EN ISO 10319 [%] 10,00 10,00 s - 7,00-7,00 g +/- 2,10 +/- 2,10 MIRAGRID GX160/30

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Załącznik nr 2

Formularz cenowy Załącznik nr 2 Formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa materiału eksploatacyjnego Oferowany produkt* (producent i symbol) jednostka miary Ilość podstawow a opcja Ilość Razem (podstawow a + opcja) Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zapotrzebowania na tusze i tonery Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wykaz zapotrzebowania na tusze i tonery Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Tabela 1 1 Tusz HP 920 (15), 25 ml 2 Tusz HP 920 kolor (78) 19 ml 3 Tusz HP 3420 (27) 10 ml 4 Tusz HP 3420 kolor (28) 8 ml 5 Tusz HP 5550 (56) 19 ml 6 Tusz HP 5550 kolor (57) 17 ml 7 Toner HP LaserJet

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. 1. Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski

WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. 1. Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski Załącznik nr 3 do siwz WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek, 72-400 Kamień Pomorski Lp. Nazwa przedmiotu *Model urządzenia drukującego.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO POZIOM ROZSZERZONY 18 MARCA 2017 CZAS PRACY: 180 MINUT 1 Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT) Styczna do wykresu funkcji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY. A* Ja, niżej podpisany.. zamieszkały

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY. A* Ja, niżej podpisany.. zamieszkały GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Dane wykonawcy A* Ja, niżej podpisany.. zamieszkały. prowadzący działalność gospodarczą. NIP.. REGON Numer

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

Nr. Kennze Name Baujah Anlief ausgem versch andere

Nr. Kennze Name Baujah Anlief ausgem versch andere Nr. Kennze Name Baujah Anlief ausgem versch andere WE 6373H Mercedes-Benz O303-15RHS 1983 2001 2006 16.11.2010 Zbycie za granicę M 0 4 8 WZ 08061 Renault S53R 1984 2005 2008 2008 2 5 9 WZ 16324 Renault

Bardziej szczegółowo

źź ć Ó Ż Ż ź Ś ń ń ń ź ź ń ż Ó Ł Ó Ł ź ń ź Ś ć ż Ś Ó Ś Ś Ó Ó Ź Ó Ó Ó ń Ś ż ń ń ń Łź ż ń ń ż ź ź ć Ż Ż ń Ź ń ć ż Ś ć Ś Ł ź Ż ć Ł Ł Ł ż Ł Ł ć ć Ł Ł Ź Ż Ó Ż ć ć ż Ó Ó ż Ź Ó Ó Ó Ć ć ź ź ż ż ź ć ć ń ź ź ź ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Urządzenia elektryczne i elektroniczne poz. 3

SPECYFIKACJA Urządzenia elektryczne i elektroniczne poz. 3 SPECYFIKACJA Urządzenia elektryczne i elektroniczne poz. Lp. Nazwa jm. Ilość Drukarka Canon PIXMA IP 4200 2 Drukarka HP DJ 845 A4 KOLOR Drukarka HP DJ 845 A4 KOLOR 4 Drukarka HP DJ 940 5 Drukarka HP DJ

Bardziej szczegółowo

DRUKARKI LASEROWE. symbol tonera

DRUKARKI LASEROWE. symbol tonera DRUKARKI LASEROWE Nazwa Hewlett Packard Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M Hewlett Packard LJ 4L/4MP/4P/4ML Hewlett Packard LJ 5/6P 5MC/5MP/5MV 6MP/6PSE Hewlett Packard

Bardziej szczegółowo

!"#$%'%$ '$%%$ '!$% *+,-./0 * +,-./0 * 23!"#$%' *+,-./0$/0 2345679$:;?@ABC -4E FGHIJKLMNOJH 9$?@PQAB4ER PQ4E ST$UV+PWXY*$/0 #9$#-./ /045XZ$J452[\ 456 /0 # 79:; ' < ; /*0/0! " "#$ 222 3 4.5! 65!!!"#$%'%$

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ź Ą ń ń Ą ń Ą ń Ć ń Ń Ą ń ń ńń ń ń ń ń Ś ń Ó ń ń ń Ć ń ń Ś ń ń Ś ń ń ń ń Ą ń Ą ń Ć ń ń Ó ń Ń Ł Ą Ą ń ń ń Ż ń Ą ń Ą Ą ń ńń Ł Ś ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ś Ż ń Ś ń ń ń Ż ń Ń Ś Ś Ś ń ń ń Ó Ą ń ń ń ń Ś Ó Ó Ó ń

Bardziej szczegółowo

ńń Ż Ń Ł Ś Ś Ń Ł Ż Ł ń Ź Ś ń ń ń ń ń ć ń ć Ś Ż ć ń ń ć ń ń Ś ń ć ć Ź ć ć ć Ż ń ć ź Ś Ć ć ń ć Ż ć Ź Ź ń ń Ż ć ć ń ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż ć ć ć ć Ż ńł ć ć Ź Ż ć ć Ść Ść Ż ź Ś Ż ć ń ć ć ć Ź Ść ć ć ć ńł Ś

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Obowiązujący Lp. Rodzaj zajęć: I W/ W II C/ K/L /P/ III PW /PE /KZ 1 Wychowanie fizyczne 1 30 1 30 30 1 2 Bioetyka 1 10 10 1 20 30 1 3 Pedagogika 1 1 1 1 1 30 1 4 Lektorat języka obcego 4 3,4 30 1 30 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU B R I BUDMEX - C, K () --, -:@v WYKONAWCA Z Dó M P W, - Pń -: @ ZLECENIODAWCA Z Dó M P W, - Pń -: @ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU B Hń P - ż Hń-J P: ż Kf Sb KUPPOOD A P S: F: Tł, Ię N Sść: N ń: P: Pń,

Bardziej szczegółowo

ł Ż ł Ó ć ł ć ć Ź Ó ł Ś Ć Ś Ź ł Ż Ż ł Ź ł Ą Ź ć ł Ż Ę ć ź Ó ł Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ź ł Ó Ó ć ł Ó Ó Ó Ł Ó Ć ć Ó Ó Ć ÓÓ Ż Ó ź ł ÓĆ Ć Ó ł Ó Ź Ó ź ł Ś ŹŚ Źć Ó ć ÓŚ ł Ź Ł Ó ł ć ł Ó Ś ź Ó Ś Ę Ź Ś ł ć ł Ś Ś ÓĆ Ś ł Ś ć

Bardziej szczegółowo

5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp :Y ; :PQ ; $< + =>? AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P<Q)* +R STUV6 #)* +,- ] W

5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp :Y ; :PQ ; $< + =>? AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P<Q)* +R STUV6 #)* +,- ] W 5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp 2 3 3 4567 8 + 9:Y ; :PQ ; $< + =>? : @ AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P 2 )* +. Z[\,- X ]^_` :,- a ^ bc, #,

Bardziej szczegółowo

!"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!"#$%&' ()*+,-./% "67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab

!#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!#$%&' ()*+,-./% 67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab !"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1=>?@ 1!"#$%&' ()*+,-./%01 2345 "67 8&9:;! )* ?@ABC DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`abNc LGH M QR4S!"#$%!&' "!ABC$%&' DE C /0 1 FGHIJ CKLM

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ 43 Załącznik nr 4 WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja 1) Powierzchnia ogółem w ha 1 Ochrona ścisła Oddziały 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j,

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a ) V 4 = < 5-[ =>

!#$%&'!#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a  ) V 4 = < 5-[ => !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./0123456789: ; /0 7 < = >?@AB6C,DE89 FG-C, FHIJ!KLMN-O )P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a QRSc @ ^@ ) \ @a V 4 = < 5-[ => & W = -[ < = @ > @

Bardziej szczegółowo

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8 Ż S KŻ Ń C Z Y C Y W X I Ł I X I VW. W I T T E L S BŻ C H O W I E I L U K S E M B U R G O W I E X I V MX V w.a 8 8 W i t t e l s b a c h o w i e L U D W I K W Ż L D E MŻ R L U D W I K I STŻ R S Z Y FŻ

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWIE SZWECJI 7. GOTTORPOWIE

KRÓLOWIE SZWECJI 7. GOTTORPOWIE 668 KRÓLOWIE SZWECJI 7. GOTTOROWIE 8. Bernadotte K R Ó L O W I E S Z W E C J I WÄ. O TG T O R O W I E KŻ R O L X I V JŻ N O S KŻ R I KŻ R O L X V O S KŻ R I I G U S TŻ W V G U S TŻ W V IŻ D O L FÄ KŻ R

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Kazimierz Jamroz Leszek Smolarek Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Analiza

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ś Ó Ó Ó ć ć ć Ź Ó ŚĆ Ś ć ć ć ŚĆ Ź ć Ż Ó Ś Ó ć Ł Ż Ł Ż Ż ć ź ÓŁ Ż Ó Ź Ó Ó Ż ź Ś ć Ż Ś Ó Ź Ż ć ć ć Ż Ó Ó Ś Ó Ó Ź ć ź Ó Ź Ż Ó Ó Ż Ó Ś Ś Ż Ź Ś Ó Ź Ź Ó Ó Ł ÓŁ Ż Ż Ł Ó Ż Ż Ż ć ć ć Ż ź ź ć ź ć Ź Ó ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ś Ą Ó Ż ź Ą Ę Ń ć ż Ń ż Ą Ź ż ć Ń ż ż Ń ż ż ź ż Ń ć ż Ń ż ż Ó Ó ż ż ż Ś ż ż ż ź ź ż ź ż ż ż ć ź ć ż ż ć ż ż Wffiffi ffi&ffirewk&ruk& Tlas; 7,-lv^,r 1 r} Uy}Ldl l} -L.*J Khl eteste nr DZLA l-\,. zepis1,

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl;

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl; UCHWALA r XV /2117 RADY MY ZJA z n 17 mj20l7 r. w prw zmn w buz mny Zbjn n 2017 rk pw r. 1 u. 2 pk 4 uwy z n mr 10 r. mrz4z mnnym @2. U. z201r.pz.44pz. 17p2.14 rzz2017r. pz.70)ruzf.211f.212f. 214 f.21

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2 5 2 2 3. Folkungowie WŻ L D E MŻ R B I R G E R S S O N MŻ G N U S I LŻ D U L Å S B I R G E R MŻ G N U S S O N MŻ G N U S I I E R I K S S O N E R Y K MŻ G N U S S O N HŻŻ K O N MŻ G N U S S O N 5 2 3 W

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE XV XIX W. HABSBURGOWIE. XV-XIX w.

HABSBURGOWIE XV XIX W. HABSBURGOWIE. XV-XIX w. HABSBURGOWIE XV XIX W. HABSBURGOWIE 358 XV-XIX w. Ż L B R E C H T I I F R Y D E R Y K I I I M Ż K S Y M I L IŻ N I K Ż R O L V H Ż B S B U R G O W I E W X VŁ X I XW. F E R D Y NŻ N D I M Ż K S Y M I L

Bardziej szczegółowo

Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy 23 26 MAJA 2013 R. (STAN: 27.03.2013 R.

Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy 23 26 MAJA 2013 R. (STAN: 27.03.2013 R. WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP Program 23 26 MAJA 2013 R. Orodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy WSTPNY PROGRAM ZJAZDU (STAN: 27.03.2013 R.) "#$"%&'(")&*+#*,&*-)$.)/$&(*0/)1)2#*$3%34'3-)54"6$&(")

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ŁOŻYSK KÓŁ Indeks Marka Model Poj. Rocznik Przykładowe zastosowanie HONDA

ZESTAWY ŁOŻYSK KÓŁ Indeks Marka Model Poj. Rocznik Przykładowe zastosowanie HONDA ZESTAWY ŁOŻYSK KÓŁ HONDA M1055 PRZÓD HONDA CRF 50 03-14 M1055 PRZÓD HONDA XR 70 97-00 M1055 PRZÓD HONDA CR 80 84-08 M1055 PRZÓD HONDA CR 85 84-08 M1055 PRZÓD HONDA CRF 100 03-14 M1039 TYŁ HONDA CRF 250

Bardziej szczegółowo

AOYQ GY GT :SVKJOSKTZ `GZOUT1 CNK AURK UL 4URRKIZO\K 7OKRJY 7GSOR_ 7GXSY

AOYQ GY GT :SVKJOSKTZ `GZOUT1 CNK AURK UL 4URRKIZO\K 7OKRJY 7GSOR_ 7GXSY AOYQ GY GT :SVKJOSKTZ ZU @XO\GZO`GZOUT1 CNK AURK UL 4URRKIZO\K 7OKRJY OT @GZXOGXINGR 7GSOR_ 7GXSY =GZZNOK[ 5KRVOKXXK!7>AB D4

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

Sylwetki fundamentów 400 kv wg EUROKODU 2

Sylwetki fundamentów 400 kv wg EUROKODU 2 T +48 58 769 48 00 F +48 58 343 11 70 www.spie-elbud.pl Sylwetki fundamentów 400 kv wg EUROKODU 2 Opracował: Piotr Czkuj Dział Projektowania Linii M +48 605 057 934 T +48 58 769 48 95 F +48 58 343 11 70

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r. FB-BP.3111.339.2016.KR Urząd Miasta Bielawa Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 137/2016 z dnia Kwota zwiększenia 852 85203 2030 UM Bielawa 1 099 Zwiększenie dotacji przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 32755-2017 z dnia 27-02-2017 - Kraków Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych Termin składania ofert/wniosków: 07-03-2017

Bardziej szczegółowo

Spędź czas w Dortmundzie korzystając z autobusu i kolei

Spędź czas w Dortmundzie korzystając z autobusu i kolei ęź z Dz zyją z Tä z D 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 z y D! D J z ł Dz yzyj j jją ł zy ć ó D j Pń zę yjy ż, y y zć! Dz żj ją zz zł D z żj jy zzó zy y jyz zó j ż zć Pń zł, jż Pń ży, z Pń zz

Bardziej szczegółowo

M& ( " A;P M ' ">? Z>? :JZ>? "UVM >? " ; = ;FY O " & M >? [S A\ A E D, 8 "V* >? " # ) "V* >? " 678>? ( 9/ I JK 4? 9RS/ > " " P &' ` &

M& (  A;P M ' >? Z>? :JZ>? UVM >?  ; = ;FY O  & M >? [S A\ A E D, 8 V* >?  # ) V* >?  678>? ( 9/ I JK 4? 9RS/ >   P &' ` & 9 789 45M&(" A;P M ' ">? Z>?:JZ>?"UVM >?" ; > @, = ;FYO" & M >? [SA\ )@ A ED, 8 "V* >?" # ) "V* >?" 678>?( 9/ IJK 4? 9RS/> " " P &' ` & > " P &' ) G 9 + :;J K : H 34I!JK Y 4 \ < 3b 2 I \ $GH ( 9 9"3?F

Bardziej szczegółowo