I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen"

Transkrypt

1 Światowe dni innowacji w Wielkopolsce Środki publiczne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie kredytu Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008

2 Agenda I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen II. III. Formy działalności Investitionsbank Hessen Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen jako przykład instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / 2

3 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen Forma prawna: od instytucja prawa publicznego z gwarancjami krąju związkowego Hesji Siedziba banku: Frankfurt nad Menem Oddziały banku: Kassel, Wetzlar, Wiesbaden Udziałowcy: 50% kraj związkowy Hesji, 50% Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Kapitał własny: 60 Mio. Zadania: instytut bankowy, centralna jednostka monetarna kraju związkowego Hesji, której szczególnym zadaniem jest wspieranie podmiotów gospodarczych Formy działalności: działalność kredytowa, gwarancje, subwencje, kapitały udziałowe, obsługa programów wspierających Uni Europejskiej / 3

4 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen stan na Suma bilansowa, stan na dzień : 993 Mio. (znaczący wzrost w ostatnich latach, szczególnie przez dzialałność kredytową) Wysokość udzielonych kredytów w roku 2007 (GuW): 136 Mio. (Wysokość udzielonych kredytów ogółem: 497,1 Mio. dla okolo przedsiębiorstw) Wysokość przyznanych subwencji w roku 2007: - Środki z programu wspierania MŚP Wspólnoty Europejskiej 9,4 Mio. + 2,7 Mio. nieoprocentowane kredyty w tzw. obszarach Ziel 2 - Rozwój infrastruktury: 8,3 Mio. - Rynek pracy, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 72,6 Mio. - Odnowa miast i wsi: 31,7 Mio. Wysokość udzielonych gwarancji w roku 2007: 90,4 Mio. Kapitał udziałowy w roku 2007 i 2008: - pochodzący z róŝnych funduszy inwestycyjnych o własnej osobowości prawnej cichy kapitał udziałowy w wysokości okolo 77 Mio. dla prawie 140 przedsiębiorstw - m.in.: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft: 45 Mio. dla 88 przedsiębiorstw - fundusz inwestycyjny Hessen-Invest i inne: 25 Mio. - fundusz inwestycyjny Hessen Kapital 75 Mio. (dotychczas przyznano: 7,4 Mio. ) Wysokość wszystkich przyznanych środków: 1,3 Mrd. Źródło: statystyki własne / 4

5 II. Formy działalności Investitionsbank Hessen Działalność kredytowa Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (długoterminowy kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej) Dofinansowanie ze środków publicznych (subwencje) Subwencje w ramach pomocy regionalnej Wspólnoty Europejskiej Rynek pracy Odnowa miast i wsi Gwarancje Gwarancje kraju związkowego Hesji Kapitał udziałowy Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG H) Hessen Kapital / 5

6 III. Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW) Kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej - przeznaczenie kredytu Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, utworzenie nowego lub przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa, nabycie udziałów w spółce. - maksymalna wysokość kredytu: 300 T ; - obniŝenie oprocentowania o 0,20 % punkty procentowe Tworzenie miejsc pracy: Inwestycje powiązane z tworzeniem dodatkowych miejsc pracy. - finansowanie w wysokości 100 T za kaŝde nowe miejsce pracy - maksymalna wysokość kredytu: 750 T ; - obniŝenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe Inwestycje w rozwój działalności gospodarczej: Finansowanie nowych inwestycji umoŝliwiających dalszy rozwój istniejącego przedsiębiorstwa - maksymalna wysokość kredytu: 500 T ; - obniŝenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe / 6

7 Cel kredytu: Wspieranie osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania długoterminowych inwestycji kredytem o stałym, korzystnym oprocentowaniu. Instrument: Obowiazujący na terenie calej Hesji długoterminowy kredyt o obniŝonym oprocentowaniu na wybrane cele inwestycyjne z dodatkowym obniŝeniem oprocentowania w wybranych regionach tego kraju. Osoby uprawnione do składania wniosków kredytowych: - Osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą - Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, spełniające definicję MŚP Komisji Europejskiej. - Przedstawiciele wolnych zawodów, włącznie z lekarzami. - Komandytariusze nie są uprawnieni do składania wniosków. Definicja MŚP według Komisji Europejskiej: - Maksymalna liczba zatrudnionych: Roczny obrót nie przekraczający 50 Mio. lub suma bilansowa poniŝej 43 Mio. - Spełnienie kryterium niezaleŝności. / 7

8 Warunek: miejsce inwestycji znajduje się w Hesji Rodzaj finansowanych inwestycji: - nabycie gruntów gospodarczych i budynków - prace budowlane - zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, wyposaŝenie biura - przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa lub nabycie udziałów w spółce. / 8

9 Warianty kredytu Przeznaczenie / Cel kredytu Wysokość finansowania Maksymalna kwota kredytu ObniŜenie oprocentowania Wypłata a) Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 100 % 300 T 0,20 %- punkty procent. 96 % b) Inwestycje połączone z tworzeniem nowych miejsc pracy 100 % 750 T 0,20 %- punkty procent. + 0,20 %- punkty procent. w wybranych regionach 96 % c) Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa 100 % 500 T 0,20 %- punkty procent. + 0,20 %- punkty procent. w wybranych regionach 96 % / 9

10 Rozwój przyznanych kredytów i liczby wniosków kredytowych Rozwój przyznanych kredytów i liczby wniosków kredytowych w latach Stan na dzień Mio ,4 Stan na dzień Liczba w niosków : 636 Udzielone kredyty: 113,4 Mio. Inw estycje ogółem: 214,3 Mio ,6 61, ,2 86, ,3 173,4 162,1 93, Plan , , ,2 140, , Liczba wniosków Wysokość przyznanych kredytów Inwestycje ogółem Liczba wniosków / 10

11 Wysokość przyznanych kredytów w podziale na cel Wysokość przyznanych kredytów w roku 2008 w podziale na cel kredytu Stan na dzień a) Rozpoczęcie działalności gospodarczej 41,9 Mio. / 37% c) Inw estycje w rozw ój przedsiębiorstw a 63,9 Mio. / 56% b) Tw orzenie now ych miejsc pracy 7,5 Mio. / 7% / 11

12 Wysokość przyznanych kredytów w podziale na branŝę Wysokość przyznanych kredytów w roku 2008 w podziale na branŝę Stan na dzień Przemysł spoŝywczy 1,9Mio. / 2% Usługi zdrowotne 50,6 Mio. / 45% Hotele i restauracje 3,5 Mio. / 3% Budownictwo 3,9 Mio. / 3% Przemysł metalowy i maszynowy 8,0 Mio. / 7% Przemysł pozostały 12,5 Mio. / 11% Handel 18,1 Mio. / 16% Inne usługi 14,9 Mio. / 13% / 12

13 Wysokość udzielonych kredytów w podziale na regiony Wysokość kredytów i inwestycji w roku 2008 w podziale na regiony Stan na dzień Stan na dzień Udzielone kredyty: 113,4 Mio. Inwestycje ogółem: 214,3 Mio. 125,8 Mio ,3 40,1 67, ,4 21, Hesja pólnocna Hesja środkowa Hesja południowa Wysokość przyznanych kredytów Wysokość inwestycji ogółem Wysokość przyznanych kredytów ogółem < 2,5 Mio. 2,5 5,0 Mio. 5,0 10,0 Mio. > 10,0 Mio. / 13

14 Regionalne róŝnice w wysokości oprocentowania Dodatkowa obniŝka oprocentowania dotyczy wariantu kredytowego b) lub c) w następujących regionach: Hesja północna Hesja środkowa region Odenwald Obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu a) - c) Dodatkowe obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu b) i c) / 14

15 System kształtowania oprocentowania w zaleŝności od ryzyka Od wprowadzenie przez Investitionsbank Hessen systemu oprocentowania uwzględniającego potencjał ryzyka, opracowanego przez KfW uwzględnienie indywidualnej sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy i jego klasyfikacja do jednej z siedmiu kategorii cenowych (A G): określenie zdolności kredytowej i prawdopodobieństwa niewypłacalności ocena wniesionego zabezpieczenia indywidualna dla kredytobiorcy oferta oprocentowania / 15

16 System kształtowania oprocentowania w zaleŝności od ryzyka Klasa / wysokosc zabezbieczenia kredytu Klasa zdolnosci kredytowej kredytobiorcy <= 0,3 0,3-0,9 % 0,9-1,5 % 1,5-2,5 % 2,5-4,5 % > 4,5 % 1 >= 80 % A B C D E F % B D E F G % C E F G < 30 % D F G / 16

17 Aktualna stopa oprocentowania z dnia: / 17

18 Schemat refinansowania kredytu 5,00% BANK 3,40% 3,60% Kredytobiorca Klasa zdolności kredytowej: 2 Klasa zabezpieczenia kredytu: 2 Kategoria cenowa: D Refinasowanie: kredyt globalny 0,20%- pkt. proc. + marŝa IBH Fundusz na obniŝenie oprocentowania / 18

19 Generowanie funduszu na obnizenie oprocentowania Fundusz na obniŝenie oprocentowania LTH Bank für Infrastruktur 2,00% róŝnica oprocentowania 4,50% Wohnungsbausondervermögen kredyt Rynek finasowy: - papiery wartościowe - wkłady terminowe - poŝyczki, obligacje itp. / 19

20 III. Refinansowanie Instytucje, instrumenty i uwarunkowania Instytucje partnerzy w refinansowaniu wspierających programów finansowych Instrumenty Kreditanstalt für Wiederaufbau Landwirtschaftliche Rentenbank EIB Europejski Bank Inwestycyjny inne banki (z.b. NRW-Bank) bezpośrednie powiązanie refinansowania z programem finansowym narzuca często ostrzejsze przepisy i kryteria kształtowania i przyznawania programu refinansowanie ogólne niezaleŝność w kreowaniu nowych produktów finansowych emisja obligacji własnych duŝa swoboda w kształtowaniu instrumentów finansowych Uwarunkowania powiązania między programem i refinansowaniem większa subwencja do oprocentowania refinansowanie ogólne warunki i reguły rynku finansowego emisja obligacji własnych reguły rynku finansowego / 20

21 Investitionsbank Hessen Kontakt Investitionsbank Hessen Schumannstraße Frankfurt am Main Eckhard Hassebrock Członek zarządu Dr. Rudolf Kriszeleit Członek zarządu Nr. tel.: / Nr. tel: / Osoby kontaktowe Frankfurt Oddział Kassel Oddział Wetzlar Dr. Gerhard Bauer Wilfried Pfannkuche Hartmut Bock Norbert Gonsior Nr. tel.: / Nr. tel.: / Nr. tel.: / Nr. tel.: / Hotline GuW Nr. tel.: / Strona internetowa: Adres mailowy: / 21

22 Dziękuję za uwagę!

Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech

Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech dr Christopher Hahn Poznań, 26 listopada 2013 r. Doradztwo prawne. Doradztwo podatkowe. Luther. Rechtsberatung. Steuerberatung. Luther. Agenda

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo